Untitled - Notes/Domino Release Notes - BNP Paribas

wcorporate.bnpparibas.com

Untitled - Notes/Domino Release Notes - BNP Paribas

OPENING AND CLOSING OFCURRENT ACCOUNT1. Account Opening EUR 172. Minimum Balance2.1. In BGN BGN 2002.2. In Foreign Currency 100 currency units3. Account Statements and Advices3.1. Statements delivered via e-mail free of charge3.2. Statements delivered on paper3.2.1. Statements BGN 15 per monthupon movementper account3.2.2. Monthly statements BGN 10 per monthper account3.3. Advices delivered on paper BGN 20 per monthper account3.4. Additional copy of statement/advice BGN 3 per itemdelivered upon request3.5. Statements/advices delivered BGN 10 per monthand kept in the client mail boxper mail boxwith the Bank3.6. Printing of executed BGN payment transfers*3.6.1. daily printing BGN 20 per monthper account3.6.2 printing upon request BGN 3 per itemNote:1. Paper account statements are available after 10 a.m.2. Paper statements, advices and copies of payment orders delivered to the client by postwill be charged as per Miscellaneous, item 7.3. * Applicable for payments ordered via electronic banking channels.4. Account Maintenance Fee (per account)(Charged monthly in arrears.)4.1. Account in BGN BGN 254.2. Account in EUR EUR 154.3. Account in USD USD 204.4. Account in CHF CHF 304.5. Account in GBP GBP 155. Current Accounts Credit InterestThe Bank does not pay credit interest on current accounts unless otherwiseagreed.6. Account Closing EUR 15Note:1. In accordance with the Law on Payment Services and Payment Systems the Bank shallnot collect an account closing fee for accounts part of framework contracts if 12 monthshave expired since the conclusion of the framework contract.2. In cases where fees and charges are taken from a different currency account the fixing ofthe Bulgarian National Bank will be applied.7. Annual Fee for Servicinga Dormant Account BGN 500Note: Dormant account is a current account with no movement for a period of 360 days.For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch3


ДЕПОЗИТНА СМЕТКА1. Откриване на сметка без комисиона2. Минимален депозит2.1. В BGN BGN 100 0002.2. Във валута EUR 100 000или тяхнатаравностойност3. Такса за обслужване на сметка без комисионаЗаб: За да се открие депозитна сметка в Банката, клиентът трябва да има откритаразплащателна сметка.При прекратяване на депозита преди падежа поискане на депозанта, Банката по своя преценка, има право да удържи наказателналихва равна на:1. 50% от договорения лихвен процент; или2. разликата между договорения лихвен процент по депозита и пазарния лихвенпроцент, при който Банката по своя преценка може да замести предсрочно прекратениядепозит с друг, за времето от датата на предсрочното прекратяванедо първоначалния му падеж.В случай, че наказателната лихва надвишава лихвата, дължима от Банката подепозита, Банката ще удържа наказателната лихва от сумата по главницата подепозита. Банката не дължи лихва по предсрочно прекратен депозит, ако от началнатадата, респ. oт датата на последното подновяване, до датата на предсрочнотопрекратяване са изминали по-малко от 30 дни.4За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


DEPOSIT ACCOUNT1. Account Opening free of charge2. Minimum Deposit2.1. In BGN BGN 100 0002.2. In Foreign Currency EUR 100 000or its equivalentin other currency3. Account Maintenance Fee free of chargeNote: Before a deposit is opened by the Client with the Bank, a current account is required. Incase of an early termination of the deposit at the depositor’s order, the Bank shall, at its solediscretion, collect a penalty interest, equal to either:1. 50% of the agreed upon interest rate; or2. The difference between the agreed upon interest rate and the market interest rate, atwhich the Bank at it sole discretion shall be able to replace the early terminated deposit bya new deposit, for the time period from early termination date to the original maturity date.In case that the penalty interest exceeds the amount of interest due by the Bank, the Bankshall collect the penalty interest from the principal amount of the deposit. The Bank shallowe no interest, if the period from the deposit starting date (latest renewal date) to the earlytermination date is less than 30 days.For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch5


ОПЕРАЦИИ В БРОЙ1. Клиенти на Банката1.1. Внасяне на суми в брой1.1.1. В BGN 0.2% мин. BGN 51.1.2. В чуждестранна валута 0.3% мин. EUR 51.1.3. Внасяне на несортирани банкноти 0.6% мин. EUR 101.2. Теглене на суми в брой1.2.1. В BGN- до BGN 10 000 (включително) 0.3% мин. BGN 5- над BGN 10 000 0.4%- без заявка (при касова наличност) 0.8%1.2.2. В чуждестранна валута- до EUR 10 000 (включително) 0.4% мин. EUR 5- от EUR 10 000 0.5%- без заявка (при касова наличност) 0.8%1.2.3. За заявена, но неизтеглена сума 0.5% мин. EUR 201.2.4. Теглене на ПОС-терминал- от местни банкови карти 1% мин. BGN 5- от международни банкови карти 4% мин. EUR 52. Клиенти без сметки в Банката2.1. Внасяне на суми в брой в полза на клиент на Банката2.1.1. В BGN BGN 3 + 0.1% за сумата надBGN 5 000, макс. BGN 3002.1.2. В чуждестранна валута BGN 3 + 0.1% за сумата надEUR 3 000, макс. EUR 3002.1.3. Внасяне на несортирани банкноти 0.6% мин. EUR 10Заб:1. Комисионите по т. 2 се удържат от вносителя, освен в случаите, когато еуговорено друго.2. За теглене на суми в брой в размер над 3,000 лева е необходима заявка в писмен виддо 13 ч. на предходния работен ден.3. За теглене на суми в брой в размер над 1,500 евро (или еквивалент в друга валута) енеобходима заявка в писмен вид до 13 ч. два работни дни предварително.ИНКАСО НА БАНКНОТИ1. Такса за пробег по договореност2. Такса за застраховане по договореност6За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


CASH TRANSACTIONS1. Clients1.1. Cash Deposit1.1.1. In BGN 0.2% min. BGN 51.1.2. In Foreign Currency 0.3% min. EUR 51.1.3. Deposit of Non-Sorted Banknotes 0.6% min. EUR 101.2. Cash Withdrawal1.2.1. In BGN- up to BGN 10 000 (included) 0.3% min. BGN 5- above BGN 10 000 0.4%- without notice (if cash is available) 0.8%1.2.2. In Foreign Currency- up to EUR 10 000 (included) 0.4% min. EUR 5- above EUR 10 000 0.5%- without notice (if cash is available) 0.8%1.2.3. Cash requested but not withdrawn 0.5% min. EUR 201.2.4. Cash advance - POS withdrawal- From local bank cards 1% min. BGN 5- From international cards 4% min. EUR 52. Non-Clients2.1. Cash Deposit in favour of a client2.1.1. In BGN BGN 3 + 0.1% for the amountabove BGN 5 000,max. BGN 3002.1.2. In Foreign Currency BGN 3 + 0.1% for the amountabove EUR 3 000,max. EUR 3002.1.3. Deposit on Non-Sorted Banknotes 0.6% min. EUR 10Note:1. The fees under p. 2 are collected from the person depositing the amount unless different isnegotiated.2. For cash withdrawals above BGN 3,000 one business day pre-notice is required to be receivedbefore 13h.3. For cash withdrawals above EUR 1,500 (or equivalent in other currency) two business dayspre-notice is required to be received before 13h.CASH TRANSPORTATION1. Mileage upon agreement2. Insurance Fee upon agreementFor clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch7


ПРЕВОДИ В ЛЕВА1. Изпълнение на платежни нареждания по БИСЕРА1.1. Входящи преводи без комисиона1.2. Изходящ превод1.2.1. по електронна банка BGN 11.2.2. предоставен на хартия BGN 2(в оригинал/факс/сканиран)2. Промяна/Анулиране на изходящ превод BGN 3по БИСЕРА3. Вътрешнобанков превод без комисиона4. Директен дебит4.1. Изпращане на искане за Директен дебит BGN 24.2. Получаване на плащане по изпратено искане без комисионаза Директен дебит4.3. Плащане/отказ по получено искане BGN 2за Директен дебит5. Такса за периодично извършвани преводи BGN 26. Изпълнение на платежни нареждания по RINGS6.1. Входящи преводи без комисиона6.2. Изходящ превод6.2.1. по Електронна Банка BGN 106.2.2. предоставен на хартия BGN 12(в оригинал/факс/сканиран)7. Промяна на изходящ превод по RINGS BGN 38. Анулиране на изходящ превод по RINGS BGN 308За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


TRANSFERS IN BGN1. Execution of Payment Orders through BISERA1.1. Incoming Transfers free of charge1.2. Outgoing Transfers1.2.1. via Electronic Bank BGN 11.2.2. delivered on paper BGN 2(in original/fax/scanned)2. Amendment/Cancellation of an Outgoing BGN 3Payment through BISERA3. In-House Transfer free of charge4. Direct Debit4.1. Initiation of a Request for Direct Debit BGN 24.2. Receipt of a payment under free of chargeDirect Debit request sent4.3. Payment/rejection against BGN 2Direct Debit request received5. Periodic Payment Orders Fee BGN 26. Execution of Payment Orders through RINGS6.1. Incoming Transfer free of charge6.2. Outgoing Transfer6.2.1. via Electronic Bank BGN 106.2.2. delivered on paper BGN 12(in original/fax/scanned)7. Amendment of an Outgoing BGN 3Payment through RINGS8. Cancellation of an Outgoing BGN 30Payment through RINGSFor clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch9


ПРЕВОДИ ВЪВ ВАЛУТА1. Входящи преводи в полза на клиент(и) без комисионана банката2. Изходящи преводи в евро*2.1. Обикновен превод - изпълнен 0.15%същия работен ден с вальор за банката (мин. EUR 15;на бенефициента следващ работен ден макс. EUR 250)2.2. Бърз превод - изпълнен същия работен ден 0.4%с вальор за банката на бенефициента (мин. EUR 120;същия работен ден макс. EUR 1 200)3. Изходящи преводи във валута различна от евро3.1. Обикновен превод - изпълнен 0.15%същия работен ден с вальор за банката (мин. EUR 15;на бенефициента два работни дни макс. EUR 250)3.2. Бърз превод3.2.1. изпълнен същия работен 0.3%ден с вальор за банката на (мин. EUR 85;бенефициента следващ работен ден макс. EUR 850)3.2.2 изпълнен същия работен 0.4%ден с вальор за банката на (мин. EUR 120;бенефициента същия работен ден макс. EUR 1200)3.3. Гарантирано получаване на главницата USD 20на преводи в USD, ”guaranteed OUR”4. Промяна/Анулиране на нареждане за превод EUR 205. Бързо потвърждаване на извършен превод EUR 35(предоставяне дебитното авизо на клиента същия ден)6. Такса SWIFT EUR 127. Вътрешнобанков превод без комисионаЗаб:1. Считано от 01.01.2012 максималните срокове за изпълнение на платежни операциив евро се съкращават до края на работния ден следващ деня на получаванена платежното нареждане.2. * Условията са приложими и за SEPA плащания.3. За плащания, наредени с опция за комисионите “OUR”, комисиони дължими къмдруги банки се събират допълнително.4. Условните преводи се считат за документарни акредитиви и се обработватсъгласно валидната към момента публикация на “Еднообразни правила и обичаиза документарните акредитиви” на МТК, Париж10За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


TRANSFERS IN FOREIGN CURRENCY1. Incoming Transfers in Favour of Our Client(s) free of charge2. Outgoing Transfers in EUR*2.1. Standard – same day execution with 0.15%value day for the beneficiary next business day (min. EUR 15;max. EUR 250)2.2. Express - same day execution with 0.4%value day for the beneficiary bank (min. EUR 120;same business day max. EUR 1200)3. Outgoing Transfers in a Currency Different from EUR3.1. Standard - same day execution with 0.15%value day for the beneficiary (min. EUR 15;bank two business days max. EUR 250)3.2. Express3.2.1. Express - same day execution 0.3%with value day for the beneficiary (min. EUR 85;bank next business day max. EUR 850)3.2.2 Express - same day execution 0.4%with value day for the beneficiary (min. EUR 120;bank same business day max. EUR 1200)3.3. Principal protect for transfers in USD USD 20“guaranteed OUR”4. Amendment/Cancellation of a transfer order EUR 205. Express confirmation of a transfer execution EUR 35(debit advice is handled same day to the client)6. SWIFT charge EUR 127. In-House Transfer free of chargeNote:1. As from January 1st, 2012, the maximum execution time for payment operations in eurois shortened to the business day following the point in time of receipt of the payment order.2. * Applicable also for SEPA credit transfers.3. For transfers with option “OUR” other banks charges are additionally collected.4. Conditional payment orders are treated as Documentary Letters of Credit and are handledin accordance with the “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits” ofICC Paris, currently in force.For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch11


ЕЛЕКТРОННА БАНКА CONNEXIS1. Инсталационна такса EUR 502. Месечна такса поддръжка2.1. При 1 или 2 потребители EUR 202.2. При 3, 4 или 5 потребители EUR 222.3. При 6, 7 или 8 потребители EUR 242.4. При 9 или повече потребители EUR 283. Достъп до сметки в трети банки EUR 10на месец4. Сервизна такса за оказана услуга EUR 30 на часна място при клиентаЗаб:1. За клиентите на ЕБ2000 се прилага месечна такса поддръжка EUR 20.12За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


ELECTRONIC BANKING CONNEXIS1. Set-up Fee EUR 502. Monthly Maintenance Fee2.1. For 1 or 2 users EUR 202.2. For 3, 4 or 5 users EUR 222.3. For 6, 7 or 8 users EUR 242.4. For 9 or more users EUR 283. Set-up of Аcess to Аccounts in Third Party Banks EUR 10 monthly4. Technical Аssistance at Client’s Premises EUR 30 per hourNote:1. For the clients using EB2000 monthly maintenance fee of EUR 20 is applied.For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch13


ДЕБИТНИ КАРТИ БОРИКА1. Такси за картова сметка1.1. Откриване на сметка BGN 3.501.2. Минимално салдо BGN 501.3. Банково извлечение1.3.1. Месечно без комисиона1.3.2. Допълнително копие BGN 51.4. Такса за обслужване на сметка (месечно) BGN 3.501.5. Внасяне на суми в брой1.5.1. до BGN 1 000 на ден без комисиона1.5.2. над BGN 1 000 0.2% min BGN 51.6. Закриване на сметка BGN 3.502. Такси за основна карта2.1. Издаване на карта BGN 102.2. Операции на банкомат BGN 12.3. Операции на ПОС-терминал BGN 0.202.4. Такса за блокиране и активиране BGN 1Заб:1.Таксите за допълнителна карта са същите, както за основна.3. Максимален лимит за теглене3.1. от банкомат на ден BGN 4003.2. от ПОС-терминали за седем календарни дни BGN 9 0003.3. от банкомат на седмица BGN 2 8003.4. от картова сметка на седмица BGN 9 999.9914За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


BORICA DEBIT CARDS1. Card Account Fees1.1. Account opening BGN 3.501.2. Minimum balance BGN 501.3. Account statements1.3.1. Monthly free of charge1.3.2. Additional copy BGN 51.4. Account maintenance fee (monthly) BGN 3.501.5. Cash deposit1.5.1. up to BGN 1 000 per day free of charge1.5.2. over BGN 1 000 0.2% min BGN 51.6. Account closing BGN 3.502. Primary Card Fees2.1. Card issuance BGN 102.2. ATM transactions BGN 12.3. POS transactions BGN 0.202.4. Blocking and activating fee BGN 1Note:1. Fees for authorized card are the same as for a primary card.3. Maximal Withdrawal Limits3.1. ATM daily BGN 4003.2. POS per seven calendar days BGN 9 0003.3. ATM weekly BGN 2 8003.4. Card Account weekly BGN 9 999.99For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch15


VISA BUSINESS GOLD1. Такси1.1. Годишна такса за обслужване EUR 1051.2. Такса за откриване/закриване на сметка EUR 151.3. Такса за издаване1.3.1. Такса за стандартно издаване на карта EUR 20(за четири работни дни)1.3.2. Такса за бързо издаване на карта EUR 30(за един ден)1.4. Такса за преиздаване1.4.1. В рамките на срока на валидност EUR 401.4.2. След изтичане срока на валидност EUR 151.5. Теглене на пари от банкомат- в страната 1.5%- в чужбина EUR 2.50 + 1.5%1.6. Авансово плащане в брой1.6.1. На гише в банката 1.5%1.6.2. На гише в друга банка EUR 3 + 1.5%1.7. Безкасово плащане в търговски обект без комисиона2. Такси за допълнителни операции2.1. Замяна на карта по спешност в чужбина EUR 2303. Други услуги3.1. Блокиране/ Деблокиране EUR 53.2. Застраховка “Помощ при пътуване” (годишно) EUR 54. Лимити4.1. Кредитен лимит USD/ EUR 10 0004.2. Депозит USD/ EUR 11 00016За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


VISA BUSINESS GOLD1. Charges1.1. Maintenance fee per year EUR 1051.2. Account opening/closing fee EUR 151.3. Issuing fee1.3.1. Standard issuing fee EUR 20(within four business days)1.3.2. Express issuing fee (within one day) EUR 301.4. Reissuing fee1.4.1. Within the validity period EUR 401.4.2. For expired cards EUR 151.5. ATM transactions- in the country 1.5%- outside the country EUR 2.50 + 1.5%1.6. Advance payments1.6.1. On our Bank’s terminals 1.5%1.6.2. On other Bank’s terminals EUR 3 + 1.5%1.7. POS payments at commercial outlets free of charge2. Additional Charges2.1. Emergency replacement abroad EUR 2303. Other Services3.1. Blocking/ Deblocking EUR 53.2. Travel Assistance Insurance per year EUR 54. Limits4.1. Credit limit USD/ EUR 10 0004.2. Deposit USD/ EUR 11 000For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch17


VISA CLASSIC1. Такси1.1. Годишна такса за обслужване EUR 601.2. Такса за откриване/закриване на сметка EUR 51.3. Такса за издаване1.3.1. Такса за стандартно издаване на карта(за четири работни дни) EUR 201.3.2. Такса за бързо издаване на карта(за един ден) EUR 301.4. Такса за преиздаване1.4.1. В рамките на срока на валидност EUR 401.4.2. След изтичане срока на валидност EUR 151.5. Теглене на пари от банкомат- в страната 1.5%- в чужбина EUR 2.50 + 1.5%1.6. Авансово плащане в брой1.6.1. На гише в банката 1.5%1.6.2. На гише в друга банка EUR 3 + 1.5%1.7. Безкасово плащане в търговски обект без комисиона2. Такси за допълнителни операции2.1. Замяна на карта по спешност в чужбина EUR 2303. Други услуги3.1. Блокиране/Деблокиране EUR 53.2. Застраховка “Помощ при пътуване” (годишно) EUR 54. Лимити4.1. Кредитен лимит USD/EUR 5 0004.2. Депозит USD/EUR 5 50018За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


VISA CLASSIC1. Charges1.1. Maintenance fee per year EUR 601.2. Account opening/closing fee EUR 51.3. Issuing fee1.3.1. Standard issuing fee EUR 20(within four business days)1.3.2. Express issuing fee EUR 30(within one day)1.4. Reissuing fee1.4.1. Within the validity period EUR 401.4.2. For expired cards EUR 151.5. ATM transactions- in the country 1.5%- outside the country EUR 2.50 + 1.5%1.6. Advance payments1.6.1. On our Bank’s terminal 1.5%1.6.2. On other Bank’s terminals EUR 3 + 1.5%1.7. POS payments at commercial outlets free of charge2. Additional Charges2.1. Emergency replacement abroad EUR 2303. Other Services3.1. Blocking/Deblocking EUR 53.2. Travel Assistance Insurance per year EUR 54. Limits4.1 Credit limit USD/EUR 5 0004.2. Deposit USD/EUR 5 500For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch19


ЧЕКОВЕ1. Издаване на банкови чекове1.1. Такса за издаване 0.15%(мин. EUR 15;макс. EUR 250)1.2. Спиране на плащане действ. разходи + EUR 252. Инкасиране на чекове за клиенти на банката2.1. Инкасиране на чекове, 0.15 %теглени срещу Банката (мин. EUR 15;макс. EUR 120)2.2. Инкасиране на чекове, 0.15%теглени срещу други банки (мин. EUR 15;макс. EUR 120)+ пощенски разходи2.3. Върнати неплатени EUR 25 + разходина коресп. банка+ пощенски разходиЗаб:1. Сметката на клиента ще бъде заверена след получаване на средствата.2. Банката си запазва правото да прилага и допълнителни такси съгласно глава“Разни”.3. БНП ПАРИБА С.А. - клон София не носи отговорност за евентуална забава илиотказ за плащане при инкасирането на чека.20За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


CHEQUES1. Issuance of Bank Cheques1.1. Issuance Fee 0.15%(min. EUR 15;max. EUR 250)1.2. Stop - Payment act. costs + EUR 252. Collection of Cheques for Clients of the Bank2.1. Collection of Cheques Drawn 0.15%on our Bank (min. EUR 15;max. EUR 120)2.2. Collection of Cheques Drawn 0.15%on other Banks (min. EUR 15;max. EUR 120) + postage2.3. Returned unpaid EUR 25+ corresp. bank’s charges+ postageNote:1. The account of the client will be credited after the receipt of funds.2. Additional charges, as specified under Chapter “Miscellaneous” may be applicable.3. BNP PARIBAS S.A. - Sofia Branch does not bear any responsibility for a possible delay orrefusal to pay in the cheque’s collection.For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch21


ВХОДЯЩИ ДОКУМЕНТАРНИ ИНКАСА1. Документи срещу заплащане или акцепт или другангажимент за плащане 0.2%(мин. EUR 35,макс. EUR 575)2. Инкасиране на трати, акцептирани 0.3%менителници (мин. EUR 35,макс. EUR 575)3. Предаване на документи “без заплащане” EUR 604. Авизиране на промяна на условията EUR 35по инкасо5. Рекламация при неплащане EUR 206. Връщане на неплатени документи EUR 30ИЗХОДЯЩИ ДОКУМЕНТАРНИ ИНКАСА1. Документи срещу заплащане или акцепт 0.2%или друг ангажимент за плащане (мин. EUR 60,2.Трати, акцептирани менителници на инкасо 0.2%макс. EUR 575)(мин. EUR 25,макс. EUR 575)3. Рекламация при неплащане EUR 254. Промяна на нарежданията по инкасото EUR 35Заб:1. Документарните инкаса се обработват съгласно валидната към моментапубликация на “Еднообразни правила за инкасата” на МТК, Париж.2. Разходите за куриерски услуги, такса SWIFT, изпращане на телекс/ телефакс идр. се начисляват съгласно глава “Разни” на настоящата тарифа.22За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


INWARD DOCUMENTARY COLLECTIONS1. Documents against Payment or Acceptanceor other Payment Undertaking 0.2%2. Collection of Drafts, Accepted Bills 0.3%(min. EUR 35;max. EUR 575)(min. EUR 35;max. EUR 575)3. Documents released “Free of Payment” EUR 604. Advising of Amendment EUR 355. Tracer EUR 206. Return of unpaid documents EUR 30OUTWARD DOCUMENTARY COLLECTIONS1. Documents against Payment or Acceptanceor other Payment Undertaking 0.2%2. Drafts, Accepted Bills on Collection 0.2%(min. EUR 60;max. EUR 575)(min. EUR 25;max. EUR 575)3. Tracer EUR 254. Amendment of the Collection Instructions EUR 35Note:1. Documentary collections are handled in accordance with the Uniform rules for Collectionsof ICC Paris, currently in force.2. Postage charges (incl. Courier Service, SWIFT, telex/ telefax, etc.) are calculated as perChapter Miscellaneous of the present Tariff.For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch23


ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ1. Получени1.1. Авизиране1.1.1. Акредитив 0.1%(мин. EUR 60;макс. EUR 500)1.1.2. Промяна EUR 501.1.3. Преавизиране EUR 601.1.4. Цесия EUR 601.2. Потвърждение по договореност1.3. Комисиона за прехвърляне 0.3% за тримесечие или част от него(мин. EUR 120)1.4. Обработка, проверка и изпращане на документи 0.10%(мин. EUR 50;макс. EUR 500)1.5. Обработка, проверка и плащане на документи 0.15%(мин. EUR 60;макс. EUR 1 000)1.6. Комисиона за отсрочено плащане/ акцепт1.6.1. Непотвърден от банката акредитив 0.05%(мин. EUR 50;макс. EUR 100)1.6.2. Потвърден от банката акредитив същата като запотвърждението1.7. Негоциране по договореност1.8. Предварителна/повторна проверка на документи EUR 601.9. Издаване на цесия 0.2%(мин. EUR 120)1.10. Сконтиране по договореност2. Издадени2.1. Откриване2.1.1. При наличие на покритие в брой 0.3% за тримесечие иличаст от него (мин. EUR 120)2.1.2. Без наличие на покритие в брой по договореност(мин. EUR 120)2.2. Промяна EUR 502.3. Увеличение на сумата или продължаванена срокакато 2.1. (без да се прилага минимум)2.4. Преавизиране EUR 602.5. Плащане/ усвояване 0.15%(мин. EUR 60;макс. EUR 1 000)2.6. Револвиране като 2.1. (без да се прилага минимум)2.7. Комисиона за отсрочено плащане/ акцепт 0.083% на месец(мин. EUR 60)2.8. Комисиона при нередовни документи EUR 602.9. Закриване преди изтичане на валидността EUR 602.10. Спешна обработка(по изрично нареждане на клиента) EUR 35допълнително24За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИЗаб:1. Комисионата за откриване се изчислява върху сумата на акредитива отдатата на издаването до датата на валидността и е в дължима и платимаавансово на тримесечие.2. За акредитиви със забележка “плюс/ минус” или “около” комисионите сеизчисляват върху съответната максимална сума.3. При увеличаване на сумата по акредитив, комисионите се изчисляват катопри нов акредитив съгласно т.2.3.4. При продължаване валидността на акредитива, ако същото е в рамките натримесечието, за което комисионата за откриване вече е била взета се начислявасамо такса за промяна. В случай, че продължаването на акредитива се отнасяза следващо тримесечие, то тогава се начислява и комисиона върху неизползванияостатък, като при нов акредитив съгласно т.2.3.5. Всички комисиони свързани с издаването на акредитив са дължими винаги,дори ако акредитивът бъде анулиран или валидността му изтече без да енапълно усвоен.6. Комисионата за револвиране се изчислява върху револвиращата сума съгласнот.2.6.7. Комисионата по т. 1.4. и т. 1.5. се начисляват алтернативно (т.е. която еприложима).8. Комисионата за потвърждение сългасно т. 1.2. се изчислява на месец или частот него, за минимум 3 месеца, от датата на потвърждението до датата на валидността.9. Комисионата за отсрочено плащане/ акцепт, съгласно 1.6.2. се изчислява на месецили част от него и се явява като продължение на комисионата за потвърждениедо падежа за отсрочено плащане/ акцепта.10. Комисионата за отсрочено плащане/ акцепт, съгласно 2.7. се изчислява намесец или част от него от датата на валидноста до падежа на отсроченотоплащане/ акцепта.11. Комисионата за отсрочено плащане/ акцепт се начислява в допълнение къмкомисионата по т. 1. 4 или 1.5. или т. 2.5. (която е приложима).12. Комисионата за отсрочено плащане/ акцепт не се прилага за срокове пократкиот 30 дни.13. Документарните акредитиви се обработват съгласно валидната към моментапубликация на “Еднообразни правила и обичаи за документарните акредитиви”на МТК, Париж.14. Разходите за куриерски услуги, такса SWIFT, изпращане на телекс/ телефакс идр. се начисляват сългасно глава “Разни” на настоящата тарифа.For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch25


DOCUMENTARY LETTERS OF CREDIT1. Received1.1. Advising1.1.1. L/C 0.1%(min. EUR 60;max. EUR 500)1.1.2. Amendment EUR 501.1.3. Pre-advising EUR 601.1.4. Assignment of proceeds EUR 601.2. Confirmation upon agreement1.3. Transfer Commission 0.3% per quarteror part thereof(min. EUR 120)1.4. Handling, Verifying and Forwarding of documents 0.10%(min. EUR 50;max. EUR 500)1.5. Handling, Verifying and Payment of documents 0.15%(min. EUR 60;max. 1 000)1.6. Deferred Payment/ Acceptance Commission1.6.1. L/C non-confirmed by the Bank 0.05%(min. EUR 50;max. EUR 100)1.6.2. L/C confirmed by the Bank the same as applied forconfirmation1.7. Negotiation upon agreement1.8. Pre-checking/ Second check of documents EUR 601.9. Issuance of Assignment of Proceeds 0.2%(min. EUR 120)1.10. Discounting upon agreement2. Issued2.1. Issuing2.1.1. With cash cover 0.3% per quarter or part thereof(min. EUR 120)2.1.2. Without cash cover upon agreement(min. EUR 120)2.2. Amendment EUR 502.3. Increase of the amount or 0.3% per quarter or part thereofExtension of the validitythe same as 2.1. (no min. applied)2.4. Pre-advising EUR 602.5. Payment/ Utilization 0.15%(min. EUR 60;max. EUR 1000)2.6. Revolving the same as 2.1. (no min. applied)2.7. Deferred Payment / Acceptance Commission 0.083% per month(min. EUR 60)2.8. Discrepancy Commission EUR 602.9. Cancellation prior Expiry EUR 602.10. Handling with high priority (upon EUR 35explicit client’s request)in addition26За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


DOCUMENTARY LETTERS OF CREDITNote:1. The issuing commission is calculated on the L/C amount from the issuing date to thevalidity date, due and payable quarterly in advance.2. For L/C having notes “plus/ minus” or “about”, commissions are calculated on the respectivemaximum amount.3. Commission as for a new Letter of Credit are charged on the L/C amount increase asper p. 2.3.4. An amendment fee is charged only when the extension of the validity of a L/C is withinthe quarter for which the issuing commission has already been collected. If the extensionrefers to another quarter, commission as for a new L/C is charged as well on the outstandingL/C amount as per p. 2.3.5. All commissions connected to L/C issuing are always due even if L/C is cancelled or expireswithout having been fully utilized.6. . Revolving commission is charged on the revolving amount as per p. 2.6.7. Commissions under p. 1.4. and p.1.5. are charged alternatively (i.e. whichever applicable).8. Confirmation commission as per p.1.2. is calculated by indivisible month, with a minimumof 3 indivisible months from the confirmation date to the validity date.9. The deferred payment/ acceptance commission as per p. 1.6.2. is calculated by indivisiblemonth and is acting as a relay to the confirmation commission till the acceptance/deferred payment maturity.10. The deferred payment/ acceptance commission as per p. 2.7. is calculated by indivisiblemonth from validity date to the referred payment/ acceptance maturity.11. The deferred payment/ acceptance commission is charged in addition to the commissionunder p. 1.4. or p. 1.5. or p. 2.5. (whichever applicable).12. Deferred Payment/ Acceptance Commission do not apply for periods less than 30days.13. Documentary credits are handled in accordance with the Uniform Customs and Practicefor Documentary Credits of ICC Paris, currently in force.14. Postage charges (incl. Courier Service, SWIFT, telex/ telefax, etc.) are calculated as perChapter Miscellaneous of the present Tariff.For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch27


ГАРАНЦИИ1. Получени1.1. Авизиране / Предаване без ангажимент1.1.1. В полза на клиента на Банката(еднократна комисиона) EUR 601.1.2. В полза на клиенти без сметки в Банката EUR 1201.2. Авизиране на промени без ангажимент1.2.1. В полза на клиенти на Банката EUR 251.2.2. В полза на клиенти без сметки в Банката EUR 501.3. Иск за плащане пред банката издател от името EUR 100на клиента1.4. Отмяна на иск за плащане пред банката издател EUR 60от името на клиент1.5. Администриране на гаранция, получена директно EUR 45от бенефициента (вкл/ потвърждение на подписи,потвърждаване на автентичност, авизиране на промяна,освобождаване и т.н.) - еднократна комисиона2. Издадени2.1. Такса за обработка на гаранция2.1.1. Стандартна - за един ден EUR 152.1.2. Бърза - същия работен ден EUR 352.1.3. С предимство - незабавно изготвяне EUR 602.2. Комисиона за издаване на гаранция срещу:- парично обезпечение (на тримесечие) 0.3%(мин. EUR 60)- без парично обезпечение по договореност(мин. EUR 60)Заб: Изчислява се на база 365/ 360 дължима и платима авансово за всяко тримесечиеза срока на реалното действие на гаранцията.2.3. Промяна на издадена гаранция EUR 152.4. Увеличение на сумата или като 2.2.продължаване на срока(без да се прилага минимум)282.5. Обработка на гаранция за авансово плащане EUR 250(ако гаранцията не влезе в сила)2.6. Обработка на иск, полученпо издадена гаранция EUR 602.7. Анулиране на нареждане заиздаване на гаранция EUR 15(искането получено преди издаване)Заб: Разходите за куриерски услуги, SWIFT, телекс и др. се начисляват съгласноглава “Разни” на настоящата тарифа.АВАЛИРАНЕ НА МЕНИТЕЛНИЦИпо договореностНЕОТОРИЗИРАН ОВЪРДРАФТпо текуща сметка основен лихвен процент на Банката + 11.5% год.За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


GUARANTEES1. Received1.1. Advising/ Transmission without engagement1.1.1. In favour of Client (flat commission) EUR 601.1.2. In favour of Non-client EUR 1201.2. Advising of amendments without engagement1.2.1. In favour of Client EUR 251.2.2. In favour of Non-Client EUR 501.3. Claim to the issuing Bank on behalf of the Client EUR 1001.4. Cancellation of the Claim to the issuing Bank EUR 60on behalf of the Client1.5. Administration of a guarantee received directly EUR 45by the beneficiary (incl. verification of signatures,authentication, advising of mendment, release, etc.)(flat commission)2. Issued2.1. Guarantee Handling fee2.1.1. Standard - one day processing EUR 152.1.2. Express - same day processing EUR 352.1.3. With High Priority - immediate processing EUR 602.2. Issuance of Guarantee against:- cash (per quarter) 0.3%(min. EUR 60)- without cash colleteral upon agreement(min. EUR 60)Note: Commission is calculated on 365/ 360 days pro rata temporis basis, due andpayable quarterly in advance.2.3. Amendment of a Guarantee issued EUR 152.4. Increase of the amount or Extension of the validity the same as 2.2.(no min.applied)2.5. Handling Fee for Advance Payment Guarantee EUR 250(if the Guarantee is not entered into force)2.6. Handling of a claim received underguarantee issued EUR 602.7. Cancellation of instructions forguarantee issuance EUR 15(received prior to issuance)Note: Postage charges (incl. Courier Service, SWIFT, telex/ telefax, etc.) are calculated asper Chapter Miscellaneous of the present Tariff.ENDORSEMENT OF BILLS OF EXCHANGEFor clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branchupon agreementUNAUTHORISED OVERDRAFT- on current account Bank’s Base Rate + 11.5% p.a.29


ОБМЯНА НА ВАЛУТА1. В брой по курс купува/ продава, прилаган за деня2. По сметка по курс купува/ продава, прилаган за деня3. Повторно въвеждане (поправка) на сделка в EUR 35дилърската система на Банката по вина на клиентаЗаб: За суми до EUR 10 000 Банката прилага официалния си обменен курс за деня насделката.СДЕЛКИ С ДЦК1. Изпълнение на поръчка за участие в 0.07 %аукцион на БНБ върху номиналната стойност ( мин. BGN 10)2. Такса за неодобрена поръчка BGN 103. Покупка/ продажба на ДЦК по съответните котировкина вторичния пазаркупува/ продава на Банката4. Прехвърляне на ДЦК по регистър, BGN 15воден от друг първичен дилър (съгласночл. 20 ал. 2 и 3 от Наредба N 5 на БНБ и МФ)5. Издаване на дубликат на сертификат BGN 10(за сертификат)6. Учредяване на залог върху или блокиране на ДЦК 0.03 %по регистъра на Банката от номиналната стойност (мин. BGN 15)7. Изплащане на главница (номинал) на ДЦК на падежа 0.03 %от номиналната стойностЗаб:1. За закъснение при плащане по сделки с ДЦК Банката ще начислява дебитналихва съгласно Тарифата си за такси и комисиони.2. При необходимост Банката ще събира съответните такси и комисиони на БНБ.СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА1. Комисиона за съхраняване на дългови 0.1% върху номиналнатаценни книжа (Прилага се за номиналната стойност на портфейластойност на портфейла в края на марти септември. Комисионата се събира(min EUR 50)шестмесечно, през април и октомври.)2. Прехвърляне на ценни книжа, EUR 30съхранявани в чуждестранендепозитар, по сметка в друга банка30За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


FOREIGH EXCHANGE OPERATIONS1. Cash applicable buy/ sell rate2. On Account applicable buy/ sell rate3. New Input (correction) of a deal in the front office EUR 35system of the Bank due to client’s errorNote: Up to EUR 10 000 the Bank applies its official exchange rate as of the deal day.TRANSACTIONS IN GOVERNMENT SECURITIES1. Placements of bids on primary auction 0.07 %on the face value (min. BGN 10)2. Handling fee for unsuccessful bids BGN 103. Purchase/ sale of government securitiesrespective on the secondary market bid/ offer price of the bank4. Transfer of government securities BGN 15to registers held with other primary dealers (as perAct. 20 (2) and (3) of Ordinance N5 of BNB and Ministry of Finance)5. Issuance of certificate duplicate BGN 10(per certificate)6. Institution of a pledge or blocking of governmentsecurities in the Bank’s register 0.03 %on the face falue (min. BGN 15)7. Redemption of principal at maturity 0.03 %on the face valueNote:1. The Bank shall charge debit interest for late payments as per its terms and conditions.2. The Bank shall charge the client with the respective fees and commission of BNB, whereapplicable.DEBT SECURITIES SAFEKEEPING1. Debt securities safekeepingcommission (applied to theMarch and Septemberend-of-month balance andcharged in April and October)2. Transfer of internationallydomiciled debt securities toan account with another bank0.1% semi-annuallyon the portfolioface value (min EUR 50)EUR 30 per transferFor clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch31


РАЗНИ1. Комисиона за извършване на справка EUR 352. Такса за одиторско потвърждение EUR 30(без документарни акредитиви)3. Такса за консултантски услуги/ обработка по споразумение4. Изпращане на телефакс EUR 65. Писмено потвърждение EUR 66. Изпращане на официални документи EUR 10препоръчано с въздушна поща7. Куриерски услуги действ. разход+ EUR 108. Куриерски разноски за инкасиране на чек EUR 7 за чек9. Справкa за начислени лихви (на сметка) EUR 510. Потвърждение на телексен шифър EUR 3511. Изпращане на информация за салдо EUR 30по сметка по SWIFT (месечно)12. Такса за обработка на запорни съобщения EUR 6013. Блокиране на сметката на клиента по искане на:13.1. Клиента EUR 513.2. Компетентните органи EUR 1014. Такса за издаване на удостоверяващи документи:14.1. Обикновена: обработка за един ден EUR 1514.2. Бърза: обработка същия ден EUR 3514.3. С предимство: незабавна обработка EUR 6015. Такса SWIFT EUR 1216. Изпращане на копие от SWIFT съобщение по EUR 6факс, електронна поща или друг електронен носител17. Известяване чрез SMS17.1. Регистрация за известяване чрез SMS без таксаза наличност и извършени транзакции17.2. Промяна на регистрация без такса17.3. Известяване чрез SMS за BGN 0,18извършена транзакцияза съобщение17.4. Известяване чрез SMS за наличност без такса32За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


MISCELLANEOUS1. Investigation Charges EUR 352. Audit Confirmation Fee (excluding EUR 30Documentary Credits)3. Consultancy services/ Handling Fee upon agreement4. Sending a Facsimilie EUR 65. Confirmation Letter EUR 66. Sending Official Documents by Registered Air-mail EUR 107. Courier Service actual cost+ EUR 108. Postage Charges Related to Cheques Collection EUR 7 per cheque9. Request for Interest Calculation (per account) EUR 510. Confirmation of Telegraphic Test Key EUR 3511. Transfer of Account Balance Information EUR 30via SWIFT (monthly)12. Handling Fee for the Writs of Execution EUR 6013. Blocking of a Client Account by Request of:13.1. Client EUR 513.2. Competent Authorities EUR 1014. Issuance Fee for Certifying Documents:14.1. Standard: one day processing EUR 1514.2. Express: same day processing EUR 3514.3. High priority: immediate processing EUR 6015. SWIFT Charges EUR 1216. Sending a Copy of SWIFT by Fax, E-mail or EUR 6Other Form of Electronic Communication17. SMS Notification17.1. Registration for SMS notification for free of chargebalances and payments17.2. Change in registration free of charge17.3. SMS notification upon payment BGN 0.18per message17.4. SMS notification for available ballance free of chargeFor clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch33


В А Л Ь О Р И И К Р А Й Н И С Р О К О В ЕИЗХОДЯЩИ ПРЕВОДИI. Преводи в ЛЕВА1. БИСЕРА (наредени чрез електронна банка)а. За нареждания постъпили в Банката преди 13:45 ч.i. вальор за Наредителя същия работен денii. вальор за Бенефициентасъщия работен денб. За нареждания постъпили в Банката м/у 13:45 ч. и 16:00 ч.i. вальор за Наредителя същия работен денii. вальор за Бенефициентаследващия работен ден2. БИСЕРА (наредени по начин различен от електронна банка)а. За нареждания постъпили в Банката преди 13:30 ч.i. вальор за Наредителя същия работен денii. вальор за Бенефициентасъщия работен денб. За нареждания постъпили в Банката м/у 13:30 ч. и 15:30 ч.i. вальор за Наредителя същия работен денii. вальор за Бенефициентаследващия работен денЗаб: 1. Нареждания по БИСЕРА, наредени чрез електронна банка и получени след 16:00ч. се считат за постъпили в Банката на следващия работен ден.2. Всички други нареждания по БИСЕРА, получени след 15:30 ч. се считат за постъпилив Банката на следващия работен ден.3. РИНГСа. За нареждания постъпили в Банката преди 15:15 ч.i. вальор за Наредителя същия работен денii. вальор за Бенефициентасъщия работен денб. За нареждания постъпили в Банката след 15:15 ч.i. вальор за Наредителя следващия работен денii. вальор за Бенефициентаследващия работен денЗаб: Нареждания по РИНГС получени след 15:15 ч. се считат за постъпили в Банкатана следващия работен ден.II. Преводи във ВАЛУТА1. Обикновени преводиа. За нареждания постъпили в Банката преди 15:30 ч.i. вальор за Наредителя същия работен денii. вальор за Бенефициента1 работен ден за евро2 работни дни за другивалути2. Бързи изходящи преводи в евро или щатски долариа. За нареждания постъпили в Банката преди 15:00 ч.i. вальор за Наредителя същия работен денii. вальор за Бенефициентаследващ работен илисъщия работен ден (поизбор на Клиента)3. Бързи изходящи преводи в други валути по договаряне34Заб: Нареждания за обикновени валутни преводи, получени от Банката след 15:30 ч. инареждания за бързи изходящи преводи, получени от Банката след 15:00 ч. се считатза постъпили в Банката на следващия работен ден.За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


V A L U E D A T E S A N D C U T – O F F T I M E SOUTGOING TRANSFERSI. Transfers in BGN1. Via BISERA (e-banking orders)a. For orders received by the Bank before 13:45hi. value date for the Ordering party same business dayii. value date for the Beneficiarysame business dayb. For orders received by the Bank between 13:45h and 16:00hi. value date for the Ordering party same business dayii. value date for the Beneficiarynext business day2. Via BISERA (all other orders)a. For orders received by the Bank before 13:30hi. value date for the Ordering party same business dayii. value date for the Beneficiarysame business dayb. For orders received by the Bank between 13:30h and 15:30hi. value date for the Ordering party same business dayii. value date for the Beneficiarynext business dayNote: 1. E-banking orders via BISERA received after 16:00h are considered received by theBank on the next business day .All other orders via BISERA received after 15:30h are considered received by the Bank on thenext business day.3. Via RINGSa. For orders received by the Bank before 15:15hi. value date for the Ordering party same business dayii. value date for the Beneficiarysame business dayb. For orders received by the Bank after 15:15hi. value date for the Ordering party next business dayii. value date for the Beneficiarynext business dayNote: Payment orders via RINGS received after 15:15h are considered received by the Bank onthe next business day.II. Transfers in Foreign Currency1. Standarda. For orders received by the Bank before 15:30hi. value date for the Ordering party same business dayii. value date for the Beneficiaryone business day for EUR,two business days fornon-EUR transfers2. Express outgoing transfers in EUR or USDа. For orders received by the Bank before 15:00hi. value date for the Ordering party same business dayii. value date for the Beneficiarysame or next business day(as per the Client’s choice)3. Express outgoing transfers in other currencies upon agreementNote: Orders for standard payments received by the Bank after 15:30h and orders for expressoutgoing transfers received by the Bank after 15:00h are considered received by the Bank onthe next business day.For clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch35


В А Л Ь О Р И И К Р А Й Н И С Р О К О В ЕВХОДЯЩИ ПРЕВОДИ(в лева и валута)1. Вальор за Бенефициента работния ден, в койтосметката на Банката езаверена със сумата наплатежната операцияВЪТРЕШНОБАНКОВИ ПРЕВОДИ(в лева и валута)1. Вътрешнобанкови преводи (нареденичрез електронна банка)a. За нареждания постъпили в Банката преди 16:00 ч.i. вальор за Наредителя същия работен денii. вальор за Бенефициентасъщия работен денб. За нареждания постъпили в Банката след 16:00 ч.i. вальор за Наредителя следващия работен денii. вальор за Бенефициентаследващия работен ден2. Вътрешнобанкови преводи (нареденипо начин различен от електронна банка)a. За нареждания постъпили в Банката преди 15:30 ч.i. вальор за Наредителя същия работен денii. вальор за Бенефициентасъщия работен денб. За нареждания постъпили в Банката след 15:30 ч.i. вальор за Наредителя следващия работен денii. вальор за Бенефициентаследващия работен денОПЕРАЦИИ В БРОЙ(в лева и валута)1. Вальор за внесени суми в брой същия работен ден2. Вальор за изтеглени суми в брой същия работен ден36За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


V A L U E D A T E S A N D C U T – O F F T I M E SINCOMING TRANSFERS(in BGN and foreign currency)1. Value date for the Beneficiary the business day on whichthe account of the Bankis credited with the amountof the payment operationIN-HOUSE TRANSFERS(in BGN and foreign currency)1. In-House transfers (e-banking orders)a. For orders received by the Bank before 16:00hi. value date for the Ordering party same business dayii. value date for the Beneficiarysame business dayb. For orders received by the Bank after 16:00hi. value date for the Ordering party next business dayii. value date for the Beneficiarynext business day2. In-House transfers (all other orders)a. For orders received by the Bank before 15:30hi. value date for the Ordering party same business dayii. value date for the Beneficiarysame business dayb. For orders received by the Bank after 15:30hi. value date for the Ordering party next business dayii. value date for the Beneficiarynext business dayCASH TRANSACTIONS(in BGN and foreign currency)1. Value date for cash deposits same business day2. Value date for cash withdrawals same business dayFor clients - legal entities and sole traders 7 May 2013 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch37


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ1. За всички операции, неупоменати в настоящото издание, Банката ще уведомяваотносно съответните комисиони за всеки отделен случай.2. Настоящата тарифа е съобразена с преобладаващите пазарни условия,като Банката си запазва правото да видоизменя и/или променя тарифатапо всяко време по собствена преценка, ако сметне за необходимо.3. Банката има право да дебитира всяка една сметка на клиента със сумитена начислените лихви, такси, комисиони и разноски - дори и с равностойносттаим в друга валута при условие, че няма достатъчно покритие по съответнатасметка.4. Настоящата тарифа е в сила, независимо дали клиентът е снабден с копиеот нея или не. Актуалната Стандартна тарифа за клиенти – юридическилица и еднолични търговци е публикувана на интернет сайта на БНП ПарибаС.А. – клон София на адрес: http://www.bnpparibas.bg/ и е изложена всалоните на банката. Копие от нея може да бъде получено от служителитена Банката по всяко време при поискване в рамките на работния ден.5. Облагаемите с ДДС такси и комисиони включват в стойността си данъка.GENERAL PROVISIONS1. For all transactions not appearing in this Publication, the Bank should advisethe clients the applicable fees on a case-by-case basis.2. The present Standard Terms and Conditions are subject to the prevailing marketconditions and the Bank reserves the right to alter and/or amend the Termsand Conditions at any time, at its sole discretion, if the Bank deems it necessary.3. The Bank is entitled to debit any other account of the client with the accruedinterests, fees, charges and levies, even in the equivalent in other currency, ifthere is no sufficient cover on the respective account.4. The most recent version of the Terms and Conditions is always in force regardlesswhether the client has been provided with its copy or not. UpdatedStandard Terms and Conditions for clients – legal entities and sole traders ispublished on our web-site http://www.bnpparibas.bg/ and it is displayed in theBank’s premises. A copy of it can be requested from the Bank employees at anytime during the official business hours.5. All fees and commissions subject to VAT include the amount of the tax.38За клиенти - юридически лица и еднолични търговци 7 май 2013 БНП ПАРИБА С. А. - клон София


For clients - legal entities and sole traders Valid as for 17 August 2009 BNP PARIBAS S. A. - Sofia Branch

More magazines by this user
Similar magazines