Raport z działalności Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA za rok ...

compresse.bnpparibas.com
  • No tags were found...

Raport z działalności Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA za rok ...

SPIS TREŚCICONTENTSRaport z działalności ZarząduBNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2004 2Activity report of the Managementof BNP Paribas Bank Polska S.A. for the year 2004 4Bilans / Balance Sheet 6Pozycje pozabilansowe / Off-balance sheet items 8Rachunek zysków i strat / Profit and loss account 9Opinia niezależnego biegłego rewidenta 11Independent auditor’s opinion 13Lista kontaktowa / Your interlocutors 15Grupa BNP Paribas w Polsce /BNP Paribas Group in Poland 161


Raport z działalności ZarząduBNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2004Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało bardzo pozytywny wpływ na polską gospodarkę,przyczyniając się do wzrostu PKB w 2004 roku do poziomu 5,4%. Zniesienie ostatnich barierw handlu zagranicznym oraz korzystnie kształtujące się kursy złotego względem dolaraamerykańskiego i euro wyraźnie ożywiły polski eksport, pozwalając na obniżenie deficytu w bilansiepłatniczym do poziomu 1,5% PKB. Akcesja do Unii Europejskiej poprawiła również perspektywy Polskina bezpośrednie inwestycje zagraniczne typu „greenfield”, nie związane z procesem prywatyzacjioraz na inwestycje w infrastrukturę, dofinansowywane z unijnych funduszy spójności i funduszystrukturalnych. Łącznie wpływy netto z Unii Europejskiej osiągnęły w 2004 roku 1 miliard euroi wzrosną do poziomu 3-3,5 miliarda euro w najbliższych latach. Wzrost obrotów handlowych orazprzepływów finansowych i kapitałowych wywołał dużą zmienność kursów walutowych; kurs złotegowahał się pomiędzy 4,10 a 4,95 za euro. Nastąpił gwałtowny wzrost inflacji z poziomu 1,5% do4,5%, głównie na skutek podwyżki cen żywności, powodując wzrost stóp procentowych do poziomu6,5%. W 2004 roku wzrost stopy bezrobocia został zatrzymany, a w drugiej połowie roku nastąpiłnawet przyrost zatrudnienia. Jednak ze względu na fakt, że polepszenie się sytuacji na rynku pracynie przełożyło się na zwiększenie płacy realnej, wzrost poziomu konsumpcji pozostał nieznaczny.Przyrost zatrudnienia oraz dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej dla rolnictwa stwarzająperspektywy na wzrost konsumpcji w roku 2005.W tych sprzyjających warunkach makroekonomicznych nastąpił dalszy rozwój rynku bankowościkorporacyjnej. Pojawili się nowi uczestnicy tego rynku. Klienci korporacyjni skorzystali z corazniższych stóp procentowych oraz marż kredytowych spowodowanych wysoką płynnością na rynkachfinansowych i kapitałowych. Zawarto kilka istotnych transakcji: kredyt typu ‘back stop’ dla PolskiegoGórnictwa Naftowego i Gazownictwa o wartości 600 milionów euro, refinansowanie zadłużenia PolskiejTelefonii Cyfrowej w kwocie 500 milionów euro, czy emisja euroobligacji dla Telekomunikacji Polskiejo wartości 300 milionów euro. Szczególne zainteresowanie środowiska bankowego wzbudziłatransakcja finansowania typu ‘project finance’ dla Basell Orlen Polyolefins o wartości 350 milionóweuro oraz transakcja finansowania lewarowanego dla Aster City Cable o wartości 535 milionówzłotych. We wszystkich tych transakcjach, z wyjątkiem jednej, BNP Paribas wystąpił w roli głównegoorganizatora.BNP Paribas Bank Polska nadal koncentruje się na obsłudze klientów korporacyjnych działającychna polskim rynku . Będąc jednostką w 100% zależną od BNP Paribas, jednej z najbardziejrenomowanych grup finansowych, Bank korzysta z ogólnoświatowej oferty produktów i usług Grupy.W roku 2004 BNP Paribas Bank Polska działał szczególnie intensywnie na rynkach mediówi telekomunikacji oraz surowcowo-paliwowym, na których Grupa BNP Paribas zaliczana jestw światowych rankingach do czołówki banków. W kontekście potencjału i rosnącego otwarciapolskiej gospodarki, Bank stara się aktywnie promować nowe usługi i produkty, takie jak zarządzanieśrodkami finansowymi, czy finansowanie eksportu - finansowanie obrotu handlowego pozostajejedną z istotnych ścieżek rozwoju Banku w najbliższej przyszłości.W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym Bank odwołuje się do najlepszych praktyk i standardówGrupy BNP Paribas. Pozwalają one na identyfikację, pomiar oraz kontrolę wszystkich ryzyk rynkowych,na jakie Bank może być narażony, w tym ryzyka stopy procentowej, ryzyka walutowego oraz ryzykapłynności. W roku 2004 Bank stosował się do wszystkich ustalonych wewnętrznie limitów orazprzestrzegał przepisów i norm obowiązujących w tym zakresie polskie banki.2


W trakcie 2004 roku suma aktywów Banku wzrosła o 34,5%, należności od sektora niefinansowegoi budżetowego przyrosły o 27%, natomiast zobowiązania wobec sektora niefinansowegoi budżetowego o 42%. Pomimo tak znaczącego wzrostu aktywności Bank utrzymał wysoką jakośćportfela kredytowego.Zysk netto za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2004 roku osiągnął poziom 33,4 mln PLNwobec 47,8 mln PLN w roku 2003. Niższe rezultaty spowodowane były głównie niższą zyskownościądziałalności handlowej Banku na papierach skarbowych i instrumentach pochodnych, któraw przeciwieństwie do lat poprzednich, nie miała znaczącego udziału w osiągniętym wynikufinansowym. Rok 2004 był czwartym z kolei rokiem finansowym, w którym udało się obniżyć kosztydziałalności Banku.Wobec naturalnej rotacji i promocji pracowników na inne stanowiska w ramach Grupy BNP Paribas,zarówno w Polsce jak i za granicą, Bank realizuje politykę rekrutacji wysoko wykwalifikowaneji doświadczonej kadry. Pracownicy Banku stanowią młody zespół – ponad 70% załogi nie ukończyłojeszcze 35 lat, a ponad 60% personelu to kobiety. BNP Paribas Bank Polska konty nuuje znacząceinwestycje w profesjonalne szkolenia i kursy dla swoich pracowników. Organizowane są programyszkoleniowe zarówno w Polsce, jak i w centrach szkoleniowych Grupy BNP Paribas w Paryżui Londynie. Pracownicze programy motywacyjne obejmują między innymi imprezy integracyjnei programy zakupu akcji pracowniczych.BNP Paribas Bank Polska nieustannie rozwija współpracę z innymi przedstawicielami Grupy BNPParibas w Polsce, czyli Arval PHH (zarządzanie flotą samochodową), Cetelem (kredyty konsumpcyjne),Cardif (ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia kredytów) oraz BNP Paribas Lease. Łączniezatrudnienie w całej Grupie w Polsce przewyższa 500 osób.BNP Paribas dał się poznać, jako wieloletni sponsor najważniejszych imprez tenisowych, takich jakturniej wielkoszlemowy Roland Garros i Puchar Davisa. W roku 2004 BNP Paribas był sponsoremturnieju tenisowego J&S Cup odbywającego się w Warszawie, jednego z głównych europejskichturniejów tenisa kobiecego WTA.Tak jak w latach poprzednich, również w 2004 roku Bank wspierał finansowo wydarzeniakulturalne i organizacje pożytku publicznego.Andrzej MaubergJean-Claude ChavalPrezes ZarząduDyrektor Grupy BNP Paribas w Polsce3


Activity report of the Management ofBNP Paribas Bank Polska S.A. for the year 2004Poland’s economy has strongly benefited from EU accession with GDP growth acceleratingto 5.4% in 2004. Lifting of the last barriers to foreign trade and favorable USD/PLN and EUR/PLNexchange rates propelled Polish exports, allowing current account deficit to decline to 1.5%of GDP. Accession to EU has also improved the outlook for greenfield, non-privatization relatedforeign direct investments (FDI) and for investments in infrastructure partly financed from EUcohesion and structural funds. Overall net EU flows reached EUR 1 billion in 2004 and will growto EUR 3.0-3.5 billion in the coming years. Due to higher trade, financial and capital flows, volatilityof the exchange rate increased, triggering PLN swings between 4.10 and 4.95 against Euro. Inflationsharply increased, largely due to food prices from 1.5% levels to 4.5% triggering interest ratehikes to 6.50%. In 2004 the rise in unemployment has been finally reversedas positive employment growth started in the second half of the year. Since improvements on thelabour market has not fed into real wage growth, yet, consumption growth remainedrelatively weak. Employment growth and direct farm aid from the EU provides fora stronger consumption outlook in 2005.In this favorable macro environment, the wholesale banking market continuedto expand. New financial players stepped into the domestic market. Corporate clients tookadvantage from falling spreads and abundant liquidity both on the bank and capital debt markets.New benchmark transactions have been achieved such as EUR 600 million backstop facility forPolish Oil & Gas Company (PGNiG), 500 million debt refinancing for Polska Telefonia Cyfrowa (PTC)and EUR 300 million Eurobond for Telekomunikacja Polska (TPSA). Basell Orlen Polyolefins nonrecoursefinancing for EUR 350 million as well as PLN 535 million leveraged financing for AsterCity Cable gathered particular attention of the banking community. BNP Paribas was involved inall, except one, of these transactions as the mandated lead arranger position.BNP Paribas Bank Polska continues its mission to serve corporate clients located in Poland. TheBank is a 100% subsidiary of BNP Paribas - one of the most renowned Banking Groups - hence itbenefits from worldwide reach of its products & services expertise. In 2004, BNP Paribas BankPolska has been particularly active in Media & Telecom and Oil & Gas sectors where BNP Paribastops the worldwide rankings. The Bank is actively promoting new services such as cashmanagement, export & trade finance - giving the size and opening up of the Polish economy thetrade finance is one of the privileged routes for Bank’s expansion in the near future.In Market Risk Control function in the Bank uses the best known practices and standards of BNPParibas Group which allow to identify, measure and control all possible market risks to which theBank is exposed, including the interest rate and foreign exchange risk, as well as the liquidity risk.During the year 2004 the Bank has complied with all limits assigned internally and has met allrequirements set by the regulator.In 2004, total assets increased by 34.5%, loans to non-financial and public sector customersincreased by 27% and deposits from non-financial and budgetary customers by 42%. Thisexpansion has been achieved while keeping a sound aggregate rating ofthe Bank’s loan portfolio.4


Net profit for the financial year was PLN 33,4 million versus PLN 47,8 million in 2003. This lowerresult in 2004 is mainly due to less profitable trading activity on Treasury papers and derivativeinstruments which, unlike in the past exercises, did not contribute significantly to the overallpositive result of the bank. The year 2004 was the fourth consecutive year in which the operatingexpenses of the Bank have decreased.In the light of the natural turnover and promotions within the BNP Paribas Group in Poland andabroad, the Bank carries on recruitment of highly qualified and experienced staff. Bank staff isyoung - over 70% of staff is below 35 years and almost 60% are women. BNP Paribas Bank Polskacontinues to heavily invest in professional training. It organizes tailor made training programs inPoland and in BNP Paribas centers located in Paris and London. Integration of employees rangedfrom various ”get together” events to employee’s shareholding incentive programs.BNP Paribas Bank Polska continues to foster cooperation with the BNP Paribas Group in Poland:Arval PHH (car fleet management), Cetelem (consumer finance), Cardif (life & credit insurance)and BNP Paribas Lease. In total the Group employs over 500 employees in Poland.BNP Paribas is well known for its long lasting sponsorship of tennis events such as Roland Garrosand Davis Cup. In 2004 BNP Paribas became the sponsor of J&S Cup, a major European women’sWTA tournament, which takes place in Warsaw.As in the past, also in 2004, the Bank has made donations for cultural and pro publico bonoinitiatives.Andrzej MaubergJean-Claude ChavalPresident of Management BoardHead of Territory5


BILANSBALANCE SHEETAKTYWA w PLN / ASSETS in PLN 31.12.2004 31.12.2003dane porównawcze /comparable dataI. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym Cash and balances 138 541 020,54 36 979 698,19with the Central Bank1. W rachunku bieżącym 1. Payable on demand 138 541 020,54 36 979 698,192. Rezerwa obowiązkowa 2. Mandatory Reserve 0,00 0,003. Inne środki 3. Other 0,00 0,00II. Dłużne papiery wartościowe Debts securities eligible 0,00 0,00uprawnione do redyskontowania for rediscountingw Banku Centralnymin the Central BankIII. Należności od sektora finansowego Amounts due from 1 466 103 673,53 941 202 006,36the financial sector1. W rachunku bieżącym 1. Current 594 219,36 45 314 380,562. Terminowe 2. Term 1 465 509 454,17 895 887 625,80IV. Należności od sektora niefinansowego Amounts due from 1 335 809 097,05 1 071 437 377,93the non-financial sector1. W rachunku bieżącym 1. Current 411 054 637,14 270 450 227,182. Terminowe 2. Term 924 754 459,91 800 987 150,75V. Należności od sektora budżetowego Amounts due from 31 738 633,38 8 945 381,07the public sector1. W rachunku bieżącym 1. Current 0,00 0,002. Terminowe 2. Term 31 738 633,38 8 945 381,07VI. Należności z tytułu Reverse repo transactions 0,00 0,00zakupionych papierów wartościowychz otrzymanym przyrzeczeniem odkupuVII. Dłużne papiery wartościowe Debt securities 16 286 892,00 142 036 646,961. Banków 1. Issued by banks 14 139 785,70 14 141 133,632. Budżetu Państwa 2. Issued by State 2 147 106,30 127 895 513,33i budżetów terenowychand local budget sector3. Pozostałe 3. Other 0,00 0,00VIII. Udziały lub akcje Investments in subsidiary 0,00 0,00w jednostkach zależnych1. W instytucjach finansowych 1. Financial institutions 0,00 0,002. W pozostałych jednostkach 2. Other 0,00 0,00IX. Udziały lub akcje Investments in joint-ventures 0,00 0,00w jednostkach współzależnych1. W instytucjach finansowych 1. Financial institutions 0,00 0,002. W pozostałych jednostkach 2. Other 0,00 0,00X. Udziały lub akcje Investments in associates 0,00 0,00w jednostkach stowarzyszonych1. W instytucjach finansowych 1. Financial institutions 0,00 0,002. W pozostałych jednostkach 2. Other 0,00 0,00XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach Shares in other entities 0,00 0,001. W instytucjach finansowych 1. Financial institutions 0,00 0,002. W pozostałych jednostkach 2. Other 0,00 0,00XII. Pozostałe papiery wartościowe Other securities 119 672 205,52 101 624 645,84i inne aktywa finansoweand financial assetsXIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: Intangible assets, including: 369 100,08 554 086,55- wartość firmy - Goodwill 0,00 0,00XIV. Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 2 005 480,85 3 156 855,18XV. Inne aktywa Other assets 124 284,83 4 369 403,421. Przejęte aktywa - do zbycia 1. Assets acquired for sale 0,00 0,002. Pozostałe 2. Other 124 284,83 4 369 403,42XVI. Rozliczenia międzyokresowe Prepayments and accrued income 6 170 299,45 3 560 397,611. Aktywa z tytułu odroczonego 1. Deferred tax asset 2 771 404,00 0,00podatku dochodowego2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2. Other prepayments 3 398 895,45 3 560 397,61and accrued incomeAKTYWA RAZEM TOTAL ASSETS 3 116 820 687,22 2 313 866 499,116


BILANSBALANCE SHEETPASYWA w PLN / LIABILITIES AND EQUITY in PLN 31.12.2004 31.12.2003dane porównawcze /comparable dataI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego Amounts due to the Central 0,00 0,00BankII. Zobowiązania wobec sektora Amounts due 1 610 015 411,34 1 131 282 286,03finansowegoto the financial sector1. W rachunku bieżącym 1. Current 32 472 410,74 58 239 772,372. Terminowe 2. Term 1 577 543 000,60 1 073 042 513,66III. Zobowiązania wobec sektora Amounts due 972 421 522,89 673 269 653,30niefinansowegoto the non-financial sector1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: 1. Savings accounts: 0,00 0,00a) bieżące a) current 0,00 0,00a) terminowe b) term 0,00 0,002. Pozostałe 2. Other, including: 972 421 522,89 673 269 653,30a) bieżące a) current 738 334 132,78 410 333 525,36a) terminowe b) term 234 087 390,11 262 936 127,94IV. Zobowiązania wobec sektora Amounts due 12 303 350,41 20 007 924,06budżetowegoto the public sector1. W rachunku bieżącym 1. Current 12 303 350,41 115,842. Terminowe 2. Term 0,00 20 007 808,22V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych Repo transactions 0,00 0,00papierów wartościowychz udzielonym przyrzeczeniem odkupuVI. Zobowiązania z tytułu emisji Liabilities arising 0,00 0,00dłużnych papierów wartościowych from securities issuedVII. Inne zobowiązania Other liabilities arising 107 227 637,04 76 800 120,48z tytułu instrumentów finansowych from financial instrumentsVIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania Special funds 2 292 251,29 1 764 784,46and other liabilitiesIX. Koszty i przychody rozliczane w czasie Accruals and deferred income 16 181 044,48 16 642 291,43oraz zastrzeżone przyszłych okresów1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1. Accruals 7 760 053,38 8 817 167,122. Ujemna wartość firmy 2. Negative goodwill 0,00 0,003. Przychody przyszłych okresów 3. Other deferred 8 420 991,10 7 825 124,31oraz zastrzeżoneand suspended incomeX. Rezerwy Provisions 49 014 994,35 54 387 735,371. Rezerwy z tytułu 1. Provision for deferred tax 0,00 3 999 198,00odroczonego podatku dochodowego2. Pozostałe rezerwy 2. Other provisions 49 014 994,35 50 388 537,37XI. Zobowiązania podporządkowane Subordinated liabilities 24 474 000,00 28 302 000,00XII. Kapitał (fundusz) podstawowy Share capital 193 400 000,00 193 400 000,00XIII. Należne wpłaty na kapitał podstawowy Unpaid share capital 0,00 0,00(wielkość ujemna)(negative value)XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) Own shares (negative figure) 0,00 0,00XV. Kapitał (fundusz) zapasowy Reserve capital 19 154 866,48 15 359 823,24XVI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Revaluation reserve 4 212,27 142 247,93XVII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Other reserve capital 80 233 170,96 58 411 672,361. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1. General Risk Fund 41 875 679,49 41 875 679,492. Pozostałe 2. Other 38 357 491,47 16 535 992,87XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych Retained earnings (loss) -3 342 080,00 -3 693 214,00from previous yearXIX. Zysk (strata) netto Net profit (loss) 33 440 305,71 47 789 174,44PASYWA RAZEM TOTAL LIABILITIES 3 116 820 687,22 2 313 866 499,11AND EQUITYWSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI SOLVENCY RATIO 21,99% 23,41%7


POZYCJE POZABILANSOWEOFF-BALANCE SHEET ITEMSw PLN / in PLN 31.12.2004 31.12.2003dane porównawcze /comparable dataI. Zobowiązania warunkowe Contingent liabilities 4 260 424 356,98 2 093 810 992,35udzielone i otrzymanegranted and received1. Zobowiązania udzielone: 1. Liabilities granted: 1 514 766 543,59 540 103 737,89a) finansowe a) financial 1 171 734 233,30 328 959 381,43b) gwarancyjne b) guarantees 343 032 310,29 211 144 356,462. Zobowiązania otrzymane: 2. Liabilities received: 2 745 657 813,39 1 553 707 254,46a) finansowe a) financial 0,00 0,00b) gwarancyjne b) guarantees 2 745 657 813,39 1 553 707 254,46II. Zobowiązania związane Liabilities arising 5 445 716 520,93 7 964 136 579,06z realizacją operacji kupna/sprzedaży from purchase/sale transactionsIII. Pozostałe Other 4 451 136 581,35 8 413 143 934,67RAZEM TOTAL OFF-BALANCE 14 157 277 459,26 18 471 091 506,08SHEET ITEMS8


RACHUNEK ZYSKÓW I STRATPROFIT AND LOSS ACCOUNTw PLN / in PLN od / from 01.01.2004 od / from 01.01.2003do / to 31.12.2004 do / to 31.12.2003dane porównawcze /comparable dataI. Przychody z tytułu odsetek Interest income 150 237 780,78 105 118 169,281. Od sektora finansowego 1. Financial institutions 64 649 315,99 36 160 656,532. Od sektora niefinansowego 2. Non-financial sector 79 697 426,41 68 038 790,573. Od sektora budżetowego 3. State budget sector 888 411,79 146 915,684. Z papierów wartościowych 4. Fixed income securities 5 002 626,59 771 806,49o stałej kwocie dochoduII. Koszty odsetek Interest expense -93 891 048,88 -67 947 907,481. Od sektora finansowego 1. Financial institutions -71 080 566,57 -52 547 831,662. Od sektora niefinansowego 2. Non-financial sector -22 529 178,83 -14 941 016,043. Od sektora budżetowego 3. State budget sector -281 303,48 -459 059,78III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) Net interest income (I-II) 56 346 731,90 37 170 261,80IV. Przychody z tytułu prowizji Fees and commission income 25 677 803,54 16 082 250,95V. Koszty prowizji Fees and commission expense -24 791 982,10 -15 777 155,09VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) Net fees and commission 885 821,44 305 095,86income (IV-V)VII. Przychody z udziałów lub akcji, Income from shares and other 0,00 0,00pozostałych papierów wartościowych variable income securitiesi innych instrumentów finansowych, and financial instrumentso zmiennej kwocie dochodu1. Od jednostek zależnych 1. From subsidiaries 0,00 0,002. Od jednostek współzależnych 2. From joint-venture 0,00 0,003. Od jednostek stowarzyszonych 3. From associates 0,00 0,004. Od pozostałych jednostek 4. Other companies 0,00 0,00VIII. Wynik operacji finansowych Result from financial operations 434 412,74 36 871 742,271. Papierami wartościowymi 1. Securities and other 434 412,74 36 871 742,27i innymi instrumentami finansowymi financial instruments2. Pozostałych 2. Other 0,00 0,00IX. Wynik z pozycji wymiany Foreign exchange result 17 380 590,25 49 278 434,33X. Wynik działalności bankowej Result from banking activities 75 047 556,33 123 625 534,26XI. Pozostałe przychody operacyjne Other operating income 2 523 993,15 1 589 303,94XII. Pozostałe koszty operacyjne Other operating expenses -62 378,83 -253 116,66XIII. Koszty działania banku Overhead costs -49 960 463,82 -50 486 760,221. Wynagrodzenia 1. Remunerations -25 026 346,56 -25 601 224,172. Ubezpieczenia i inne świadczenia 2. Remuneration surcharges -4 697 327,55 -4 791 110,45and other benefits3. Inne 3. Other -20 236 789,71 -20 094 425,60XIV. Amortyzacja środków trwałych Depreciation of tangible -2 328 785,53 -3 661 701,65oraz wartości niematerialnychassets and amortizationi prawnychof intangible assetsXV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja Provisions created -9 213 471,54 -17 380 994,99wartościand revaluation1. Odpisy na rezerwy celowe 1. Creation of specific provisions -9 213 471,54 -17 380 994,99i na ogólne ryzykoand provisions for generalbankowebanking risk2. Aktualizacja wartości aktywów 2. Revaluation of financial assets 0,00 0,00finansowychXVI. Rozwiązanie rezerw Provisions released 23 375 780,95 8 780 962,76i aktualizacja wartościand revaluation1. Rozwiązanie rezerw celowych 1. Release of specific provisions 23 375 780,95 8 780 962,76i rezerw na ogólne ryzykoand provisions for generalbankowebanking risk2. Aktualizacja wartości aktywów 2. Revaluation of financial assets 0,00 0,00finansowychXVII. Różnica wartości rezerw Change in provisions value 14 162 309,41 -8 600 032,23i aktualizacji (XV-XVI)and revaluation (XV-XVI)XVIII. Wynik działalności operacyjnej Operating result 39 382 230,71 62 213 227,449


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (ciąg dalszy)PROFIT AND LOSS ACCOUNT (continued)w PLN / in PLN od / from 01.01.2004 od / from 01.01.2003(ciąg dalszy / continued) do / to 31.12.2004 do / to 31.12.2003dane porównawcze /comparable dataXIX. Wynik operacji nadzwyczajnych Net extraordinary gains (losses) 0,00 0,001. Zyski nadzwyczajne 1. Extraordinary gains 0,00 0,002. Straty nadzwyczajne 2. Extraordinary losses 0,00 0,00XX. Zysk (strata) brutto Gross profit (loss) 39 382 230,71 62 213 227,44XXI. Podatek dochodowy Taxation -5 941 925,00 -14 424 053,00XXII. Pozostałe obowiązkowe Other obligatory charges 0,00 0,00zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) against profitXXIII. Zysk (strata) netto Net profit (loss) 33 440 305,71 47 789 174,4410


Opinia niezależnegobiegłego rewidentaZ dniem 9 czerwca 2005 roku wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń na temat sprawozdania finansowegoza rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2004 roku, jak to zaprezentowano poniżej:„OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTADla Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.1. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2004roku BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zielnej 41/43,obejmującego:• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywówwykazuje sumę 3.116.820.687,22 złotych,• współczynnik wypłacalności,• zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące na dzień 31 grudnia 2004 roku sumę14.157.277.459,26 złotych,• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 rokuwykazujący zysk netto w wysokości 33.440.305,71 złotych,• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.138.691,45złotych,• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 83.004.161,90złotych oraz• dodatkowe informacje i objaśnienia.2. Za rzetelność, prawidłowość i jasność sprawozdania finansowego, jak również za prawidłowośćksiąg rachunkowych odpowiada Zarząd Banku. Naszym zadaniem było zbadanie sprawozdaniafinansowego i wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe jest,we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne, prawidłowe i jasne oraz czy księgi rachunkowestanowiące podstawę jego sporządzenia są prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach,w sposób prawidłowy.3. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polscepostanowień:• rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”),• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę BiegłychRewidentów,w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnychnieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie - w dużej mierze metodąwyrywkową - dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniufinansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przezZarząd zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd, jak i ogólnejprezentacji sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badaniedostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowymtraktowanym jako całość.11


4. Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowegodziałalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanego Banku na dzień 31 grudnia 2004 roku;• sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżejustawie o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, na podstawie prawidłowoprowadzonych ksiąg rachunkowych;• jest zgodne z powołaną wyżej ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisamii postanowieniami statutu Banku wpływającymi na jego treść.5. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z działalności Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 rokudo dnia 31 grudnia 2004 roku („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że informacje pochodzącez załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniuz działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości.”Naszym zdaniem, informacje przedstawione w publikowanej, skróconej wersji sprawozdaniafinansowego na stronach od 6 do 10 niniejszego raportu rocznego są we wszystkich istotnychaspektach przedstawione poprawnie w odniesieniu do wyżej wymienionego zbadanegosprawozdania finansowego, na którego podstawie powstały. Sprawozdanie finansowe, które by łoprzedmiotem naszego badania, zawiera noty, które nie zostały w całości przedstawione w załączonymskróconym sprawozdaniu finansowym. Uzyskanie pełnych i rzetelnych informacji na temat Bankuna dzień 31 grudnia 2004 roku oraz wyników prowadzonej przez niego działalności za okres od dnia1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wymaga zapoznania się z pełną wersjąsprawozdań finansowych zawierającą wszystkie ujawnienia wymagane przez ustawę o rachunkowościi przepisy wydane na jej podstawie.w imieniuErnst & Young Audit sp. z o.o.ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawanr ewidencyjny 130Piotr GajekBiegły rewident nr 9521/7101Tomasz BieskeBiegły rewident nr 9291/6975Warszawa, dnia 1 sierpnia 2005 roku12


Independentauditor’s opinionThe Polish original should be referred to in matters of interpretationTranslation of auditor’s opinion originally issued in PolishWe issued previously the audit opinion without qualifications dated 9 June 2005 on the financialstatements for the year ended December 31, 2004 as presented below:”INDEPENDENT AUDITOR’S OPINIONTo the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.1. We have audited the financial statements for the year ended December 31, 2004 of BNP ParibasBank Polska S.A. (the „Bank”) located in Warsaw, Zielna Street 41/43, containing:• the introduction to the financial statements,• the balance sheet as at December 31, 2004 with total assets amounting to 3,116,820,687.22zlotys,• the capital adequacy ratio,• the off-balance sheet items as at December 31, 2004 with the total amounting to14,157,277,459.26 zlotys,• the profit and loss account for the period from January 1, 2004 to December 31, 2004 witha net profit amounting to 33,440,305.71 zlotys,• the statement of changes in shareholders’ equity for the period from January 1, 2004 toDecember 31, 2004 with a net increase in shareholders’ equity amounting to 8,138,691.45zlotys,• the cash flow statement for the period from January 1, 2004 to December 31, 2004 witha net cash inflow amounting to 83,004,161.90 zlotys and• the additional notes and explanations.2. The truth and fairness 1 of the financial statements and the proper maintenance ofthe accounting records are the responsibility of the Management Board of the Bank. Ourresponsibility was to audit the financial statements and to express an opinion whether, basedon our audit, these financial statements are, in all material respects, true and fair 2 and whetherthe accounting records that form the basis for their preparation are, in all material respectsproperly maintained.3. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the followingregulations being in force in Poland:• chapter 7 of the Accounting Act, dated 29 September 1994 (the „Accounting Act”),• the auditing standards issued by the National Chamber of Auditors,in order to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of materialmisstatement. In particular, the audit included examining, to a large extent on a test basis,documentation supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The auditalso included assessing the accounting principles adopted and used and significant estimatesmade by the Management, as well as evaluating the overall presentation of financialstatements. We believe our audit has provided a reasonable basis to express our opinion on thefinancial statements treated as a whole.131Translation of the following expression in Polish: „rzetelność, prawidłowość i jasność”2Translation of the following expression in Polish: „rzetelne, prawidłowe i jasne”


4. In our opinion, the financial statements, in all material respects:• present truly and fairly all information material for the assessment of the results of theBank’s operations for the period from January 1, 2004 to December 31, 2004, as well as itsfinancial position 3 as at December 31, 2004;• have been prepared in accordance with the accounting principles specified in the AccountingAct referred to above and regulations issued based on that Act, and based on properlymaintained accounting records;• are in accordance with the Accounting Act referred to above and regulations issued based onthat Act and the Bank’s articles of association that affect their content.5. We have read the Directors’ Report for the period from January 1, 2004 to December 31, 2004(”Directors’ Report”) and concluded that the information derived from the financial statementsreconciles with the financial statements. The information included in the Directors’ Reportcorresponds with art. 49 clause 2 of the Accounting Act.”In our opinion the information presented in the published, condensed financial statements onpages 6 to 10 of this annual report is in all material respects fairly stated in relation to thefinancial statements from which it has been derived. The financial statements that were auditedby us include notes that were not fully presented in the attached condensed financial statements.In order for the reader to obtain a true and fair view of the state of affairs of the Bank as atDecember 31, 2004 and the results of its operations for the period from January 1, 2004 toDecember 31, 2004, the reader must review the full financial statements in their entiretyincluding all supporting schedules and statutory disclosures as required by the Accounting Actand the regulations based thereof.on behalf ofErnst & Young Audit sp. z o.o.53 Emilii Plater Street,00-113 WarszawaIdentification no. 130Piotr GajekCertified Auditor no. 9521/7101Tomasz BieskeCertified Auditor no. 9291/6975Warsaw, August 1 2005143Translation of the following expression in Polish: „sytuacja majątkowa i finansowa”


Lista kontaktowaYour interlocutorsWARSZAWA / WARSAW+48 22 6972 XXX+48 22 3212 XXXDyrektor Grupy BNP PARIBAS w Polsce Head of Territory Jean-Claude Chaval 321Prezes Zarządu President of Management Board Andrzej Mauberg 323DEPARTAMENT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH / COVERAGE AND TERRITORIES EUROPEDyrektor Departamentu Obsługi Head of Coverage Daniel Drevillon 461Przedsiębiorstw i Instytucji Finansowych and Territories Europe (CTE)Dział Dużych Przedsiębiorstw Large Corporates Agnieszka Konarzewska 470i Instytucji Finansowychand Financial Institutions DeskPortfolio Management Portfolio Management Grażyna Melon 501Dział Średnich Przedsiebiorstw Mid Cap and Trade Finance Desk Marzena Gil 466i Finansowania Obrotu HandlowegoZarządzanie Środkami Finansowymi Cash Management Rafał Pokora 487Dział Telekomunikacji Infrastruktury Telecom, Infrastructure Aleksander Korszałowski 506i Energetykiand EnergyFAX 479DEPARTAMENT GOSPODARKI PIENIĘŻNEJ / ALM & FIXED INCOMEDyrektor Departamentu Head of Treasury Jacques Przybylak 340Gospodarki PieniężnejDział Dealerów Korporacyjnych Sales 341/342/344/350FAX 529DEPARTAMENT CORPORATE FINANCE / CORPORATE FINANCEDyrektor Departamentu Corporate Finance Head of Corporate Finance Krzysztof Kempiński 527FAX 529DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA / CLIENT SERVICEKierownik Zespołu Obsługi Bieżącej Head of Customer Desk Urszula Strąk 387EB Hotline EB Hotline 429FAX(polecenia przelewu) FAX (incoming payments orders) 310/311/312/315BIURA REGIONALNE / BRANCHESKATOWICE ul. Chorzowska 50 Michał Buchalik40-121 Katowice Dyrektor / Branch managertel. / phone: + 48 32 251 32 41fax: + 48 32 251 22 44POZNAŃ Pl. Wiosny Ludów 2 Tomasz Orłowski61-831 Poznań Dyrektor / Branch managertel. / phone: + 48 61 855 11 04fax: + 48 61 855 11 0615


Grupa BNP Paribas w PolsceBNP Paribas Group in PolandBNP Paribas Plac Piłsudskiego 1 tel./phone: + 48 22 697 23 00Bank Polska S.A. 00-078 Warszawa + 48 22 321 23 00warsaw.office@bnpparibas.comwww.bnpparibas.plfax: + 48 22 697 23 09+ 48 22 321 23 09BNP Paribas Plac Piłsudskiego 1 tel. / phone: + 48 22 697 25 60Lease Group Sp. z o.o. 00-078 Warszawa fax: + 48 22 697 25 69contact@bnpparibas.plwww.leasegroup.plArval PHH Polska ul. Domaniewska 41 tel. / phone: + 48 22 454 55 00budynek Orion fax: + 48 22 454 55 1002-672 Warszawahandlowy@arval.plwww.arval.plCardif Polska S.A. ul. Nowogrodzka 11 tel. / phone: + 48 22 529 01 2300-513 Warszawa fax: + 48 22 529 01 11cardif@cardif.plwww.cardif.plCetelem Bank Polska S.A. ul. Kijowska 1 tel. / phone: + 48 22 511 88 88skr. Poczt. 276 fax: + 48 22 511 88 0000-987 Warszawasekretariat@cetelem.plwww.cetelem.pl16


BNP Paribas Bank Polska S.A.Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawatel. +48 22 697 23 00, fax +48 22 697 23 09warsaw.office@bnpparibas.comwww.bnpparibas.pl

More magazines by this user
Similar magazines