2011-08 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt
  • No tags were found...

2011-08 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 13749:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Veþimëliørëmø konstrukciniø reikalavimø nustatymo metodasPakeièia LST EN 13749:2005U (80 Lt)LST EN 13979-1:2003+A2:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai.Vientisi ratai. Techninë patvirtinimo procedûra. 1 dalis.Kaltiniai ir valcuoti rataiPakeièia LST EN 13979-1:2004+A1:2009T (77 Lt)LST EN 15827:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Reikalavimai, keliami veþimëliams irvaþiuoklëmsW (94 Lt)LST EN ISO 3381:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Akustika. Triukðmo matavimas bëginiøtransporto priemoniø viduje (ISO 3381:2005)Pakeièia LST EN ISO 3381:2005,LST EN ISO 3381:2005/P:2008M (56 Lt)TK 49 LIEJININKYSTËLST EN 10351:2011 enJuodøjø metalø cheminë analizë. Nelegiruotøjø ir silpnailegiruotø plienø analizë, taikant induktyviai susietos plazmosoptinæ emisinæ spektrometrijà. Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co,Al (visuminio) ir Sn nustatymas [áprastinis metodas]S (72 Lt)LST EN ISO 2106:2011 enAliuminio ir aliuminio lydiniø anodavimas. Anodinio oksidavimodangø vienetinio ploto masës (plotinio tankio) nustatymas.Gravimetrinis metodas (ISO 2106:2011)Pakeièia LST EN 12373-2:2000D (28 Lt)LST EN ISO 8994:2011 enAliuminis ir aliuminio lydiniai. Klasifikacinë sistema taðkineikorozijai ávertinti. Tinklelio metodas (ISO 8994:2011)Pakeièia LST EN 12373-19:2002D (28 Lt)TK 51 MAISTO ANALIZËLST CEN ISO/TS 11133-2:2005/A1:2011 ltMaisto ir paðarø mikrobiologija. Mitybos terpiø ruoðimoir gamybos gairës. 2 dalis. Mitybos terpiø veiksmingumotyrimo praktinës gairës. 1 keitinys. Tyrimo mikroorganizmai,skirti áprastinëms mitybos terpëms (ISO/TS 11133-2:2003/Amd.1:2011)G (37 Lt)LST EN ISO 6887-5:2010 ltMaisto ir paðarø mikrobiologija. Tiriamøjø mëginiø, pradinëssuspensijos ir deðimtkarèiø skiediniø ruoðimasmikrobiologiniams tyrimams. 5 dalis. Pieno ir pieno produktøruoðimo specialiosios taisyklës (ISO 6887-5:2010)H (42 Lt)TK 52 OFTALMOLOGINË OPTIKA IR LAZERIAILST EN 14139:2010 ltOftalmologinë optika. Gatavø neðioti akiniø reikalavimaiD (28 Lt)TK 53 AVALYNË IR ODALST EN ISO 10748:2011 enAvalynë. Uþtrauktukø bandymo metodai. Ðliauþiklio fiksatoriausstipris (ISO 10748:2011)D (28 Lt)LST EN ISO 17234-2:2011 enOda. Cheminiai tyrimai daþytose odose esantiems tam tikriemsazodaþikliams nustatyti. 2 dalis. 4-aminoazobenzeno nustatymas(ISO 17234-2:2011)K (49 Lt)LST ISO 34-1:2011 enGuma arba termoplastinis kauèiukas. Atsparumo plëðimuinustatymas. 1 dalis. Dviðakiai, kampiniai ir lenktiniai bandiniai(tapatus ISO 34-1:2010)Pakeièia LST ISO 34-1:2005G (37 Lt)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN ISO 4014:2011 enVarþtai su ðeðiabriaune galvute. A ir B klasiø gaminiai(ISO 4014:2011)Pakeièia LST EN ISO 4014:2002LST EN ISO 4016:2011 enVarþtai su ðeðiabriaune galvute. C klasës gaminiai(ISO 4016:2011)Pakeièia LST EN ISO 4016:2002LST EN ISO 4017:2011 enSraigtai su ðeðiabriaune galvute. A ir B klasiø gaminiai(ISO 4017:2011)Pakeièia LST EN ISO 4017:2002J (45 Lt)F (34 Lt)G (37 Lt)LST EN ISO 4018:2011 enSraigtai su ðeðiabriaune galvute. C klasës gaminiai(ISO 4018:2011)Pakeièia LST EN ISO 4018:2002F (34 Lt)LST EN ISO 8765:2011 enSmulkaus þingsnio metrinio sriegio varþtai su ðeðiabriaunegalvute. A ir B klasiø gaminiai (ISO 8765:2011)Pakeièia LST EN ISO 8765:2002G (37 Lt)LST EN ISO 14579:2011 enSraigtai su cilindrine galvute, turinèia ðeðialapæ ádubà(ISO 14579:2011)Pakeièia LST EN ISO 14579:2002E (30 Lt)LST EN ISO 14580:2011 enSraigtai su plokðèia cilindrine galvute, turinèia ðeðialapæ ádubà(ISO 14580:2011)Pakeièia LST EN ISO 14580:2002,LST EN ISO 14580:2002/AC:2006D (28 Lt)LST EN ISO 14583:2011 enSraigtai su pusapvale cilindrine galvute, turinèia ðeðialapæ ádubà(ISO 14583:2011)Pakeièia LST EN ISO 14583:2002,LST EN ISO 14583:2002/AC:2006D (28 Lt)LST EN ISO 14584:2011 enSraigtai su kûgine pusiau paslëpta galvute, turinèia ðeðialapæádubà (ISO 14584:2011)Pakeièia LST EN ISO 14584:2002D (28 Lt)TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAILST EN ISO 22434:2011 enGabenamieji dujø balionai. Balionø èiaupø tikrinimas ir techninëprieþiûra (ISO 22434:2006)Pakeièia LST EN 14189:2004,LST EN 14189:2004/P:2005, LST EN 14189:2005E (30 Lt)8

More magazines by this user
Similar magazines