Firemní zpravodaj (ke stažení v pdf) číslo 5/Červenec 2008

hyundai.motor.cz

Firemní zpravodaj (ke stažení v pdf) číslo 5/Červenec 2008

07 / 2008číslo 5 // issue 5HMMC NewsMAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTERNová oddělení v HMMCNew Departments in HMMCStav výstavbyConstruction Status


HMMC News 07 / 2008Stav výstavby // Construction StatusV tomto čísle bychom Vás rádi informovalio stavu výstavby veškerýchbudov a nadcházejících stavebníchplánech. Hlavní budovy (lisovna, svařovna,lakovna, finální montáž, převodovkárnaa energocentrum) jsou stavebnějiž dokončeny. Nyní probíhá proces jejichpředávání a odstraňování případných vada nedodělků.Ve výstavbě je nyní VPC budova, kancelářskábudova a zároveň probíhají také SO 10externí práce. Tyto práce zahrnují např. výstavbukomunikací, zpevněných ploch, parkovišť,venkovní osvětlení, výsadbu stromů,keřů, trávníků atd. a pokračovat budou i vezbývajících měsících roku 2008.Stavba hlavní kancelářské budovy bylazahájena v červnu položením pilotových základů.Jako u ostatních budov, i tady je dodavatelemstavby firma Amco (na přiloženémobrázku vidíte současný stav výstavby).Budova VPC (vehicle process center - centrumpro mytí a opravy) má již hlavní nosnékonstrukce. V současnosti se dokončujeopláštění fasády a střechy, probíhají prácena betonových podlahách a zemních jímkách.VPC by mělo být dokončeno do října 2008.V červnu došlo k zahájení výstavby železničnívlečky, testovací dráhy, skladovací plochya nakládací plochy železnice. Všechnyuvedené stavby se odehrávají v severní částiareálu HMMC. U energobloku byla zahájenastavba skladu odpadů. Mezi zbývající prácepatří výstavba vrátnic a několika drobnýchobjektů, přičemž termíny dokončení jsou plánoványdo konce roku 2008.Let us inform you about the constructionstatus of all buildings and aboutplans for the upcoming weeks. The mainbuildings (stamping shop, welding shop, paintshop, assembly shop, transmission shop andpower house) have been completed. Nowthe process of taking over the objects is proceedingand potential failures and flaws areŠkolení pro nové zaměstnanceTraining for New Team MembersSpolečnost HMMC poskytuje všem nověnastoupivším zaměstnancům vstupní školenízvané Entry Course. Doposud proběhlov HMMC celkem 21 těchto školení procelkem 1210 zaměstnanců. Zatímco lonibyla tato školení organizována pouze jednouměsíčně, od ledna 2008 byla frekvencez důvodu nástupu stále větších skupin lidízvýšena na dvě školení měsíčně.Původní pětidenní program byl přeorganizována zkrácen na dny čtyři, ale obsahověprogram zůstává stejný. Zaměstnanci sedozví něco o mateřské společnosti HMC,o situaci na automobilovém trhu, ale zejménazískají přehled o struktuře a pravidlechv HMMC v Nošovicích. Jsou informováninapř. o pravidlech bezpečnosti zaměstnancůa ochrany areálu, o personálních záležitostecha benefitech v HMMC, o výrobnímprocesu, korejské kultuře atd.Novým kolegům přednáší celkem 18 českýchlektorů a jedna korejská lektorka. Většinaz nich prošla školením pro interní lektory,což se pozitivně odráží na výsledcíchzpětné vazby, kterou účastníci vstupníhokurzu vyplňují. Na fotce vidíte absolventy18. kola vstupního kurzu konaného od 27. do30. května 2008.HMMC provides all newcomers with theentry training called Entry Course. So farHMMC has held 21 entry courses for 1,210people. While last year the training was organizedonly once a month, since January2008 the frequency has increased to twotrainings a month due to rising number ofhired people.Original five-day program was reorganizedand shortened to four days, but thecontent remains the same. New teammembers get the information about parentHyundai Motor Company, situation in thecar market, but above all, they learn aboutbeing removed.Under construction we have the VPC building(Vehicle Process Center), main office buildingand SO 10 external works. These works includee.g. construction of communication, hardsurface, parking places, outside lightening,planting of trees, bushes and lawns etc. andwill go on during remaining months of the year.Construction of the main office buildingwas launched in June by laying the pile foundations.As well as in case of other buildings,also here the construction supplier is Amcocompany (on the attached picture you can seethe current status).VPC building has already main framework.At the moment sheathing is being finished,works are being done on the concrete floorand earth cofferdams. VPC should be finishedby October 2008.In June construction of railway track, testtrack, storage space and cargo space forthe railway started. All these constructionstake place in the north area of HMMC.Construction of waste storage was launchedclose to the power house. Remaining worksto be done include also gatehouses and a fewancillary objects, while all shall be finished bythe end of the year.structure and rules in HMMC in Nosovice.The receive information on health & safetyrules, security, HR issues and benefits inHMMC, production process, Korean cultureetc.Lectures for new colleagues are doneby 18 Czech staff members and oneKorean colleague. Majority of them passedtraining for internal lecturers, whichis reflected positively in the feedbackprovided by all attendees of the entrycourse. The picture shows graduatesof the 18 th run of the course held from27 th do 30 th May 2008.5


HMMC News 07 / 2008Jak je neznáte // What You Wouldn´t ExpectPřesné ruce, ostříží zrak // Precise Hands, Sharp EyeNa montážní lince jsou zapotřebízruční lidé dobře ovládající jemnoumotoriku. Rozhodně dobré předpokladyk výkonu této práce má jedna členkamontážního týmu – Jitka Kučová.Řeč je o bývalé reprezentantce Českérepubliky ve sportovní střelbě a držitelceasi padesáti medailí z nejrůznějšíchzávodů. Dnes je již rekreačnímsportovcem.Kdo Vás přivedl k tomuto sportu a jakjste začínala?Odmalička jsem byla sportovní typ. Začalajsem s atletikou, ale v deseti letechmě zaujala střelba, kterou tehdy trénovalamá o tři roky starší sestřenice. Začala jsemse vzduchovkou a později přešla ke střelběz malorážky. U tohoto sportu je běžné, že sezačíná v dětských letech, někteří začínajíi v nižším věku než je 10.Jak často probíhají tréninky a co obnáší?Když jsem sportovala závodně, trénovalajsem dvakrát týdně. Nejvíce tréninků jsemabsolvovala na střelnici v Opavě, jezdilajsem také ale do Plzně, kde je velká střelnicehojně využívaná také profesionálními vojáky.O víkendech, většinou tak dvakrát doměsíce, jsme jezdili na závody. Také jsmemívali různá soustředění po republice, nejčastějive Znojmě, Krnově a Ostravě. Tamjsme kromě samotné střelby absolvovalii nejrůznější cvičení a kondiční trénink.Obecně jsem si díky sportování užila hodněcestování a potkala fajn lidi. Na zahraničnízávody jsme jezdili např. do Německači Bulharska.Máte dva syny. Zaujal je tento sporttaké?Já jsem ze sportovně založené rodiny a mísynové ke sportu tíhnou také. Pokud by sivybrali střelbu, určitě bych se je snažilapodpořit, ale z finančního hlediska by tozřejmě nebylo jednoduché. Dnes je všechnomnohem náročnější... Málokteří sportovcipatří pod oddíl. Já jsem hrávala za OstrojOpava a oddíl mi hradil téměř veškeré,u střelby docela drahé, vybavení. To se,jako vše ostatní, vyvíjí a zlepšuje a bohuželi poměrně dost zdražuje.Když bylo Jitce Kučové 16, deníkNové Opavsko publikoval její profilv rubrice Mladí talenti. Sklízela řaduúspěchů na nejrůznějších soutěžích,které ji dovedly do Vrcholového sportovníhostřediska v Brně, kde působilav posledních letech své sportovníkariéry.Jitka Kučová pochází z Opavy,v současnosti ovšem s přítelem a sesvými syny (10 a 17 let) žije ve Frýdku-Místku.Na sklonku června byl dokončen tříměsíční kurz korejskéhojazyka. Druhé kolo kurzu je nyní na spadnutí a bude probíhatjak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé. Na obrázku vidíteněkteré z absolventů z lektorkou Lucií Pejsarovou.Assembly line requires skilled peoplewith good motoric abilities.Preconditions for this kind of work canbe found at one of the assembly staffmembers – Jitka Kucova. She is a formerrepresentative of Czech Republicin sports shooting and a holder ofabout 50 medals from various competitions.Nowadays she does the sportonly from time to time for recreation.Who attracted you to this sport andhow did you begin?I have always been interested in sports.I started doing athletics, but when I wasten, I was impressed by shooting that mythree years older cousin used to do at thattime. I started with air gun and later movedto the small-bore rifle. In this kind of sporttrainees usually begin at ten years of age,some of them even earlier.How frequent trainings did you passand what did they contain?When I used to shoot actively, I trainedtwice per week. I often went to the shootingrange in Opava or I used to go to Plzen,where there is a big shooting range usedalso by professional soldiers. Twice permonth we took part in competitions. Longertrainings were organized all over CzechRepublic, most often in Znojmo, Krnov andOstrava. These trainings involved also physicalexercises.In general I enjoyed a lot of travelling andmet nice people thanks to sport. We usedto go to competitions abroad, held for instancein Germany or Bulgaria.You have two sons. Are they interestedin this kind of sport?I am from a rather sporty family and mysons tend to sports as well. If they chooseshooting, I will definitely try to supportthem, but it is likely to be rather difficultfrom financial point of view. Nowadaysthings are getting more demanding...sportsmen are only rarely covered bysome organization. I used to shoot on behalfof Ostroj Opava and the organizationcovered almost all equipment I needed.And in case of shooting it is quite expensive,as it is becoming more modern likeother things.When Jitka Kucova was 16, NoveOpavsko daily published her profile in“Young talents“ column. She achieveda lot of success in various competitionsthat led her to a Top Sports Centerin Brno, where she belonged in lastyears of her sports career.Jitka Kucova comes from Opava.Currently she lives with her boyfriendand two sons (10 and 17 years) inFrydek-Mistek.In late June the three-month Korean language course wassuccessfully finished. Second run of the course is aboutto start and will proceed for two groups – beginnersand pre-intermediates. The attached picture shows someof the graduates with the teacher Lucie Pejsarova.6


HMMC News 07 / 2008Kurzy anglického jazyka pro naše zaměstnanceEnglish Courses for HMMC Team MembersNa počátku července byl úspěšněukončen první kurz angličtiny pro zaměstnanceHMMC. Probíhal celkem třiměsíce, a to vždy jednou týdně v délce 90minut pro skupiny na různých úrovních. Jednotlivéskupiny měly maximálně šest členů,a to z řad jak českých, tak korejských kolegů.Celkem prošlo kurzem 76 zaměstnanců,z nichž bylo šest začátečnických skupin, dvěmírně pokročilé, pět středně pokročilýcha dvě skupiny pokročilých.Poplatek za kurz činil celkem 1.000 Kč, cožtvoří 50% ceny. V ceně je učebnice InternationalExpress. Bylo zapotřebí, aby studentidosáhli hodnocení alespoň ve výši 70%. Naněm se podílí docházka (60%), absolvováníprůběžného (20%) a závěrečného testu(20%). V případě, že není dosaženo alespoň70% hodnocení, studenti musí uhradit i zbylých50% sumy, tedy dalších 1.000 Kč, kteréjsou jim automaticky sraženy z platu. HMMCtaké pravidelně v pondělky vždy v 18.45 poskytovalaautobusovou dopravu na autobusovénádraží ve Frýdku-Místku.Korejská kuchyně v HMMC // Korean Canteen in HMMCPro všechny zaměstnance HMMCfunguje v Nošovicích kromě české závodníjídelny také korejská. Její provozmá na starosti pan In-Gahp Pang,který už řadu let v České republice žijea do HMMC přišel z Prahy, kde vedlkorejskou restauraci. Položili jsme muněkolik otázek:Jak jste spokojen s odbytem u českýchstrávníků? Zvýšil se od otevřeníjídelny jejich počet ?Ano, počet českých návštěvníků jídelnyse postupně zvyšuje. V současnosti tvoří asijednu čtvrtinu strávníků právě Češi.Co patří mezi nejoblíbenější pokrmy?Jak pro Korejce tak pro Čechy patří mezinejoblíbenější jídla hovězí nebo vepřovémaso upravené na různé způsoby. Na mořskýchplodech si pochutnají spíše Korejci,ale s Čechy mají společnou zálibu v kimči.Kolik surovin dovážíte do ČR a z kterýchzemí?Asi 80% surovin pochází z Koreje. Nakupujemeje převážně od dvou korejských restauracív Praze a Bratislavě. Zbylých 20%nakupujeme v běžných českých obchodech– jedná se zejména o maso a zeleninu.Je možné zakoupit si v korejské jídelnějídlo také s sebou?Ano, pokud si zákazník přinese třeba krabičku,můžeme jídlo zabalit. Také tu funguje doplňkovýprodej nejrůznějšího zboží. Mezi favoritypatří jednoznačně instantní nudle a rýže.Korejská jídelna je pro všechny otevřenádenně od 6.30 do 20.00. Od 6.30 do 7.30 tuV polovině července naváže na první kurzdalší, který bude podléhat stejným pravidlům.V případě dotazů se prosím obracejtena organizátorku kurzů Na Yoon Ahn (Natalie)z oddělení lidských zdrojů. Kapacitadruhého kurzu je již zaplněná, ale hlásit semůžete i na kurz třetí, který bude pozdějinásledovat.dostanete snídani, oběd pak od 12.00 do 13.00a večeře se připravují od 17.30 do 19.00.S platností od 1. 7. 2008 je cena korejskéhomenu pro zaměstnance snížena na 45 Kč.O korejské kuchyniPokud jste už korejskou kuchyni ochutnali,určitě víte, že se od té české liší opravduhodně. Přinášíme několik základních informacípro ty, kteří ji ještě nestihli vyzkoušet...Korejská jídla jsou obecně velmi ostrá.Říká se, že mezi asijskými kuchyněmi jdeo tu vůbec nejostřejší. Důvodem ostrostijsou dvě základní ingredience – česneka chilli. Česneku se v Koreji používá na několikdesítek druhů a je nezbytnou součástířady pokrmů. O co více však používají Korejcičesneku a chilli, o to méně pak soli.Korejci upravují nejrůznější druhy zeleniny,masa i mořských plodů, a to díky moři,které Koreu obklopuje. Výjimkou není přípravamasa syrového. Zatímco v Českérepublice jsou jednou z typických charakteristikčeské kuchyně knedlíky, u Korejců másvé nenahraditelné místo kimči, tedy nakládanéa silně kořeněné čínské zelí, o kterémjsme se zmiňovali už v jednom z předešlýchvydání HMMC News. Tento vynikající zdrojvitamínů nemůže chybět u žádného jídla.I servírování jídla se u Korejců hodně liší.Zatímco Češi připravují velké porce jednohoči dvou druhů jídel, v Koreji dostanete několiktypických mističek s malými porcemirůzných pokrmů. Nabídka bývá široká, alespolečným jmenovatelem bývá zmiňovanékimči, rýže a polévka. Ke konzumaci se používajíhůlky a lžíce. Hůlky můžete dostat dřevěné,ale také úzké kovové, což je výjimka,na kterou narazíte jen u korejské kuchyně.Nezbývá než popřát dobrou chuť!In early July the first English course forHMMC staff members was successfullycompleted. It took three months and the90-minute lessons were held once a weekfor groups of various levels. Individual groupshad maximum of six members, both amongthe Czech and Korean colleagues. Total of76 people attended the training, while thereApart from the Czech canteen, allHMMC employees in Nosovice mayalso visit the Korean canteen. Itsoperation is in charge of Mr. In-GahpPang, who has been living in CzechRepublic for many years now. He usedto be a manager of a Korean restaurantin Prague before he joined HMMC. Weasked him a few questions.Are you satisfied with the interest ofCzech customers? Has their numberincreased?Yes, number of Czech visitors is still rising.Currently they create about one quarterof visitors.Which meals are the most favorite?Both from Koreans and the Czech beef orpork meat is the most favorite. Sea fruit ispopular rather at the Korean side, but bothCzech and Korean visitors like kimchi.How much material do you import andfrom which countries?About 80% come from Korea. We buythem mostly from two Korean restaurants inPrague and Bratislava. The remaining 20%are purchased in common Czech shops; theserefer mostly to meat and vegetables.Is it possible to buy the Korean mealand take it away?Yes, if the customer brings some box, wecan pack the meal. Moreover, we offer saleof various goods. The top favorites here areinstant noodles and rice.Korean canteen is open daily from 6.30am to 8 pm. From 6.30 to 7.30 am you canwere six beginners´ groups, two pre-intermediategroups, five intermediate groups andtwo advanced groups.Tuition fee amounted to 1,000 CZK, being50% of the price. International Expresstextbook was included in the price. It wasnecessary for a student to achieve at least70% grade. Evaluation is done basedon attendance (60%), mid-term test (20%)and final test (20%). In case that studentsdo not reach at least 70% grade, they areobliged to cover further 50%, i.e. 1,000 CZKthemselves. The sum shall be then deductedfrom their salary. Each Monday at 6.45pm HMMC organized bus transport to busterminal in Frydek-Mistek.In mid July the first course will be followedby the second one, which shallfollow the same rules. In case of questionsplease address the coordinator of thecourse Na Yoon Ahn (Natalie) from HR department.Capacity of the second course isalready fulfilled, but you can still apply forthe third course, which will follow later on.have a breakfast, from 12 to 1 pm you willget lunch and dinner is served between5.30 and 7 pm.As of 1 st July 2008 the price of Koreanmenu for HMMC staff members has beenreduced to 45 CZK.About Korean cuisineIf you have ever tasted the Korean cuisine,you definitely know that it differs a lot fromthe Czech one. We bring some basic informationfor those, who have not tried it yet...In general, Korean meals are very hot. Itis said that among Asian cuisines this oneis the hottest. It results from using two basicingredients – garlic and chilli. In Koreathey use a few tens of garlic kinds, as it isa necessary part of many meals. However,the more garlic and chilli Koreans use, theless salted their meals are.Koreans work with various kinds of vegetables,meat and also sea fruit thanks to thesea surrounding Korea. Serving raw meatis no exception either. While Czech cuisineoffers dumplings as one of typical features,Koreans have their irreplaceable kimchi, i.e.fermented cabbage with strong spices, whichwe have already mentioned in one of theprevious HMMC News issues. This excellentsource of vitamins can never be missed.Also serving of meals is quite different.While the Czech have usually big portions ofone or two kinds of meals, in Korea you willget several typical bowls with small portionsof individual meals. The range is usually wideand always completed with kimchi, rice andsoup. Koreans use sticks and a spoon. Sticksmay be wooden, but also metal, which is theexception available only in Korean cuisine.Now we cannot but say – enjoy your meal!7


HMMC News 07 / 2008Jmenování HMMC zaměstnancůAppointment of HMMC EmployeesS platností od 1. července 2008 bylo v řadách HMMC povýšeno celkem 95 zaměstnancůna pozice group leaderů a team leaderů. Přikládáme jejich seznama k tomuto úspěchu všem gratulujeme.As of 1 st July 2008 total 95 HMMC employees have been promoted to the positionsof group leaders and team leaders. We kindly attach the name list andcongratulate our colleagues on their success.Group LeadersStamping:Tomáš Berg, Roman Novák, RadimFajkusWelding:Petr Motloch, Vladimír Stach, ŠtěpánBrunovský, Roman KonečnýPaint: Jiří Sabol, Roman FluxaAssembly:Daniel Meca, Josef Kulíšek, JaroslavTříska, Libor Jelínek, Roman Lariš, LadislavRandýsek, Michal Szotkowski,Miroslav PoláchMaintenance:Tomáš Obadal, Pavel Staroba, DavidPlasuň, Roman Stoniš, Oldřich Crha,SUDOKULadislav Vodička, Radek Dluhoš,Marek Mohelník, Ludvík Němec, PetrStavarTransmission:Radovan Růža, Lukáš Böhm, JaromírŠebestaProduction Management:Zdeněk Matusík, František Štork,Vítězslav Vánovský, Kamil Merva,Miloň KantekQuality Control:Radim Pecháček, Jindřich Czernín5 1 3 23 66 2 72 3 83 68 9 5 25 2 48 4 19 8 3Autorem je zaměstnanec HMMC // Prepared by an HMMC EmployeeTeam LeadersStamping:Karel Sixta, Filip Javorka, MarekŠkuta, Petr Král,Welding:Jakub Seidler, Jan Jemelík, LukášBača, Lukáš Blažek, Milan Masár,Mirek Linet, Petr Nytra, Evžen KirnigPaint:Ivan Závorka, Petr Robosz, JaroslavTrnovec, Daniel Buda, Petr Minarčík,Michal Rymer, Per Čížek, PavelKarásekAssembly:Zdeněk Kopřiva, Tomáš Bargel, PavelVýška, Petr Gliž, Dušan Pekárek,Richard Poláček, Roman Šampalík,Pracovní výročí v HMMCWork Anniversary in HMMCV červenci roku 2008 slaví jeden roku společnosti tito čeští zaměstnanciHMMC:Purchasing: Blanka VrbováParts development: Marek Hila,Tomáš Drobilík, Martin Remeš, TomášVoloch, Michal Szajer, Lukáš BurjetkaWelding: Vladimír Stach, Lukáš Lanča,Věra Konupčíková (Stejskalová)Production Management: MilošBronček, Daniela Kopcová, ZdeněkTrčka, Lukáš Muryc, Barbora Klemšová,Filip Moješčík, Kateřina Eliášová, RostislavHorák, Daniela Němečková, JanPlanka, Tomáš Budač, Václav Plaček,Pavla KubalováAssembly: Oldřich Fabián, Jiří MintělHR: Anna Harabišová, Jiří Havlín,Kateřina Thomisová, Pavla Žerdíková,Petra Strakošová, Jana KaderkováIT: Břetislav Blabla, David Satinský,Jan Matěja, Martin Beňa, MartinKaderka, Petr Machalec, Jiří Körbel,Aneta Heinrichová, Ivana Janošková,Gratulujeme!Miroslav Waleczek, Zdeněk Navrátil,Jan Fiala, Marian Janča, Rudolf Těšík,Jaromír Šimek, Lukáš Rohel, MartinaSzabová, Petr Otawa, Jan Skalický,Libor Kuboš, Josef BukovanTransmission:Tomáš Bařina, Miroslav Gawlík, MartinaHorváth, Štefan Janík, Adam Ištok,Tomáš Kasper, Tomáš ŠvedaQuality Control:Radim Warcop, David Balaš, VeronikaHeczková, David Varyš, Jakub Strnadel,Radim Stachník, Zdeněk Pastor,Pavel Hejcman, Roman Opet, JiříOpluštilIn July 2008 the following Czechemployees will celebrate a one-yearanniversary at HMMC:Michal Lajgot, Radek Ciosk, MichalJanošek, Zbyněk VeleckýQuality Control: Břetislav Bujnoch,Hana Kuricová, Vladimír DostálQuality Assurance:Alena FaruzelováConstruction: Štefan Dibdiak, JiříStaš, Jakub Škrobánek, Jan Blucha,Jaroslav KrajňákMaintenance: Martin Golka,Miroslav BalšánekTransmission: Pavel Hradil, JanHrouza, Viktor UhlářStamping: Vratislav Labuda, MartinLiptákPaint: Miroslav KvíčalaGeneral Affairs: Kateřina ZemanováLegal: Ondřej MikaCost Control: Michaela Kudělková,Lenka KolderováCongratulations!HMMC News: vydává Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. pro zaměstnance společnostiAdresa: AXIS OFFICE PARK - budova B, Na Rovince 874, 720 00 Ostrava, Czech Republic, Tel.: +420 596 414 656, fax: +420 596 141 901, www.hyundai-motor.czEvidenční číslo: MK ČR E 18145

More magazines by this user
Similar magazines