¶ P O ° P A M M A ¶ P O B O § ø N

filmfestival.gr

¶ P O ° P A M M A ¶ P O B O § ø N

P O ° P A M M A P O B O § ø N∞ƒ∞∫∂À∏ 15/4/200519.00 ∆√ °√∏∆∂À∆π∫√ ∫√ƒπ∆π (ÃÈÁÈfiÛÂÓ ¡Ô ŸÓÓ·–Dragnet girl) 1933, 100'21.00 ª√¡∞Ã√°π√ (ÃÈÙfiÚÈ ªÔ˘ÛÔ‡ÎÔ–The only son) 1936, 83'23.00 ƒøπª∏ ∞¡√π•∏ (ÔÛÔ‡Ó–Early spring) 1956, 144'∞µµ∞∆√ 16/4/200519.00 ∞¡¢√Ã∂π√ ∆√ ∆√∫π√ (∆fiÎÈÔ ¡Ô °È¿ÓÙÔ–An Inn in Tokyo) 1935, 80'20.30 ∆∞•π¢π ∆√ ∆√∫π√ (∆fiÎÈÔ ªÔÓÔÁηٿÚÈ–Tokyo Story) 1953, 135'23.00 ∞ƒ°√√ƒ∏ª∂¡∏ ∞¡√π•∏ (ªapple·ÓÛÔ‡Ó–Late spring) 1949, 108'∫Àƒπ∞∫∏ 17/4/200519.00 ∏ Ã√ƒø¢π∞ ∆√À ∆√∫π√ (∆fiÎÈÔ ¡Ô °Î¿ÛÛÔ–Tokyo chorus) 1931, 90'21.00 ∆√ ∆∂§√ ∆√À ∫∞§√∫∞πƒπ√À (∫Ô¯·ÁÈ·ÁÎ¿Ô˘·-Π¡Ô ÕÎÈ–The end of summer) 1961, 103'23.00 ∆∞ ∞¢∂§ºπ∞ ∆∏ √π∫√°∂¡∂π∞ ∆√¡∆∞ (∆fiÓÙ·-Π¡Ô ∫ÈÔÓÙ¿È–The brothers and sisters of Toda family) 1941, 105'¢∂À∆∂ƒ∞ 18/4/200519.00 ∂º∏ª∂ƒ√ ∂ƒø∆∞ (¡ÙÂÁÎÈÁÎÔÎfiÚÔ–Passing fancy) 1933, 100'21.00 ∏ °∂À∏ ∆√À ƒ∞π¡√À ∆∞°π√À ∫∞π ∆√À ƒÀ∑π√À(√Û·˙ԇΠ¡Ô ÕÙ˙È– The flavor of Green Tea over rice) 1952, 115'23.00 °§À∫√Ã∞ƒ∞ª∞ ∆√ ∆√∫π√ (∆fiÎÈÔ ªappleÔÛfiÎÔ˘–Tokyo twilight) 1957, 140'∆ƒπ∆∏ 19/4/200519.00 ∞∂∆ÀÃ∞ ∞§§∞... (ƒ·ÎÔ˘ÓÙ¿È °Ô˘¿ ›Ù· ∫ÂÚ¤ÓÙÔ–I flunked but...) 1930, 65'21.00 ∞ƒ°√√ƒ∏ª∂¡√ º£π¡√øƒ√ (∞ÎÈÌappleÈÁÈfiÚÈ–Late autumn) 1960, 128'23.00 ªπ∞ ∫√∆∞ ∆√¡ ∞¡∂ª√ (∫¿˙ ¡Ô ¡¿Î· ¡Ô ªÂÓÙfiÚÈ–A hen in the wind) 1948, 84'∆∂∆∞ƒ∆∏ 20/4/200519.00 ∏ °À¡∞π∫∞ ∆√À ∆√∫π√ (∆fiÎÈÔ ¡Ô ŸÓÓ·–Woman of Tokyo) 1933, 47'∏ °À¡∞π∫∞ EKEINH TH NYXTA (fiÓÔ °ÈÔ ¡Ô ∆Ûԇ̷-That night's wife) 1930, 65'21.00 ∫∞§∏ª∂ƒ∞ (√¯¿ÁÈÔ–Good morning) 1959, 94'23.00 ∆∞•π¢π ∆√ ∆√∫π√ (∆fiÎÈÔ ªÔÓÔÁηٿÚÈ–Tokyo Story) 1953, 135'∂ª∆∏ 21/4/200521.00 ∂ƒ∞∆ø¡∆∞ Ã∞ƒ√Àª∂¡∞ (ÃÔÁηڿη ¡È ∞ÁÈÔ‡ÌÂ-Walk cheerfully) 1930, 96'23.00 ∆√ ∆∂§√ ∆√À ∫∞§√∫∞πƒπ√À (∫Ô¯·ÁÈ·ÁÎ¿Ô˘·-Π¡Ô ÕÎÈ–The end of summer) 1961, 103'YOYP°EIO O§ITIMOYºETIBA§KINHMATO°PAºOY£EA§ONIKH¢IOP°ANøH:TAINIO£HKH TH E§§A¢OME TH YNEP°AIA:


YOYP°EIO O§ITIMOY ñ ºETIBA§ KINHMATO°PAºOY £EA§ONIKH ñ TAINIO£HKH TH E§§A¢OYASUJIROOZUANAMEA THN APA¢OH KAI TO MONTEPNIMO15 – 21 API§IOY 2005 ñ AY§O ZANNA

More magazines by this user
Similar magazines