plik PDF do pobrania - WARR

warr.pl
  • No tags were found...

plik PDF do pobrania - WARR

Misja | MissionMISJATHE MISSIONMisją Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnegojest wspieranie samorządów lokalnychi podmiotów gospodarczych w działaniach narzecz rozwoju Dolnego Śląska i regionu odrzańskiego.The mission of the Wrocław Regional DevelopmentAgency is to support local governmentsand businesses in operations aimed at developmentof Lower Silesia and the Odra river region.2Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


List Prezesa ZarząduLetter from the President of the Management BoardSzanowni Państwo,Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego prezentuje podsumowanieswojej działalności w minionym 2009 r., który ze względu na trwającyświatowy kryzys gospodarczy był szczególnym sprawdzianemkondycji polskiej gospodarki, a także wymagającym testem jakościzarządzania w administracji i gospodarce.Dolnośląskie przedsiębiorstwa w ubiegłym roku miały możliwość skorzystaniaza naszym pośrednictwem ze znaczących środków dotacjiz Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego InnowacyjnaGospodarka. Jako Regionalna Instytucja Finansująca rozpatrzyliśmy671 wniosków przedsiębiorstw o dofinansowanie projektów innowacyjnychna kwotę 1 miliarda 118 milionów PLN, co pokazuje ogromnezainteresowanie przedsiębiorców tą formą wsparcia.Kontynuowaliśmy nasze wieloletnie zaangażowanie w przygotowaniei realizację projektów przeciwpowodziowych zarówno dla Odry, jaki Wisły. Na Dolnym Śląsku trwały prace nad „Koncepcją programowo--przestrzenną ochrony przeciwpowodziowej dla Białej Lądeckiej” i rozpoczęliśmyprace nad prognozą oddziaływania na środowisko „Programuochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”.Rozwijaliśmy naszą działalność w obszarze badań makroekonomicznychz zastosowaniem modelu HERMIN. Na potrzeby instytucji rządowych,Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego sporządziliśmybadania wpływu środków europejskich na polską gospodarkęz uwzględnieniem gospodarek poszczególnych województw. Nasząofertę rozszerzyliśmy o badania ewaluacyjne z realizacji regionalnychprogramów operacyjnych. Badania takie w ubiegłym roku przeprowadziliśmydla trzech województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.Pozyskaliśmy środki na sfinansowanie projektu szkoleniowego dlabezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki i w lipcu 2009 r. przystąpiliśmy do szkoleniai przygotowania uczestników do rozpoczęcia własnej działalnościgospodarczej.Oferowaliśmy nasze doświadczenie w obszarze inwestorstwa zastępczego.Przy budowie Narodowego Forum Muzyki, jednej z większychaktualnie realizowanych inwestycji we Wrocławiu, pełniliśmy rolę inżynierakontraktu.Pragnę podziękować wszystkim, którzy brali aktywny udział i wspieralinas w nadawaniu realnych kształtów naszym nowym przedsięwzięciomi w skutecznej realizacji już rozpoczętych projektów.Mam nadzieję, że Raport ten będzie dla Państwa interesującym przeglądemnaszej rocznej pracy.Z poważaniemDear Sirs/Mesdames,The Wrocław Regional Development Agency (WARR) presents a summaryof its activities in the past year 2009; due to the continuingglobal economic crisis, this year was a special test for the conditionof the Polish economy, but also a demanding test of managementquality in administration and economy.During the past year, Lower Silesian enterprises had the opportunityof using, through our agency, substantial grant funding from the EuropeanUnion under the Innovative Economy Operational Programme.As the Regional Financing Institution, in 2009 the WARRconsidered 671 applications from enterprises for funding of innovativeprojects totalling PLN 1 billion 118 million, which shows entrepreneurs’huge interest in this form of support.The WARR continued its long-term commitment in the preparationand implementation of flood protection projects both for the Odraand Vistula Rivers. In Lower Silesia we continued our work on “Theconceptual land use plan for flood protection of the Biała LądeckaRiver” and launched work on environmental impact prediction for the“Flood Protection Programme in the Upper Vistula River basin”.We expanded our activities in the area of macroeconomic researchwith the application of the HERMIN model. For the needs of Polishgovernment institutions, the European Commission and the EuropeanParliament, the WARR conducted studies on the impacts of Europeanfunds on the Polish economy, with special attention to particular regionaleconomies. Our offer was expanded by including evaluationstudies on the implementation of the regional operational programmes.Last year, we carried out such studies for the following threeregions: Lubelskie, Małopolskie and Podkarpackie Voivodeships.The WARR secured funds to finance a training project for unemployedand economically inactive people under the Human CapitalOperational Programme, and in July 2009 we started this trainingdesigned to prepare its participants to start their own business.We also offered our experience in the area of construction managementservices. The WARR performed the role of Contract Engineerfor the construction of the National Music Forum, one of the largestconstruction projects currently under implementation in Wrocław.I would like to thank all who actively participated and supported us inbringing our new projects to fruition as well as in the effective implementationof the already started projects.I hope that this report will be for you an interesting review of ourwork in the past year.Yours faithfullyPrezes ZarząduPresident of the Management Boardprof. Janusz Zaleski3


Akcjonariusze | The ShareholdersAKCJONARIUSZETHE SHAREHOLDERSFirma akcjonariusza / Name of shareholderKwota udziałuw kapitale akcyjnym /Amount of share in theshare capitalUdział procentowyw kapitale akcyjnym /Percentage sharein the share capitalSamorząd Województwa Dolnośląskiego 16 197 200,00 PLN 96,43%Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 200 000,00 PLN 1,18%Bank Zachodni WBK S.A. 100 000,00 PLN 0,59%Kredyt Bank S.A. 100 000,00 PLN 0,59%Gmina Brzeg Dolny 25 000,00 PLN 0,15%Gmina Długołęka 25 000,00 PLN 0,15%Gmina Kobierzyce 25 000,00 PLN 0,15%PPG Deco Polska Sp. z o.o. * 20 000,00 PLN 0,12%Przedsiębiorstwo WielobranżoweCentrostal Wrocław SA20 000,00 PLN 0,12%Gmina Miejska Oleśnica 20 000,00 PLN 0,12%Gmina Oborniki Śląskie 10 000,00 PLN 0,06%Hutmen S.A. 10 000,00 PLN 0,06%Akwawit–Brasco S.A. 10 000,00 PLN 0,06%Towarzystwo Budownictwa SpołecznegoWygodne Mieszkanie Sp. z o.o.10 000,00 PLN 0,06%Zakłady Chemiczne Rokita S.A. 6 000,00 PLN 0,04%3M Viscoplast S.A. 6 000,00 PLN 0,04%Elektromontaż Export S.A.Oddział Elektromontaż-Wrocław5 000,00 PLN 0,03%MCA Sp. z o.o. Spółka komandytowa ** 5 000,00 PLN 0,03%Dolnośląska Izba Gospodarcza 1 000,00 PLN 0,01%Pozostali akcjonariusze 2 000,00 PLN 0,02%* Zmiana firmy akcjonariusza SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o. wpisana do KRS w dniu 7.01.2009 r.** Postanowieniem z dnia 2.10.2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu przekształceniaspółki Hamilton Sp. z o.o. w spółkę komandytową pod firmą MCA Spółka z o.o. Spółka komandytowa.5


Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.Projects implemented by WARR in 2009REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCATHE REGIONAL FINANCING INSTITUTIONPROGRAM OPERACYJNYINNOWACYJNA GOSPODARKATHE INNOVATIVE ECONOMYOPERATIONAL PROGRAMMEW 2009 r. przeprowadzone zostały kolejne naborywniosków w ramach nowego okresu programowania2007–2013. Przeprowadzono je w ramach Działań:1.4–4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojoweoraz wdrożenie wyników tych prac”4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjaleinnowacyjnym”6.1 „Paszport do eksportu”8.1 „Wspieranie działalności gospodarczejw dziedzinie gospodarki elektronicznej”8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznegobiznesu typu B2B” Programu OperacyjnegoInnowacyjna GospodarkaDziałania 1.4–4.1 obejmują dofinansowanie w dwóchetapach:etap I (Działanie 1.4) Projekty badawcze i rozwojowe,wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięciatechniczne, technologiczne lub organizacyjne(badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzoneprzez przedsiębiorców (samodzielnie lub wewspółpracy z jednostkami naukowymi) do momentustworzenia prototypu;etap II (Działanie 4.1) Przygotowanie do wdrożeniai wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramachDziałania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej(przedsięwzięcie dofinansowywane przez ministrawłaściwego do spraw nauki, którego realizacja zostałapowierzona Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju.Ma ono na celu udzielanie wsparcia przedsiębiorcomi jednostkom naukowym na prowadzenieprac badawczych w przedsiębiorstwach i przygoto-In 2009 the next intakes of applications were carriedout under the new programming period 2007–2013.The intakes of applications were conducted underthe following Measures of the Innovative EconomyOperational Programme:1.4–4.1 “Support for R&D and implementation ofR&D results”4.4 “New investments of highly innovative potential”,6.1 “Passport to export”,8.1 “Support for economic activity in the areaof electronic economy”,8.2 “Support for implementing electronic B2Bsolutions”.Measures 1.4–4.1 provide funding at two stages:Stage I (Measure 1.4):R&D projects, support for projects covering technical,technological or organisational projects (industrialresearch and development) carried out byentrepreneurs (independently or in cooperation withscientific institutions) until a prototype is developed;Stage II (Measure 4.1):Preparation for implementation and the implementationof R&D results financed under Measure 1.4 orunder the Technological Initiative (a project co-fundedby the Minister of Science, the implementationof which has been entrusted to the National Centrefor Research and Development. It is designed to providesupport to entrepreneurs and scientific institutionsin carrying out research work in enterprisesand to prepare R&D outcomes for implementation),through investments (purchase of fixed assets and/or intangible assets) necessary for the implementationof the outcomes of R&D work carried out underStage I.Przykład wykorzystania środków pomocowychz Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaExample of use of grants from the InnovativeEconomy Operational Programme7


Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.wanie do wdrożenia wyników prac B+R), poprzez inwestycje(zakup środków trwałych lub/i wartościniematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożeniawyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.Budżet Działań 1.4–4.1 w skali całego kraju wynosiodpowiednio: dla Działania 1.4 – 390 352 176 EUR,dla Działania 4.1 – 390 000 000 EUR.Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w 2009 r.po raz pierwszy uczestniczyła w kontraktowaniu tegoprogramu. W ramach pierwszego naboru, w którymWARR czynnie brał udział, złożono 34 wnioski nałączną kwotę dofinansowania 242 445 309,20 PLN.Wyniki konkursu nie są jeszcze znane.Działanie 4.4 ukierunkowane jest na wsparcie przedsiębiorstwprodukcyjnych i usługowych dokonującychnowych inwestycji. Dofinansowaniem mogą byćobjęte projekty inwestycyjne w zakresie zakupu lubwdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcjii usługach (stosowanych nie dłużej niż 3 latana świecie bądź posiadających stopień rozprzestrzenieniana świecie w danej branży nieprzekraczający15%). Wartość wydatków kwalifikujących się do objęciawsparciem w ramach projektu wynosi nie mniejniż 8 000 000 PLN i nie więcej niż 160 000 000 PLN.Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcyna jeden projekt to:na część inwestycyjną – 40 000 000 PLN,na część doradczą – 1 000 000 PLN,na część szkoleniową – 1 000 000 PLN.Budżet dla Działania 4.4 w skali całego kraju wynosi1 420 000 000 EUR i nie jest dzielony na poszczególnewojewództwa.W ramach dwóch naborów w 2009 r. do WARR złożono37 wniosków na łączną kwotę 592 295 946,24PLN. Dofinansowanie zostało przyznane w 9 przypadkachna łączną kwotę 228 412 870 PLN.Działanie 6.1 ma na celu wspieranie przedsiębiorcóww rozpoczęciu lub zwiększeniu udziału eksportu produktówi usług świadczonych przez firmy. Działanieskierowane jest do przedsiębiorców, u których udziałeksportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30%.Działanie jest dwuetapowe. W ramach etapu I możnauzyskać wsparcie na sporządzenie przez niezależnąjednostkę Planu Rozwoju Eksportu. Natomiastw ramach etapu II wsparciu podlega wdrożenie zatwierdzonegoPlanu Rozwoju Eksportu. Dofinansowaniemoże być wykorzystane na:udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczychw charakterze wystawcy;udział w zorganizowanych misjach gospodarczychza granicą;wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym;uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniającychdo wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorcyna wybrany rynek zagraniczny;The national budget for Measure 1.4–4.1 is, respectively:Measure 1.4 – € 390,352,176, Measure 4.1– € 390,000,000.In 2009 the Wrocław Regional Development Agencyparticipated for the first time in the contracting outof projects under this programme. During the firstintake, in which the WARR actively participated, 34applications were submitted for a total amount ofPLN 242,445,309.20 in grant funding.The results of the selection process are not knownyet.Measure 4.4 is oriented to support manufacturingand service enterprises making new investments.Funding may be provided to investment projectsinvolving the purchase or implementation of newtechnological solutions in manufacturing and services(applied for no longer than 3 years in the worldor whose level of dissemination throughout theworld in a given industry does not exceed 15%). Thevalue of expenditure eligible for project funding isnot less than PLN 8,000,000 and not more than PLN160,000,000. The maximum amount of support forone entrepreneur per one project is as follows:The investment part of the project – PLN 40,000,000Advisory services – PLN 1,000,000The training part – PLN 1,000,000The national budget for Measure 4.4 budget is€ 1,420,000,000 and it is not divided into particularvoivodeships (regions).Under the two intakes in 2009, 37 applications weresubmitted to the WARR for a total amount of PLN592,295,946.24. Funding was granted in 9 cases fora total amount of PLN 228,412,870.Measure 6.1 is designed to support entrepreneurs instarting export activities or increasing their share inexports of products and services provided by theirfirms. This measure is targeted at the enterprisesin which the share of exports in total sales doesnot exceed 30%. This measure is implemented in atwo-stage process. Under Stage I, support can beobtained for the preparation of the so-called ExportDevelopment Plan by an independent entity, whereasunder Stage II support is given for the implementationof the approved Export Development Plan.Funding can be used for the following:participation in foreign trade fairs and exhibitionsas an exhibitor;participation in organised business missionsabroad;search for and selection of business partners onthe target market;to obtain necessary documents allowing an enterpriseto market its products/services on a selectedforeign market;consultancy with respect to the financing strategyfor export projects and export activities;8 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


Projects implemented by WARR in 2009doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięćeksportowych i działalności eksportowej;doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunkuprzedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.Budżet Działania dla całego kraju wynosi 121 840 000EUR.We Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramachtrzech naborów w 2009 r. złożono w sumie 103wnioski na łączną kwotę 1 177 860 PLN. Dofinansowaniezostało przyznane w 74 przypadkach na łącznąkwotę 706 960 PLN.Działania 8.1 i 8.2 za główny cel stawiają sobie wspieraniegospodarki elektronicznej. W ramach Działania8.1 wsparcie kierowane jest do mikro- i małychprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcząnie dłużej niż 1 rok, których projekty polegająna świadczeniu e-usług, w tym również projektyobejmujące wytworzenie produktów cyfrowych koniecznychdo świadczenia e-usług. Dofinansowaniemw ramach Działania 8.2 objęte są projekty wdrażaniaelektronicznego biznesu typu B2B mające na celu realizacjęprojektów o charakterze technicznym, informatycznymi organizacyjnym między co najmniejtrzema przedsiębiorstwami. Wsparcie może byćudzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcielub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne,w szczególności przez dostosowanie własnychsystemów informatycznych do systemów informatycznychprzedsiębiorców, z którymi kooperuje,w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacjimiędzy systemami informatycznymi współpracującychprzedsiębiorców.Budżet dla Działania 8.1 dla całego kraju wynosi385 635 294 EUR, natomiast dla Działania 8.2,również w skali kraju, wynosi 460 817 882 EUR.W ramach trzech naborów do Działania 8.1 POIG złożonow WARR 394 wnioski na łączną kwotę dofinansowania246 608 472,05 PLN. Dofinansowanie zostałoprzyznane w 86 przypadkach na łączną kwotę51 440 396,70 PLN. Natomiast w ramach Działania8.2 do WARR wpłynęły 102 wnioski na łączną kwotędofinansowania 49 942 178,66 PLN. Dofinansowaniezostało przyznane w 28 przypadkach na łącznąkwotę 11 730 260,42 PLN.W ramach wszystkich Programów obsługiwanychprzez RIF w 2009 r. prowadzane były działania związanez wdrażaniem Projektów w ramach zawartychumów o dofinansowanie. Zadania te koncentrowałysię przede wszystkim na weryfikacji wniosków o płatnośći na rekomendowaniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości kwot do wypłaty wynikającychz dokumentacji rozliczeniowej oraz rozpatrywaniuwniosków o wprowadzanie zmian do umów dotacjii przeprowadzaniu kontroli realizacji Projektów.Na podstawie rekomendacji RIF Polska Agencja RozwojuPrzedsiębiorczości wypłaciła w 2009 r. przedsiębiorcomnastępujące kwoty:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie4.4: zatwierdzone zostały wnioski o płatnośćna łączną wnioskowaną kwotę 35 096 927,84 PLN,consultancy for the preparation of a concept forenterprise image on a selected foreign market.The national budget for this Measure is € 121,840,000.During the three intakes in 2009, 103 applicationswere submitted to the Wrocław Regional DevelopmentAgency for a total amount of PLN 1,177,860.Funding was granted in 74 cases for a total amountof PLN 706,960.The main goals of Measures 8.1 and 8.2 are to supportelectronic commerce. Under Measure 8.1, supportis targeted at micro- and small entrepreneursconducting business activities for no longer thanone year, whose projects consist in the provision ofe-services, including projects involving the developmentof digital products necessary to provide e-services. Under Measure 8.2, financial support coversB2B electronic business implementation projectswhich are aimed at implementing projects of technical,IT and organisational nature between at leastthree enterprises. Support can be provided to anentrepreneur who plans to start or develop cooperationbased on an electronic solution, in particular byadapting his/her own IT systems to the IT systemsof the entrepreneurs with whom he/she cooperatesin order to create a possibility of automating informationexchange between the IT systems of the cooperatingentrepreneurs.The national budget for Measure 8.1 is € 385,635,294,while the budget for Measure 8.2, also for the wholecountry, is € 460,817,882.During the three intakes of applications for Measure8.1 IE OP, 394 applications were submitted to theWARR for a total amount of PLN 246,608,472.05 ingrant funding. Funding was granted in 86 cases for atotal amount of PLN 51,440,396.70. Under Measure8.2, the WARR received 102 applications for a totalamount of PLN 49,942,178.66 in grant funding. Fundingwas granted in 28 cases for a total amount ofPLN 11,730,260.42.Under all the Programmes supported by the RegionalFinancing Institution (RIF), in 2009 the WARRcarried out the activities related to the implementationof the projects under the funding agreementsentered into. These tasks were primarily focused onthe verification of the applications for payment andthe preparation of recommendations, subsequentlysubmitted to the Polish Agency for Enterprise Development,with respect to amounts eligible forpayment resulting from the statements of expenditure;this work also involved the consideration of theapplications for amendments in the grant fundingagreements and audits of the implementation of theprojects.Based on the RIF’s recommendations, in 2009 thePolish Agency for Enterprise Development (PARP)paid out to the entrepreneurs the following amounts:The Innovative Economy Operational Programme,Measure 4.4: applications for payment were approvedfor a total requested amount of PLN35,096,927.84, whereas the PARP made paymentsto the Beneficiaries amounting to PLN 13,082,000.9


Projects implemented by WARR in 2009ZINTEGROWANY PROGRAM OPERA-CYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO,DZIAŁANIE 3.4THE INTEGRATED REGIONALOPERATIONAL PROGRAMME,MEASURE 3.4Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa jest jednymz działań realizowanych w ramach priorytetu III Rozwójlokalny Zintegrowanego Programu OperacyjnegoRozwoju Regionalnego, którego celem jest aktywizacjaspołeczna i gospodarcza obszarów zagrożonychmarginalizacją oraz włączenie ich w procesyrozwojowe kraju i Europy. Celem Działania jestzwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwpoprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznegodoradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnejw początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.W związku z zakończeniem w 2008 r. rozliczaniawniosków o płatność w ramach Działania 3.4 zadaniaWARR w 2009 r. koncentrowały się przede wszystkimna przeprowadzaniu kontroli trwałości projektów,a także monitorowaniu realizacji wskaźnikówrezultatu przez Beneficjentów, w tym przede wszystkimwskaźnika zatrudnienia. Dodatkowo działaniaWARR skupiły się na sporządzaniu aneksów do umówo dofinansowanie, raportowaniu nieprawidłowości,windykacji środków lub rozliczaniu zwracanych środkóworaz obsłudze spraw sądowych związanych zezwrotem dotacji. Głównym powodem rozwiązywaniaumów o dofinansowanie była realizacja projektu niezgodniez zapisami wniosku o dofinansowanie lubwystąpienie znaczącej modyfikacji projektu.Rok 2009 był również rokiem podsumowującymokres wdrażania Działania 3.4 w postaci sprawozdaniakońcowego z realizacji Działania. Na dzień31.12.2009 r. stan wdrażania Działania 3.4 kształtowałsię następująco:Liczba umów wynosiła 180 na kwotę dofinansowaniaz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego13 714 884,55 PLN, a z budżetu państwa6 104 326,28 PLN.Wartość wypłaconego dofinansowania wynosiłaz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego– 13 967 336,10 PLN, natomiast z budżetu państwa– 6 212 519,81 PLN.Najwięcej środków wypłacono w 2007 r. –6 416 799,08 PLN, z tego na projekty doradcze:10 150 PLN i inwestycyjne: 6 406 649,08 PLN,natomiast najmniej wypłat było w 2005 r. –234 500 PLN.Największa płatność w ramach projektu wynosiła178 771,05 PLN z EFRR, najmniejsza natomiast2781,45 PLN.Measure 3.4 “Micro-enterprises” is one of the measuresimplemented under Priority III, Local Development,of the Integrated Regional Operational Programme(IR OP) whose aim is to stimulate socialand business activity of marginalisation-threatenedareas and to include them in the development processesof the country and Europe. The aim of thisMeasure is to increase the competitiveness of micro-enterprisesby facilitating their access to specialistconsultancy services and by increasing theirinvestment capabilities in the initial period of operationof such enterprises.In connection with the fact that in 2008 the WARRcompleted the approval of the payment applicationsunder Measure 3.4, its tasks in 2009 were mainlyconcentrated on the control of project maintenanceand monitoring of the implementation of the outcomeindicators by the beneficiaries, primarily theemployment rate. Moreover, the WARR’s activitieswere focused on the preparation of amendments tothe grant funding agreements, reporting of irregularities,collection of unduly received funds or reviewof documentation for returned funds as well ashandling of court cases related to the return of thegrants. The main reason for the termination of thegrant funding agreements was the implementationof a given project inconsistently with the provisionsof the application for grant funding or the occurrenceof a material modification in a given project.The year 2009 was also a year in which the Measure3.4 implementation period was summed up in theform of a final report on the implementation of thisMeasure. As at 31 December 2009, the implementationstatus for Measure 3.4 was as follows:The number of agreements was 180 for grantfunding from the European Regional DevelopmentFund (ERDF) totalling PLN 13,714,884.55,while the amount from the State Budget was PLN6,104,326.28;The value of funding disbursed was as follows:ERDF – PLN 13,967,336.10, State Budget – PLN6,212,519.81;The largest amount of funds was disbursed in 2007– PLN 6,416,799.08, including advisory servicesprojects: PLN 10,150, and investment projects:PLN 6,406,649.08, whereas the smallest amountwas disbursed in 2005 – PLN 234,500;The largest payment under a project was asfollows: PLN 178,771.05 from ERDF, whilethe lowest one: PLN 2,781.45.11


Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.Podsumowując okres wdrażania 2004–2009, należystwierdzić, iż projekty realizowane w ramach Działaniawpływały w stopniu zadowalającym na osiąganiecelów Działania 3.4. Realizowane projekty zwiększałykonkurencyjność mikroprzedsiębiorstw poprzezdostęp do specjalistycznego doradztwa orazzwiększały zdolności inwestycyjne nowo powstałychprzedsiębiorstw. Większość przedsiębiorstw bez dotacjinie byłaby w stanie w początkowym okresiefunkcjonowania wprowadzić nowe technologie lubzakupić nowoczesny sprzęt, urządzenia, wyposażenieczy też wprowadzić nowe usługi. Wsparcie z UniiEuropejskiej i budżetu państwa pozwalało równieżprzedsiębiorcom na zwiększenie zatrudnienia.To sum up the 2004–2009 implementation period,it should be said that the projects implemented underthis Measure satisfactorily contributed to theachievement of the objectives under Measure 3.4.The implemented projects enhanced the competitivenessof micro-enterprises through their accessto specialist consultancy services and increased theinvestment capabilities of the newly-formed enterprises.Without the grants, most of these enterpriseswould not have been able to implement new technologiesor to purchase modern equipment, plant,fit-out, or to introduce new services during the initialperiod of their operation. The financial support fromthe European Union and State Budget also allowedthe entrepreneurs to increase employment.PUNKT KONSULTACYJNYDLA MSPTHE CONSULTATIONCENTRE FOR SMEsW 2009 r. w ramach umowy z Polską Agencją RozwojuPrzedsiębiorczości, zawartej 7 października2008 r., Regionalny Punkt Konsultacyjny świadczyłbezpłatne usługi informacyjne dla mikro-, małych,średnich i dużych przedsiębiorców oraz dla osób planującychpodjęcie działalności gospodarczej.Punkt Konsultacyjny czynny był od poniedziałku dopiątku, stale obecna doświadczona kadra konsultantówzapewniała klientom dostępność bezpłatnychusług informacyjnych bezpośrednio w biurzePK, drogą elektroniczną i podczas dyżurów telefonicznych.W 2009 r. konsultanci PK wyświadczyli 840 usługinformacyjnych dla blisko 740 klientów. Największymzainteresowaniem cieszyły się usługi informacyjnena temat możliwości finansowania projektów w ramachdostępnych programów operacyjnych na lata2007–2013. Wielu klientów PK prosiło konsultantówo pomoc przy aplikowaniu do poszczególnych DziałańProgramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,przede wszystkim tych realizowanych przezWARR, który pełni w województwie dolnośląskimrolę Regionalnej Instytucji Finansującej.W związku z realizacją projektu w ramach Działania6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, któryskierowany był do osób zamierzających rozpoczęciedziałalności gospodarczej, z usług informacyjnychPunktu Konsultacyjnego skorzystało dużo osób bezrobotnychi nieaktywnych zawodowo, zainteresowanychprojektem.W roku 2009 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościoraz ośrodki Krajowego Systemu Usług zaangażowanebyły w działania rządu mające na celu pomocprzedsiębiorcom w funkcjonowaniu w warunkachspowolnienia gospodarczego. W celu dostosowaniaświadczonych usług informacyjnych do aktualnychpotrzeb przedsiębiorców, wynikających ze zmienionejsytuacji gospodarczej, PARP umożliwiła konsultantomudział w specjalistycznych szkoleniach związanychz zakresem usług PK. Zamierzeniem organi-Under the framework agreement entered into withthe Polish Agency for Enterprise Development on7 October 2008, in 2009 the Regional ConsultationCentre provided free information services to micro-,small, medium and large enterprises as well as toindividuals intending to start business activities.The Consultation Centre was open from Mondayto Friday; the experienced consultancy personnel,present at the office on a permanent basis, providedto customers free information services directly atthe Centre’s office, by electronic mail and during oncallduties.In 2009 the Consultation Centre’s consultants provided840 information services to nearly 740 customers.Information services relating to the possibilityof obtaining project funding under the availableoperational programmes for the period 2007–2013were of greatest interest. Many customers of theConsultation Centre requested the consultants forassistance in submitting their applications for particularMeasures under the Innovative Economy OperationalProgramme, primarily those implementedby the WARR which performs the role of the RegionalFinancing Institution in the Lower Silesia region.In connection with the implementation of a projectunder Measure 6.2 of the Human Capital OperationalProgramme, which was targeted at individualsintending to start business activities, many unemployedand economically inactive persons, interestedin this project, used the Consultation Centre’sinformation services.In 2009 the Polish Agency for Enterprise Development(PARP) and the centres of the National ServicesSystem were involved in the government’sactivities designed to help entrepreneurs functionunder the conditions of the economic slow-down.In order to adjust the provided information servicesto the entrepreneurs’ current needs, resulting fromthe changed economic situation, the PARP enabledthe consultants to participate in specialist training12 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


Projects implemented by WARR in 2009zowanych szkoleń było dążenie do podniesienia poziomuwiedzy i umiejętności przedsiębiorców w zakresieprowadzenia działalności w zmienionych warunkach,a tym samym do ograniczenia negatywnegowpływu tych warunków na kondycję polskich przedsiębiorstwpoprzez udzielanie przez konsultantówinformacji adekwatnych do aktualnej sytuacji gospodarczej.Konsultanci PK licznie uczestniczyli w organizowanychprzez PARP szkoleniach, a zdobytą wiedzęprzekazywali przedsiębiorcom korzystającym z usługinformacyjnych.Zakres usług informacyjnych świadczonych przez PKobejmował także informacje na temat:podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,jak również zagadnień dotyczących rezygnacjiz prowadzenia działalności gospodarczej,możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektóww latach 2007–2013 ze środków publicznych,możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych(możliwości skorzystania z usług doradczycho charakterze proinnowacyjnym, usług doradczychproeksportowych, możliwości skorzystaniaz dofinansowywanych szkoleń),instytucji posiadających bazy danych zawierająceinformacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodnośćpartnerów gospodarczych oraz dane teleadresoweinstytucji otoczenia biznesu wraz z ichcharakterystyką i zakresem kompetencji.W roku 2009 pracownicy PK aktywnie uczestniczyliw licznych konferencjach i spotkaniach organizowanychm.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,Uniwersytet Wrocławski. Spotkania tepoświęcone były ofercie dostępnych programów pomocowychdla przedsiębiorców i osób planującychpodjęcie działalności gospodarczej.W ramach realizacji zadań PK w czerwcu 2009 r. RegionalnyPunkt Konsultacyjny w imieniu DolnośląskiejSieci Punktów Konsultacyjnych we współpracyz Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiejzorganizował konferencję regionalną poświęconąprzedstawieniu oferty usług PK w województwiedolnośląskim oraz przekazaniu informacji nt. dostępnychw regionie form wsparcia ze środków unijnych.W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. W roliprelegentów wystąpili przedstawiciele DolnośląskiejInstytucji Pośredniczącej, Wrocławskiego CentrumTransferu Technologii, Funduszu Regionu Wałbrzyskiegooraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.Aby informacje o świadczonych przez PunktyKonsultacyjne usługach dotarły do jak największejliczby potencjalnych odbiorców, w radiu ESKA wyemitowanezostały 23 spoty reklamowe, w którychsłuchacze zostali poinformowani o możliwości korzystaniaz bezpłatnych usług informacyjnych w PK naterenie całego województwa oraz zaproszeni zostalido udziału w konferencji.related to the scope of services provided by the ConsultationCentre. The aim of the organised trainingwas how to seek to raise the level of knowledge andskills of entrepreneurs in conducting business activitiesin the changed conditions, thereby to reduce thenegative impact of these conditions on the conditionof Polish enterprises, by providing to the consultantsinformation adequate to the current economic situation.The Consultation Centre’s consultants participatedin the training programmes organised by thePARP in a large number, and then they passed theacquired knowledge to the entrepreneurs using theCentre’s information services.The scope of the information services provided bythe Consultation Centre also included informationon the following:how to start and conduct business activity, as wellas the issues related to the winding-up of business,possibilities of obtaining support for project implementationfrom public funds in the period2007–2013,possibilities of obtaining specialist services andrules for obtaining such services (possibilitiesof using innovation-oriented advisory services,export-oriented advisory services, possibilities ofusing co-financed training),institutions which have databases containing informationon debtors and which confirm the credibilityof business partners as well as contact dataof the business support institutions, together withtheir characteristics and competencies.In 2009 the Consultation Centre’s consultants activelyparticipated in numerous conferences andmeetings organised by, among others, Polish Agencyfor Enterprise Development, Marshall’s Office of theLower Silesian Voivodeship, University of Wrocław.These meetings were devoted to the offer of the aidprogrammes available to entrepreneurs and personsplanning to start business activities.As part of the implementation of the Centre’s tasks,in June 2009 the Regional Consultation Centre, onbehalf of the Lower Silesian Network of ConsultationCentres and in cooperation with the Mechanical Facultyof the Wrocław University of Technology, organiseda regional conference devoted to the presentationof the offer relating to the Consultation Centre’sservices in Lower Silesia and to the provision ofinformation on the forms of support from EU fundsavailable in the region. More than 100 persons tookpart in this conference. The conference speakersincluded the representatives of the Lower SilesianIntermediary Body, Wrocław Centre for TechnologyTransfer, Wałbrzych Region Fund and WrocławRegional Development Agency. In order to reachthe largest possible number of potential servicerecipients, 23 advertising spots were broadcast onthe ESKA radio in which the listeners were informedabout the possibility of using free information servicesat the Consultation Centres across the wholeregion and invited to participate in the conference.13


Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE MAKROEKONOMICZNEDLA POLSKIEJ GOSPODARKIMACROECONOMIC MODELLINGAND FORECASTING FOR THE POLISH ECONOMYWSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄCENTRALNĄCOOPERATION WITH CENTRALADMINISTRATIONZespół ekspertów Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnegowe współpracy z dr. J. Bradley’em – EconomicModelling and Development Strategies (EMDS)w Dublinie opracował na zlecenie Ministerstwa RozwojuRegionalnego raport „Wpływ realizacji w Polscepolityki spójności Unii Europejskiej w okresie 2004–2020 na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentówstrategicznych: Narodowego Planu Rozwoju(NPR) na lata 2004–2006 i Narodowej StrategiiSpójności (NSS) na lata 2007–2013 oraz innych wybranychwskaźników makroekonomicznych na poziomiekrajowym za pomocą modelu HERMIN”. W raporciezamieszczono wyniki oceny wpływu wdrażanychfunduszy UE na szereg parametrów makroekonomicznychpolskiej gospodarki, m.in. na PKB, wydajność,poziom zatrudnienia i tworzenie nowych miejscpracy, stopę bezrobocia i in.A team of experts of the Wrocław Regional DevelopmentAgency, in collaboration with Dr J. Bradleyof the Economic Modelling and Development Strategies(EMDS) in Dublin, prepared a report entitled“The impact of the implementation of the EuropeanUnion’s cohesion policy in Poland in the period2004–2020 on the main indicators of the strategicdocuments: the National Development Plan (NDP)for 2004–2006 and the National Cohesion Strategy(NCS) for 2007–2013, as well as on other selectedmacroeconomic indicators at the national level usingthe HERMIN model”, commissioned by the Ministryof Regional Development. The report containedthe results of the assessment of the impacts of theEU funds implemented in Poland on a number ofmacroeconomic parameters of the Polish economy,among others, GDP, productivity, employment leveland new job creation, unemployment rate and other.Poziom PKB w PPS per capitaw relacji do średniej UE(UE27=100)GDP in PPS per capita relativeto the EU average(EU27=100)Tego typu badania są cyklicznie realizowane na zlecenieadministracji rządowej przez zespół badawczyWARR od 2002 r. w ścisłej współpracyz dr. J. Bradley’em– autorem metodologii HERMIN i wieloletnimpracownikiem naukowym Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych(ESRI) w Dublinie. Wynikiprac zespołu WARR są następnie przekazywane KomisjiEuropejskiej wraz z wynikami innych ośrodkówbadawczych (m.in. Instytutu Badań nad GospodarkąRynkową).This type of research, commissioned by governmentadministration, has been carried out by the WARR’sresearch team on a cyclical basis since 2002, in closecooperation with Dr J. Bradley – the author of theHERMIN methodology and a researcher of manyyears’ standing at the Dublin-based Economic andSocial Research Institute (ESRI). The results of theWARR team’s work are subsequently provided to theEuropean Commission, together with the researchoutcomes of other research centres (among others,the Gdańsk Institute for Market Economics).14 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


Projects implemented by WARR in 2009WSPÓŁPRACA Z REGIONAMICOOPERATION WITH REGIONSW 2009 r. kontynuowana była współpraca z władzamisamorządowymi wybranych województw w zakresiedoradztwa dla regionalnych zespołów operującychna regionalnych modelach HERMIN. 2-dnioweszkolenie z tego zakresu zostało zrealizowane w lutymdla pracowników Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaLubelskiego.In 2009 the WARR continued the cooperation withthe local government authorities of some voivodeships(regions), providing advisory services to theregional teams operating the regional HERMIN models.Two-day training on this issue was conductedfor the personnel of the Marshall’s Office of theLubelskie Voivodeship in February.PROJEKTY DLA KOMISJIEUROPEJSKIEJPROJECTS FOR THE EUROPEANCOMMISSIONW 2009 r. rozpoczęła się realizacja wieloletniego(2009–2012) projektu dla Dyrekcji Generalnej ds.Polityki Regionalnej (DG REGIO) Komisji Europejskiej:„System kohezyjny modeli HERMIN: Pomoctechniczna 2009–2012” („Cohesion System of HER-MIN Models: Technical Assistance 2009–2012”).Projekt został pozyskany w 2008 r. w przetargu w wynikuaplikacji międzynarodowego konsorcjum, któregoczłonkami, oprócz WARR, są także niemiecka firmakonsultingowa GEFRA – Gesellschaft für Finanz- undRegionalanalysen z Münster oraz dr John Bradleyz Economic Modelling and Development Strategies(EMDS) z Dublina. Celem tego projektu jest zbudowaniespójnego systemu modeli HERMIN dla wszystkichpaństw członkowskich UE objętych politykąspójności, a integralną częścią zakresu prac jestświadczenie usług doradczych i szkoleniowych dlazespołu funkcjonującego w ramach DG REGIO orazcykliczna aktualizacja zbudowanych modeli. Zbudowanietakiego systemu docelowo umożliwi KomisjiEuropejskiej porównywanie efektów wdrażania politykispójności w poszczególnych krajach przy użyciujednolitego instrumentarium badawczego. Zbudowanyw ramach tego projektu nowy, 5-sektorowymodel HERMIN polskiej gospodarki został wykorzystanydo przeprowadzenia pod koniec 2009 r. na zlecenieMinisterstwa Rozwoju Regionalnego badańIn 2009 the WARR started the implementation of along-term project (2009–2012) for the DirectorateGeneral for Regional Policy (DG REGIO) of the EuropeanCommission: “Cohesion System of HERMINModels: Technical Assistance 2009–2012”. Thisproject was won in 2008 in a tendering process as aresult of an application submitted by an internationalconsortium comprising, in addition to the WARR,a German consulting firm GEFRA - Gesellschaft fürFinanz-und Regionalanalysen from Münster and DrJ. Bradley of the Economic Modelling and DevelopmentStrategies (EMDS) from Dublin. The aim of thisproject is to build a coherent system of the HERMINmodels for all EU member states covered by cohesionpolicy; an integral part of the project’s scopeof work is to provide advisory and training servicesfor the team operating within the structures of DGREGIO and to update the constructed models on acyclical basis. The construction of such a systemwill ultimately enable the European Commission tocompare the effects of the implementation of cohesionpolicy in particular countries using standardisedresearch instruments. At the end of 2009, thenew 5-sector HERMIN model, built for the Polisheconomy under this project, was used to conducta study, commissioned by the Ministry of RegionalDevelopment, relating to the impacts of the National15


Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR)na lata 2004–2006 i Narodowej Strategii Spójności(NSS) na lata 2007–2013 na główne parametry makroekonomicznepolskiej gospodarki.Ww. projekt stanowi kontynuację rozpoczętegow 2006 r., również na zlecenie DG REGIO, projektu:„Opracowanie instrumentu służącego do analizy politykispójności” („Development of an instrument toanalyse the impact of cohesion policy”). Lideremmiędzynarodowego konsorcjum w tym projekcie jestfirma konsultingowa GEFRA z Münster, a w jegoskład wchodzą również partnerzy z Bułgarii, Czech,Estonii, Hiszpanii, Rumunii i Węgier. Koordynatoremnaukowym projektu jest dr J. Bradley. Zakończenieprojektu jest zaplanowane na rok 2010.Doświadczenia zespołu HERMIN w zakresie modelowaniamakroekonomicznego na poziomie regionalnym,w tym w szczególności w dziedzinie budowyspójnych regionalnych baz danych, przyniosły równieżskutek w postaci zaproszenia WARR w charakterzepartnera do innego projektu realizowanego nazlecenie DG REGIO: „Budowa systemu modeli regionalnychdla określenia wpływu polityki spójności UE”(„System of regional models for impact assessmentof EU cohesion policy”). Liderem tego projektu jestfirma TNO (Holandia), a uczestniczą w nim równieżpartnerzy – ośrodki naukowo-badawcze z Czech, Słowacji,Węgier, Holandii i Japonii. Realizacja tego projektujest przewidziana do roku 2012.Development Plan (NDP) for 2004–2006 and of theNational Cohesion Strategy (NCS) for 2007–2013 onthe main macroeconomic parameters of the Polisheconomy.The a.m. project is a continuation of the project “Developmentof an instrument to analyse the impactof cohesion policy”, which was also commissioned byDG REGIO and launched in 2006. The leader of theinternational consortium under this project is a Germanconsulting firm GEFRA from Münster, and theconsortium also includes partners from Bulgaria, theCzech Republic, Estonia, Spain, Romania, and Hungary.The scientific coordinator of the project is DrJ. Bradley. The project completion is scheduled in2010.The experience of the HERMIN team in macroeconomicmodelling at the regional level, in particularin the construction of coherent regional databases,also resulted in inviting the WARR as a partner toanother project commissioned by DG REGIO: “Systemof regional models for impact assessment ofEU cohesion policy”. The leader of this project is thecompany TNO (Netherlands), and partners – scientificand research centres – from the Czech Republic,Slovakia, Hungary, the Netherlands, and Japan alsoparticipate in it. The implementation of this projectis scheduled until 2012.PROJEKT DLA PARLAMENTUEUROPEJSKIEGOA PROJECT FOR THE EUROPEANPARLIAMENTW 2009 r. przy udziale WARR był realizowany na zlecenieParlamentu Europejskiego projekt badawczydotyczący oceny wpływu polityki spójności UE, realizowanejgłównie w nowych krajach członkowskich,na gospodarki państw „starej” Unii (ang. nazwa projektu„The Economic Return of Cohesion ExpenditureFor Member States”). Projekt został pozyskanyw przetargu w wyniku aplikacji międzynarodowegokonsorcjum wykonawczego sprawdzonego w projektachrealizowanych dla Komisji Europejskiej, któregoczłonkami, oprócz WARR, była także niemieckafirma konsultingowa GEFRA oraz dr J. Bradley – EconomicModelling and Development Strategies(EMDS) z Dublina. Wyniki prac badawczych zaprezentowanychprzez dr. J. Bradley’a (EMDS), dr. G. Untiedta(GEFRA) i prof. J. Zaleskiego w siedzibie ParlamentuEuropejskiego w Brukseli w listopadzie wskazująjednoznacznie na istotne pozytywne efektyzwrotne transferów z funduszy UE do nowych państwczłonkowskich na gospodarki krajów – płatnikównetto.In 2009 the WARR participated in the implementationof a research project commissioned by the EuropeanParliament. This project, entitled “The EconomicReturn of Cohesion Expenditure for MemberStates”, involves the assessment of the impacts ofthe EU’s cohesion policy, implemented primarily inthe new member states, on the economies of the“old” EU states. It was awarded in a tendering processas a result of an application submitted by theinternational implementation consortium, provenin the projects implemented for the European Commission,which comprised, in addition to the WARR,a German consulting firm GEFRA and Dr J. Bradley– Economic Modelling and Development Strategies(EMDS) from Dublin. The research results, presentedby Dr J. Bradley (EMDS), Dr G. Untiedt (GEFRA)and Prof. J. Zaleski in the European Parliament inBrussels in November, show unequivocally positivefeedback effects of transfers from the EU funds tothe new member states on the economies of thecountries which are the net contributors.16 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


Projects implemented by WARR in 2009PRACE BADAWCZEI PROMOCJA MODELU HERMINRESEARCH AND MARKETINGOF THE HERMIN MODELZespół HERMIN w WARR we współpracy z dr. J. Bradley’em– autorem pierwotnego modelu HERMINi współautorem wraz z prof. Januszem Zaleskim jegopolskiej adaptacji – kontynuował wewnętrzne pracebadawcze. Są one ukierunkowane w szczególnościna udoskonalenie 16 modeli regionalnych, którychI generacja została zbudowana w 2005 r. Nowe wersjeregionalnych modeli HERMIN będą w większymstopniu uwzględniały specyfikę gospodarek poszczególnychwojewództw. Udoskonalone modelebędą umożliwiały również dokonywanie bardziejzdezagregowanych analiz i opracowywanie prognozmakroekomicznych zarówno na zlecenie administracjicentralnej, jak i władz samorządowych poszczególnychwojewództw.W celu dokumentowania wyników bieżących pracbadawczych i promocji modelu została uruchomionatakże strona internetowa www.hermin.pl, na którejumieszczono opracowania prezentujące model krajowydla Polski i modele regionalne gospodarek polskichwojewództw, a także dotychczas opracowaneraporty, w tym zrealizowane na zlecenie administracjirządowej i dotyczące efektów wdrażania politykispójności UE w Polsce. Strona umożliwia pracownikomadministracji regionalnych, środowiskom akademickimoraz innym zainteresowanym dostęp doźródłowych i na bieżąco aktualizowanych informacjio metodologii HERMIN i jej rozwoju w Polsce orazw innych krajach.The WARR’s HERMIN team, in collaboration with J.Bradley, the author of the original HERMIN modeland the co-author of its Polish adaptation, togetherwith Prof. Janusz Zaleski, continued its internal researchwork. This was oriented in particular towardsthe improvement of the 16 regional models whose1st generation had been built in 2005. The new versionsof the regional HERMIN models will incorporateto a greater extent the specificity of the economiesof particular regions. The improved modelswill also enable more disaggregated analysis to beperformed and macroeconomic forecasts to be prepared,both for central administration and the localgovernment authorities of particular regions.In order to document the outcomes of the currentresearch and to promote the model, the websitewww.hermin.pl was also launched, on which thestudies presenting the national model for Poland andthe regional models of the economies of the Polishvoivodeships are posted. The website also includesthe reports which have been prepared so far, includingthose commissioned by government administrationand those which relate to the effects of the implementationof the EU’s cohesion policy in Poland.This website will provide access for regional administrationpersonnel, the academic communities andother interested persons to source information, regularlyupdated, on the HERMIN methodology as wellas its development in Poland and in other countries.Warsztaty Hermin, Komisja Europejska, Bruksela, styczeń 2009 r.Hermin workshops, the European Commission, Brussels, January 200917


Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.BADANIA EWALUACYJNEEVALUATION STUDIESW ostatnich latach wyraźnie wzrosło znaczenie ewaluacjirozumianej jako obiektywna ocena projektu,programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj.planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Zwiększeniewagi przywiązywanej do rzetelności i kompleksowościprzeprowadzanych ewaluacji, w szczególnościod uzyskania przez Polskę członkostwaw Unii Europejskiej, jest wprost związane z potrzebamisystemu monitorowania interwencji publicznychwspółfinansowanych ze środków strukturalnych UE,w tym także formalnymi wymaganiami sformułowanymiw tym zakresie przez Komisję Europejską.W tym kontekście wyjątkowo istotne jest wsparcieinstytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnychprogramów operacyjnych poprzez dostarczanieużytecznych wniosków i rekomendacji, w szczególnościw procesie monitorowania i zarządzaniaprogramami wsparcia. Decentralizacja zarządzaniai wdrażania unijnych funduszy oraz znaczne zwiększenieroli samorządowych władz regionalnychw tym zakresie sprawiło, że WARR intensywnie włączyłsię w realizację tego typu badań, uznając zaszczególnie istotne ewaluacje Regionalnych ProgramówOperacyjnych (RPO). W roku 2009 WARR w konsorcjumz firmą InfoAudit przeprowadził 3 tego typubadania ewaluacyjne dotyczące Lubelskiego, Małopolskiegoi Podkarpackiego RPO.In the last years, the significance of evaluation, understoodas an objective assessment of a project,programme or policy at all its stages, i.e. planning,implementation and outcome measurement, hasclearly increased. The increased weight attributedto reliability and comprehensiveness of evaluations,in particular from the time when Poland became amember of the European Union, is directly related tothe needs of the system for monitoring public interventionsco-financed from the EU structural funds,also including the formal requirements formulatedby the European Commission in this respect. In thiscontext, it is of essential importance to support theinstitutions responsible for the implementation ofparticular operational programmes by providing usefulsuggestions and recommendations, especially inthe process of monitoring and management of thesupport programmes. As a result of the decentralisationof management and implementation of theCommunity funds and a significant increase in therole of the regional government authorities in thisrespect, the WARR vigorously joined the implementationof this type of studies; evaluations of the RegionalOperational Programmes (ROPs) are deemedto be particularly important. In 2009 the WARR, in aconsortium with the firm InfoAudit, conducted threeevaluation studies of this type, which covered theRegional Operational Programmes for the Lubelskie,Małopolskie and Podkarpackie Voivodeships.Badanie ewaluacyjne pt. „Analiza listywskaźników bazowych w ramach RPOWoj. Lubelskiego na lata 2007–2013”An evaluation study entitled “Analysisof a list of baseline indicators underthe Lubelskie ROP for 2007–2013”Głównym celem badania przeprowadzonego na zamówienieUrzędu Marszałkowskiego WojewództwaLubelskiego była weryfikacja poprawności, użytecznościi kompletności listy wskaźników dla projektówrealizowanych w ramach RPO WL. Dla zapewnieniakompletnej realizacji celu głównego określonych zostałododatkowo następujących pięć celów szczegółowychewaluacji: (1) ocena poprawności, użytecznościi kompletności listy wskaźników dla projektówrealizowanych w ramach RPO WL, (2) utworzenie zamkniętejlisty wskaźników dla projektów w ramachRPO WL, (3) opracowanie precyzyjnych definicjiwszystkich wskaźników (w tym wskaźników na poziomieProgramu ze szczególnym uwzględnieniemwskaźników kluczowych), (4) określenie jednostekmiar oraz metodologii pomiaru wskaźników (w tymmetodologii pomiaru wskaźników na poziomie Programuze szczególnym uwzględnieniem wskaźnikówkluczowych) ze wskazaniem sposobu określaniawartości bazowych, częstotliwości zbierania danychoraz źródeł pozyskiwania danych, (5) opracowaniemetodologii agregacji wskaźników produktu i rezultatuna poziomie projektów do wskaźników na wyższychpoziomach wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniemwskaźników kluczowych.The main aim of the study, which was commissionedby the Marshall’s Office of the Lubelskie Voivodeship,was to verify the correctness, usefulness andcompleteness of a list of indicators for the projectsimplemented under the Lubelskie ROP. In order toensure the full achievement of the main aim, five objectivesfor detailed evaluation were additionally defined:(1) to assess the correctness, usefulness andcompleteness of a list of indicators for the projectsimplemented under the Lubelskie ROP, (2) to createa closed list of indicators for the projects implementedunder the Lubelskie ROP, (3) to developprecise definitions of all the indicators (including theProgramme level indicators, with special attentionto the key indicators), (4) to define units of measureand the methodology for measurement of theindicators (including the methodology for measurementof the Programme level indicators, with specialattention to the key indicators), with the indicationof the method for determining baseline values, thefrequency of data collection as well as sources ofdata collection, (5) to develop the methodology foraggregation of output and outcome indicators at theproject level up to the indicators at higher implementationlevels, with special attention to the keyindicators.18 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


Projects implemented by WARR in 2009W trakcie badania analizie zostały poddane wszystkiewskaźniki (775 ) określone w aktualnej wersji dokumentu„Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RegionalnegoProgramu Operacyjnego WojewództwaLubelskiego na lata 2007–2013. UszczegółowieniaProgramu”.During the study, all the indicators (775), defined inthe updated version of the document: “A detaileddescription of the priority axes of the Regional OperationalProgramme for the Lubelskie Voivodeshipfor 2007–2013. A specific elaboration of the Programme”,were reviewed.Badanie ewaluacyjne „Ocena systemuwskaźników monitorowania w ramachMałopolskiego Regionalnego ProgramuOperacyjnego na lata 2007–2013”An evaluation study entitled “Evaluationof the system of monitoring indicatorsunder the Małopolskie RegionalOperational Programme for 2007–2013”Celem prac było udzielenie wsparcia Instytucji ZarządzającejMałopolskim Regionalnym ProgramemOperacyjnym na lata 2007–2013 (MRPO) w procesiemonitorowania i zarządzania programem. Badaniedotyczyło weryfikacji i oceny systemu wskaźnikówmonitorowania przyjętego w ramach MRPO orazsformułowanie wniosków i rekomendacji, jak równieżuzupełnienie istniejącego systemu o dane orazinformacje służące poprawie i ujednoliceniu metodpomiaru oraz zwiększeniu przejrzystości zasad monitorowaniaefektów interwencji. Zakres szczegółowybadania obejmował: analizę i ocenę przyjętegokatalogu wskaźników monitorowania oraz sformułowanierekomendacji w przedmiocie usunięcia, zmiany,modyfikacji lub uzupełnienia katalogu (poprzezdodanie nowych wskaźników); analizę i ocenę spójnościwewnętrznej przyjętego systemu wskaźnikówpod kątem powiązań pomiędzy poszczególnymi poziomamimonitorowania służącymi agregowaniu danych,analizę i ocenę spójności zewnętrznej, rozumianejw szczególności jako spójność z listą wskaźnikówkluczowych przechowywanych w KrajowymSystemie Informatycznym – KSI (SIMIK 07-13);opracowanie definicji wskaźników w odniesieniu dowszystkich wskaźników produktu i rezultatu w ramachMRPO, za wyjątkiem wskaźników kluczowych,przechowywanych w KSI; przeprowadzenie ocenyeksperckiej wraz z określeniem metody (sposobu)obliczania wartości poszczególnych wskaźnikóworaz określeniem lub weryfikacją przyjętych danychw zakresie źródeł pozyskiwania danych oraz częstotliwościpomiaru – w odniesieniu do wszystkichwskaźników produktu i rezultatu w ramach MRPO;sformułowanie szczegółowych wniosków oraz rekomendacjiwynikających z badania.The aim of the study was to provide support to theManaging Authority for the Małopolskie RegionalOperational Programme for 2007–2013 (MROP) inthe process of programme monitoring and management.The study involved a review and evaluation ofthe system of monitoring indicators, adopted underthe MROP, and the formulation of conclusions andrecommendations; it was also designed to supplementthe existing system with data and informationused to improve and standardise the measurementmethods as well as to enhance the transparency ofthe rules for monitoring the effects of interventions.The specific scope of the study included the following:analysis and evaluation of the adopted catalogueof monitoring indicators as well as the formulationof recommendations regarding removal, change,modification or supplementation of the catalogue(by adding new indicators); analysis and evaluationof the internal coherence of the adopted system ofindicators, in terms of interrelationships betweenparticular monitoring levels used for data aggregation;analysis and evaluation of the external coherence,understood in particular as the coherence withthe list of key indicators maintained in the NationalIT System – KSI (SIMIK 07-13); development of indicatordefinitions with regard to all the output andoutcome indicators under the MROP, except for thekey indicators maintained in the National IT System;expert evaluation, together with the determinationof a method for calculating values of particular indicatorsas well as the identification or verification ofdata inputs with respect to the following: data collectionsources and measurement frequency – withregard to all the output and outcome indicators underthe MROP; formulation of detailed conclusionsand recommendations resulting from the study.Badanie ewaluacyjne „Ocena naborówprzeprowadzonych w 2008 r.i zakładanego wpływu ich efektów narealizację celów Regionalnego ProgramuOperacyjnego WojewództwaPodkarpackiego”An evaluation study entitled “Evaluationof the intakes of applications conductedin 2008 and of the assumed impact of theireffects on the implementation of theobjectives of the Regional Operational Programmefor the Podkarpackie Voivodeship”Celem głównym badania była ocena naborów wnioskówprzeprowadzonych w 2008 r. w ramach RPOWP i zamierzonego wpływu ich efektów na realizacjęThe main aim of the study was to evaluate the intakesof applications conducted in 2008 under thePodkarpackie ROP and of the assumed impact of19


Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.celów Programu. Cel główny badania był realizowanyprzez następujące trzy cele szczegółowe: (1) ocenastruktury i funkcjonowania systemu wyboru projektóww ramach RPO WP, (2) ocena wpływu wybranychdo dofinansowania projektów na osiągnięciecelów Programu, (3) ocena oszacowanych wartościwskaźników osi priorytetowej VIII Pomoc Technicznaw celu zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnejrealizacji Programu.W badaniu zastosowano triangulację metodologiczną,czyli połączenie różnorodnych rodzajów danychi metod badawczych, technik analizy i gromadzeniainformacji, co pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowejanalizy dokonanych naborów.Weryfikacja danych dotyczących naborów obejmowałamiędzy innymi analizę dokumentacji złożonejprzez Beneficjentów przeprowadzoną na całej populacjiwniosków. Informacje i dane wywołane pozyskanonatomiast dzięki indywidualnym wywiadompogłębionym z pracownikami odpowiednich jednostekzaangażowanych w proces zarządzania, wdrażaniai monitorowania RPO WP, a także w rezultacie paneludyskusyjnego o charakterze zogniskowanegowywiadu grupowego. W wywiadach uczestniczyłyosoby odpowiedzialne za prowadzenie procesu monitorowania.Kolejne dane wywołane uzyskano podczaswywiadów (CATI) przeprowadzonych na reprezentatywnejgrupie Beneficjentów Programu.their effects on the implementation of the objectivesof the programme. The main aim of the studywas achieved through the following three specificobjectives: (1) evaluation of the structure and functioningof the project selection system under thePodkarpackie ROP, (2) evaluation of the impact ofthe projects selected for funding on the achievementof the Programme’s objectives, (3) evaluationof the estimated values of the indicators of PriorityAxis VIII Technical Assistance in order to ensure anefficient and most effective implementation of theProgramme.Methodological triangulation, that is, the combinationof various types of data and research methods,analysis and information collection techniques, wasused in the study; it allowed a comprehensive analysisof the application intakes to be performed.Verification of data on the application intakes coveredthe following, among others: review of thedocumentation submitted by the beneficiaries madeon the whole population of applications. Elicitedinformation and data were obtained based on individualin-depth interviews with the personnel of therelevant institutions engaged in the MOPR management,implementation and monitoring process, aswell as as a result of a discussion panel which hadthe character of a focused group interview. Thepersons responsible for conducting the monitoringprocess took part in the interviews. The next eliciteddata were obtained during computer assistedtelephone interviews (CATI) conducted on a representativegroup of the Programme beneficiaries.PROJEKTYPRZECIWPOWODZIOWEFLOOD PROTECTIONPROJECTSKoncepcja programowo-przestrzennaochrony przeciwpowodziowej KotlinyKłodzkiej – etap I wały przeciwpowodziowei regulacja rzeki Białej Lądeckiejw km 0+000 – 35+012The conceptual land use plan for floodprotection of the Kłodzko Valley– Stage I – flood dikes and regulationof the Biała Lądecka River on km0+000 – 35+012Na zlecenie Dolnośląskiego Zarządu Melioracjii Urządzeń Wodnych we Wrocławiu WrocławskaAgencja Rozwoju Regionalnego realizowała projektpn. „Koncepcja programowo-przestrzenna ochronyprzeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej – etap I wałyprzeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiejw km 0+000 – 35+012”. Okres realizacji projektuprzypadał na lata 2008–2009, a w ramach prac projektowychWARR współpracował z wieloma instytucjamii podmiotami gospodarczymi, m.in. InstytutemMeteorologii i Gospodarki Wodnej – OddziałThe Wrocław Regional Development Agency implementeda project entitled “The conceptual landuse plan for flood protection of the Kłodzko Valley– Stage I – flood dikes and regulation of the BiałaLądecka River on km 0+000 – 35+012”, commissionedby the Lower Silesian Board for Ameliorationand Hydraulic Structures in Wrocław (DZMiUW).The project implementation period was in the years2008–2009 and, as part of design work, the WARRcooperated with many institutions and business entities,among others, Institute of Meteorology and20 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


Projects implemented by WARR in 2009Wrocław, Hydroprojektem Wrocław i UniwersytetemPrzyrodniczym we Wrocławiu.W 2009 r. zrealizowano etap I Koncepcji programowo-przestrzennej,na który składały się m.in.następujące elementy:opracowanie wielowariantowej, szczegółowej koncepcjitechnicznej odbudowy koryta rzecznego,nowego i modernizowanego obwałowania wrazz budowlami regulacyjnymi i obiektami komunikacyjnymina mapach w skali nie mniejszej niż1:1000,wykonanie przekrojów poprzecznych i podłużnychkoryta rzecznego,określenie szacunkowej wartości nieruchomościzabudowanych i niezabudowanych planowanychdo wywłaszczenia,przeprowadzenie pierwszej fazy konsultacji społecznychdotyczących planowanej inwestycji,opracowanie raportu z wstępnej oceny oddziaływaniaprzedsięwzięcia na środowisko,opracowanie szczegółowej strategii i harmonogramurealizacji poszczególnych projektów oraz zadańcząstkowych,przeprowadzenie analizy celów i potrzeb gospodarkiwodnej oraz ochrony przyrody,sporządzenie charakterystyk: hydrologicznej obszaru,zasobów przyrodniczych obszaru oraz obecnegostanu zagospodarowania i użytkowania gruntówwraz z analizą ich stanu prawnego oraz wykazuwłaścicieli gruntów,opracowanie wstępnego zestawienia zajęć czasowychi stałych gruntów oraz ewentualnych rozbióreknieruchomości kolidujących z projektowanązabudową.Wszystkie prace zostały zakończone 15.12.2009 r.Water Management – Wrocław Branch, HydroprojektWrocław and University of Life Sciences in Wrocław.In 2009 Stage I of the conceptual land use plan wasimplemented, which comprised the following elements,among others:development of a multi-optional detailed technicalconceptual design for the reconstruction ofthe river channel, a new and upgraded embankment,together with flow regulation structuresand transport facilities, on maps at a scale of notless than 1:1000,development of river channel cross sections andlongitudinal sections,preparation of estimated valuations for developedand undeveloped properties planned for expropriation,carrying out of the first phase of public consultationrelating to the planned investment project,preparation of a preliminary environmental impactassessment report,preparation of a detailed strategy and schedulefor the implementation of particular projects andmilestones,analysis of the objectives and needs of water managementand environmental protection,preparation of the hydrological characteristics ofthe area as well as the characteristics of its naturalresources and current development and land use,together with an analysis of the legal status of thelands and a list of landowners,preparation of a list of lands intended for temporaryand permanent occupation as well as a list ofproperties which stand in the way of the designeddevelopment projects and must be demolished.All the work completed by 15 December 2009.21


Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.Prognoza oddziaływania na środowiskoskutków realizacji „Programu ochronyprzed powodzią w dorzeczu Górnej Wisłyna obszarze województw: śląskiego,małopolskiego, podkarpackiegoi świętokrzyskiego”Environmental impact prediction regardingthe implementation of “The FloodProtection Programme in the UpperVistula River within the area of theŚląskie, Małopolskie, Podkarpackie andŚwiętokrzyskie Voivodeships”Na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiegow Krakowie Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnegow ramach konsorcjum wykonawczego z udziałemInstytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Liderkonsorcjum), Instytutu Rozwoju Miast, InstytutuOchrony Środowiska, Małopolskiego Biura Konsultingowo-MarketingowegoOchrony Środowiska SC orazz firmą Hydromet w sierpniu rozpoczęła prace nadPrognozą oceny oddziaływania na środowisko skutkówrealizacji „Programu ochrony przed powodziąw dorzeczu Górnej Wisły na obszarze województw:śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego”.Celem Prognozy było zidentyfikowaniepotencjalnych oddziaływań skutków realizacji zadańwymienionych w Programie na poszczególne komponentyśrodowiska, wskazanie istniejących problemówochrony środowiska istotnych dla realizacji postanowieńProgramu, konsekwencji dla środowiskaniezrealizowania zadań określonych w Programie,określenie rozwiązań zapobiegających, ograniczającychlub kompensujących negatywne oddziaływaniana środowisko, propozycje rozwiązań alternatywnychoraz zakres monitorowania efektów realizacjiProgramu na środowisko.Głównym zadaniem WARR w ramach przeprowadzonychprac było dokonanie analizy powiązań formalno-prawnychoraz merytorycznych pomiędzyanalizowanym Programem a unijnymi aktami prawnymi,strategicznymi dokumentami krajowymi i wojewódzkimi,ustawami i rozporządzeniami krajowymioraz licznymi projektami międzynarodowymi i krajowymi.Dodatkowo ocenie poddano zgodność Programuz celami nadrzędnymi i szczegółowymi dokumentówstrategicznych na poziomie regionalnym,krajowym i międzynarodowym.As part of an implementation consortium composedof the Institute of Meteorology and WaterManagement (consortium leader), Urban DevelopmentInstitute, Environmental Protection Institute,Małopolskie Biuro Konsultingowo-MarketingoweOchrony Środowiska SC (Małopolskie EnvironmentalProtection Consultancy and Marketing Office) andthe company Hydromet, in August the Wrocław RegionalDevelopment Agency started the work on environmentalimpact prediction regarding the implementationof “The Flood Protection Programme inthe Upper Vistula River within the area of the Śląskie,Małopolskie, Podkarpackie and ŚwiętokrzyskieVoivodeships”, commissioned by the MałopolskieVoivodeship Office. The aim of this prediction wasto identify potential impacts of the implementationof the projects envisaged under the programme onparticular environmental components, to identifythe existing environmental protection problems essentialfor the implementation of the Programmeassumptions, to determine consequences for theenvironment of the failure to carry out the projectsspecified in the Programme, to define solutions preventing,mitigating or compensating negative environmentalimpacts, to propose alternative solutionsand the scope of monitoring of environmental effectsof the Programme implementation.The WARR’s main task in this work was to analysethe formal, legal and substantive interrelationshipsbetween the Programme in question and EU legislation,the national and regional strategic documents,national laws and governmental regulations as wellas numerous international and national projects.Moreover, the compliance of the Programme withthe objectives of the primary and specific strategicdocuments at the regional, national and internationallevel was assessed.Rzeka OdraOdra River22 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


Projects implemented by WARR in 2009INICJATYWA ODRA AXIS CONNECTTHE ODRA AXIS CONNECT INITIATIVEW 2009 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnegoprowadziła prace nad kolejnym projektem odrzańskim,który uzyskał roboczy tytuł Odra Axis Connect.Projekt ten jest kontynuacją działań zmierzającychdo zintegrowanego rozwoju regionu odrzańskiego,podjętych w realizowanych w ramach INTER-REG z funduszy Unii Europejskiej w latach 2002–2007projektach OderRegio i OderRegio II. Przez cały rok2009 prowadzono rozmowy z potencjalnymi partneramiprojektu Odra Axis Connect. Wypracowano zakrespakietów roboczych, które będą realizowanew ramach tej inicjatywy. Na przestrzeni roku odbyłysię dwa spotkania robocze partnerów projektu –pierwsze w marcu we Wrocławiu, drugie w październikuw Zielonej Górze. W wyniku tych spotkań opracowanopełen zakres merytoryczny projektu orazpotwierdzono uczestnictwo m.in. Urzędów MarszałkowskichWojewództw: Dolnośląskiego, Lubuskiegoi Zachodniopomorskiego, a także miast Szczecin, Kędzierzyn-Koźlei Racibórz.WARR podjął się roli Partnera Wiodącego w projekcieOdra Axis Connect i rozpoczął wspólnie z biuremINFRASTRUKTUR & UMWELT przygotowania do złożeniawniosku aplikacyjnego, który realizowany byłbyw ramach programu Współpracy TerytorialnejCENTRAL EUROPE w okresie finansowania 2007–2013.In 2009 the Wrocław Regional Development Agencycarried out the work on the next Odra-relatedproject with the working title of Odra Axis Connect.This project is a continuation of the measures aimedat integrated development of the Odra River region,undertaken as part of the projects OderRegio andOderRegio II which were implemented in the years2002–2007 within the framework of the INTERREGprogramme and financed from the European Unionfunds. Throughout the whole year of 2009, talks wereheld with potential partners of the Odra Axis Connectproject. The scope of work packages to be implementedunder this initiative was developed. Therewere two working meetings of the project partnersduring the year – the first one in March in Wrocław,while the second one in October in Zielona Góra. Asa result of these meetings, a full substantive scopeof the project was developed; the participation of,among others, the Marshall’s Offices of the LowerSilesian, Lubusz and West Pomeranian Voivodeshipsas well as of the cities of Szczecin, Kędzierzyn-Koźleand Racibórz was also confirmed.The WARR undertook the role of the Lead Partnerunder the Odra Axis Connect project and, jointly withthe consulting firm INFRASTRUKTUR & UMWELT,started the preparations for the submission of anapplication which would be implemented under theEuropean Territorial Cooperation CENTRAL EUROPEOperational Programme 2007–2013.PROJEKTY INNOWACYJNEINNOVATION PROJECTSPROJEKT ICTGospodarka oparta na wiedzyoraz rozwój ICT na Dolnym ŚląskuTHE ICT PROJECTThe knowledge economy and ICTdevelopment in Lower SilesiaWrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w 2009 r.finalizowała prace w projekcie „Gospodarka opartana wiedzy, przekształcenia gospodarcze oraz technologieinformacji i telekomunikacji (ICT) w krajachczłonkowskich UE25+: Dynamika regionalna w fazierozwoju” („The Knowledge Economy, EconomicTransformations and ICT in the EU25+: Regional Dynamicsin the Deployment Phase”). Projekt był realizowanyprzez WARR w latach 2007–2009 wspólniez Instytutem Badań Społeczno-Ekonomicznych w Dublinieoraz Uniwersytetem Ekonomii i Zarządzaniaw Wiedniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej KomisjiEuropejskiej – Wspólne Centrum Badań (The DirectorateGeneral Joint Research Centre >>DG JRC


Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.regionalne systemy innowacji oraz regionalne skutkipolityk zorientowanych na wspieranie rozwoju technologiiICT.W czerwcu 2009 r. zespół WARR uczestniczył w warsztatachw Brukseli, podczas których m.in. przedstawionoposzczególne regiony w kontekście wynikówprowadzonych prac, a pod koniec roku zakończyłprace nad Raportem – Lower Silesia Regional CaseStudy oraz uczestniczył w pracach nad opracowywaniemRaportu, będącego podsumowaniem przeprowadzonychprac oraz propozycją rekomendacji dlaZamawiającego.In June 2009 the WARR’s team participated in aworkshop in Brussels during which, among others,particular regions were presented in the context ofthe outcomes of this work. At the end of the year,the team finished the work on the “Report – LowerSilesia Regional Case Study” and participated in thepreparation of a report which summed up the completedwork and which was a proposed recommendationfor the contracting authority.PROJEKTY SZKOLENIOWETRAINING PROJECTSPROGRAM OPERACYJNYKAPITAŁ LUDZKI,DZIAŁANIE 6.2The Human CapitalOperational Programme,Measure 6.2Od lipca 2009 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnegorealizuje projekt pt. „Własna działalność gospodarczaszansą dla aktywnych” w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.Instytucją nadzorującą projekt jestDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu,Filia we Wrocławiu.Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego podpisałaUmowę o dofinansowanie projektu, zgodnie z którąrealizacja projektu potrwa do 31.05.2011 r.Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia w szczególnościwśród osób zamieszkałych w gminach wiejskichi miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys.,w tym kobiet (zwłaszcza powracających oraz wchodzącychpo raz pierwszy na rynek pracy po przerwiezwiązanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) poprzezstworzenie możliwości uruchomienia i prowadzeniawłasnej firmy na terenie województwa dolnośląskiego.Since July 2009 the Wrocław Regional DevelopmentAgency has been implementing a project entitled“Your own business an opportunity for active persons”under the Human Capital Operational Programme,Measure 6.2 – Support and promotion ofentrepreneurship and self-employment. The LowerSilesian Voivodeship Labour Office in Wałbrzych,Wrocław Branch, is the supervisory institution forthis project.The Wrocław Regional Development Agency signeda project funding agreement; under this agreement,the project implementation will last until 31 May2011.The aim of the project is to reduce unemployment,in particular among persons living in rural gminas(municipalities), mixed urban-rural gminas and incities with a population of up to 25,000 people, includingunemployment among women (in particularthose returning to the labour market after a periodof absence for childbirth and child rearing or enteringthe labour market for the first time) by creatingthe possibility of setting up and running one’s ownbusiness in Lower Silesia.Projekt „Własna działalność gospodarcza szansą dla aktywnych”“Your own business an opportunity for active persons” project24 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


Projects implemented by WARR in 2009Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne(w tym długotrwale bezrobotne) oraz osoby nieaktywnezawodowo, które mają pomysł na biznesi chcą otworzyć własną działalność gospodarczą,spełniające jednocześnie wymagania formalne stawianew projekcie. Docelowo w ramach projektu zostanieprzeszkolonych 120 osób, tj. 90 osób bezrobotnychi 30 osób nieaktywnych zawodowo.Projekt realizowany w ramach Działania 6.2 ma służyćzmniejszeniu bezrobocia poprzez powstanie 40nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie województwadolnośląskiego, a także ukończenie etapu szkoleniowo-doradczegoprzez 120 osób.W ramach Działania 6.2 Wrocławska Agencja RozwojuRegionalnego jako Beneficjent w 2009 r. zrealizowałanastępujące zadania:The project target group includes unemployed persons(including long-term unemployed persons) andeconomically inactive people who have an idea for abusiness and want to start their own business andwho, at the same time, meet the formal requirementsset under the project. As a target, 120 personswill be trained under this project, i.e. 90 unemployedpersons and 30 economically inactive persons.The project implemented under Measure 6.2 is designedto reduce unemployment through the formationof 40 new micro-enterprises in Lower Silesiaand through the completion of the training and consultancystage by 120 persons.Under Measure 6.2, in 2009 the Wrocław RegionalDevelopment Agency, as the Beneficiary, carried outthe following activities:Zorganizowano 12 spotkań informacyjno--rekrutacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego,zorganizowanych przy współpracyz instytucjami z Dolnego Śląska, m.in.urzędami gmin, miast, Powiatowymi UrzędamiPracy, Lokalnymi Okienkami Przedsiębiorczościoraz ośrodkami Krajowego SystemuUsług. W spotkaniach udział wzięły ogółem273 osoby.Prowadzono działania informacyjno-promocyjnepoprzez: informowanie o współfinansowaniuprojektu ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,dostarczanie informacji o projekcie potencjalnymuczestnikom projektu.Zorganizowano 3 cykle szkoleniowe i przeprowadzono272 godziny doradztwa.Podczas cykli szkoleniowych przeszkolono 45osób.Wypłacono dotacje inwestycyjne dla 10 osóbw łącznej wysokości 314 683,87 PLN.Monitorowano rezultaty twarde i miękkieprojektu.12 information and recruitment meetingswere organised within the Lower SilesianVoivodeship, in collaboration with the institutionsfrom Lower Silesia, among others,Gmina Offices, Poviat Labour Offices,Local Enterprise Windows and the centresof the National Services System; a total of273 persons participated in these meetings.Information and promotion activities werecarried out by informing about projectcofinancing from European Union fundsproviding information on the project to potentialproject participants.3 training cycles were organised and 272hours were spent on the provision of advisoryservices.45 persons were trained during these trainingcycles.Investment grants totalling PLN 314,683.87were paid to 10 persons.The hard and soft outcomes of the projectwere monitored.Dolnośląska Strategia Innowacji– cykl szkoleń i seminariówinformacyjno-szkoleniowychThe Lower Silesian Innovation Strategy– a cycle of information and trainingseminarsW roku 2009 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnegona zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaDolnośląskiego zorganizowała kolejne seminariaszkoleniowo-informacyjne związane z wdrażaniemDolnośląskiej Strategii Innowacji. Pierwsze,zatytułowane „Finansowanie działalności innowacyjnej”,odbyło się 19.02, a drugie – „Transfer technologii”miało miejsce 4.06. Oba seminaria składały sięz dwóch części: wykładowej oraz warsztatów praktycznychz wykorzystaniem komputerów.In 2009 the Wrocław Regional Development Agencyorganised the next information and training seminars,commissioned by the Marshall’s Office of theLower Silesian Voivodeship, related to the implementationof the Lower Silesian Innovation Strategy.The first one, entitled “Financing of innovation activities”,was held on 19 February, whereas the secondone – “Transfer of technologies” – took place on4 June. Both seminars were composed of two parts:the lecture part and a practical workshop with theuse of computers.25


Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.INWESTORSTWOZASTĘPCZECONSTRUCTIONMANAGEMENT SERVICESWrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w 2009 r.w ramach inwestorstwa zastępczego realizowała następująceinwestycje:As part of its construction management services,in 2009 the Wrocław Regional DevelopmentAgency realized the following constructionprojects:NARODOWE FORUM MUZYKITHE NATIONAL MUSIC FORUMW 2008 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowaniaprzetargowego Gmina Wrocław (inwestor) podpisałaumowę z konsorcjum Ove Arup i WARR na pełnieniefunkcji inżyniera w ramach Projektu „Budowa NarodowegoForum Muzyki we Wrocławiu”. Inwestycjawspółfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.W jej efekcie na pl. Wolności we Wrocławiupowstanie nowoczesny budynek z salą koncertowąna ok. 1800 miejsc, sale kameralne, zaplecze orazparking wielopoziomowy.W 2009 r. inżynier kontynuował weryfikację dokumentacjiprojektowej zamówionej przez Gminę Wrocławoraz wspomagał inwestora przy egzekwowaniuod projektanta uzupełnień i poprawek. Przygotowanazostała również dokumentacja przetargowa, napodstawie której wyłoniony został wykonawca robótbudowlanych. W międzyczasie trwało przygotowanieplacu budowy, w tym wykonywane były przekładkiuzbrojenia podziemnego. WARR w ramach realizacjizobowiązań wynikających z umowy konsorcjum zapewniałudział w pracach inżyniera 4 inspektorównadzoru oraz wspierał działania organizacyjne i koordynacyjne.W 2010 r. rozpoczną się właściwe pracebudowlane.In 2008, as a result of contract award in a tenderingprocess, the Municipality of Wrocław (Investor)signed a contract with a consortium composed ofOve Arup and WARR to perform the role of Engineerunder the project “Construction of the NationalMusic Forum in Wrocław”. This investment projectis co-financed from the Cohesion Fund under theInfrastructure and Environment Operational Programme.The implementation of this project willresult in the construction of a modern building housinga concert hall with about 1,800 seats, chamberhalls, support facilities and a multi-storey car park inWolności Square in Wrocław.In 2009 the Engineer continued to review the designdocumentation ordered by the Municipalityof Wrocław and supported the Investor in enforcingadditions and corrections from the designer.Tender documents were also prepared, based onwhich a construction contractor will be selected. Inthe meantime, the preparation of the constructionsite was ongoing, which also included the relocationof the underground infrastructure. Fulfilling itsobligations resulting from the consortium agreement,the WARR provided 4 supervising inspectorswho participated in the work as well as it supportedthe organisation and coordination activities.The proper construction work should start in 2010.BUDOWA SALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W KĄTACHWROCŁAWSKICHTHE CONSTRUCTION OFTHE PERFORMING ARTS AND SPORTSHALL IN KĄTY WROCŁAWSKIEWrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w 2009 r.w ramach inwestorstwa zastępczego kontynuowałarozpoczęty w 2008 r. nadzór inwestorski nad budowąsali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskichprzy ul. Brzozowej. Zakończenie wszystkich pracwraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanieoraz rozliczenie końcowe inwestycji przewidzianejest na pierwszy kwartał 2010 r.As part its construction management services, in2009 the Wrocław Regional Development Agencycontinued its construction supervision, started in2008, of the construction of the performing arts andsports hall in Kąty Wrocławskie in Brzozowa St. Thecompletion of all construction work, together withthe obtaining of the use permit and final accountsettlement of the construction project, is scheduledfor the first quarter of 2010.26 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


Projects implemented by WARR in 2009CENTRUM AKTYWIZACJIGOSPODARCZEJTHE ECONOMICACTIVATION CENTRECentrum Aktywizacji Gospodarczej branży budowlanejwe Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29 podnazwą Zespół Targowo-Wystawienniczy Budownictwa(ZTWB) zostało utworzone przez WARR w 1997 r.ZTWB zlokalizowane jest w bardzo atrakcyjnej i szybkorozwijającej się strefie południowo-zachodniej aktywnościgospodarczej Wrocławia, w odległości 3 kmod centrum miasta, 1,5 km od autostrady z bezkolizyjnymdojazdem w sąsiedztwie Urzędu Celnegooraz wielu prężnie działających przedsiębiorstw. Lokalizacjata była jednym z ważnych elementów związanychz możliwością rozwoju Centrum AktywizacjiGospodarczej. Teren ZTWB zajmuje 12 ha z istniejącymibudynkami ekspozycyjno-handlowymi, placamioraz drogi dojazdowymi.Dzięki utworzonemu Centrum Aktywizacji Gospodarczejuzyskano możliwość zlokalizowania wielupodmiotów gospodarczych z jednej branży w jednymmiejscu, dysponujących największym na DolnymŚląsku potencjałem handlowym oraz wykonawczymw branży budowlanej. Na terenie ZTWB w roku 2009prowadziło działalność ponad 80 podmiotów gospodarczychz branży budowlanej. Mimo ogromnej konkurencjikumulacja ofert wszystkich firm z terenuZTWB, które dysponują nowoczesnymi materiałamii nowymi technologiami, umożliwiła zapewnienie ichwiodącej roli na terenie całego Dolnego Śląska w zakresiehandlu i usług w branży budowlanej.WARR w roku 2009 kontynuował modernizację infrastrukturypodziemnej związanej z instalacją wodnąi kanalizacyjną. W związku ze skalą modernizacji tychinstalacji jest ona przewidziana na sześć lat i w rezultacieobejmie cały obiekt. Pozwoli to na podłączenienowymi odcinkami instalacji wodnej i kanalizacyjnejwszystkich funkcjonujących na tym terenie obiektówi jednocześnie umożliwi realizację planowanej przebudowyterenu. Modernizacja instalacji kanalizacyjnejprzewiduje wpięcie jej do wybudowanego przezmiasto nowego systemu kanalizacyjnego, co pozwolina sukcesywną rezygnację z dotychczas funkcjonującychna tym terenie zbiorników bezodpływowych.W związku z koniecznością zmian jakościowych w zakresiewykorzystywania tak atrakcyjnie położonegoterenu, na którym zorganizowane jest Centrum AktywizacjiGospodarczej ZTWB, w roku 2009 zostałukończony proces projektowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznejzatytułowanej „Koncepcjaideowo-przestrzenna zagospodarowania terenuWARR ul. Karmelkowa we Wrocławiu”. W ramachprzygotowywania się do realizacji idei zawartychw opracowanej koncepcji WARR w roku 2009 rozpocząłprzeprowadzanie analiz ideowych, technicznychoraz finansowo-ekonomicznych możliwości realizacjizmian architektonicznych objętych opracowaną koncepcją.Jednym z jej elementów jest analiza możliwościbudowy nowego budynku biurowo-usługowegow Centrum Aktywizacji Gospodarczej, którego realizacjarozpocznie się w latach następnych.The Economic Activation Centre for the constructionindustry in Wrocław, at 29 Karmelkowa St., under thename of the Fair and Exhibition Centre for ConstructionIndustry (ZTBW), was set up by the WARR in1997. It is located in Wrocław’s very attractive andfast developing south-western zone of economicactivity, at a distance of 3 km from the city centre,1.5 km from the motorway with grade-separated access,in the vicinity of the Customs Office and manydynamically operating enterprises. This location wasone of the important elements related to the possibilityof development of the Economic Activation Centre.The premises of the Fair and Exhibition Centre forConstruction Industry cover an area of 12 ha with theexisting exhibition and commercial buildings, yardsand access roads.The establishment of the Economic Activation Centrecreated a possibility of locating in one place manybusinesses from one industry, with the largest tradeand construction capabilities in the construction industryacross Lower Silesia. In 2009 more than 80construction industry entities conducted their activitiesin the premises of the Fair and Exhibition Centrefor Construction Industry. In spite of huge competition,the accumulation of offers of all the companiesoperating within the Centre, which have modernmaterials and new technologies at their disposal, ensurestheir leading role in trade and service activitiesin the construction industry across Lower Silesia.In 2009 the WARR continued the modernisation ofthe underground infrastructure related to the watersupply and sewerage systems. Due to the scale ofthe modernisation of these systems, its implementationis scheduled for six years and it will ultimatelycover the whole Centre. The project will allow all thebuildings functioning within this area to be connectedwith new sections of the water supply and seweragesystems and, at the same time, it will facilitatethe connection of these systems to the new buildingstructures as part of the planned redevelopment ofland. The modernisation of sewerage system envisagesthat this service line will be connected to thenewly-constructed main sewerage system, which willallow the currently operating cesspits to be graduallydecommissioned.In connection with the need to make qualitativechanges in the use of this land with such an attractivelocation, on which the Economic Activation Centre issituated, the process of preparation of an architecturalconceptual design entitled “The site developmentconcept plan for WARR’s land in Karmelkowa St.in Wrocław” was completed in 2009. As part of thepreparations for the implementation of the site developmentconcepts contained in this concept plan, in2009 the WARR started feasibility, technical, financialand economic analysis with regard to the possibilityof implementing the architectural changes envisagedin the concept plan. One of its elements is the analysisof the possibility of constructing a new office andcommercial building at the Economic Activation Centre;the implementation of this construction projectwould start in the next years.27


Sprawozdanie finansowe | Financial StatementBILANS na dzień 31.12.2009 r. Balance Sheet for December 31st, 2009AKTYWA / ASSETSSTAN NA DZIEŃ/ STATE AS ON THEDAY 31.12.2009A AKTYWA TRWAŁE / FIXED ASSETS 14 026 081,00I Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values 4 312,501 Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D costs2 Wartość firmy / Goodwill3 Inne wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets 4 312,504 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assetsII Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets 13 995 741,501 Środki trwałe / Tangible fixed assets in use 13 558 989,64a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) / land (including right to perpetual usufruct) 12 686 881,28b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej / buildings, premises and civil- and hyroengineering facilities 655 849,36c) urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines 125 861,44d) środki transportu / vehicles 47 590,12e) inne środki trwałe / other tangible fixed assets 42 807,442 Środki trwałe w budowie / Tangible fixed assets under construction 436 751,863 Zaliczki na środki trwałe w budowie / Advances for tangible fixed assetsIIINależności długoterminowe / Long-term receivablesIV Inwestycje długoterminowe / Long-term investments 14 000,001 Nieruchomości / Real property2 Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values3 Długoterminowe aktywa finansowe / Long-term financial assetsa) w jednostkach powiązanych / in related partiesb) w pozostałych jednostkach / in other entities 14 000,00• udziały lub akcje / shares 14 000,00VInne inwestycje długoterminowe / Other long-term investmentsVI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments 12 027,001 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax assets 12 027,002 Inne rozliczenia międzyokresowe / Current assetsB AKTYWA OBROTOWE / CURRENT ASSETS 6 078 654,19I Zapasy / Inventory 147 434,401 Materiały / Materials2 Półprodukty i produkty w toku / Semi-finished products and work in progress 146 960,243 Produkty gotowe / Finished products4 Towary / Goods5 Zaliczki na dostawy / Advances for deliveries 474,16II Należności krótkoterminowe / Receivables from related parties 1 002 835,811 Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties2 Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities 1 002 835,81a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / trade receivables, maturing: 389 861,99• do 12 miesięcy / up to 12 months 389 861,99• powyżej 12 miesięcy / above 12 monthsb)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń / receivables from tax,subsidy, customs, social security and other benefitsc) inne / other 612 973,82d) dochodzone na drodze sądowej / claimed at courtIII Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments 4 895 378,771 Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets 4 895 378,77a) w jednostkach powiązanych / in related partiesb) w pozostałych jednostkach / in other entitiesc) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / cash and other pecuniary assets 4 895 378,77• środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank 2 175 590,54• inne środki pieniężne / other cash 2 719 788,23• inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets2 Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investmentsIV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term financial assets 33 005,21SUMA AKTYWÓW / TOTAL ASSETS 20 104 735,1928 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


Sprawozdanie finansowe | Financial StatementRachunek zysków i strat Profit and loss accountAOPIS / DESCRIPTIONPRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: / NET REVENUES FROM A SALES AND EQUAL,OF THAT:• od jednostek powiązanych / from associated unitsSTAN NA DZIEŃ/ STATE AS ON THEDAY 31.12.20098 643 629,48I Przychody netto ze sprzedaży produktów / Net revenues from sales of products 8 529 129,98IIIIIIVZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)/ Change in a level (balance) of products (increase – positive value, decrease – negative value)Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki / Cost of providing (sales) services for own entity’s needsPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów / Net revenues from sales of commodities and materials114 499,50B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ / COST OF THE OPERATING ACTIVITY 8 267 051,33I Amortyzacja / Amortization and depreciation 323 231,67II Zużycie materiałów i energii / Consumption of materials and energy 651 480,66III Usługi obce / Outside services 2 894 030,57IV Podatki i opłaty, w tym: / Taxes and fees: 530 350,42• podatek akcyzowy / excise dutyV Wynagrodzenia / Salaries and wages 3 305 299,21VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social insurance and other benefits 446 394,87VII Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs 116 263,93VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów / Value of the commodities and materials soldC ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)/ GROSS PROFIT (LOSS) ON SALES (A-B) 376 578,15D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING REVENUES 182 833,15IIIZysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Profit on sale of non-financial fixed assetsDotacje / SubsidiesIII Inne przychody operacyjne / Other operating revenues 182 833,15E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING COSTS 251 408,70IStrata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Loss on sale of non-financial fixed assetsII Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / Up-to date valuation of non-financial assets 203 629,16III Inne koszty operacyjne / Other operating costs 47 779,54F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)/ OPERATING PROFIT (LOSS) (C+D-E) 308 002,60G PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL REVENUES 99 445,39IDywidendy i udziały w zyskach, w tym: / Dividends and shares in profit, of that:• od jednostek powiązanych / in associated unitsII Odsetki, w tym: / Interests, of that: 97 862,60• od jednostek powiązanych / in associated unitsIIIIVZysk ze zbycia inwestycji / Profit on sale of investmentsAktualizacja wartości inwestycji / Up-to date valuation of investmentsV Inne / Other 1 582,79H KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL COSTS 13 988,35I Odsetki, w tym: / Interests, of that: 7 164,38• dla jednostek powiązanych / for associated unitsIIIIIStrata ze zbycia inwestycji / Loss on sale of investmentsAktualizacja wartości inwestycji / Up-to date valuation of investmentsIV Inne / Other 6 823,97I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) / PROFIT (LOSS) ON BISSINESS ACTIVITY (F+G-H) 393 459,64JIIIWYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH / RESULT FROM EXTRAORDINARY EVENTSZyski nadzwyczajne / Extraordinary profitsStraty nadzwyczajne / Extraordinary lossesK ZYSK (STRATA) BRUTTO / GROSS PROFITS (LOSS) 393 459,64L PODATEK DOCHODOWY / INCOME TAX 131 460,16MPOZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) / REMAINING OBLIGATORY DEDUC-TIONS FROM PROFIT (INCREASE IN LOSS)N ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)/ NET PROFIT (LOSS) (K-L-M) 261 999,4830 Raport Roczny 2009 | Annual Report 2009


SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS2MisjaThe mission34List Prezesa ZarząduInformacje ogólneLetter from the President of the Management BoardGeneral informations5AkcjonariuszeThe Shareholders6Rada Nadzorcza / ZarządThe members of the Supervisory / The Management Board7Regionalna Instytucja FinansującaThe Regional Financing Institution1011Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności PrzedsiębiorstwThe Sectoral Operational Programme “Improvement of the competitiveness of enterprises”Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.4The Integrated Regional Operational Programme, Measure 3.412Punkt Konsultacyjny dla MSPThe Consultation Centre for SMEs14Modelowanie i prognozowanie makroekonomiczne dla polskiej gospodarkiMacroeconomic modelling and forecasting for the polish economy14Współpraca z administracją centralnąCooperation with central administration15Współpraca z regionamiCooperation with regions15Projekty dla Komisji EuropejskiejProjects for the European Commission16Projekt dla Parlamentu EuropejskiegoA project for The European Parliament17Prace badawcze i promocja modelu HerminResearch and marketing of the Hermin model18Badania ewaluacyjneEvaluation studies181919Badanie ewaluacyjne pt. „Analiza listy wskaźników bazowych w ramach RPO Woj. Lubelskiego na lata 2007–2013”An evaluation study entitled “Analysis of a list of baseline indicators under the Lubelskie ROP for 2007–2013”Badanie ewaluacyjne „Ocena systemu wskaźników monitorowania w ramachMałopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013”An evaluation study entitled “Evaluation of the system of monitoring indicators underthe Małopolskie Regional Operational Programme for 2007–2013”Badanie ewaluacyjne „Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 r. i zakładanego wpływu ich efektówna realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”An evaluation study entitled “Evaluation of the intakes of applications conducted in 2008 and of the assumed impact of theireffects on the implementation of the objectives of the Regional Operational Programme for the Podkarpackie Voivodeship”20Projekty przeciwpowodzioweFlood protection projects2022Koncepcja programowo-przestrzenna ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej – etap Iwały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km 0+000 – 35+012The conceptual land use plan for flood protection of the Kłodzko Valley – Stage I – flood dikesand regulation of the Biała Lądecka River on km 0+000 – 35+012Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisłyna obszarze województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego”Environmental impact prediction regarding the implementation of „The Flood Protection Programme in the UpperVistula River within the area of the Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie Voivodeships”23Inicjatywa Odra Axis ConnectThe Odra Axis Connect Initiative23Projekty innowacyjneInnovation Projects23Projekt ICTThe ICT Project24Projekty szkolenioweTraining Projects2425Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 The Human Capital Operational Programme, Measure 6.2Dolnośląska Strategia Innowacji – cykl szkoleń i seminariów informacyjno-szkoleniowychThe Lower Silesian Innovation Strategy – a cycle of information and training seminars2626Inwestorstwo zastępczeNarodowe Forum MuzykiConstruction Management ServicesThe National Music Forum26Budowa sali widowiskowo-sportowej w Kątach WrocławskichThe Construction of the Performing Arts and Sports Hall in Kąty Wrocławskie27Centrum Aktywizacji GospodarczejThe Economic Activation Centre28Sprawozdanie finansoweFinancial Statement31


Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Siedziba Spółki:ul. Karmelkowa 29, 52-437 WrocławBiuro Projektów:al. Kochanowskiego 17, 51-601 WrocławBiuro Zarządu:ul. Krupnicza 13, IV p., 50-075 Wrocławtel.: +48 71 79 70 400fax: +48 71 79 70 407e-mail: warr@warr.pl

More magazines by this user
Similar magazines