Εικόνα - eBooks4Greeks.gr

ebooks4greeks.gr

Εικόνα - eBooks4Greeks.gr

GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·1°ƒ∞ªª∞Δπ∫∏¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø∞∞ã, μã, °ã °Àª¡∞π√À


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·2À°°ƒ∞º∂πˆÊÚfiÓ˘ ÷Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ·ÓÂappleÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢∞ı·Ó·Û›· ÷Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ô˘, °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜∫ƒπΔ∂ – ∞•π√§√°∏Δ∂∞ÁÁÂÏÈ΋ ·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∂Ú¢ӋÙÚÈ· °’ ‚·ıÌ›‰·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜£Âfi‰ˆÚÔ˜ ¡ËÌ¿˜, ¯ÔÏÈÎfi˜ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Îapple·›‰Â˘Û˘πˆ¿ÓÓ˘ ªapple·ÛÏ‹˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Îapple·›‰Â˘Û˘ºπ§√§√°π∫∏ ∂πª∂§∂π∞∞ϤͷӉÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Îapple·›‰Â˘Û˘À∂À£À¡OIΔ√À ª∞£∏ª∞Δ√∫∞Δ∞ Δ∏ À°°ƒ∞º∏ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÚÁ˘ÚÔappleÔ‡ÏÔ˘, ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘¡·appleÔϤˆÓ ª‹ÙÛ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Îapple·›‰Â˘Û˘ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘À∂À£À¡√Δ√À À√∂ƒ°√ÀºÒÙÈÔ˜ ∫·‚Ô˘ÎfiappleÔ˘ÏÔ˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Îapple·›‰Â˘Û˘ƒ√∂∫ΔÀøΔπ∫∂∂ƒ°∞π∂°ã ∫... / ∂∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1. / ∫·ÙËÁÔÚ›· Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ appleÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛappleÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ apple·Î¤ÙˆÓ»∞π¢∞°ø°π∫√ π¡ΔπΔ√ÀΔ√¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μÏ¿¯Ô˜√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞..£.Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ:«˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È apple·Ú·ÁˆÁ‹˘appleÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛËÙÔ ¢∂ Î·È Ù· ∞ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»∂appleÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Àapple‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘∞ÓÙÒÓÈÔ˜ . ªappleÔÌapple¤ÙÛ˘‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ·ÏËfi˜‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘AÓ·appleÏËÚˆÙ¤˜ ∂appleÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Àapple‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘ªfiÓÈÌÔ˜ ¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘°ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ú. Ôχ˙Ô˜¿Ú‰ÚÔ˜ ∂.£. ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·applefi ÙÔ ∂˘Úˆapple·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·applefi ÂıÓÈÎÔ‡˜ applefiÚÔ˘˜.


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·3À√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏ ∞π¢∂π∞ ∫∞𠣃∏∫∂Àª∞Δø¡∞π¢∞°ø°π∫√ π¡ΔπΔ√ÀΔ√ˆÊÚfiÓ˘ ÷Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜∞ı·Ó·Û›· ÷Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ô˘∞¡∞¢OÃO À°°ƒ∞º∏°ƒ∞ªª∞Δπ∫∏¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø∞∞ã, μã, °ã °Àª¡∞π√À√ƒ°∞¡πª√ ∂∫¢√∂ø ¢π¢∞∫Δπ∫ø¡ μπμ§πø¡∞£∏¡A


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·4


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·5 π¡∞∫∞ Eƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡ƒ√§√°√ – √¢∏°π∂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15PøTO KEºA§AIO. ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞1. ºˆÓËÙÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.1. H ºˆÓËÙÈ΋ Î·È Ë appleÚÔÊÔÚ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.2. √È ÊıfiÁÁÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172. ºˆÓÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.1. ΔÔ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Δ· ʈӋ̷ٷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.2. OÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19·. AÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ʈÓËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19‚. ¿ıË ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20¿ıË Û˘ÌÊÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.3. T· ˘appleÂÚÙÌËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21·. O ÙfiÓÔ˜ Ù˘ Ϥ͢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21‚. O ÙfiÓÔ˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ (ÂappleÈÙÔÓÈÛÌfi˜) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.4. OÈ Û˘ÏÏ·‚¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223. H ÁÚ·Ê‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.1. Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.2. T· ÙÔÓÈο ÛËÌ¿‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.3. H ÛÙ›ÍË – T· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.4. O Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.5. √È Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – ∏ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26˘ÓÔappleÙÈÎÔ› apple›Ó·Î˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27¢EYTEPO KEºA§AIO. ª√ƒº√§√°π∞1. ΔÔ ¿ÚıÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29·. ΔÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29‚. ΔÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302. Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·66°ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø∞2.2. °¤ÓÔ˜ – ·ÚÈıÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.3. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33KÏ›ÛË – ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34·. ∫Ï›ÛË ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34‚. ∫Ï›ÛË ıËÏ˘ÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Á. ∫Ï›ÛË Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41‰. ÕÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Â. ¢ÈappleÏfiÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ apple›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463. Δ· Âapple›ıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48KÏ›ÛË – ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49ÕÎÏÈÙ· Âapple›ıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56T· apple·Ú·ıÂÙÈο ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ apple›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614. Δ· ·ÚÈıÌËÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61·. AÚÈıÌËÙÈο Âapple›ıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61AapplefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62T·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62ÔÏÏ·appleÏ·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64AÓ·ÏÔÁÈο ·ÚÈıÌËÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64‚. AÚÈıÌËÙÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ apple›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655. √È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665.1. ÚÔÛˆappleÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665.2. KÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675.3. A˘ÙÔapple·ı›˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685.4. OÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685.5. ¢ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685.6. AÓ·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695.7. EÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705.8. AfiÚÈÛÙ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ apple›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .736. Δ· Ú‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74·. Δ· apple·ÚÂapplefiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74‚. √ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Á. BÔËıËÙÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77ΔÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Ú‹Ì· ¤¯ˆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77ΔÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Ú‹Ì· Â›Ì·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78‰. ∏ ÎÏ›ÛË. √È Û˘˙˘Á›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·7π¡∞∫∞ ∂ƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡7Â. ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÏ›Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79P‹Ì·Ù· Ù˘ appleÚÒÙ˘ Û˘˙˘Á›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79P‹Ì·Ù· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û˘˙˘Á›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83ÛÙ. T· ı¤Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94˙. I‰ÈfiÎÏÈÙ· (Û˘ÓËÚË̤ӷ) Ú‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Ë. ƒ‹Ì·Ù· ÂÏÏÂÈappleÙÈο, ·appleÚfiÛˆapple· Î·È ·appleÔıÂÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95ı. ƒ‹Ì·Ù· ·ÓÒÌ·Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95È. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ apple›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .997. ∂appleÈÚÚ‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100·. ∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100‚. T· apple·Ú·ıÂÙÈο ÙˆÓ ÂappleÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018. ÚÔı¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039. ‡Ó‰ÂÛÌÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10410. ∂appleÈʈӋ̷ٷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10510.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10511.ªfiÚÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10711.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107TPITO KEºA§AIO. À¡Δ∞•∏1. ∫›ÌÂÓÔ – ÂÚ›Ô‰Ô˜ – ÚfiÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091.1. TÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ë appleÂÚ›Ô‰Ô˜: ÔÚÈÛÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091.2. H appleÚfiÙ·ÛË: ÔÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091.3. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ·appleÏ‹˜ appleÚfiÙ·Û˘: ÔÈ fiÚÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110·. OÈ Î‡ÚÈÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110‚. H Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Á. H ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121.4. T· ›‰Ë Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ apple›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152. ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È Ë ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162.1. √ÚÈÛÌfi˜ – ˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfiÙËÙ· – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162.2. ˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117·. O˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì ¿ÚıÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117‚. O˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117OÌÔÈfiappleÙˆÙÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117EÙÂÚfiappleÙˆÙÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Á. Eapple›ıÂÙÔ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ apple›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223. ΔÔ Ú‹Ì· Î·È Ë ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·88°ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø∞3.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233.2. ΔÔ Ú‹Ì· Î·È Ù· apple·ÚÂapplefiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123·. ¢È·ı¤ÛÂȘ Î·È ÊˆÓ¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123‚. OÈ ¯ÚfiÓÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124H ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Á. EÁÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126OÈ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127OÈ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128‰. TÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Â. ÚfiÛˆappleÔ Î·È ·ÚÈıÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303.3. ∏ ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131·. ƒ‹Ì· Ì ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131‚. ƒ‹Ì· Ì ÂÌappleÚfiıÂÙË ÊÚ¿ÛË ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ apple›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344. Δ· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ‡ÓÙ·ÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354.2. ªÔÚʤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364.3. Ë̷ۛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136OÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ appleÚÔı¤ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138·. KÔÈÓ¤˜ appleÚÔı¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138‚. §fiÁȘ appleÚÔı¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1405. ‡Ó‰ÂÛË appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455.1. ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455.2. YappleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146·. OÓÔÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146‚. EappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Á. AÓ·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ apple›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154TETAPTO KEºA§AIO. ∏ª∞π√§√°π∞ – §∂•π§√°π√1. ∏ ÛËÌ·Û›·, Ë Ï¤ÍË Î·È ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552. ΔÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÔÈ ÛË̷ۛ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1572.1. H ηٷÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1572.2. O Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158·. ·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158·Ú¿ÁˆÁ· Ú‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158·Ú¿ÁˆÁ· Âapple›ıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159·Ú¿ÁˆÁ· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160‚. ‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160‡ÓıÂÛË Ì ·¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ· (appleÚÔıËÌ·ÙÔappleÔ›ËÛË) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160H Û‡ÓıÂÛË Ì ¤ÓˆÛË Ï¤ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161·Ú·Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Á. ÔÏ˘ÏÂÎÙÈο Û‡ÓıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162‰. °Ó‹ÛÈ· Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·9π¡∞∫∞ ∂ƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡9Â. AÚÎÙÈÎfiÏÂÍ· Î·È ·ÎÚˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1622.3. OÈ ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ apple›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167EMTO KEºA§AIO. ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞ – ∫∂πª∂¡√°§ø√§√°π∞1. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692. ∏ ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1722.1. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1722.2. ∫ÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174·. °Ú·appleÙ¿ ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174‚. ÚÔÊÔÚÈο ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1762.3. YÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179·. H ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179‚. TÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Á. ⁄ÊÔ˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181˘ÓÔappleÙÈÎÔ› apple›Ó·Î˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182∂πª∂Δƒ√∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ Û˘¯ÓfiÙÂÚˆÓ ·ÓÒÌ·ÏˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183E˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ Î·È ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· – ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·10


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·11ÚfiÏÔÁÔ˜ – √‰ËÁ›Â˜ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· appleÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ÁÏÒÛÛ·, ÒÛÙÂ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ·applefi appleÔȘ ÁψÛÛÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·˘Ù‹, Û appleÔȘ Î·È applefiÛ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, appleÒ˜ Û˘Ó-‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È appleÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜.∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ apple·ÚÔ‡Û·˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜, Ë ÔappleÔ›·, ˆ˜ Û¯ÔÏÈ΋, ¤¯ÂÈ appleÔÏÏ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓapple·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ appleÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·˘Ù¿Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· Ó· ÌappleÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ appleÔ˘ ‰È¤appleÔ˘ÓÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.ÚÒÙÔ: Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜» Î·È appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ· appleÂÚȯfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ‡ÏË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‚È‚Ï›ˆÓ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ù˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÓÙ·-ÎÙÈÎÔ‡. ∂ÎÙfi˜ ·applefi ·˘Ù¿, appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ appleÔ˘ ‰ÂÓ ˘apple‹Ú¯Â ÛÙ· appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‚È‚Ï›·, ÙÔ ÎÂ-Ê¿Ï·ÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· – ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›·. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Âapple›appleÂ-‰· ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô fiÚÔ˜ «°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋», Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÂfiÙÂÚË °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·,¤¯ÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ.M ÙÔÓ fiÚÔ «Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·» ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋, Ë ÔappleÔ›· appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔÈ-¯Â›· ·applefi fiÏË ÙËÓ appleÔÚ›· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó Û ·˘Ù‹ Ù· ÓÂfiÙÂ-Ú· ¯ÚfiÓÈ·.¢Â‡ÙÂÚÔ: Ù· ̤ÚË Ù˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÏfiÁÔ˘ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ÌÔÓ¿‰Â˜ (ÊıfiÁÁÔ˘˜, ÁÚ¿ÌÌ·Ù·) appleÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤-Û· Û ϤÍÂȘ, ÔÈ Ôappleԛ˜ Ìapple·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿, appleÔ˘ ÙËÓ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, ÒÛÙ ӷ ·appleÔ-‰›‰ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛË̷ۛ˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· (ÊıfiÁÁÔÈ, ϤÍÂȘ, Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, ÛË-̷ۛ˜ ÎÙÏ.) ‰ÂÓ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· apple·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó fiÏ· Ì·˙› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. °È’ ·˘Ùfi ÛÙËÓ apple·-ÚÔ‡Û· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ appleÏ¢ڤ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿.√È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ appleÏ¢ڤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›· «Âapple›apple‰· Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘»Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:∏ ºˆÓËÙÈ΋, Ë ÔappleÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·˘-ÙÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÊıfiÁÁÔ˘˜.11


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·1212°ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø∞∏ ºˆÓÔÏÔÁ›·, Ë ÔappleÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙȘ ·ÊËÚË̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ Ôappleԛ˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÔÈ‹¯ÔÈ appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Î·È ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË Ù˘ appleÚÔÊÔÚ¿˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ·˘Ù¤˜ ‰ËÏ·‰‹appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ʈӋ̷ٷ. ÙË ºˆÓÔÏÔÁ›· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÔappleÔ›· ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, Ù·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.∏ ªÔÚÊÔÏÔÁ›·, Ë ÔappleÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ, ·Ó·Ï‡ÂÈ Î·È apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ appleÔ˘ apple·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ, fiÙ·Ó¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ.∏ ‡ÓÙ·ÍË, Ë ÔappleÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÁÈ·Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó appleÚÔÙ¿ÛÂȘ.∏ ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·, Ë ÔappleÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, ÙˆÓ appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ÙËÓapple·ÚÔ‡Û· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ fï˜ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (§ÂÍÈÏfiÁÈÔ).Δ¤ÏÔ˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· Î·È Ë ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›·, ÔÈ Ôappleԛ˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ÁÏÒÛÛ·˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜.ΔÚ›ÙÔ: Ë ÔÚÔÏÔÁ›·∏ ¯Ú‹ÛË ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ appleÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·appleÔÙÂÏ› ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·.  ÌÈ· °Ú·Ì-Ì·ÙÈ΋ Â›Ó·È ÂapplefiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ÂȉÈÎÔ› fiÚÔÈ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ fï˜ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·ÈÛÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂappleÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÙË ‰È·Ù‡appleˆÛË ÓÂfiÙÂÚˆÓ ıˆÚÈÒÓ. °È·ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÌÈ·˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, appleÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Û ‰›ÏËÌÌ· appleÔÈÔÓ fiÚÔ Ó·¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÔ˘Ó. E‰Ò appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ appleÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ apple·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·È-ÓÔ̤ӈÓ. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıˆڛ˜ Î·È ÂÚÌËÓ›˜ ÁÈ· Ù·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.ÙËÓ apple·ÚÔ‡Û· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹Û·Ì ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂÙÔÓ ÙÚfiappleÔ apple·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ appleÔ˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 1976 ·applefi Ù· ÂÁÎÂÎÚÈ-̤ӷ Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡. ŸappleÔȘ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó Û ۯ¤ÛË ÌÂÙ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ·˘Ù¿ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ˘appleÔÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, fiappleˆ˜ ÂΛӈÓÙ˘ ºˆÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜.Δ¤Ù·ÚÙÔ: Ë appleÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜Â ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÁÏÒÛÛ·, fiappleˆ˜ Â›Ó·È Ë Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿-ÛÂȘ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ϤÍÂˆÓ ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÁÈ· Ó·‰Ëψı› Ë ›‰È· ‹ appleÂÚ›appleÔ˘ Ë ›‰È· ¤ÓÓÔÈ·. ÔÏϤ˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÂÎÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ›Ù ۯÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Âapple›apple‰Ô›Ù ÔÊ›ÏÔÓÙ·È –Î·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙȘ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜– ÛÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ appleÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó·appleÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜. ªÈ· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË. ∏ appleÔÈÎÈÏ›· fï˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Û ÌÈ· ˙ˆ-ÓÙ·Ó‹ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È appleÔχ ÌÂÁ¿ÏË. °È’ ·˘Ùfi, Ë apple·ÚÔ‡Û· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ appleÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ appleÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ÁψÛÛÈ΋˜ appleÔÈÎÈÏ›·˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ appleÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ fiÛÔ Î·È ·applefi Ù· ª.ª.∂. Î·È Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ¿ÏÏ· ¤ÓÙ˘apple· ¢-Ú›·˜ ¯Ú‹Û˘.


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·13ƒ√§√°√ – √¢∏°π∂13¤ÌappleÙÔ: Ë apple·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·ÍÈÔappleÔ›ËÛË∏ appleÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ·appleÔÙÂÏ› ·Ó·ÁˆÁ‹ Û˘-ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ·ÊËÚË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È apple¿ÓÙ· ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËappleÙ¤˜ ·applefi ÙÔÓ·Ó·ÁÓÒÛÙË.  ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋, ·˘Ù‹ Ë ·Ó¿ÁÎË appleÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË,ÁÈ·Ù› ÛÎÔapplefi˜ Ù˘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ apple·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ·applefi οı ηÓfiÓ· ¤Ó· ‹ Î·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ÛÙÔ Ù¤-ÏÔ˜ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÔappleÙÈÎÔ‡˜ apple›Ó·Î˜.∂apple›Û˘, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ∂apple›ÌÂÙÚÔ, fiappleÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÔappleÙÈο ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Ù‡appleÔÈ ÙˆÓ Û˘-¯ÓfiÙÂÚˆÓ ·ÓÒÌ·ÏˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÙÌ‹Ì· fï˜ appleÔ˘ ·appleÔÛÎÔapple› ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓÊ·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi appleÔ˘ ÂappleÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·ÙËÚÒ Î·È Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ, fiappleÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· apple·-Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û οı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì¤Û··applefi ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ΛÌÂÓ·, ̤۷ ·applefi apple›Ó·Î˜ ÎÙÏ. ∫¿ı ʷÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂappleÂÍËÁÂ›Ù·È ÏÂappleÙÔ-ÌÂÚÒ˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ appleÏ‹Úˆ˜ ηٷÓÔËÙfi.Δ¤ÏÔ˜, Ë °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, ÁÈ· Ó· χÓÂÈοappleÔȘ ·appleÔڛ˜ ÙÔ˘, Ó· ÌÂÏÂÙ¿ Ù· apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ› οappleÔÈ· ÁψÛÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÙÏ. ∞appleÔ-ÙÂÏ› ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ¤Ó· ‚Ô‹ıËÌ·, appleÔ˘ ·appleÔÛÎÔapple› fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ appleÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓηχÙÂÚË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘.


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·14


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·15∏ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·√È ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ·applefi 14 ¤ˆ˜ 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Û fiÏË ÙË ÁË. √·ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Ù˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 11 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· appleÂÚ›appleÔ˘ Î·È ˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∫‡-appleÚÔ. Δ· ˘applefiÏÔÈapple· 3 Ì 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜ ŒÏÏËÓ˜ appleÔ˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ∏..∞., ÛÙÔÓ ∫·Ó·-‰¿, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ·ÏÏÔ‡. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿-‰ÔÛË ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ·applefiÁÔÓÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ·Ó‹ÎÂÈ ÁψÛÛÔÏÔÁÈο ÛÙËÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆapple·˚΋ ÔÈ-ÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁψÛÛÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· appleÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ, ÊÙ¿ÓÂÈ appleÂÚ›appleÔ˘Ù· 3.500 ¯ÚfiÓÈ·. √È ·apple·Ú¯¤˜ Ù˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂappleÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË appleÚˆÙÔÂÏÏËÓÈ΋. ∏ ÁÚ·-appleÙ‹ ÁÏÒÛÛ· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÙËÓ appleÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡ appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë ÎÚËÙÔÌ˘ÎËÓ·˚΋, Â›Ó·È ËappleÈÔ apple·ÏÈ¿ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ·applefi ÙËÓ ÔappleÔ›· ¤¯Ô˘Ì ÁÚ·appleÙ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· Û’ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi apple‹ÏÈÓˆÓappleÈӷΛ‰ˆÓ ÁÚ·Ì̤ӷ Û °Ú·ÌÌÈ΋ μ. ∞˘Ù¿ ÙÔappleÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¯ÚÔÓÈο ·applefi ÙÔÓ 15Ô ·È. apple.Ã. Î·È ÂÍ‹˜.ŸÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 3Ô ·È. apple.Ã., ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·applefi ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜, ÙȘ Ôappleԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ appleÔ˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ appleÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂˘ÚÒapple˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ appleÂÚ›appleÔ˘ appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ÛÂapple·Ú·ÏȷΤ˜ appleÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÓfiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜. √È ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ ·˘Ù¤˜ ›¯·Óapple¿Ú· appleÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ appleÔ˘ ¤Î·Ó ‡ÎÔÏË ÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ·ÙfiÌˆÓ appleÔ˘ ÌÈÏԇ۷ӉȷÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Û˘Ó›‰ËÛË ÁψÛÛÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∞applefi ÙÔÓ 5Ô ·È. apple.Ã. ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ù-ÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ applefiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Ó· ·appleÔÎÙ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘‰‡Ó·Ì‹˜ Ù˘, ·ÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË ¤Íˆ ·applefi Ù· fiÚÈ¿ Ù˘. ∏ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ ·˘Ù‹, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ (Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. apple.Ã.), ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛ-Û·, ·Ú¯Èο fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙˆÓ ÂıÓÒÓ appleÔ˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙË ª. ∞Û›· (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΔÔ˘Ú-Λ·), ÙËÓ ∞›Á˘appleÙÔ, ÙË ˘Ú›·, ÙË ªÂÛÔappleÔÙ·Ì›·, ÙËÓ ÂÚÛ›· Î·È ¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.∞appleÔÙÂÏÔ‡Û ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙfi ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ‰ÈÂıÓÔappleÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ-΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‹Ù·Ó ÂapplefiÌÂÓÔ Ó· ÙË ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·applefi ÙË ÌÔÚÊ‹ appleÔ˘ ›¯Â ÙÔÓ 5Ô ·È. apple.Ã., ÁÂÁÔÓfi˜appleÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ÏfiÁÈÔ˘˜ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· Ù¿ÛË ÂappleÈÛÙÚÔÊ‹˜ appleÚÔ˜ÙËÓ ·Ú¯·›· ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ÁÚ·appleÙ‹, Ë ÔappleÔ›· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·ÙÙÈÎÈÛÌfi˜. ÙÔÓ ·ÙÙÈÎÈÛÌfi ‚Ú›-ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù· appleÚÒÙ· Ûapple¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ (∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· – ¢ËÌÔÙÈ΋), ·applefi ÙÔ ÔappleÔ›Ô apple¤-Ú·ÛÂ Ë Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.∂appleÔ̤ӈ˜, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ë ÔappleÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·applefi ÙË ÁψÛÛÈ΋ÌÔÚÊ‹ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓfiÁψÛÛÔÈ ÏfiÁÈÔÈ (∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· ‹ ∞Ú¯·˝˙Ô˘Û·) Î·È ÙË ÁψÛÛÈ΋ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓfiÁψÛÛÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙÔÔappleÔ›Ô ‰Â ‰È¤ıÂÙ οappleÔÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË (¢ËÌÔÙÈ΋). ’ ·˘Ù‹Ó appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÓÂÔÂÏÏËÓÈΤ˜15


GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ÂÏ›‰·1616°ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø∞‰È¿ÏÂÎÙÔÈ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È, ¿ÏϘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ¿ÏϘ Û ÌÈÎÚfi ‚·ıÌfi, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ appleÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘∂ÏÏ¿‰·˜ (ηappleapple·‰ÔÎÈο, ÎÚËÙÈο, appleÔÓÙȷο, ÙÛ·ÎÒÓÈη), ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· (ηوÈÙ·ÏÈο) Î·È ÛÙËÓ ∫‡appleÚÔ(΢appleÚȷο). √È ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ ·˘Ù¤˜, οو ·applefi ÙËÓ Âapple›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ª.ª.∂., Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·ÈÌ ÙËÓ apple¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ.∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÁÏÒÛÛ· appleÔ˘ Â‰Ò Î·È appleÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔ ‰ÚfiÌÔ,ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘, Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ì·˙È΋˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ηıËÌÂ-ÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘. °È’ ·˘Ùfi apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÏfiÁÔ˘, ÙÔ Î·ı¤Ó· ·applefi Ù· ÔappleÔ›·¤¯ÂÈ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÁψÛÛÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.Ÿappleˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì apple¿Ú· appleÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, Ë Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜, ÙËÓ appleÚÔÊÔÚÈÎ‹Î·È ÙË ÁÚ·appleÙ‹, ÔÈ Ôappleԛ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û fiÏ· Ù· Âapple›apple‰·.ÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ȉȈ̷ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘Ӥ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘, apple.¯. ÔÈÔ˜ ÙË ¯¿ÚË ÛÔ˘ (¤ÎÊÚ·-ÛË ÂappleȉÔÎÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘), ÈÁ¿ Ù· Ï¿¯·Ó· (¤ÎÊÚ·ÛË ·appleÔ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜). √ÚÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ÔÌÈÏËÙÒÓ (¤ÊË‚ÔÈ, ‰È¿ÊÔÚÔÈ Âapple·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î.¿.) ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Ó ÛÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· appleÔχ ÌÂÁ¿-ÏÔ ·ÚÈıÌfi Í¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ˘¯Ó‹ Â›Ó·È Âapple›Û˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹appleÚÔÊÔÚÈ΋ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· Ë ¯Ú‹ÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜, Á·ÏÏÈ΋˜ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋˜ appleÚÔ¤Ï¢Û˘. ÈÔ appleÂÚÈÔÚÈ-Ṳ̂ÓË Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜.√ ÁÚ·appleÙfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1976, ÔapplefiÙ ηıÈÂÚÒıËΠÓÔÌÔıÂÙÈο Ë ¯Ú‹ÛËÙ˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜, ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·,Û appleÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜ (∞Ú¯·˝˙Ô˘Û·, ∞appleÏ‹ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·), ¤¯ÂÈ ·appleÔÎÙ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ·Ó·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ù˘appleÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ Î·È ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ·applefi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ηÈÙËÓ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·. ΔÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Â›Ó·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÙ˘appleÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ·applefi ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ.Δ¤ÏÔ˜, ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÌÔÚÊ‹, appleÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ appleÚÔÊÔÚÈÎfi Î·È ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ, Ù›ÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¯ÚË-ÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë ÙÔ˘‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘.∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ appleÔ˘ ÌÈÏ¿ÌÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ˙ˆÓÙ·Ó‹, ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· appleÔ˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·-ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ·applefi apple¿Ú· appleÔÏϤ˜ appleËÁ¤˜.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·17 ƒøΔ√ ∫ ∂º∞§∞π√ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞∏ appleÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜√È ÊıfiÁÁÔÈΔ· ʈӋ̷ٷ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙÔ˘˜Δ· ˘appleÂÚÙÌËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· – √È ÙfiÓÔÈ∏ ÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ΔÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Î·È Ù· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘1. ºø¡∏Δπ∫∏1.1.∏ ºˆÓËÙÈ΋ Î·È Ë appleÚÔÊÔÚ¿∏ ºˆÓËÙÈ΋ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÁψÛÛÒÓ. ÙÔ ÎÂÊ¿-Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜.∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋, fiappleˆ˜ Î·È Î¿ı ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÁÏÒÛÛ·, apple·Ú·‰›‰ÂÙ·È appleÚÔÊÔÚÈο Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· ÎÔÈ-Ó¿ ·appleÔ‰ÂÎÙ‹ appleÚÔÊÔÚ¿, Ë ÔappleÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜. ∏ appleÔÈÎÈÏ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ appleÚÔ-ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È appleÔχ ÌÂÁ¿ÏË, ÁÈ·Ù› ÙËÓ ÂappleËÚ¿˙Ô˘Ó apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ ÁˆÁÚ·ÊÈο Î·È Ù·ÎÔÈÓˆÓÈο ȉÈÒÌ·Ù·, Ì ÙȘ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜, Ì ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿-ÓˆÓ, Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹, Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Î.¿.Δ· fiÚÁ·Ó· appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ appleÚÔÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÔÈ appleÓ‡ÌÔÓ˜, ·applefi ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ô ·¤Ú·˜, Î·È ÔÏ¿Ú˘ÁÁ·˜, fiappleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓËÙÈΤ˜ ¯ÔÚ‰¤˜, appleÔ˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ apple·ÏÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ appleÔÈÔÈÊıfiÁÁÔÈ ı· Â›Ó·È Ë¯ËÚÔ› Î·È appleÔÈÔÈ ¿Ë¯ÔÈ. ∞ÎfiÌË, appleÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ (˘appleÂÚÒ·, Ô˘-Ú·Ó›ÛÎÔ˜, Ê·ÙÓ›·, ‰fiÓÙÈ·, ¯Â›ÏË), ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÈÓÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙȘÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ appleÔÈfiÙËÙ· Ù˘ appleÚÔÊÔÚ¿˜. ∂›Ó·È, ÂappleÔ̤ӈ˜, Ë appleÚÔÊÔÚ¿ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÛˆÚ›·˜ Û˘Ó-‰˘·ÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘.√È ÁψÛÛÈÎÔ› ‹¯ÔÈ appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¿appleÂÈÚÔÈ Û·ÚÈıÌfi. √È ‹¯ÔÈ ·˘ÙÔ› fï˜ ÛÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó appleÂappleÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ‰È·ÎÚÈÙÒÓ ÌÂ-ٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹¯ˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ÂappleÈÙÚ¤appleÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È Ù· ÓÔ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· appleÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ÂÓÓÔԇ̠ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ,ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ ·ÓÙÈappleÚÔÛˆapple¢ÙÈÎÔ‡˜. ŸÏ˜ ÔÈ¿ÏϘ apple·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ appleÔÈÎÈÏ›· ÌÈ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È apple·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙˉËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÊÔÏÔÁÈÎÒÓ apple·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ·appleÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.1.2.√È ÊıfiÁÁÔÈ√È ÊıfiÁÁÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÁψÛÛÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ appleÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛ-Û·˜. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÚıÚˆÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÔappleÔ›ÔÛ¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (¤ÓÙ·ÛË, ‡„Ô˜, ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ¯ÚÔÈ¿).∞˘ÙÔ› ÛÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó apple¿ÓÙ· Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ οı ÁÏÒÛÛ·˜. °È’ ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙËÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó·apple·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Â‰Ò Î·È appleÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºˆÓËÙÈÎfi ∞ÏÊ¿-17


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·1818ƒøΔ√ ∫∂º∞§∞π√ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞‚ËÙÔ (¢.º.∞.) (‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· π.ƒ.∞.), Ì ÙÔ ÔappleÔ›Ô apple·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÁÚ·appleÙÒ˜ Ô Î¿ı ÊıfiÁÁÔ˜ Ì ۇÌ-‚ÔÏ· appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·applefi ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ›Ù ·applefi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ›Ù ·applefi ¿ÏϘ. Δ· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓÊıfiÁÁˆÓ ÂÁÎÏ›ÔÓÙ·È apple¿ÓÙ· Û ÔÚıÔÁÒÓȘ ·Á·Ϙ.√È ÊıfiÁÁÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ʈӋÂÓÙ· Î·È Û‡Ìʈӷ. Δ· ʈӋÂÓÙ· apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ ·ÓÙ‹¯ËÛË Ù˘ʈӋ˜ ÛÙȘ ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ apple·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ οappleÔÈ-Ô˘ ÂÌappleÔ‰›Ô˘. √È apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ appleÔ˘ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈÔ‡Ó Ù· ʈӋÂÓÙ· ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ›ӷÈ:√ ‚·ıÌfi˜ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ (·ÓÔȯٿ, ̤۷ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¿ ʈӋÂÓÙ·).ΔÔ Ì¿˙ÂÌ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÌappleÚÔÛÙ¿ ‹ apple›Ûˆ (appleÚfiÛıÈ·, ÌÂÛ·›· Î·È Ôapple›ÛıÈ· ʈӋÂÓÙ·).ΔÔ ÛÙÚÔÁÁ‡ÏÂÌ· ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ (ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ Î·È ÌË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ʈӋÂÓÙ·).Δ· Û‡Ìʈӷ Â›Ó·È ÔÈ ÊıfiÁÁÔÈ appleÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔ ÛÙ¤ÓÂÌ· ‹ ÙÔ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Û οappleÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘. ŒÓ· Û‡ÌʈÓÔ ‰ÂÓ ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂÏ› Û˘ÏÏ·‚‹ ÌfiÓÔ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘-Óԉ‡ÂÙ·È ·applefi ʈӋÂÓ, ÂÓÒ ¤Ó· ʈӋÂÓ ÌappleÔÚ›. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Î·È ÙÔÓ ÙfiappleÔ ¿ÚıÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜.∫·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ¿ÚıÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:∫ÏÂÈÛÙ¿, fiÙ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ÎÏ›ÛÈÌÔ Û οappleÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ (apple.¯. Î, apple).ΔÚÈ‚fiÌÂÓ·, fiÙ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙ¤ÓÂÌ· ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÈ‚‹˜ η-Ù¿ ÙÔ apple¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ·¤Ú· (apple.¯. ‚, ˙).∏¯ËÚ¿, fiÙ·Ó apple¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊˆÓËÙÈΤ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ (apple.¯. ÓÙ, Á).Õ˯·, fiÙ·Ó ‰ÂÓ apple¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊˆÓËÙÈΤ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ (apple.¯. Ù, Ê).Ï¢ÚÈο, fiÙ·Ó Ô ·¤Ú·˜ appleÂÚÓ¿ ·applefi ÙȘ appleÏ¢ڤ˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ (apple.¯. Ï).ƒÈÓÈο, fiÙ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎappleÓÂfiÌÂÓÔ˘ ·¤Ú· appleÂÚÓ¿ Î·È ·applefi ÙË ÚÈÓÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ· (apple.¯. Ó).·ÏÏfiÌÂÓ·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÈ apple·ÏÌÈ΋ ΛÓËÛË Ë ¿ÎÚË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ (apple.¯. Ú).∫·Ù¿ ÙÔÓ ÙfiappleÔ ¿ÚıÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ fiappleÔ˘apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È, ÛÂ: ‰È¯ÂÈÏÈο, ¯ÂÈÏÔ‰ÔÓÙÈο, ÌÂÛÔ‰ÔÓÙÈο, Ô‰ÔÓÙÈο, Ê·ÙÓȷο, Ô˘Ú·ÓÈο Î·È ˘appleÂÚˆÈο (Ù· ‰‡ÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ú·¯È·›·).√È ÊıfiÁÁÔÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 31, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì οappleÔȘ ÁψÛÛÔÏÔÁÈΤ˜·Ó·Ï‡ÛÂȘ Â›Ó·È 33.·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·applefi ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÔÈ Ôappleԛ˜ apple·-ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ appleÚÔÊÔÚ¿ οappleÔȘ ·appleÔÎÏ›ÛÂȘ. ∞applefi ÙËÓ appleÚÔÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ì¿ÏÈÛÙ· appleÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌappleÔÚԇ̠ӷ η-Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÙfiappleÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ, ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÙÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙË-ÚÈÛÙÈο. (∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ apple¿ÓÙ· ÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ appleÚÔÊÔÚ¿. °È’ ·˘Ùfi appleÂÚÈÔÚÈÛًηÌ Û ϤÍÂȘ fiappleÔ˘ ›ӷȉ˘Ó·Ùfi Ó· Ê·Ó› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ appleÚÔÊÔÚ¿˜)·. apple·È‰¿ÙÛÈ (·ÓÙ› apple·È‰¿ÎÈ), ‚. ÙÔÌ¿Ù˜ (·ÓÙ› ÓÙÔÌ¿Ù˜),Á. appleÈÚÈÁÚ¿Ê ÂÈ (·ÓÙ› appleÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ), ‰. Âapple¿··Óˆ (·ÓÙ› Âapple¿Óˆ).∏ appleÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ (·) ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Â›Ó·È appleÔχ appleÈı·Ófi Ó· ηٿÁÂÙ·È ·applefi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∏ appleÚÔÊÔÚ¿Ù˘ Ϥ͢ (‚) ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Â›Ó·È appleÔχ appleÈı·Ófi Ó· Â›Ó·È appleÔÓÙȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ∏ appleÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ (Á)‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Â›Ó·È appleÔχ appleÈı·Ófi Ó· ηٿÁÂÙ·È ·applefi appleÂÚÈÔ¯‹ fiappleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È appleÚÔÊÔÚ¿ ‚ÔÚ›ˆÓ ȉȈ-Ì¿ÙˆÓ (£ÂÛÛ·Ï›·, ª·Î‰ÔÓ›· Î.·.). ∏ appleÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ (‰) ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË ¯·Ï·-ÚfiÙËÙ·˜ ‹ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi apple·È‰›.2. ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë appleÚÔÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È ·ÏÏÔȈ-̤ÓË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ apple·ıÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, apple.¯. Ë appleÚÔÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ú ˆ˜ Á ÌappleÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ı¤ÛÂÈ Ô ÔÌÈÏË-Ù‹˜ Û apple·ÏÌÈ΋ ΛÓËÛË ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘, Ë appleÚÔÊÔÚ¿ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ Ì οappleÔÈÔ Û˘ÚÈÁÌfi ‹ Î·È ÛʇÚÈÁÌ· ÌappleÔ-Ú› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÌappleÚÔÛÙÈÓÒÓ apple¿Óˆ ‰ÔÓÙÈÒÓ (ÎÔappleÙ‹Ú˜) ÎÙÏ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·192. ºø¡√§√°π∞192. ºø¡√§√°π∞2.1.ΔÔ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Δ· ʈӋ̷ٷ∏ ºˆÓÔÏÔÁ›· appleÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ appleÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·applefi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ¿appleÔ„Ë, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ÙȘ ·ÊËÚË̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÔÈ Ôappleԛ˜ ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó·appleÚÔʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÈ Ôappleԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· apple·Ú·ÙËÚ‹-ÛÈ̘, appleÔ˘ appleÚÔ·appleÙÔ˘Ó ·applefi ·Ê·›ÚÂÛË ·applefi ÙȘ ¿ÌÂÛ· apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÈ̘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ appleÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘,ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÊËÚË̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÊˆÓ‹Ì·Ù· Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂ-ÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û οı ÁÏÒÛÛ·. Δ· ۇ̂ÔÏ¿ ÙÔ˘˜ ÂÁÎÏ›ÔÓÙ·È apple¿ÓÙ· Û appleÏ¿ÁȘ ÁÚ·Ì̤˜. Δ· ʈӋ̷ٷ Ù˘Ӥ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È 23, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈÁڷʤ˜ Â›Ó·È 25.π. ºˆÓ‹ÂÓÙ·appleÚfiÛıÈ· ÌÂÛ·›· Ôapple›ÛıÈ·È Ô˘ ÎÏÂÈÛÙ¿Â Ô Ì¤Û·· ·ÓÔȯٿÌË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ππ. ‡ÌʈӷΔfiappleÔ˜ ‰È¯ÂÈÏÈο ¯ÂÈÏÔ‰ÔÓÙÈο Ô‰ÔÓÙÈο Ê·ÙÓȷο Ú·¯È·›·ΔÚfiappleÔ˜ ¿Ë¯· ˯ËÚ¿ ¿Ë¯· ˯ËÚ¿ ¿Ë¯· ˯ËÚ¿ ¿Ë¯· ˯ËÚ¿ ¿Ë¯· ˯ËÚ¿ÎÏÂÈÛÙ¿ apple Ìapple Ù ÓÙ Î ÁÎÙÚÈ‚fiÌÂÓ· Ê ‚ ı ‰ ¯ ÁÚÈÓÈο Ì ÓÛ˘ÚÈÛÙÈο Û ˙appleÏ¢ÚÈÎfiÏapple·ÏÏfiÌÂÓÔÚ‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ʈÓÔÏÔÁÈΤ˜ appleÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙ· ʈӋ̷ٷ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·ÈÙ· Ù˜, Ù˙.2.2.√È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ʈÓËÌ¿ÙˆÓΔ· ʈӋ̷ٷ appleÚ·ÁÌ·ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ·applefi ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ï¤ÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ. ŸÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ‹ Î·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ʈӋ̷ٷ, Û¯ËÌ·Ù›-˙ÔÓÙ·È ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ʈÓËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ôappleԛ˜, fiÙ·Ó ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi ʈӋÂÓÙ·, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÊˆÓËÂÓÙÈÎ¿Û˘ÌappleϤÁÌ·Ù·, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi Û‡Ìʈӷ, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÌʈÓÈο Û˘ÌappleϤÁÌ·Ù·. √È ÊˆÓË-ÂÓÙÈΤ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi ¤Ó· ʈӋÂÓ Î·È ÙÔ ¿ÙÔÓÔ È (Ë, ˘, ÂÈ, ÔÈ) ‹ ·applefi ¤Ó· ¿ÙÔÓÔ È (Ë, ˘,ÂÈ, ÔÈ) Î·È ¤Ó· ʈӋÂÓ Î·È appleÚÔʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ Ì›· Û˘ÏÏ·‚‹ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰›ÊıÔÁÁÔÈ, apple.¯. ·Ë‰fiÓÈ, apple·È‰È¿.‚. ¿ıË ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ˘¯Ó¿, ηٿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ, appleÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ appleÔ˘appleÚ·ÁÌ·ÙÒÓÔ˘Ó Ù· ʈӋ̷ٷ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ÂappleËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ ›ÙÂ ÙˆÓ ÌÔÚÊËÌ¿ÙˆÓ Â›Ù ηÈ


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·2020ƒøΔ√ ∫∂º∞§∞π√ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ appleÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Âapple·Ê‹ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ʈÓÔÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ù· ÔappleÔ›· ÔÓÔÌ¿˙Ô-ÓÙ·È apple¿ıË ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û apple¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ Î·È apple¿ıË Û˘ÌÊÒÓˆÓ.¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ʈÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ʈÓˤÓÙˆÓ appleÔ˘ ÂappleËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓϤ͈Ó. ªÂ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·appleÔʇÁÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ¯·Û̈‰›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ‰‡Ô ‹ appleÂ-ÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ. Δ· apple¿ıË ÙˆÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ Â›Ó·È:·) ∏ Û˘Ó›˙ËÛË: Ë Û˘ÌappleÚÔÊÔÚ¿ ‰‡Ô ʈÓˤÓÙˆÓ Û ¤Ó·, apple.¯. ‰‡Ô → ‰˘Ô, ÂÓÓ¤· → ÂÓÓÈ¿.‚) ∏ Û˘Ó·›ÚÂÛË: Ë ¤ÓˆÛË ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ Û ¤Ó·, apple.¯. ÌÈÏ¿ÂÈ → ÌÈÏ¿. ŸÙ·Ó Ù· ʈӋÂÓÙ· appleÔ˘¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Âapple·Ê‹ Â›Ó·È ›‰È·, ÂappleÈÎÚ·Ù› ÙÔ ¤Ó· ·applefi Ù· ‰‡Ô, ÂÓÒ, fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ÂappleÈÎÚ·Ù› Û˘-Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ apple¤ÓÙ ʈÓˤÓÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜ [ÌÂÙÔ · ÙÔ appleÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Î·È ÙÔ È (Ë, ˘, ÂÈ, ÔÈ) ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÛ¯˘Úfi]: ·, Ô (ˆ), Ô˘,  (·È), È (Ë, ˘, ÂÈ, ÔÈ), apple.¯. £ÂÔ-‰ÒÚ· → £Ô‰ÒÚ·. ∏ Û˘Ó·›ÚÂÛË ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· appleÔ˘ ›¯Â ÛÙËÓ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋.Á) ∏ ¤ÎıÏÈ„Ë: Ë ·appleÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ʈӋÂÓÙÔ˜ ÌÈ·˜ Ϥ͢, fiÙ·Ó Ë ÂapplefiÌÂÓË ·Ú¯›˙ÂÈ ·applefi ʈӋÂÓ, apple.¯. Ì¿ÏÏÔ˘˜ → Ì’ ¿ÏÏÔ˘˜. ΔËÓ ¤ÎıÏÈ„Ë ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Û ÁÚ·appleÙ¿ ΛÌÂÓ·appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· appleÚÔÊÔÚÈÎfiÙËÙ·˜. ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ appleÔ˘ ·appleÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ìapple·›ÓÂÈ ·applefiÛÙÚÔÊÔ˜,apple.¯. ·applefi fiÏÔ˘˜ → ·apple’ fiÏÔ˘˜. √È appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ apple·ı·›ÓÔ˘Ó ¤ÎıÏÈ„Ë Â›Ó·È Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ, ÙÔ˘,Ù·, Ù· ÌfiÚÈ· ı·, Ó·, ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÌÂ, ÛÂ, ÙÔ, Ù· Î·È ÔÈ appleÚÔı¤ÛÂȘ ·applefi, ÌÂ, ÛÂ, ÁÈ·.‰) ∏ ·Ê·›ÚÂÛË: Ë ·appleÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ʈӋÂÓÙÔ˜ ÌÈ·˜ Ϥ͢, fiÙ·Ó Ë appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û ʈӋ-ÂÓ. ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ appleÔ˘ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Ìapple·›ÓÂÈ ·applefiÛÙÚÔÊÔ˜, apple.¯. ı· ¤ÚıÂÈ → ı· ’ÚıÂÈ.Â) ∏ Û˘ÁÎÔapple‹: Ë ·appleÔ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ʈӋÂÓÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô Û‡Ìʈӷ, apple.¯. ÛÈÙ¿ÚÈ → ÛÙ¿ÚÈ.ÛÙ)∏ ·appleÔÎÔapple‹: Ë ·appleÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ʈӋÂÓÙÔ˜ ÌÈ·˜ Ϥ͢, fiÙ·Ó Ë ÂapplefiÌÂÓË ·Ú¯›˙ÂÈ ·applefi Û‡ÌʈÓÔ, apple.¯.·applefi ÙËÓ ∞ı‹Ó· → ·apple’ ÙËÓ ∞ı‹Ó·.˙) √È ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ:∏ ·appleÔ‚ÔÏ‹, fiÙ·Ó ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ʈӋÂÓ, apple.¯. Ë̤ڷ → ̤ڷ.∏ appleÚfiÙ·ÍË, fiÙ·Ó appleÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¤Ó· ʈӋÂÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ϥ͢, apple.¯. ‚‰¤ÏÏ· → ·‚‰¤ÏÏ·.∏ ·ÏÏ·Á‹, fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ʈӋÂÓ ÌÈ·˜ Ϥ͢, apple.¯. ÂÁÁfiÓÈ → ·ÁÁfiÓÈ.∏ appleÚfiÙ·ÍË Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· appleÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ appleÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Û ‰È·-ϤÎÙÔ˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜.¿ıË Û˘ÌÊÒÓˆÓÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ʈÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂȘ Û˘ÌÊÒÓˆÓ appleÔ˘ ÂappleËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓϤ͈Ó. Δ· apple¿ıË ÙˆÓ Û˘ÌÊÒÓˆÓ Â›Ó·È:·) ∏ ·appleÔ‚ÔÏ‹ (‹ ·Ó¿appleÙ˘ÍË): Ë ·appleÒÏÂÈ· (‹ appleÚÔÛı‹ÎË) ÙÔ˘ Á ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ·, apple.¯. ¤Î·ÈÁ· ηȤηȷ, ·Á¤Ú·˜ Î·È ·¤Ú·˜.‚) ∏ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¿ÚıÚˆÛ˘: Ë appleÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÈÓÈÎÔ‡ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¿ÚıÚˆÛ˘ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ appleÔ˘ ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ apple·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ηÓÔÓÈÎfi Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ı-Ìfi ÔÌÈÏ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ϤÍÂȘ appleÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈο ÛÙÂÓ¿ ÌÂٷ͇ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Âapple·Ê‹˜ ‰‡Ô ϤÍÂˆÓ appleÔ˘ Û˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È Û ̛·, apple.¯. ÙÔÓ Ìapple·Ìapple¿ (ÙÔ Ó ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘·ÊÔÌÔÈÒÓÂÙ·È ·applefi ÙÔ Ìapple appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›), ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi (ÙÔ Ó ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÙ·È ·applefi ÙÔ ÁÎappleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›).Á) ∏ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ Ë¯ËÚfiÙËÙ·: Ë ÌÂÙ·ÙÚÔapple‹ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ¿Ë¯ˆÓ apple, Ù, ÙÛ Î·È Î ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-¯· ÎÏÂÈÛÙ¿ ˯ËÚ¿ Ìapple, ÓÙ, Ù˙ Î·È ÁÎ ÌÂÙ¿ ·applefi ÚÈÓÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔapple‹ ÙÔ˘ ¿Ë¯Ô˘ ÙÚÈ‚fi-ÌÂÓÔ˘ Û Û ˯ËÚfi ÙÚÈ‚fiÌÂÓÔ ˙ appleÚÈÓ ·applefi ¿ÏÏÔ Ë¯ËÚfi Û‡ÌʈÓÔ, apple.¯. ÛÙÔÓ ¤ÙÚÔ (ÙÔ Ó ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÛÙÔÓÌÂÙ·ÙÚ¤appleÂÙ·È Û Ì), Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ (ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ˜ Ù˘ Ϥ͢ ˙ˆ‹˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤appleÂÙ·È Û ˙).


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·212. ºø¡√§√°π∞21√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞: ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ÓΔÔ ÙÂÏÈÎfi Ó Ù˘ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋˜ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘ (ÙË[Ó] / ÛÙË[Ó]) Î·È Ù˘ appleÚÔ-ÛˆappleÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (·˘Ù‹[Ó], ÙË[Ó]), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ó ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂappleÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ ‰Â(Ó) Î·È ÌË(Ó)‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ, ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë ÂapplefiÌÂÓË Ï¤ÍË ·Ú¯›˙ÂÈ ·applefi ʈӋÂÓ ‹ ·applefi ¤Ó· ·applefi Ù· apple·Ú·Î¿-Ùˆ: Î, apple, Ù, ÁÎ, Ìapple, ÓÙ, ÙÛ, Ù˙, Í, „, apple.¯. ª›ÏËÛ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û Ì appleÚÔÛÔ¯‹ ÙË ÚÔ‹ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∞Ó Î·È ‹Úı ·ÚÁ¿, ÙË ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ¯·Ú¿, ·ÏÏ¿ ŸÙ·Ó ÌÈÏÔ‡ÛÂ Ë £¿ÏÂÈ· ‰ÂÓ ÙËÓ ¿ÎÔ˘Á ηӤӷ˜.ΔÔ ÙÂÏÈÎfi Ó Ù˘ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋˜ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·fiÚÈÛÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ (ÙÔÓ/ÛÙÔÓ,¤Ó·Ó), ηıÒ˜ Î·È Ù˘ appleÚÔÛˆappleÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (·˘ÙfiÓ, ÙÔÓ) ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ apple¿ÓÙÔÙÂ, ÛÙÔÓappleÚÔÊÔÚÈÎfi fï˜ ÏfiÁÔ appleÚÔʤÚÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌfiÓÔ ÛÙȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ‹ Ù·: Î, apple, Ù,ÁÎ, Ìapple, ÓÙ, ÙÛ, Ù˙, Í, „, apple.¯. O ˆÙ‹Ú˘ ¯ı˜ apple‹Á ‚fiÏÙ· Ì ¤Ó·Ó Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋appleÔ.∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ appleÔÙ¤.2.3.Δ· ˘appleÂÚÙÌËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·ÀappleÂÚÙÌËÌ·ÙÈο ‹ ˘appleÂÚÙÂÌ·¯È·Î¿ ‹ appleÚÔÛˆ‰È·Î¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì οappleÔÈ· appleÔÛfiÙËÙ· ‹¯Ô˘ Î·È Ì ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÙȘ ÊÚ¿-ÛÂȘ. ’ ·˘Ù¿ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: Ô ÙfiÓÔ˜ Ù˘ Ϥ͢, Ô ÙfiÓÔ˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ (ÂappleÈÙÔÓÈÛÌfi˜), Ë apple·‡ÛË, Ô Ú˘ıÌfi˜Î.¿. ∂‰Ò ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ Ϥ͢ Î·È ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ÊÚ¿Û˘.·. √ ÙfiÓÔ˜ Ù˘ Ϥ͢√ ÙfiÓÔ˜ Ù˘ Ϥ͢ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·-ÛË Ù˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘, ÌÈ· Û˘ÏÏ·‚‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·applefi ÙȘ ¿ÏϘ Ù˘ ›‰È·˜ Ϥ͢. °È’ ·˘Ùfi, ÔÈ ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚˜ϤÍÂȘ ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÁÚ·Ê‹, appleÏËÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ. ÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ apple¿Óˆ ·applefi ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ (·Ó appleÚfiÎÂÈÙ·ÈÁÈ· ‰›„ËÊÔ, apple¿Óˆ ·applefi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ „ËÊ›Ô) Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ appleÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ‚¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ÙÔÓÈÎfi ÛËÌ¿‰È, apple.¯. Û‡-ÓÔÚ·, ¯·›ÚÂÙÂ.ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÛ˘ÏÏ·‚›·˜, ‰ËÏ·‰‹ fiϘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ·applefi ÙȘÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜, apple.¯. appleÔ˘Î¿ÌÈÛÔ. ∂apple›Û˘, Ô ÙfiÓÔ˜ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ÎÈÓËÙfi˜, ÌappleÔÚ› ‰Ë-Ï·‰‹ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ı¤ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ϤÍË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ appleÔ˘ apple·›ÚÓÂÈ ·˘Ù‹, apple.¯. ˙ËÙÒ, ˙‹ÙËÛ·.ªappleÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÚfiÏÔ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈËÙÈÎfi, Ó· ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ› ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÛËÌ·Û›· ϤÍÂˆÓ appleÔ˘ ›ӷÈηٿ Ù· ¿ÏÏ· ›‰È˜, apple.¯. Á¤ÚÔ˜, ÁÂÚfi˜.ŸÙ·Ó ÌÈ· ϤÍË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·applefi ¤Ó·Ó ‹ Î·È ‰‡Ô ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, ·Ó·appleÙ‡ÛÛÂÙ·È Î·È ¤Ó·˜‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙfiÓÔ˜, Ô ÔappleÔ›Ô˜ Û ¿ÏϘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ apple¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÙË Ï¤ÍË Î·È Û ¿ÏϘ ÛÙÔÓ ¤Ó· ·applefi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÁÎÏÈÛË ÙfiÓÔ˘ Î·È apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ:·) ŸÙ·Ó ÌÈ· ϤÍË (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, Âapple›ıÂÙÔ, Âapple›ÚÚËÌ·, Ú‹Ì·) appleÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ·ÎÔ-ÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·applefi ·‰‡Ó·ÙÔ Ù‡appleÔ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜, apple.¯. Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÌÔ˘.‚) ŸÙ·Ó ¤Ó· Ú‹Ì· Û appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·applefi ‰‡Ô ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜Ù‡appleÔ˘˜ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, apple.¯. ÁÚ¿„ ÌÔ‡ ÙÔ.Á) ŸÙ·Ó ÌÈ· ÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·applefi ¤Ó·Ó ‹ ‰‡Ô ·‰‡-Ó·ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, apple.¯. Ê˘Ù‡ÔÓÙ¿˜ Ù·.∫¿ı ϤÍË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ appleÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, apple·›ÚÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÔÓÔ̷ۛ˜:·) √͇ÙÔÓË, fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯. ÌÈÏÒ.‚) ·ÚÔ͇ÙÔÓË, fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯. ‰ÚfiÌÔ˜.Á) ÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓË, fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯. ¿ÓÂÙ·.°È· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ ‚Ï. ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «Δ· ÙÔÓÈο ÛËÌ¿‰È·», ÛÛ. 23-24.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·2222ƒøΔ√ ∫∂º∞§∞π√ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞‚. √ ÙfiÓÔ˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ (ÂappleÈÙÔÓÈÛÌfi˜)ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ÌÂψ‰È΋ ηÌapple‡ÏË, Ë ÔappleÔ›· Û˘-Óԉ‡ÂÈ Î¿ı ÂÎÊÒÓËÌ· appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏ ηÌapple‡ÏË ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Â›Ù Ì ÁÚ·-Ê‹Ì·Ù· ›Ù Ì ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜, Ì ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË 3 Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔÓ 1. ∏ ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›Ë-ÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ› Î·È ÙÔ ÓfiËÌ¿ Ù˘, appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÂÚÒÙËÛË, ηٿʷÛË,ÂÈÚˆÓ›·, ¤ÎappleÏËÍË, ÂappleÈʇϷÍË ÎÙÏ.2.4.√È Û˘ÏÏ·‚¤˜˘ÏÏ·‚‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ appleÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ¤Ó· ‹ Î·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂڷʈӋ̷ٷ. ∫¿ı ϤÍË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Û˘ÏÏ·‚ÒÓ, apple·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ·applefi ÙȘ ÂÍ‹˜ ÔÓÔ̷ۛ˜:·) ªÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚Ë, fiÙ·Ó ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi Ì›· Û˘ÏÏ·‚‹, apple.¯. ηÈ.‚) ¢ÈÛ‡ÏÏ·‚Ë, fiÙ·Ó ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ‰‡Ô Û˘ÏÏ·‚¤˜, apple.¯. Áڿʈ.Á) ΔÚÈÛ‡ÏÏ·‚Ë, fiÙ·Ó ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ÙÚÂȘ Û˘ÏÏ·‚¤˜, apple.¯. Ì·ıËÙ‹˜.‰) ÔÏ˘Û‡ÏÏ·‚Ë, fiÙ·Ó ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·applefi ÙÚÂȘ Û˘ÏÏ·‚¤˜, apple.¯. appleÔÏÈÙÈÛÌfi˜.∏ οıÂ Û˘ÏÏ·‚‹, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË appleÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙË Ï¤ÍË, apple·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ·applefi ÙȘ ÂÍ‹˜ ÔÓÔ̷ۛ˜:·) ∞Ú¯È΋, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ë appleÚÒÙË Û˘ÏÏ·‚‹ Ù˘ Ϥ͢, apple.¯. ·-appleÔ-ı‹-ÎË.‚) §‹ÁÔ˘Û·, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÏÏ·‚‹ Ù˘ Ϥ͢, apple.¯. ·-appleÔ-ı‹-ÎË.Á) ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ë appleÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÏÏ·‚‹ Ù˘ Ϥ͢, apple.¯. ·-appleÔ-ı‹-ÎË.‰) ÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ·applefi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘ÏÏ·‚‹ Ù˘ Ϥ͢, apple.¯. ·-appleÔ-ı‹-ÎË.°È· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ ‚Ï. ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 3.4, √ Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌfi˜, Û. 26.3. ∏ °ƒ∞º∏ΔÔ ÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÁÚ·appleÙ¿ ۇ̂ÔÏ· (ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙÔÓÈο ÛËÌ¿‰È·, ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘),Ì ٷ ÔappleÔ›· ÂappleȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ηٷÁÚ·Ê› Ë ÁÏÒÛÛ·.3.1.Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·ΔÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi 24 ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ù· ÔappleÔ›· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û appleÂ˙¿ Î·È ÎÂÊ·Ï·›·.∞˘Ù¿ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ì·˙› Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ˜, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ Û, Û˘Óı¤ÙÔ˘ÓÙÂÏÈο Ù· 49 ۇ̂ÔÏ· Ì ٷ ÔappleÔ›· apple·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ Ù· 25 ʈӋ̷ٷ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜. Δ·ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ·˘Ù¿ Î·È ÔÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î·.∫ÂÊ·Ï·›· Â˙¿ √ÓÔÌ·Û›· ∫ÂÊ·Ï·›· Â˙¿ √ÓÔÌ·Û›·∞ · ¿ÏÊ· ¡ Ó ÓÈμ ‚ ‚‹Ù· • Í ÍÈ° Á Á¿Ì· √ Ô fiÌÈÎÚÔÓ¢ ‰ ‰¤ÏÙ· apple appleÈ∂  ¤„ÈÏÔÓ ƒ Ú ÚÔ∑ ˙ ˙‹Ù· Û, ˜ Û›ÁÌ·∏ Ë ‹Ù· Δ Ù Ù·˘£ ı ı‹Ù· À ˘ ‡„ÈÏÔÓπ È ÁÈÒÙ· º Ê ÊÈ∫ Ποapple· à ¯ ¯È§ Ï Ï¿Ì‰· æ „ „Ȫ Ì ÌÈ ø ˆ ˆÌ¤Á·


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·233. ∏ °ƒ∞º∏23·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ∏ ÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈ΋, ‰È·ÙËÚ› ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔȯ›· Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ appleÔ˘apple·ÚÔ˘Û›·˙ ηٿ ηÓfiÓ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ appleÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ηÙÔappleÈ-Ó¤˜ appleÂÚÈfi‰Ô˘˜. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ·applefiÏ˘ÙË Î·È ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙË ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·ÈÙˆÓ ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜:·) ŒÓ· ÁÚ¿ÌÌ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰‡Ô ʈӋ̷ٷ (‰ÈappleÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·). ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ÁÚ¿Ì-Ì·Ù· Í (ÎÛ) Î·È „ (appleÛ).‚) ¢‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ¤Ó· ÊÒÓËÌ· ‹ ηÈ, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, Û ‰‡Ô ʈ-Ó‹Ì·Ù· (‰›„ËÊ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·). ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:·È (appleÚÔʤÚÂÙ·È Â), apple.¯. apple·È‰› Ìapple, apple.¯. ÂÌapplefiÚÈÔÂÈ (appleÚÔʤÚÂÙ·È È), apple.¯. apple›ڷÓÙ, apple.¯. ·ÓÙ›apple·ÏÔÈÔÈ (appleÚÔʤÚÂÙ·È È), apple.¯. ÙÔ›¯Ô˜ ÁÁ, apple.¯. ¿ÁÁÂÏÔ˜Ô˘, apple.¯. ÌÔ‡Û·ÁÎ, apple.¯. ·ÁοıÈ˘È, apple.¯. ˘ÈÔıÂÛ›·Á) ¢‡Ô fiÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· appleÔ˘ apple·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ¤Ó· ÊÒÓËÌ· (fiÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·). ∞˘-Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ‚‚, ÎÎ, ÏÏ, ÌÌ, ÓÓ, appleapple, ÚÚ, ÛÛ, ÙÙ, apple.¯. ¿‚‚·ÙÔ, ·ÏÏ¿. °È· ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÁÁ ‚Ï. ÛÙ· ‰›-„ËÊ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.‰) ΔÔ ›‰ÈÔ ÁÚ¿ÌÌ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› applefiÙ Û ¤Ó· Î·È applefiÙ Û ¿ÏÏÔ ÊÒÓËÌ·. Δ¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Ë appleÂÚ›appleÙˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ¿Ì-Ì·ÙÔ˜ ˘. ∂ÓÒ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ηÓÔÓÈο ÛÙÔ ÊÒÓËÌ· È, ÛÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ·˘ Î·È Â˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ ÊÒ-ÓËÌ· ‚, fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı› ʈӋÂÓ ‹ ˯ËÚfi Û‡ÌʈÓÔ, apple.¯. ·˘Ï‹, Î·È ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ ÊÒÓËÌ· Ê, fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı›¿Ë¯Ô Û‡ÌʈÓÔ, apple.¯. ·˘Ùfi˜.3.2.Δ· ÙÔÓÈο ÛËÌ¿‰È·Δ· ÙÔÓÈο Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈο ÛËÌ¿‰È· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ÙÔÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ 1982, Â›Ó·È Ô ÙfiÓÔ˜ ( ’ ), Ù· ‰È·Ï˘ÙÈο ( ØØ ) Î·È Ë ·applefiÛÙÚÔÊÔ˜ ( ’ ).∫¿ı ϤÍË appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜ Î·È ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì appleÂ˙¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· apple·›Ú-ÓÂÈ ÛÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ appleÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¤Ó·Ó ÙfiÓÔ, apple.¯. ÙÔÓ›˙ˆ.√È Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ì ÎÂÊ·Ï·›· ηÓÔÓÈο ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, apple.¯. §∂•∏.√È Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ·Ú¯ÈÎfi ÎÂÊ·Ï·›Ô Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Û˘ÏÏ·‚‹ apple·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ʈӋÂÓÙÔ˜, apple.¯. ŸÌËÚÔ˜.ŸÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û˘ÏÏ·‚‹ appleÔ˘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰›„ËÊÔ ÊˆÓ‹ÂÓ, apple·›ÚÓÂÈ ÙfiÓÔ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÁÚ¿Ì-Ì·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ·˘ Î·È Â˘, apple.¯. apple·›˙ˆ, Ó·‡Ù˘. ÙȘ ‰ÈÊıfiÁÁÔ˘˜ apple·›ÚÓÂÈ ÙfiÓÔ ÙÔ ÙÔ-ÓÈ˙fiÌÂÓÔ ÊˆÓ‹ÂÓ, apple.¯. Á¿È‰·ÚÔ˜.ΔfiÓÔ˜ Âapple›Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ‰›appleÏ· Û ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ˘appleÔ‰ËÏÒÛÂÈ Ù· ÏÂappleÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜, apple.¯. 17.30’,ηıÒ˜ Âapple›Û˘ ‰›appleÏ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÚÈıÌÔ‡˜, apple.¯. ∂’ (5),η’ (21), ÏË’ (38).√È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÌÔÓÔÙÔÓÈÎÔ‡) appleÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎË-ÛË ·applefi ÙÔ 1982 Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:1) ΔfiÓÔ apple·›ÚÓÂÈ Î¿ı ϤÍË appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛËappleÔ˘ Ë Ï¤ÍË apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚Ë ‡ÛÙÂÚ· ·applefi ¤ÎıÏÈ„Ë ‹ ·appleÔÎÔapple‹, fi¯È fï˜ Î·È fiÙ·Ó ¤¯Âȯ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÔÓÈṲ̂ÓÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ·applefi ·Ê·›ÚÂÛË, apple.¯. Ô‡Ù’ ·˘Ùfi˜, Îfi„’ ÙÔÓ, ·ÏÏ¿ ı· ’ıÂÏÂ, ÌÔ˘ ’appleÂ.2) √È ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚˜ ϤÍÂȘ ‰ÂÓ apple·›ÚÓÔ˘Ó ÙfiÓÔ. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È apple·›ÚÓÔ˘Ó ÙfiÓÔ:·) √ ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‹, apple.¯. ‹ ·˘Ùfi˜ ‹ ÂÛ‡.‚) Δ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο appleÔ‡ Î·È appleÒ˜, apple.¯. Ô‡ ı· apple·˜; ªÂ ÚÒÙËÛ appleÒ˜ Ù· appleÂÚÓ¿ˆ. ΔfiÓÔ Âapple›Û˘ apple·›Ú-ÓÔ˘Ó ÙÔ appleÔ‡ Î·È ÙÔ appleÒ˜ Û appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ fiappleˆ˜ ÔÈ apple·Ú·Î¿Ùˆ: Ô‡ Ó· ÛÔ˘ Ù· Ϥˆ. ∞applefi appleÔ‡ ÎÈ ˆ˜


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·2424 ƒøΔ√ ∫∂º∞§∞π√ ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞appleÔ‡. Ô‡ Î·È appleÔ‡. ∞Ú·È¿ Î·È appleÔ‡. –ΔÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈϘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·; –Ò˜! Ò˜ ‚·ÚȤ̷È! ∫ÔÈÙ¿˙ˆ appleÒ˜Î·È appleÒ˜ Ó· Ù· ‚ÔϤ„ˆ.Á) √È ·‰‡Ó·ÙÔÈ Ù‡appleÔÈ ÙˆÓ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ (ÌÔ˘, ÛÔ˘, ÙÔ˘, Ù˘, ÙÔÓ, ÙËÓ, ÙÔ, Ì·˜, Û·˜, ÙÔ˘˜,ÙȘ, Ù·), fiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ˘apple¿Ú¯ÂÈ appleÂÚ›appleÙˆÛË Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜, apple.¯. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÌÔ‡ ›-apple (=Ë ÌËÙ¤Ú· ›apple Û ̤ӷ), ÂÓÒ ∏ ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ›apple (=Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÌËÙ¤Ú· ›appleÂ).‰) √È ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚˜ ϤÍÂȘ, fiÙ·Ó Û˘ÌappleÚÔʤÚÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ Ìappleˆ, ‚Áˆ, ‚Úˆ,’Úıˆ Û fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È appleÚÔʤÚÔÓÙ·È ÂÌÊ·ÙÈο, apple.¯. ı¿ ’Úıˆ (appleÚÔʤ-ÚÔ˘Ì ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ· ÙÔ ı¿), ı¿ ’ÚıÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· ’ÚıÂȘ (appleÚÔʤÚÔ˘Ì ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ· ÙÔ ’ÚıÂȘ).3) ŸappleÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙfiÓÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, apple.¯. apple‹Á·ÈÓ¤ ÙÔ˘˜.Δ· ‰È·Ï˘ÙÈο ( ØØ ) ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰‡Ô ÁÚ¿ÌÌ·Ù· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ‰È·-‚¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰‡Ô ÊıfiÁÁÔÈ Î·È fi¯È ˆ˜ ¤Ó·˜. ËÌÂÈÒÓoÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο apple¿Óˆ ·applefi ÙÔ È Î·È ÙÔ ˘, apple.¯. apple·˚‰¿ÎÈ,ª·˝Ô˘. ŸÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÊˆÓ‹ÂÓ, ‰Â ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ‰È·Ï˘ÙÈο, apple.¯. ÓÂڿȉ·.∏ ·applefiÛÙÚÔÊÔ˜ ( ’ ) ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ¤Ó· ʈӋÂÓ ¤¯ÂÈ apple·Ú·ÏÂÈÊı› ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ÏfiÁˆÙ˘ appleÚÔÊÔÚ¿˜, apple.¯. apple¿Ú’ ·˘Ù¿, ÙÔ ’‰ÂÛ·.ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛËÌ¿‰È appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ›ӷÈ:∏ ˘appleԉȷÛÙÔÏ‹ ( , ). ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· fi,ÙÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Í¯ˆÚ›ÛÂÈ ·applefi ÙÔÓ ÂȉÈÎfiÛ‡Ó‰ÂÛÌÔ fiÙÈ, apple.¯. £· οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ (=ÔÙȉ‹appleÔÙ ı¤ÏÂÈ). ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Âapple›Û˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜·ÚÈıÌÔ‡˜, ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·Î¤Ú·È˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·applefi ÙȘ ‰Âη‰ÈΤ˜, apple.¯. 12,543.3.3.∏ ÛÙ›ÍË – Δ· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ªÂ ÙË ÛÙ›ÍË ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ –fi¯È Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ·– ÔÚÈṲ̂ӷ ˘appleÂÚÙÌËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∏ÛÙ›ÍË ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÛÙË ÁÚ·Ê‹ Ì ٷ ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘, appleÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: Ë ÙÂÏ›· ( . ), Ë ¿Óˆ ÙÂÏ›· ( Ø ), ÙÔ ÎfiÌ-Ì· ( , ), ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ( ; ), ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi ( ! ), Ë ‰ÈappleÏ‹ ÙÂÏ›· ( : ), Ë apple·Ú¤ÓıÂÛË ( ( ) ), Ù· ·appleÔÛȈappleËÙÈο( ... ), Ë apple·‡Ï· ( – ), Ë ‰ÈappleÏ‹ apple·‡Ï· ( – – ), Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ( « » ) Î·È ÙÔ ÂÓˆÙÈÎfi ( - ).∏ ÙÂÏ›· ( . ) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È:·) ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÊÚ¿Û˘ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÓfiËÌ·. ¢ËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌ›Է˘Ùfi ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË, apple.¯. ÃÙ‡appleËÛ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÂ.√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:⁄ÛÙÂÚ· ·applefi ÙÂÏ›· ·Ú¯›˙Ô˘Ì Ì ÎÂÊ·Ï·›Ô.‚) ÙȘ Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜, apple.¯. ∏ Î. ∫Ï·‰¿ÎË apple·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ∏ ·applefiÛÙ·ÛË appleÔ˘ ‰È¤Ó˘Û· ‰ÂÓ Â›-Ó·È apple¿Óˆ ·applefi 100 Ì.Á) ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·applefi ÙÚ›· „ËÊ›· ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÂηÙÔÌ̇-ÚÈ· ·applefi ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜, apple.¯. ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 7.342.156 „ËÊÔÊfiÚÔÈ.‰) °È· Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Ë ÒÚ· ·applefi Ù· ÏÂappleÙ¿, apple.¯. ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 09.15’.∏ ¿Óˆ ÙÂÏ›· ( Ø ) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È:ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÊÚ¿Û˘, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·applefi ÌÈ· ¿ÏÏË ÊÚ¿ÛË appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓ‹ ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿-ÊÂÈ· Ì ÙËÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË (apple.¯. fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂappleÂÍ‹ÁËÛ‹ Ù˘). ¢ËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË fiÙÈ ÛÙÔÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·applefi fi,ÙÈ ÛÙËÓ ÙÂÏ›· Î·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·applefifi,ÙÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·, apple.¯. ∏ ¤ÎappleÏËÍ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏËØ appleÂÚ›ÌÂÓ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘.ΔÔ ÎfiÌÌ· ( , ) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È:ÌÂÙ¿ ·applefi ϤÍÂȘ, appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ. ¢ËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó·ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·applefi fi,ÙÈ ÛÙËÓ ¿Óˆ ÙÂÏ›·, apple.¯. TÔ ÎfiÌÌ· ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ï¤ÍÂȘ, appleÚÔÙ¿ÛÂȘ,ÊÚ¿ÛÂȘ. ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:·) ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ϤÍÂȘ Î·È appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰Â Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ-ٷ͇ ÙÔ˘˜, apple.¯. ∏ ∂ÈÚ‹ÓË apple‹Ú ̷˙› Ù˘ Ù· ÛÂÓÙfiÓÈ·, Ù· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ·, ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ Î·È ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜.‚) ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ appleÙÒÛË, apple.¯. ∞Ó¤‚·Û˜, §Â˘Ù¤ÚË, ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÛÙÔÓ appleÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ;


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·253. ∏ °ƒ∞º∏25Á) ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ·applefi ÙȘ ·ÚȘ, apple.¯. ∏ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ¯¿ÚËÎÂ, ÁÈ·Ù› apple‹-Ú ηÏfi ‚·ıÌfi ÛÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ·. ¢Â ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÎfiÌÌ· ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜, ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜, appleÏ¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ-Τ˜ Î·È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÚ‹Ì· Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘, apple.¯. ÀappleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì ÂappleÈÌÔÓ‹ fiÙÈ ·apple¿ÓÙËÛ Û fiϘ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ∂apple›Û˘‰Â ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÎfiÌÌ· appleÚÈÓ ·applefi ÙȘ appleÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ (‹ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈΤ˜) ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, appleÔ˘ ÂÈ-Û¿ÁÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙÔ appleÔ˘, ηıÒ˜ Î·È appleÚÈÓ ·applefi ÙȘ ÂχıÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Óı¤ÛË ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ‹ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿appleÔÈ· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË, apple.¯.∞˘Ù¿ appleÔ˘ ›apple appleÚÔ¯ı¤˜ ‰ÂÓ Ù· ͷӷϤÂÈ. √ °È¿ÓÓ˘ apple›ÛÙ„ fiÛ· ÙÔ˘ ›apple· (‚Ï. ÛÙÔ 3Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÂÓfi-ÙËÙ· 5.2, Á). Δ¤ÏÔ˜ ‰Â ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÎfiÌÌ· Î·È appleÚÈÓ ·applefi ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘, apple.¯. ŒÙÚÂÍ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ appleÚÔÏ¿‚ÂÈ.‰) ÙȘ apple·ÚÂÓıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË apple·Ú¿ıÂÛ˘ ‹ ÂappleÂÍ‹ÁËÛ˘, apple.¯. O ÓÔ̿گ˘ Ì·˜, ÔÎ. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÂappleÈÛΤÊıËΠÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂʤÚË, ΢ڛˆ˜ ÙÔ ‰ÔÎÈÌÈ·Îfi, ·appleÔÙÂÏ› apple·-ڷηٷı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜.√È apple·Ú·apple¿Óˆ ηÓfiÓ˜ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ÙËÓ appleÚ¿ÍË ÙÔÎfiÌÌ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È fiappleÔ˘ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ apple·‡ÛË ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ.ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ appleÔχ ÌÂÁ¿ÏË appleÔÈÎÈÏ›·.ΔÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ( ; ) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È:ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘, apple.¯. Ò˜ appleÂÚÓ¿Ù ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi;ΔÔ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi ( ! ) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È:ÌÂÙ¿ ·applefi Ù· ÂappleÈʈӋ̷ٷ Î·È ÌÂÙ¿ ·applefi ÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ı·˘Ì·ÛÌfi, ¤ÎappleÏËÍË Î·È ¤ÓÙÔÓÔ Â˘¯¿-ÚÈÛÙÔ ‹ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, apple.¯. ∞¯! ŒÁÈÓÂ Ë ·˘Ï‹ appleÔχ ˆÚ·›·. ΔÈ appleÏËÌ̇ڷ ÎÈ ·˘Ù‹!˘¯Ó¿, ÛÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÏfiÁÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¤Ó· ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi ̤۷ Û apple·Ú¤ÓıÂÛË (!), fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÂ-Ù·È ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ‹ ¤ÎappleÏËÍË ÁÈ· Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ‹ ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ appleÚÔÛÒappleÔ˘, apple.¯. √ ˘appleÔ˘ÚÁfi˜ °Â-ˆÚÁ›·˜ ˘appleÔÛ¯¤ıËΠÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ apple·Ú·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (!).√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:⁄ÛÙÂÚ· ·applefi ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ‹ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi ·Ú¯›˙Ô˘Ì Ì ÎÂÊ·Ï·›Ô ÁÚ¿ÌÌ·, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ë ÊÚ¿ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, apple.¯.ΔÈ Îڛ̷! ∏ Ù¤ÏÏ· ¤Ê˘ÁÂ, ·ÏÏ¿ Ô‡ apple‹Á˜; Ì ÚÒÙËÛ Ì ·˘ÛÙËÚfi ‡ÊÔ˜. ∞¯! ¤Î·Ó Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË.∏ ‰ÈappleÏ‹ ÙÂÏ›· ( : ) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È:·) ªappleÚÔÛÙ¿ ·applefi ¤Ó· apple·Ú¿ıÂÌ· appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· οappleÔÈÔ˘, fiappleˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›appleÂ.  ·˘Ù‹Ó ÙËÓappleÂÚ›appleÙˆÛË ÙÔ apple·Ú¿ıÂÌ· ÎÏ›ÓÂÙ·È Û ÂÈÛ·ÁˆÁÈο, apple.¯. ªapple‹Î Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ÊÒÓ·-ÍÂ: «£· apple¿Ì ÂΉÚÔÌ‹».‚) ªappleÚÔÛÙ¿ ·applefi fiÚÔ˘˜ appleÔ˘ ·apple·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ‹ ÂappleÂÍËÁÔ‡Ó Ù· appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‹ Â›Ó·È ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓappleÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, apple.¯. √È ÓÔÌÔ› Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ, ÔÈ ÂÍ‹˜: ÙˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ, Ù˘ ∫·-ÛÙÔÚÈ¿˜, Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘ Î·È Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜.Á) ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÊÚ¿Û˘ appleÔ˘ appleÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÁÓˆÌÈÎfi ‹ apple·ÚÔÈÌ›·, apple.¯. ¡· ¤¯ÂȘ apple¿ÓÙ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÙËÓapple·ÚÔÈÌ›·: οÓ ÙÔ Î·Ïfi Î·È Ú›Í’ ÙÔ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi.∏ apple·Ú¤ÓıÂÛË ( ( ) ) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È:ÁÈ· Ó· appleÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÌÈ· ϤÍË ‹ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË appleÔ˘ ÂappleÂÍËÁ› ‹ Û˘ÌappleÏËÚÒÓÂÈ Ù· appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È Ë ÔappleÔ›· ı·ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ apple·Ú·ÏÂÈÊı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÓfiËÌ· Ù˘ appleÂÚÈfi‰Ô˘, apple.¯. √È ıˆÚËÙÈΤ˜ ÂappleÈ-Ûً̘ (ºÈÏÔÛÔÊ›·, £ÂÔÏÔÁ›·, ¡ÔÌÈ΋ Î.¿.) ·ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È appleÚÔ˜ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜.Δ· ·appleÔÛȈappleËÙÈο ( … ) ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È:ÁÈ· Ó· ‰Ëψı› apple·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÏfiÁÔ˘ ›Ù ÁÈ·Ù› ÌappleÔÚ› Ó· ÂÓÓÔËı› ‡ÎÔÏ· ·applefi ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Â›Ù ÁÈ·Ù› ÔÁÚ¿ÊˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ì˯·Ó›·, apple.¯. ∂›¯· ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù¿ÍË ¤Ó·Ó ‰¿ÛηÏÔ appleÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ Âapple·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂÙËÓ apple·ÚÔÈÌ›·: ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ … ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Âapple›Û˘, ̤۷ Û ·Á·Ϙ ( […] ), fiÙ·Ó apple·-Ú·Ï›appleÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜, appleÔχ ‹ Ï›ÁÔ, ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ‹ appleËÁ‹˜ appleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÙ·È Û ÂÈÛ·Áˆ-ÁÈο. √È ÛËÌÂÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÙÂÏ›˜ Â›Ó·È apple¿ÓÙ· ÙÚÂȘ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·2626ƒøΔ√ ∫∂º∞§∞π√ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞∏ apple·‡Ï· ( – ) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È:ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· Ó· Ê·Ó› Ë ·ÏÏ·Á‹ appleÚÔÛÒappleÔ˘, apple.¯. – ªË Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂȘ Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÛÔ˘. – ¢Â ı¤Ïˆ Ó·ÙÚÔÌ¿ÍÂȘ. £¤Ïˆ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜.∏ ‰ÈappleÏ‹ apple·‡Ï· ( – – ) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È:ÁÈ· Ó· ‰Ëψı› fiÙÈ Ë Ï¤ÍË ‹ Ë ÊÚ¿ÛË appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ apple·‡Ï˜ ¤¯ÂÈ apple·ÚÂÓıÂÙÈÎfi ÓfiËÌ· ηÈappleÚ¤appleÂÈ Ó· ‰È·‚·ÛÙ› Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙfiÓÔ, apple.¯. √ Ì·‡ÚÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜ –ÙÔ appleÂÙڤϷÈÔ– ·ÎÚÈ‚·›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ.Δ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ( « » ) ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È:·) ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ apple·Ú·ı¤Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô appleÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Ù· ÏfiÁÈ· οappleÔÈÔ˘, fiappleˆ˜ ·ÎÚÈ-‚Ò˜ Ù· ‰È·Ù‡appleˆÛÂ, apple.¯. √ apple·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ ›apple ÎÔÊÙ¿: «¢‡Ó·Ì‹ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘. ∫Ô›Ù·Í ӷÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›˜».‚)  ÂȉÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÂappleˆÓ˘Ì›Â˜, apple.¯. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» Â›Ó·È ·applefi Ù· ÌÂÁ·Ï‡-ÙÂÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒapple˘.Á)  ÂȉÈ΋ ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‹ ÊÚ¿ÛˆÓ, apple.¯. ∏ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· fiÏÔ Î·È ı¤ÚÈ¢ ηÈÔÈ ÂappleÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ¤ÌÂÓ·Ó «‹Û˘¯ÔÈ» ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ (‰ËÏ. ·Ó‹Û˘¯ÔÈ).ΔÔ ÂÓˆÙÈÎfi (-) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È:·) ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜, fiÙ·Ó ‰Â ¯ˆÚ¿ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë Ï¤ÍË Î·È appleÚ¤appleÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘ÌÂÛÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ÛÂÈÚ¿, apple.¯. ¯·-Ú¿.‚) ⁄ÛÙÂÚ· ·applefi ÙȘ ϤÍÂȘ ∞ÁÈ·-, ∞˚-, ÁÂÚÔ-, ÁÚÈ·-, ıÂÈ·-, ΢ڷ-, Ì·ÛÙÚÔ-, Ìapple·ÚÌapple·-, apple·apple·-, appleÔ˘ appleËÁ·›-ÓÔ˘Ó Ì·˙› Ì ·ÚÈÔ fiÓÔÌ·, apple.¯. ∞ÁÈ·-ÔÊÈ¿, Ô apple·apple·-∫ÒÛÙ·˜.Á) ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ϤÍÂȘ, fiÙ·Ó appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÈappleÏ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ‹ ÂappleÒÓ˘Ì· ‹ –Û˘Ó‹ıˆ˜– apple·Ú·ıÂÙÈΤ˜Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ, apple.¯. ÕÓÓ·-ª·Ú›·, ÓfiÌÔ˜-appleÏ·›ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÓfiÌÔ˜ appleÏ·›ÛÈÔ.3.4.√ Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌfi˜˘ÏÏ·‚ÈÛÌfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÛÂ Û˘ÏÏ·‚¤˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ٷÈÛÙË ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ϤÍË, fiÙ·Ó ‰Â ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙË ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Î·È appleÚ¤appleÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Î·È ÛÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ηÓfiÓ˜:·) ŸÙ·Ó ¤Ó· Û‡ÌʈÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ·, Û˘ÏÏ·‚›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊˆÓ‹ÂÓ, apple.¯. Â-applefi-ÌÂ-ÓÔ˜, ·-Ó¿-ÌÂ-Û·.‚) ŸÙ·Ó ‰‡Ô Û‡Ìʈӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ·, Û˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊˆÓ‹ÂÓ, ·Ó·applefi ·˘Ù¿ Ù· Û‡Ìʈӷ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË. ∞Ó ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË, ÙÔ appleÚÒÙÔ ·applefi Ù· ‰‡Ô Û‡Ì-ʈӷ apple¿ÂÈ Ì ÙËÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÏÏ·‚‹ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË, apple.¯. ¤-ÎÙÈ-˙ (ÎÙ›ÚÈÔ), ‚È-‚Ï›-Ô(‚Ï¿‚Ë), ·ÏÏ¿ Û‡Ì-ʈ-Ó·, ·Ú-¯›-˙ÂÈ.Á) ŸÙ·Ó ÙÚ›· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ·, Û˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰Â‡-ÙÂÚÔ ÊˆÓ‹ÂÓ, ·Ó ·applefi Ù· ‰‡Ô appleÚÒÙ· ·applefi ·˘Ù¿ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË. ∞Ó ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË, ÙÔappleÚÒÙÔ ·applefi Ù· Û‡Ìʈӷ apple¿ÂÈ Ì ÙÔ appleÚÒÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ Î·È Ù· ˘applefiÏÔÈapple· Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, apple.¯. ο-ÛÙÚÔ (ÛÙÚÒ-Ì·), Â-¯ıÚÈ-Îfi˜ (¯ı˜), ·ÏÏ¿ ·Ó-ıÚˆ-appleÈ¿.‰) Δ· ‰›„ËÊ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÔÈ ‰›ÊıÔÁÁÔÈ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·˘ Î·È Â˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌfi ˆ˜¤Ó·˜ ÊıfiÁÁÔ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰Â ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È, apple.¯. ¤-ÌappleÔ-ÚÔ˜, ¤-ÓÙÔ-ÌÔ, apple›-Ú·, ÎÔ-ÚfiÈ-‰Ô, apple·È-‰È¿.Â) Δ· fiÌÔÈ· Û‡Ìʈӷ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È, apple.¯. Û˘Ï-Ï·-‚‹, ÂÓ-ÓÈ¿.ÛÙ)√È Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ apple·Ú·apple¿Óˆ ηÓfiÓ˜, apple.¯. η-Ù·-ÁÚ¿-ʈ, apple·-Ú·-ÌÈ-Ï¿-ÂÈ.3.5.√È Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – ∏ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Áڷʤ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·ÈÛ˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó˜. ÙÔÓ apple›Ó·Î· apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ appleÈÔ Û˘¯Ófi¯ÚËÛÙ˜ ·applefi ·˘Ù¤˜.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·273. ∏ °ƒ∞º∏27¿Á. = ¿ÁÈÔ˜ ·È. = ·ÈÒÓ·˜ ·.·. = ·ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ·Ú. = ·ÚÈıÌfi˜ ‚Ï. = ‚ϤappleÂÁÚ·Ì. = ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ ‰›‰· = ‰ÂÛappleÔÈÓ›‰· ‰ËÏ.= ‰ËÏ·‰‹ ‰Ú. = ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÂÎ. = ÂηÙÔÛÙfiÎ.Ô.Î. = Î·È Ô‡Ùˆ Î. = ·ÚÈÔ˜, ΢ڛ· ÎÎ. = ·ÚÈÔÈ, Î˘Ú›Â˜ Î.¿. = Î·È ¿ÏÏ· ÎÙÏ. = Î·È Ù· ÏÔÈapple¿Î·ıÂÍ‹˜Ï.¯. = ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË Ì. = ̤ÙÚ· Ì.Ì. = ÌÂÙ¿ Ì.Ã. = ÌÂÙ¿ ÃÚÈÛÙfiÓ fi.apple. = fiappleÔ˘ÌÂÛËÌ‚Ú›·Óapple·Ú·apple¿ÓˆappleÚ‚Ï. = apple·Ú¿‚·Ï apple.Ì. = appleÚÔ ÌÂÛËÌ‚Ú›·˜ apple.¯. = apple·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ apple.Ã. = appleÚo ÃÚÈÛÙÔ‡ ÛÙ. = ÛÙ›¯Ô˜¯¿ÚËÙ.Ì. = ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi À°. = ˘ÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ ÊÊ. = ʇÏÏ· ¯ÏÌ. = ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ò. = Òڷ̤ÙÚÔ·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ¡· apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ˙¢Á¿ÚÈ· ϤÍÂˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·appleÈÛÙÒÛÂÙ appleÒ˜ Ô ÙfiÓÔ˜ Ù˘ Ϥ͢ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ› ÙȘÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ.ÓfiÌÔ˜-ÓÔÌfi˜, ‰›appleÏ·-‰ÈappleÏ¿, Îڤ̷-ÎÚÂÌ¿, Ì›ÛÔ˜-ÌÈÛfi˜, applefiÙÂ-appleÔÙ¤, ÌfiÓÔ˜-ÌÔÓfi˜.°È’ ·˘Ùfi ϤÌ fiÙÈ Ô ÙfiÓÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈËÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ› ‰ËÏ·‰‹ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈοfiÌÔȘ ϤÍÂȘ.2. Δ· apple¿ıË ÙˆÓ ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘ appleÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ Ë appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·applefi‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ˘ÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜, ʈÓËÙÈÎÔ‡˜ Î.¿. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆapple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.·) ∏ Î. ΔÔ˘Ú¿ÓË apple‹Ú Û fiϘ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÂÓÓ¤·.¢Â Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó›˙ËÛË ÛÙË Ï¤ÍË ÂÓÓ¤· (ÂÓÓÈ¿), ÁÈ·Ù› appleÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó·Ó Âapple›ÛËÌÔ ÙfiÓÔ.‚) ∫¿ÏÂÛ ÙÔÓ ÂÚÈÎÏ‹, fiÙ·Ó Î·Ù¤‚ËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ÙÔÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ‹ ¤¯Ô˘Ì ˯ËÚÔappleÔ›ËÛË (Ó+apple = Ìapple) ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ʈÓËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ú˘ıÌÔ‡ ÔÌÈÏ›·˜.À¡√Δπ∫√ππ¡∞∫∂¿ıË ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ¿ıË Û˘ÌÊÒÓˆÓ˘Ó›˙ËÛˢӷ›ÚÂÛËŒÎıÏÈ„Ë∞Ê·›ÚÂÛˢÁÎÔapple‹∞appleÔÎÔapple‹¢È·ÊÔÚÔappleÔ›ËÛË ·Ú¯ÈÎÒÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ∞appleÔ‚ÔÏ‹∞ÊÔÌÔ›ˆÛË ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¿ÚıÚˆÛ˘∞ÊÔÌÔ›ˆÛË ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ Ë¯ËÚfiÙËÙ·


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·2828 ƒøΔ√ ∫∂º∞§∞π√ ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞ÀappleÂÚÙÌËÌ·ÙÈοÛÙÔȯ›·ΔfiÓÔ˜ Ϥ͢ΔfiÓÔ˜ ÊÚ¿Û˘(ÂappleÈÙÔÓÈÛÌfi˜)√͇ÙÔÓË·ÚÔ͇ÙÔÓËÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓˢÏÏ·‚‹∂›‰Ë ϤÍÂˆÓ ˆ˜ appleÚÔ˜ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ∂›‰Ë Û˘ÏÏ·‚ÒÓˆ˜ appleÚÔ˜ ÙË ı¤Û˪ÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚Ë¢ÈÛ‡ÏÏ·‚ËΔÚÈÛ‡ÏÏ·‚ËÔÏ˘Û‡ÏÏ·‚Ë∞Ú¯È΋§‹ÁÔ˘Û··Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·ÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·ΔÂÏ›· ( . )ÕÓˆ ÙÂÏ›· ( Ø )∫fiÌÌ· ( , )∂ÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ( ; )£·˘Ì·ÛÙÈÎfi ( ! )ËÌ›· ÛÙ›Í˘ ¢ÈappleÏ‹ ÙÂÏ›· ( : )·Ú¤ÓıÂÛË ( ( ) )∞appleÔÛȈappleËÙÈο ( ... )·‡Ï· ( – )¢ÈappleÏ‹ apple·‡Ï· (– –)∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ( « » )∂ÓˆÙÈÎfi ( - )


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·29¢ ∂ÀΔ∂ƒ√ ∫ ∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞1. Δ√ ∞ƒ£ƒ√ΔÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ: ¯Ú‹ÛË Î·È ÌÔÚÊ‹1.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛËΔÔ ¿ÚıÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È appleÚÈÓ ·applefi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ˘ appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÌË ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÌË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘, apple.¯. √È ÏˆÊfiÚÔÈ Ù˘applefiÏ˘ Ì·˜. ŒÓ· ÏÈ‚¿‰È ‰›appleÏ· ·applefi ÙÔ appleÔÙ¿ÌÈ. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È appleÚÈÓ ·applefi ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘,Ù· ÔappleÔ›· fï˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, apple.¯. ∞ÎÔ‡ÂÈ Ù· ›‰È· Î·È Ù· ›‰È·.∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ¿ÚıÚ·, ¤Ó· ÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È ¤Ó· ·fiÚÈÛÙÔ. ªÂ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ Â›Ù Á›ÓÂÙ·ÈÏfiÁÔ˜ ÁÈ· οÙÈ (appleÚfiÛˆappleÔ, ˙ÒÔ, appleÚ¿ÁÌ·, ¤ÓÓÔÈ·) appleÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ‹ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ ·applefi Ù· ¿ÙÔÌ· appleÔ˘ Û˘Ì-ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· ›Ù Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÓÙÈappleÚÔÛˆapple¢ÙÈÎfi ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘, apple.¯. ªËÓ·ÁÁ›˙ÂȘ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ΔÔ ÂÏ¿ÊÈ Â›Ó·È ˘appleÂÚ‹Ê·ÓÔ ˙ÒÔ. ªÂ ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· οÙÈ (appleÚfiÛˆappleÔ,˙ÒÔ, appleÚ¿ÁÌ·, ¤ÓÓÔÈ·) appleÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ‹ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ ·applefi Ù· ¿ÙÔÌ· appleÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈ-ÓˆÓ›·, apple.¯. ÚÔ¯ı¤˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ¤Ó·Ó apple·ÏÈfi ÌÔ˘ Ê›ÏÔ. ∏ ·appleÔ˘Û›· Âapple›Û˘ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘ ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi·ÚÈıÌfi appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ¤Ó·Ó apple·ÚfiÌÔÈÔ ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. ◊Úı·Ó ÙÔ˘Ú›-ÛÙ˜ ÛÙËÓ applefiÏË Ì·˜.1.2.ªÔÚÊÔÏÔÁ›·ΔÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù‡appleÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ ÌfiÓÔÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÁÂÓÒÓ.·. ΔÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ∫Ï›ÛË – ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ô Ë ÙÔ°ÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Ù˘ ÙÔ˘∞ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔÓ ÙË(Ó) ÙÔÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÔÈ ÔÈ Ù·°ÂÓÈ΋ ÙˆÓ ÙˆÓ ÙˆÓ∞ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙȘ Ù·29


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·3030¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞ΔÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ Î·ÓÔÓÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏËÙÈ΋. apple·ÓÈfiÙÂÚ· –fiÙ·Ó Î¿appleÔÈÔ˜ ηÏ› ¤Ó· ÔÈÎÂ›Ô appleÚfiÛˆappleÔ·applefi Ì·ÎÚÈ¿, Û appleÔχ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ‹ ·ÎfiÌË Î·È Û ηıËÌÂÚÈÓfi ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜, Ì ÛÎÔapplefiappleÂÚÈapple·ÈÎÙÈÎfi ‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡– ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Ë ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋ ÎÏËÙÈ΋ ˆ, apple.¯. ø apple·Ù¤Ú·!ø ‡„Ô˜ ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ! ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Î·È ÙÔ Â, apple.¯. ∂ apple‡ÚÔ.∏ appleÚfiıÂÛË ÛÂ, fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·applefi ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ, Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ·˘Ùfi Û ÌÈ· ϤÍË, ‰Ë-Ï·‰‹ Û + ÙÔÓ = ÛÙÔÓ, Û + ÙÔ˘ = ÛÙÔ˘, Û + Ù˘ = ÛÙ˘, Û + ÙˆÓ = ÛÙˆÓ, Û + ÙȘ = ÛÙȘ ÎÙÏ. ΔÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ, apple.¯. ‹Á ÛÙË £‹‚· ηȤʷÁ ÛÙÔ˘ ·apple·‰fiappleÔ˘ÏÔ˘ (ÂÓÓÔÂ›Ù·È ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ·apple·‰fiappleÔ˘ÏÔ˘).‚. ΔÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤Ó·˜ ÌÈ·/Ì›· ¤Ó·°ÂÓÈ΋ ÂÓfi˜ ÌÈ·˜/Ì›·˜ ÂÓfi˜∞ÈÙÈ·ÙÈ΋ ¤Ó·Ó ÌÈ·(Ó)/Ì›·(Ó) ¤Ó·ΔÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏËÙÈ΋.·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ›‰ÈÔ˘˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ Ì ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Âapple›ıÂÙÔ ¤Ó·˜, Ì›·/ÌÈ·, ¤Ó·. ¢È·ÎÚ›ÓÔ-ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·applefi ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ. ªÂ ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ‰ËÏÒÓÂÙ·È appleÔÛfiÙËÙ·, ÂÓÒ Ì ÙÔ¿ÚıÚÔ ÙÔ ÌË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, apple.¯. ∏ πˆ¿ÓÓ· ¤¯ÂÈ ¤Ó· apple·È‰› (·ÚÈıÌËÙÈÎfi). √ ÌÈÎÚfi˜ ∞Ϥ͢ ‹Ù·Ó ¤Ó· appleÔ-χ ˙ˆËÚfi apple·È‰› (¿ÚıÚÔ).√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:°È· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ó Ù˘ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋˜ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·fiÚÈÛÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ (ÙÔÓ, ¤Ó·Ó)Î·È ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘ ÙË(Ó), ‚Ï. ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ºˆÓÔÏÔÁ›·.·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…H ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·fiÚÈÛÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ‰ÂÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË appleÔÈÎÈÏ›·. øÛÙfiÛÔ Û ÔÚÈṲ̂ӷ apple·ÏÈ¿·ÏÏ¿ Î·È Û ۇÁ¯ÚÔÓ· ΛÌÂÓ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ‰È·ÏÂÎÙfiÊˆÓˆÓ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÔÌÈÏË-ÙÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿appleÔȘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ·appleÔÎÏ›ÛÂȘ ·applefi ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË (ÓfiÚÌ·). ∞˘-Ù¤˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ·appleÔÎÏ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛÙ· apple·Ú·Î¿Ùˆ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefi ·˘ıÂ-ÓÙÈÎfi ÏfiÁÔ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ.·) °È·Ù› ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜ ‡apple·ÙÔÈ Î’ ÔÈ appleÚ·›ÙÔÚ˜ ‚Á‹Î·ÓÛ‹ÌÂÚ· Ì Ù˜ ÎfiÎÎÈÓ˜, Ù˜ ÎÂÓÙË̤Ó˜ ÙfiÁ˜.(∫. ∫·‚¿Ê˘, «ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜»)‚) ˘ Ù˜ ‰‡Ó·Ì¤˜ ÛÔ˘ ÛappleÚÒ¯ÓÂÈ˜Î·È ·ÁηϿ ‰ÂÓ Â›Ó’ appleÔÏϤ˜.(¢. ÔψÌfi˜, «⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó», ÛÙÚÔÊ‹ 129)Á) π„¤˜ ˘ °ÈÒÚÁÔ˘˜ ›‰È ¤Ó· ηÎfi ‡ÓÔ˘ÚÔ˘. ŒappleÈÛÈ ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘˜ (=‰Ú˘˜) ÎÈ ÙÔ˘Ó ¯Ù‡appleÛÈ ÛÙÔ˘ ÎÈÊ¿Ï È .(∞applefi ÔÌÈÏËÙ‹ ‰È·ÏÂÎÙfiʈÓÔ, ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜)


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·312. Δ∞ √Àπ∞Δπ∫∞312. T∞ √Àπ∞Δπ∫∞ÃÚ‹ÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÌÔÚÊ‹∫Ï›ÛË ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ, ıËÏ˘ÎÒÓ Î·È Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓÕÎÏÈÙ· Î·È ‰ÈappleÏfiÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο2.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰ËΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Û appleÚfiÛˆapple·, ˙Ò·, appleÚ¿ÁÌ·Ù·, ÙfiappleÔ˘˜Î·È Û ¤ÓÓÔȘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó È‰ÈfiÙËÙ·, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, apple.¯. Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜, Ë ·ÏÂappleÔ‡, Ë Î·ÏÔ-Û‡ÓË. ∞appleÔÙÂÏ› ÙÔÓ apple˘Ú‹Ó· ÌÈ·˜ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘, ÂÓÒ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤۷ Û ·˘Ù‹Ó ‹ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ appleÚfi-Ù·ÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙfiÛÔ ·applefi ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· appleÔ˘ ÂappleÈÙÂÏ› fiÛÔ Î·È ·applefi ÙÔ ‡ÊÔ˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÔÔÌÈÏËÙ‹˜. ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘ÌappleÏËÚÒÓÂÈ Î·Ù¿ οappleÔÈÔÓ ÙÚfiappleÔ Û ÌÈ· appleÚfiÙ·ÛË ÙÔ Ú‹Ì· ›Ù ˆ˜ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ‹ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ù ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜.Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È:·)  ·ÚÈ·: fiÛ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ appleÚfiÛˆappleÔ ‹ ˙ÒÔ, apple.¯. Ô Ù¿ı˘, Ô ∞˙fiÚ. ø˜ ·ÚÈ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡-ÓÙ·È Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÙˆÓ ÌËÓÒÓ, ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ, ÙˆÓ appleÏÔ›ˆÓ, ÙˆÓ ÏÔÁÔÙÂ-¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Î.¿., apple.¯. ΔÂÙ¿ÚÙË, πÔ‡ÓÈÔ˜, ¡·˘Ù›ÏÔ˜.√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÎÂÊ·Ï·›Ô. ªÂ ÎÂÊ·Ï·›Ô ÁÚ¿ÊÂÙ·È Âapple›Û˘ Î·È ÙÔ ·Ú¯È-Îfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ (apple.¯. Ԣˉfi˜), ÙˆÓ ÙÈÌËÙÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ (apple.¯. ‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜), Ë Ï¤ÍË £Âfi˜Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂappleˆÓ˘Ì›Â˜ (∫‡ÚÈÔ˜, ·Ó·Á›·, ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÎÙÏ.), ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ (apple.¯. πÂÚ¿ ‡-ÓÔ‰Ô˜), ÙˆÓ Ó·ÒÓ (apple.¯. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜), ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ (apple.¯. ∂›‰ËÛË), ÙˆÓ appleÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ (apple.¯. ∞›ÔÏÔ˜), ÙˆÓapplefiÏÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ (apple.¯. ΔÚ›appleÔÏË, ∞Ï‚·Ó›·), ÙˆÓ Ô‰ÒÓ (apple.¯. Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ÙˆÓ appleÏ·ÙÂÈÒÓ (apple.¯. appleÏ·-Ù›· ˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜), ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ (apple.¯. ÓÔÌfi˜ ƒÔ‰fiapple˘), ÙˆÓ ÙÔappleÔıÂÛÈÒÓ (apple.¯. §È‚¿‰È·), ÙˆÓ appleÔÙ·ÌÒÓ (apple.¯. Ë-ÓÂÈfi˜), ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ (apple.¯. ŸÏ˘ÌappleÔ˜), ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ (apple.¯. ªÈÎÚ‹ μfiÏ‚Ë), ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ fiÚˆÓ (apple.¯. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË),ÙˆÓ ÂappleÈÛÙËÌÒÓ ˆ˜ Âapple›ÛËÌˆÓ fiÚˆÓ (apple.¯. ºÈÏÔÛÔÊ›·), ÙˆÓ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ, ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, appleÔÏÈ-ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ (apple.¯. ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ∂˘Úˆapple·˚΋ ŒÓˆÛË, μ ’ §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘,ÀappleÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ), ıÂÛÌÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ (apple.¯. √Ï˘ÌappleÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) Î·È ÙˆÓÔ˘Ú¿ÓÈˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ (apple.¯. ◊ÏÈÔ˜, °Ë).∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‹ appleÂ˙Ô‡ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘applefiÎÂÈÙ·È Û ·applefiÏ˘ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È Î·È·applefi apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ¤ÓÙ˘apple· ¢Ú›·˜Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.‚)  ÎÔÈÓ¿: fiÛ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple·, ˙Ò· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù· appleÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜ ‹ appleÔ˘ ‰Ë-ÏÒÓÔ˘Ó Î¿appleÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‹ ȉÈfiÙËÙ·, apple.¯. ‰ÚfiÌÔ˜, ¿Ó‰Ú·˜, Á¿Ù·, ˙ˆ‹, ÂÏ¢ıÂÚ›·.Á)  appleÂÚÈÏËappleÙÈο: fiÛ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û‡ÓÔÏ· appleÚÔÛÒappleˆÓ ‹ ˙ÒˆÓ ‹ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, apple.¯. ÎfiÛÌÔ˜, ÎÔapple¿‰È.‰) Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: fiÛ· ÎÔÈÓ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó appleÚfiÛˆapple·, ˙Ò· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù· appleÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙÈÏËappleÙ¿·applefi ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, apple.¯. ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.Â)  ·ÊËÚË̤ӷ: fiÛ· ÎÔÈÓ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ȉÈfiÙËÙ· ‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÁÂÓÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ-ÓÙ·È Û fiÓÙ· appleÔ˘ Ù· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÌfiÓÔ Ì ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘, apple.¯. Ë ÂÈÚ‹ÓË, Ë ¯·Ú¿.ÔÏÏ¿ ·applefi Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÓfiÌ·Ù· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ¿ÏÏÔÙ ·ÊËÚË̤ӷ, apple.¯. ΔÔappleÏ·›ÛÈÔ appleÔ˘ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ apple›Ó·Î· Â›Ó·È ‚·Ì̤ÓÔ appleÚ¿ÛÈÓÔ (Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ). √ ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¢ڇ appleÏ·›-ÛÈÔ Û¯¤ÛÂˆÓ (·ÊËÚË̤ÓÔ).


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·3232¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞2.2.°¤ÓÔ˜ – ·ÚÈıÌfi˜∫¿ı ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ·Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó· Á¤ÓÔ˜. Δ· Á¤ÓË ÛÙ· ÔappleÔ›· ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ÙÚ›·:ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi, ÙÔ ıËÏ˘Îfi Î·È ÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. Δ· Á¤ÓË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ‰Â Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·apple·Ú·›ÙËÙ· Ì ÙÔ Ê˘-ÛÈÎfi Á¤ÓÔ˜ Ô‡ÙÂ Î·È Ì ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÀÊ›ÛÙ·ÓÙ·È fï˜ ÛÙ· Ó¤· ÂÏÏËÓÈο ÔÚÈṲ̂-Ó˜ Ù¿ÛÂȘ appleÔ˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ·applefi ·˘-Ù¤˜ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·) Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÓıÚÒappleÈÓ· fiÓÙ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ appleÚÔÛÒappleÔ˘ ÛÙÔÔappleÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, apple.¯. ¿ÓÙÚ·˜, Á˘Ó·›Î·, ·ÏÏ¿ ·ÁfiÚÈ, ÎÔÚ›ÙÛÈ (Ô˘‰.).‚) Δ· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ì›· ϤÍË ÁÈ· fiÏ· Ù· Á¤ÓË, apple.¯. ÙÔ ÂÏ¿ÊÈ,Ô ‚fi·˜.  ·˘Ù¤˜ ÙȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Â›Ù Ì ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ·ÚÛÂÓÈÎfi˜-‹-fi Î·È ıËÏ˘Îfi˜-‹-fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ›ÙÂ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, Ì ηٷÏËÎÙÈÎfiÌfiÚÊËÌ· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘, apple.¯. Ë ·ÚÛÂÓÈ΋ ·ÏÂappleÔ‡, Ë ÂÏÂÊ·ÓÙ›Ó·.Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ηÓÔÓÈο ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÙÔÓ ÂÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi. Àapple¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ-ο appleÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ‹ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ¯ˆÚ›˜ Î·È ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È apple¿ÓÙÔÙ·applefiÏ˘ÙÔ.√È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ appleÔ˘ Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi ›ӷÈ:·) √˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÓÓÔȘ ÔÈ Ôappleԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÚÈıÌËıÔ‡Ó, apple.¯. ÙÔ ¯¿Ô˜, Ë ÎÔ‡-Ú·ÛË.‚) √˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÓÓÔȘ ÔÈ Ôappleԛ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂappleÈÛً̘ Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜, apple.¯. Ë °Âˆ-ÁÚ·Ê›·, Ë ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·, Ë ÁÏ˘appleÙÈ΋.Á) O˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÓÙfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôappleԛ˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜, apple.¯. ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, Ô £·Ó¿Û˘ Ô∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘.‰) O˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û‡ÓÔÏ· appleÚÔÛÒappleˆÓ ‹ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ (·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· appleÂÚÈÏËappleÙÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο),apple.¯. Ë ÂÚÁ·ÙÈ¿, Ô fi¯ÏÔ˜.Â) √˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ÙÔappleˆÓ‡ÌÈ·, apple.¯. Ë ∞Ó¿ÏË„Ë, Ô √Ú¯ÔÌÂÓfi˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡-ÁÂÓÓ·, Ù· ΔڛηϷ.√ÚÈṲ̂ӷ ÔÓfiÌ·Ù· appleÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ apple·Ú·apple¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ÛÙÔÓ appleÏËı˘-ÓÙÈÎfi ›Ù ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ appleÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· appleÚÔÛ‰ÒÛÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ›Ù ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, apple.¯. ÔÈ °È¿ÓÓˉ˜(fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· appleÔÏÏÔ‡˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ·), ∫·ı·Ú¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú˜ (ÛÙË ÊÚ¿ÛË ŸÏ˜ ÙȘ ∫·ı·Ú¤˜ ¢Â˘-Ù¤Ú˜ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È).√È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ appleÔ˘ Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ›ӷÈ:·) √˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÁÏÒÛÛ·, apple.¯. ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο, ÈÛapple·ÓÈο.‚) √˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰ÈappleÏ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, apple.¯. Á˘·ÏÈ¿.Á) √˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ˆ˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Î.¿., apple.¯. Ú¤ÛÙ·, ‡ÚÂÙÚ·.‰) √ÚÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÁÈÔÚÙ¤˜, apple.¯. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ºÒÙ·.Â) √ÚÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔappleˆÓ‡ÌÈ·, apple.¯. ¤ÚÚ˜, °È¿ÓÓÂÓ·.T¤ÏÔ˜, appleÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÔÓfiÌ·Ù·, Ï·˚΋˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ appleÚÔ¤Ï¢Û˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi, fiappleˆ˜:‚·ÊÙ›ÛÈ·, ÂÁη›ÓÈ·, οϷÓÙ·, ÛˆıÈο, ÙÚ¯¿Ì·Ù·, ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· Î.¿.Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ appleÚÔ˜ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û ÙÚÂȘ η-ÙËÁÔڛ˜, ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ, ÔÈ Ôappleԛ˜ Û˘Ìapple›appleÙÔ˘Ó Ì ٷ ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Á¤ÓË. ŒÙÛÈ, ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙˆÓ ·Ú-ÛÂÓÈÎÒÓ, ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙˆÓ Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·332. Δ∞ √Àπ∞Δπ∫∞33·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ÔÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ¿ÏÏÔÙ ·ÚÈ· Î·È ¿ÏÏÔÙ ÎÔÈÓ¿. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛËÌ·Û›·. ÙË ÁÚ·-Ê‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ·. Δ· ·ÚÈ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÎÂÊ·Ï·›Ô, ÂÓÒ Ù· ÎÔÈÓ¿ Ì appleÂ˙fi.·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÊÚ¿ÛˆÓ:1·. ∏ ÔÌfiÓÔÈ· ·appleÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÚÂÙ‹ ÙˆÓ Ì˘·ÏˆÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ.1‚. ∫¿ı ÊÔÚ¿ appleÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë √ÌfiÓÔÈ· ÁÂÌ›˙ÂÈ ·applefi ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜.2·. ªapple‹Î ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ Î·È ¿Ó·„ fiÏ· Ù· ÊÒÙ·.2‚. Δ· ºÒÙ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.Ù· 1· Î·È 2· ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÔÌfiÓÔÈ· Î·È ÊÒÙ· Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ÔÓfiÌ·Ù·, ÂÓÒ ÛÙ· 1‚ Î·È 2‚ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ϤÍÂȘ Â›Ó·È Î‡-ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù·.2. ÔÏÏ¿ ·applefi Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ¿ÏÏÔÙ ·ÊËÚË̤ӷ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·ÈÛÙË ÛËÌ·Û›·.·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ˙¢Á¿ÚÈ· ÊÚ¿ÛˆÓ:1·. ΔÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ μ·ÁÁÂÏÈÒ˜ ¤Ï·Ìapple ·applefi ¯·Ú¿.1‚. ªÂÙ¿ ·applefi fiÛ· ¤Î·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â appleÚfiÛˆappleÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.2·. Δ· apple·È‰È¿ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó 3 ·ÎÏÔ˘˜.2‚. √ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ Ù˘ applefiÏ˘.Ù· 1· Î·È 2· Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÚfiÛˆappleÔ Î·È Î‡ÎÏÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÒ ÛÙ· 1‚ Î·È 2‚ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ÛÈ·-ÛÙÈο Â›Ó·È ·ÊËÚË̤ӷ.3. ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ‰Â Û˘Ìapple›appleÙÂÈ apple¿ÓÙ· Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Á¤ÓÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û‡ÌappleÙˆÛ˘ apple·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È appleÔχ¤ÓÙÔÓ· ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ˙ÒˆÓ. ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÔÓÔ̷ۛ˜ ˙ÒˆÓ.∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ(Ë ·ÚÛÂÓÈ΋ ·ÏÂappleÔ‡) Ë ·ÏÂappleÔ‡ —(Ô Á¿ÙÔ˜) Ë Á¿Ù· ÙÔ Á·Ù›(Ô ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ / Ë ·ÚÛÂÓÈ΋ ·ÚÎÔ‡‰·) Ë ·ÚÎÔ‡‰· ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ(ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ) (Ë ÏÈÔÓÙ·Ú›Ó· / ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈÙÔ ıËÏ˘Îfi ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ)√È Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û apple·Ú¤ÓıÂÛË Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô Á¤ÓË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ.ŸÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Á¤ÓÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈԇ̠ÙȘ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ apple·Ú¤ÓıÂÛË.2.3.ªÔÚÊÔÏÔÁ›·Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ Û ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· Î·È ·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·.πÛÔÛ‡ÏÏ·‚· Â›Ó·È fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÏÏ·‚ÒÓ Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈ-ÎÔ‡, ÂÓÒ ·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· fiÛ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÏÏ·‚ÒÓ Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ. ‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈ-Ṳ̂Ó˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ‰ÈηٿÏËÎÙ·, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ηٷϋÍÂȘ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfiÎ·È ‰‡Ô ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi, Î·È Û ÙÚÈηٿÏËÎÙ·, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ηٷϋÍÂȘ Û οı ·ÚÈıÌfi. Δ· Ô˘ÛÈ·-ÛÙÈο ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û Ô͇ÙÔÓ· (fiÛ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·), apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· (fiÛ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·) Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· (fiÛ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·).


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·3434¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞∫Ï›ÛË – ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ·. ∫Ï›ÛË ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -·˜ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ô apple·Ù¤Ú·˜ Ì‹Ó·˜ ΋ڢη˜°ÂÓ. ÙÔ˘ apple·Ù¤Ú· Ì‹Ó· ΋ڢη∞ÈÙ. ÙÔÓ apple·Ù¤Ú· Ì‹Ó· ΋ڢη∫ÏËÙ. apple·Ù¤Ú· Ì‹Ó· ΋ڢηÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÔÈ apple·Ù¤Ú˜ Ì‹Ó˜ ΋ڢΘ°ÂÓ. ÙˆÓ apple·Ù¤ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ÎËڇΈÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ apple·Ù¤Ú˜ Ì‹Ó˜ ΋ڢΘ∫ÏËÙ. apple·Ù¤Ú˜ Ì‹Ó˜ ΋ڢÎÂ˜Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·.¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ˘appleÔηÙËÁÔڛ˜: Û fiÛ· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ηÈÛ fiÛ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·. ÙËÓ appleÚÒÙË ˘appleÔηÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó fiÏ· Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó η-Ù¿ÏËÍË -·˜, ÂÎÙfi˜ ·applefi Ù· ‰ÈÛ‡ÏÏ·‚·, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË fiÏ· Ù· ‰ÈÛ‡ÏÏ·‚· Û -·˜ Î·È fiÛ· Ï‹ÁÔ˘Ó Û -›·˜Î·È -›ÛÙ·˜.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ apple·Ù¤Ú·˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÁÒÓ·˜, ·ÈÒÓ·˜, ηÓfiÓ·˜, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‹Ó·˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÏÔ¯›·˜, Âapple·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î‹Ú˘Î·˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¿ÍÔÓ·˜, Á›ÙÔÓ·˜, ÂϤʷÓÙ·˜, ϤÎÙÔÚ·˜, appleÚfiÛÊ˘Á·˜,Ú‹ÙÔÚ·˜, ʇϷη˜ Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·√ÚÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, Û appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ Ù˘appleÈÎÔ‡ ‹ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ-ÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È Î·Ù¿ÏËÍË -Ô˜, apple.¯. appleÚ›ÁÎÈappleÔ˜, ÌËÓfi˜, ÎˉÂÌfiÓÔ˜, Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÛÂÊÚ¿ÛÂȘ fiappleˆ˜: ª¤ÓÂÈ ÛÙËÓ (Ô‰fi) Ú›ÁÎÈappleÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ¤ÁÈÓ apple·ÚÔ˘Û›· Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜.Ôχ Ï›Á· appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ΢ڛˆ˜ Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜ Î·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÛÙÔÓappleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÌÂηٷϋÍÂȘ Û -ÔÈ Î·È -Ô˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì apple·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· (apple.¯.ÔÈ ÁÂÈÙfiÓÔÈ, ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙfiÓÔ˘˜, ÔÈ Ì·ÛÙfiÚÔÈ, ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜), Û ÊÚ¿ÛÂȘ fiappleˆ˜: Œ¯ˆ apple¤ÓÙ ¤ÍÈ Î·ÏÔ‡˜ÁÂÈÙfiÓÔ˘˜ Î·È appleÔÚ‡ÔÌ·È ÛÙË ˙ˆ‹.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -˘ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÂappleÈ‚¿Ù˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂappleÈ‚¿Ù˜°ÂÓ. ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÂappleÈ‚¿ÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂappleÈ‚·ÙÒÓ∞ÈÙ. ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÂappleÈ‚¿ÙË ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂappleÈ‚¿Ù˜∫ÏËÙ. Ì·ıËÙ‹ ÂappleÈ‚¿ÙË Ì·ıËÙ¤˜ ÂappleÈ‚¿ÙÂ˜Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ· Î·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ·.ŸÏ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·352. Δ∞ √Àπ∞Δπ∫∞35√ÚÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -˘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Âapple¿ÁÁÂÏÌ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó, Û ‡ÊÔ˜ ηٿ ηÓfiÓ· ÔÈΛÔ,Î·È ıËÏ˘Îfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Û -ÈÛÛ· Î·È Û -›Ó·, apple.¯. Ë Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘ Î·È Ë Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯ÈÛÛ·, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜Î·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó·.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì·ıËÙ‹˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÛappleÔ˘‰·ÛÙ‹˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂappleÈ‚¿Ù˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚È‚ÏÈÔappleÒÏ˘, ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·√ÚÈṲ̂ӷ Ô͇ÙÔÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Âapple·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ηȉËÌfiÛÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Î‡ÚÈ ηÈÛapple·ÓÈfiÙÂÚ· ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi, ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -¿, apple.¯. ·ÚÈ ‰ÈηÛÙ¿, ·ÚÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¿ (·ÓÙ› ·ÚÈ ‰ÈηÛÙ‹,·ÚÈ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙȘ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Û appleÔχ ÔÈÎÂ›Ô ‹ Î·È Û appleÂÚÈapple·ÈÎÙÈ-Îfi ‡ÊÔ˜). ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÏfiÁÔ Î·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Û ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ‹ ÂÈÚˆÓÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ô Ù‡appleÔ˜ ·˘Ùfi˜ÂappleÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Û ϤÍÂȘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·appleÏÒ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, apple.¯. ·ÚÈ ÛappleÔ˘‰·ÛÙ¿, ·ÚÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·.√ÚÈṲ̂ӷ apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, Û ‡ÊÔ˜ ηٿ ηÓfiÓ· ÔÈÎÂ›Ô ‹ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈ-ÛÙÈÎfi, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Ì›· Û˘ÏÏ·‚‹ apple·Ú·apple¿Óˆ Ì ηٿÏËÍË-¿‰Â˜ ‹ Î·È -ˉ˜, apple.¯. ‰ÂÛapplefiÙ˜, ‰ÂÛapplefiÙˉ˜ Î·È ‰ÂÛappleÔÙ¿‰Â˜, Ú¿ÊÙ˜, Ú¿ÊÙˉ˜ Î·È Ú·ÊÙ¿‰Â˜.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -Ô˜ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ô ‚·ıÌfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ó‹ÊÔÚÔ˜°ÂÓ. ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ·Ó‹ÊÔÚÔ˘∞ÈÙ. ÙÔÓ ‚·ıÌfi ‰ÚfiÌÔ ·Ó‹ÊÔÚÔ∫ÏËÙ. ‚·ı̤ ‰ÚfiÌ ·Ó‹ÊÔÚÂÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÔÈ ‚·ıÌÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ·Ó‹ÊÔÚÔÈ°ÂÓ. ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ·Ó‹ÊÔÚˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·Ó‹ÊÔÚÔ˘˜∫ÏËÙ. ‚·ıÌÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ·Ó‹ÊÔÚÔÈΔ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ·, apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·.Δ· Ô͇ÙÔÓ· Î·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹. ∞applefi Ù· appleÚÔapple·ÚÔ͇-ÙÔÓ· Û ¿ÏÏ· apple·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÙfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ÂÓÒ Û ¿ÏÏ· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯.Ô ·Ó‹ÊÔÚÔ˜, ÙÔ˘ ·Ó‹ÊÔÚÔ˘, ÂÓÒ Ô ¿ÓÂÌÔ˜, ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‚·ıÌfi˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÁÈ·ÙÚfi˜, ıÂfi˜, Ï·fi˜, ÛÂÈÛÌfi˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Á¿ÌÔ˜, ‹ÏÈÔ˜, ÓfiÌÔ˜, ÙfiappleÔ˜, ¯ÒÚÔ˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ó‹ÊÔÚÔ˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÂÌÔ˜, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ·ÓٛϷÏÔ˜, ηًÊÔÚÔ˜, ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·√ÚÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Ì ηٿÏËÍË -Ô·ÓÙ› -Â, apple.¯. °ÈÒÚÁÔ, ¤ÙÚÔ. Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó: ·) ÔÚÈṲ̂ӷ apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· ‚·ÊÙÈÛÙÈο ÔÓfi-Ì·Ù· Î·È ÂappleÒÓ˘Ì·, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÈÓ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, apple.¯. ª¿ÚÎÔ, ÃÚ›ÛÙÔ, ·‡ÏÔ (·ÏÏ¿ Î·È ·‡Ï Û ÔÈ-ÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜), ÂÙÚ¿ÎÔ, ·Ú·ÓÙ¿ÎÔ, Á¤ÚÔ, ‰È¿ÎÔ, ηappleÂÙ¿ÓÈÔ (·ÏÏ¿ Î·È Î·appleÂÙ¿ÓÈÂ), ÏÔ‡ÛÙÚÔ (·ÏÏ¿ ηÈÏÔ‡ÛÙÚÂ), ‚) Ù· ˘appleÔÎÔÚÈÛÙÈο Û -¿ÎÔ˜, apple.¯. ÊÈÏ·Ú¿ÎÔ, Á) ÌÂÚÈο Ô͇ÙÔÓ· ¯·˚‰Â˘ÙÈο, apple.¯. ª·ÓÔÏÈfi,¢ËÌËÙÚfi.∏ ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˜, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓË ËÏÈ-Λ·, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÓ Ù‡appleÔ ¯ÚÔÓÒÓ Î·È, Û Ϸ˚ÎfiÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ¯ÚÔÓÒ, apple.¯. fiÛˆ(Ó) ¯ÚÔÓÒÓ Â›-Ó·È; ∂›Ó·È 15 ¯ÚÔÓÒ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·3636¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞Δ· appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -Ô˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË appleÔÈÎÈÏ›· ÛÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ appleÙÒ-ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ. ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ·) ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·ÔÈ appleÔÏ˘Û‡ÏÏ·‚˜ ϤÍÂȘ, ÔÈ Ï·˚Τ˜ ϤÍÂȘ, appleÔÏÏ¿ ·applefi Ù· ‚·ÊÙÈÛÙÈο ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ù·ÂappleÒÓ˘Ì·, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÂ›Ô Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, apple.¯. ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÎÙ˘appleÔ˘, ÙÔ˘ Á¿È‰·ÚÔ˘,ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˘, ÙÔ˘ ·apple·‰fiappleÔ˘ÏÔ˘. Δ· ›‰È· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜,ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯. ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÙ‡appleÔ˘, ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ÙÔ˘ ·apple·‰ÔappleÔ‡ÏÔ˘.‚) ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÔÚÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Û appleÔχ Ï·˚Îfi ‡ÊÔ˜, ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯. ÔÈ ‰·ÛοÏÔÈ, ÔÈ appleÔϤÌÔÈ. Á) ÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ËÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ Á›ÓÂÙ·È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÛÙËÓappleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, apple.¯. √ appleÚˆı˘appleÔ˘ÚÁfi˜Î¿ÏÂÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ appleÈ· ÙÔ˘˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘˜;√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -·˜ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ô „·Ú¿˜ Ú‹Á·˜ ÙÛ¤ÏÈÁη˜°ÂÓ. ÙÔ˘ „·Ú¿ Ú‹Á· ÙÛ¤ÏÈÁη∞ÈÙ. ÙÔÓ „·Ú¿ Ú‹Á· ÙÛ¤ÏÈÁη∫ÏËÙ. „·Ú¿ Ú‹Á· ÙÛ¤ÏÈÁηÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ ÔÈ „·Ú¿‰Â˜ ÚËÁ¿‰Â˜ ÙÛÂÏÈÁο‰Â˜°ÂÓ. ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ ÚËÁ¿‰ˆÓ ÙÛÂÏÈÁο‰ˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ÚËÁ¿‰Â˜ ÙÛÂÏÈÁο‰Â˜∫ÏËÙ. „·Ú¿‰Â˜ ÚËÁ¿‰Â˜ ÙÛÂÏÈÁο‰Â˜Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ·, apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·. fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·.ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·¤Ú·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -¿ÎÈ·˜ (Ù˘¯ÂÚ¿ÎÈ·˜, ÎÔÚÙ¿ÎÈ·˜, ÙÛ·-ÓÙ¿ÎÈ·˜ Î.¿.), Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi Ì ηٿÏËÍË -ˉ˜, apple.¯. ·¤Úˉ˜, Ù˘¯ÂÚ¿Îˉ˜.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ „·Ú¿˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ì·Í¿˜, ‚ÔÚÈ¿˜, ηÛÙ·Ó¿˜, ÂÈÚ·È¿˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú‹Á·˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· οÏÊ·˜, Ìapple¿ÚÌapple·˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙÛ¤ÏÈÁη˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ̤ÚÌËÁη˜, Á˘ÌÓÔÛ¿ÏÈ·Áη˜ Î.¿.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -˘ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ô Î·ÊÂÙ˙‹˜ ‚·ÚοÚ˘ ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘°ÂÓ. ÙÔ˘ ηÊÂÙ˙‹ ‚·ÚοÚË ÊÔ‡ÚÓ·ÚË∞ÈÙ. ÙÔÓ Î·ÊÂÙ˙‹ ‚·ÚοÚË ÊÔ‡ÚÓ·ÚË∫ÏËÙ. ηÊÂÙ˙‹ ‚·ÚοÚË ÊÔ‡ÚÓ·ÚËÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÔÈ Î·ÊÂÙ˙‹‰Â˜ ‚·ÚοÚˉ˜ ÊÔ˘ÚÓ¿Úˉ˜°ÂÓ. ÙˆÓ Î·ÊÂÙ˙‹‰ˆÓ ‚·ÚοÚˉˆÓ ÊÔ˘ÚÓ¿ÚˉˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ηÊÂÙ˙‹‰Â˜ ‚·ÚοÚˉ˜ ÊÔ˘ÚÓ¿Úˉ˜∫ÏËÙ. ηÊÂÙ˙‹‰Â˜ ‚·ÚοÚˉ˜ ÊÔ˘ÚÓ¿Úˉ˜


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·372. Δ∞ √Àπ∞Δπ∫∞37Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ·, apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·. Δ· apple·ÚÔ͇-ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·,ÂÓÒ Ù· Ô͇ÙÔÓ· ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÊÂÙ˙‹˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‚ÈÔÏÈÙ˙‹˜, ÁÂÌÈÙ˙‹˜, ÌappleÂÙ·Ù˙‹˜, apple·ÏÈ·Ù˙‹˜, Ù·ÍÈÙ˙‹˜, ¯·Ù˙‹˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‚·ÚοÚ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ì·Ó¿‚˘, Ó·˙È¿Ú˘, ÓÔÈÎÔ·Ú˘, Ù·‚ÂÚÓÈ¿Ú˘, ʷΛÚ˘ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘ ÎÏ›ÓÂÙ·È Ùo ÎÔÙ˙¿Ìapple·Û˘ Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·√ÚÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi Î·È ¤Ó·Ó Ù‡appleÔ appleÈÔ Ï·˚-Îfi Û -·›ÔÈ, -·›ˆÓ, -·›Ô˘˜, -·›ÔÈ, apple.¯. ÓÔÈÎÔ·Ú˘ – ÓÔÈÎÔ΢ڷ›ÔÈ, ∞Ṳ́Ó˘ – ∞ÚÌÂÓ·›ÔÈ. √È Ù‡appleÔÈ ·˘ÙÔ›¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -˘ Ì ‰ÈappleÏfi appleÏËı˘ÓÙÈÎfi∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ÔÈ ·Ê¤ÓÙ˜/·ÊÂÓÙ¿‰Â˜°ÂÓ. ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÙˆÓ ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ∞ÈÙ. ÙÔÓ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ˘˜ ·Ê¤ÓÙ˜/·ÊÂÓÙ¿‰Â˜∫ÏËÙ. ·Ê¤ÓÙË ·Ê¤ÓÙ˜/·ÊÂÓÙ¿‰Â˜Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ· Î·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ·.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ê¤ÓÙ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‰Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Î.¿.∏ ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Û -ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡¯ÚËÛÙË ÁÈ· appleÔÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜.√ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ Û -¿‰Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û ÔÈÎÂ›Ô Î·È Ï·˚Îfi ‡ÊÔ˜.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -¤˜ Î·È -Ô‡˜ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ô Î·Ê¤˜ apple·appleappleÔ‡˜ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ apple·appleappleÔ‡‰Â˜°ÂÓ. ÙÔ˘ ηʤ apple·appleappleÔ‡ ÙˆÓ Î·Ê¤‰ˆÓ apple·appleappleÔ‡‰ˆÓ∞ÈÙ. ÙÔÓ Î·Ê¤ apple·appleappleÔ‡ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜ apple·appleappleÔ‡‰Â˜∫ÏËÙ. ηʤ apple·appleappleÔ‡ ηʤ‰Â˜ apple·appleappleÔ‡‰Â˜Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È fiÏ· Ô͇ÙÔÓ·.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·Ê¤˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ηӷapple¤˜, appleÔ˘Ú¤˜, ÏÂΤ˜, apple·ÓÛ¤˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ apple·appleappleÔ‡˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· πËÛÔ‡˜, ÓÔ˘˜, ÚÔ˘˜ (ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi).√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -¤·˜ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ô ÎÔ˘Ú¤·˜ ÔÈ ÎÔ˘Ú›˜°ÂÓ. ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú¤· ÙˆÓ ÎÔ˘Ú¤ˆÓ∞ÈÙ. ÙÔÓ ÎÔ˘Ú¤· ÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ú›˜∫ÏËÙ. ÎÔ˘Ú¤· ÎÔ˘Ú›˜Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È fiÏ· apple·ÚÔ͇ÙÔÓ·.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÔ˘Ú¤·˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÌÊÔÚ¤·˜, ‚·Ê¤·˜, ‰È·ÓÔ̤·˜, ÙÔ̤·˜ Î.¿.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·3838¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞∞ÓÒÌ·Ï· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο∞ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ÔappleÔ›· ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·Ó¤Ó· appleÚfiÙ˘appleÔ ·applefi Ù· apple·Ú·apple¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÏ›ÛË Â›Ó·È Ù· Ô˘-ÛÈ·ÛÙÈο Ì˘˜, appleڤۂ˘ Î·È appleÚ‡Ù·Ó˘.∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ô Ì˘˜ appleڤۂ˘ appleÚ‡Ù·Ó˘ ÔÈ Ì˘˜/̇˜ appleÚ¤Û‚ÂȘ appleÚ˘Ù¿ÓÂȘ°ÂÓ. ÙÔ˘ Ì˘fi˜ appleÚ¤Û‚Ë appleÚ‡Ù·ÓË ÙˆÓ Ì˘ÒÓ appleÚ¤Û‚ÂˆÓ appleÚ˘Ù¿ÓˆÓ∞ÈÙ. ÙÔÓ Ì˘ appleÚ¤Û‚Ë appleÚ‡Ù·ÓË ÙÔ˘˜ Ì˘˜/̇˜ appleÚ¤Û‚ÂȘ appleÚ˘Ù¿ÓÂȘ∫ÏËÙ. Ì˘ appleÚ¤Û‚Ë appleÚ‡Ù·ÓË Ì˘˜/̇˜ appleÚ¤Û‚ÂȘ appleÚ˘Ù¿ÓÂȘ‚. ∫Ï›ÛË ıËÏ˘ÎÒÓ√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -· (ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ë ÛappleËÏÈ¿ ÂÈÎfiÓ· ·›ıÔ˘Û·°ÂÓ. Ù˘ ÛappleËÏÈ¿˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜∞ÈÙ. ÙË(Ó) ÛappleËÏÈ¿ ÂÈÎfiÓ· ·›ıÔ˘Û·∫ÏËÙ. ÛappleËÏÈ¿ ÂÈÎfiÓ· ·›ıÔ˘Û·ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ ÔÈ ÛappleËÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·›ıÔ˘Û˜°ÂÓ. ÙˆÓ ÛappleËÏÈÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ∞ÈÙ. ÙȘ ÛappleËÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·›ıÔ˘Û˜∫ÏËÙ. ÛappleËÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ·, apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·.¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ˘appleÔηÙËÁÔڛ˜: Û fiÛ· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·Î·È Û fiÛ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·. ÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È fiÛ· Ï‹ÁÔ˘Ó Û -›‰·, -¿‰·, -ÙËÙ·Î·È -fiÓ·, apple.¯. ȉÈfiÙËÙ· – ȉÈÔًوÓ. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ‚ÂÏfiÓ· Î·È ÎÔÏfiÓ·.ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ Ô Ù‡appleÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡¯ÚË-ÛÙÔ˜, fiappleˆ˜: ‰›„·, ‰›·ÈÙ·, ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÔÌÔÚÊÈ¿, fiappleÂÚ·, ÔÚÊ¿ÓÈ·, Ú¿ÙÛ·, Úfiη, Û·apple›Ï·, ÛÎÔÙÔ‡Ú· Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛappleËÏÈ¿ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÔÌÔÚÊÈ¿ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÈÎfiÓ· ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎÙ›Ó·, ÁÔÚÁfiÓ·, ÌËÙ¤Ú· Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·›ıÔ˘Û· ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ï‹ıÂÈ·, Ì·ı‹ÙÚÈ· Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·√ÚÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û ÛÙÂÚÂfiÙ˘apple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÏfiÁÈ·˜ appleÚÔ¤Ï¢Û˘ apple·-ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ù‡appleÔ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÂÓÈÎÔ‡ Û -Ô˜, fiappleˆ˜: ∏ ÂıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ŒÏÎÂÙ·È ÏfiÁˆ ‚·Ú‡ÙËÙÔ˜.ŸÓÔÌ· ÌËÙÚfi˜. Ôχ Ï›Á· ·applefi Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ Û apple·ÚfiÌÔÈÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÓÔ-Ì·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ÎÏ›ÛË, apple.¯. ∂ÏÏ¿˜, ‚·Ú‡Ù˘.√ÚÈṲ̂ӷ ·applefi Ù· apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ηÙ‚¿-˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û ÛÙÂÚÂfiÙ˘apple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÏfiÁÈ·˜ appleÚÔ¤Ï¢Û˘ ¤Ó·Ó Ù‡-appleÔ ÁÂÓÈ΋˜ ÂÓÈÎÔ‡ Û -˘ Ì apple·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯. ·Ì¿Í˘, ÙÚ·-apple¤˙˘, Û ÊÚ¿ÛÂȘ fiappleˆ˜: ÕÎÔ˘Û ٷ ÂÍ ·Ì¿Í˘. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ˘apple¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÚ·apple¤˙˘. Ù·ıÌfi˜ §·Ú›-Û˘. ŸÛ· appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ›‰È·˜ ˘appleÔηÙËÁÔÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ı¤Ì· appleÔ˘ Ï‹ÁÂÈ Û ʈӋÂÓ ‹


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·392. Δ∞ √Àπ∞Δπ∫∞39-Ú apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù‡appleÔ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÂÓÈÎÔ‡ Ì ÙfiÓÔ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯.ÂappleÈÎÚ·Ù›·˜, ∂˘‚Ô›·˜, ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, apple.¯. ˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂appleÈÎÚ·Ù›·˜. Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂˘‚Ô›·˜.Δ· ÙÔappleˆÓ‡ÌÈ· ∞ı‹Ó·, £‹‚· Î·È ¿ÙÚ· ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È Û ÛÙÂÚÂfiÙ˘apple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘ÓÛÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ∞ıËÓÒÓ, £Ë‚ÒÓ Î·È ·ÙÚÒÓ, apple.¯. √ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ıËÓÒÓ– ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È appleÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˜.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -Ë, appleÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ Û -˜ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÓÒÌË Î¿Ì·ÚË ¯¿ÚË°ÂÓ. Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ο̷Ú˘ ¯¿Ú˘∞ÈÙ. ÙË(Ó) ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÓÒÌË Î¿Ì·ÚË ¯¿ÚË∫ÏËÙ. ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÓÒÌË Î¿Ì·ÚË ¯¿ÚËÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÓÒ̘ ο̷Ú˜ ¯¿Ú˜°ÂÓ. ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÁÓˆÌÒÓ (η̷ÚÒÓ) —∞ÈÙ. ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÓÒ̘ ο̷Ú˜ ¯¿Ú˜∫ÏËÙ. ÁÚ·Ì̤˜ ÁÓÒ̘ ο̷Ú˜ ¯¿ÚÂ˜Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ·, apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·. ŸÏ· ÛÙË ÁÂ-ÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·.√ÚÈṲ̂ӷ apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰Â Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡, apple.¯. ˙¤-ÛÙË, ¯¿ÚË, ˙¿¯·ÚË (appleÏËı. = ˙¿¯·Ú˜, fiÙ·Ó appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˙¿¯·ÚË Û ·‚Ô˘˜).∞ÚÎÂÙ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜, fiappleˆ˜ ·‰ÂÏÊ‹/·‰ÂÚÊ‹, (Â)Í·‰¤ÏÊË/(Â)Í·‰¤ÚÊË, Ó‡ÊË,∫˘Úȷ΋, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜ ÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Ì ηٿÏË-ÍË Û -ÒÓ Î·È -¿‰ˆÓ, apple.¯. ·‰ÂÏÊÒÓ Î·È ·‰ÂÏÊ¿‰ˆÓ.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÏÏ·Á‹, ÂÎÏÔÁ‹, ʈӋ, „˘¯‹ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÓÒÌË ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Á¿appleË, ¿ÎÚË, ‚Ï¿‚Ë, ‚Ú‡ÛË, ‰¿ÊÓË, ‰›ÎË, Ó›ÎË, Ù¤¯ÓË, Ê‹ÌË Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î¿Ì·ÚË ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÕÚÙÂÌË, ˙¿¯·ÚË (ÛÙË ÁÂÓ. ÂÓÈÎÔ‡ ˙¿¯·Ú˘ Î·È ˙·¯¿Úˆ˜), οappleapple·ÚË,ۛηÏË Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯¿ÚË ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‚Ú‡ÛË, ˙¤ÛÙË, ÎfiÚË, Ï¿ÛappleË, ̤ıË, ̤ÛË, ÛÙ¿ÓË, ÛÙÚÒÛË, ÙfiÏÌË Î.¿.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -Ë, appleÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ Û -ÂȘ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ë ÁÓÒÛË ·›ÙËÛË°ÂÓ. Ù˘ ÁÓÒÛ˘/ÁÓÒÛˆ˜ ·›ÙËÛ˘/·ÈÙ‹Ûˆ˜∞ÈÙ. ÙË(Ó) ÁÓÒÛË ·›ÙËÛË∫ÏËÙ. ÁÓÒÛË ·›ÙËÛËÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ°ÂÓ. ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ∞ÈÙ. ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ∫ÏËÙ. ÁÓÒÛÂȘ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·. Δ· apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· ÙÔÓ›-˙ÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹, ÂÓÒ ÛÙ· appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· ηÙ‚·›ÓÂÈ Ô ÙfiÓÔ˜ Û fiϘÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ηٿ Ì›· Û˘ÏÏ·‚‹.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·4040¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÓÒÛË ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‰‡ÛË, ÎÏ‹ÛË, ÎÏ›ÛË, χÛË, Ó‡ÍË, ÛΤ„Ë, Ù¿ÍË, Ù¿ÛË, ʇÛË, „‡ÍËÎ.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·›ÙËÛË ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎÚfiappleÔÏË, ·Ó¿ÁÓˆÛË, ¿ÓÔÈÍË, ‚¿ÊÙÈÛË, ‰‹ÏˆÛË, ı¤ÏËÛË, ÎÏ›-‰ˆÛË, Ì‹Ó˘ÛË, ¡Â¿appleÔÏË, ˘applefiıÂÛË, ‡ÊÂÛË Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜ ‹ Î·È Û ÛÙÂÚÂfiÙ˘apple˜ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÏfiÁÈ·˜ appleÚÔ¤Ï¢Û˘, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È Ù‡appleÔ Ì ηٿÏËÍË Û -ˆ˜. ÙËÓappleÂÚ›appleÙˆÛË ÙˆÓ appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓˆÓ Î·Ù‚¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ÙfiÓÔ Î·Ù¿ Ì›· Û˘ÏÏ·‚‹, apple.¯. ΔÔ ÔÈÎfiapple‰fi ÙÔ˘ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ applefiψ˜. ∂Îapple·›‰Â˘ÛË ÂÍ ·appleÔÛÙ¿Ûˆ˜.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -Ô˜ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ë ÎÈ‚ˆÙfi˜ „‹ÊÔ˜ ̤ıÔ‰Ô˜°ÂÓ. Ù˘ ÎÈ‚ˆÙÔ‡ „‹ÊÔ˘ ÌÂıfi‰Ô˘∞ÈÙ. ÙË(Ó) ÎÈ‚ˆÙfi „‹ÊÔ Ì¤ıÔ‰Ô∫ÏËÙ. ÎÈ‚ˆÙ¤ „‹Ê ̤ıÔ‰ÂÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÔÈ ÎÈ‚ˆÙÔ› „‹ÊÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ°ÂÓ. ÙˆÓ ÎÈ‚ˆÙÒÓ „‹ÊˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ∞ÈÙ. ÙȘ ÎÈ‚ˆÙÔ‡˜ „‹ÊÔ˘˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜∫ÏËÙ. ÎÈ‚ˆÙÔ› „‹ÊÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈΔ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ·, apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·. Δ· Ô͇ÙÔÓ·Î·È Ù· apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹, ÂÓÒ ÛÙ· appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· ÌÂ-Ù·ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ÙfiÓÔ˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡,ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·.∫Ï›ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜ Î·È Ù· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -Ô˜.∏ ÎÏËÙÈ΋ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È apple¿Ú· appleÔχ Ûapple¿ÓÈ·. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi ηٿÏËÍË Û -Â Î·È Û -Ô, apple.¯. ÎÈ‚ˆÙfi, ∫‡appleÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È apple¿ÚÔ‰Â, ψÊfiÚÂ.apple¿ÓÈ· Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó Ù‡appleÔ Ì ηٿÏËÍË -˜, apple.¯. ÔÈ̤ıԉ˜, ÙȘ ̤ıԉ˜.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÈ‚ˆÙfi˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÙÚ·applefi˜, Ô‰fi˜, ÛÙÂÓˆapplefi˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ „‹ÊÔ˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¿ÌÌÔ˜, ψÊfiÚÔ˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÔ‰Ô˜, ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜, ∫fiÚÈÓıÔ˜, apple·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜, appleÚfiÔ‰Ô˜, Û‡-ÓÔ‰Ô˜ Î.¿.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -¿ Î·È -Ô‡ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ë Ì·Ì¿ appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡ ÔÈ Ì·Ì¿‰Â˜ appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡‰Â˜°ÂÓ. Ù˘ Ì·Ì¿˜ appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡˜ ÙˆÓ Ì·Ì¿‰ˆÓ appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡‰ˆÓ∞ÈÙ. ÙË(Ó) Ì·Ì¿ appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡ ÙȘ Ì·Ì¿‰Â˜ appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡‰Â˜∫ÏËÙ. Ì·Ì¿ appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡ Ì·Ì¿‰Â˜ appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡‰Â˜Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô͇ÙÔÓ·. ΔÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹ Û fiϘ ÙȘappleÙÒÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·412. Δ∞ √Àπ∞Δπ∫∞41‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì·Ì¿ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÁÈ·ÁÈ¿, Î˘Ú¿, ÓÙ·ÓÙ¿ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÏÂappleÔ‡, ÁψÛÛÔ‡, Ì·˚ÌÔ‡ Î.¿.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -ˆ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ë appleÂÈıÒ ª¿Úˆ°ÂÓ. Ù˘ appleÂÈıÔ‡˜ ª¿Úˆ˜∞ÈÙ. ÙË(Ó) appleÂÈıÒ ª¿Úˆ∫ÏËÙ. appleÂÈıÒ ª¿ÚˆΔ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ· Î·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ·.ΔÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹ Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ.¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ˘appleÔηÙËÁÔڛ˜: Û fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Û -Ô‡˜ Î·È -Ò˜, fiappleˆ˜appleÂÈıÔ‡˜ Î·È appleÂÈıÒ˜, Î·È fiÛ· ÙË Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û -ˆ˜.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ appleÂÈıÒ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ˯Ò, ∫·Ï˘„Ò, §ËÙÒ, ÊÂÈ‰Ò Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ª¿Úˆ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ∞ÚÁ˘ÚÒ, ¢È·Ì¿ÓÙˆ, ∏ÚÒ Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·ÔÏÏ¿ ·applefi Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ‚ã Ù‡appleÔ Û -Ò˜ (appleÂÈıÒ˜) ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈ-ÎÔ‡. √ Ù‡appleÔ˜ Û -Ô‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô Ù‡appleÔ˜ Û -Ò˜ Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜, apple.¯. Ë¯Ò˜Î·È Ë¯Ô‡˜, ∫·Ï˘„Ò˜ Î·È ∫·Ï˘„Ô‡˜, §ËÙÒ˜ Î·È §ËÙÔ‡˜.Á. ∫Ï›ÛË Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -Ô (ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÙÔ Ê˘Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ ¿ÙÔÌÔ°ÂÓ. ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘∞ÈÙ. ÙÔ Ê˘Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ ¿ÙÔÌÔ∫ÏËÙ. Ê˘Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ ¿ÙÔÌÔÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ù· Ê˘Ù¿ ‰¤ÓÙÚ· ¿ÙÔÌ·°ÂÓ. ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ·ÙfïÓ∞ÈÙ. Ù· Ê˘Ù¿ ‰¤ÓÙÚ· ¿ÙÔÌ·∫ÏËÙ. Ê˘Ù¿ ‰¤ÓÙÚ· ¿ÙÔÌ·Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ·, apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·.¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ˘appleÔηÙËÁÔڛ˜: Û fiÛ· Ô ÙfiÓÔ˜ ÙÔ˘˜ apple·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹ Û fiϘ ÙȘappleÙÒÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ Î·È Û fiÛ· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ Î·Ù¿ Ì›· Û˘ÏÏ·‚‹ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ê˘Ùfi ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ªÂÍÈÎfi, ÓÂÚfi, apple·ÁˆÙfi, ¯ˆÚÈfi Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‚È‚Ï›Ô, ıÚ·Ó›Ô, Û‡ÓÓÂÊÔ, ΔÔÚ›ÓÔ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ¤appleÈappleÏÔ, ΛÌÂÓÔ Î.¿.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·4242¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·√ÚÈṲ̂ӷ appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰‡Ô Ù‡appleÔ˘˜ ÛÙË ÁÂ-ÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡: ¤Ó·Ó Ì ÙfiÓÔ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi‡ÊÔ˜, Î·È ¤Ó·Ó Ì ÙfiÓÔ ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ Î·È ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜,apple.¯. ·Ì‡Á‰·ÏÔ˘ Î·È ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘, ‚Ô‡Ù˘ÚÔ˘ Î·È ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘ Û ÊÚ¿ÛÂȘ fiappleˆ˜ ÔÎÔÏ¿Ù· ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘,·ÏÏ¿ √È ÊÏÔÈÔ› ÙˆÓ ·Ì‡Á‰·ÏˆÓ Â›Ó·È Ì·Ï·ÎÔ›. ∫·Ú·Ì¤Ï˜ ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ∏ apple·Ú·ÁˆÁ‹ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ˘Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ appleÔχ ÌÂÁ¿ÏË. MÂÚÈο ·applefi Ù· appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿-˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ù‡appleÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ·Ì‡Á‰·ÏÔ, ·ÙÌfiappleÏÔÈÔ, ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÁfiÓ·ÙÔ, ‰¿¯Ù˘ÏÔ, appleÔ-‰‹Ï·ÙÔ, appleÚfi‚·ÙÔ.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -È (ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜OÓÔÌ. ÙÔ ÓËÛ› Ûapple›ÙÈ Ù· ÓËÛÈ¿ Ûapple›ÙÈ·°ÂÓ. ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛappleÈÙÈÔ‡ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÛappleÈÙÈÒÓ∞ÈÙ. ÙÔ ÓËÛ› Ûapple›ÙÈ Ù· ÓËÛÈ¿ Ûapple›ÙÈ·∫ÏËÙ. ÓËÛ› Ûapple›ÙÈ ÓËÛÈ¿ Ûapple›ÙÈ·Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ· Î·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ·. ΔÔ ÌfiÓÔ appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓÔ Â›Ó·ÈÙÔ Ê›ÏÓÙÈÛÈ. Ù· apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ÙfiÓÔ˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·.ÙÔ appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓÔ Ê›ÏÓÙÈÛÈ, appleÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi, ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ÙfiÓÔ˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡.Δ· ˘appleÔÎÔÚÈÛÙÈο Û -¿ÎÈ Î·È -Ô‡ÏÈ ‰Â Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù‡appleÔ˘˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡.Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -¿È Î·È -fiÈ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÌÂÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ Á appleÚÈÓ ·applefi ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË, apple.¯. ÙÛ¿È-ÙÛ·ÁÈÔ‡, ÚÔÏfiÈ-ÚÔÏfiÁÈ·.ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi appleÚˆ› ÎÏ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂ÓÈÎfi˜: √Ó. ÙÔ appleÚˆ›, °ÂÓ. ÙÔ˘ appleÚˆÈÓÔ‡, ∞ÈÙ. ÙÔ appleÚˆ›, ∫Ï. appleÚˆ›,ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜: √Ó. Ù· appleÚˆÈÓ¿, °ÂÓ. ÙˆÓ appleÚˆÈÓÒÓ, ∞ÈÙ. Ù· appleÚˆÈÓ¿, ∫Ï. appleÚˆÈÓ¿.Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚Ú¿‰˘, ‰¿ÎÚ˘ Î·È ÛÙ¿¯˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˘. ªÂÙ·ÙÚ¤appleÔ˘Ó ÙÔ ˘ ÛÙȘ ¿ÏϘ appleÙÒÛÂȘ Û È,ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰¿ÎÚ˘, appleÔ˘ ÎÏ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂ÓÈÎfi˜: √Ó., ∞ÈÙ., ∫ÏËÙ. ‰¿ÎÚ˘, °ÂÓ. –. ÏËı˘-ÓÙÈÎfi˜: √Ó., ∞ÈÙ., ∫ÏËÙ. ‰¿ÎÚ˘·, °ÂÓ. ‰·ÎÚ‡ˆÓ.ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ̤ÏÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ Ù‡appleÔ Ì¤ÏÈÙÔ˜, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÛÙÂ-ÚÂfiÙ˘apple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜ Î·È Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓËÛ› ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚÓ›, appleÔ˘Ï›, apple·È‰›, ¯·ÚÙ›, „ˆÌ› Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ûapple›ÙÈ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÁfiÚÈ, ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È, apple·appleÔ‡ÙÛÈ, ¯¤ÚÈ Î.¿.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -Ô˜ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ̤ÁÂıÔ˜ Ù· ‰¿ÛË ÌÂÁ¤ıË°ÂÓ. ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ∞ÈÙ. ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ̤ÁÂıÔ˜ Ù· ‰¿ÛË ÌÂÁ¤ıË∫ÏËÙ. ‰¿ÛÔ˜ ̤ÁÂıÔ˜ ‰¿ÛË ÌÂÁ¤ıËΔ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·. Ù· apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· ÌÂÙ·-ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ÙfiÓÔ˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·. Ù· appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ÙfiÓÔ˜ ÛÙËÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·, ÂÓÒ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·.∏ ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·432. Δ∞ √Àπ∞Δπ∫∞43‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¿ÏÛÔ˜, ‚¤ÏÔ˜, Á¤ÓÔ˜, Ù¤ÏÔ˜, ¯Ú¤Ô˜ Î.¿. ∂Í·›ÚÂÛË ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó Ù·Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¿ÓıÔ˜, fiÚÔ˜ Î·È ¯Â›ÏÔ˜, Ù· ÔappleÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Û -¤ˆÓ: ·Óı¤ˆÓ,ÔÚ¤ˆÓ, ¯ÂÈϤˆÓ.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¤‰·ÊÔ˜, Û٤ϯԘ Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ apple¤Ï·ÁÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ apple¤Ï·ÁÔ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ-΋ ÂÓÈÎÔ‡, ÙÔ˘ appleÂÏ¿ÁÔ˘ (Î·È apple¤Ï·ÁÔ˘) ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È apple¤Ï·Á· ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ηÈÎÏËÙÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡.ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ Ù‡appleÔ Ù· ı¿ÚÚËÙ·.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -Ì· (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÙÔ appleÚ¿ÁÌ· Ì¿ıËÌ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·°ÂÓ. ÙÔ˘ appleÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ appleÚ¿ÁÌ· Ì¿ıËÌ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·∫ÏËÙ. appleÚ¿ÁÌ· Ì¿ıËÌ· appleÚ¿ÁÌ·Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·.∏ ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È Ë ÎÏËÙÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È apple¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓappleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, ÂÓÒ Ë ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ apple¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·.√ÚÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó appleÙÒÛÂȘ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi, apple.¯. ÁÂÚ¿Ì·Ù·, ÙÚ¯¿Ì·Ù·, ¯·È-ÚÂÙ›ÛÌ·Ù· Î.¿.∏ ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ appleÚ¿ÁÌ· ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·, Îϛ̷, ÛÒÌ·, ¯ÚÒÌ· Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· apple·Ú¿appleËÁÌ·, Û‡ÓÙ·ÁÌ· Î.¿.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -ÈÌÔ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ Ù· ÁÚ·„›Ì·Ù·°ÂÓ. ÙÔ˘ ÁÚ·„›Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÁÚ·„ÈÌ¿ÙˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ Ù· ÁÚ·„›Ì·Ù·∫ÏËÙ. ÁÚ¿„ÈÌÔ ÁÚ·„›Ì·Ù·Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·. ΔÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÛÙËÓappleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡, fiappleÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·.∏ ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·È Ë ÎÏËÙÈ΋ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‚¿„ÈÌÔ, ‰¤ÛÈÌÔ, ÊÙ·›ÍÈÌÔ Î.¿.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -˜ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÙÔ Ù¤Ú·˜ ηıÂÛÙÒ˜ Ù· Ù¤Ú·Ù· ηıÂÛÙÒÙ·°ÂÓ. ÙÔ˘ Ù¤Ú·ÙÔ˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÙˆÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ Ù¤Ú·˜ ηıÂÛÙÒ˜ Ù· Ù¤Ú·Ù· ηıÂÛÙÒÙ·∫ÏËÙ. Ù¤Ú·˜ ηıÂÛÙÒ˜ Ù¤Ú·Ù· ηıÂÛÙÒÙ·


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·4444¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ù¤Ú·˜ Â›Ó·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈ-ÎÔ‡, ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·. ·ÚfiÌÔÈ· ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·ÈÙ· Á‹Ú·˜, ÎÚ¤·˜, apple¤Ú·˜ Î.¿.Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ· Î·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ·. ΔÔÓ›˙ÔÓÙ·Èapple·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹, ·ÏÏ¿ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ apple¿ÓÙ· ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·. ·ÚfiÌÔÈ· ÎÏ›-ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ·ÂÚÈfiʈ˜, ÁÂÁÔÓfi˜, Ë̛ʈ˜, Ï˘Îfiʈ˜. ∂Í·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ Êˆ˜, appleÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈ-ÎÔ‡ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·.√˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -Ó (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÙÔ ÔÓ ÊˆÓ‹ÂÓ Ù· fiÓÙ· ʈӋÂÓÙ·°ÂÓ. ÙÔ˘ fiÓÙÔ˜ ʈӋÂÓÙÔ˜ ÙˆÓ fiÓÙˆÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ ÔÓ ÊˆÓ‹ÂÓ Ù· fiÓÙ· ʈӋÂÓÙ·∫ÏËÙ. ÔÓ ÊˆÓ‹ÂÓ fiÓÙ· ʈӋÂÓÙ·Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ· Î·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ·. ΔÔÓ›˙ÔÓÙ·È apple·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ ›‰È·Û˘ÏÏ·‚‹, ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ apple·ÚÔ͇ÙÔÓˆÓ, fiappleÔ˘ Ô ÙfiÓÔ˜ ηÙ‚·›ÓÂÈ Ì›· Û˘ÏÏ·-‚‹. ÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È apple¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·. ∂Í·›ÚÂÛË ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Ô˘ÛÈ·-ÛÙÈο ÙÔ apple·Ó Î·È ÙÔ Ìˉ¤Ó, appleÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û· (ÙÔ˘ apple·ÓÙfi˜, ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜).ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ìˉ¤Ó ‰Â Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Ô appleÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔÌˉÂÓÈÎfi.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÓ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó, apple·ÚÂÏıfiÓ, apple·ÚfiÓ, appleÚÔ˚fiÓ, appleÚÔÛfiÓ, Û˘Ì‚¿Ó Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓ, ηı‹ÎÔÓ, ̤ÏÏÔÓ, appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û‡Ìapple·Ó, Û˘Ìʤ-ÚÔÓ Î.¿.π‰ÈfiÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û -Ú (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÙÔ ‹apple·Ú apple˘Ú Ù· ‹apple·Ù· apple˘Ú¿°ÂÓ. ÙÔ˘ ‹apple·ÙÔ˜ apple˘Úfi˜ ÙˆÓ Ëapple¿ÙˆÓ apple˘ÚÒÓ∞ÈÙ. ÙÔ ‹apple·Ú apple˘Ú Ù· ‹apple·Ù· apple˘Ú¿∫ÏËÙ. ‹apple·Ú apple˘Ú ‹apple·Ù· apple˘Ú¿∏ ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ ‹apple·Ú Î·È ÔÈ ÎÏËÙÈΤ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡-¯ÚËÛÙ˜ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ.π‰ÈfiÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û ʈӋÂÓ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. ÙÔ Á¿Ï· Ô͇ ‰fiÚ˘ ‹ÌÈÛ˘°ÂÓ. ÙÔ˘ Á¿Ï·ÙÔ˜/Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÔͤԘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ËÌ›ÛÂÔ˜∞ÈÙ. ÙÔ Á¿Ï· Ô͇ ‰fiÚ˘ ‹ÌÈÛ˘∫ÏËÙ. Á¿Ï· Ô͇ ‰fiÚ˘ ‹ÌÈÛ˘ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√ÓÔÌ. Ù· Á¿Ï·Ù· Ôͤ· ‰fiÚ·Ù· —°ÂÓ. ÙˆÓ Á·Ï¿ÙˆÓ ÔͤˆÓ ‰ÔÚ¿ÙˆÓ —∞ÈÙ. Ù· Á¿Ï·Ù· Ôͤ· ‰fiÚ·Ù· —∫ÏËÙ. Á¿Ï·Ù· Ôͤ· ‰fiÚ·Ù· —


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·452. Δ∞ √Àπ∞Δπ∫∞45‰. ÕÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο√ÚÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·applefi ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È. ÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›-ӷη apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·applefi ·˘Ù¿.∞ÚÛÂÓÈο£ËÏ˘Î¿√˘‰¤ÙÂÚ·Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ÓÙÂ(Ó)Ù¤ÎÙÈ‚, ÚÂapplefiÚÙÂÚ Î.¿.appleÏ·˙, ÛÂ˙fiÓ, ÛappleÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Î.¿.¿ÏÊ·, ·Û·ÓÛ¤Ú, ‚‹Ù·, ‚ÔÏ¿Ó, ÎÔÓÈ¿Î, ÚÂapplefi, ÙÚ·Î, ÊÂÚÌÔ˘¿Ú, Ù·ÌappleÏfi, Ú·ÓÙ‚ԇ,apple¿ÚÙÈ, Ì·ÁÈfi, ÌÂÙÚfi, ÛÙ˘(È)Ïfi ÎÙÏ.Â. ¢ÈappleÏfiÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈοٷ ‰ÈappleÏfiÎÏÈÙ· appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ·applefi fi,ÙÈÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi.∂ÓÈ EÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜Ô ‚Ú¿¯Ô˜ ÔÈ ‚Ú¿¯ÔÈ Ù· ‚Ú¿¯È·Ô Ï·ÈÌfi˜ ÔÈ Ï·ÈÌÔ› Ù· Ï·ÈÌ¿Ô ÏfiÁÔ˜ ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù· ÏfiÁÈ·Ô appleÏÔ‡ÙÔ˜ — Ù· appleÏÔ‡ÙËÔ Û·Ófi˜ — Ù· Û·Ó¿Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ··Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË. ∏ ÂappleÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ù‡-appleÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·applefi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ›ӷÈ: ·) Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÂÚÂfiÙ˘appleˆÓÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi apple·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜, ‚) Ë Âapple›‰Ú·ÛË Ï·˚ÎfiÙÚÔappleˆÓ Î·È ‰È·ÏÂÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù‡appleˆÓ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙË Ï·˚΋ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È Á) Ë Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂappleÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‡ÊÔ˘˜.·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ÛÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ:·) ¢È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÂÚÂfiÙ˘appleˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛˆÓ1. ∏ ΔÚ¿appleÂ˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ appleÈÛÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ appleÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘,·ÏÏ¿√È ÙÚ¿appleÂ˙˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜.2. ‹Á ÛÙÔ appleÂÚ›appleÙÂÚÔ Î·È ·ÁfiÚ·Û ÌappleÈÛÎfiÙ· ·apple·‰ÔappleÔ‡ÏÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘,·ÏÏ¿Δ· ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·apple·‰fiappleÔ˘ÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË Á‡ÛË ·Ì‡Á‰·ÏÔ˘.3. √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘apple¿ÏÏËÏÔÈ appleÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ̛· Î·È ‰Âη¤ÍÈ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜,·ÏÏ¿Δ· ¤ÍÔ‰· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿.‚) ∂apple›‰Ú·ÛË ‰È·ÏÂÎÙÈÎÒÓ Î·È appleÔχ Ï·˚ÎÒÓ Ù‡appleˆÓ1. ÙË ÏÈÙ·Ó›· ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ ‰ÂÛappleÔÙ¿‰Â˜ Î·È apple¤ÓÙ ̷ıËÙ¿‰Â˜,·ÏÏ¿√È ‰ÂÛapplefiÙ˜ Ù˘ appleÂÚÈÔ¯‹˜ ˘appleÔ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·4646¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞2. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·ÓıÚÒappleÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó Ù›appleÔÙ·,·ÏÏ¿√È ¿ÓıÚˆappleÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿.3. fiÛˆÓ ¯ÚÔÓÒÓ Â›Ó·È Ë πˆ¿ÓÓ·;·ÏÏ¿∏ πˆ¿ÓÓ· Â›Ó·È ¤ÍÈ ¯ÚÔÓÒ.Á) ∂appleÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‡ÊÔ˘˜1. ∫‡ÚÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¿, Û·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ (Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜),·ÏÏ¿ŒÏ·, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÌÔ˘, Û ˙ËÙ¿Ó (ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜).2. √ ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ˘appleÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 1.000 ∂˘ÚÒ (Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜),·ÏÏ¿ΔÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ˘ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ appleÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ٛappleÔÙ (Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‹ ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜).∫·Ù·Ï‹ÍÂȘÀ¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞π. ∞ƒ∂¡π∫∞·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù··/· ∂ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ∂ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜1. -·˜ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -˜ apple·Ù¤Ú·˜, Ì‹Ó·˜, ΋ڢη˜ apple·Ù¤Ú˜, Ì‹Ó˜, ΋ڢΘ2. -˘ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -˜ Ì·ıËÙ‹˜, ÂappleÈ‚¿Ù˘ Ì·ıËÙ¤˜, ÂappleÈ‚¿Ù˜3. -Ô˜ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -ÔÈ ‚·ıÌfi˜, ‰ÚfiÌÔ˜, ·Ó‹ÊÔÚÔ˜ ‚·ıÌÔ›, ‰ÚfiÌÔÈ, ·Ó‹ÊÔÚÔÈ4. -·˜ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -¿‰Â˜ „·Ú¿˜, Ú‹Á·˜, ÙÛ¤ÏÈÁη˜ „·Ú¿‰Â˜, ÚËÁ¿‰Â˜, ÙÛÂÏÈÁο‰Â˜5. -˘ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -ˉ˜ ηÊÂÙ˙‹˜, ‚·ÚοÚ˘, ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘ ηÊÂÙ˙‹‰Â˜, ‚·ÚοÚˉ˜,ÊÔ˘ÚÓ¿Úˉ˜6. -˘ -˜, -¿‰Â˜ ·Ê¤ÓÙ˘ ·Ê¤ÓÙ˜, ·ÊÂÓÙ¿‰Â˜7. -¤˜, -Ô‡˜ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -¤‰Â˜, -Ô‡‰Â˜ ηʤ˜, apple·appleappleÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, apple·appleappleÔ‡‰Â˜8. -¤·˜ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -›˜ ÎÔ˘Ú¤·˜ ÎÔ˘Ú›˜∫·Ù·Ï‹ÍÂȘππ. £∏§À∫∞·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù··/· ∂ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ∂ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜1. -· (ÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -˜ ÛappleËÏÈ¿, ÂÈÎfiÓ·, ·›ıÔ˘Û· ÛappleËÏȤ˜, ÂÈÎfiÓ˜, ·›ıÔ˘Û˜2. -Ë (ÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -˜ ÁÚ·ÌÌ‹, ÁÓÒÌË, ο̷ÚË, ¯¿ÚË ÁÚ·Ì̤˜, ÁÓÒ̘, ο̷Ú˜,¯¿Ú˜3. -Ë (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -ÂȘ ÁÓÒÛË, ·›ÙËÛË ÁÓÒÛÂȘ, ·ÈÙ‹ÛÂȘ4. -Ô˜ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -ÔÈ ÎÈ‚ˆÙfi˜, „‹ÊÔ˜, ̤ıÔ‰Ô˜ ÎÈ‚ˆÙÔ›, „‹ÊÔÈ, ̤ıÔ‰ÔÈ5. -¿, -Ô‡ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -¿‰Â˜, -Ô‡‰Â˜ Ì·Ì¿, appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡ Ì·Ì¿‰Â˜, appleÔÏ˘ÏÔÁÔ‡‰Â˜6. -ˆ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ.) — appleÂÈıÒ, ª¿Úˆ —


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·473. Δ∞ ∂π£∂Δ∞47∫·Ù·Ï‹ÍÂȘπππ. √À¢∂Δ∂ƒ∞·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù··/· ∂ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ∂ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜1. -Ô (ÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -· Ê˘Ùfi, ‰¤ÓÙÚÔ, ¿ÙÔÌÔ Ê˘Ù¿, ‰¤ÓÙÚ·, ¿ÙÔÌ·2. -È (ÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -È· ÓËÛ›, Ûapple›ÙÈ ÓËÛÈ¿, Ûapple›ÙÈ·3. -Ô˜ (ÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -Ë ‰¿ÛÔ˜, ̤ÁÂıÔ˜ ‰¿ÛË, ÌÂÁ¤ıË4. -Ì· (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -Ì·Ù· appleÚ¿ÁÌ·, Ì¿ıËÌ· appleÚ¿ÁÌ·Ù·, Ì·ı‹Ì·Ù·5. -ÈÌÔ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -ÈÌ·Ù· ÁÚ¿„ÈÌÔ ÁÚ·„›Ì·Ù·6. -˜ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -Ù· Ù¤Ú·˜, ηıÂÛÙÒ˜ Ù¤Ú·Ù·, ηıÂÛÙÒÙ·7. -Ó (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -ÓÙ· ÔÓ fiÓÙ·8. -Ú (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ.) -(Ù)· ‹apple·Ú, apple˘Ú ‹apple·Ù·, apple˘Ú¿3. Δ∞ ∂π£∂Δ∞ÃÚ‹ÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÌÔÚÊ‹∫Ï›ÛË·Ú·ıÂÙÈο ÂappleÈı¤ÙˆÓ3.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛËΔÔ Âapple›ıÂÙÔ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ ηٿ ηÓfiÓ· ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· ‹ ÌÈ· appleÔÈfi-ÙËÙ· ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, apple.¯. ∏ ͇ÏÈÓË applefiÚÙ·. ∏ ÛˆÛÙ‹ ·apple¿ÓÙËÛË.ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙÔ Á¤ÓÔ˜, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙËÓ appleÙÒÛË.∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂappleÈı¤ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ appleÔÈΛÏÏÂÈ. ˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔappleÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ appleÚÈÓ ·applefi ÙÔ Ô˘ÛÈ·-ÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÌappleÔÚ› Ó· ÙÔappleÔıÂÙÂ›Ù·È Î·È ÌÂÙ¿ ·applefi ·˘Ùfi, apple.¯. ◊Ù·Ó ÌÈ· ¤ÓÔappleÏË ÏËÛÙ›· appleÔ˘ η٤ÏËÍ Û ÊÈ¿-ÛÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ◊Ù·Ó ÌÈ· ÏËÛÙ›· ¤ÓÔappleÏË appleÔ˘ η٤ÏËÍ Û ÊÈ¿ÛÎÔ. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Á›ÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ÌÂٷ͇ Ô˘-ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÂappleÈı¤ÙÔ˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ÙÔ Ú‹Ì· ›̷È, apple.¯. √È appleÏ·Ó‹Ù˜ Â›Ó·È ÂÙÂÚfiʈÙÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ∂ÙÂÚfiʈ-ÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ appleÏ·Ó‹Ù˜.ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Ì appleÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, fiÙ·Ó ÂÓÓÔÂ›Ù·È ·applefiÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË, apple.¯. Δ· ÌÈÎÚ¿ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó ÌappleÚÔÛÙ¿ (ÂÓÓÔÂ›Ù·È apple·È‰È¿). √È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ó·appleÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (ÂÓÓÔÂ›Ù·È ¿ÓıÚˆappleÔÈ). ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË ·˘Ù‹ Ù· Âapple›ıÂÙ· ÏÂÈÙÔ˘Ú-ÁÔ‡Ó ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. °ÂÓÈο, Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÂappleÈı¤ÙÔ˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È apple¿ÓÙ· ‡ÎÔÏË, ÁÈ·Ù›ÌappleÔÚ› Ë ›‰È· ϤÍË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ Âapple›ıÂÙÔ Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. Δ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘appleËÚÂۛ˜ (Âapple›ıÂÙÔ). ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi).ŒÊÂÚ Ӥ· appleÚ¿ÁÌ·Ù· (Âapple›ıÂÙÔ). ŒÊÂÚ ηϿ Ó¤· (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi).  ·˘Ù‹Ó ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·ÈappleÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ηٷÁˆÁ‹ ·applefi οappleÔÈ· ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ appleÂÚÈÔ-¯‹ ‹ ÂıÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹. √È Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Â›Ù ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ›Ù ÌfiÓÔ ÛÙÔ ıËÏ˘Îfi›ÙÂ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Á¤ÓË Î·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· Î·È ÛÙ· ÙÚ›·, apple.¯. Ë ∞ıËÓ·›· ˘apple¿ÏÏËÏÔ˜ (Âapple›ıÂÙÔ), ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∞ıË-Ó·›· (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi). √ ªÂÍÈοÓÔ˜ ·ıÏËÙ‹˜ (Âapple›ıÂÙÔ), ·ÏÏ¿ Î·È Ô ªÂÍÈοÓÔ˜ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi).ΔÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó,apple.¯. ∏ Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË. √ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜. ΔÔ Ó¤Ô apple·È‰›.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·4848¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ‰‡Ô apple·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓ·. ΔÔ appleÚÒÙÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ appleÈÛÙˆÙÈ΋˜Î¿ÚÙ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ¿appleÂ˙·˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ¢¯ÂÙ‹ÚÈ· οÚÙ· appleÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙËÓ›‰È· ÂappleÔ¯‹ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Û ¤Ó· appleÔχ ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ appleÚfiÛˆappleÔ.∞ã ΛÌÂÓÔμã ΛÌÂÓÔ∞ ∂ÀÃ√ª∞Δ∂ ∞√ ∫∞ƒ¢π∞Δ√ ¡∂√ ∂Δ√ ¡∞ º∂ƒ∂π À°∂π∞ ∫∞π ∂ÀΔÀÃπ∞∂ ∂∞ ∫∞π Δ∏¡ √π∫√°∂¡∂π∞ ∞∞Á·appleËÙ¤ ÌÔ˘ ʛϠ·Ó·ÁÈÒÙË,Ô˘ ‡¯ÔÌ·È Ì¤Û· ·applefi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘Ó· appleÂÚ¿ÛÂȘ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ Î·È appleÔχ ˙ÂÛÙ¿ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·.√ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘°ÈÒÚÁÔ˜ÙÔ appleÚÒÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Âapple›ıÂÙÔ. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î›ÌÂÓÔ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· Âapple›ıÂÙ·, Ù· ÔappleÔ›· ‰›-ÓÔ˘Ó ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· Î·È Î¿appleÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· (¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ, ˙ÂÛÙ¿),‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· appleÙÒÛË, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á¤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È appleÚÔË-ÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡.∂ÓÒ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ô ÛÎÔapplefi˜ Â›Ó·È Ù· ›‰È· (¢¯¤˜), ‰È·ÊÔÚÂÙÈο appleÚ·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·(appleÔÌapplefi˜, ‰¤ÎÙ˘ Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜), Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·appleÔ˘Û›· ÂappleÈı¤ÙˆÓÛÙÔ appleÚÒÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÙËÓ apple·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ.2. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ apple·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ. ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙË ÛÙ‹ÏË ÙˆÓ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ apple·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.ø§∂πΔ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÂÙÔÈÌÔapple·Ú¿‰ÔÙË, ÁˆÓȷ΋, 182 Ù.Ì., Ì ı¤· ·appleÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·˘Ï‹ Ì ÔappleˆÚÔÊfiÚ· Î·È appleÚ¿ÛÈ-ÓÔ. ΔËÏ. 1230 9876543.ÙÔ apple·Ú·apple¿Óˆ ΛÌÂÓÔ Ù· Âapple›ıÂÙ· ÂÙÔÈÌÔapple·Ú¿‰ÔÙË, ÁˆÓȷ΋, ·appleÂÚÈfiÚÈÛÙË ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ÔappleˆÚÔÊfiÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂappleÈÏÔÁ¤˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›-˙ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ, fiappleÔ˘ ÛÎÔapplefi˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜appleÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ô appleÔÌapplefi˜ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·applefi ÙÔÓ ‰¤ÎÙË Ì ÙÔÓ appleÈÔ Û‡ÓÙÔÌÔ Î·È Û·Ê‹ ÙÚfiappleÔ Ì¤Û· ·applefi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ̤ÛÔ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·). °È’ ·˘Ùfi appleÚÔËÁÂ›Ù·È Ë Ï¤ÍË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ù›ıÂٷȉ›appleÏ· ÛÙÔ ÔappleˆÚÔÊfiÚ· Ë Ï¤ÍË ‰¤ÓÙÚ·.3.2.ªÔÚÊÔÏÔÁ›·Δ· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Âapple›ıÂÙ· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi, ÛÙÔ ıËÏ˘Îfi Î·È ÛÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔÁ¤ÓÔ˜. √ÚÈṲ̂ӷ, Ù· ÔappleÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ appleÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰¿ÓÂÈ· ·applefi ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ¤Ó·ÓÙ‡appleÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÙÚ›· Á¤ÓË, apple.¯. √ ÌappleÏ ÙÔ›¯Ô˜. ∏ ÌappleÏ ÊÔ‡ÛÙ·. ΔÔ ÌappleÏ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ∏ ÌÔÚÊ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓapple·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË Û fiÏ· Ù· Á¤ÓË Î·È ÙȘ appleÙÒÛÂȘ. ∏ ÎÏ›ÛË ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÌÔÈfiÙË-Ù˜ Ì ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ηٷϋÍÂȘ. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓηٷϋÍÂˆÓ appleÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÁÈ· οı Á¤ÓÔ˜ Û ÙÚÈηٿÏËÎÙ· (apple.¯. Ô appleÏÔ‡ÛÈÔ˜, Ë appleÏÔ‡ÛÈ·, ÙÔ appleÏÔ‡ÛÈÔ), ‰È-ηٿÏËÎÙ· (apple.¯. Ô ·ÎÚÈ‚‹˜, Ë ·ÎÚÈ‚‹˜, ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜) Î·È ÌÔÓÔηٿÏËÎÙ· (apple.¯. Ô ÌappleÏÂ, Ë ÌappleÏÂ, ÙÔ ÌappleÏÂ), ÂÓÒ Ì‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Û˘ÏÏ·‚ÒÓ appleÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙȘ appleÙÒÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· (apple.¯. Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜, ÙÔ˘‰È¿ÛËÌÔ˘) Î·È ·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· (apple.¯. Ô apple·ÚÒÓ, ÙÔ˘ apple·ÚfiÓÙÔ˜).


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·493. TA Eπ£∂Δ∞49¢È·ÎÚ›ÛÂȘÛÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓÙÚÈηٿÏËÎÙ·‰ÈηٿÏËÎÙ·ÌÔÓÔηٿÏËÎÙ·ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚··ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚··ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·∏ ÁÂÓÈ΋ Ù¿ÛË appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Â›Ó·È Ó· apple·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÙfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹,apple.¯. Ô ¿ÁÚÈÔ˜ χÎÔ˜, ÙÔ˘ ¿ÁÚÈÔ˘ χÎÔ˘, ÔÈ ¿ÁÚÈÔÈ Ï‡ÎÔÈ. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, Ô ÙfiÓÔ˜ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ appleÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ, apple.¯. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ·ÁÚ›ˆÓ ˙ÒˆÓ.∫Ï›ÛË–·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ∂apple›ıÂÙ· Û -Ô˜, -Ë, -Ô∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ÂχıÂÚÔ˜ Ë ÂχıÂÚË ÙÔ ÂχıÂÚÔ°ÂÓ. ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘∞ÈÙ. ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ÙËÓ ÂχıÂÚË ÙÔ ÂχıÂÚÔ∫ÏËÙ. ÂχıÂÚ ÂχıÂÚË ÂχıÂÚÔÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ÔÈ ÂχıÂÚ˜ Ù· ÂχıÂÚ·°ÂÓ. ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ ÙȘ ÂχıÂÚ˜ Ù· ÂχıÂÚ·∫ÏËÙ. ÂχıÂÚÔÈ ÂχıÂÚ˜ ÂχıÂÚ·∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂappleÈı¤ÙˆÓ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋.Δ· Âapple›ıÂÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ·, apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·.√È Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È ›‰È˜ Ì ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -Ô˜, ÔÈ Î·-Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ ›‰È˜ Ì ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -Ë Î·È ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ ›‰È˜ Ì ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ Ô˘‰¤ÙÂÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -Ô.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂχıÂÚÔ˜-ÂχıÂÚË-ÂχıÂÚÔ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È: ·) Ù· Âapple›ıÂÙ· ¿‰ÈÎÔ˜, ‚¤‚·ÈÔ˜, ¤ÓÙÈÌÔ˜, ÂappleÈapplefiÏ·ÈÔ˜,Ù·appleÂÈÓfi˜ Î.¿. Î·È ‚) ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Û -Ô˜, -Ë, -Ô, apple.¯. ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜, ÁÚ·Ì-̤ÓÔ˜, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·√ ÙfiÓÔ˜ ۯ‰fiÓ apple¿ÓÙÔÙ apple·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹. ŸÌˆ˜, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ,΢ڛˆ˜ Û ÛÙÂÚÂfiÙ˘apple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÏfiÁÈ·˜ appleÚÔ¤Ï¢Û˘ ‹ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, Ô ÙfiÓÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ apple·-Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯. ∂apple›Ï˘ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ (·ÓÙ› ‰È¿ÊÔÚˆÓ) appleÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞ıˆÒıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ appleÚÔÙ¤ÚÔ˘ÂÓÙ›ÌÔ˘ (·ÓÙ› ¤ÓÙÈÌÔ˘) ‚›Ô˘ ÙÔ˘. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ-΋ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈ΋, fiÙ·Ó ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. ∫¿ÏÂÛÂfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ı·Ó¿ÙÔ˘˜ (·ÓÙ› ·ı¿Ó·ÙÔ˘˜). ƒÒÙËÛ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ÁÈ· ÙËÓ appleÔÚ›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÚÒÛÙÔ˘(·ÓÙ› ¿ÚÚˆÛÙÔ˘). ∏ ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Ù›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· Û¯ÂÙÈÛÙ› ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Ì ÙË ‰È·ÊÔ-ÚÔappleÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ (ÙfiÓÔ˜ ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· = Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‹ ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜, ÙfiÓÔ˜ ÛÙËÓapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· = Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜).


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·5050¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞Δ· Âapple›ıÂÙ· appleÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÂÈ Û -Ú Î·È ÌÂÚÈο Âapple›ıÂÙ· ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ÙÔ ı¤Ì· Ï‹ÁÂÈ Û ʈӋÂÓ Û¯Ë-Ì·Ù›˙Ô˘Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÛÙÂÚÂfiÙ˘apple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÏfiÁÈ·˜ appleÚÔ¤Ï¢Û˘, ÙÔ ıË-Ï˘Îfi Ì ηٿÏËÍË -·, apple.¯. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (·ÓÙ› ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜) appleÙ¤Ú˘Á·˜. √‰ËÁ‹ıËΠ۠‚Â-‚·›· (·ÓÙ› ‚¤‚·ÈË) ‹ÙÙ·.√ÚÈṲ̂ӷ Âapple›ıÂÙ·, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂıÓÈ΋ appleÚԤϢÛË, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÔÓÈÛÌfi,apple.¯. μÔ˘ÏÁ¿ÚÈÎÔ Ù˘Ú›, ·ÏÏ¿ Î·È √ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜. ∏ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË Î˘ÚÈ·Ú¯›·, ·ÏÏ¿ Î·È ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ-΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∏ ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙȘ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù˘¯·›·. apple·ÓÈfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜‡ÊÔ˘˜. ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ appleÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜.∂apple›ıÂÙ· Û -Ô˜, -·, -Ô∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô Ó¤Ô˜ Ù›ÌÈÔ˜ Ë Ó¤· Ù›ÌÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ù›ÌÈÔ°ÂÓ. ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù›ÌÈÔ˘ Ù˘ Ó¤·˜ Ù›ÌÈ·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù›ÌÈÔ˘∞ÈÙ. ÙÔÓ Ó¤Ô Ù›ÌÈÔ ÙË(Ó) Ó¤· Ù›ÌÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ù›ÌÈÔ∫ÏËÙ. Ӥ ٛÌÈ Ӥ· Ù›ÌÈ· Ó¤Ô Ù›ÌÈÔÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ Ó¤ÔÈ Ù›ÌÈÔÈ ÔÈ Ó¤Â˜ Ù›ÌȘ Ù· Ó¤· Ù›ÌÈ·°ÂÓ. ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù›ÌÈˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù›ÌÈˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù›ÌȈÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù›ÌÈÔ˘˜ ÙȘ Ӥ˜ Ù›ÌȘ Ù· Ó¤· Ù›ÌÈ·∫ÏËÙ. Ó¤ÔÈ Ù›ÌÈÔÈ Ó¤Â˜ Ù›ÌȘ Ó¤· Ù›ÌÈ·ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó fiÏ· Ù· Âapple›ıÂÙ· Û -Ô˜ appleÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÂÈ Û ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ appleÚ·ÁÌ¿-ÙˆÛË ÙÔ˘ ʈӋ̷ÙÔ˜ È (È, ˘, ÂÈ, ÔÈ), ÙÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ‹ ¿ÙÔÓÔ˘, ‹ Û ÔappleÔÈÔ‰‹appleÔÙ ¿ÏÏÔ ÙÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ ÊˆÓ‹ÂÓ.ø˜ appleÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù· Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·applefi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Û -Ô˜,-Ë, -Ô ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡, ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ apple¿ÓÙ·ÙÔ -· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ -Ë.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô˜-Ó¤·-Ó¤Ô ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÈÒÓÈÔ˜, ÁÎÚ›˙Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜, ÛÎÔ‡ÚÔ˜, ηıÒ˜ ηÈÙ· Âapple›ıÂÙ· appleÔ˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙ· ÂappleÈı‹Ì·Ù· -Ô‡¯Ô˜, -ÊfiÚÔ˜, -Ô‡ÚÁÔ˜, apple.¯. Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜, ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜, Ú·-‰ÈÔ‡ÚÁÔ˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ù›ÌÈÔ˜-Ù›ÌÈ·-Ù›ÌÈÔ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¿‰ÂÈÔ˜, ·ÛÙ›Ԙ, ÎÚ‡Ô˜, Ûapple¿ÓÈÔ˜, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·ÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Û -Ô˜, -·, -Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· Âapple›ıÂÙ· Û -Ô˜, -Ë, -Ô.√ ÙfiÓÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ apple·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹. ŸÌˆ˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡, ÛÙ· appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ·Âapple›ıÂÙ·, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, Ô ÙfiÓÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘-Û·, apple.¯. ∞Ó·Î¿Ï˘„Ë appleÏÔ˘Û›ˆÓ (·ÓÙ› appleÏÔ‡ÛȈÓ) ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ◊Ù·Ó ¿ÙÔÌÔ ÌÂÙÚ›Ô˘ (·ÓÙ› ̤ÙÚÈÔ˘)·Ó·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ıˆÚÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈ΋, fiÙ·Ó ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. Àapple¿Ú¯Ô˘Ó ‰¤Î·ı¤ÛÂȘ ÔÚı›ˆÓ. ∂›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Ù›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· Û˘Û¯Â-ÙÈÛÙ› ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Ì ÙË ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ (ÙfiÓÔ˜ ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹-ÁÔ˘Û· = Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Î·È ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜, ÙfiÓÔ˜ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· = Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜).√ÚÈṲ̂ӷ Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜, fiappleˆ˜ Ù· ‚fiÚÂÈÔ˜, ¤ÁÁÂÈÔ˜, ÂȉÔappleÔÈfi˜, ÓfiÙÈÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ-Ô‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ˆ˜ ‰ÈηٿÏËÎÙ·, Ì ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Ó· Û˘Ìapple›appleÙÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·513. TA Eπ£∂Δ∞51ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡, apple.¯. ∏ μfiÚÂÈÔ˜ ∞ÌÂÚÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ∏ μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. ∏ ¤ÁÁÂÈÔ˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·, ·ÏÏ¿ ηȖÛapple·ÓÈfiÙÂÚ·– ∏ ¤ÁÁÂÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›·. ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ ÂȉÔappleÔÈfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÛÙÂÚÂfiÙ˘appleË ¤ÎÊÚ·ÛË Ë ÂȉÔappleÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿.∂apple›ıÂÙ· Û -Ô˜, -È·, -Ô∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ÁÏ˘Îfi˜ Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ÙÔ ÁÏ˘Îfi°ÂÓ. ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ Ù˘ ÁÏ˘ÎÈ¿˜ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡∞ÈÙ. ÙÔÓ ÁÏ˘Îfi ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ÙÔ ÁÏ˘Îfi∫ÏËÙ. ÁÏ˘Î¤ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÁÏ˘ÎfiÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ÁÏ˘ÎÔ› ÔÈ ÁÏ˘Î¤˜ Ù· ÁÏ˘Î¿°ÂÓ. ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ÁÏ˘ÎÔ‡˜ ÙȘ ÁÏ˘Î¤˜ Ù· ÁÏ˘Î¿∫ÏËÙ. ÁÏ˘ÎÔ› ÁÏ˘Î¤˜ ÁÏ˘Î¿T· Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·applefi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Û -Ô˜, -Ë, -Ô ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ù‡-appleÔ˘˜ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Ï‹ÁÔ˘Ó Û -È· Î·È fi¯È Û -Ë.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÏ˘Îfi˜-ÁÏ˘ÎÈ¿-ÁÏ˘Îfi ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÁÓˆÛÙÈÎfi˜, ÂÏ·ÊÚfi˜, ÊÙˆ¯fi˜ (Ô͇ÙÔÓ·), ÊÚ¤ÛÎÔ˜(apple·ÚÔ͇ÙÔÓÔ), ‚ÚfiÌÈÎÔ˜ (appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓÔ) Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·Δ· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·applefi Ù· Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, Û¯Ë-Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ıËÏ˘Îfi ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Ì ηٿÏËÍË -Ë ·ÓÙ› -È· Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜ ÙÔ ıËÏ˘Îfi Ù˘ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Û -Ô˜, -Ë, -Ô, apple.¯. Œ¯ÂÈ ÌÈ· ηÎÈ¿ appleÂıÂÚ¿, ·ÏÏ¿ ¢È‹Ó˘Û ÌÈ· η΋ appleÔÚ›·. ∂›Ó·ÈÌÈ· ıËÏ˘ÎÈ¿ ·ÏÂappleÔ‡, ·ÏÏ¿ Œ¯ÂÈ ıËÏ˘Î‹ ÛΤ„Ë.∂apple›ıÂÙ· Û -‡˜, -È¿, -‡, Û -‡˜, -›·, -‡ Î·È Û -‹˜, -È¿, -›∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ‚·Ú‡˜ Ë ‚·ÚÈ¿ ÙÔ ‚·Ú‡°ÂÓ. ÙÔ˘ ‚·ÚÈÔ‡/‚·Ú‡ Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ‚·ÚÈÔ‡/‚·Ú‡∞ÈÙ. ÙÔÓ ‚·Ú‡ ÙË ‚·ÚÈ¿ ÙÔ ‚·Ú‡∫ÏËÙ. ‚·Ú‡ ‚·ÚÈ¿ ‚·Ú‡ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ‚·ÚÈÔ›/‚·Ú›˜ ÔÈ ‚·ÚȤ˜ Ù· ‚·ÚÈ¿°ÂÓ. ÙˆÓ ‚·ÚÈÒÓ ÙˆÓ ‚·ÚÈÒÓ ÙˆÓ ‚·ÚÈÒÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ‚·ÚÈÔ‡˜/‚·Ú›˜ ÙȘ ‚·ÚȤ˜ Ù· ‚·ÚÈ¿∫ÏËÙ. ‚·ÚÈÔ›/‚·Ú›˜ ‚·ÚȤ˜ ‚·ÚÈ¿


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·5252¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ‚Ú·¯‡˜ Ë ‚Ú·¯Â›· ÙÔ ‚Ú·¯‡°ÂÓ. ÙÔ˘ ‚Ú·¯¤Ô˜ Ù˘ ‚Ú·¯Â›·˜ ÙÔ˘ ‚Ú·¯¤Ô˜∞ÈÙ. ÙÔÓ ‚Ú·¯‡ ÙË ‚Ú·¯Â›· ÙÔ ‚Ú·¯‡∫ÏËÙ. ‚Ú·¯‡ ‚Ú·¯Â›· ‚Ú·¯‡ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ‚Ú·¯Â›˜ ÔÈ ‚Ú·¯Â›Â˜ Ù· ‚Ú·¯¤·°ÂÓ. ÙˆÓ ‚Ú·¯¤ˆÓ ÙˆÓ ‚Ú·¯ÂÈÒÓ ÙˆÓ ‚Ú·¯¤ˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯Â›˜ ÙȘ ‚Ú·¯Â›Â˜ Ù· ‚Ú·¯¤·∫ÏËÙ. ‚Ú·¯Â›˜ ‚Ú·¯Â›Â˜ ‚Ú·¯¤·∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ¯Ú˘Û·Ê‹˜ Ë ¯Ú˘Û·ÊÈ¿ ÙÔ ¯Ú˘Û·Ê›°ÂÓ. ÙÔ˘ ¯Ú˘Û·ÊÈÔ‡/¯Ú˘Û·Ê‹ Ù˘ ¯Ú˘Û·ÊÈ¿˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘Û·ÊÈÔ‡/¯Ú˘Û·Ê›∞ÈÙ. ÙÔÓ ¯Ú˘Û·Ê‹ ÙË ¯Ú˘Û·ÊÈ¿ ÙÔ ¯Ú˘Û·Ê›∫ÏËÙ. ¯Ú˘Û·Ê‹ ¯Ú˘Û·ÊÈ¿ ¯Ú˘Û·Ê›ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ¯Ú˘Û·ÊÈÔ› ÔÈ ¯Ú˘Û·ÊȤ˜ Ù· ¯Ú˘Û·ÊÈ¿°ÂÓ. ÙˆÓ ¯Ú˘Û·ÊÈÒÓ ÙˆÓ ¯Ú˘Û·ÊÈÒÓ ÙˆÓ ¯Ú˘Û·ÊÈÒÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ¯Ú˘Û·ÊÈÔ‡˜ ÙȘ ¯Ú˘Û·ÊȤ˜ Ù· ¯Ú˘Û·ÊÈ¿∫ÏËÙ. ¯Ú˘Û·ÊÈÔ› ¯Ú˘Û·ÊȤ˜ ¯Ú˘Û·ÊÈ¿ŸÏ· Ù· Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ô͇ÙÔÓ·.√È Ù‡appleÔÈ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˘ Á¤-ÓÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Ûapple¿ÓÈ·.Δ· Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û -‡˜, -›·, -‡ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· appleԢ›¯·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÛÙÂÚÂfiÙ˘apple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÏfiÁÈ·˜ appleÚÔ-¤Ï¢Û˘ Î·È Û ‡ÊÔ˜ Ù˘appleÈÎfi.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‚·Ú‡˜-‚·ÚÈ¿-‚·Ú‡ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‚·ı‡˜, ÂÏ·ÊÚ‡˜, Ì·ÎÚ‡˜, apple·¯‡˜, Ê·Ú‰‡˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‚Ú·¯‡˜-‚Ú·¯Â›·-‚Ú·¯‡ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ì‚χ˜, ‰ÚÈ̇˜, ¢ı‡˜, ıÚ·Û‡˜, Ô͇˜, Ù·¯‡˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯Ú˘Û·Ê‹˜-¯Ú˘Û·ÊÈ¿-¯Ú˘Û·Ê› ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‚˘ÛÛÈÓ‹˜, ı·Ï·ÛÛ‹˜, Ô˘Ú·Ó‹˜, appleÔÚÙÔ-ηϋ˜, ÛÙ·¯Ù‹˜ Î.¿.MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·∏ ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡, ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Ûapple¿ÓÈ· ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈÌÈ· appleÔÈÎÈÏ›· Ù‡appleˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Â›Ù ·applefi ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÔÓٷț٠·applefi ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û ÔÈÎÂ›Ô ‹ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ‡ÊÔ˜ Ù‡appleÔÈ ÁÂÓÈ΋˜ Ì ηٷϋÍÂȘ Û -ÈÔ‡, -‡ Î·È -ÈÒÓ (ÙÔ˘ ‚·ÚÈÔ‡ / ‚·Ú‡, ÙˆÓ ‚·ÚÈÒÓ), ÂÓÒ Û appleÔÏ‡Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È Û ÛÙÂÚÂfiÙ˘apple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÏfiÁÈ·˜ appleÚÔ¤Ï¢Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù‡appleÔÈ Û -¤Ô˜ ηÈ


GRAM-PAID-01 03-12-09 09:41 ÂÏ›‰·533. TA Eπ£∂Δ∞53-¤ˆÓ, apple.¯. ∫·ıÚÂÊÙ›ÛÙËΠÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ‚·ıÈÔ‡ appleËÁ·‰ÈÔ‡. ŒÊÙ·Û ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ı‡ ÎfiÏappleÔ˘. E›Ó·Èapple˘ÁÌ¿¯Ô˜ ‚·Ú¤ˆÓ ‚·ÚÒÓ.√ÚÈṲ̂ӷ ·applefi Ù· Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û -‡˜, -È¿, -‡ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ηÈÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡, ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘, ηٿ ηÓfiÓ· ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜,ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Âapple›ıÂÙ· Û -‡˜, -›·, -‡, apple.¯. ∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰·-Û›˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜. ΔÔÓ ‰È·apple¤Ú·Û·Ó ÔÈ ÙÚ·¯Â›˜ ‹¯ÔÈ ÌÈ·˜ ¿ÚÚ˘ıÌ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.ÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¯Ú˘Û·Ê‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ûapple¿ÓÈ· Î·È ÌfiÓÔ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜ ‚ã Ù‡appleÔ˜ ÛÂ-›˜ (¯Ú˘Û·Ê›˜).∂apple›ıÂÙ· Û -˘, -·, -ÈÎÔ Î·È Û -¿˜/-‹˜, -Ô‡, -¿‰ÈÎÔ/-‹‰ÈÎÔ (·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ÌÈÎÚÔ‡Ï˘ Ë ÌÈÎÚԇϷ ÙÔ ÌÈÎÚÔ‡ÏÈÎÔ°ÂÓ. ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ÏË Ù˘ ÌÈÎÚԇϷ˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ÏÈÎÔ˘∞ÈÙ. ÙÔÓ ÌÈÎÚÔ‡ÏË ÙË ÌÈÎÚԇϷ ÙÔ ÌÈÎÚÔ‡ÏÈÎÔ∫ÏËÙ. ÌÈÎÚÔ‡ÏË ÌÈÎÚԇϷ ÌÈÎÚÔ‡ÏÈÎÔÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ÌÈÎÚÔ‡Ïˉ˜ ÔÈ ÌÈÎÚԇϘ Ù· ÌÈÎÚÔ‡ÏÈη°ÂÓ. ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‡ÏˉˆÓ — ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‡ÏÈΈÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡Ïˉ˜ ÙȘ ÌÈÎÚԇϘ Ù· ÌÈÎÚÔ‡ÏÈη∫ÏËÙ. ÌÈÎÚÔ‡Ïˉ˜ ÌÈÎÚԇϘ ÌÈÎÚÔ‡ÏÈη∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ˘appleÓ·Ú¿˜ Ë ˘appleÓ·ÚÔ‡ ÙÔ ˘appleÓ·Ú¿‰ÈÎÔ°ÂÓ. ÙÔ˘ ˘appleÓ·Ú¿ Ù˘ ˘appleÓ·ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘appleÓ·Ú¿‰ÈÎÔ˘∞ÈÙ. ÙÔÓ ˘appleÓ·Ú¿ ÙËÓ ˘appleÓ·ÚÔ‡ ÙÔ ˘appleÓ·Ú¿‰ÈÎÔ∫ÏËÙ. ˘appleÓ·Ú¿ ˘appleÓ·ÚÔ‡ ˘appleÓ·Ú¿‰ÈÎÔÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ˘appleÓ·Ú¿‰Â˜ ÔÈ ˘appleÓ·ÚÔ‡‰Â˜ Ù· ˘appleÓ·Ú¿‰Èη°ÂÓ. ÙˆÓ ˘appleÓ·Ú¿‰ˆÓ ÙˆÓ ˘appleÓ·ÚÔ‡‰ˆÓ ÙˆÓ ˘appleÓ·Ú¿‰ÈΈÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ˘appleÓ·Ú¿‰Â˜ ÙȘ ˘appleÓ·ÚÔ‡‰Â˜ Ù· ˘appleÓ·Ú¿‰Èη∫ÏËÙ. ˘appleÓ·Ú¿‰Â˜ ˘appleÓ·ÚÔ‡‰Â˜ ˘appleÓ·Ú¿‰ÈηŸÏ· Ù· ·ÚÛÂÓÈο Î·È ıËÏ˘Î¿ Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Û -˘, -·, -ÈÎÔ Â›Ó·È apple·ÚÔ͇ÙÔÓ·,ÂÓÒ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÚÛÂÓÈο Î·È ıËÏ˘Î¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Û -¿˜/-‹˜, -Ô‡, -¿‰ÈÎÔ/-‹‰ÈÎÔ Â›Ó·ÈÔ͇ÙÔÓ·.∏ ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Û -˘, -·, -ÈÎÔ ‰ÂÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù‡appleÔ.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÌÈÎÚÔ‡Ï˘-ÌÈÎÚԇϷ-ÌÈÎÚÔ‡ÏÈÎÔ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù·: ˙·‚ÔÏÈ¿Ú˘, ˙ËÏÈ¿Ú˘, ÎÔÓÙÔ‡Ï˘, apple·-Ú·appleÔÓÈ¿Ú˘, appleÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘appleÓ·Ú¿˜-˘appleÓ·ÚÔ‡-˘appleÓ·Ú¿‰ÈÎÔ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Âapple›ıÂÙ·: ·) Ì ηٿÏËÍË ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ ÛÂ-¿˜, apple.¯. ÎÔÈÏ·Ú¿˜, ÏÔÁ¿˜, apple·Ú·Ì˘ı¿˜, ʈӷÎÏ¿˜ Î.¿., ‚) Ì ηٿÏËÍË ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Û -Ù˙‹˜, apple.¯. η-‚Á·Ù˙‹˜, Ù˙·Ìapple·Ù˙‹˜ Î.¿. Î·È Á) Ì ηٿÏËÍË ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Û -Ï‹˜, apple.¯. ÌÂÚ·ÎÏ‹˜, ÌappleÂÏ·Ï‹˜ Î.¿.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·5454¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·√ÚÈṲ̂ӷ Âapple›ıÂÙ· Û -Ô‡Ï˘, ηٿ ηÓfiÓ· ˘appleÔÎÔÚÈÛÙÈο, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Î·È Û -Ô‡ÏÈ, apple.¯.ÊÙˆ¯Ô‡Ï˘, ÊÙˆ¯Ô‡Ï·, ÊÙˆ¯Ô‡ÏÈÎÔ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡ÏÈ.√ÚÈṲ̂ӷ Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û -˘, -·, -ÈÎÔ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ıËÏ˘Îfi Ì ηٿÏËÍË -Ô‡Û· ‹ -Ô‡, apple.¯.Ì·˘ÚÔÌ¿Ù˘-Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· Î·È Ì·˘ÚÔÌ·ÙÔ‡ Î·È Ì·˘ÚÔÌ·ÙÔ‡Û·.∂apple›ıÂÙ· Û -˘, -˘, -˜ (‰ÈηٿÏËÎÙ·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜°ÂÓ. ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜∞ÈÙ. ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜∫ÏËÙ. ‰ÈÂıÓ‹ ‰ÈÂıÓ‹ ‰ÈÂıÓ¤˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ù· ‰ÈÂıÓ‹°ÂÓ. ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Ù· ‰ÈÂıÓ‹∫ÏËÙ. ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÂıÓ‹∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô Û˘Ó‹ı˘ Ë Û˘Ó‹ı˘ ÙÔ Û‡ÓËı˜°ÂÓ. ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ Ù˘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜∞ÈÙ. ÙÔÓ Û˘Ó‹ıË ÙË Û˘Ó‹ıË ÙÔ Û‡ÓËı˜∫ÏËÙ. Û˘Ó‹ıË Û˘Ó‹ıË Û‡ÓËı˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù· Û˘Ó‹ıË°ÂÓ. ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù· Û˘Ó‹ıË∫ÏËÙ. Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Ó‹ıËΔ· Âapple›ıÂÙ· appleÔ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹˜-‰ÈÂıÓ‹˜-‰ÈÂıÓ¤˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ ÙÔÓÙfiÓÔ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·.Δ· Âapple›ıÂÙ· appleÔ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘Ó‹ı˘-Û˘Ó‹ı˘-Û‡ÓËı˜ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·,ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘.∏ ÎÏËÙÈ΋ ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È appleÔχ Ûapple¿ÓÈ·.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹˜-‰ÈÂıÓ‹˜-‰ÈÂıÓ¤˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·‚Ï·‚‹˜, ÂappleÈÌÂÏ‹˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, Â˘Ù˘¯‹˜,˘ÁÈ‹˜ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘Ó‹ı˘-Û˘Ó‹ı˘-Û‡ÓËı˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·˘Ù¿Ú΢, ÂappleÈÌ‹Î˘, ηÎÔ‹ı˘ Î.¿.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·553. TA Eπ£∂Δ∞55∂apple›ıÂÙ· Û -ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ÂÓ‰È·Ê¤ÚˆÓ Ë ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ°ÂÓ. ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜∞ÈÙ. ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ∫ÏËÙ. ÂÓ‰È·Ê¤ÚˆÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂӉȷʤÚÔÓÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÔÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·°ÂÓ. ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ˘ÛÒÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÙȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·∫ÏËÙ. ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ·appleÒÓ Ë ·appleÔ‡Û· ÙÔ ·applefiÓ°ÂÓ. ÙÔ˘ ·applefiÓÙÔ˜ Ù˘ ·appleÔ‡Û·˜ ÙÔ˘ ·applefiÓÙÔ˜∞ÈÙ. ÙÔÓ ·applefiÓÙ· ÙËÓ ·appleÔ‡Û· ÙÔ ·applefiÓ∫ÏËÙ. ·appleÒÓ ·appleÔ‡Û· ·applefiÓÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ·applefiÓÙ˜ ÔÈ ·appleÔ‡Û˜ Ù· ·applefiÓÙ·°ÂÓ. ÙˆÓ ·applefiÓÙˆÓ ÙˆÓ ·appleÔ˘ÛÒÓ ÙˆÓ ·applefiÓÙˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ·applefiÓÙ˜ ÙȘ ·appleÔ‡Û˜ Ù· ·applefiÓÙ·∫ÏËÙ. ·applefiÓÙ˜ ·appleÔ‡Û˜ ·applefiÓÙ·∏ ÎÏËÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È appleÔχ Ûapple¿ÓÈ· Î·È Û appleÔχ ÂȉÈΤ˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ.∏ ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·applefi Ù· Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ ›ӷÈappleÔχ Ûapple¿ÓÈ·.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂӉȷʤڈÓ-ÂӉȷʤÚÔ˘Û·-ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‰Â˘ÙÂÚ‡ˆÓ, Âapple›ÁˆÓ, ÂappleȂϤappleˆÓ,ÂappleÔappleÙ‡ˆÓ, ̤ÏψÓ, appleÚˆÙ‡ˆÓ Î.¿.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·appleÒÓ-·appleÔ‡Û·-·applefiÓ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·appleÔÙ˘¯ÒÓ, ÂappleÈÏ·¯ÒÓ, ÂappleÈÙ˘¯ÒÓ, apple·ÚÒÓ, Ù˘¯ÒÓ Î.¿.∂apple›ıÂÙ· Û -ˆÓ/-ÔÓ·˜, -ˆÓ, -ÔÓ (‰ÈηٿÏËÎÙ·)∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ/ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ·˜ Ë ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ ÙÔ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ°ÂÓ. ÙÔ˘ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓÔ˜/ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ· Ù˘ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓÔ˜∞ÈÙ. ÙÔÓ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ· ÙË ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ· ÙÔ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ∫ÏËÙ. ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·5656¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ˜ ÔÈ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ˜ Ù· ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ·°ÂÓ. ÙˆÓ ÌÂÙÚÈÔÊÚfiÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÚÈÔÊÚfiÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÚÈÔÊÚfiÓˆÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ˜ ÙȘ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ˜ Ù· ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ·∫ÏËÙ. ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ˜ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ˜ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ·Δ· Âapple›ıÂÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ï›Á· ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.∏ ÁÂÓÈ΋ Î·È Ë ÎÏËÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχ Ûapple¿ÓÈ·.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ/-ÔÓ·˜, ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ, ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÁÂÓÓ·ÈfiÊÚˆÓ, ‰ÂÈÛȉ·›ÌˆÓ,ÂıÓÈÎfiÊÚˆÓ, ÂÌappleÂÈÚÔÁÓÒ̈Ó, ÓÔ‹ÌˆÓ Î.¿.MÂÚÈο ·applefi Ù· Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi, Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÌfiÓÔ ÙËÓηٿÏËÍË -ˆÓ, apple.¯. Óԋ̈Ó, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÌfiÓÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -ÔÓ·˜, apple.¯. ÂÌappleÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜.ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ appleÔχ˜-appleÔÏÏ‹-appleÔχ∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. Ô appleÔχ˜ Ë appleÔÏÏ‹ ÙÔ appleÔχ°ÂÓ. ÙÔ˘ appleÔÏÏÔ‡/appleÔχ Ù˘ appleÔÏÏ‹˜ ÙÔ˘ appleÔÏÏÔ‡/appleÔχ∞ÈÙ. ÙÔÓ appleÔχ ÙËÓ appleÔÏÏ‹ ÙÔ appleÔχ∫ÏËÙ. — — —ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. ÔÈ appleÔÏÏÔ› ÔÈ appleÔÏϤ˜ Ù· appleÔÏÏ¿°ÂÓ. ÙˆÓ appleÔÏÏÒÓ ÙˆÓ appleÔÏÏÒÓ ÙˆÓ appleÔÏÏÒÓ∞ÈÙ. ÙÔ˘˜ appleÔÏÏÔ‡˜ ÙȘ appleÔÏϤ˜ Ù· appleÔÏÏ¿∫ÏËÙ. — — —∏ ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχ Ûapple¿ÓÈ· ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ.ÕÎÏÈÙ· Âapple›ıÂÙ·ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Âapple›ıÂÙ· appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·applefi ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÓÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi Ù‡appleÔ Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÁÂÓÒÓ. ªÂÚÈο ·applefi Ù· Âapple›ıÂÙ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù·ÂÍ‹˜: ÎÔÌappleϤ, ÌÔ‚, ÌappleÂ˙, ÌappleÏÂ, ÚÈÁ¤, ÛÈÎ.Δ· apple·Ú·ıÂÙÈο ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓΔ· Âapple›ıÂÙ·, ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó· appleÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· ‹ ÌÈ· appleÔÈfiÙË-Ù· ÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó, ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛ-ÛfiÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‚·ıÌfi Û‡ÁÎÚÈÛ˘. °È· Ó· Ê·Ó› ·˘Ùfi˜ Ô ‚·ıÌfi˜, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·Èapple·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ ‹ appleÂÚÈÊÚ¿ÛÂȘ, appleÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂappleÈı¤ÙÔ˘, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Â›Ó·ÈÔÈ ÂÍ‹˜:·) √ ıÂÙÈÎfi˜, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·appleÏÒ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÙËÓ appleÔÈfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡,apple.¯. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ appleÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ·.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·573. TA Eπ£∂Δ∞57‚) √ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ appleˆ˜ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÌÈ· appleÔÈfiÙËÙ· ‹ ÌÈ· ȉÈfi-ÙËÙ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·applefi ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ appleÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ Â›Ó·È Â˘-ÎÔÏfiÙÂÚ· (‹ appleÈÔ Â‡ÎÔÏ·) ·applefi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ‰Â˘Ù¤Ú·˜ Ù¿Í˘.Á) √ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ appleˆ˜ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÌÈ· appleÔÈfiÙËÙ· ‹ ÌÈ· ȉÈfi-ÙËÙ· Û ‚·ıÌfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·applefi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜. √ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‹ ·applefiÏ˘ÙÔ˜. √ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, fiÙ·Ó Û˘-ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜, ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙË-ÚÈÛÙÈÎfi, ÌÈ· appleÔÈfiÙËÙ· ‹ ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ·, apple.¯. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ appleÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ Â›Ó·È Ù· ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· (‹ Ù·appleÈÔ Â‡ÎÔÏ·) ·applefi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. √ ·applefiÏ˘ÙÔ˜ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈfiÙÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÌÈ· appleÔÈfiÙËÙ· ‹ ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· Û ̤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi, ¯ˆÚ›˜Û‡ÁÎÚÈÛË, apple.¯. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ appleÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiٷٷ (‹ appleÔχ ‡ÎÔÏ·).·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓ·. ∫·È Ù· ‰‡Ô Â›Ó·È ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefi ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Û ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜apple·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜.∞’ ΛÌÂÓÔ∏ appleÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ apple¿ÓÙ· ÙËÓ … ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË.ªfiÓÔ ÛÙÔÓ ∫Ú˘appleÙfiÏÔ.μڋηÙ ÊıËÓfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜; ∂appleÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿.μ’ Î›ÌÂÓÔ∏ ÂappleÈÙ˘¯›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ appleÈÔ ÂappleÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂappleÈÏÔÁ‹.°È’ ·˘Ùfi ‰È·Ï¤ÍÙ ÙÔ˘˜ appleÈÔ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘˜.¢È·Ï¤ÍÙ ÙÔ˘˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙ¤˜ ∂∂.∫·È ÛÙ· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· Á›ÓÂÙ·È appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· Ó· ‰ÂÏ·ÛÙ› Ô ‰¤ÎÙ˘-ηٷӷψً˜ ·applefi ÙÔÓ appleÔÌapplefi-appleˆÏËÙ‹ Ì ÙËÓηχÙÂÚË Î·È ÊıËÓfiÙÂÚË appleÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ appleÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ appleÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘appleËÚÂÛÈÒÓ. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·ÈÂapple›ıÂÙ· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ (ÊıËÓfiÙÂÚ˜) Î·È ˘appleÂÚıÂÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ (ÙȘ ηχÙÂÚ˜, Ë appleÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓË, ÙËÓ appleÈÔÂappleÈÙ˘¯Ë̤ÓË, ÙÔ˘˜ appleÈÔ ÂȉÈÎÔ‡˜).2. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ apple·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ. ∂›Ó·È ·applefiÛapple·ÛÌ· ·applefi ÚÂappleÔÚÙ¿˙ appleÔ˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠ۠ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ appleÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô Âapple›ÛËÌÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰ËÌÔÛÎÔapple‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆapple·˚΋˜ ŒÓˆ-Û˘, ÙÔ «∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ», Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Î¿appleÓÈÛÌ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂.∏ ¢·Ó›· η٤¯ÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Âapple›appleÂ‰Ô ÛÙÔ Î¿appleÓÈÛÌ· appleÔ‡ÚˆÓ, ÂÓÒ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ì ÙÔ˘˜ appleÈÔ Ì·-ÓÈÒ‰ÂȘ ηappleÓÈÛÙ¤˜ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ.ÎÔapplefi˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆapple·˚΋ ŒÓˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î¿appleÓÈÛÌ· Î·È apple·Ú¿Ï-ÏËÏ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î·appleÓÈÛÙÒÓ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂. °È’ ·˘Ùfi, ÛÙÔ apple·Ú·apple¿Óˆ ·applefi-Ûapple·ÛÌ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È apple·Ú·ıÂÙÈο ÂappleÈı¤ÙˆÓ. ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË appleÂÚ›appleÙˆÛË, ÂappleÂȉ‹ Á›ÓÂÙ·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÈ·˜¯ÒÚ·˜ Ì fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ (ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ, ÙÔ˘˜ appleÈÔ Ì·ÓÈÒ‰ÂȘ).√ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ‰‡Ô ÙÚfiappleÔ˘˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÂfiÏ· Ù· Âapple›ıÂÙ·: ·) ªÂ ÙÔ appleÈÔ Î·È ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ Û ıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi. ∂›Ó·È Ô ÙÚfiappleÔ˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È appleÂÚÈÛ-ÛfiÙÂÚÔ, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ.  ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, Û ‡ÊÔ˜ Ù˘appleÈÎfi,¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ appleÈÔ ÙÔ appleϤÔÓ, apple.¯. ΔÔ ·ÂÚÔappleÏ¿ÓÔ Â›Ó·È appleÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ì¤ÛÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·applefiÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. √ ˘appleÔ˘ÚÁfi˜ ·appleԉ›¯ÙËΠappleϤÔÓ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ apple·ÚÈÛٷ̤ӈÓ. ‚) ªÂ ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·5858¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞ÙÔ˘ ÂappleÈı‹Ì·ÙÔ˜ -fi(‡)ÙÂÚÔ˜, -Ë, -Ô Î·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ -¤ÛÙÂÚÔ˜, -Ë, -Ô ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ϥ͢, apple.¯. ∏ ¿ÓÔÈÍËÂ›Ó·È ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ÂappleÔ¯‹ ·applefi ÙÔ ÊıÈÓfiappleˆÚÔ. ΔÔ πfiÓÈÔ apple¤Ï·ÁÔ˜ Â›Ó·È ‚·ı‡ÙÂÚÔ ·applefi ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. √È Ô‰ËÁ›Â˜Ù˘ ∞Ï›Î˘ ‹Ù·Ó ۷ʤÛÙÂÚ˜ ·applefi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË.√ÚÈṲ̂ӷ Âapple›ıÂÙ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎfi Î·È appleÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎfi Ù‡appleÔ, apple.¯. appleÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˜ Î·È appleÈÔappleÏÔ‡ÛÈÔ˜, ¿ÏÏ· ÌfiÓÔ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎfi, apple.¯. ·ÓÒÙÂÚÔ˜, Î·È ¿ÏÏ·, appleÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ù· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÌfiÓÔ appleÂÚÈÊÚ·-ÛÙÈÎfi, apple.¯. appleÈÔ ÙÂÌapple¤Ï˘.∂›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, Û appleÔχ Ûapple¿ÓȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, Ù· Âapple›ıÂÙ· Û -ˆÓ, -ˆÓ, -ÔÓ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎfiÙ‡appleÔ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ‚·ıÌfi, apple.¯. ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ¤ÛÙÂÚÔ˜.ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎÔ› Ù‡appleÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÂappleÈı¤-ÙˆÓ Û -Ô˜, -Ë, -Ô.√ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È fiappleˆ˜ Î·È Ô Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ Ì ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘,apple.¯. ‹ÌÂÚ· ı· apple·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· appleÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ appleÔ˘ apple¤Ú·ÛÂ. Œ˙ËÛ ÙËÓ ˆÚ·ÈfiÙÂ-ÚË Ë̤ڷ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.Δ· Âapple›ıÂÙ· appleÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰‡Ô Ù‡appleÔ˘˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ‚·ıÌfi (ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎfi Î·È appleÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎfi) ‰È·ı¤-ÙÔ˘Ó ‰‡Ô Ù‡appleÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi.√ ·applefiÏ˘ÙÔ˜ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È:·) ªÔÓÔÏÂÎÙÈο, Ì ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ÂappleÈı‹Ì·ÙÔ˜ -fi(‡)Ù·ÙÔ˜, -Ë, -Ô ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ϥ͢, apple.¯. Δ· ÁÚ·-appleÙ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ‹Ù·Ó ÌÂÙÚÈfiٷٷ. Ù· ‰ÈηٿÏËÎÙ· Âapple›ıÂÙ· Û -‹˜, -‹˜, -¤˜ Î·È Û -ˆÓ,-ˆÓ, -ÔÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ÂappleÈı‹Ì·ÙÔ˜ -¤ÛÙ·ÙÔ˜, -Ë, -Ô ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ϥ͢, apple.¯. Δ·ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ۷ʤÛٷٷ. √ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ÙÔ˘ ·applefiÏ˘ÙÔ˘ ˘appleÂÚıÂÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È appleÔχ Û˘¯Ófi˜ Î·È ‰Â Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·applefi fiÏ· Ù· Âapple›ıÂÙ·. ÃÚËÛÈ-ÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜.‚) ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈο, Ì ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ÂappleÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ appleÔχ, apple.¯. Δ· ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ-ÍË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó appleÔχ Û·Ê‹.ÔÏÏ¿ Û˘¯Ófi¯ÚËÛÙ· Âapple›ıÂÙ· ‰Â Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi Î·È ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó apple·Ú·apple¿Óˆ. Δ· Âapple›ıÂÙ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÒÌ·Ï· apple·Ú·ıÂÙÈο, Ù· ÔappleÔ›· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿-˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ apple›Ó·Î· ∞.Àapple¿Ú¯ÂÈ Âapple›Û˘ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÈ· ÔÌ¿‰· apple·Ú·ıÂÙÈÎÒÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Ù· ÔappleÔ›· ‰ÂÓ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi Âapple›-ıÂÙ· ıÂÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ·applefi ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. Δ· apple·Ú·ıÂÙÈο ·˘Ù¿ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ apple›Ó·Î· μ.›Ó·Î·˜ ∞: ∞ÓÒÌ·Ï· apple·Ú·ıÂÙÈο£ÂÙÈÎfi˜ ˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ¯ÂÙÈÎfi˜ ∞applefiÏ˘ÙÔ˜˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜·appleÏfi˜ ·appleÏÔ‡ÛÙÂÚÔ˜ Ô ·appleÏÔ‡ÛÙÂÚÔ˜ ·appleÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ˜appleÈÔ ·appleÏfi˜ Ô appleÈÔ ·appleÏfi˜ appleÔχ ·appleÏfi˜Á¤ÚÔ˜ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔ˜ Ô ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔ˜ appleÔχ Á¤ÚÔ˜appleÈÔ Á¤ÚÔ˜ Ô appleÈÔ Á¤ÚԘηÎfi˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ¯Â›ÚÈÛÙÔ˜appleÈÔ Î·Îfi˜ Ô appleÈÔ Î·Îfi˜ appleÔχ ηÎfi˜Î¿ÎÈÛÙԘηÏfi˜ ηχÙÂÚÔ˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ οÏÏÈÛÙÔ˜appleÈÔ Î·Ïfi˜ Ô appleÈÔ Î·Ïfi˜ appleÔχ ηÏfi˜¿ÚÈÛÙÔ˜ÎÔÓÙfi˜ ÎÔÓÙfiÙÂÚÔ˜ Ô ÎÔÓÙfiÙÂÚÔ˜ ÎÔÓÙfiÙ·ÙÔ˜ÎÔÓÙ‡ÙÂÚÔ˜ Ô ÎÔÓÙ‡ÙÂÚÔ˜ –appleÈÔ ÎÔÓÙfi˜ Ô appleÈÔ ÎÔÓÙfi˜ appleÔχ ÎÔÓÙfi˜


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·593. TA Eπ£∂Δ∞59Ï›ÁÔ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ Ô ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜appleÈÔ Ï›ÁÔ˜ Ô appleÈÔ Ï›ÁÔ˜ appleÔχ Ï›ÁԘ̷ÎÚ‡˜ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ˜ Ô Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ˜ Ì·ÎÚ‡Ù·ÙÔ˜appleÈÔ Ì·ÎÚ‡˜ Ô appleÈÔ Ì·ÎÚ‡˜ appleÔχ Ì·ÎÚ‡˜ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ̤ÁÈÛÙÔ˜appleÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô appleÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ appleÔχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ÌÈÎÚfi˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜appleÈÔ ÌÈÎÚfi˜ Ô appleÈÔ ÌÈÎÚfi˜ appleÔχ ÌÈÎÚfi˜appleÔχ˜ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ Ô appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ appleÏ›ÛÙÔ˜appleÈÔ appleÔχ˜ Ô appleÈÔ appleÔχ˜ apple¿Ú· appleÔχ˜appleÚÒÙÔ˜ appleÚˆÙ‡ÙÂÚÔ˜ Ô appleÚˆÙ‡ÙÂÚÔ˜ appleÚÒÙÈÛÙÔ˜›Ó·Î·˜ μ: ·Ú·ıÂÙÈο appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘£ÂÙÈÎfi˜ ˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ¯ÂÙÈÎfi˜ ∞applefiÏ˘ÙÔ˜˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜(¿Óˆ) ·ÓÒÙÂÚÔ˜ Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜(¿appleˆ) ·appleÒÙÂÚÔ˜ Ô ·appleÒÙÂÚÔ˜ ·appleÒÙ·ÙÔ˜(¤Ó‰ÔÓ) ÂÓ‰fiÙÂÚÔ˜ Ô ÂÓ‰fiÙÂÚÔ˜ ÂÓ‰fiÙ·ÙÔ˜(¤Íˆ) (ÂÍÒÙÂÚÔ˜) (Ô ÂÍÒÙÂÚÔ˜) —(¤Ûˆ) (ÂÛÒÙÂÚÔ˜) (Ô ÂÛÒÙÂÚÔ˜) (ÂÛÒÙ·ÙÔ˜)(οو) ηÙÒÙÂÚÔ˜ Ô Î·ÙÒÙÂÚÔ˜ ηÙÒÙ·ÙÔ˜(appleÏËÛ›ÔÓ) appleÏËÛȤÛÙÂÚÔ˜ Ô appleÏËÛȤÛÙÂÚÔ˜ (appleÏËÛȤÛÙ·ÙÔ˜)(appleÚÔÙÈÌÒ) appleÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ Ô appleÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ —(˘apple¤Ú) ˘apple¤ÚÙÂÚÔ˜ Ô ˘apple¤ÚÙÂÚÔ˜ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ˜(appleÚÔ) appleÚfiÙÂÚÔ˜ Ô appleÚfiÙÂÚÔ˜ —ËÌ›ˆÛË: Δ· ¿appleˆ, ¤Ó‰ÔÓ Î·È ¤Ûˆ Â›Ó·È ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχÛapple¿ÓÈ· ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋.√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:ΔÔ ıËÏ˘Îfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ Û -Ô˜, -È·, -Ô ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ È, apple.¯. ÂÓÈ-Îfi˜: ¢ÁÂÓÈÎÈ¿, appleÏËı˘ÓÙÈÎfi˜: ¢ÁÂÓÈΤ˜.Δ· Âapple›ıÂÙ· Û -‡˜, -È¿, -‡ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ˘ Ù˘ ηٿÏË͢ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋ ÂÓÈ-ÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘.Δ· Âapple›ıÂÙ· Û -‹˜, -È¿, -› ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ -Ë Ù˘ ηٿÏË͢ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ (ÂÎÙfi˜ ·applefiÙË ÁÂÓ. Û -ÈÔ‡, apple.¯. ÙÔ˘ ¯Ú˘Û·ÊÈÔ‡). ŸÏÔÈ ÔÈ ˘applefiÏÔÈappleÔÈ Ù‡appleÔÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È, apple.¯. Ô ¯Ú˘Û·Ê‹˜, ÙÔ ¯Ú˘Û·Ê›.ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ appleÔχ˜-appleÔÏÏ‹-appleÔχ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ¤Ó· Ï Î·È ˘ ÛÙoÓ ÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (ÂÎÙfi˜·applefi ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ appleÔÏÏÔ‡).  fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ appleÙÒÛÂȘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ‰‡Ô Ï, apple.¯. appleÔχ˜ ‡appleÓÔ˜, appleÔχ Ê·ÁËÙfi,appleÔÏÏ‹ Ê·Û·Ú›·.¢Â ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· Û˘Á¯¤ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ ÙˆÓ ÂappleÈı¤ÙˆÓ appleÔÏÏÔ› Î·È appleÔÏÏ‹ Ì ÙÔ Âapple›ÚÚËÌ· appleÔχ, apple.¯. √ ∞¯ÈÏϤ·˜¤ÓȈÛ appleÔÏÏ‹ ·Á¿appleË, ·ÏÏ¿ √ °È¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ appleÔχ ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜. ◊Ù·Ó appleÔχ ηϋ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ·Ï-Ï¿ ∂›¯Â appleÔÏÏ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·6060¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞À¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞ √ƒ£√°ƒ∞ºπ∞ ∂π£∂Δø¡∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ∂Í·ÈÚ¤ÛÂȘ-·›Ô˜ Ù˘¯·›Ô˜ Ó¤Ô˜-›Ԙ ·Ó‰Ú›Ԙ ÁÂÏÔ›Ô˜, ÎÚ‡Ô˜-ËÚfi˜ ˙ˆËÚfi˜ ·ÏÌ˘Úfi˜, ÁÏ·Ê˘Úfi˜, ÈÛ¯˘Úfi˜, Ô¯˘Úfi˜ Î.¿.-ÈÎfi˜ ÂȉÈÎfi˜ ıËÏ˘Îfi˜, ‰·ÓÂÈÎfi˜ Î.¿.-ÈÌÔ˜ applefiÛÈÌÔ˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜, ¿Û¯ËÌÔ˜, ¤ÙÔÈÌÔ˜ Î.¿.-ÈÓfi˜ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÂÏÂÂÈÓfi˜, ÛÎÔÙÂÈÓfi˜, Ù·appleÂÈÓfi˜, ˘ÁÈÂÈÓfi˜, ʈÙÂÈÓfi˜ Î.¿.-ÈÓÔ˜apple¤ÙÚÈÓÔ˜-›ÛÈÔ˜ appleÔÙ·Ì›ÛÈÔ˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜, ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜, πı·Î‹ÛÈÔ˜ Î.¿.-ϤԘı·ÚڷϤԘ-Ù¤Ô˜‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˜-ˆapplefi˜¯·Úˆapplefi˜-ˆÙfi˜ÊÙÂÚˆÙfi˜·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓ·. ŸÏ· appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ apple·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.∞ã ΛÌÂÓÔ‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ √ÌÔÛappleÔÓ‰›·˜ ∂Í·ÁˆÁÒÓ ∫Ú¤·ÙÔ˜ ÙÔ 32% ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ‚Ô‰ÈÓÔ‡ ÙÔ 2002 ·appleÔÚÚÔÊ‹ıËΠÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ π·appleˆÓ›·˜.μã ΛÌÂÓÔΔÔ ¤ÚÁÔ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂϤÙË, ۯ‰›·ÛË, ·Ó¿appleÙ˘ÍË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ Î·È ËÏÂ-ÎÙÚÔÓÈ΋˜ ηٷ̤ÙÚËÛ˘.°ã ΛÌÂÓÔ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·applefi ÙÔ˘˜ appleÚÒËÓ ˘appleÔ˘ÚÁÔ‡˜ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.¢ã ΛÌÂÓÔ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, apple¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒappleË ÙËÓ appleÚˆÙÈ¿ η٤¯ÂÈ Ë πÙ·Ï›·.Δ· Âapple›ıÂÙ· ÛÙÔ appleÚÒÙÔ Î·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î›ÌÂÓÔ (∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜, ÓfiÙÈ·) apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÔ˘Â›Ó·È ÔÈ appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ, ÂÓÒ Ù· Âapple›ıÂÙ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ Î›ÌÂÓÔ (‰È·ÊfiÚˆÓ, μÔÚ›Ԣ) apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÏÈÁfi-ÙÂÚÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜. ∏ ÂappleÈÏÔÁ‹ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·applefi ˘ÊÔÏÔÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ μÔÚ›Ԣ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂÛÙÂÚÂfiÙ˘appleË ¤ÎÊÚ·ÛË, ÂÓÒ ÙÔ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÏfiÁˆ Ù˘appleÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·614. TA ∞ƒπ£ª∏Δπ∫∞61∫·Ù·Ï‹ÍÂȘÀ¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù··/· ∂ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ∂ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜1. -Ô˜, -Ë, -Ô -ÔÈ, -˜, -· ÂχıÂÚÔ˜-ÂχıÂÚË-ÂχıÂÚÔ ÂχıÂÚÔÈ-ÂχıÂÚ˜-ÂχıÂÚ·2. -Ô˜, -·, -Ô -ÔÈ, -˜, -· Ó¤Ô˜-Ó¤·-Ó¤Ô, Ó¤ÔÈ-Ӥ˜-Ó¤·,Ù›ÌÈÔ˜-Ù›ÌÈ·-Ù›ÌÈÔÙ›ÌÈÔÈ-Ù›ÌȘ-Ù›ÌÈ·3. -Ô˜, -È·, -Ô -ÔÈ, -˜, -· ÁÏ˘Îfi˜-ÁÏ˘ÎÈ¿-ÁÏ˘Îfi ÁÏ˘ÎÔ›-ÁÏ˘Î¤˜-ÁÏ˘Î¿4. -‡˜, -È¿, -‡ -ÈÔ›, -Ȥ˜, -È¿ ‚·Ú‡˜-‚·ÚÈ¿-‚·Ú‡ ‚·ÚÈÔ›-‚·ÚȤ˜-‚·ÚÈ¿5. -‡˜, -›·, -‡ -›˜, -›˜, -¤· ‚Ú·¯‡˜-‚Ú·¯Â›·-‚Ú·¯‡ ‚Ú·¯Â›˜-‚Ú·¯Â›Â˜-‚Ú·¯¤·6. -‹˜, -È¿, -› -ÈÔ›, -Ȥ˜, -È¿ ¯Ú˘Û·Ê‹˜-¯Ú˘Û·ÊÈ¿-¯Ú˘Û·Ê› ¯Ú˘Û·ÊÈÔ›-¯Ú˘Û·ÊȤ˜-¯Ú˘Û·ÊÈ¿7. -˘, -·, -ÈÎÔ -ˉ˜, -˜, -Èη ÌÈÎÚÔ‡Ï˘-ÌÈÎÚԇϷ-ÌÈÎÚÔ‡ÏÈÎÔ ÌÈÎÚÔ‡Ïˉ˜-ÌÈÎÚԇϘ-ÌÈÎÚÔ‡ÏÈη8. -¿˜/-‹˜, -Ô‡, -¿‰Â˜, -Ô‡‰Â˜, ˘appleÓ·Ú¿˜-˘appleÓ·ÚÔ‡-˘appleÓ·Ú¿‰ÈÎÔ ˘appleÓ·Ú¿‰Â˜-˘appleÓ·ÚÔ‡‰Â˜-˘appleÓ·Ú¿‰Èη-¿‰ÈÎÔ/-‹‰ÈÎÔ -¿‰Èη9. -˘, -˘, -˜ -ÂȘ, -ÂȘ, -Ë ‰ÈÂıÓ‹˜-‰ÈÂıÓ‹˜-‰ÈÂıÓ¤˜, ‰ÈÂıÓ›˜-‰ÈÂıÓ›˜-‰ÈÂıÓ‹,Û˘Ó‹ı˘-Û˘Ó‹ı˘-Û‡ÓËı˜ Û˘Ó‹ıÂȘ-Û˘Ó‹ıÂȘ-Û˘Ó‹ıË10. -ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ -ÔÓÙ˜, -Ô˘Û˜, ÂӉȷʤڈÓ-ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜-ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜-ÔÓÙ· -ÂӉȷʤÚÔÓ, -ÂӉȷʤÚÔÓÙ·,·appleÒÓ-·appleÔ‡Û·-·applefiÓ·applefiÓÙ˜-·appleÔ‡Û˜-·applefiÓÙ·11. -ˆÓ/-ÔÓ·˜, -ÔÓ˜, -ÔÓ˜, -ÔÓ· ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ/-ÔÓ·˜-ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ˜-ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ˜-ˆÓ, -ÔÓ -ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ -ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ·4. Δ∞ ∞ƒπ£ª∏Δπ∫∞ÃÚ‹ÛË Î·È ÌÔÚÊ‹∞ÚÈıÌËÙÈο Âapple›ıÂÙ· (·applefiÏ˘Ù·, Ù·ÎÙÈο, appleÔÏÏ·appleÏ·ÛÈ·ÛÙÈο, ·Ó·ÏÔÁÈο)∞ÚÈıÌËÙÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (appleÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈο, appleÂÚÈÏËappleÙÈο)4.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛËΔ· ·ÚÈıÌËÙÈο ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÚÈıÌfi, ÛÂÈÚ¿, ̤ÁÂıÔ˜ Î·È appleÔÛfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ›Ù Âapple›ıÂÙ· (·ÚÈıÌËÙÈο Âapple›ıÂÙ·),apple.¯. ¤Ó·˜, ‰‡Ô ÎÙÏ., ›Ù ԢÛÈ·ÛÙÈο (·ÚÈıÌËÙÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο), apple.¯. ÌÔÓ¿‰·, ‰˘¿‰· ÎÙÏ.4.2.ªÔÚÊÔÏÔÁ›··. ∞ÚÈıÌËÙÈο Âapple›ıÂÙ·Δ· ·ÚÈıÌËÙÈο Âapple›ıÂÙ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· appleÔ˘ ÂappleÈÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, ¯ˆ-Ú›˙ÔÓÙ·È Û ·applefiÏ˘Ù·, Ù·ÎÙÈο, appleÔÏÏ·appleÏ·ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ·Ó·ÏÔÁÈο.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·6262¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞∞applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿Δ· ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ appleÏ‹ıÔ˜ ·applefi appleÚfiÛˆapple·, ˙Ò· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù·, apple.¯. apple¤ÓÙ¿ÙÔÌ·, ÙÚ›· ηӷڛÓÈ·.∫Ï›ÛË – ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜Δ· ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ‰‡Ô ‹ ‰˘Ô Î·È ·applefi ÙÔ apple¤ÓÙ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂηÙfi ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù‡appleÔ Û fiÏ· Ù· Á¤ÓË Î·ÈÛ fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ. Δ· ·ÚÈıÌËÙÈο ¤Ó·˜-Ì›·/ÌÈ·-¤Ó·, ÙÚÂȘ-ÙÚ›· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ-Ù¤ÛÛÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÙÚ›· Á¤ÓË Î·ÈÎÏ›ÓÔÓÙ·È ÙÔ appleÚÒÙÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ÂÓÒ Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi.¤Ó·˜-Ì›·-¤Ó· ÙÚÂȘ-ÙÚ›· Ù¤ÛÛÂÚȘ-Ù¤ÛÛÂÚ·∞ÚÛ. £ËÏ. √˘‰. ∞ÚÛ., £ËÏ. √˘‰. ∞ÚÛ., £ËÏ. √˘‰.√ÓÔÌ. ¤Ó·˜ Ì›·/ÌÈ· ¤Ó· ÙÚÂȘ ÙÚ›· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù¤ÛÛÂÚ·°ÂÓ. ÂÓfi˜ Ì›·˜/ÌÈ·˜ ÂÓfi˜ ÙÚÈÒÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ∞ÈÙ. ¤Ó·Ó Ì›·(Ó)/ÌÈ·(Ó) ¤Ó· ÙÚÂȘ ÙÚ›· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù¤ÛÛÂÚ·ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiappleÔ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο appleÔ˘ Ï‹ÁÔ˘Ó fiappleˆ˜ Ù· apple·Ú·apple¿Óˆ, apple.¯. ‰ÂηÙÚ›˜,‰Âη٤ÛÛÂÚȘ, ‰È·ÎfiÛÈÔÈ ÙÚÂȘ, appleÂÓÙ·ÎfiÛÈÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ.°È· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 0 ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ìˉ¤Ó: √Ó. – ∞ÈÙ.: ÙÔ Ìˉ¤Ó, °ÂÓ.: ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜.°È· ÙË ÌÈÛ‹ ÌÔÓ¿‰· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ÌÈÛfi˜-ÌÈÛ‹-ÌÈÛfi, ÙÔ ÔappleÔ›Ô, fiÙ·Ó Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔÛ˘ÓıÂÙÈÎfi Ì ¿ÏÏ· ·ÚÈıÌËÙÈο Âapple›ıÂÙ·, apple·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ -‹ÌÈÛÈ (ÌÂÙ¿ ·applefi Û‡ÌʈÓÔ) Î·È -ÌÈÛÈ (ÌÂÙ¿ ·applefiʈӋÂÓ), apple.¯. ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ, appleÂÓÙ¤ÌÈÛÈ.Δ· ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ·applefi ÙÔ ‰È·ÎfiÛÈ· Î·È apple¿Óˆ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Âapple›ıÂÙ· Ì ÙȘ ›‰È˜ η-Ù·Ï‹ÍÂȘ ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi, apple.¯. Ù›ÌÈÔÈ-Ù›ÌȘ-Ù›ÌÈ· → ‰È·ÎfiÛÈÔÈ-‰È·ÎfiÛȘ-‰È·ÎfiÛÈ·.√È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ› Ù‡appleÔÈ Ì›·, Ì›·Ó Î·È ‰‡Ô ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË, ÂÓÒ ÔÈÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ› Ù‡appleÔÈ ÌÈ·, ÌÈ·Ó Î·È ‰˘Ô ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û appleÈÔ ¯·Ï·Ú‹ ÔÌÈÏ›·, apple.¯. Œ¯ÂȘ ÌfiÓÔ Ì›· ÌË-Ù¤Ú·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÌÈ· ÌfiÓÔ ı›·. Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ‰˘Ô ‰˘Ô.√È ·ÚÈıÌÔ› ÂappleÙ¿ (ÂÊÙ¿), ÔÎÙÒ (Ô¯ÙÒ) Î·È Ù· apple·Ú¿ÁˆÁ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û‡ÓıÂÙ· ·ÚÈıÌËÙÈο appleÔ˘ appleÂ-ÚȤ¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù‡appleÔ˘˜ Ì ٷ Û˘ÌʈÓÈο Û˘ÌappleϤÁÌ·Ù· appleÙ Î·È ÎÙ ·ÓÙ›-ÛÙÔȯ· (ÂappleÙ¿, ÔÎÙÒ) Î·È Ù‡appleÔ˘˜ Ì ٷ ÊÙ Î·È ¯Ù ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (ÂÊÙ¿, Ô¯ÙÒ). √È appleÚÒÙÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂÙ˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ Û ÔÈΛÔ, ηıËÌÂÚÈÓfi ‡ÊÔ˜, apple.¯. √È ÛÔÊÔ› Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙÔ˜‹Ù·Ó ÂappleÙ¿. ¢Ô˜ ÙÔ˘ Ô¯Ù·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘ÊÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÓÓ¤· ηÈÙÔ˘ ÂÓÓÈ¿, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¤Ó‰Âη Î·È ÙÔ˘ ¤ÓÙÂη, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰Âη¤ÍÈ Î·È ÙÔ˘ ‰ÂοÍÈ.Δ· ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰‡Ô Ù‡appleÔ˘˜ Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ,¤Ó·Ó ÌÂ È appleÚÈÓ ·applefi ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Î·È ¤Ó·Ó ¯ˆÚ›˜ È, apple.¯. ‰È·ÎfiÛÈÔÈ Î·È ‰È·ÎfiÛÔÈ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ appleÚÔÊ·ÓÒ˜appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Âapple›‰Ú·ÛË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û ηıËÌÂÚÈÓfi Ï·˚Îfi ÏfiÁÔ, apple.¯. √È ÙÚÈ·ÎfiÛÈ-ÔÈ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·, ·ÏÏ¿ ∫¤Ú‰ÈÛ ÙÚ·ÎfiÛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÔ Ï·¯Â›Ô.Δ·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿Δ· Ù·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË appleÔ˘ apple·›ÚÓÂÈ Î¿appleÔÈÔ appleÚfiÛˆappleÔ ‹ οappleÔÈÔ appleÚ¿ÁÌ· Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿·applefi fiÌÔÈ· appleÚfiÛˆapple· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù·, apple.¯. ∏ ∂ϤÓË ‹Úı appleÚÒÙË, ÂÓÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˜.√È Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ Â›Ó·È -(Ù)Ô˜, -(Ù)Ë, -(Ù)Ô Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Âapple›-ıÂÙ· Û -Ô˜, -Ë, -Ô.Ù· Ù·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ, apple.¯.Ô ¯ÈÏÈÔÛÙfi˜ ÂÍËÎÔÛÙfi˜ ÙÚ›ÙÔ˜, ÙÔ˘ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ ÂÍËÎÔÛÙÔ‡ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎÙÏ.Δ· appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· Ù·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û appleÔÏϤ˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ (fiappleˆ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·634. TA ∞ƒπ£ª∏Δπ∫∞63Âapple›ıÂÙ· Û -Ô˜, -Ë, -Ô, Û. 49) ‰ÈappleÏfi ÙÔÓÈÛÌfi ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Î·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯. ¤‚‰Ô-Ì˘ Î·È Â‚‰fiÌ˘. √È Ù‡appleÔÈ Ì ÙfiÓÔ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Âapple›ÛËÌÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒÔÈ Ù‡appleÔÈ Ì ÙfiÓÔ ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·È Û ÔÈÎÂ›Ô Î·È Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, apple.¯. ∂›Ó·È ·applefi-ÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÒ ∂›Ó·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤‚‰ÔÌÔ˘ apple·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·.›Ó·Î·˜ ÙˆÓ ·applefiÏ˘ÙˆÓ Î·È Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ∞Ú·‚Èο ∂ÏÏËÓÈο ∞applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Δ·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο„ËÊ›· ÛËÌ›·1234567891011121314151617181920212230405060708090100101102200300400500600·ã‚ãÁã‰ãÂãÛÙã (˜ã)˙ãËãıãÈãÈ·ãÈ‚ãÈÁãȉãÈÂãÈÛÙã (Șã)È˙ãÈËãÈıãÎãηã΂ãÏãÌãÓãÍãÔãappleãÅãÚãÚ·ãÚ‚ãÛãÙã˘ãÊã¯ã¤Ó·˜, Ì›·/ÌÈ·, ¤Ó·‰‡Ô/‰˘ÔÙÚÂȘ, ÙÚ›·Ù¤ÛÛÂÚȘ, Ù¤ÛÛÂÚ·apple¤ÓÙ¤ÍÈÂappleÙ¿/ÂÊÙ¿ÔÎÙÒ/Ô¯ÙÒÂÓÓ¤·/ÂÓÓÈ¿‰¤Î·¤Ó‰Âη/¤ÓÙÂη‰Ò‰Âη‰ÂηÙÚ›·‰Âη٤ÛÛÂÚ·‰Âηapple¤ÓÙ‰Âη¤ÍÈ/‰ÂοÍȉÂηÂappleÙ¿/‰ÂηÂÊÙ¿‰ÂηÔÎÙÒ/‰ÂηԯÙÒ‰ÂηÂÓÓ¤·/‰ÂηÂÓÓȿ›ÎÔÛÈ›ÎÔÛÈ ¤Ó·˜, Ì›·, ¤Ó·Â›ÎÔÛÈ ‰‡ÔÙÚÈ¿ÓÙ·Û·Ú¿ÓÙ·appleÂÓ‹ÓÙ·ÂÍ‹Óٷ‚‰ÔÌ‹ÓÙ·ÔÁ‰fiÓÙ·ÂÓÂÓ‹ÓÙ·ÂηÙfiÂηÙfiÓ ¤Ó·˜, Ì›·, ¤Ó·ÂηÙfi(Ó) ‰‡Ô‰È·ÎfiÛÈÔÈ, -˜, -·ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ, -˜, -·ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈÔÈ, -˜,- ·appleÂÓÙ·ÎfiÛÈÔÈ, -˜, -·ÂÍ·ÎfiÛÈÔÈ, -˜, -·appleÚÒÙÔ˜, -Ë, -ԉ‡ÙÂÚÔ˜, -Ë, -ÔÙÚ›ÙÔ˜, -Ë, -Ô٤ٷÚÙÔ˜, -Ë, -Ôapple¤ÌappleÙÔ˜, -Ë, -Ô¤ÎÙÔ˜, -Ë, -Ô¤‚‰ÔÌÔ˜, -Ë, -ÔfiÁ‰ÔÔ˜, -Ë, -Ô¤Ó·ÙÔ˜, -Ë, -Ô‰¤Î·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÂÓ‰¤Î·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÂÓ٤ηÙÔ˜, -Ë, -Ô‰ˆ‰¤Î·ÙÔ˜, -Ë, -Ô‰¤Î·ÙÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˜‰¤Î·ÙÔ˜ ٤ٷÚÙÔ˜‰¤Î·ÙÔ˜ apple¤ÌappleÙÔ˜‰¤Î·ÙÔ˜ ¤ÎÙÔ˜‰¤Î·ÙÔ˜ ¤‚‰ÔÌÔ˜‰¤Î·ÙÔ˜ fiÁ‰ÔÔ˜‰¤Î·ÙÔ˜ ¤Ó·ÙÔ˜ÂÈÎÔÛÙfi˜, -‹, -fiÂÈÎÔÛÙfi˜ appleÚÒÙÔ˜ÂÈÎÔÛÙfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ÙÚÈ·ÎÔÛÙfi˜ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙfi˜appleÂÓÙËÎÔÛÙfi˜ÂÍËÎÔÛÙfi˜Â‚‰ÔÌËÎÔÛÙfi˜ÔÁ‰ÔËÎÔÛÙfi˜ÂÓÂÓËÎÔÛÙfi˜ÂηÙÔÛÙfi˜ÂηÙÔÛÙfi˜ appleÚÒÙÔ˜ÂηÙÔÛÙfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜‰È·ÎÔÛÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiÙÚÈ·ÎÔÛÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiÙÂÙÚ·ÎÔÛÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiappleÂÓÙ·ÎÔÛÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiÂÍ·ÎÔÛÈÔÛÙfi˜, -‹, -fi


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·6464¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞700800∞Ú·‚Èο ∂ÏÏËÓÈο ∞applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Δ·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο„ËÊ›· ÛËÌ›·9001.0002.00010.000100.0001.000.0001.000.000.000„ã ÂappleÙ·ÎfiÛÈÔÈ, -˜, -·ÂÊÙ·ÎfiÛÈÔÈ, -˜, -·ˆã ÔÎÙ·ÎfiÛÈÔÈ, -˜, -·Ô¯Ù·ÎfiÛÈÔÈ, -˜, -·Ñã ÂÓÓÈ·ÎfiÛÈÔÈ, -˜, -·¯›ÏÈÔÈ, -˜, -·ã·ã ‚‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ã ȉ¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ã Ú ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔÂappleÙ·ÎÔÛÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiÂÊÙ·ÎÔÛÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiÔÎÙ·ÎÔÛÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiÔ¯Ù·ÎÔÛÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiÂÓÓÈ·ÎÔÛÈÔÛÙfi˜, -‹, -fi¯ÈÏÈÔÛÙfi˜, -‹, -fi‰ÈÛ¯ÈÏÈÔÛÙfi˜, -‹, -fi‰ÂηÎÈÛ¯ÈÏÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiÂηÙÔÓÙ·ÎÈÛ¯ÈÏÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔÛÙfi˜, -‹, -fi‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔÛÙfi˜, -‹, -fiÔÏÏ·appleÏ·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿Δ· appleÔÏÏ·appleÏ·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ appleÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ·applefi Ù· ÔappleÔ›· ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È Î¿ÙÈ, apple.¯.‰ÈappleÏfi˜ (‰ËÏ. ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ‰‡Ô ̤ÚË).ÔÏÏ·appleÏ·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ·) ·appleÏ¿: ·appleÏfi˜, ‰ÈappleÏfi˜, ÙÚÈappleÏfi˜, ÙÂÙÚ·appleÏfi˜, appleÂÓÙ·appleÏfi˜,ÂÍ·appleÏfi˜, ‰ÂηappleÏfi˜, ÂÈÎÔÛ·appleÏfi˜, ÂηÙÔÓÙ·appleÏfi˜ ÎÙÏ., ‚) Û‡ÓıÂÙ· Ì ÙÔ ‰ÈappleÏfi˜: ÙÚ›‰ÈappleÏÔ˜, ÙÂÙÚ¿‰ÈappleÏÔ˜ ÎÙÏ.√È Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ appleÔÏÏ·appleÏ·ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ Â›Ó·È -appleÏfi(Ô)˜, -appleÏ‹(Ë), -appleÏfi(Ô) Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜Ù· Âapple›ıÂÙ· Û -Ô˜, -Ë, -Ô.∞Ó·ÏÔÁÈο ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿Δ· ·Ó·ÏÔÁÈο ·ÚÈıÌËÙÈο ‰ËÏÒÓÔ˘Ó applefiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó· appleÔÛfi Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·applefi ¤Ó· ¿ÏÏÔ, apple.¯. √ ÌÈ-Ûıfi˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Â›Ó·È ‰ÈappleÏ¿ÛÈÔ˜ ·applefi ÙÔÓ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· (‰ËÏ. ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜).∞Ó·ÏÔÁÈο ·ÚÈıÌËÙÈο Â›Ó·È Ù· ‰ÈappleÏ¿ÛÈÔ˜, ÙÚÈappleÏ¿ÛÈÔ˜, ÙÂÙÚ·appleÏ¿ÛÈÔ˜, appleÂÓÙ·appleÏ¿ÛÈÔ˜, ÂÍ·appleÏ¿ÛÈÔ˜, ÂÊÙ·-appleÏ¿ÛÈÔ˜, ÂÈÎÔÛ·appleÏ¿ÛÈÔ˜ ÎÙÏ.√È Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ Â›Ó·È -appleÏ¿ÛÈÔ˜, -appleÏ¿ÛÈ·, -appleÏ¿ÛÈÔ Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜ Ù· Âapple›-ıÂÙ· Û -ÈÔ˜, -È·, -ÈÔ.‚. ∞ÚÈıÌËÙÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿Δ· ·ÚÈıÌËÙÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ·ÊËÚË̤ӷ appleÂÚÈÏËappleÙÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ‹ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·applefiÌÔÓ¿‰Â˜ (appleÂÚÈÏËappleÙÈο), apple.¯. ∞ÁfiÚ·Û· ÌÈ· ‰ˆ‰Âο‰· appleÈ¿Ù·, ‹ ¤Ó· appleÏ‹ıÔ˜ ηٿ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË (appleÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈ-ο), apple.¯. ◊Ù·Ó Î·ÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ apple·È‰È¿.¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·applefi Ù· ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Ì ÙȘ ηٷϋÍÂȘ -¿‰· ‹ -(·)ÚÈ¿, apple.¯. ‰Âο‰·, ‰ÂηÚÈ¿ (·applefiÙÔ ‰¤Î·).√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:Δ· ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ·applefi ÙÔ ¤Ó· ̤¯ÚÈ ÙÔ Â›ÎÔÛÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ̛· ϤÍË, ÂÓÒ ·applefi ÙÔ Â›ÎÔÛÈ ¤Ó· Î·È apple¿Óˆ ÌÂͯˆÚÈÛÙ¤˜ ϤÍÂȘ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÈ ‰Âο‰Â˜, ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎÙÏ., apple.¯. ‰ÂηÙÚ›·, ¯›ÏÈ· ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÔÎÙÒ.Δ· Ù·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο ·applefi ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ϤÍÂȘ, apple.¯. ÂηÙÔÛÙfi˜ÂÍËÎÔÛÙfi˜ ٤ٷÚÙÔ˜ ÎÙÏ.Δ· Û‡ÓıÂÙ· Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ ÌÈÛfi˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û· Ì -Ë, ·Ó ÙÔ appleÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ¤Ó·˜ ‹ Ì›·.  fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì -È, apple.¯. ÌÈ¿ÌÈÛË Ì¤Ú·, ÂÓ¿ÌÈÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÓ¿-ÌÈÛÈ „ˆÌ›, ÂappleÙ¿ÌÈÛÈ Ï›ÙÚ·.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·65·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…4. TA ∞ƒπ£ª∏Δπ∫∞651. √È ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ (·applefiÏ˘Ù·, Ù·ÎÙÈο ÎÙÏ.) ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÌÔÚÊ‹ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË appleÔ˘apple·›ÚÓÂÈ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜.·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌËÙÈο.∞applefiÏ˘Ù· Δ·ÎÙÈο ÔÏÏ·appleÏ·ÛÈ·ÛÙÈο ∞Ó·ÏÔÁÈο √˘ÛÈ·ÛÙÈο‰‡Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÈappleÏfi˜ ‰ÈappleÏ¿ÛÈÔ˜ ‰˘¿‰·apple¤ÓÙ apple¤ÌappleÙÔ˜ appleÂÓÙ·appleÏfi˜ appleÂÓÙ·appleÏ¿ÛÈÔ˜ appleÂÓÙ¿‰·¤ÍÈ ¤ÎÙÔ˜ ÂÍ·appleÏfi˜ ÂÍ·appleÏ¿ÛÈÔ˜ ÂÍ¿‰·2. √È ·ÚÈıÌÔ› 2, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 27, 28, 29 ÎÙÏ. apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰˘Ô ÌÔÚʤ˜ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ÙȘ ÂÍ‹˜:∞ã ÌÔÚÊ‹‰‡ÔÂappleÙ¿ÔÎÙÒÂÓÓ¤·¤Ó‰Âη‰ÂηÂappleÙ¿‰ÂηÔÎÙÒμã ÌÔÚÊ‹‰˘ÔÂÊÙ¿Ô¯ÙÒÂÓÓÈ¿¤ÓÙÂη‰ÂηÂÊÙ¿‰ÂηԯÙÒ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ:– ΔÔ Ï·¯Â›Ô ¤ÏËÍ ÛÙÔ ÂÊÙ¿.– ◊Úı·Ó ÂappleÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÂÓÓ¤· apple˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù·.– √ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ‰ÂηÔÎÙÒ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.– Δ· ·̷ٷ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰˘Ô ‰˘Ô.Ÿappleˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜ appleÚÔÙÈÌÒÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ› Ù‡appleÔÈ Ù˘ ·ã ÛÙ‹Ï˘, ÂÓÒ Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔÎ·È ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜ appleÚÔÙÈÌÒÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ù˘ ‚ã ÛÙ‹Ï˘.À¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞∞ÚÈıÌËÙÈο Âapple›ıÂÙ·∞ÚÈıÌËÙÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο∞applefiÏ˘Ù· Δ·ÎÙÈο ÔÏÏ·appleÏ·- ∞Ó·ÏÔÁÈο ÚÔÛÂÁÁÈ- ÂÚÈÏËappleÙÈοÛÈ·ÛÙÈοÛÙÈο-(Ù)Ô˜, -appleÏfi˜, -appleÏ‹, -appleÏ¿ÛÈÔ˜,-(Ù)Ë, -(Ù)Ô -appleÏfi -appleÏ¿ÛÈ·, -appleÏ¿ÛÈÔ-·ÚÈ¿ -¿‰·¤Ó·˜, appleÚÒÙÔ˜, ·appleÏfi˜, ‰ÂηÚÈ¿,‰‡Ô, ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ‰ÈappleÏfi˜, ‰ÈappleÏ¿ÛÈÔ˜, ‰ˆ‰ÂηÚÈ¿ ‰˘¿‰·,ÙÚ›·, ÙÚ›ÙÔ˜, ÙÚÈappleÏfi˜, ÙÚÈappleÏ¿ÛÈÔ˜, ÎÙÏ. ÙÚÈ¿‰·,Ù¤ÛÛÂÚ· ٤ٷÚÙÔ˜ ÙÂÙÚ·appleÏfi˜ ÙÂÙÚ·appleÏ¿ÛÈÔ˜ ÙÂÙÚ¿‰·ÎÙÏ. ÎÙÏ. ÎÙÏ. ÎÙÏ. ÎÙÏ.‰Ò‰Âη ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ˜ ‰ˆ‰ÂηappleÏfi˜ ‰ˆ‰ÂηappleÏ¿ÛÈÔ˜ ‰ˆ‰Âο‰·ÎÙÏ. ÎÙÏ. ÎÙÏ. ÎÙÏ. ÎÙÏ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·6666¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞5. √π ∞¡Δø¡Àªπ∂ÚÔÛˆappleÈΤ˜ ∞˘ÙÔapple·ı›˜ ¢ÂÈÎÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜∫ÙËÙÈΤ˜ √ÚÈÛÙÈΤ˜ ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ∞fiÚÈÛÙ˜∏ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î¿appleÔÈÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‹ ο-appleÔÈ·˜ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘. ªappleÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË ı¤ÛË ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÁÂÓÈ-ÎfiÙÂÚ· appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ˆ˜ Âapple›ıÂÙ· (·ÓÙˆÓ˘ÌÈο Âapple›-ıÂÙ·). √È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋, apple.¯. ∞˘Ùfi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ¤ÙÚ¯ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ·.√È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Â›Ó·È ÔÎÙÒ ÂȉÒÓ: ÔÈ appleÚÔÛˆappleÈΤ˜, ÔÈ ÎÙËÙÈΤ˜, ÔÈ ·˘ÙÔapple·ı›˜, ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜, ÔÈ ‰ÂÈÎÙÈΤ˜, ÔÈ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜, ÔÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ·fiÚÈÛÙ˜.5.1.ÚÔÛˆappleÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË: ÚÔÛˆappleÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÔÈ Ôappleԛ˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó Ï¤ÍÂȘappleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó appleÚfiÛˆapple·. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÂȉÒÓ Ù‡appleÔ˘˜: ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜. √È appleÚÒ-ÙÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ÌÈ· ·ÓÙ›ıÂÛË, ÂÓÒ ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ, appleÔ˘ Â›Ó·È appleÈÔÛ˘¯ÓÔ› ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ˘applefiÏÔÈapple˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ›· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘,apple.¯. ¢Â ı¤Ïˆ ·˘ÙÔ‡˜, ÂÛ¤Ó· ı¤Ïˆ (‰˘Ó·ÙÔ› Ù‡appleÔÈ). ¢Â ı¤ÏÂÈ Ó· Û ‰ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ (·‰‡Ó·ÙÔÈ Ù‡appleÔÈ).ŸÙ·Ó Ë appleÚÔÛˆappleÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Û ¤Ó· fiÓÔÌ· ‹ ÌÈ· ·ÓÙˆÓ˘Ì›· appleÔ˘appleÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, ϤÁÂÙ·È Âapple·Ó·ÏËappleÙÈ΋, apple.¯. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘ ÙÔ ¤¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜. EÛ¤Ó· ı· ÛÂηϤÛÔ˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·.ŸÙ·Ó Ë appleÚÔÛˆappleÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· appleÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ¤Ó· fiÓÔÌ· appleÔ˘ ı· ·Ó·ÊÂÚı› apple·-ڷοو, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È appleÚÔÏËappleÙÈ΋, apple.¯. ¡· ÙË Ë ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜.MÔÚÊÔÏÔÁ›·∞ã ƒ√ø√μã ƒ√ø√‰˘Ó·ÙÔ› ·‰‡Ó·ÙÔÈ ‰˘Ó·ÙÔ› ·‰‡Ó·ÙÔÈ∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√Ó. ÂÁÒ — ÂÛ‡ —°ÂÓ. Â̤ӷ ÌÔ˘ ÂÛ¤Ó· ÛÔ˘∞ÈÙ. Â̤ӷ Ì ÂÛ¤Ó· ÛÂ∫Ï. — — ÂÛ‡ —ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√Ó. ÂÌ›˜ — ÂÛ›˜ —°ÂÓ. ÂÌ¿˜ Ì·˜ ÂÛ¿˜ Û·˜∞ÈÙ. ÂÌ¿˜ Ì·˜ ÂÛ¿˜ Û·˜∫Ï. — — ÂÛ›˜ —


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·675. √π ∞¡Δø¡Àªπ∂67‰˘Ó·ÙÔ›°ã ƒ√ø√∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜·‰‡Ó·ÙÔÈ√Ó. ·˘Ùfi˜ ·˘Ù‹ ·˘Ùfi ÙÔ˜ ÙË ÙÔ°ÂÓ. ·˘ÙÔ‡ ·˘Ù‹˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù˘ ÙÔ˘∞ÈÙ. ·˘ÙfiÓ ·˘Ù‹(Ó) ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙË(Ó) ÙÔÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√Ó. ·˘ÙÔ› ·˘Ù¤˜ ·˘Ù¿ ÙÔÈ Ù˜ Ù·°ÂÓ. ·˘ÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜∞ÈÙ. ·˘ÙÔ‡˜ ·˘Ù¤˜ ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ/Ù˜ Ù·MÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·√È Ù‡appleÔÈ Ù˘ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ appleÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ appleÚÔÛÒappleÔ˘ Â̤ӷ Î·È ÂÛ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙȘ appleÚÔı¤-ÛÂȘ ·applefi Î·È ÁÈ· ¯¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ʈӋÂÓ Â-, apple.¯. ∞applefi ̤ӷ ÁÈ· Û¤Ó·, ·ÓÙ› ∞applefi Â̤ӷ ÁÈ· ÂÛ¤Ó·.ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ appleÚÔ-ÛÒappleÔ˘, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, Û ‡ÊÔ˜ ˘appleÔÙÈÌËÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈΛÔ, Î·È ÔÈ Ù‡-appleÔÈ ·˘ÙÔ˘ÓÔ‡, ·˘ÙËÓ‹˜, ·˘ÙˆÓÒÓ Î·È ·˘ÙÔ˘ÓÔ‡˜, apple.¯. Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘ÙÔ˘ÓÔ‡ ÙÔ˘ apple·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ¯¿ÏÈ·.√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:°È· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ó Ù˘ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ (·˘ÙfiÓ, ÙÔÓ) Î·È ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜(·˘Ù‹Ó, ÙËÓ) ‚Ï. ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ºˆÓËÙÈ΋ – ºˆÓÔÏÔÁ›·, ÂÓfiÙËÙ· 2.2, Û. 21.5.2.∫ÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË: ∫ÙËÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û appleÔÈÔ appleÚfiÛˆappleÔ ·Ó‹ÎÂÈ Î¿ÙÈ.ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχ Û˘¯Ó¿ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ.MÔÚÊÔÏÔÁ›·∫ÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·) √È ÁÂÓÈΤ˜ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÙˆÓ Ù‡appleˆÓ Ù˘ appleÚÔÛˆappleÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ÌÂÙ¿ ·applefi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡-ÓÙ·È, fiÙ·Ó Ï¤ÁÂÙ·È ·appleÏ¿ appleˆ˜ οÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ Û οappleÔÈÔ appleÚfiÛˆappleÔ, apple.¯. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘. ∞˘Ù‹ ›-Ó·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘.‚) Δ· ‰ÈÎfi˜, ‰È΋, ‰ÈÎfi Ì ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÙˆÓ Ù‡appleˆÓ Ù˘ appleÚÔÛˆappleÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ-Â›Ù·È ÛÙȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ appleÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ‹ Ó· ·ÓÙÈapple·Ú·ı¤ÛÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔappleÔ›ÔÁ›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ, apple.¯. £¤ÏÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, fi¯È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ∏ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙÚ›·appleÚfiÛˆapple· Î·È ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∫Ï›ÓÂÙ·È fiappleˆ˜ Ù· Âapple›ıÂÙ· Û -Ô˜, -Ë, -Ô (Û. 49). ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔÎ·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÙËÙfiÚˆÓ, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ apple·Ú·Î¿Ùˆ Ù‡appleÔ˘˜:∞ã appleÚfiÛˆappleÔ: ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎÙ‹ÙÔÚ·: ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘, ‰È΋ ÌÔ˘, ‰ÈÎfi ÌÔ˘,ÁÈ· appleÔÏÏÔ‡˜ ÎÙ‹ÙÔÚ˜: ‰ÈÎfi˜ Ì·˜, ‰È΋ Ì·˜, ‰ÈÎfi Ì·˜.μã appleÚfiÛˆappleÔ: ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎÙ‹ÙÔÚ·: ‰ÈÎfi˜ ÛÔ˘, ‰È΋ ÛÔ˘, ‰ÈÎfi ÛÔ˘,ÁÈ· appleÔÏÏÔ‡˜ ÎÙ‹ÙÔÚ˜: ‰ÈÎfi˜ Û·˜, ‰È΋ Û·˜, ‰ÈÎfi Û·˜.°ã appleÚfiÛˆappleÔ: ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎÙ‹ÙÔÚ·: ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘/Ù˘, ‰È΋ ÙÔ˘/Ù˘, ‰ÈÎfi ÙÔ˘/Ù˘,ÁÈ· appleÔÏÏÔ‡˜ ÎÙ‹ÙÔÚ˜: ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜, ‰È΋ ÙÔ˘˜, ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·6868¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞5.3.∞˘ÙÔapple·ı›˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË: ∞˘ÙÔapple·ı›˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔappleÔ˘ ÂÓÂÚÁ› ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¢Â ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ fiÛÔ ÔÈ appleÚÔ-ÛˆappleÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÎÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ.MÔÚÊÔÏÔÁ›·√È ·˘ÙÔapple·ı›˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù‡appleÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋.∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜√Ó. Ô Â·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ Ô Â·˘Ùfi˜ Ì·˜A’ appleÚfiÛˆappleÔ °ÂÓ. ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ Â·˘ÙÒÓ Ì·˜∞ÈÙ. ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜√Ó. Ô Â·˘Ùfi˜ ÛÔ˘ Ô Â·˘Ùfi˜ Û·˜μ’ appleÚfiÛˆappleÔ °ÂÓ. ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û·˜ Î·È ÙˆÓ Â·˘ÙÒÓ Û·˜∞ÈÙ. ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û·˜√Ó. Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘/Ù˘ Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜°’ appleÚfiÛˆappleÔ °ÂÓ. ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘/Ù˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Â·˘ÙÒÓ ÙÔ˘˜∞ÈÙ. ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘/Ù˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ÙÔ Áã appleÚfiÛˆappleÔ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙˆÓ, ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔȯÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχ Ûapple¿ÓÈ· Î·È ÌfiÓÔ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜.5.4.√ÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË: √ÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ appleÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·applefi ¿ÏÏ·fiÌÔÈ¿ ÙÔ˘. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û˘¯Ó‹.MÔÚÊÔÏÔÁ›·√ÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ›ӷÈ:·) ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ Ô ›‰ÈÔ˜, Ë ›‰È·, ÙÔ ›‰ÈÔ, Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ.‚) ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ ÌfiÓÔ˜, ÌfiÓË, ÌfiÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È Ì ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÙˆÓ Ù‡appleˆÓ Ù˘ appleÚÔÛˆappleÈ΋˜·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘, ÌfiÓË ÌÔ˘, ÌfiÓÔ ÌÔ˘ ÎÙÏ.).ΔÔ ›‰ÈÔ˜ ÎÏ›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ Ù›ÌÈÔ˜, -·, -Ô (‚Ï. Û. 50), ÂÓÒ ÙÔ ÌfiÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Âapple›ıÂÙÔÂχıÂÚÔ˜, -Ë, -Ô (‚Ï. Û. 49).5.5.¢ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË: ¢ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰Â›-ÍÔ˘Ì οÙÈ. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχ Û˘¯Ó¿ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó–·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡appleÔ Ù˘ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜– appleÔχ ÎÔÓÙÈÓ¿, ÎÔÓÙÈÓ¿ ‹ Î·È Ì·ÎÚÈÓ¿ appleÚfiÛˆapple·, ˙Ò·, appleÚ¿ÁÌ·Ù· ηÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·695. √π ∞¡Δø¡Àªπ∂69MÔÚÊÔÏÔÁ›·¢ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·) ∞˘Ùfi˜, ·˘Ù‹, ·˘Ùfi, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÎÔÓÙÈÓ¿ appleÚfiÛˆapple· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù· ‹ ÁÈ· οÙÈ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ·Ó·-ÊÂÚı‹Î·Ì appleÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, apple.¯. ‹Ú ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ¤Ê˘ÁÂ. Δ· ¤Î·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ [appleÔ˘ ›apple· appleÚÔË-ÁÔ˘Ì¤Óˆ˜] Î·È ÎÔÈÌ‹ıËÎÂ.‚) (∂)ΔÔ‡ÙÔ˜, (Â)ÙÔ‡ÙË, (Â)ÙÔ‡ÙÔ, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· appleÔχ ÎÔÓÙÈÓ¿ appleÚfiÛˆapple· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù·, apple.¯. ¢Ò-Û ÛÙ· apple·È‰È¿ ÙÔ‡ÙÔ, ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ìapple¿Ï·.Á) ∂ΛÓÔ˜, ÂΛÓË, ÂΛÓÔ, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· appleÚfiÛˆapple· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù· appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿, apple.¯.£¤ÏÂÈ ÎÈ ·˘Ù¿ ÎÈ ÂΛӷ.‰) Δ¤ÙÔÈÔ˜, Ù¤ÙÔÈ·, Ù¤ÙÔÈÔ, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰Ëψı› ÌÈ· appleÔÈfiÙËÙ·, apple.¯. √ ∫ÒÛÙ·˜; ¡ÔÌ›˙ˆappleˆ˜ οÓÂȘ Ï¿ıÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ˜.Â) ΔfiÛÔ˜, ÙfiÛË, ÙfiÛÔ, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰Ëψı› ÌÈ· appleÔÛfiÙËÙ·, apple.¯. ª›ÏËÛ· Ì ÙfiÛÔ˘˜ ÎÈ ¿Ï-ÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜, appleÔ˘ ‰Â ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜.ŸÏ˜ ÔÈ ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ÂχıÂÚÔ˜, -Ë, -Ô (‚Ï. Û. 49), ÂÎÙfi˜ ·applefiÙËÓ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Ù¤ÙÔÈÔ˜, Ù¤ÙÔÈ·, Ù¤ÙÔÈÔ, appleÔ˘ ÎÏ›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ Ù›ÌÈÔ˜, -·, -Ô (‚Ï. Û. 50).5.6.∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË: ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ›Ù ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó fiÚÔ˘˜ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·applefi ÙËÓ Î‡ÚÈ· appleÚfiÙ·ÛË Â›ÙÂÂ›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ fiÚÔÈ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ (‚Ï. ÛÛ. 151-152). ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È appleÔχ Û˘¯Ó‹ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiappleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ appleÔ˘ Î·È Ô ÔappleÔ›Ô˜, Ë ÔappleÔ›·, ÙÔ ÔappleÔ›ÔappleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·applefi apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È ˘ÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜.MÔÚÊÔÏÔÁ›·∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·) Ô˘ (¿ÎÏÈÙÔ): ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÔÓfiÌ·Ù· appleÔ˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔappleÔÈÔ‰‹appleÔÙ Á¤ÓÔ˜, ·ÚÈıÌfiÎ·È appleÙÒÛË, apple.¯. √ ‰ÚfiÌÔ˜ appleÔ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ applefiÏ˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜. ŸÏ· Ù· ΛÌÂÓ· appleÔ˘ ¤ÁÚ·-„ ‰ËÌÔÛȇÙËηÓ.‚) √ ÔappleÔ›Ô˜, Ë ÔappleÔ›·, ÙÔ ÔappleÔ›Ô: ÎÏ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË Ì·˙› Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ, fiappleˆ˜ ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ Ó¤Ô˜, -·,-Ô (‚Ï. Û. 50). ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÎÏÈÙË ·ÓÙˆÓ˘Ì›· appleÔ˘ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ:i) ÁÈ· Ó· ·appleÔÊ¢¯ı› ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Û¿ÊÂÈ·, apple.¯. ÿıËΠÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÙȘ Ôappleԛ˜ ÌÔ˘¤‰ˆÛ˜ ¯ı˜ (Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ¤‰ˆÛ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜), ·ÓÙ› ÿıËΠÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜appleÔ˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ¯ı˜ (Â›Ó·È ·Û·Ê¤˜ ·Ó ¤‰ˆÛ ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÌfiÓÔ ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ‹ ÙȘ ʈ-ÙÔÁڷʛ˜), ii) ÁÈ· Ó· ·appleÔÊ¢¯ı› Âapple·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ appleÔ˘, apple.¯. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· appleÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈÌÈ· ʈӋ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· Ì·Á‡ÂÈ Ù· apple·È‰È¿, ·ÓÙ› ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· appleÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ʈӋappleÔ˘ Ì·Á‡ÂÈ Ù· apple·È‰È¿, iii) Û appleÔχ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, apple.¯. √È ·Ú¯ÈÂÚ›˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ πÂÚ¿‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ appleÚˆı˘appleÔ˘ÚÁfi.Á) ŸappleÔÈÔ˜, fiappleÔÈ·, fiappleÔÈÔ: ÎÏ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ, fiappleˆ˜ ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ Ù›ÌÈÔ˜, -·, -Ô (‚Ï.Û. 50). ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡-appleÔ˘˜ ÔappleÔÈ·ÓÔ‡ (·ÚÛ.), ÔappleÔÈ·Ó‹˜ (ıËÏ.), ÔappleÔÈ·ÓÔ‡ (Ô˘‰ÂÙ.), ÛÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ Ù‡appleÔ ÔappleÔÈ·-ÓÒÓ Î·È ÁÈ· Ù· ÙÚ›· Á¤ÓË Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ ÙÔÓ Ù‡appleÔ ÔappleÔÈ·ÓÔ‡˜, apple.¯.ŸappleÔÈ· apple·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. √appleÔÈ·ÓÒÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó·applefi ‰¤ÏÙ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Â‰Ò.‰) ŸÛÔ˜, fiÛË, fiÛÔ: ÎÏ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ, fiappleˆ˜ ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ÂχıÂÚÔ˜, -Ë, -Ô (‚Ï.Û. 49), apple.¯. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÌÔ˘ ÙÔ appleÂȘ, ‰ÂÓ ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·7070¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞Â) Ÿ,ÙÈ (¿ÎÏÈÙÔ): ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÙȉ‹appleÔÙÂ, ·ÏÏ¿ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘fiappleÔÈÔ˜, -·, -Ô, apple.¯. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ (= ÔÙȉ‹appleÔÙÂ) appleÂȘ ÂÛ‡. •˘appleÓ¿ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fi,ÙÈ (=fiappleÔÈ·) ÒÚ· ı¤ÏÂÈ.ÛÙ) √appleÔÈÔÛ‰‹appleÔÙÂ, ÔÛÔÛ‰‹appleÔÙÂ, ÔÙȉ‹appleÔÙÂ: ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ fiappleÔÈÔ˜, -·, -Ô, fiÛÔ˜,-Ë, -Ô Î·È fi,ÙÈ Ì ÙÔ Âapple›ıËÌ· -‰‹appleÔÙÂ. √È ‰‡Ô appleÚÒÙ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÎÏ›ÛË appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó appleÚÈÓ ·applefi ÙËÛ‡ÓıÂÛË, ÂÓÒ Ë ÙÚ›ÙË Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙË, apple.¯. √appleÔÈÔÛ‰‹appleÔÙÂ Î·È Ó· Û·˜ ÙÔ appleÂÈ Î·È ÔÛÂÛ‰‹appleÔÙ ÊÔÚ¤˜,ÂÛ›˜ ı· οÓÂÙ ÔÙȉ‹appleÔÙ ı¤ÏÂÙÂ.√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:∏ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· fi,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ˘appleԉȷÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ Ô ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ fiÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ˘appleԉȷÛÙÔÏ‹, apple.¯.Ÿ,ÙÈ ÌÔ˘ ˙ËÙ¿, ÙÔ˘ ÙÔ ‰›Óˆ (·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·). ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔ˘ ˙ËÙ¿ appleÔÏÏ¿ (ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜).5.7.∂ÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜OÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË: ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È, fiÙ·Ó ı¤-ÏÔ˘Ì ӷ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È appleÔχ Û˘¯Ó‹ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ΢ڛˆ˜ Û ÎÂÈÌÂÓÈο ›-‰Ë appleÔ˘ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó appleÔÏϤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ (Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ÂÚˆÙ·appleÔÎÚ›ÛÂȘ ÎÙÏ.).MÔÚÊÔÏÔÁ›·∂ÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·) ΔÈ (¿ÎÏÈÙÔ): apple.¯. ΔÈ Î¿ÓÂȘ;‚) ÔÈÔ˜, appleÔÈ·, appleÔÈÔ: apple.¯. ÔÈ· ¿ÛÎËÛË ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ·; ∫Ï›ÓÂÙ·È fiappleˆ˜ ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ÁÏ˘Îfi˜, -È¿, -fi (‚Ï. Û.51). ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈ-ÎÔ‡: appleÔÈÔ˘ / appleÔÈ·ÓÔ‡, appleÔÈ·˜ / appleÔÈ·Ó‹˜, appleÔÈˆÓ / appleÔÈ·ÓÒÓ, appleÔÈÔ˘˜ / appleÔÈ·ÓÔ‡˜. A˘ÙÔ› ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ Ù‡appleÔÈÂ›Ó·È appleÔχ Û˘¯ÓÔ› ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·.∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ ∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ√ÓÔÌ. appleÔÈÔ˜ appleÔÈ· appleÔÈÔ appleÔÈÔÈ appleÔȘ appleÔÈ·°ÂÓ. appleÔÈÔ˘ appleÔÈ·˜ appleÔÈÔ˘ appleÔÈˆÓ appleÔÈˆÓ appleÔȈÓ∞ÈÙ. appleÔÈÔÓ appleÔÈ·(Ó) appleÔÈÔ appleÔÈÔ˘˜ appleÔȘ appleÔÈ·ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ηÈÔ˘‰¤ÙÂÚÔ appleÔÈÔ˘/appleÔÈ·ÓÔ‡, Ô Ù‡appleÔ˜ Ù›ÓÔ˜, apple.¯. T›ÓÔ˜ apple·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô; AÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ÌappleÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· Á¤ÓË, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ appleÔȈÓ/appleÔÈ·ÓÒÓ, Ô Ù‡appleÔ˜ Ù›ÓˆÓ, apple.¯. T›ÓˆÓ ›-Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿;Á) fiÛÔ˜, applefiÛË, applefiÛÔ: ÎÏ›ÓÂÙ·È fiappleˆ˜ ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ÂχıÂÚÔ˜, -Ë, -Ô (‚Ï. Û. 49), apple.¯. fiÛ· ÌÔχ‚È· ¤¯ÂȘÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÛÔ˘;√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:ΔÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ appleÔÈÔ˜, appleÔÈ·, appleÔÈÔ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÔÈ (appleÔÈÔ), ÂÓÒ ÙÔ appleÔÛÔÙÈÎfi Âapple›ÚÚËÌ·appleÈÔ Ì È, apple.¯. – ÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÎÔ‡˜; – ΔÔ appleÈÔ ˆÚ·›Ô.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·715. √π ∞¡Δø¡Àªπ∂715.8.∞fiÚÈÛÙ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË: ∞fiÚÈÛÙ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁȷοappleÔÈÔ ¿ÙÔÌÔ ‹ ÁÈ· οappleÔÈÔ appleÚ¿ÁÌ· appleÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì ›Ù ÁÈ·Ù› ‰Â ı¤ÏÔ˘-Ì ӷ ÙÔ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó‹ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ.∞fiÚÈÛÙ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·) ŒÓ·˜, Ì›·/ÌÈ·, ¤Ó·: √È Ù‡appleÔÈ ·˘ÙÔ› Û˘Ìapple›appleÙÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Î·ÈÁÈ· ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ. ¢ËÏÒÓÂÈ appleÚfiÛˆapple· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù· Ì ¿ÁÓˆÛÙË Ù·˘ÙfiÙËÙ·, apple.¯. ◊Úı ¤Ó·˜ ηȿÓÔÈÍ ÙËÓ applefiÚÙ·.‚) ∫·Ó¤Ó·˜/ηÓ›˜, ηÌÈ¿/η̛·, ηӤӷ: ÎÏ›ÓÂÙ·È fiappleˆ˜ ÙÔ ¤Ó·˜, ÌÈ·/Ì›·, ¤Ó· (‚Ï. Û. 30) ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÂÓÈ-Îfi. ΔÔ Î·Ó›˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛË̷ۛ˜: i) ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿appleÔÈÔ˜, fiÙ·Ó Ë ÊÚ¿ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÓËÛË, apple.¯. ∞Ó Û’ ÂÓÔ-¯Ï‹ÛÂÈ Î·Ó›˜, Ó· ÌÔ˘ ÙÔ appleÂȘ. Œ¯ÂȘ ηÌÈ¿ ηڷ̤Ϸ;, ii) ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜, fiÙ·Ó Ë ÊÚ¿ÛË Â›Ó·È ·Ú-ÓËÙÈ΋, apple.¯. ∫·Ó›˜ ‰Â Ì›ÏËÛ (Ô‡Ù ¤Ó·˜).Á) ∫¿appleÔÈÔ˜, οappleÔÈ·, οappleÔÈÔ: ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ appleÚfiÛˆappleÔ ‹ appleÚ¿ÁÌ·, ÙÔ˘ ÔappleÔ›Ô˘ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‰ÂÓÂ›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. ∫Ï›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ Ù›ÌÈÔ˜, -·, -Ô (‚Ï. Û. 50), apple.¯. ÃÙ‡appleËÛ οappleÔÈÔ˜ ÙËÓ applefiÚÙ·. ΔÔ ‰È¿‚·Û·Û οappleÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô.‰) ªÂÚÈÎÔ›, ÌÂÚÈΤ˜, ÌÂÚÈο: ‰ËÏÒÓÂÈ Ï›Á· appleÚfiÛˆapple· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù·, ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·-Ê‹˜. ∫Ï›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi fiappleˆ˜ ÙÔ ÂχıÂÚÔÈ, -˜, -· (‚Ï. Û. 49), apple.¯. ªÂÚÈÎÔ› ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·ÓÓ· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó. ªÂÚÈΤ˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù·Èӛ˜ Â›Ó·È appleÔχ ηϤ˜.Â) ∫¿ÙÈ, ηÙÈÙ› [¿ÎÏÈÙ·]: ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿appleÔÈÔ appleÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÔappleÔ›Ô˘ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹˜. ∞ӷʤÚÔ-ÓÙ·È Û ÔÓfiÌ·Ù· appleÔ˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔappleÔÈÔ‰‹appleÔÙ Á¤ÓÔ˜, ·ÚÈıÌfi Î·È appleÙÒÛË, apple.¯. ∞ÁfiÚ·-Û· οÙÈ appleÔ˘ ı· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ appleÔχ. ¢ÒÛ ÌÔ˘ ηÙÈÙ›.ÛÙ)Δ›appleÔÙÂ/Ù›appleÔÙ·: ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÔÓfiÌ·Ù· appleÔ˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔappleÔÈÔ‰‹appleÔÙ Á¤ÓÔ˜, ·ÚÈıÌfiÎ·È appleÙÒÛË. ∂›Ó·È ¿ÎÏÈÙÔ Î·È ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛË̷ۛ˜: i) ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ οÙÈ, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÚˆ-ÙËÌ·ÙÈ΋ ‹ ˘appleÔıÂÙÈ΋ appleÚfiÙ·ÛË, apple.¯. Œ¯ÂÈ Ù›appleÔÙ ӷ Ê¿ÌÂ; Œ¯ÂȘ Ù›appleÔÙ ӷ ÌÔ˘ appleÂȘ;, ii) ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ-΋ ÛËÌ·Û›·, fiÙ·Ó Ë ÊÚ¿ÛË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, apple.¯. ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û· Ù›appleÔÙ ·applefi fiÛ· ›apple˜.˙) ∫¿ÌappleÔÛÔ˜, οÌappleÔÛË, οÌappleÔÛÔ: ‰ËÏÒÓÂÈ ¤Ó· appleÔÛfi ·ÚÎÂÙfi ·ÏÏ¿ fi¯È ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Î·È ÎÏ›ÓÂÙ·Èfiappleˆ˜ ÙÔ ÂχıÂÚÔ˜, -Ë, -Ô (‚Ï. Û. 49), apple.¯. ∂›¯Â οÌappleÔÛÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ‰˘ÛÎÔχÙËηӷ ‚Úˆ ı¤ÛË.Ë) ∫¿ıÂ: appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ·fiÚÈÛÙ· appleÚfiÛˆapple· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù·. ∂›Ó·È ¿ÎÏÈÙÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Âapple›ıÂÙÔ, Ì‹ ¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ, Ì ÔÓfiÌ·Ù· ÔappleÔÈ·Û‰‹appleÔÙ appleÙÒÛ˘, apple.¯. (∏) ∫¿ı applefiÏË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘.ı) ∫·ı¤Ó·˜, ηıÂÌÈ¿/ηıÂÌ›·, ηı¤Ó·: ‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ı appleÚfiÛˆappleÔ ‹ appleÚ¿ÁÌ· ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ¯ˆÚÈÛÙ¿. ∫Ï›-ÓÂÙ·È fiappleˆ˜ ÙÔ ¤Ó·˜, ÌÈ·/Ì›·, ¤Ó· (‚Ï. Û. 30), apple.¯. √ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘.È) ∫·ıÂÙ›: ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÏÏÔÙ ÔÙȉ‹appleÔÙÂ Î·È ¿ÏÏÔÙ ٷ apple¿ÓÙ·. ∂›Ó·È ¿ÎÏÈÙÔ Î·È Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, apple.¯. ÚÔÛ¤¯ˆ ÙÔ Î·ıÂÙ› appleÔ˘ Ϙ.È·) (√, Ë, ÙÔ) ‰Â›Ó·, (Ô, Ë, ÙÔ) Ù¿‰Â: Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Ù· ÙÚ›· Á¤-ÓË, fiÙ·Ó ‰Â ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì appleÚfiÛˆapple· ‹ appleÚ¿ÁÌ·Ù·, apple.¯. ∞˜ appleԇ̠fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ‰Â›Ó· ηÈÛÔ˘ ϤÂÈ Ó· apple·˜ ÛÙÔ Ù¿‰Â ̤ÚÔ˜, ÙÈ ı· ÙÔ˘ appleÂȘ;È‚) ÕÏÏÔ˜, ¿ÏÏË, ¿ÏÏÔ: ‰ËÏÒÓÂÈ ¤Ó· appleÚfiÛˆappleÔ ‹ appleÚ¿ÁÌ· appleÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·applefi οappleÔÈÔÓ ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ. ∫Ï›-ÓÂÙ·È fiappleˆ˜ ÙÔ ÂχıÂÚÔ˜, -Ë, -Ô (‚Ï. Û. 49), apple.¯. ŒÁÈÓ ¿ÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜. £· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·7272¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. √È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿appleÔȘ ϤÍÂȘ. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ‰‡Ô apple·Ú·-οو ΛÌÂÓ·. ÙÔ appleÚÒÙÔ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡ÛȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·-ÓÙ·È ·applefi ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜.·) ŸÏÔÈ ÔÈ ˘apple¿ÏÏËÏÔÈ ı·‡Ì·˙·Ó ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Á·appleÔ‡Û appleÔχ ÙÔ˘˜ ˘apple·ÏÏ‹ÏÔ˘˜.ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘apple·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ¤ÙÚˆÁ ٷ ÌÂÛË̤ÚÈ·, apple‹Á·ÈÓ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È appleÂÚÈapple¿ÙÔ˘˜. √È ˘apple¿ÏÏËÏÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡-Û·Ó Î·È Û¤‚ÔÓÙ·Ó ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹.‚) ŸÏÔÈ ÔÈ ˘apple¿ÏÏËÏÔÈ ı·‡Ì·˙·Ó ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ·Á·appleÔ‡Û appleÔχ. ª·˙› ÙÔ˘˜ ¤ÙÚˆÁ ٷÌÂÛË̤ÚÈ·, apple‹Á·ÈÓ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È appleÂÚÈapple¿ÙÔ˘˜. ∂ΛÓÔÈ ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔÓ Û¤‚ÔÓÙ·Ó.·Ú·ÙËÚԇ̠appleˆ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î›ÌÂÓÔ ·appleÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ Âapple·Ó·Ï‹„ÂȘ. Δ· appleÚfiÛˆapple· appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔappleÚÒÙÔ Î›ÌÂÓÔ (Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ÔÈ ˘apple¿ÏÏËÏÔÈ) ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î›ÌÂÓÔ Ì appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ (·˘Ùfi˜, ÙÔ˘˜,ÙÔÓ) Î·È Ì ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ (ÂΛÓÔÈ). ŒÙÛÈ, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Á›ÓÂÙ·È appleÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÊÚ·ÛÙÈο Î·È Ë ÂappleÈÎÔÈÓˆ-Ó›· appleÈÔ ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋.2. ¡· apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ˙¢Á¿ÚÈ· ÊÚ¿ÛˆÓ.·. Δ· „ÒÓÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢ڛ·˜.‚. Δ· „ÒÓÈ· Â›Ó·È ·˘ÙËÓ‹˜ Ù˘ ΢ڛ·˜.Á. Δ· ‚È‚Ï›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È Û¯ÈṲ̂ӷ.‰. Δ· ‚È‚Ï›· ·˘ÙˆÓÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ÛÎÈṲ̂ӷ.√È ÊÚ¿ÛÂȘ · Î·È Á ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‚ Î·È ‰ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ.3. ∏ ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Ô ÔappleÔ›Ô˜, Ë ÔappleÔ›·, ÙÔ ÔappleÔ›Ô Î·È ÙÔ ¿ÎÏÈÙÔ ·Ó·ÊÔÚÈÎfi appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχ Û˘¯Ó¿ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ fï˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔappleÔ›ÔÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È.·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ.·1. √È Î‡ÚÈÔÈ ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó appleÚÈÓ ·applefi Ï›ÁÔ apple·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· appleÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Ïfi-ÁÔ˜ ÂÎʈÓËÙ‹ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌappleÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ·).·2. √È Î‡ÚÈÔÈ appleÔ˘ ÂÈÛ‹Ïı·Ó appleÚÈÓ ·applefi Ï›ÁÔ apple·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· appleÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.‚1. ∞˘Ù¿ appleÔ˘ ¤Î·Ó˜ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÛÔ˘ Ó· ÌËÓ Ù· ͷӷοÓÂȘ (ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡ appleÚÔ˜ ÙÔ apple·È‰›).‚2. ∞˘Ù¿ Ù· ÔappleÔ›· ¤Î·Ó˜ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÛÔ˘ Ó· ÌËÓ Ù· ͷӷοÓÂȘ.Á1. ƒÂ ¤ÙÚÔ, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ appleÔ˘ ¤‚Á·Ï˜ Â›Ó·È appleÚÒÙ˜. º˘Û¿Ó ÛÔ˘ Ϥˆ (ÏfiÁÔ˜ Û Ó·ÓÈ΋ apple·Ú¤·).Á2. ƒÂ ¤ÙÚÔ, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙȘ Ôappleԛ˜ ¤‚Á·Ï˜ Â›Ó·È appleÚÒÙ˜. º˘Û¿Ó ÛÔ˘ Ϥˆ.ÙȘ apple·Ú·apple¿Óˆ ÊÚ¿ÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È appleˆ˜ ·ÏÏÔ‡ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ Ô ÔappleÔ›Ô˜, Ë ÔappleÔ›·,ÙÔ ÔappleÔ›Ô (ÊÚ¿ÛË ·1), ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ÙÔ appleÔ˘ (ÊÚ¿ÛÂȘ ‚1, Á1). ∏ ·1 Â›Ó·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‹ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‚1Î·È Á1 Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜.4. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ˙¢Á¿ÚÈ· ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ.·1. ÔÈÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô;·2. ÔÈ·ÓÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô;‚1. ÔÈ·˜ ÎÔapple¤Ï·˜ Â›Ó·È Ë ˙·Î¤Ù·;‚2. ÔÈ·Ó‹˜ ÎÔapple¤Ï·˜ Â›Ó·È Ë ˙·Î¤Ù·;∞applefi Ù· apple·Ú·apple¿Óˆ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È appleˆ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‚’ Ù‡appleÔ˘ Ù˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ appleÔÈÔ˜,appleÔÈ·, appleÔÈÔ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ‹ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. ÚfiÎÂÈÙ·È Ì¿ÏÏÔÓÁÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ‡ÊÔ˘˜. √È Ù‡appleÔÈ appleÔÈ·ÓÔ‡, appleÔÈ·Ó‹˜, appleÔÈ·ÓÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·735. √π ∞¡Δø¡Àªπ∂73À¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞·/· ∂›‰Ô˜ ∞ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜1. ÚÔÛˆappleÈΤ˜ ÂÁÒ, ÂÛ‡, ·˘Ùfi˜, -‹, -fi (ÌÔ˘, ÛÔ˘, ÙÔ˘/Ù˘, ÙÔ˜, ÙË, ÙÔ)2. ∫ÙËÙÈΤ˜ 1. ÌÔ˘, ÛÔ˘, ÙÔ˘/Ù˘ 2. ‰ÈÎfi˜, -‹, -fi ÌÔ˘, 3. ‰ÈÎfi˜, -‹, -fi Ì·˜,ÛÔ˘, ÙÔ˘Û·˜, ÙÔ˘˜3. ∞˘ÙÔapple·ı›˜ Ô Â·˘Ùfi˜ ÌÔ˘, ÛÔ˘, ÙÔ˘4. √ÚÈÛÙÈΤ˜ 1. Ô ›‰ÈÔ˜, Ë ›‰È·, ÙÔ ›‰ÈÔ 2. ÌfiÓÔ˜, -Ë, -ÔÌÔ˘, ÛÔ˘, ÙÔ˘5. ¢ÂÈÎÙÈΤ˜ 1. ·˘Ùfi˜, -‹, -fi 3. ÂΛÓÔ˜, -Ë, -Ô 5. ÙfiÛÔ˜, -Ë, -Ô2. (Â)ÙÔ‡ÙÔ˜, -Ë, -Ô 4. Ù¤ÙÔÈÔ˜, -·, -Ô6. ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ 1. appleÔ˘ 4. fiÛÔ˜, -Ë, -Ô 6. ÔappleÔÈÔÛ‰‹appleÔÙÂ,2. Ô ÔappleÔ›Ô˜, Ë -·, ÙÔ -Ô 5. fi,ÙÈ ÔÛÔÛ‰‹appleÔÙÂ,3. fiappleÔÈÔ˜, -·, -Ô ÔÙȉ‹appleÔÙÂ7. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ 1. ÙÈ 2. appleÔÈÔ˜, -·, -Ô 3. applefiÛÔ˜, -Ë, -Ô8. ∞fiÚÈÛÙ˜ 1. ¤Ó·˜, ÌÈ·/Ì›·, ¤Ó· 6. Ù›appleÔÙÂ/Ù›appleÔÙ· 10. ηıÂÙ›2. ηӤӷ˜/ηÓ›˜, 7. οÌappleÔÛÔ˜, -Ë, -Ô 11. Ô, Ë, ÙÔ ‰Â›Ó·,ηÌÈ¿/η̛·, ηӤӷ 8. οı Ô, Ë, ÙÔ Ù¿‰Â3. οappleÔÈÔ˜, -·, -Ô 9. ηı¤Ó·˜, 12. ¿ÏÏÔ˜, -Ë, -Ô4. ÌÂÚÈÎÔ›, -¤˜, -¿ ηıÂÌÈ¿/ηıÂÌ›·,5. οÙÈ, ηÙÈÙ› ηı¤Ó·


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·7474¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞6. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞ΔÔ Ú‹Ì·: ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ¯Ú‹ÛËΔ· apple·ÚÂapplefiÌÂÓ· (‰È·ı¤ÛÂȘ, ʈӤ˜, ÂÁÎÏ›ÛÂȘ, ¯ÚfiÓÔÈ, appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÚÈıÌÔ›,appleÚfiÛˆapple·)√ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ (ı¤Ì·, ηٿÏËÍË, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, ·‡ÍËÛË, ‚ÔËıËÙÈο Ú‹Ì·Ù·)·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÏ›Û˘. ªÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·Δ· ı¤Ì·Ù·ƒ‹Ì·Ù· ȉÈfiÎÏÈÙ·, ÂÏÏÂÈappleÙÈο, ·appleÚfiÛˆapple·, ·appleÔıÂÙÈο, ·ÓÒÌ·Ï·√È ÌÂÙÔ¯¤˜6.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛËΔÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó· appleÚfiÛˆappleÔ, ˙ÒÔ ‹ appleÚ¿ÁÌ· ÂÓÂÚÁ› ‹ apple·ı·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ‹·appleÏÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ appleÚfiÛˆappleÔ, ÙÔ ˙ÒÔ, ÙÔ appleÚ¿ÁÌ· ‹ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘appleÔ-ΛÌÂÓÔ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ Ú‹Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏÂÎÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· appleÏ‹Ú˜ ÓfiËÌ· Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·ÈappleÚÔÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ (‹ Ù· ˘appleÔΛÌÂÓ·) ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È apple·ÚfiÓ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, apple.¯. √ ¡›ÎÔ˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ, ÌappleÔ-Ú› fï˜ Î·È Ó· ·appleÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, fiÙ·Ó ÂÓÓÔÂ›Ù·È ·applefi Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·, apple.¯. ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· ·appleÔÙÂÏ› ȉÂ҉˜ ÙÔ˘·ÓıÚÒappleÔ˘Ø Â›Ó·È ÌÈ· ·Í›· apple·Ó·ÓıÚÒappleÈÓË. ∂›Ó·È ¢ÓfiËÙÔ fiÙÈ ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È appleÔχ Û˘¯Ófi ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, ·ÊÔ‡·appleÔÙÂÏ› ·apple·Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘, Á‡Úˆ ·applefi ÙÔ ÔappleÔ›Ô ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· appleÔ˘ ÌÂÙ·‰›-‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·.6.2.ªÔÚÊÔÏÔÁ›··. Δ· apple·ÚÂapplefiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ΔÔ Ú‹Ì· ·appleÔÙÂÏ› ÙÔ appleÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜. ªÂ ÙȘ ÌÔÚ-ÊÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ, Ô ¯ÚfiÓԘηٿ ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· appleÚ¿ÍË, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ appleÚÔÛÒappleˆÓ appleÔ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î.¿. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜: ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ, ÙȘ ʈӤ˜, ÙȘ ÂÁÎÏ›-ÛÂȘ, ÙÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È Ù· appleÚfiÛˆapple·.OÈ ‰È·ı¤ÛÂȘ¢È¿ıÂÛË Â›Ó·È ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ó ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ÂÓÂÚÁ› ‹ apple·ı·›ÓÂÈ ‹·appleÏÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √È ‰È·ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ: Ë ÂÓÂÚÁËÙÈ΋, Ë apple·ıËÙÈ΋, Ë Ì¤-ÛË Î·È Ë Ô˘‰¤ÙÂÚË.√È ÊˆÓ¤˜ºˆÓ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù‡appleˆÓ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ʈӤ˜: ÙËÓÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ apple·ıËÙÈ΋.∏ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡appleˆÓ appleÔ˘ ÛÙÔ appleÚÒÙÔ ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ¤¯Ô˘Ó ηٿÏËÍË -ˆ, apple.¯. ı¤Ïˆ, ˙ˆ.∏ apple·ıËÙÈ΋ ʈӋ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡appleˆÓ appleÔ˘ ÛÙÔ appleÚÒÙÔ ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ¤¯Ô˘Ó ηٿÏËÍË -Ì·È, apple.¯. ÁÂÏȤ̷È, ÌÈÌԇ̷È, ÌÔÈÚ¿˙ÔÌ·È, ¯·›ÚÔÌ·È.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·756. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞75ÔÏÏ¿ Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ʈӤ˜, apple.¯. ÎÏ›ӈ – ÎÏ›ÓÔÌ·È. Àapple¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ú‹-Ì·Ù· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ù‡appleÔ˘˜ ÌfiÓÔ Û ̛· ʈӋ. Δ· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ apple·ıËÙÈ΋ ʈӋ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·appleÔıÂÙÈο,apple.¯. ¤Ú¯ÔÌ·È, Á›ÓÔÌ·È. ‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ appleÂÚÈÁڷʤ˜ ·appleÔıÂÙÈο ıˆÚÔ‡ÓÙ·ÈfiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ apple·ıËÙÈ΋ ʈӋ Ì ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈο Ì ·ÓÙÈΛ-ÌÂÓÔ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, apple.¯. ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È, ˘applefiÛ¯ÔÌ·È.√È ÂÁÎÏ›ÛÂȘ∂ÁÎÏ›ÛÂȘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔÚʤ˜ appleÔ˘ apple·›ÚÓÂÈ ¤Ó· Ú‹Ì· appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ëψı› Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹·apple¤Ó·ÓÙÈ Û fi,ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛËÌ·-ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹. √È ÂÁÎÏ›ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ: ÔÈappleÚÔÛˆappleÈΤ˜ Î·È ÔÈ ·appleÚfiÛˆapple˜.√È appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋, ˢappleÔÙ·ÎÙÈ΋ Î·È Ë appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋.√È ·appleÚfiÛˆapple˜ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ appleÔ˘ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÁÈ· Ù·‰È¿ÊÔÚ· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÙÔ ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ Î·È Ë ÌÂÙÔ¯‹.– ΔÔ ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙÔ˜ Ù‡appleÔ˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÔÚÈ-ÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ apple·ıËÙÈ΋ ʈӋ, apple.¯. ¤¯ˆ ‰¤ÛÂÈ, ›¯Â ‰Âı›.– ∏ ÌÂÙÔ¯‹ ·appleÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¤ÁÎÏÈÛË. ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÎÏÈÙÔ Ù‡appleÔ ÛÂ-(Ô)ÒÓÙ·˜, apple.¯. ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜. ÙËÓ apple·ıËÙÈ΋ ʈӋ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÎÏÈÙÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ ηÈÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË, apple.¯. ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô.√È ¯ÚfiÓÔÈÃÚfiÓÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ› Ù‡appleÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ‰ËÏÒÓÂÙ·È applefiÙ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiappleÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·. √È ¯ÚfiÓÔÈ Â›Ó·È ÙÚÈÒÓ ÂȉÒÓ: ·) ÔÈ apple·ÚÔÓÙÈÎÔ›, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ apple·-ÚfiÓ (ÂÓÂÛÙÒÙ·˜, apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜), ‚) ÔÈ apple·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ›, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ (apple·Ú·Ù·-ÙÈÎfi˜, ·fiÚÈÛÙÔ˜, ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜) Î·È Á) ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ›, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜Ì¤ÏÏÔÓÙ·˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜, Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜). Ú¤appleÂÈ Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ù˯ÚÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ¤ÁÎÏÈÛ˘.ΔÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈÔ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ ·Ó Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, ˆ˜ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË, ˆ˜ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÎÙÏ. ø˜ appleÚÔ˜ ÙÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÙÚ›· ›‰Ë ¯ÚfiÓˆÓ: ·) ÔÈ ÌËÛ˘ÓÔappleÙÈÎÔ› ‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ› (ÂÓÂÛÙÒÙ·˜, apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜), ‚) ÔÈ Û˘ÓÔappleÙÈÎÔ›‹ ÛÙÈÁÌÈ·›ÔÈ (·fiÚÈÛÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜) Î·È Á) ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔÈ (apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜, ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜Î·È Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜). ÙËÓ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È: Ë ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· (ϤÁÂÙ·È Î·È ÂÍ·ÎÔ-ÏÔ˘ıËÙÈ΋ ˘appleoÙ·ÎÙÈ΋), Ë ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ (ϤÁÂÙ·È Î·È Û˘ÓÔappleÙÈ΋ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋) Î·È Ë ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ apple·-Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ϤÁÂÙ·È Î·È Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓË ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋). ÙËÓ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È: Ë appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓÂ-ÛÙÒÙ· (ϤÁÂÙ·È Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈ΋ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋) Î·È Ë appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ (ϤÁÂÙ·È Î·È Û˘ÓÔappleÙÈ΋ appleÚÔ-ÛÙ·ÎÙÈ΋).√È ·ÚÈıÌÔ›√È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ› Ù‡appleÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ appleÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘appleÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó ‰ËÏ·-‰‹ Â›Ó·È ¤Ó· ‹ appleÔÏÏ¿, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·˘Ùfi appleÔ˘ ÛÙË °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÚÈıÌfi˜. √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È ‰‡Ô: Ô ÂÓÈÎfi˜ Î·È Ô appleÏËı˘ÓÙÈÎfi˜.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·7676¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞Δ· appleÚfiÛˆapple·√ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi˜ Ù‡appleÔ˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ϤÁÂÙ·È appleÚfiÛˆappleÔ. Δ· appleÚfiÛˆapple·Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Â›Ó·È ÙÚ›·:ΔÔ appleÚÒÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ, apple.¯. ∂ÁÒ Ìapple·›Óˆ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∂Ì›˜ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ.ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ appleÚfiÛˆappleÔ, apple.¯. ∂Û‡ ·Ó·appleÓ¤ÂȘ. ∂Û›˜ apple·›˙ÂÙÂ.ΔÔ ÙÚ›ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ, apple.¯. ∞˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ. ∞˘ÙÔ› ÙÚ¤¯Ô˘Ó.‚. √ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜°È· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ¤Ó·˜ ÚËÌ·ÙÈÎfi˜ Ù‡appleÔ˜, appleÚ¤appleÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Ù ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ (apple.¯.¤¯ˆ + ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ), ÔapplefiÙ ¤¯Ô˘Ì appleÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜, ›Ù ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÔÚÊ‹Ì·Ù·, ÎÔÌ-Ì¿ÙÈ· ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Ϥ͢, appleÔ˘, fiÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ·appleÔÎÙÔ‡Ó Î¿appleÔÈÔ ÓfiËÌ· (apple.¯. ¤-‚ÏÂapple-·), ÔapplefiÙ ¤¯Ô˘Ì ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Î·È ·˘Ù¿ Ù· ÌÔÚÊ‹Ì·Ù· apple·›ÚÓÔ˘ÓοappleÔȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ∫·ıÂÌÈ¿ ηÙËÁÔÚ›· ·applefi ·˘Ù¤˜ ¤¯ÂÈ¤Ó·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡appleˆÓ. ·Ú·Î¿Ùˆ ı· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ÚfiÏÔ˘˜ appleÔ˘ apple·›ÚÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Î·È ·˘Ù¿ Ù· ÌÔÚÊ‹Ì·Ù·.£¤Ì·, ηٿÏËÍË Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜£¤Ì· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ appleÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡appleÔ˘, ÙÔ ÔappleÔ›Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ̤ÓÂÈ ·ÌÂ-Ù¿‚ÏËÙÔ, apple.¯. ÙÔ ‰ËÏÒÓ- ÛÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ‰ËÏÒÓˆ, ‰ËÏÒÓÂȘ ÎÙÏ., ÙÔ ·ÎÔ˘Û- ÛÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ¿ÎÔ˘Û·, ¿ÎÔ˘Û˜ÎÙÏ. Δ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ: ÙÔ ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi, apple.¯. ÁÈ· ÙÔ Ú‹Ì· ‰ËÏÒÓˆ ÙÔÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÏÒÓ- Î·È ÁÈ· ÙÔ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù· ‰‹ÏˆÛ- (ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ·fiÚÈÛÙÔ) Î·È ‰ËÏÒı- (ÁÈ· ÙÔÓapple·ıËÙÈÎfi ·fiÚÈÛÙÔ).∞applefi ÙÔ ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi ı¤Ì· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ô ÂÓÂÛÙÒÙ·˜, Ô apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Î·È Ô ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜,apple.¯. ·applefi ÙÔ ‰ËÏÒÓ-ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ → ‰ËÏÒÓ-ˆ ‰ËÏÒÓ-ÔÌ·Èapple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ → ‰‹ÏˆÓ-· ‰ËψÓ-fiÌÔ˘ÓÂÍ·ÎÔÏ. ̤ÏÏÔÓÙ·˜ → ı· ‰ËÏÒÓ-ˆ ı· ‰ËÏÒÓ-ÔÌ·È.∞applefi ÙÔ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ·fiÚÈÛÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜, Ô Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜Î·È ÙÔ ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜,apple.¯. ·applefi ÙÔ ‰‹ÏˆÛ-·fiÚÈÛÙÔ˜ → ‰‹ÏˆÛ·Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ → ı· ‰ËÏÒÛˆ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ → (¤¯ˆ) ‰ËÏÒÛÂÈ.∞applefi ÙÔ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜, Ô Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜Î·È ÙÔ ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜,apple.¯. ·applefi ÙÔ ‰ËÏÒı-·fiÚÈÛÙÔ˜ → ‰ËÏÒıËÎ·Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ → ı· ‰ËψıÒ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ → (¤¯ˆ) ‰Ëψı›.∫·Ù¿ÏËÍË Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡appleÔ˘, ÙÔ ÔappleÔ›Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿-˙ÂÈ, apple.¯. Ù· -ˆ, -ÂȘ ÛÙÔ ‰ËÏÒÓ-ˆ, ‰ËÏÒÓ-ÂȘ Î·È Ù· -·, -˜ ÛÙÔ ¿ÎÔ˘Û-·, ¿ÎÔ˘Û-˜.÷ڷÎÙ‹Ú·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÊıfiÁÁÔ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, apple.¯. ÙÔ Ó ÛÙÔ ‰ËÏÒÓ-ˆ. √ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ÂÓÂÛÙˆÙÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, ÂÓÒ ÙÔ˘ ·ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜.£ÂÌ·ÙÈÎfi ʈӋÂÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ (‹ ‰›„ËÊÔ) appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÏÏ·‚‹ appleÚÈÓ ·applefiÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË, apple.¯. ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ʈӋÂÓ ÙÔ˘ ÙËÁ·Ó›˙ˆ Â›Ó·È ÙÔ -È.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·776. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞77∞‡ÍËÛË, Â͈ÙÂÚÈ΋ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋∞‡ÍËÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ù‡appleÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, appleÔ˘ Ìapple·›ÓÂÈ appleÚÈÓ ·applefi ÙÔ ı¤Ì·ÛÙÔÓ apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ì ÙÔ ÔappleÔ›Ô ‰ËÏÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë appleÚ¿ÍË appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ú‹-Ì· ¤ÁÈÓ ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ, apple. ¯. Ϥˆ → ¤ÏÂÁ·, ηٷÁڿʈ → η٤ÁÚ·„·. ΔÔ ÌfiÚÊËÌ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÌappleÔÚ›ӷ appleÚ·ÁÌ·ÙÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ Â ‹, Ûapple¿ÓÈ·, Ì ÙÔ Ë, apple.¯. ¤-apple·È˙·, ‹-ÍÂÚ·.∏ ·‡ÍËÛË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ›‰Ë: Û Â͈ÙÂÚÈ΋ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋. ∂͈ÙÂÚÈ΋ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË appleÔ˘ Ìapple·›ÓÂÈÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡appleÔ˘, ÂÓÒ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡appleÔ˘ ÙˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÚË-Ì¿ÙˆÓ Î·È apple¿ÓÙ· appleÚÈÓ ·applefi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi, apple.¯. Áڿʈ → ¤ÁÚ·Ê·, ͤڈ → ‹ÍÂÚ· (Â͈ÙÂÚÈ΋), appleÚÔ-‚Ϥappleˆ → appleÚÔ¤‚ÏÂapple·, Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ → Û˘Ó¤Ù·ÛÛ (ÂÛˆÙÂÚÈ΋).ΔÔ ÌfiÚÊËÌ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ apple·Ú·Ì¤ÓÂÈ, fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, Î·È ¯¿ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, apple.¯. ¤ÏÂ-Á·, ¤ÏÂÁ˜, ·ÏÏ¿ ϤÁ·ÌÂ, appleÚÔ¤‚ÏÂapple˜, ·ÏÏ¿ appleÚԂϤapple·ÌÂ. ∞˘Ùfi appleÚÔ·appleÙÂÈ ·applefi ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Ù¿ÛË ÙˆÓ Ù‡-appleˆÓ ÙˆÓ apple·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ó· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·. ŒÙÛÈ, Ô ÚËÌ·ÙÈÎfi˜ Ù‡appleÔ˜ appleÔ˘ appleÚÔ-·appleÙÂÈ ·applefi ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÙÚÈÛ‡ÏÏ·‚Ô˜, ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·‡ÍËÛË (apple.¯. ‰ÒÛ·ÌÂ), ÂÓÒ,fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰ÈÛ‡ÏÏ·‚Ô˜, ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È (apple.¯. ¤‰ˆÛ·).Δ· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·applefi ʈӋÂÓ ‹ ‰›„ËÊÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ‰ÂÓ apple·›ÚÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË, ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ·Ú-¯ÈÎfi ʈӋÂÓ ‹ ‰›„ËÊÔ, apple.¯. ȉڇˆ → ›‰Ú˘Û·, Â˘Ù˘¯Ò → Â˘Ù‡¯ËÛ·. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· ¤¯ˆ (›¯·), ¤Ú-¯ÔÌ·È (‹Úı·) Î·È Â›Ì·È (‹ÌÔ˘Ó).Á. μÔËıËÙÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡√È appleÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Â›Ù Ì ÙÔ ÌfiÚÈÔ ı· Î·È ÙÔ Ú‹Ì· ›Ù Ì ٷ (‚ÔËıËÙÈ-ο) Ú‹Ì·Ù· ¤¯ˆ Î·È Â›Ì·È Î·È ÙÔ ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ. ·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ‚ÔËıËÙÈο Ú‹Ì·Ù· ¤¯ˆ Î·È Â›Ì·ÈÛ fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ·, apple·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ì¤ÏÏÔÓÙ·.√ÚÈÛÙÈ΋ΔÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Ú‹Ì· ¤¯ˆªÔÓÔÏÂÎÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ªÂÙÔ¯‹(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜¤¯ˆ ¤¯ˆ ›¯·¤¯ÂȘ ¤¯ÂȘ ¤¯Â ›¯Â˜¤¯ÂÈ ¤¯ÂÈ Â›¯Â¤¯ÔÓÙ·˜¤¯Ô˘Ì ¤¯Ô˘Ì›¯·Ì¤¯ÂÙ ¤¯ÂÙ ¤¯ÂÙ ›¯·Ù¤¯Ô˘Ó(Â) ¤¯Ô˘Ó(Â) ›¯·Ó(Â)ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ı· ¤¯ˆ, ı· ¤¯ÂȘ, ı· ¤¯ÂÈ,ı· ¤¯Ô˘ÌÂ, ı· ¤¯ÂÙÂ, ı· ¤¯Ô˘Ó(Â)ÙËÓ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Âapple›Û˘ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ó· ›¯·, Ó· ›¯Â˜ ÎÙÏ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·7878¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞√ÚÈÛÙÈ΋ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)ΔÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Ú‹Ì· ›̷ȪÔÓÔÏÂÎÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ªÂÙÔ¯‹ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜Â›Ì·È Â›Ì·È ‹ÌÔ˘Ó(·)Â›Û·È Â›Û·È ‹ÛÔ˘Ó(·)›ӷÈ›ӷȋٷÓ(Â)fiÓÙ·˜Â›Ì·ÛÙ ›̷ÛÙ ‹Ì·ÛÙ·Ó/-ÛÙ›۷ÛÙÂ/›ÛÙ ›۷ÛÙÂ/›ÛÙ ‹Û·ÛÙ·Ó/-ÛÙÂÂ›Ó·È Â›Ó·È ‹Ù·Ó(Â)ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ı· ›̷È, ı· ›۷È, ı· ›ӷÈ,ı· ›̷ÛÙÂ, ı· ›۷ÛÙÂ/›ÛÙÂ, ı· ›ӷÈÙËÓ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Âapple›Û˘ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ó· ‹ÌÔ˘Ó(·), Ó· ‹ÛÔ˘Ó(·) ÎÙÏ.∏ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó·appleÏËÚÒÓÂÙ·È ·applefi Ù‡appleÔ˘˜ Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜: Ó· (·˜) ›۷È, Ó· ›ӷÈ, Ó· ›۷ÛÙÂ/›ÛÙÂ,Ó· ›ӷÈ.ªÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·ƒ‹Ì· ¤¯ˆÙÔ ·ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ̤Ï-ÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È appleÔχ Ûapple¿ÓÈ· ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·applefi ÔÌÈÏËÙ¤˜ appleÚÔÂÚ¯fi-ÌÂÓÔ˘˜ ·applefi ÙË ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ô Ù‡appleÔ˜ ¤¯ÔÌÂ.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È ÙÔ˘ apple·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ ¤¯Ô˘Ó, ›¯·Ó, ·ÏÏ¿ ηȤ¯Ô˘ÓÂ, ›¯·ÓÂ. √È appleÚÒÙÔÈ Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ Â›Ó·È appleÔχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ù˘ apple·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.ƒ‹Ì· ›̷ÈÙÔ ‚ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ̤Ï-ÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Â›Û·ÛÙÂ Î·È Â›ÛÙÂ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔÏ‡Û˘¯Ó¿ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘ÊÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿.√ apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple· ‰‡Ô Ù‡appleÔ˘˜. √È appleÚÒÙÔÈ Ù‡appleÔÈ ÙˆÓ appleÚÔÛÒappleˆÓ ÙÔ˘ÂÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰Â‡-ÙÂÚÔÈ Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜. Ôχ Ûapple¿ÓÈ· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ ·ã Î·È ‚ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔÔÈ Ù‡appleÔÈ ‹Ì·ÛÙÂ Î·È ‹Û·ÛÙÂ.‰. ∏ ÎÏ›ÛË. √È Û˘˙˘Á›Â˜Δ· Ú‹Ì·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô Û˘˙˘Á›Â˜.ÙËÓ appleÚÒÙË Û˘˙˘Á›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿÏËÍË -ˆ ÛÙÔ appleÚÒÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Î·È -ÔÌ·È ÛÙÔ appleÚÒÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜, apple.¯. χÓ-ˆ – χÓ-ÔÌ·È, ‚¿Ê-ˆ – ‚¿Ê-ÔÌ·È. Δ· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘˙˘Á›·˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·ÈÛÙÔ appleÚÒÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Î·È ÛÙÔ appleÚÒÙÔappleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÛÙËÓ appleÚoapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯. χӈ – χÓÔÌ·È, ‚¿Êˆ– ‚¿ÊÔÌ·È.ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘˙˘Á›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿÏËÍË -Ò (-¿ˆ) ÛÙÔ appleÚÒÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈ-ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Î·È -È¤Ì·È ‹ -Ô‡Ì·È ÛÙÔ appleÚÒÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·796. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞79ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜, apple.¯. ·Á·apple-Ò (-¿ˆ) – ·Á·apple-Ȥ̷È, ıˆÚ-Ò – ıˆÚ-ԇ̷È. Δ· Ú‹Ì·Ù· ·˘-Ù‹˜ Ù˘ Û˘˙˘Á›·˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ appleÚÒÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÛÙË Ï‹ÁÔ˘-Û· (‹ ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, fiÙ·Ó Ï‹ÁÔ˘Ó Û -¿ˆ) Î·È ÛÙÔ appleÚÒÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ÂÓÂÛÙÒÙ· ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, apple.¯. ·‰ÈÎÒ – ·‰ÈÎԇ̷È, appleÔ˘ÏÒ – appleÔ˘ÏȤ̷È.˘˙˘Á›Â˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ∫∞Δ∞§∏•∂πΔ√¡πª√∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ apple·ıËÙÈ΋˜∞ã Û˘˙˘Á›·μã Û˘˙˘Á›·-ˆ -ÔÌ·È apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·apple.¯. χӈ χÓÔÌ·È Ï‡Óˆ χÓÔÌ·È-Ò -ԇ̷È, -È¤Ì·È Ï‹ÁÔ˘Û· apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·apple.¯. ·‰ÈÎÒ ·‰ÈÎԇ̷È, ·‰ÈÎÒ ·‰ÈÎԇ̷È-Ò/-¿ˆ ·Á·appleÈ¤Ì·È (apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·apple.¯. ·Á·appleÒ/·Á·apple¿ˆ·Á·apple¿ˆ)Â. ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÏ›Û˘ƒ‹Ì·Ù· Ù˘ appleÚÒÙ˘ Û˘˙˘Á›·˜∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋχӈ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ÃÚfiÓÔÈ∂ÁÎÏ›ÛÂȘ√ÚÈÛÙÈ΋ ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)χӈӷ χӈχÓÂȘ Ó· χÓÂȘ χÓÂχÓÂÈÓ· χÓÂÈχÓÔ˘ÌÂÓ· χÓÔ˘ÌÂχÓÂÙ ӷ χÓÂÙ χÓÂÙÂχÓÔ˘Ó(Â)Ó· χÓÔ˘Ó(Â)¤Ï˘Ó·¤Ï˘Ó˜¤Ï˘ÓÂχӷÌÂχӷÙÂ¤Ï˘Ó·Ó/χӷÓ(Â)¤Ï˘Û·Ó· χۈ¤Ï˘Û˜ Ó· χÛÂȘ χÛÂ¤Ï˘ÛÂÓ· χÛÂÈχ۷ÌÂÓ· χÛÔ˘ÌÂχ۷Ù ӷ χÛÂÙ χÛÙÂ¤Ï˘Û·Ó/χ۷Ó(Â) Ó· χÛÔ˘Ó(Â)·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘:ÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÂÛÙÒÙ·:χÛÂÈχÓÔÓÙ·˜


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·8080¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞ÃÚfiÓÔÈEÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜√ÚÈÛÙÈ΋ı· χӈı· χÓÂȘı· χÓÂÈı· χÓÔ˘ÌÂı· χÓÂÙÂı· χÓÔ˘Ó(Â)ı· χۈı· χÛÂȘı· χÛÂÈı· χÛÔ˘ÌÂı· χÛÂÙÂı· χÛÔ˘Ó(Â)∂ÁÎÏ›ÛÂȘÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ÀappleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ı· ¤¯ˆ χÛÂÈı· ¤¯ÂȘ χÛÂÈı· ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂÈı· ¤¯Ô˘Ì χÛÂÈı· ¤¯ÂÙ χÛÂÈı· ¤¯Ô˘Ó(Â) χÛÂÈ(‹: ı· ¤¯ˆ Ï˘Ì¤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)¤¯ˆ χÛÂÈÓ· ¤¯ˆ χÛÂȤ¯ÂȘ χÛÂÈÓ· ¤¯ÂȘ χÛÂȤ¯ÂÈ Ï‡ÛÂÈÓ· ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂȤ¯Ô˘Ì χÛÂÈÓ· ¤¯Ô˘Ì χÛÂȤ¯ÂÙ χÛÂÈÓ· ¤¯ÂÙ χÛÂȤ¯Ô˘Ó(Â) χÛÂÈÓ· ¤¯Ô˘Ó(Â) χÛÂÈ(‹: ¤¯ˆ Ï˘Ì¤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.) (‹: Ó· ¤¯ˆ Ï˘Ì¤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)›¯· χÛÂÈ›¯Â˜ χÛÂÈ›¯Â χÛÂÈ›¯·Ì χÛÂÈ›¯·Ù χÛÂÈ›¯·Ó(Â) χÛÂÈ(‹: ›¯· Ï˘Ì¤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)ÙËÓ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Âapple›Û˘ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ó· ¤Ï˘Ó·, Ó· ¤Ï˘Û·, Ó· ›¯· χÛÂÈ, appleÔ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜ ÔÈÙ‡appleÔÈ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ¤Ï˘Ó·, ¤Ï˘Û·, ›¯· χÛÂÈ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·816. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞81·ıËÙÈ΋ ʈӋχÓÔÌ·ÈÃÚfiÓÔÈ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜∞fiÚÈÛÙÔ˜∂Í·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜Ï‡ÓÔÌ·È∂ÁÎÏ›ÛÂȘ√ÚÈÛÙÈ΋ ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)Ó· χÓÔÌ·ÈχÓÂÛ·È Ó· χÓÂÛ·È (χÓÔ˘)χÓÂÙ·ÈÏ˘ÓfiÌ·ÛÙÂÓ· χÓÂÙ·ÈÓ· Ï˘ÓfiÌ·ÛÙÂχÓÂÛÙÂ/-fiÛ·ÛÙ ӷ χÓÂÛÙÂ/-fiÛ·ÛÙ (χÓÂÛÙÂ)χÓÔÓÙ·ÈÏ˘ÓfiÌÔ˘Ó(·)Ï˘ÓfiÛÔ˘Ó(·)Ï˘ÓfiÙ·Ó(Â)Ï˘ÓfiÌ·ÛÙ·Ó/-ÙÂÏ˘ÓfiÛ·ÛÙ·Ó/-ÙÂχÓÔÓÙ·Ó/Ï˘ÓfiÓÙÔ˘Û·ÓÓ· χÓÔÓÙ·ÈχıËηӷ Ï˘ıÒχıËΘ Ó· Ï˘ı›˜ χÛÔ˘Ï‡ıËÎÂÓ· Ï˘ıÂ›Ï˘ı‹Î·ÌÂÓ· Ï˘ıÔ‡ÌÂÏ˘ı‹Î·Ù ӷ Ï˘ı›ÙÂ Ï˘ı›ÙÂχıËηÓ/Ï˘ı‹Î·Ó(Â) Ó· Ï˘ıÔ‡Ó(Â)ı· χÓÔÌ·Èı· χÓÂÛ·Èı· χÓÂÙ·Èı· Ï˘ÓfiÌ·ÛÙÂı· χÓÂÛÙÂ/-fiÛ·ÛÙÂı· χÓÔÓÙ·Èı· Ï˘ıÒı· Ï˘ı›˜ı· Ï˘ı›ı· Ï˘ıÔ‡ÌÂı· Ï˘ı›ÙÂı· Ï˘ıÔ‡Ó(Â)·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘:Ï˘ı›


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·8282¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞ÃÚfiÓÔÈ√ÚÈÛÙÈ΋∂ÁÎÏ›ÛÂȘÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜·Ú·Î›-ÌÂÓÔ˜ÀappleÂÚÛ˘-ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ı· ¤¯ˆ Ï˘ı›ı· ¤¯ÂȘ Ï˘ı›ı· ¤¯ÂÈ Ï˘ı›ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Ï˘ı›ı· ¤¯ÂÙÂ Ï˘ı›ı· ¤¯Ô˘Ó(Â) Ï˘ı›(‹: ı· Â›Ì·È Ï˘Ì¤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)¤¯ˆ Ï˘ı›¤¯ÂȘ Ï˘ı› ÎÙÏ.(‹: Â›Ì·È Ï˘Ì¤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)›¯· Ï˘ı›,›¯Â˜ Ï˘ı› ÎÙÏ.(‹: ‹ÌÔ˘Ó Ï˘Ì¤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)Ó· ¤¯ˆ Ï˘ı› ÎÙÏ.(‹: Ó· Â›Ì·È Ï˘Ì¤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)ÌÂÙÔ¯‹ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘: Ï˘Ì¤ÓÔ˜, -Ë, -ÔÙËÓ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Âapple›Û˘ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ó· Ï˘ÓfiÌÔ˘Ó(·), Ó· χıËη, Ó· ›¯· Ï˘ı›, appleÔ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·Èfiappleˆ˜ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Ï˘ÓfiÌÔ˘Ó(·), χıËη, ›¯· Ï˘ı›.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ï‡Óˆ – χÓÔÌ·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù·: ·appleÏÒÓˆ, ‰¤Óˆ, ‰ÈÔÚıÒÓˆ, ÂÓÒÓˆ, ı·ÌappleÒÓˆ,ȉڇˆ, ÏÈÒÓˆ, ÓÙ‡Óˆ, ÔÚÁÒÓˆ, apple·›˙ˆ, appleÏËÚÒÓˆ, ÊÔÚÙÒÓˆ, ÛËÎÒÓˆ, ¯¿Óˆ, „‹Óˆ Î.¿.ªÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋÙÔ ·ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·-ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÓÔappleÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô-ÓÙ·È appleÔχ Ûapple¿ÓÈ· ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·applefi ÔÌÈÏËÙ¤˜ appleÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·applefi ÙË ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ù‡appleÔÈÛ -ÔÌÂ, apple.¯. χÓÔÌÂ, ı· χÛÔÌ ÎÙÏ.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·-ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÔappleÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Î·È ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈÙ‡appleÔÈ Û -Ô˘Ó Î·È -Ô˘ÓÂ, apple.¯. χÓÔ˘Ó / χÓÔ˘ÓÂ, Ó· χÛÔ˘Ó / Ó· χÛÔ˘ÓÂ. √ appleÚÒÙÔ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ, ΢ڛˆ˜ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È appleÔχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓappleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ù˘ apple·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ apple·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰Â‡-ÙÂÚÔÈ Ù‡appleÔÈ ¯ˆÚ›˜ ·‡ÍËÛË Û -·Ó Î·È Û -·ÓÂ, apple.¯. ¤Ï˘Ó·Ó / χӷÓ(Â), ¤Ï˘Û·Ó / χ۷Ó(Â). √È Ù‡appleÔÈ ¯ˆ-Ú›˜ ·‡ÍËÛË Ï‡Ó·Ó(Â), χ۷Ó(Â) Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ù˘ apple·È‰È-΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÂÓÒ ÔÈ Ù‡appleÔÈ ¤Ï˘Ó·Ó, ¤Ï˘Û·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ Î˘Ú›ˆ˜, ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ηÈÛ Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜.ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· ¤Ó·˜ Ù‡appleÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì Ù˯ڋÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ˆ Î·È ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘, apple.¯. ¤¯ˆ Ï˘Ì¤ÓÔ, -Ë, -Ô.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·836. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞83ÙÔ ‚ã appleÚfiÛˆappleÔ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Ù˘ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÔÚÈṲ̂ӷ Ú‹Ì·Ù·, ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ÙÔ ·Ô-ÚÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· Ï‹ÁÂÈ Û Ï, Ú, Û, Í, „, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰ÈappleÏÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ Û -ÂÙÂ Î·È -ÙÂ, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÌfiÓÔ ÛÂ-ÙÂ, apple.¯. χÛÂÙ / χÛÙÂ, ÁÚ¿„ÂÙ / ÁÚ¿„ÙÂ, ·ÏÏ¿ ηı›ÛÙÂ. √È Ù‡appleÔÈ Û -ÂÙ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û appleÔÏ‡Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜.ÙÔ ‚ã appleÚfiÛˆappleÔ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Ù˘ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ÙÔ ı¤Ì· Ï‹ÁÂÈÛÂ Í ‹ „ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜ Î·È Ù‡appleÔ˘˜ Ì ·ÏÏ·Á̤ӷ Ù· Û‡Ìʈӷ Í Î·È„ Û ¯ Î·È Ê ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, apple.¯. Ú›¯ÙÂ Î·È Ú›ÍÙÂ, ·Ï›„ÙÂ Î·È ·Ï›ÊÙÂ.√È Ù‡appleÔÈ Ù˘ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχ Ûapple¿ÓÈ·.·ıËÙÈ΋ ʈӋÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔappleÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ ˘appleÔÙ·-ÎÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -Ô‡Ó / -Ô‡ÓÂ, apple.¯. Ó· Ï˘ıÔ‡Ó / Ó· Ï˘ıÔ‡ÓÂ. √ appleÚÒÙÔ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·ÈÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ, ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È appleÔχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓappleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ù˘ apple·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.ÙÔ ‚ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙÔÓ Ù‡appleÔ ÛÂ-ÂÛÙÂ, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, Î·È Ô Ù‡appleÔ˜ Û -fiÛ·ÛÙÂ, appleÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙Â-Ù·È Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜. Eapple›Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ô Ù‡appleÔ˜ Û -ÂÛı (χÓÂÛıÂ), ÌfiÓÔ ÛÂÙ˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜.√ apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ Áã appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡‰‡Ô Ù‡appleÔ˘˜. √È appleÚÒÙÔÈ Ù‡appleÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÔÈ ˘applefiÏÔÈappleÔÈ Û ÔÈΛԇÊÔ˜. ∂apple›Û˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ûapple¿ÓÈ· Î·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ·’ Î·È ÙÔ ‚’ appleÚfiÛˆappleÔ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘apple·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡, apple.¯. Ï˘ÓfiÌ·ÛÙ·Ó / Ï˘ÓfiÌ·ÛÙÂ.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù‡appleÔ˜ Û -·Ó(Â) Ì ÌÂ-ٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘, apple.¯. χıËÎ·Ó / Ï˘ı‹Î·Ó(Â). √ appleÚÒÙÔ˜ Ù‡appleÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘-‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ Ï˘ı‹Î·Ó(Â) Û ÔÈΛÔ, ηıËÌÂÚÈÓfi ‡ÊÔ˜.ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜, apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜, ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜) apple·ÚÔ˘-ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· ¤Ó·˜ Ù‡appleÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ì·È Î·È ÙË ÌÂ-ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘, apple.¯. ‹ÌÔ˘Ó Ï˘Ì¤ÓÔ˜, -Ë, -Ô.°È· ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ù‡appleÔÈ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋, apple.¯. ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓÙ‡appleÔ Ï‡ıËΠ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Ô Ù‡appleÔ˜ ÂχıË, ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ô Ù‡appleÔ˜ ·ÓÂÎÔÈÓÒıË, ·ÓÙ› ÙÔ˘ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˜ Ô Ù‡appleÔ˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ˜, ·ÓÙ› ÙÔ˘ appleÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ appleÂappleÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÎÙÏ.ƒ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û˘˙˘Á›·˜Δ· Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û˘˙˘Á›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, appleÔ˘ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù¿ÍÂȘ.ÙËÓ appleÚÒÙË Ù¿ÍË ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ appleÚÒÙˆÓ appleÚÔÛÒappleˆÓ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÂÓÂÚ-ÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È -Ò / -¿ˆ, -¿˜, -¿ / -¿ÂÈ Î·È Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ -Ȥ̷È, -Ȥ۷È, -ȤٷÈ, apple.¯. ¯Ù˘appleÒ / -¿ˆ, ¯Ù˘apple¿˜,¯Ù˘apple¿ / -¿ÂÈ Î·È ¯Ù˘appleȤ̷È, ¯Ù˘appleȤ۷È, ¯Ù˘appleȤٷÈ. ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù¿ÍË ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ÔÈ Î·Ù·-Ï‹ÍÂȘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ appleÚÒÙˆÓ appleÚÔÛÒappleˆÓ Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È -Ò, -›˜, -› Î·È Ù˘ apple·-ıËÙÈ΋˜ -ԇ̷È, -›۷È, -›ٷÈ, apple.¯. ıˆÚÒ, ıˆÚ›˜, ıˆÚ› Î·È ıˆÚԇ̷È, ıˆÚ›۷È, ıˆÚ›ٷÈ. √ÚÈṲ̂ӷڋ̷ٷ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û˘˙˘Á›·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ apple·ıËÙÈ΋ ʈӋ Ì هappleÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ٿ͈Ó, apple.¯. ‚ÔËıÒ/ -¿ˆ → ‚ÔËıÔ‡Ì·È Î·È ‚ÔËıȤ̷È, ·‰ÈÎÒ → ·‰ÈÎÔ‡Ì·È Î·È ·‰ÈÎȤ̷È. ÙËÓ ›‰È· Û˘˙˘Á›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È Ù··appleÔıÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· Û -¿Ì·È / -ԇ̷È, apple.¯. ı˘Ì¿Ì·È / -ԇ̷È.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·8484¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞∞ã Ù¿ÍË. ∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ¯Ù˘appleÒ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ÃÚfiÓÔÈ¯Ù˘appleÒ/-¿ˆ∂ÁÎÏ›ÛÂȘ√ÚÈÛÙÈ΋ ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)Ó· ¯Ù˘appleÒ/-¿ˆ¯Ù˘apple¿˜ Ó· ¯Ù˘apple¿˜ ¯Ù‡apple·¯Ù˘apple¿/-¿ÂÈ¯Ù˘apple¿ÌÂ/-Ô‡ÌÂÓ· ¯Ù˘apple¿/-¿ÂÈÓ· ¯Ù˘apple¿ÌÂ/-Ô‡ÌÂ¯Ù˘apple¿Ù ӷ ¯Ù˘apple¿Ù ¯Ù˘apple¿ÙÂ¯Ù˘appleÔ‡Ó(Â)/¯Ù˘apple¿Ó(Â)¯Ù˘appleÔ‡Û·/¯Ù‡apple·Á·¯Ù˘appleÔ‡Û˜/¯Ù‡apple·Á˜¯Ù˘appleÔ‡ÛÂ/¯Ù‡apple·ÁÂ¯Ù˘appleÔ‡Û·ÌÂ/-apple¿Á·ÌÂ¯Ù˘appleÔ‡Û·ÙÂ/-apple¿Á·ÙÂ¯Ù˘appleÔ‡Û·Ó(Â)/¯Ù‡apple·Á·ÓÓ· ¯Ù˘appleÔ‡Ó(Â)/¯Ù˘apple¿Ó(Â)¯Ù‡appleËÛ·Ó· ¯Ù˘apple‹Ûˆ¯Ù‡appleËÛ˜ Ó· ¯Ù˘apple‹ÛÂȘ ¯Ù‡appleËÛ¯هappleËÛÂÓ· ¯Ù˘apple‹ÛÂÈ¯Ù˘apple‹Û·ÌÂÓ· ¯Ù˘apple‹ÛÔ˘ÌÂ¯Ù˘apple‹Û·Ù ӷ ¯Ù˘apple‹ÛÂÙ ¯Ù˘apple‹ÛÙ¯هappleËÛ·Ó/¯Ù˘apple‹Û·Ó(Â) Ó· ¯Ù˘apple‹ÛÔ˘Ó(Â)·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘:ÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÂÛÙÒÙ·:¯Ù˘apple‹ÛÂÈ¯Ù˘appleÒÓÙ·˜ÃÚfiÓÔÈ√ÚÈÛÙÈ΋∂ÁÎÏ›ÛÂȘÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)∂Í·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ı· ¯Ù˘appleÒ/-¿ˆı· ¯Ù˘apple¿˜ı· ¯Ù˘apple¿/-¿ÂÈı· ¯Ù˘apple¿ÌÂ/-Ô‡ÌÂı· ¯Ù˘apple¿ÙÂı· ¯Ù˘appleÔ‡Ó(Â)/ ı· ¯Ù˘apple¿Ó(Â)ı· ¯Ù˘apple‹Ûˆı· ¯Ù˘apple‹ÛÂȘı· ¯Ù˘apple‹ÛÂÈı· ¯Ù˘apple‹ÛÔ˘ÌÂı· ¯Ù˘apple‹ÛÂÙÂı· ¯Ù˘apple‹ÛÔ˘Ó(Â)


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·856. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞85˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ÀappleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ı· ¤¯ˆ ¯Ù˘apple‹ÛÂÈı· ¤¯ÂȘ ¯Ù˘apple‹ÛÂÈı· ¤¯ÂÈ ¯Ù˘apple‹ÛÂÈı· ¤¯Ô˘Ì ¯Ù˘apple‹ÛÂÈı· ¤¯ÂÙ ¯Ù˘apple‹ÛÂÈı· ¤¯Ô˘Ó(Â) ¯Ù˘apple‹ÛÂÈ(‹: ı· ¤¯ˆ ¯Ù˘appleË̤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)¤¯ˆ ¯Ù˘apple‹ÛÂÈÓ· ¤¯ˆ ¯Ù˘apple‹ÛÂȤ¯ÂȘ ¯Ù˘apple‹ÛÂÈÓ· ¤¯ÂȘ ¯Ù˘apple‹ÛÂȤ¯ÂÈ ¯Ù˘apple‹ÛÂÈÓ· ¤¯ÂÈ ¯Ù˘apple‹ÛÂȤ¯Ô˘Ì ¯Ù˘apple‹ÛÂÈÓ· ¤¯Ô˘Ì ¯Ù˘apple‹ÛÂȤ¯ÂÙ ¯Ù˘apple‹ÛÂÈÓ· ¤¯ÂÙ ¯Ù˘apple‹ÛÂȤ¯Ô˘Ó(Â) ¯Ù˘apple‹ÛÂÈÓ· ¤¯Ô˘Ó(Â) ¯Ù˘apple‹ÛÂÈ(‹: ¤¯ˆ ¯Ù˘appleË̤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.) (‹: Ó· ¤¯ˆ ¯Ù˘appleË̤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)›¯· ¯Ù˘apple‹ÛÂÈ›¯Â˜ ¯Ù˘apple‹ÛÂÈ›¯Â ¯Ù˘apple‹ÛÂÈ›¯·Ì ¯Ù˘apple‹ÛÂÈ›¯·Ù ¯Ù˘apple‹ÛÂÈ›¯·Ó(Â) ¯Ù˘apple‹ÛÂÈ(‹: ›¯· ¯Ù˘appleË̤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)ÙËÓ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Âapple›Û˘ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ó· ¯Ù˘appleÔ‡Û·/¯Ù‡apple·Á·, Ó· ¯Ù‡appleËÛ·, Ó· ›¯· ¯Ù˘apple‹ÛÂÈ,appleÔ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Ù‡appleÔÈ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜.ªÂÚÈο Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÌfiÓÔ Û -¿ˆ, apple.¯. Ûapple¿ˆ, Û¯ÔÏ¿ˆ, Ûοˆ. Δ· Ú‹-Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ Î·È, Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜.∞ã Ù¿ÍË. ·ıËÙÈ΋ ʈӋ¯Ù˘appleȤ̷ÈÃÚfiÓÔÈ∂ÁÎÏ›ÛÂȘ√ÚÈÛÙÈ΋ ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ (Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.) ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋∂ÓÂÛÙÒÙ·˜·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜¯Ù˘appleÈ¤Ì·È¯Ù˘appleÈ¤Û·È¯Ù˘appleÈ¤Ù·È¯Ù˘appleÈfiÌ·ÛÙÂ¯Ù˘appleȤÛÙÂ/-ÈfiÛ·ÛÙÂ¯Ù˘appleÈÔ‡ÓÙ·È/-ÈfiÓÙ·È¯Ù˘appleÈfiÌÔ˘Ó(·)¯Ù˘appleÈfiÛÔ˘Ó(·)¯Ù˘appleÈfiÙ·Ó(Â)¯Ù˘appleÈfiÌ·ÛÙ·Ó/-ÙÂ¯Ù˘appleÈfiÛ·ÛÙ·Ó/-ÙÂ¯Ù˘appleÈfiÓÙ·Ó(Â)/-ÈfiÓÙÔ˘Û·Ó/¯Ù˘appleÈÔ‡ÓÙ·Ó(Â)Ó· ¯Ù˘appleȤ̷ÈÓ· ¯Ù˘appleȤ۷ÈÓ· ¯Ù˘appleȤٷÈÓ· ¯Ù˘appleÈfiÌ·ÛÙÂÓ· ¯Ù˘appleȤÛÙÂ/-ÈfiÛ·ÛÙÂÓ· ¯Ù˘appleÈÔ‡ÓÙ·È/-ÈfiÓÙ·È


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·8686¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞ÃÚfiÓÔÈ∞fiÚÈÛÙÔ˜¯Ù˘apple‹ıËη∂ÁÎÏ›ÛÂȘ√ÚÈÛÙÈ΋ ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)Ó· ¯Ù˘appleËıÒ¯Ù˘apple‹ıËΘ Ó· ¯Ù˘appleËı›˜ ¯Ù˘apple‹ÛÔ˘¯Ù˘apple‹ıËÎÂ¯Ù˘appleËı‹Î·ÌÂÓ· ¯Ù˘appleËı›ӷ ¯Ù˘appleËıÔ‡ÌÂ¯Ù˘appleËı‹Î·Ù ӷ ¯Ù˘appleËı›Ù ¯Ù˘appleËı›ÙÂ¯Ù˘apple‹ıËηÓ/¯Ù˘appleËı‹Î·Ó(Â)Ó· ¯Ù˘appleËıÔ‡Ó(Â)∂Í·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ı· ¯Ù˘appleȤ̷Èı· ¯Ù˘appleȤ۷Èı· ¯Ù˘appleȤٷÈı· ¯Ù˘appleÈfiÌ·ÛÙÂı· ¯Ù˘appleȤÛÙÂ/-ÈfiÛ·ÛÙÂı· ¯Ù˘appleÈÔ‡ÓÙ·È/-ÈfiÓÙ·È·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘:¯Ù˘appleËı›ÃÚfiÓÔÈ√ÚÈÛÙÈ΋∂ÁÎÏ›ÛÂȘÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ (Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜·Ú·-ΛÌÂÓÔ˜ÀappleÂÚÛ˘-ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ı· ¯Ù˘appleËıÒı· ¯Ù˘appleËı›˜ı· ¯Ù˘appleËı›ı· ¯Ù˘appleËıÔ‡ÌÂı· ¯Ù˘appleËı›ÙÂı· ¯Ù˘appleËıÔ‡Ó(Â)ı· ¤¯ˆ ¯Ù˘appleËı›ı· ¤¯ÂȘ ¯Ù˘appleËı›ı· ¤¯ÂÈ ¯Ù˘appleËı›ı· ¤¯Ô˘Ì ¯Ù˘appleËı›ı· ¤¯ÂÙ ¯Ù˘appleËı›ı· ¤¯Ô˘Ó(Â) ¯Ù˘appleËı›(‹: ı· Â›Ì·È ¯Ù˘appleË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)¤¯ˆ ¯Ù˘appleËı›ӷ ¤¯ˆ ¯Ù˘appleËı›¤¯ÂȘ ¯Ù˘appleËı› ÎÙÏ.Ó· ¤¯ÂȘ ¯Ù˘appleËı› ÎÙÏ.(‹: Â›Ì·È ¯Ù˘appleË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.) (‹: Ó· Â›Ì·È ¯Ù˘appleË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)›¯· ¯Ù˘appleËı›,›¯Â˜ ¯Ù˘appleËı› ÎÙÏ.(‹: ‹ÌÔ˘Ó ¯Ù˘appleË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)ÌÂÙÔ¯‹ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘: ¯Ù˘appleË̤ÓÔ˜, -Ë, -ÔÙËÓ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Âapple›Û˘ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ó· ¯Ù˘appleÈfiÌÔ˘Ó(·), Ó· ¯Ù˘apple‹ıËη, Ó· ›¯· ¯Ù˘appleËı›, appleÔ˘ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ¯Ù˘appleÈfiÌÔ˘Ó(·), ¯Ù˘apple‹ıËη, ›¯· ¯Ù˘appleËı›.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·876. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞87‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯Ù˘appleÒ – ¯Ù˘appleÈ¤Ì·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· Ú‹Ì·Ù·: ·Á·appleÒ, ÚˆÙÒ, ÁÂÏÒ, ÎÚ·ÙÒ Î.¿.∏ ÎÏ›ÛË Ù˘ ·ã Û˘˙˘Á›·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·applefi ÂΛÓË Ù˘ ‚ã Û˘˙˘Á›·˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi Ù˘ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜.ªÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋÙÔ ·ã ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎԇ̤ÏÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -Ò Î·È -¿ˆ, apple.¯. ¯Ù˘appleÒ / ¯Ù˘apple¿ˆ. √È ‰‡Ô Ù‡appleÔȉÂÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÊÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿.ÙÔ Áã ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡ ̤Ï-ÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -¿ Î·È -¿ÂÈ, apple.¯. ¯Ù˘apple¿ / ¯Ù˘apple¿ÂÈ. ∫·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ appleÂ-Ú›appleÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ˘ÊÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ù‡appleˆÓ.ÙÔ ·ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıË-ÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -¿ÌÂ Î·È -Ô‡ÌÂ, apple.¯. ¯Ù˘apple¿Ì / ¯Ù˘appleÔ‡ÌÂ.√ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù‡appleÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıË-ÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -Ô‡Ó(Â) Î·È -¿Ó(Â), apple.¯. ¯Ù˘appleÔ‡Ó(Â) / ¯Ù˘apple¿Ó(Â).√ Ù‡appleÔ˜ Û -Ô‡Ó (¯Ù˘appleÔ‡Ó) Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÔÈ ¿ÏÏÔÈÛ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù˘appleÈÎfi ‹ Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜.√ apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ù‡appleÔ˘˜ (‚Ï. ÎÏ›ÛË). √È Ù‡appleÔÈÛ -Ô‡Û· ÎÙÏ. Î·È Ô Ù‡appleÔ˜ Û -Ô‡Û·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ Ù‡appleÔÈÛ -·Á·, -·Á˜ ÎÙÏ. ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÂ›Ô Î·È Ï·˚Îfi ‡ÊÔ˜.ÙÔ Áã appleÏËı. ÙÔ˘ Û˘ÓÔappleÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·ÈÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -Ô˘Ó Î·È -Ô˘ÓÂ, apple.¯. ı· ¯Ù˘apple‹ÛÔ˘Ó / ı· ¯Ù˘apple‹ÛÔ˘ÓÂ. √ appleÚÒÙÔ˜ Ù‡appleÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÂÙ˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û ÔÈÎÂ›Ô Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -·Ó Î·È -·Ó Ì apple·-Ú¿ÏÏËÏË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘, apple.¯. ¯Ù‡appleËÛ·Ó / ¯Ù˘apple‹Û·Ó / ¯Ù˘apple‹Û·ÓÂ. √ appleÚÒÙÔ˜ Ù‡appleÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ٷÈÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Û appleÈÔ ÔÈÎÂ›Ô ‹ Î·È Ï·˚Îfi ‡ÊÔ˜, ΢ڛˆ˜ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ.ÙÔ ·ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÔappleÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈÙ‡appleÔÈ Û -Ô˘ÌÂ Î·È -ÔÌÂ, apple.¯. Ó· ¯Ù˘apple‹ÛÔ˘Ì / Ó· ¯Ù˘apple‹ÛÔÌÂ. √ appleÚÒÙÔ˜ Ù‡appleÔ˜ Â›Ó·È appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂-ÓÔ˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ûapple¿ÓÈ· Î·È ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·applefi ÔÌÈÏËÙ¤˜ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È·applefi ÙË ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·.ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· ¤Ó·˜ Ù‡appleÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì Ù˯ڋÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ˆ Î·È Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘, apple.¯. ¤¯ˆ ¯Ù˘appleË̤ÓÔ, -Ë, -Ô.·ıËÙÈ΋ ʈӋ√ apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ù‡appleÔ˘˜ (‚Ï. ÎÏ›ÛË). √È Ù‡appleÔÈ ÙÔ˘ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Û -fiÌÔ˘Ó, -fiÛÔ˘Ó ÎÙÏ. Â›Ó·È appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡-ÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi, Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜. √È Ù‡appleÔÈ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Û -fiÌÔ˘Ó·, -fiÛÔ˘Ó·, -fiÙ·ÓÂÎ·È ÙÔ˘ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Û -fiÓÙ·ÓÂ Î·È -fiÓÙÔ˘Û·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÂ›Ô Î·È Ï·˚Îfi ‡ÊÔ˜.ÙÔ ‚ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -¤ÛÙÂ Î·È -fiÛ·ÛÙÂ, apple.¯. ¯Ù˘appleȤÛÙÂ/ ¯Ù˘appleÈfiÛ·ÛÙÂ. √È ‰‡Ô Ù‡appleÔÈ ‰ÂÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘ÊÔÏÔÁÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿.ΔÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÔappleÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ apple·ÚÔ˘-ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ Û -Ô‡Ó Î·È -Ô‡ÓÂ, apple.¯. ı· ¯Ù˘appleËıÔ‡Ó / ı· ¯Ù˘appleËıÔ‡ÓÂ. √ Ù‡appleÔ˜ Û -Ô‡Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ٷÈÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô Ù‡appleÔ˜ Û -Ô‡Ó Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜ Î·È Û Î›ÌÂÓ· apple·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·8888¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‚ã Ù‡appleÔ˜ Û -ı‹Î·Ó(Â) Ì ÌÂÙ·-ΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘, apple.¯. ¯Ù˘apple‹ıËÎ·Ó / ¯Ù˘appleËı‹Î·Ó(Â). √ appleÚÒÙÔ˜ Ù‡appleÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›-Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û ÔÈΛÔ, ηıËÌÂÚÈÓfi ‡ÊÔ˜.ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· ¤Ó·˜ Ù‡appleÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì Ù˯ڋÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ì·È Î·È ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘, apple.¯. Â›Ì·È ¯Ù˘appleË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô.√ÚÈṲ̂ӷ Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó appleÔχ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ˘appleÔ-Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ì هappleÔ˘˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜. Δ¤ÙÔÈ· Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù·: ·apple·-ÙÒÌ·È, ·appleÔappleÂÈÚÒÌ·È, ‰È·ÛappleÒÌ·È, ‰ÈÂÚˆÙÒÌ·È, ÂÁÁ˘ÒÌ·È, ÂÍ·ÚÙÒÌ·È (·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÚÙȤ̷È), ËÙÙÒÌ·È,ηٷ¯ÚÒÌ·È, appleÂÚÈappleÏ·ÓÒÌ·È (·ÏÏ¿ Î·È appleÂÚÈappleÏ·ÓȤ̷È), ÙÈÌÒÌ·È. ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÂÁÁ˘ÒÌ·È, ÂÁÁ˘¿Û·È, ÂÁ-Á˘¿Ù·È, ÂÁÁ˘ÒÌÂı· / ÂÁÁ˘fiÌ·ÛÙÂ, ÂÁÁ˘¿Ûı / -¿ÛÙÂ, ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È.μã Ù¿ÍË. ∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋıˆÚÒ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ÃÚfiÓÔÈ∂ÁÎÏ›ÛÂȘ√ÚÈÛÙÈ΋ ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)ıˆÚÒÓ· ıˆÚÒıˆÚ›˜ Ó· ıˆÚ›˜ —ıˆÚ›ӷ ıˆÚ›ıˆÚÔ‡ÌÂÓ· ıˆÚÔ‡ÌÂıˆÚ›Ù ӷ ıˆÚ›Ù ıˆÚ›ÙÂıˆÚÔ‡Ó(Â)Ó· ıˆÚÔ‡Ó(Â)ıˆÚÔ‡Û·ıˆÚÔ‡Û˜ıˆÚÔ‡ÛÂıˆÚÔ‡Û·ÌÂıˆÚÔ‡Û·ÙÂıˆÚÔ‡Û·Ó(Â)ıÂÒÚËÛ·Ó· ıˆڋۈıÂÒÚËÛ˜ Ó· ıˆڋÛÂȘ ıÂÒÚËÛÂıÂÒÚËÛÂÓ· ıˆڋÛÂÈıˆڋ۷ÌÂÓ· ıˆڋÛÔ˘ÌÂıˆڋ۷Ù ӷ ıˆڋÛÂÙ ıˆڋÛÙÂıÂÒÚËÛ·Ó/ıˆڋ۷Ó(Â) Ó· ıˆڋÛÔ˘Ó(Â)·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘:ÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÂÛÙÒÙ·:ıˆڋÛÂÈıˆÚÒÓÙ·˜


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·896. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞89ÃÚfiÓÔÈ√ÚÈÛÙÈ΋∂ÁÎÏ›ÛÂȘÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)EÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ı· ıˆÚÒı· ıˆÚ›˜ı· ıˆÚ›ı· ıˆÚÔ‡ÌÂı· ıˆÚ›ÙÂı· ıˆÚÔ‡Ó(Â)ı· ıˆڋۈ˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ı· ıˆڋÛÂȘı· ıˆڋÛÂÈı· ıˆڋÛÔ˘ÌÂı· ıˆڋÛÂÙÂı· ıˆڋÛÔ˘Ó(Â)˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ÀappleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ı· ¤¯ˆ ıˆڋÛÂÈı· ¤¯ÂȘ ıˆڋÛÂÈı· ¤¯ÂÈ ıˆڋÛÂÈı· ¤¯Ô˘Ì ıˆڋÛÂÈı· ¤¯ÂÙ ıˆڋÛÂÈı· ¤¯Ô˘Ó(Â) ıˆڋÛÂÈ(‹: ı· ¤¯ˆ ıˆÚË̤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)¤¯ˆ ıˆڋÛÂÈÓ· ¤¯ˆ ıˆڋÛÂȤ¯ÂȘ ıˆڋÛÂÈÓ· ¤¯ÂȘ ıˆڋÛÂȤ¯ÂÈ ıˆڋÛÂÈÓ· ¤¯ÂÈ ıˆڋÛÂȤ¯Ô˘Ì ıˆڋÛÂÈÓ· ¤¯Ô˘Ì ıˆڋÛÂȤ¯ÂÙ ıˆڋÛÂÈÓ· ¤¯ÂÙ ıˆڋÛÂȤ¯Ô˘Ó(Â) ıˆڋÛÂÈÓ· ¤¯Ô˘Ó(Â) ıˆڋÛÂÈ(‹: ¤¯ˆ ıˆÚË̤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.) (‹: Ó· ¤¯ˆ ıˆÚË̤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)›¯· ıˆڋÛÂÈ›¯Â˜ ıˆڋÛÂÈ›¯Â ıˆڋÛÂÈ›¯·Ì ıˆڋÛÂÈ›¯·Ù ıˆڋÛÂÈ›¯·Ó(Â) ıˆڋÛÂÈ(‹: ›¯· ıˆÚË̤ÓÔ, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)ÙËÓ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Âapple›Û˘ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ó· ıˆÚÔ‡Û·, Ó· ıÂÒÚËÛ·, Ó· ›¯· ıˆڋÛÂÈ, appleÔ˘ ÎÏ›ÓÔ-ÓÙ·È fiappleˆ˜ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ıˆÚÔ‡Û·, ıÂÒÚËÛ·, ›¯· ıˆڋÛÂÈ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·9090¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞μã Ù¿ÍË. ·ıËÙÈ΋ ʈӋıˆÚԇ̷ÈÃÚfiÓÔÈ∂ÁÎÏ›ÛÂȘ√ÚÈÛÙÈ΋ ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)∂ÓÂÛÙÒÙ·˜·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ıˆÚԇ̷ÈıˆÚ›۷ÈıˆÚ›ٷÈıˆÚԇ̷ÛÙÂıˆÚ›ÛÙÂıˆÚÔ‡ÓÙ·ÈıˆÚÔ‡ÌÔ˘ÓıˆÚÔ‡ÛÔ˘ÓıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó(Â)ıˆÚԇ̷ÛÙ·Ó/-ÙÂıˆÚÔ‡Û·ÛÙ·Ó/-ÙÂıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó(Â)Ó· ıˆÚԇ̷ÈÓ· ıˆÚ›۷ÈÓ· ıˆÚ›ٷÈÓ· ıˆÚԇ̷ÛÙÂÓ· ıˆÚ›ÛÙÂÓ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È∞fiÚÈÛÙÔ˜ıˆڋıËηӷ ıˆÚËıÒıˆڋıËΘ Ó· ıˆÚËı›˜ ıˆڋÛÔ˘ıˆڋıËÎÂÓ· ıˆÚËı›ıˆÚËı‹Î·ÌÂÓ· ıˆÚËıÔ‡ÌÂıˆÚËı‹Î·Ù ӷ ıˆÚËı›Ù ıˆÚËı›ÙÂıˆڋıËηÓ/Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó(Â)ıˆÚËı‹Î·Ó(Â)EÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ı· ıˆÚԇ̷Èı· ıˆÚ›۷Èı· ıˆÚ›ٷÈı· ıˆÚԇ̷ÛÙÂı· ıˆÚ›ÛÙÂı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Èı· ıˆÚËıÒı· ıˆÚËı›˜ı· ıˆÚËı›ı· ıˆÚËıÔ‡ÌÂı· ıˆÚËı›ÙÂı· ıˆÚËıÔ‡Ó(Â)·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘: ıˆÚËı›ÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÂÛÙÒÙ·: ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, -Ë, -Ô


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·916. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞91ÃÚfiÓÔÈ√ÚÈÛÙÈ΋∂ÁÎÏ›ÛÂȘÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ (Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜·Ú·-ΛÌÂÓÔ˜ÀappleÂÚÛ˘-ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ı· ¤¯ˆ ıˆÚËı›ı· ¤¯ÂȘ ıˆÚËı›ı· ¤¯ÂÈ ıˆÚËı›ı· ¤¯Ô˘Ì ıˆÚËı›ı· ¤¯ÂÙ ıˆÚËı›ı· ¤¯Ô˘Ó(Â) ıˆÚËı›(‹: ı· Â›Ì·È ıˆÚË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)¤¯ˆ ıˆÚËı›¤¯ÂȘ ıˆÚËı›¤¯ÂÈ ıˆÚËı› ÎÙÏ.(‹: Â›Ì·È ıˆÚË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)›¯· ıˆÚËı›,›¯Â˜ ıˆÚËı››¯Â ıˆÚËı› ÎÙÏ.(‹: ‹ÌÔ˘Ó ıˆÚË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)Ó· ¤¯ˆ ıˆÚËı› ÎÙÏ.(‹: Ó· Â›Ì·È ıˆÚË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÙÏ.)ÌÂÙÔ¯‹ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘: ıˆÚË̤ÓÔ˜, -Ë, -ÔÙËÓ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Âapple›Û˘ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÌÔ˘Ó, Ó· ıˆڋıËη, Ó· ›¯· ıˆÚËı›, appleÔ˘ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ıˆÚÔ‡ÌÔ˘Ó, ıˆڋıËη, ›¯· ıˆÚËı›.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ıˆÚÒ – ıˆÚÔ‡Ì·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù·: ·‰ÈÎÒ, Âapple·ÈÓÒ, ÎÈÓÒ, ÌÈÛÒ, appleÏËÚÔÊÔÚÒ,ÛÙÂÚÒ Î.¿.ªÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜, Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ηÈÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÓÔappleÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -Ô‡Ó / -Ô‡ÓÂ Î·È -Ô˘Ó /-Ô˘ÓÂ, apple.¯. ıˆÚÔ‡Ó / ıˆÚÔ‡ÓÂ. √ Ù‡appleÔ˜ Û -Ô‡Ó ‹ -Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô Ù‡appleÔ˜ Û -Ô‡Ó ‹ -Ô˘Ó Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜ Î·È Â›Ó·È appleÔχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ۠ΛÌÂÓ· apple·È‰È΋˜ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ apple·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -·Ó Î·È -·ÓÂ, apple.¯. ıˆÚÔ‡Û·Ó / ıˆ-ÚÔ‡Û·ÓÂ. √ Ù‡appleÔ˜ Û -·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô Ù‡appleÔ˜ Û -·Ó Û ÔÈ-ÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜ Î·È Â›Ó·È appleÔχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ۠ΛÌÂÓ· apple·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù‡appleÔ˜ Û -·Ó(Â) Ì ÌÂٷΛÓËÛËÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘, apple.¯. ıÂÒÚËÛ·Ó / ıˆڋ۷Ó(Â). √ Ù‡appleÔ˜ Û -·Ó ¯ˆÚ›˜ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ-Â›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘applefiÏÔÈappleÔÈ Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ Î·È ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜.ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· ¤Ó·˜ Ù‡appleÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì Ù˯ڋÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ˆ Î·È ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘, apple.¯. ¤¯ˆ ıˆÚË̤ÓÔ, -Ë, -Ô.·ıËÙÈ΋ ʈӋ√ apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È appleÔχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ûapple¿ÓÈ· Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜ Ù‡-appleÔ˘˜. √È Ù‡appleÔÈ ÙÔ˘ Áã ÂÓÈÎÔ‡ Î·È appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Û -Ô‡ÓÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜. √ÈÙ‡appleÔÈ ÙÔ˘ ·ã Î·È ‚ã appleÏ. Û -ԇ̷ÛÙÂ Î·È -Ô‡Û·ÛÙÂ Â›Ó·È Ûapple¿ÓÈÔÈ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·applefi


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·9292¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞ÔÌÈÏËÙ¤˜ appleÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·applefi ÙË ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Ù‡appleÔÈ ÙÔ˘ ·ã Î·È ‚ã ÂÓÈÎÔ‡ Û -Ô‡ÌÔ˘Ó·,-Ô‡ÛÔ˘Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÂ›Ô Î·È Ï·˚Îfi ‡ÊÔ˜.  appleÔχ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·ÈÎ·È Ô Ù‡appleÔ˜ ÂıˆÚ›ÙÔ ÁÈ· ÙÔ Áã ÂÓÈÎfi Î·È ÂıˆÚÔ‡ÓÙÔ ÁÈ· ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ.ÙÔ ·ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ·Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -ԇ̷ÛÙÂ Î·È -Ô‡ÌÂı·, apple.¯. ıˆÚԇ̷ÛÙ / ıˆÚÔ‡ÌÂı·.√È Ù‡appleÔÈ Û -ԇ̷ÛÙÂ Â›Ó·È ÔÈ appleϤÔÓ ÎÔÈÓÔ› ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÂÓÒ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -Ô‡ÌÂı· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ûapple¿-ÓÈ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û appleÔχ Ù˘appleÈÎfi ‹ Û appleÂÚÈapple·ÈÎÙÈÎfi ‡ÊÔ˜.ÙÔ ‚ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ·Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù‡appleÔÈ Û -›ÛÙÂ Î·È -›ÛıÂ, apple.¯. ıˆÚ›ÛÙ / ıˆÚ›ÛıÂ. √È Ù‡appleÔÈ Û -›-ÛÙÂ Â›Ó·È ÔÈ appleϤÔÓ ÎÔÈÓÔ› ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÂÓÒ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -›Ûı apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ûapple¿ÓÈ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û appleÔ-χ Ù˘appleÈÎfi ‹ Û appleÂÚÈapple·ÈÎÙÈÎfi ‡ÊÔ˜.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù‡appleÔ˜ Û -·Ó(Â) Ì ÌÂٷΛ-ÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘, apple.¯. ıˆڋıËÎ·Ó / ıˆÚËı‹Î·Ó(Â). √ Ù‡appleÔ˜ Û -·Ó ¯ˆÚ›˜ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, Ì apple·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘, Û ÏÈ-ÁfiÙÂÚÔ Ù˘appleÈÎfi ‹ Û appleÈÔ ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -Ô‡Ó Î·È -Ô‡ÓÂ, apple.¯. Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó / Ó· ıˆÚËıÔ‡ÓÂ. √È Ù‡appleÔÈ Û -Ô‡Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ Ù‡-appleÔÈ Û -Ô‡Ó Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜.ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· ¤Ó·˜ Ù‡appleÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì Ù˯ڋÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ì·È Î·È ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘, apple.¯. Â›Ì·È ıˆÚË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô.¢Â‡ÙÂÚË Û˘˙˘Á›· – ∞appleÔıÂÙÈο Ú‹Ì·Ù·ı˘Ì¿Ì·È / ı˘Ìԇ̷ÈÃÚfiÓÔÈ∂ÁÎÏ›ÛÂȘ√ÚÈÛÙÈ΋ ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋(Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)∂ÓÂÛÙÒÙ·˜·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ı˘Ì¿Ì·È/-ԇ̷Èı˘Ì¿Û·Èı˘Ì¿Ù·Èı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ/-ԇ̷ÛÙÂı˘ÌfiÛ·ÛÙÂ/-¿ÛÙÂı˘ÌÔ‡ÓÙ·Èı˘ÌfiÌÔ˘Ó(·)ı˘ÌfiÛÔ˘Ó(·)ı˘ÌfiÙ·Ó(Â)ı˘ÌfiÌ·ÛÙ·Ó/-ÙÂı˘ÌfiÛ·ÛÙ·Ó/-ÙÂı˘ÌÔ‡ÓÙ·Ó(Â)Ó· ı˘Ì¿Ì·È/-ԇ̷ÈÓ· ı˘Ì¿Û·ÈÓ· ı˘Ì¿Ù·ÈÓ· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ/-ԇ̷ÛÙÂÓ· ı˘ÌfiÛ·ÛÙÂ/-¿ÛÙÂÓ· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È∞fiÚÈÛÙÔ˜ı˘Ì‹ıËηӷ ı˘ÌËıÒı˘Ì‹ıËΘ Ó· ı˘ÌËı›˜ ı˘Ì‹ÛÔ˘ı˘Ì‹ıËÎÂÓ· ı˘ÌËı›ı˘ÌËı‹Î·ÌÂÓ· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂı˘ÌËı‹Î·Ù ӷ ı˘ÌËı›Ù ı˘ÌËı›ÙÂı˘Ì‹ıËηÓ/ı˘ÌËı‹Î·Ó(Â) Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó(Â)


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·936. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞93∂Í·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ı· ı˘Ì¿Ì·È/-ԇ̷Èı· ı˘Ì¿Û·Èı· ı˘Ì¿Ù·Èı· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ/-ԇ̷ÛÙÂı· ı˘ÌfiÛ·ÛÙÂ/-¿ÛÙÂı· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ı· ı˘ÌËıÒı· ı˘ÌËı›˜ı· ı˘ÌËı›ı· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂı· ı˘ÌËı›ÙÂı· ı˘ÌËıÔ‡Ó(Â)·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘: ı˘ÌËı›ÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÂÛÙÒÙ·: ı˘ÌÔ‡ÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÃÚfiÓÔÈ˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ÀappleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜√ÚÈÛÙÈ΋ı· ¤¯ˆ ı˘ÌËı›ı· ¤¯ÂȘ ı˘ÌËı›ı· ¤¯ÂÈ ı˘ÌËı›ı· ¤¯Ô˘Ì ı˘ÌËı›ı· ¤¯ÂÙ ı˘ÌËı›ı· ¤¯Ô˘Ó(Â) ı˘ÌËı›¤¯ˆ ı˘ÌËı›¤¯ÂȘ ı˘ÌËı›¤¯ÂÈ ı˘ÌËı›¤¯Ô˘Ì ı˘ÌËı›¤¯ÂÙ ı˘ÌËı›¤¯Ô˘Ó(Â) ı˘ÌËı››¯· ı˘ÌËı››¯Â˜ ı˘ÌËı››¯Â ı˘ÌËı››¯·Ì ı˘ÌËı››¯·Ù ı˘ÌËı››¯·Ó(Â) ı˘ÌËı›∂ÁÎÏ›ÛÂȘÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ (Ó·, fiÙ·Ó ÎÙÏ.)Ó· ¤¯ˆ ı˘ÌËı›ӷ ¤¯ÂȘ ı˘ÌËı›ӷ ¤¯ÂÈ ı˘ÌËı›ӷ ¤¯Ô˘Ì ı˘ÌËı›ӷ ¤¯ÂÙ ı˘ÌËı›ӷ ¤¯Ô˘Ó(Â) ı˘ÌËı›ÙËÓ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Âapple›Û˘ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ó· ı˘ÌfiÌÔ˘Ó(·), Ó· ı˘Ì‹ıËη, Ó· ›¯· ı˘ÌËı›, appleÔ˘ ÎÏ›-ÓÔÓÙ·È fiappleˆ˜ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ı˘ÌfiÌÔ˘Ó(·), ı˘Ì‹ıËη, ›¯· ı˘ÌËı›.∏ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· ·Ó·appleÏËÚÒÓÂÙ·È ·applefi Ù‡appleÔ˘˜ Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜: Ó· ı˘Ì¿Û·È, Ó· ı˘Ì¿Ù·È, Ó·ı˘ÌfiÛ·ÛÙ / ı˘Ì¿ÛÙÂ, Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·9494¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞ΔÔ Ú‹Ì· ı˘Ì¿Ì·È / ı˘ÌÔ‡Ì·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù‡appleÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÕÏÏ· fï˜ ·appleÔıÂÙÈο Ú‹-Ì·Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù‡appleÔ˘˜ ÌÂÙÔ¯‹˜ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘, apple.¯. ÊÔ‚¿Ì·È → ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜, ÎÔÈÌ¿Ì·È → ÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔ˜.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È / ı˘ÌÔ‡Ì·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· ÊÔ‚¿Ì·È / -ԇ̷È, ÎÔÈÌ¿Ì·È / -ԇ̷È, Ï˘apple¿-Ì·È / -ԇ̷È.ªÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›·ÙÔ ·ã ÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ·Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -¿Ì·È / -ԇ̷È, apple.¯. ı˘Ì¿Ì·È / ı˘Ìԇ̷È. √ Ù‡appleÔ˜ Û -¿Ì·ÈÂ›Ó·È Ô appleϤÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜, ÂÓÒ Ô Ù‡appleÔ˜ Û -Ô‡Ì·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û appleÔχ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜.ÙÔ ‚ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡ ̤Ï-ÏÔÓÙ· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -¿ÛÙ / -fiÛ·ÛÙÂ, apple.¯. ı˘Ì¿ÛÙ / ı˘ÌfiÛ·ÛÙÂ.√ apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ù‡appleÔ˘˜ (‚Ï. ÎÏ›ÛË). √È Ù‡appleÔÈ ÛÂ-fiÌÔ˘Ó, -fiÛÔ˘Ó ÎÙÏ. ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi, Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜. √È Ù‡appleÔÈ ÙÔ˘ ÂÓÈ-ÎÔ‡ Û -fiÌÔ˘Ó·, -fiÛÔ˘Ó·, -fiÙ·ÓÂ, ÙÔ˘ ·ã appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Û -ԇ̷ÛÙ·Ó Î·È ÙÔ˘ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Û -fiÓÙ·ÓÂ,-Ô‡ÓÙ·ÓÂ Î·È -fiÓÙÔ˘Û·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÂ›Ô Î·È Ï·˚Îfi ‡ÊÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Û Î›ÌÂÓ· apple·È‰È΋˜ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. Δ¤ÏÔ˜, appleÔχ Ûapple¿ÓÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·applefi ÔÌÈÏËÙ¤˜ appleÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·applefi ÙË ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·,¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·ã Î·È ‚ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -fiÌ·ÛÙÂ Î·È -fiÛ·ÛÙÂ.ΔÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÔappleÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ apple·-ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ Û -Ô‡Ó Î·È -Ô‡ÓÂ, apple.¯. ı· ı˘ÌËıÔ‡Ó / ı· ı˘ÌËıÔ‡ÓÂ. √ Ù‡appleÔ˜ Û -Ô‡Ó ¯ÚËÛÈ-ÌÔappleÔÈÂ›Ù·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô Ù‡appleÔ˜ Û -Ô‡Ó Û ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜ Î·È ÛÂΛÌÂÓ· apple·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.ÙÔ Áã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù‡appleÔ˜ Û -ı‹Î·Ó(Â) Ì ÌÂ-ٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘, apple.¯. ı˘Ì‹ıËÎ·Ó / ı˘ÌËı‹Î·Ó(Â). √ Ù‡appleÔ˜ Û -·Ó ¯ˆÚ›˜ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô Ù‡appleÔ˜ Û -ı‹Î·Ó(Â) Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ Î·È ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜.ÛÙ. Δ· ı¤Ì·Ù·Δ· ı¤Ì·Ù· ·applefi Ù· ÔappleÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÚËÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡appleÔÈ Â›Ó·È ÙÚ›·: ÙÔ ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi, ÙÔ·ÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘.ΔÔ ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi ı¤Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ·Ó ·Ê·ÈÚÂı› ·applefi ÙÔ ·ã appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ë Î·-Ù¿ÏËÍË (-ˆ, -ÔÌ·È, -Ȥ̷È, -ԇ̷È), apple.¯. χÓ-ˆ, χÓ-ÔÌ·È, ¯Ù˘apple-Ȥ̷È, ıˆÚ-ԇ̷È. Δ· Ú‹Ì·Ù·, ·Ó¿ÏÔ-Á· Ì ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙˆÙÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜, apple·›ÚÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÓÔ̷ۛ˜, apple.¯. ʈÓËÂÓÙfiÏË-ÎÙ·, ·Ó Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÊˆÓ‹ÂÓ, Ô‰ÔÓÙÈÎfiÏËÎÙ·, ·Ó Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô‰ÔÓÙÈÎfiÛ‡ÌʈÓÔ Î.Ô.Î.ΔÔ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ·Ó ·Ê·ÈÚÂı› Ë Î·Ù¿ÏËÍË -· Î·È Ë ·‡ÍË-ÛË, apple.¯. ¤-Ï˘Û-·. √ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÛÈÁÌ·ÙÈÎfi ·fiÚÈÛÙÔ (·Ó Ï‹ÁÂÈ Û -Û·) Î·È Û ¿ÛÈÁÌÔ (·ÓÏ‹ÁÂÈ Û -·), apple.¯. ¯Ù‡appleË-Û·, ¤Ê˘Á-·. √ÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ (ʈÓËÂÓÙfiÏËÎÙ·, ¯ÂÈÏÈÎfiÏËÎÙ·ÎÙÏ.) Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÈÁÌ·ÙÈÎfi ·fiÚÈÛÙÔ Û -Û·, -ËÛ·, -·Û·, -ÂÛ·, -Í·, -·Í·, -ËÍ· Î·È -„·, -„·, apple.¯.·ÎÔ‡ˆ → ¿ÎÔ˘-Û·, Áڿʈ → ¤ÁÚ·-„·, ÂÓÒ ¿ÏϘ (ÚÈÓÈÎfiÏËÎÙ· ÎÙÏ.) Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¿ÛÈÁÌÔ ·fiÚÈÛÙÔ ÛÂ-·, apple.¯. ̤ӈ → ¤ÌÂÈÓ-·.ΔÔ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ apple·ıËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ apple·›ÚÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Ú‹Ì·Ù·Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ·Ó ·Ê·ÈÚÂı› Ë Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘ appleÚÒÙÔ˘ appleÚÔÛÒappleÔ˘ -Ëη, apple.¯. χı-Ëη, ÏÔ‡ÛÙ-Ëη,ÎÚ‡ÊÙ-Ëη, ÎÔÈÙ¿¯Ù-Ëη Î.¿.˙. π‰ÈfiÎÏÈÙ· (Û˘ÓËÚË̤ӷ) Ú‹Ì·Ù·Δ· Ú‹Ì·Ù· ·ÎÔ‡ˆ, η›ˆ, Ϥˆ, ÙÚÒ(Á)ˆ, Ê˘Ï¿(Á)ˆ, apple¿ˆ, ÊÙ·›ˆ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ó·›ÚÂÛË ÛÙÔ ‚ã ÂÓÈÎfiappleÚfiÛˆappleÔ Î·È Û fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋˜, η-ıÒ˜ Î·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜. ·Ú·Î¿Ùˆ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÎÏ›ÛË ‰‡Ô ·ÓÙÈappleÚÔÛˆapple¢ÙÈÎÒÓȉÈfiÎÏÈÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ·.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·956. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞95ƒ‹Ì· Ϥˆ√ÚÈÛÙÈ΋ ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜Ï¤ˆÓ· ϤˆÏ˜ Ó· Ϙ ϤÁÂϤÂÈÓ· ϤÂÈϤÌÂÓ· ϤÌÂϤÙ ӷ ϤÙ ϤÙÂ/ϤÁÂÙÂÏÂÓ/ϤÓÂÓ· ÏÂÓ/ϤÓƒ‹Ì· ·ÎÔ‡ˆ√ÚÈÛÙÈ΋ ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋·ÎÔ‡ˆÓ· ·ÎÔ‡ˆ·ÎÔ‡˜ Ó· ·ÎÔ‡˜ ¿ÎÔ˘(ÁÂ)·ÎÔ‡ÂÈÓ· ·ÎÔ‡ÂÈ·ÎÔ‡ÌÂÓ· ·Îԇ̷ÎÔ‡Ù ӷ ·ÎÔ‡Ù ·ÎÔ‡Ù·ÎÔ‡Ó(Â)Ó· ·ÎÔ‡Ó(Â)Ë. ƒ‹Ì·Ù· ÂÏÏÂÈappleÙÈο, ·appleÚfiÛˆapple· Î·È ·appleÔıÂÙÈο∂ÏÏÂÈappleÙÈο ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ‰ÂÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù‡appleÔ˘˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‹ ÙȘ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ‹ Î·È Û fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple·. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ Ù· ÂÏÏÂÈappleÙÈο Ú‹Ì·Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜: ·)Ù· ηı·Ú¿ ÂÏÏÂÈappleÙÈο, ‚) Ù· ·appleÚfiÛˆapple· Î·È Á) Ù· ·appleÔıÂÙÈο.∫·ı·Ú¿ ÂÏÏÂÈappleÙÈο ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È fiÛ· Ú‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù‡appleÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡˜¯ÚfiÓÔ˘˜, apple.¯. ·Ó‹Îˆ, ›̷È, ¤¯ˆ, Ì¿¯ÔÌ·È, ̤Ïψ, ͤڈ, ÔÊ›ψ, appleÂÚÈ̤ӈ, ¯ÚˆÛÙÒ Î.¿. √È ÚËÌ·ÙÈÎÔ›Ù‡appleÔÈ appleÔ˘ Ï›appleÔ˘Ó ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌappleÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·applefi Û˘ÓÒÓ˘Ì· Ú‹Ì·Ù· ‹ appleÂÚÈÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ˆ˜ ·fi-ÚÈÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ͤڈ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ·, ÙÔ˘ Â›Ì·È ÙÔ ˘apple‹ÚÍ·, ÙÔ˘ Ì¿¯ÔÌ·È ÙÔ appleÔϤ-ÌËÛ· Î.Ô.Î.∞appleÚfiÛˆapple· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È fiÛ· Ú‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù‡appleÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ, apple.¯. appleÚ¤appleÂÈ,appleÚfiÎÂÈÙ·È, ̤ÏÏÂÈ (‚Ï. Î·È Û. 130).∞appleÔıÂÙÈο ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È fiÛ· Ú‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù‡appleÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ apple·ıËÙÈ΋ ʈӋ, apple.¯. ·ÈÛı¿ÓÔ-Ì·È, ·ÚÓԇ̷È, ·ÊËÁÔ‡Ì·È (‚Ï. Î·È Û. 75).ı. ƒ‹Ì·Ù· ·ÓÒÌ·Ï·∞ÓÒÌ·Ï· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ appleÔ˘ ÛÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÏ›ÛË ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ, apple.¯. ‚Á·›Óˆ – ‚Á‹Î·, ‰È„Ò – ‰›„·Û·. °È· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚË-Ì¿ÙˆÓ ‚Ï. ÛÙÔ ∂apple›ÌÂÙÚÔ.È. √È ÌÂÙÔ¯¤˜∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÌÂÙÔ¯‹˜: ·) ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ-΋˜ ʈӋ˜, ‚) ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Î·È Á) ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ apple·-ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜.∏ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏËÍË -Ô(Ò)ÓÙ·˜ Î·È Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙË, apple.¯. ∏ ÕÛapple·‰È·‚¿˙ÂÈ ‚ϤappleÔÓÙ·˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·9696¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞∏ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏËÍË -¿ (-fi, -Ò, -Ô‡)ÌÂÓÔ˜, -¿ (-fi, -Ò, -Ô‡)ÌÂÓË,-¿ (-fi, -Ò, -Ô‡)ÌÂÓÔ. ∫Ï›ÓÂÙ·È ˆ˜ Âapple›ıÂÙÔ Û fiϘ ÙȘ appleÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË, apple.¯. ∏ Î. ·apple·‰ÔappleÔ‡ÏÔ˘apple‹Ú ‰¿ÓÂÈÔ ÌÂ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂappleÈÙfiÎÈÔ. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·-ÛÙÈο, apple.¯. ΔÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·appleÏËÎÙÈÎfi.∏ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏËÍË -̤ÓÔ˜, -̤ÓË, -̤ÓÔ. ∫Ï›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË, apple.¯. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Â›Ó·È appleÔχ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜.ÔÏÏ¿ Ú‹Ì·Ù· apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ‰Â Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÂÙÔ¯‹ (apple.¯. ÛΤÊÙÔÌ·È), ÂÓÒ ÙË Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘ÓÔÚÈṲ̂ӷ Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ (apple.¯. ·Óı›˙ˆ → ·ÓıÈṲ̂ÓÔ˜).ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÌappleÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌappleÂÚÈÏ¿‚Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ appleÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÙÔ˘ apple·Ú·-ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ·ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ˆ Î·È ÙÔ ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ʈӋ˜, apple.¯. √ °È¿ÓÓ˘ ÙÔ ·appleÔÊ¿ÛÈÛ ¤¯ÔÓÙ·˜ ıˆ-Ú‹ÛÂÈ fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È Î·Ï¿. ∂appleÈϤ¯ÙËΠ·˘Ùfi ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ˆ˜ ÙÔ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ›appleÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ appleÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ appleÚ¿ÍË.Ôχ Ûapple¿ÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È, Û appleÔχ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, ηٿ ηÓfiÓ· ۠ΛÌÂÓ· ıÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ appleÂÚȯÔ̤-ÓÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÏfiÁÔ, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù‡appleÔÈ ÌÂÙÔ¯ÒÓ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ ∫·ı·Ú‡-Ô˘Û· Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Âapple›ıÂÙ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜. Δ¤ÙÔÈÔÈ Ù‡appleÔÈ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È:ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Û -ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ (apple.¯. ÂÏapple›˙ˆÓ) ‹ Û -ÒÓ, -Ô‡Û·, -fiÓ /-Ô‡Ó (apple.¯. ·Ó·ÈÚÒÓ).ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Û -·˜, -·Û·, -·Ó, apple.¯. ·Ì·ÚÙ‹Û·˜, appleÔı‹Û·˜ Î.¿.ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Û -›˜, -›۷, -¤Ó, apple.¯. ˘appleÔÛ¯Âı›˜, ‰·ÓÂÈÛı›˜ Î.¿.√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:∏ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì Ô, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, Î·È ÌÂÒ, fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, apple.¯. ϤÁÔÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜.·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ʈӤ˜: ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ apple·ıËÙÈ΋. ÔÏÏ¿ Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ʈӋ, ÂÓÒ ¿ÏÏ·¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ ‰˘Ô ʈӤ˜. ÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ Ú‹Ì·Ù· Î·È ·applefi ÙȘ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜.∂¡∂ƒ°∏Δπ∫∏∞£∏Δπ∫∏·ÓÙȉÚÒ —— ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È‚ÂÏÙÈÒÓˆ‚ÂÏÙÈÒÓÔÌ·È‚‹¯ˆ —‚˘ı›˙ˆ‚˘ı›˙ÔÌ·ÈÁÂÓÓÒÁÂÓÓȤ̷ȗ Á›ÓÔ̷ȉ·Ó›˙ˆ‰·Ó›˙ÔÌ·È— ‰¤¯ÔÌ·È— ¤Ú¯ÔÌ·È


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·976. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞97ÂÓÒÓˆÂÓÒÓÔÌ·È˙ÂÛÙ·›Óˆ˙ÂÛÙ·›ÓÔÌ·Èı¤Ïˆ —ı˘Ì›˙ˆ —ȉڇˆÈ‰Ú‡ÔÌ·ÈÈÎÂÙ‡ˆ —— ΛÙÔÌ·ÈÎÔϷ·ˆÎÔϷ·ÔÌ·ÈχӈχÓÔÌ·È— ÓÙÚ¤appleÔÌ·ÈappleȤ˙ˆappleȤ˙ÔÌ·È2. ∫¿ı ÚËÌ·ÙÈÎfi˜ Ù‡appleÔ˜ ·apple·ÚÙ›˙ÂÙ·È ·applefi ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· (ı¤Ì·, ηٿÏËÍË, ¿ÏÏ· ÌÔÚÊ‹Ì·Ù·) appleÔ˘ ‰›ÓÔ˘ÓappleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›·, ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· (appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜), ÁÈ· ÙËÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ (¤ÁÎÏÈÛË), ÁÈ· ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ ‹ Ù· appleÚfiÛˆapple· appleÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó (appleÚfiÛˆappleÔ Î·È ·ÚÈıÌfi˜). ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù·ÛÙÔȯ›·, appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È apple·ÚÂapplefiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È apple¿ÓÙ· ¢‰È¿ÎÚÈÙ· ·applefi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û ۇ-ÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜.·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôappleԛ˜ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜, Î·È ÂappleÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÌÔÚÊÔ-ÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· apple·ÚÂapplefiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜.√ Δ¿ÛÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √χÌappleÔ˘.– ÙÔ ÌfiÚÊËÌ· ·Ó‚- ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ó‚·›Óˆ.– ÙÔ ÌfiÚÊËÌ· - Ù˘ ηٿÏË͢ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ appleÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ (·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÈÎfi˜) ηÈÔ‡Ù ÁÈ· ÙÔ ÂÁÒ Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ ÂÛ‡ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ·˘Ùfi˜, -‹, -fi, ‰ËÏ·‰‹ ÙÚ›ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ.– ÙÔ ÌfiÚÊËÌ· -ËÎ- Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ appleÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÌfiÚÊËÌ· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔapple·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ(¯ÚfiÓÔ˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜).º¤ÙÔ˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ë ÔÊ›· ı· Ì·˙¤„ÂÈ ÎÂÚ¿ÛÈ·.– ÙÔ ı¤Ì· Ì·˙„- ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ì·˙‡ˆ ηÈ, apple·Ú¿Ï-ÏËÏ·, Ì ÙÔ ÌfiÚÊËÌ· -„- [appleÛ] ‰›ÓÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔ›ËÛË Ù˘ appleÚ¿Í˘ (appleÔÈfiÓÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘ÓÔappleÙÈÎfi ‹ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô).– ÙÔ ÌfiÚÈÔ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (̤ÏÏÔÓÙ·˜).– ÙÔ ÌfiÚÊËÌ· -ÂÈ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· appleÚfiÛˆappleÔ (ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜) appleÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÙÔ ÂÁÒ Ô‡ÙÂÙÔ ÂÛ‡, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ.3. ∏ ·‡ÍËÛË ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ·appleÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌfiÚÊËÌ· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ apple·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ΔÔ appleÈÔ Û˘ÓËıÈ-Ṳ̂ÓÔ ÌfiÚÊËÌ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ Â.  ÌÂÚÈο Ú‹Ì·Ù· ÙÔ ÌfiÚÊËÌ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ë. ÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆapple›Ó·Î· apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË appleÂÚȤ¯ÂÈ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ Ì Â͈-ÙÂÚÈ΋ ·‡ÍËÛË, ÂÓÒ Ë ÙÚ›ÙË ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·‡ÍËÛË.‚¿˙ˆ·apple¿Áˆ‚‹¯ˆ‰È·Û¯›˙ˆÁڿʈ∂͈ÙÂÚÈ΋ ·‡ÍËÛˤ‚·˙· (appleÚÙ.)¤‚ËÍ· (·fiÚ.)¤ÁÚ·Ê· (appleÚÙ.)∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ·‡ÍËÛË·apple‹Á·Á· (·fiÚ.)‰È¤Û¯ÈÛ· (·fiÚ.)


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·9898¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞ÂÎapple¤Ìappleˆ‰¤ÓˆÂÍ·ÁÁ¤Ïψ‰›ÓˆÎ·Ù·ı¤ÙˆÎ·›ˆapple·Ú·Ì¤ÓˆÏ¤ˆapple·Ú·ÁÁ¤ÏψappleϤˆappleÂÚÈappleϤˆÛapple¿ˆappleÚÔ‚¿Ïψ∂͈ÙÂÚÈ΋ ·‡ÍËÛˤ‰ÂÓ· (appleÚÙ.)¤‰ÈÓ· (appleÚÙ.)¤Î·ÈÁ· (appleÚÙ.)¤ÏÂÁ· (appleÚÙ.)¤appleÏ· (appleÚÙ.)¤Ûapple·Á· (appleÚÙ.)∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ·‡ÍËÛËÂͤappleÂÌapple· (appleÚÙ.)ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ· (·fiÚ.)η٤ıÂÙ· (appleÚÙ.)apple·Ú¤ÌÂÓ· (appleÚÙ.)apple·Ú‹ÁÁÂÈÏ· (·fiÚ.)appleÂÚȤappleÏ· (appleÚÙ.)appleÚÔ¤‚·ÏÏ· (appleÚÙ.)4. ∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ‰Â›ÁÌ·Ù· ·applefiÙËÓ appleÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î¿ı ‰Â›ÁÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ‡ÊÔ˘˜ ‹ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎÂÈÌÂ-ÓÈÎfi ›‰Ô˜.1·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· §›Ó‰Ô ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ÂÓÙfiappleÈÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜·Í›·˜ ıËÛ·˘Úfi [Û ‡ÊÔ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÙfiÛÔ –΢ڛˆ˜– ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ].1‚. √È ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ Ûο‚ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· §›Ó‰Ô ÂÓÙÔapple›Û·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ıËÛ·˘Úfi [Û appleÚÔÊÔÚÈÎfi Ïfi-ÁÔ Î·È Û ‡ÊÔ˜ ¯·Ï·Úfi Î·È ÔÈΛÔ].2·. √È ∂˘Úˆapple·›ÔÈ ÂappleÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙËÓ appleÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ·applefi ÙËÓ ·Ú¯·›·ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· Ó· ÔÓÔÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ [‡ÊÔ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, Ù˘appleÈÎfi, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓÁÚ·appleÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ].2‚. √È Í¤ÓÔÈ ÂappleÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛًηÓ appleÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÓfiÌ·Ù·Û Ӥ˜ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ [Û appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Û ‡ÊÔ˜ ¯·Ï·Úfi Î·È ÔÈΛÔ].3·. √ Î. ·˘Ï›‰Ë˜ ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ ÓÙ˘ÓfiÙ·Ó Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓÔ ÙÚfiappleÔ [Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ·ÏÏ¿ ηÈÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ].3‚. √ Î. ·˘Ï›‰Ë˜ apple·ÏÈ¿ ÓÙ˘ÓfiÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ appleÂÚ›ÂÚÁ· [Û appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Û ‡ÊÔ˜ ÔÈΛÔ].4·. ŸÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔÌÂ, ‰›ÓÔÌ ȉȷ›ÙÂÚË appleÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· [Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, ›Ûˆ˜ ÂappleËÚ·Ṳ̂ÓÔ ·applefi ∫·ı·-ÚÂ‡Ô˘Û· ‹ Î·È ·applefi ÓfiÙÈ· ȉÈÒÌ·Ù·].4‚. ŸÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, appleÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· [Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, ηıËÌÂÚÈÓfi ‡ÊÔ˜].5·. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·Á·apple¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Î·È Ù· apple·È‰È¿ [Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜].5‚. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·Á·apple¿ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· apple·È‰È¿ [appleÈÔ ¯·Ï·Úfi ‡ÊÔ˜].6·. §˘apple¿Ì·È ÁÈ· ÙËÓ ·appleÔÙ˘¯›· Ù˘ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ¿˜ Û·˜ [Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜].6‚. §˘appleÔ‡Ì·È ÁÈ· ÙËÓ ·appleÔÙ˘¯›· Ù˘ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ¿˜ Û·˜ [Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜].∞applefi Ù· apple·Ú·apple¿Óˆ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· appleÚÔ·appleÙÂÈ fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ appleÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ-΋˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È apple¿ÓÙ·Â˘‰È¿ÎÚÈÙ˜.5. ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Ûapple¿ÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙÔ¯¤˜ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÏfiÁÔ. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ·appleÔÛapple¿-ÛÌ·Ù· ·applefi ‰È¿ÊÔÚ· ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·996. Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞99∞applefi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ.√È Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ Û ÈÛfi‚È· ‰ÂÛÌ¿ ¤Î·Ó·Ó ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·applefiÊ·Û˘.∞applefi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi.√ appleÔÈËÙ‹˜ √. ∂χÙ˘, ÁÂÓÓËı›˜ ÙÔ 1911, ¤Ï·‚ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌappleÂÏ ÙÔ 1979.∞applefi Ô‰ËÁ›Â˜ Û appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ.·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ó‹ÎÔÓÙ˜ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÏÏËÏÔ‚ÔËı›·˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜.√È ·appleÔÊÔÈÙ‹Û·ÓÙ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· apple·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜.∞applefi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ.√È ÂappleÈ˙‹Û·ÓÙ˜ ·applefi ÙÔ ·ÂÚÔappleÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· appleÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë ¯ı˜ ÙÔ appleÚˆ› Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÔÎÙÒ.√È ‰È·Ûˆı¤ÓÙ˜ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó.∞applefi ÏfiÁÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.√È ‰È·ÙÂϤ۷ÓÙ˜ ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ ˘appleÔ˘ÚÁÔ› ·È‰Â›·˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ̷ı‹ÙÚȘ ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜.√È appleÚÔÛÏËÊı¤ÓÙ˜ ÂʤÙÔ˜ ‰·ÛÔÏfiÁÔÈ ˘appleÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂηÙfi.À¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞ ∫§π∏ ƒ∏ª∞Δø¡À∑À°π∂/∫∞Δ∏°√ƒπ∂∞ã Û˘˙˘Á›·∞ã Ù¿ÍËμã Û˘˙˘Á›·μã Ù¿Í˺ø¡∏ ∂¡∂ΔøΔ∞ ∞√ƒπΔ√∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ -ˆ, apple.¯ χӈ -Û·, apple.¯. ¤Ï˘Û··ıËÙÈ΋ -ÔÌ·È, apple.¯. χÓÔÌ·È -ıËη, apple.¯. χıËη∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ -Ò/-¿ˆ, apple.¯. ¯Ù˘appleÒ/¯Ù˘apple¿ˆ -ËÛ·, apple.¯. ¯Ù‡appleËÛ··ıËÙÈ΋ -Ȥ̷È, apple.¯. ¯Ù˘appleÈ¤Ì·È -‹ıËη, apple.¯. ¯Ù˘apple‹ıËη∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ -Ò, apple.¯. ıˆÚÒ -ËÛ·, apple.¯. ıÂÒÚËÛ··ıËÙÈ΋ -ԇ̷È, apple.¯. ıˆÚÔ‡Ì·È -‹ıËη, apple.¯. ıˆڋıËη∞appleÔıÂÙÈοπ‰ÈfiÎÏÈÙ·(Û˘ÓËÚË̤ӷ)-¿Ì·È/-ԇ̷È, apple.¯. ı˘Ì¿Ì·È/ı˘Ìԇ̷ÈϤˆ, Ϙ, ϤÂÈ ÎÙÏ.·ÎÔ‡ˆ, ·ÎÔ‡˜, ·ÎÔ‡ÂÈ ÎÙÏ.-‹ıËη, apple.¯. ı˘Ì‹ıËη


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·100100¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞7. ∂πƒƒ∏ª∞Δ∞ÃÚ‹ÛË Î·È ÌÔÚÊ‹ ∂›‰Ë (ÙÔappleÈο, ¯ÚÔÓÈο, ÙÚÔappleÈο ÎÙÏ.) ·Ú·ıÂÙÈο7.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰ËΔ· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙ˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘(Âapple›ıÂÙ·, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ·ÚÈıÌËÙÈο, ¿ÏÏ· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ) Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯¤-ÛÂȘ, fiappleˆ˜ ¯ÚfiÓÔ, ÙfiappleÔ, ÙÚfiappleÔ Î.¿., apple.¯. ‹Á appleÔχ Ì·ÎÚÈ¿. ◊Úı ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›˜ (ÙÔ Ì·ÎÚÈ¿ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈÙÔ Ú‹Ì· apple‹ÁÂ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÚÎÂÙ¿ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÓˆÚ›˜).  ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ Ù· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘Ú-ÁÔ‡Ó ˆ˜ ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ (‹ appleÚÔÙ·Ûȷο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·), ˆ˜ ϤÍÂȘ ‰ËÏ·‰‹ appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÓÔËÌ·ÙÈο Ì ÙÔÛ‡ÓÔÏÔ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ fiappleÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, apple.¯. º˘ÛÈο, Ì ‚Ô‹ıËÛ appleÔχ Ë ÁÓÒÌË Ù˘ ŒÊ˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛË-Ì·Û›· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û apple¤ÓÙ ηÙËÁÔڛ˜: ·) ÙÔappleÈο, ‚) ¯ÚÔÓÈο, Á) ÙÚÔappleÈο, ‰) appleÔÛÔÙÈο Î·È Â)‚‚·ÈˆÙÈο, ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο, ·ÚÓËÙÈο.Δ· ÙÔappleÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙfiappleÔ. ∞apple·ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË appleÔ‡; ΔÔappleÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù·: ·Ï-ÏÔ‡, ·˘ÙÔ‡, ‚fiÚÂÈ·, ‰›appleÏ·, ‰Ò, ÂΛ, ÂÌappleÚfi˜, ÂÓÙfi˜, ¤Íˆ, οو, ÓfiÙÈ·, ̤۷, apple·ÓÙÔ‡, apple¿Óˆ, apple›Ûˆ, appleÔ˘ıÂÓ¿Î.¿.Δ· ¯ÚÔÓÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ. ∞apple·ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË applefiÙÂ; ÃÚÔÓÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ›ӷÈÙ·: ·Ì¤Ûˆ˜, ·ÚÁ¿, ·‡ÚÈÔ, ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‰È·ÚÎÒ˜, ¤appleÂÈÙ·, ÌfiÏȘ, apple¤Ú˘ÛÈ, appleÔÙ¤, Û‹ÌÂÚ·, ÙfiÙÂ, ÙÒÚ·, ¯ı˜,ʤÙÔ˜ Î.¿.Δ· ÙÚÔappleÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÚfiappleÔ. ∞apple·ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË appleÒ˜; ΔÚÔappleÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù·:·ÏÏÈÒ˜, ‰È·ÚÎÒ˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ / ÂÈÏÈÎÚÈÓÒ˜, ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜, ¤ÙÛÈ, ¢ı¤ˆ˜, ¢¯¿ÚÈÛÙ· / ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜, ηı¤Ùˆ˜,ηϿ / ηÏÒ˜, ηÎÒ˜, ÏÈ·ÓÈÎÒ˜, Ì·˙›, Ì¿Ù·È·, ÌfiÓÔ, apple¿ÓÙˆ˜, appleÏ¿ÁÈ· / appleÏ·Á›ˆ˜, ÛÈÁ¿ Î.¿.Δ· appleÔÛÔÙÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó appleÔÛfiÙËÙ·. ∞apple·ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË applefiÛÔ; ÔÛÔÙÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·Â›Ó·È Ù·: ·ÚÎÂÙ¿, Ï›ÁÔ, ÔÏfiÙÂÏ·, appleÂÚ›appleÔ˘, appleÔχ, ÙfiÛÔ Î.¿.Δ· ‚‚·ÈˆÙÈο, ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂappleȂ‚·›ˆÛË, ‰ÈÛÙ·ÁÌfi ηȿÚÓËÛË. ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÂappleÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ù· ‚‚·ÈˆÙÈο Ó·È, ‚¤‚·È·, Ì¿ÏÈÛÙ·,Ù· ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο ›Ûˆ˜, appleÈı·ÓfiÓ, ¿Ú·ÁÂ Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ‰Â(Ó), ÌË(Ó), fi¯È.7.2.ªÔÚÊÔÏÔÁ›··. ∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ√È ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÂappleÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi Âapple›ıÂÙ· Â›Ó·È -· Î·È -ˆ˜. ÔÏÏ¿ ·applefi Ù·ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙȘ ‰‡Ô ηٷϋÍÂȘ. ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂappleÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¿Ï-Ϙ ηٷϋÍÂȘ, apple.¯. Ï›ÁÔ˜ → Ï›ÁÔ, appleÔχ˜ → appleÔχ.∫·Ù¿ÏËÍË Û -· ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÓfiÓ· Ù· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·applefi Âapple›ıÂÙ· Û -‡˜, -È¿, -‡, -˘, -·,-ÈÎÔ, apple.¯. ‚·ÚÈ¿ (‚·Ú‡˜), ÙÛ·¯apple›ÓÈη (ÙÛ·¯apple›ÓÈÎÔ), Ì·ÎÚÈ¿ (Ì·ÎÚ‡˜).∫·Ù¿ÏËÍË Û -ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÓfiÓ· Ù· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·applefi Âapple›ıÂÙ· Û -˘, -˜ Î·È Û -ˆÓ,-Ô˘Û·, -ÔÓ, apple.¯. ·ÎÚÈ‚Ò˜ (·ÎÚÈ‚‹˜), ‰È·ÚÎÒ˜ (‰È·Ú΋˜), appleÚÔÊ·ÓÒ˜ (appleÚÔÊ·Ó‹˜), ÂappleÂÈÁfiÓÙˆ˜ (Âapple›ÁˆÓ).∫·Ù¿ÏËÍË Û -· Î·È Û -ˆ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·applefi Âapple›ıÂÙ· Û -Ô˜, -·, -Ô, apple.¯.‚¤‚·È· Î·È ‚‚·›ˆ˜, Ûapple¿ÓÈ· Î·È Ûapple·Ó›ˆ˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ù‡appleÔ˘ ÙˆÓ ÂappleÈÚÚËÌ¿-ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·applefi ˘ÊÔÏÔÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. √ Ù‡appleÔ˜ Û -· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Î·È ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜,apple.¯. §¤ÂÈ appleˆ˜ ÙÔÓ ÙÈÌÒÚËÛ·Ó ¿‰Èη, ÂÓÒ Ô Ù‡appleÔ˜ Û -ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, apple.¯. £ÂˆÚ› fiÙȉÈÒÎÂÙ·È ·‰›Îˆ˜.√ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ù‡appleÔÈ Û -ˆ˜ Î·È -· ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈÔ‡Ó ÙÔ Âapple›ÚÚËÌ· ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο. °È· apple·Ú·‰Â›ÁÌ·-Ù· ‚Ï. ÛÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î·.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·1017. ∂πƒƒ∏ª∞Δ∞101·Ì¤Ûˆ˜ = appleÔχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË,apple.¯. £· ÛÔ˘ ÙËÏÂʈӋۈ ·Ì¤Ûˆ˜·appleÏÒ˜ = ÌfiÓÔ,apple.¯. ¢ÂÓ Â›apple ٛappleÔÙÂ. ∞appleÏÒ˜, ÙÔÓ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ = Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË,apple.¯. ∞Ó ı¤ÏÂÈ, ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ Ó· ¤ÚıÂÈ¿ÌÂÛ· = ·apple¢ı›·˜, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË,apple.¯. √ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·apple¢ı‡ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘ÊÈ-Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘·appleÏ¿ = Ì ·appleÏfi ÙÚfiappleÔ,apple.¯. ∏ ª·Ú›· Ù· ϤÂÈ ·appleÏ¿ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ¿Â˘¯¿ÚÈÛÙ· = Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiappleÔ,apple.¯. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·˜ Â‰Ò appleÂÚÓ¿ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·‚. Δ· apple·Ú·ıÂÙÈο ÙˆÓ ÂappleÈÚÚËÌ¿ÙˆÓΔ· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, fiappleˆ˜ Î·È Ù· Âapple›ıÂÙ·, ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. √È ÙÚfiappleÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰‡Ô: Ô ÌÔ-ÓÔÏÂÎÙÈÎfi˜ Î·È Ô appleÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎfi˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÂappleÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙÔÓ Ù‡appleÔ ÙÔ˘ ÂappleÈı¤ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ›-ÛÙÔÈ¯Ô˘ ‚·ıÌÔ‡. ∫·Ù¿ ÙÔÓ appleÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈ-ÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ appleÈÔ + Ô Ù‡appleÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂappleÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ appleÔ-χ + Ô Ù‡appleÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡.π¡∞∫∞ Ã∏ª∞Δπª√À ∞ƒ∞£∂Δπ∫ø¡£ÂÙÈÎfi˜ ˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ YappleÂÚıÂÙÈÎfi˜Î·Ï¿ ηχÙÂÚ· ¿ÚÈÛÙ·appleÈÔ Î·Ï¿appleÔχ ηϿ„ËÏ¿ „ËÏfiÙÂÚ· —appleÈÔ „ËÏ¿appleÔχ „ËÏ¿¯·ÌËÏ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ¯·ÌËÏfiٷٷappleÈÔ ¯·ÌËÏ¿ appleÔχ ¯·ÌËÏ¿ÂappleÈÂÈÎÒ˜ ÂappleÈÂÈΤÛÙÂÚ· ÂappleÈÂÈΤÛٷٷappleÈÔ ÂappleÈÂÈÎÒ˜ appleÔχ ÂappleÈÂÈÎÒ˜∞ÓÒÌ·Ï· apple·Ú·ıÂÙÈο£ÂÙÈÎfi˜ ˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ YappleÂÚıÂÙÈÎfi˜ÌappleÚÔÛÙ¿ ÌappleÚÔÛÙ‡ÙÂÚ·/appleÈÔ ÌappleÚÔÛÙ¿ appleÔχ ÌappleÚÔÛÙ¿ÓˆÚ›˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·/appleÈÔ ÓˆÚ›˜ appleÔχ ÓˆÚ›˜appleÚÒÙ· appleÚˆÙ‡ÙÂÚ· appleÚÒÙÈÛÙ·/appleÚˆÙ›ÛÙˆ˜‡ÛÙÂÚ· ˘ÛÙÂÚfiÙÂÚ·/appleÈÔ ‡ÛÙÂÚ· —Ï›ÁÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ/appleÈÔ Ï›ÁÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·appleÔχ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ/appleÈÔ appleÔχ ÙÔ appleÈÔ appleÔχ


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·102102¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂappleÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ› Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ. ∞˘Ù‹ Ë ÌÔÚ-ÊÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È apple¿ÓÙ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË, Ë ÔappleÔ›· ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È -ˆ˜ ‹ -·. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ apple·Ú·Î¿ÙˆÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, appleÔ˘ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜.1. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ appleÂÚÓÔ‡Û ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. °È’ ·˘Ùfi ¤Î·Ó ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈÁÔÓ›˜ ÙÔ˘.2. ∏ ∫·›ÙË ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ Û˘ÓÂapple‹˜ ÛÙȘ ˘appleÔ¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· apple‹Á·ÈÓ ٤ÏÂÈ· Ì ÙÔ˘˜ appleÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ Ù˘.3. √ ·ÚÈÔ˜ ºÈÏ›‰Ë˜ ÌÈÏÔ‡Û ·appleÏ¿ Î·È ·ÚÁ¿ Î·È fiÏÔÈ ÙÔÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó. ∞appleÏÒ˜, fiÙ·Ó ‰›‰·ÛΠ۠ÌÂÁ¿Ï· ·ÎÚÔ·Ù‹-ÚÈ·, ‰ÂÓ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó.4. ∞Á·appleËÙ‹ ∑ˆ‹, ηÏÒ˜ fiÚÈÛ˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜. Ô˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ appleÂÚ¿ÛÂȘ ηϿ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ·.ÙË ÊÚ¿ÛË (1) ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÛËÌ·›ÓÂÈ appleÔχ ηϿ, ÂÓÒ ÙÔ Â˘¯·Ú›ÛÙˆ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË, appleÚfiı˘Ì·, ÛÙËÊÚ¿ÛË (2) ÙÔ ÙÂÏ›ˆ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜, ÂÓÒ ÙÔ Ù¤ÏÂÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ appleÔχ ηϿ, ·ÚÌÔÓÈο, ÛÙË ÊÚ¿ÛË (3) ÙÔ ·appleÏ¿ ÛË-Ì·›ÓÂÈ Ì ·appleÏfi ÙÚfiappleÔ, ÂÓÒ ÙÔ ·appleÏÒ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Î·È ÛÙË ÊÚ¿ÛË (4) ÙÔ Î·ÏÒ˜ ·appleÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ¢¯‹˜, ÂÓÒ ÙÔηϿ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ.8. ƒ√£∂∂πÃÚ‹ÛË, ›‰Ë Î·È ÌÔÚʤ˜8.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë√È appleÚÔı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙ˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ Ìapple·›ÓÔ˘Ó ÌappleÚÔÛÙ¿ ·applefi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Âapple›ıÂÙ·, ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, ·ÚÈıÌËÙÈ-ο Î·È ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙfiappleÔ, ¯ÚfiÓÔ, ·ÈÙ›·, ÙÚfiappleÔ ÎÙÏ., apple.¯. ŒÊ˘Á ·applefi ÙËÓ apple·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.√È appleÚÔı¤ÛÂȘ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ›ӷÈ:·) √È ÎÔÈÓ¤˜, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχ Û˘¯Ó¿, apple.¯. ◊Úı ·applefi ÙËÓ applefiÏË.‚) √È ÏfiÁȘ (‹ ·apple·Ú¯·ÈˆÌ¤Ó˜), appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂappleÔχ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È Û ÛÙÂÚÂfiÙ˘apple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. √ ÂÚÈÎÏ‹˜ ¤˙ËÛ ÙÔÓ 5Ô ·È. appleÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡.√ÚÈṲ̂Ó˜ appleÚÔı¤ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ appleÚÔı¤ÛÂȘ,apple.¯. ∏ apple˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ¤ÊÙ·Û ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· (ˆ˜ appleÚfiıÂÛË), ·ÏÏ¿ Î·È √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÌÂÙ¿(ˆ˜ Âapple›ÚÚËÌ·).Δ· ‰‡Ô ›‰Ë ÙˆÓ appleÚÔı¤ÛÂˆÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î·:∫ÔÈÓ¤˜·ÓÙ›, ·applefi, ÁÈ·, ‰›¯ˆ˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜, ¤ˆ˜, ›Û·ÌÂ, η-Ù¿, ÌÂ, ÌÂÙ¿, ÌÂٷ͇, ̤¯ÚÈ, apple·Ú¿, appleÚÈÓ, appleÚÔ˜, Û·Ó, ÛÂ,¯ˆÚ›˜, ˆ˜.§fiÁȘ (·apple·Ú¯·ÈˆÌ¤Ó˜)·Ó¿, ¿Ó¢, ‰È¿, ÂȘ, ÂÎ, ÂÎÙfi˜, ÂÓ, ¤ÓÂη, ÂÓÙfi˜, Âapple›, η-ÙfiappleÈÓ, ÏfiÁˆ, Ì›ÔÓ, ̤ۈ, appleÂÚ›, appleÏËÓ, appleÚÔ, Û˘Ó, ˘apple¤Ú,˘applefi, ¯¿ÚÈÓ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·1038. ƒ√£∂∂π103∂ÎÙfi˜ ·applefi Ù· ‰‡Ô ›‰Ë ÙˆÓ appleÚÔı¤ÛÂˆÓ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Û‡ÓıÂÙ˜ (‹ appleÔÏ˘ÏÂÎÙÈΤ˜) appleÚÔı¤ÛÂȘ, appleÔ˘ ›-Ó·È Â›ÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› appleÚÔı¤ÛÂˆÓ (apple.¯. ÂÎÙfi˜ ·applefi, appleÚÈÓ ·applefi Î.¿.) ›ÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÂappleÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ì appleÚfiıÂÛË(apple.¯. ¤Íˆ ·applefi, ̤۷ Û Î.¿.).√È appleÚÔı¤ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ÌfiÓÔ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Â›ÙÂ Î·È ˆ˜ appleÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο Ϥ͈Ó. √È appleÚÔı¤ÛÂȘappleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Â›Ó·È:∞applefi ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜: ÁÈ·, ‰›¯ˆ˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜, ¤ˆ˜, ›Û·ÌÂ, ÌÂ, ÌÂٷ͇, ̤¯ÚÈ, appleÚÈÓ, Û·Ó, ÛÂ, ¯ˆÚ›˜, ˆ˜.∞applefi ÙȘ ÏfiÁȘ: ¿Ó¢, ÂÎÙfi˜, ¤ÓÂη, ÂÓÙfi˜, ηÙfiappleÈÓ, ÏfiÁˆ, Ì›ÔÓ, ̤ۈ, appleÏËÓ, ¯¿ÚÈÓ.ŸÏ˜ ÔÈ ˘applefiÏÔÈapple˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË.Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ù· Âapple›ıÂÙ·, ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ appleÚÔı¤ÛÂȘ ÛÙË Û‡ÓÙ·-ÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ appleÙÒÛË, apple.¯. ◊Úı Ì ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘. ∂›Ó·È fï˜ ‰˘Ó·Ùfi, ÌÂÙ¿ ·applefi ÔÚÈ-Ṳ̂Ó˜ appleÚÔı¤ÛÂȘ, Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÁÂÓÈ΋ appleÙÒÛË, apple.¯. ∏ ÂappleÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ‰ÒÚÔ ÂÍ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ‹Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, apple.¯. ŒÁÈÓ ·applefi ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜.8.2.ªÔÚÊÔÏÔÁ›·ÙÔÓ ÏfiÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ appleÚÔı¤ÛˆÓ, ÔÈ Ôappleԛ˜ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÂÎıÏ›-„ÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ʈÓˤÓÙˆÓ, apple.¯. Ì ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô → Ì’ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, ÁÈ· ÂΛ-ÓÔ → ÁÈ· ’ΛÓÔ. ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ appleÚfiıÂÛ˘ ·applefi Ì ÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘·appleÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ Ô, apple.¯. ·applefi Ù· ¿ÏÏ· → ·apple’ Ù’ ¿ÏÏ·. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·applefi ÙÔÓÚ˘ıÌfi ÔÌÈÏ›·˜ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ‹ ·applefi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘ ‹ ·ÎfiÌË ·applefi ÙȘ appleÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙËÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ë appleÚfiıÂÛË ÛÂ, fiÙ·Ó ‚ÚÂı› appleÚÈÓ ·applefi ÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘,Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Ì›· ϤÍË, apple.¯. Û + ÙÔÓ = ÛÙÔÓ, Û + ÙȘ = ÛÙȘ ÎÙÏ.·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ¡· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÏÔÁÔ. £· apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ appleˆ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜appleÚÔı¤ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ‹ ˆ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ.º. £¤ÏÔ˘Ì ӷ apple¿Ì ÛÙÔ §›ıÈÓÔ. ª‹appleˆ˜ ͤÚÂÙ appleÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È;∞. ÙËÓ apple·ÏÈ¿ applefiÏË.º. ∂ÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ; (1)∞. ΔÔ §›ıÈÓÔ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜. ∂ÎÙfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ. (2)º. Ò˜ ı· apple¿Ì ÂΛ;∞. £· apple¿ÚÂÙ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ appleÔ˘ ‚ϤappleÂÙÂ. £· ÛÙÚ›„ÂÙ ‰ÂÍÈ¿ appleÚÈÓ (3) ·applefi ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ. ÚÈÓ (4) appleÏËÛÈ¿ÛÂÙ ÙË ÌÂÁ¿-ÏË apple‡ÏË, ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË (1) Ù· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË appleÚfiıÂÛ˘, ÂÓÒ ÛÙË (2) ÂappleÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ. ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË (3)ÙÔ appleÚÈÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË appleÚfiıÂÛ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ (4) Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘.2. ¡· ‰È·‚¿ÛÂÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓ· Î·È Ó· apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ appleÔ˘ apple·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ appleÚÔı¤ÛÂȘ.·) ∞Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·applefi Ì·ıËÙ‹ μ’ Ù¿Í˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡.«∫·ıÒ˜ Á‡ÚÈ˙· ·applefi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ¤Íˆ ·applefi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜. ◊Ù·Ó ·Ó‹Û˘¯Ë ηÈÎÔÈÙÔ‡Û appleÂÚ›ÂÚÁ·. °È· ·˘Ùfi apple‹Á· Î·È Ù˘ Ì›ÏËÛ·».‚) ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Û ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi.«∫·ıÒ˜ Á‡ÚÈ˙· ·apple’ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ¤Íˆ ·apple’ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜. ◊Ù·Ó ·Ó‹Û˘¯Ë ηÈÎÔÈÙÔ‡Û appleÂÚ›ÂÚÁ·. °È’ ·˘Ùfi apple‹Á· Î·È Ù˘ Ì›ÏËÛ·».ÙÔ appleÚÒÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ appleÚÔı¤ÛÂˆÓ apple·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ›ٷÈÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·104104¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞9. À¡¢∂ª√π∂›‰Ë: apple·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› Î·È ˘appleÔÙ·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ9.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë√È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙ˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ϤÍÂȘ Î·È appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰¤¯ÂÙ·ÈÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∂›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ:·) √È apple·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ›, appleÔ˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ϤÍÂȘ, ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôappleԛ˜ Â›Ó·È ÈÛfiÙÈ̘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈο.ÙÔ˘˜ apple·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÌappleÏÂÎÙÈÎÔ›, ÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ›, ÔÈ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ›, ÔÈ Û˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ›Î·È Ô ÂappleÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi˜.‚) √È ˘appleÔÙ·ÎÙÈÎÔ›, appleÔ˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ·ÚȘ. ÙÔ˘˜ ˘appleÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ÔÈ ¯ÚÔÓÈÎÔ›, ÔÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ›, ÔÈ ˘appleÔıÂÙÈÎÔ›, ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ›, ÔÈ ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›, ÔÈ ÂÓ·-ÓÙȈ̷ÙÈÎÔ› / apple·Ú·¯ˆÚËÙÈÎÔ›, ÔÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎÔ› (‹ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ›), Ô Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ Î·È Ô ‚Ô˘ÏËÙÈÎfi˜.9.2.ªÔÚÊÔÏÔÁ›·π¡∞∫∞ À¡¢∂ªø¡∂›‰Ë‡Ó‰ÂÛÌÔÈ∞. ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ›1. ˘ÌappleÏÂÎÙÈÎÔ› ηÈ/ÎÈ, Ô‡ÙÂ, Ì‹Ù (Î·È Ô˘‰¤, Ìˉ¤Û apple·Ï·ÈfiÙÂÚ· ΛÌÂÓ·)2. ¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ› ‹, ›ÙÂ3. ∞ÓÙÈıÂÙÈÎÔ› ·Ó ηÈ, ·ÏÏ¿, Ì·, apple·Ú¿, fï˜,ˆÛÙfiÛÔ, ÂÓÒ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ, ÌfiÓÔ (appleÔ˘)4. ˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ÏÔÈapplefiÓ, ÒÛÙÂ, ¿Ú·, ÂappleÔ̤ӈ˜, ÔapplefiÙÂ5. ∂appleÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi˜ ‰ËÏ·‰‹μ. ÀappleÔÙ·ÎÙÈÎÔ›6. ∂ȉÈÎÔ› appleˆ˜, appleÔ˘, fiÙÈ7. ÃÚÔÓÈÎÔ› fiÙ·Ó, ÂÓÒ, ηıÒ˜, ·ÊÔ‡, ·ÊfiÙÔ˘, appleÚÈÓ(appleÚÈÓ Ó·), ÌfiÏȘ, appleÚÔÙÔ‡, ÒÛappleÔ˘, ˆÛfiÙÔ˘ Î.¿.8. ∞ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ› ÁÈ·Ù›, ÂappleÂȉ‹, ·ÊÔ‡, ÙÈ (appleÔÈËÙÈÎfi)9. ÀappleÔıÂÙÈÎÔ› ·Ó/¿Ó, ¿Ì·10. ΔÂÏÈÎÔ› Ó·, ÁÈ· Ó·11. ∞appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÒÛÙ (Ó·), appleÔ˘12. ∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈÎÔ› / apple·Ú·¯ˆÚËÙÈÎÔ› ·Ó ηÈ, ÂÓÒ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ13. ∂Ó‰ÔÈ·ÛÙÈÎÔ› (‹ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ›) ÌË(Ó), Ì‹appleˆ˜14. ˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ apple·Ú¿15. μÔ˘ÏËÙÈÎfi˜ Ó·


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·10510. ∂πºø¡∏ª∞Δ∞105√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:√ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Î·È appleÚÈÓ ·applefi ʈӋÂÓ ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi, ÌÂÙ·ÙÚ¤appleÂÙ·È Û ÎÈ, apple.¯.‹Á ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›·.√È ÂȉÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ appleˆ˜ Î·È appleÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô Û˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ appleÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ-ο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· appleÒ˜ Î·È appleÔ‡ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, apple.¯. •¤Úˆ appleˆ˜ ÙÒÚ· ‰È·‚¿˙ÂÈ. Ò˜ Ó· Â›Ó·È ¿Ú·ÁÂ; ªÔ˘ ›apple appleÔ˘apple‹Ú˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ appleÔ‡ Ó· apple¿ˆ.√ ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ fiÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ˘appleԉȷÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ Ë ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· fi,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ˘appleÔ-‰È·ÛÙÔÏ‹, apple.¯. ÀappleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂΛ. £· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÙÔ˘ appleÂȘ.·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÛË̷ۛ˜ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ appleÔ˘ Î·È apple·Ú¿.·) ªÔ˘ ÙÔ ’apple appleÔ˘ ‹Úı˜.‚) ◊Ù·Ó ÙfiÛË Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ appleÔ˘ ‰ÂÓ ËÚÂÌÔ‡Û Ì ٛappleÔÙÂ.Á) Δ· ¤¯·Û fiÏ·. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ apple·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ·˘Ù‹ Ë ‚¿Úη.‰) ΔÔ Ûapple›ÙÈ Ù˘ ª·Ú›·˜ Â›Ó·È appleÈÔ ÎÔÓÙ¿ apple·Ú¿ Ù˘ ÕÓÓ·˜.– √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ appleÔ˘ ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË · Â›Ó·È ÂȉÈÎfi˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË ‚ Â›Ó·È ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜.– √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ apple·Ú¿ ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË Á Â›Ó·È ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË ‰ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜.10. ∂πºø¡∏ª∞Δ∞ÃÚ‹ÛË Î·È Â›‰Ë ÂappleÈʈÓËÌ¿ÙˆÓ10.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰ËΔ· ÂappleÈʈӋ̷ٷ Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙ˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·applefi ÌÈÎÚ¤˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡-ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, fiappleˆ˜ ı·˘Ì·ÛÌfi, ¢¯·Ú›ÛÙË-ÛË, ·appleÔÚ›·, applefiÓÔ, χappleË, ÂÈÚˆÓ›·, ·Ë‰›· ÎÙÏ., apple.¯. ·¯!, ·Ï›ÌÔÓÔ!Δ· ÂappleÈʈӋ̷ٷ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, fiÙ·Ó Â›Ó·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÊÔÚ-ÙÈṲ̂ÓÔ˜, Î·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·106106¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ª√ƒº√§√°π∞º·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó∂appleÈʈӋ̷ٷ1. ∞‚‚·ÈfiÙËÙ· ¯Ì!2. ∞appleÔÚ›· ·!, Ô!, Ìapple·!3. ÕÚÓËÛË · Ìapple·!4. £·˘Ì·ÛÌfi ·!, appleÔapplefi!, Ìapple·!5. fiÓÔ, χappleË ·¯!, ˆ!, fi¯Ô˘!, ¿Ô˘!, Ô¯!, ·Ï›!,·Ï›ÌÔÓÔ!, appleˆappleÒ!6. ÂÚ›apple·ÈÁÌ·, ·appleÔ‰ÔÎÈÌ·Û›· Â!, Ô˘!, ·¯·¯Ô‡¯·!7. ∂˘¯‹ ›ıÂ!, ̷οÚÈ!, ¿ÌappleÔÙÂ!8. Œapple·ÈÓÔ Â‡ÁÂ!, ÌappleÚ¿‚Ô!9. ∫¿ÏÂÛÌ· Â!, ˆ!10. ∂ÈÚˆÓ›· Â!, Ô˘!11. ÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·, ·Ë‰›· Â!, Ô˘!, Ô˘Ê!, appleÔ˘Ê!, apple· apple· apple·!12. ·Ú·Î›ÓËÛË ¿ÈÓÙÂ!, ¿ÌÂ!, Ì·Ú˜!, ·ÏÙ!, ÛÙÔapple!, ÛÔ˘Ù!∂ÎÙfi˜ ·applefi Ù· ÂappleÈʈӋ̷ٷ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ apple·Ú·apple¿Óˆ apple›Ó·Î·, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂappleÈʈÓË-Ì·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ ·applefi ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi (!) Î·È ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ·applefi·Ó¿ÏÔÁ· apple·Ú·ÁψÛÛÈο (ÂappleÈÙfiÓÈÛË ÎÙÏ.) Î·È Â͈ÁψÛÛÈο (ÌÔÚÊ·ÛÌÔ‡˜ ÎÙÏ.) ÛÙÔȯ›·. ªappleÔÚ› Ó· ›ӷÈÔ˘ÛÈ·ÛÙÈο, Âapple›ıÂÙ·, Ú‹Ì·Ù·, ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È Û‡ÓÙÔ̘ ÊÚ¿ÛÂȘ.√˘ÛÈ·ÛÙÈο: ∫ڛ̷! ºÚ›ÎË! £Â¤ ÌÔ˘! ÃÚÈÛÙfi˜! μÔ‹ıÂÈ·! £¿ÚÚÔ˜! ∞¤Ú·!∂apple›ıÂÙ·: ∫·Ï¤! ªˆÚ¤! ∫·ÎÔÌÔ›ÚË ÌÔ˘! ΔÔÓ Î·Ë̤ÓÔ!ƒ‹Ì·Ù·: ŒÏ· ‰·! √Ú›ÛÙÂ! ∫fiappleÈ·ÛÂ! ∑‹Ùˆ! ◊Ì·ÚÙÔÓ! Ù¿ÛÔ˘!∂appleÈÚÚ‹Ì·Ù·: ∂ÌappleÚfi˜! ŒÍˆ! ÂÚ·ÛÙÈο! ∫·Ï¿! øÚ·›·! ª¿ÏÈÛÙ·!ºÚ¿ÛÂȘ: Δ¤ÏÔ˜ apple¿ÓÙˆÓ! ªÂ ÙÔ Û˘Ìapple¿ıÈÔ! ¡· Û ¯·ÚÒ! ª· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·!·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…∂appleÈʈӋ̷ٷ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈԇ̠appleÔχ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ì·˜.ÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ ¯Ú‹ÛË ÂappleÈʈÓËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ۠ΛÌÂÓ· appleÔ˘ Â›Ó·È appleÔχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ,fiappleˆ˜ Û ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Û ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÎÙÏ.·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂappleÈʈÓËÌ¿ÙˆÓ Û ÁÚ·appleÙ¿ ΛÌÂÓ·, ÛÙ· ÔappleÔ›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›·ÙˆÓ appleÚˆÙfiÙ˘appleˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.ΔÔ appleÚÒÙÔ Î›ÌÂÓÔ appleÂÚȤ¯ÂÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ªappleÔ˘ÏÒÙË √ ÈÓfiÎÈÔ Ï·Ìapple·-‰Ë‰ÚfiÌÔ˜.«Ôapplefi, Ó‡¯ÙˆÛÂ, ·ÚÁ‹Û·ÌÂ, apple¿Ì».«ΔÈ ‰‡Ó·ÌË! ªappleÚ¿‚Ô, ÈÓfiÎÈÔ, ÌappleÚ¿‚Ô».«√¯, Ê·›ÓÂÙ·È ı· ¤appleÂÛ·Ó ·applefi apple¿Óˆ ÌÔ˘, fiÙ·Ó ¯Ù‡appleËÛ· Ì ‰‡Ó·ÌË ÙÔ ÛÊ˘Ú›».ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÎfiÌÈÎ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÙÚÔÌ¿Ú· ÙÔ˘ Walt Disney.Ô, appleÔ! ΔÔ Ï¤Ó «ÊÚ›ÎË ÛÙÔ ÙÛÈÊÏ›ÎÈ».ÃÂ! ¯Â! ÀapplefiÛ¯ÂÙ·È appleÔÏÏ¿.ÕÔ˘Ù˜! ŒappleÂÛ· Û ·ÁοıÈ·. ∂›Ì·È ͇appleÓÈÔ˜.∫Ï·„! ∫¿ÙÈ ÊÚÈÎÙfi appleÚ¤appleÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò!


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·10711. ª√ƒπ∞107ΔÔ ÙÚ›ÙÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Δ·ÛԇϷ˜ ΔÛÈÏÈ̤ÓË ¢ÂÓ Â›Ì·È ÌÈÎÚfi˜.°ÈÔ‡appleÈ! £· Á›ÓÂÈ ¯·Ìfi˜! ºÒÓ·ÍÂ Ô ¿ÏÈ ÎÈ ¤ÙÚÂÍ ÛÙËÓ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ·.ΔÈ, ‚ϤappleÂȘ, Ìapple·Ìapple¿;ÃÌ! μϤappleˆ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ.11. ª√ƒπ∞ÃÚ‹ÛË Î·È Â›‰Ë ÌÔÚ›ˆÓ11.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰ËΔ· ÌfiÚÈ· Â›Ó·È ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛË̷ۛ˜. Δ·ÌfiÚÈ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ·˜, ÁÈ·, ı·, Ì·, Ó·. √ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ÌfiÚÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηÈÙȘ ÛË̷ۛ˜ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ.ªfiÚÈÔ º·ÓÂÚÒÓÂÈ √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù··˜ appleÚÔÙÚÔapple‹ appleÚÔÙÚÂappleÙÈÎfi ∞˜ Ê¿Ì ÙÒÚ·.Û˘ÁηٿıÂÛË∞˜ Á›ÓÂÈ fiappleˆ˜ Ϙ.ÁÈ· appleÚÔÙÚÔapple‹ appleÚÔÙÚÂappleÙÈÎfi °È· apple¿Ì ̤¯ÚÈ ÂΛ.ı·Î¿ÙÈ appleÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi £· ÛÔ˘ appleˆ.οÙÈ appleÔ˘ ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ‰˘ÓËÙÈÎfi ¢Â ÛÔ˘ ¿ÚÂÛÂ. ∞ÏÏÈÒ˜,Ó· Á›ÓÂÈ ı· ¤ÙÚˆÁ˜.οÙÈ appleÔ˘ Â›Ó·È appleÈı·ÓfiÓ appleÈı·ÓÔÏÔÁÈÎfi ª¿ÏÏÔÓ ı· ÙÂÏ›ˆÛÂ.Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›Ì· ÂappleȂ‚·›ˆÛË, fiÚÎÔ ÔÚΈÙÈÎfi ª· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·.ª· ÙÔÓ £Âfi.Ó· ‰Â›ÍË ‰ÂÈÎÙÈÎfi ¡· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘.‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌfiÚÈ· Â›Ó·È Î·È Ù· apple·Ú·Î¿Ùˆ: Ó·È, fi¯È, ‰Â(Ó), ÌË(Ó).


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·108


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·109Δ ƒπΔ√ ∫ ∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏∫›ÌÂÓÔ, appleÂÚ›Ô‰Ô˜, ËÌÈappleÂÚ›Ô‰Ô˜, appleÚfiÙ·ÛËÀappleÔΛÌÂÓÔ, Ú‹Ì·, ηÙËÁfiÚËÌ·, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ∏ Û˘Ìʈӛ· Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ appleÚfiÙ·ÛË˜Δ· ›‰Ë Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘1. ∫∂πª∂¡√ – ∂ƒπ√¢√ – ƒ√Δ∞∏1.1.ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ë appleÂÚ›Ô‰Ô˜: ÔÚÈÛÌÔ›∫›ÌÂÓÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·applefi ϤÍÂȘ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÌappleÔÚ› Ó··apple·ÚÙ›˙ÂÙ·È ·applefi ÌÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÊÚ¿ÛˆÓ, ·applefi Ì›· ÌfiÓÔ ÊÚ¿ÛË ‹ Î·È ·applefi ÙÌ‹Ì· ÌÈ·˜ ÊÚ¿Û˘. ÂÚȤ¯ÂÈÛÙÔȯ›· ·applefi ÙȘ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ appleÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÓÔ‹Ì·Ù· Û ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌÂÂ͈ÁψÛÛÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ªappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È appleÚÔÊÔÚÈÎfi ‹ ÁÚ·appleÙfi.(μÏ. ÛÙÔ ÎÂÊ. Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· – ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›·)ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·applefi ϤÍÂȘ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· appleÏ‹Ú˜ ÓfiËÌ·. ªÈ· appleÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌappleÔÚ›ӷ appleÂÚȤ¯ÂÈ Ì›·, ‰‡Ô ‹ Î·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ. ÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿-ÌÂÛ· Û apple·‡ÛÂȘ Ù˘ ʈӋ˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÂÏ›˜.∏ÌÈappleÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·applefi ϤÍÂȘ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÓfiËÌ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ.ªappleÔÚ› Ó· appleÂÚȤ¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ì›· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ. ÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ Ìapple·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ËÌÈappleÂÚÈfi‰Ô˘¿Óˆ ÙÂÏ›·. ÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ËÌÈappleÂÚÈfi‰Ô˘, Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· apple·‡ÛË Ù˘ ʈӋ˜ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·applefi ·˘Ù‹Ó appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ appleÂÚÈfi‰Ô˘. ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Ë ËÌÈappleÂÚ›Ô‰Ô˜, ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfiÏfiÁÔ, Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: √È Ì·ıËÙ¤˜ Û˘¯Ó¿ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó appleÚ·ÎÙÈΤ˜ Âapple›Ï˘Û˘ appleÚÔ‚ÏËÌ¿-ÙˆÓ apple·ÚfiÌÔȘ Ì ·˘Ù¤˜ appleÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È (appleÂÚ›Ô‰Ô˜). √ °ÈÒÚÁÔ˜ ‚Á‹Î ·applefi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ηٿÎÔappleÔ˜Ø Ù·Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÙˆÌ¤Ó·Ø Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ÙÛ·Ï·ÎˆÌ¤Ó·Ø fiÏ· Âapple¿Óˆ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û ·appleÂÏappleÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË(ËÌÈappleÂÚ›Ô‰ÔÈ).ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ì ÙȘ ËÌÈappleÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔ‰Ôı› Î·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:√ °ÈÒÚÁÔ˜ ‚Á‹Î ·applefi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ηٿÎÔappleÔ˜, Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÙˆÌ¤Ó·, Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ Ù۷ϷΈ̤-Ó·. ŸÏ· Âapple¿Óˆ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û ·appleÂÏappleÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.1.2.∏ appleÚfiÙ·ÛË: ÔÚÈÛÌfi˜∏ appleÚfiÙ·ÛË, ÛÙËÓ ·appleÏÔ‡ÛÙÂÚ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹, ·appleÔÙÂÏ› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ï¤ÍÂˆÓ appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÈ ˆ˜ ·apple·Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔÈ-¯Â›· ¤Ó· ˘appleÔΛÌÂÓÔ Î·È ¤Ó· ηÙËÁfiÚËÌ·. Ôχ Û˘¯Ó¿, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, Ô ¤Ó·˜ ·applefiÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÚÔ˘˜ ÌappleÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÓÓÔ›ٷÈ. ªÂ ÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË apple¿ÓÙˆ˜ ›Ù ‰›ÓÂ-Ù·È ¤Ó· ·˘ÙÔÙÂϤ˜ ÓfiËÌ· ›ÙÂ Û˘ÌappleÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÓfiËÌ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ appleÚfiÙ·Û˘, apple.¯. ∏ ÁË Á˘Ú›˙ÂÈ. √ °È¿ÓÓ˘ԉËÁ› ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘. ΔÚ¤¯ÂÈ (ÂÓÓ. ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ). Δ· apple·È‰È¿ (ÂÓÓ. ÙÔ Ú‹Ì·, apple.¯. ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ʇÁÔ˘Ó,ÎÏ·›Ó ÎÙÏ.).109


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·110110ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È apple·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÌÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘OÈ fiÚÔÈ ÌÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘, fiappleˆ˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÙÔ Ú‹Ì· Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÙÔ Âapple›ÚÚËÌ· Ì ÙÔÚ‹Ì· ÎÙÏ., Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿appleÙÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. EÍ¿ÏÏÔ˘, ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ ›ӷȉ˘Ó·Ùfi Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·applefi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÔÌÔÂȉ‹ fiÚÔ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘, apple.¯. Ë Ì·Ì¿ Î·È ËM·›ÚË: Ë Ì·Ì¿ ·ÁοÏÈ·Û ÙÔ apple·È‰› / Ë M·›ÚË ·ÁοÏÈ·Û ÙÔ apple·È‰›. OÈ fiÚÔÈ appleÔ˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·-ÓÙ·È ·ÌÔÈ‚·›· Û˘Ó¿appleÙÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ apple·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. T· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ›‰Ë ÁψÛÛÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆӷÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘: ÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¿ÍÔÓ·, appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·ÈÛÙÔ˘˜ appleÈı·ÓÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË, Î·È ÙÔÓ apple·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ¿ÍÔÓ·, appleÔ˘ ·Ó·-ʤÚÂÙ·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÌÔÂȉÒÓ fiÚˆÓ ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÌÔÈ‚·›· Û ‰È¿ÊÔÚ·ÛËÌ›· Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘.1.3.∏ Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ·appleÏ‹˜ appleÚfiÙ·Û˘: ÔÈ fiÚÔÈ·. √È Î‡ÚÈÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘∏ ·appleÏ‹ appleÚfiÙ·ÛË appleÂÚȤ¯ÂÈ ·apple·Ú·›ÙËÙ· ‰‡Ô fiÚÔ˘˜: ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ Î·È ÙÔ Î·ÙËÁfiÚËÌ·. °‡Úˆ ·applefi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÚ-Á·ÓÒÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ fiÚÔÈ.To ˘appleÔΛÌÂÓÔ∞appleÔÙÂÏ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔappleÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË. μÚ›ÛÎÂÙ·È, fiÙ·Ó ·apple·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓÂÚÒÙËÛË appleÔÈÔ˜ (appleÔÈ·;, appleÔÈÔ; ÎÙÏ.) οÓÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ ϤÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘, apple.¯. ∏ appleÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ apple¤ÓÙÂϤÍÂȘ (∂ÚÒÙ.: appleÔÈ· ¤¯ÂÈ apple¤ÓÙ ϤÍÂȘ;. ∞apple¿ÓÙ.: Ë appleÚfiÙ·ÛË). ø˜ ˘appleÔΛÌÂÓ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο,·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔÈË̤ӷ Âapple›ıÂÙ· ‹ ¿ÏϘ ϤÍÂȘ, ›Ù ·ÎfiÌ· appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì appleÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ‹Î·È ¿ÏϘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ fiappleÔÈÔ˜, fi,ÙÈ ÎÙÏ., apple.¯. ΔÔ ÌÔχ‚È ÁÚ¿ÊÂÈ (Ô˘ÛÈ·ÛÙ.). ∂Û›˜ ‰È·-‚¿˙ÂÙ (·ÓÙˆÓ.). √È ÌÈÎÚÔ› ‚ϤappleÔ˘Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔÈË̤ÓÔ Âapple›ıÂÙÔ). ŸappleÔÈÔ˜ ‚È¿˙ÂÙ·È ÛÎÔÓÙ¿-ÊÙÂÈ (appleÚfiÙ·ÛË Ì ÙÔ fiappleÔÈÔ˜).ΔÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔÈË̤ÓÔ Âapple›ıÂÙÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û appleÙÒÛËÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, apple.¯. Δ· apple·È‰È¿ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó. Ôχ Ûapple¿ÓÈ·, fiÙ·Ó appleÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ëψı› appleÔÛfi ηٿ appleÚÔÛ¤ÁÁÈ-ÛË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û appleÙÒÛË ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ÌÂÙ¿ ·applefi ÙȘ ϤÍÂȘ Á‡Úˆ ÛÂ, appleÂÚ› Î.¿., apple.¯. ª·˜ ÂappleÈÛΤÊıËÎ·Ó Á‡ÚˆÛÙÔ˘˜ appleÂÓÙ·ÎfiÛÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.ΔÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ apple·Ú·Ï›appleÂÙ·È Û˘¯Ó¿, fiÙ·Ó ÂÓÓÔÂ›Ù·È ·applefi Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·. Ôχ Û˘¯Ó¿ apple·Ú·Ï›appleÂÙ·È,fiÙ·Ó Â›Ó·È Ë appleÚÔÛˆappleÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·, ÂÎÙfi˜ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ·ÓÙˆÓ˘-Ì›·, apple.¯. ∂Û‡ ı· apple·˜ ÛÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ (ÂÛ‡, fi¯È ÂÁÒ). ¢Â ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Âapple›Û˘ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ÛÙ· ·appleÚfiÛˆapple·Ú‹Ì·Ù·, apple.¯. ‚Ú¤¯ÂÈ, Ó‡¯ÙˆÛÂ.To Ú‹Ì· ‹ ÙÔ Î·ÙËÁfiÚËÌ·ΔÔ Ú‹Ì· ·appleÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË apple¿Óˆ ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È Ë appleÚfiÙ·ÛË. √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È Î·ÙËÁfiÚËÌ·, ÁÈ·Ù›«Î·ÙËÁÔÚ›», ‰ËÏ·‰‹ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÈ Î¿ÓÂÈ ‹ ÙÈ apple·ı·›ÓÂÈ ‹ Û appleÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘Ú‹Ì·ÙÔ˜, apple.¯. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó. ΔÔ Î·ÙËÁfiÚËÌ· ÌappleÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Â›Ù ÌfiÓÔ Ì ¤Ó·Ó ÚË-Ì·ÙÈÎfi Ù‡appleÔ (ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi Ú‹Ì·), apple.¯. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÌÈÏ¿, ›Ù Ì ¤Ó·Ó Ù‡appleÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ì·È ‹ Û˘Á-ÁÂÓÈÎÔ‡ Î·È ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‹ Âapple›ıÂÙÔ, apple.¯. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Â›Ó·È „ËÏfi˜. ÙË ‰Â‡ÙÂÚË appleÂÚ›appleÙˆÛË ÙÔ Ú‹Ì· Ϥ-ÁÂÙ·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ‹ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ.Δ· ΢ڛˆ˜ Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÔ Â›Ì·È Î·È ÙÔ Á›ÓÔÌ·È, apple.¯. √ apple›Ó·Î·˜ Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ˜. ÕÏÏ· Û˘Ó‰ÂÙÈοڋ̷ٷ Â›Ó·È Ù· Ê·›ÓÔÌ·È, ıˆÚԇ̷È, ϤÁÔÌ·È, ÔÓÔÌ¿˙ÔÌ·È, ÎÏËÚÒÓÔÌ·È, ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÔÌ·È, ̤ӈ, ‚Ú›ÛÎÔ-Ì·È, ˙ˆ, ÛÙ¤ÎÔÌ·È, ‚Á·›Óˆ Î.¿., apple.¯. ∏ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋. √ Î. °È·ÏÔ˘Ú¿Î˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È fiÚıÈÔ˜.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·1111. ∫∂πª∂¡√ – ∂ƒπ√¢√ – ƒ√Δ∞∏111ø˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ηÓÔÓÈο ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹ Âapple›ıÂÙ·. ˘¯Ó¿ fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·ÈηÈ: ·) ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‹ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Âapple›ıÂÙ· ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, apple.¯. ∏ ª·Ú›· ›ӷÈÂΛÓË; ΔÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘ Â›Ó·È ¿Óˆ οو, ‚) ÂÌappleÚfiıÂÙ·, apple.¯. ΔÔ ‚¿˙Ô Â›Ó·È ·applefi Á˘·Ï›.ŸÙ·Ó ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î¿appleÔÈ· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi ηÙËÁÔÚÔ‡-ÌÂÓÔ. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ È‰›ˆ˜, fiÙ·Ó ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË ¤¯Ô˘Ì ڋ̷ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Î›ÓËÛË, apple.¯. ∏ ¡›Ó· ‹Úı appleÚÒ-ÙË. √ ·‡ÏÔ˜ Ù·Í›‰Â˘Â ÌÔÓ·¯fi˜ ÙÔ˘.ΔÔ Ú‹Ì· ‹ ÙÔ Î·ÙËÁfiÚËÌ· ÌappleÔÚ› Ó· Ï›appleÂÈ (‹ Ó· ÂÓÓÔ›ٷÈ) Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô-ÓÙ·È ˙ˆËÚ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ¤ÓÙÔÓ˜ appleÚÔÛÙ·Á¤˜, ¢¯¤˜ ÎÙÏ., apple.¯. ΔÈ ˆÚ·›·! ÙÔ Î·Ïfi. ÔÚÈṲ̂ӷ Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ‰‡Ô ·ÈÙÈ·ÙÈΤ˜, Ë Ì›· ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È Ë¿ÏÏË ¤Ó· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‹ Âapple›ıÂÙÔ, apple.¯. £ÂˆÚÔ‡Ó ÙÔÓN›ÎÔ ÂappleÈÌÂÏ‹ (Ì·ıËÙ‹).‚. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘√È Î‡ÚÈÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ ‰È¤appleÔÓÙ·È ·applefi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË. √È Î·Ófi-Ó˜ ·˘ÙÔ› ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û˘Ìʈӛ·.˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔΔÔ Ú‹Ì· Û˘ÌʈÓ› ηÓÔÓÈο ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ì ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ, apple.¯. ‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÎapple·È-‰Â˘ÙÈÎÔ› ·appleÂÚÁÔ‡Ó.ŸÙ·Ó ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ Â›Ó·È appleÂÚÈÏËappleÙÈÎfi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ÙÔ Ú‹Ì· ÌappleÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·ÈÛ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi, apple.¯. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›¯·Ó ηϤ˜ ÂÓÙ˘appleÒÛÂȘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ.ŸÙ·Ó Ù· ˘appleÔΛÌÂÓ· ÂÓfi˜ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÙÔ Ú‹Ì· Ìapple·›ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔÓ appleÏËı˘-ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi, apple.¯. ΔÔ ¿ÏÔÁÔ, Ë ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ë Î·Ùۛη ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÙÂÙÚ¿appleÔ‰· ˙Ò·.ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó appleÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ Ú‹Ì· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˘appleÔΛÌÂÓ· Û ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ÙfiÙ ÙÔ Ú‹-Ì· Ìapple·›ÓÂÈ Û ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi, apple.¯. ΔÔÓ appleÚÔÛٷهÂÈ Ë Â͢appleÓ¿‰· ÙÔ˘ Î·È Ë Â˘ÊÚ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘.ŸÙ·Ó Ù· ˘appleÔΛÌÂÓ· ÂÓfi˜ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο appleÚfiÛˆapple·,ÙfiÙ ÙÔ Ú‹Ì· Ìapple·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂappleÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ appleÚfiÛˆappleÔ. ∂appleÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ appleÚÒÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ ÛÂÛ¯¤ÛË Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÂappleÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ, apple.¯. ∂Û‡ ÎÈ·˘Ùfi˜ Ó· ¤ÚıÂÙ ·‡ÚÈÔ.˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔŸÙ·Ó ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Âapple›ıÂÙÔ, Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜, ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÛÙËÓappleÙÒÛË, apple.¯. √ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓfi˜.ŸÙ·Ó ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, Û˘ÌʈÓ› ηÓÔÓÈο Ì ÙËÓ appleÙÒÛË ÙÔ˘ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, apple.¯.√È applefiÏÂÌÔÈ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ªappleÔÚ› fï˜ Û˘Ìappleو̷ÙÈο Ó· Û˘ÌʈÓ› ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÈı-Ìfi, apple.¯. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÛÙ¤ÚÈ. Ûapple¿ÓȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ÌappleÔÚ› ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ appleÔ˘ Â›Ó·È Âapple›ıÂÙÔ Ó· Ìapple·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfiÙÔ˘ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·applefi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, apple.¯. √È Î·‚Á¿‰Â˜ÌÂٷ͇ ·‰ÂÏÊÒÓ Â›Ó·È ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ (ÂÓÓ. appleÚ¿ÁÌ·).ŸÙ·Ó ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘appleÔΛÌÂÓ·, ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ìapple·›ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈ-ο ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi, apple.¯. √È ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙË ‰·ÛοϷ Ù˘apple¤ÌappleÙ˘ Ù¿Í˘.ŸÙ·Ó ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤Ì„˘¯· ˘appleÔΛÌÂÓ·, ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ìapple·›ÓÂÈÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ˘appleÔÎÂÈ̤ӈÓ, apple.¯. ∏ ¡›Ó· Î·È Ë ÔÊ›· Â›Ó·È apple·ÓÙÚÂ̤Ó˜.ŸÙ·Ó fï˜ Ù· ˘appleÔΛÌÂÓ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜, ÙfiÙ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ìapple·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ appleÏËı˘-ÓÙÈÎfi, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ÂappleÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ Á¤ÓÔ˜ (ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Â›Ó·È ÂappleÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Î·È ÙÔ ıË-Ï˘Îfi ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘), apple.¯. √ apple·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚÔ›.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·112112ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏ŸÙ·Ó ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘appleÔΛÌÂÓ· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó appleÚ¿ÁÌ·Ù·, ÙÔ Î·ÙË-ÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ìapple·›ÓÂÈ Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ Á¤ÓÔ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·applefi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ˘appleÔÎÂÈ̤ӈÓ, apple.¯. Δ· appleÏÔ›·,ÔÈ ‚¿ÚΘ Î·È ÔÈ ÊÚÂÁ¿Ù˜ Â›Ó·È appleψٿ.Á. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘∏ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· ÙÔappleÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ ηÓÔÓÈο Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ˘Ó‹ıˆ˜ ÂÍ·Ú-Ù¿Ù·È ·applefi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiappleˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô appleÔ˘ appleÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÙÔ ·Ó Ë appleÏËÚÔÊÔ-Ú›· appleÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È ·applefi ÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ó¤·, Ô ÂappleÈÙÔÓÈÛÌfi˜ ÎÙÏ., apple.¯. √ μ·Û›Ï˘apple·Ú¤‰ˆÛ ٷ ‚È‚Ï›·, ·ÏÏ¿ Î·È Δ· ‚È‚Ï›· apple·Ú¤‰ˆÛÂ Ô μ·Û›Ï˘ (ÛÙËÓ appleÚÒÙË appleÂÚ›appleÙˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘appleÔΛÌÂÓÔ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ).1.4.Δ· ›‰Ë Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘∏ appleÚfiÙ·ÛË ·appleÔÙÂÏ› Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Û ÌÈ· ÁÏÒÛÛ·. ø˜ Ù¤ÙÔÈÔ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚ-ʤ˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È Û˘Ó¿appleÙÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ¿ÏϘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ. ªÂ ‚¿ÛË ÏÔÈapplefiÓ ·˘Ù¤˜ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Á›ÓÂÙ·È Ë Î·ÙËÁÔÚÈÔappleÔ›ËÛË ÙˆÓ appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ appleÚÔ˜ Ù· ÂÍ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ·)ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜, ‚) ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ appleÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Á) ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ¿ÏϘ Î·È ‰) ˆ˜appleÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜.·) ø˜ appleÚÔ˜ ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·appleÔÊ·ÓÙÈΤ˜ (‹ ÎÚ›Û˘): Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÁÓÒÌË, ÌÈ·ÎÚ›ÛË ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Î¿ÙÈ. ∂ÎʤÚÔÓÙ·È Û ÔÚÈÛÙÈ΋, apple.¯. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ‚Á‹Î appleÚÒÙÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·-Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.ÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜ (‹ ÂappleÈı˘Ì›·˜): Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÂappleÈı˘-Ì›·, appleÚÔÙÚÔapple‹ ‹ ˘applefiÛ¯ÂÛË. ∂ÎʤÚÔÓÙ·È Û appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. ËÁ·›ÓÂÙ ӷ ÙÔÓ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ.ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂappleÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜: Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·-Ù· (χappleË, ¯·Ú¿, ¤ÎappleÏËÍË, ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ÎÙÏ.). ÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi (!),ÂÓÒ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· Ù˘ ʈӋ˜, apple.¯. ΔÈ ˆÚ·›Ô ÁÚ·appleÙfi!ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜: Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÂÚÒÙËÛË. ∂ÎʤÚÔÓÙ·È ÛÂÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋. ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·,fiÙ·Ó Ë ÂÚÒÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ·applefi Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ (ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜), apple.¯. ÔÈ-Ô˜ Û ÂÓfi¯ÏËÛ ۋÌÂÚ·; ŸÙ·Ó Ë ÂÚÒÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË (ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ-·˜), ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·, apple.¯. Àapple¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·applefi ÙÔÓ πˆ¿ÓÓÔ˘;‚) ø˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ appleÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:ÚÔÙ¿ÛÂȘ ηٷʷÙÈΤ˜: Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ‰ÂÓ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË, apple.¯. √È ‰ÚfiÌÔÈ fiÏÔÈ Â›Ó·È·ÓÔȯÙÔ›.ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ (‹ ·appleÔÊ·ÙÈΤ˜): Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË, apple.¯. √È ¿ÓıÚˆappleÔÈÛ‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó.Á) ø˜ appleÚÔ˜ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏϘ ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÚȘ (‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜): Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ηٿ ηÓfiÓ· ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡ÓÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ÌÈ· ¿ÏÏË appleÚfiÙ·ÛË, apple.¯. Ãı˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ù·Ì·ı‹Ì·Ù·.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·1131. ∫∂πª∂¡√ – ∂ƒπ√¢√ – ƒ√Δ∞∏113ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ (‹ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜): Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘, ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ,¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ÌÈ· ¿ÏÏË appleÚfiÙ·ÛË, apple.¯. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, ı· apple¿ˆÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.‰) ø˜ appleÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·appleϤ˜: Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ appleÚfiÙ·-Û˘, apple.¯. √ √Ú¤ÛÙ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È.ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û‡ÓıÂÙ˜: Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·applefi ¤Ó· ˘appleÔΛÌÂÓ·‹ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ·, apple.¯. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È appleÔχ¯ÚˆÌÔ.ÚÔÙ¿ÛÂȘ Âapple·˘ÍË̤Ó˜: Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜fiÚÔ˘˜, Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û˘ÌappleÏËÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ appleÔ˘‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ fiÚÔÈ, apple.¯. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞ã Ù¿Í˘ Â›Ó·È Î·ÏÔ› ·ıÏËÙ¤˜.ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÏÏÂÈappleÙÈΤ˜: Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ·applefi ÙȘ Ôappleԛ˜ Ï›appleÂÈ Î¿appleÔÈÔ˜ ·ÚÈÔ˜ fiÚÔ˜, ÁÈ·Ù› ÂÓ-ÓÔÂ›Ù·È ·applefi Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·, apple.¯. [ÂÛ‡] ΔÈ Î¿ÓÂȘ;·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ΔÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ, ÙÔ Ú‹Ì· Î·È ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘapple·Ú·Î¿Ùˆ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ.·. √È ˘apple¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ.‚. √ÚÈṲ̂ӷ ÙÚfiÊÈÌ· ÎÚ›ıËÎ·Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏ·.Á. √ ·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠ‰È¿ÎÔÓÔ˜.‰. √È ÂappleÈ‚¿Ù˜ Ù˘ appleÙ‹Û˘ 205 ·appleԉ›¯ÙËÎ·Ó Ù˘¯ÂÚÔ›.√È Ï¤ÍÂȘ ˘apple¿ÏÏËÏÔÈ (·), ÙÚfiÊÈÌ· (‚), ·Ó·ÁÈÒÙ˘ (Á) Î·È ÂappleÈ‚¿Ù˜ (‰) Â›Ó·È ˘appleÔΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ appleÚÔÙ¿ÛˆÓ. √È Ï¤ÍÂȘ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ (·), ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· (‚), ‰È¿ÎÔÓÔ˜ (Á) Î·È Ù˘¯ÂÚÔ› (‰) Â›Ó·È Î·ÙË-ÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˘appleÔΛÌÂÓ·.2. ∫·ÓÔÓÈο Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘appleÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹, fiÙ·Ó ÙÔ ˘appleÔ-ΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ¤Ó·, ÙÔ Ú‹Ì· Ìapple·›ÓÂÈ Û ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ÂÓÒ, fiÙ·Ó Ù· ˘appleÔΛÌÂÓ· Â›Ó·È appleÔÏÏ¿, ÙÔ Ú‹Ì· Ìapple·›ÓÂÈ ÛÙÔÓappleÏËı˘ÓÙÈÎfi. Àapple¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·applefi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ·˘ÙfiÓ Î·ÓfiÓ·. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ·appleÔÛapple¿-ÛÌ·Ù· ·applefi ‰È¿ÊÔÚ· ΛÌÂÓ·.√ ·ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÛappleÈÙÈÒÓ ‚ϤappleÔ˘Ó appleÚÔ˜ ÙÔ apple¤Ï·ÁÔ˜, ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Î·È appleÈÔ ·ÓÔȯً appleÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ [ÀappleÔ-ΛÌÂÓÔ Û ÂÓÈÎfi – ƒ‹Ì· Û appleÏËı˘ÓÙÈÎfi].∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· Î·È Ô ˆÙ‹Ú˘ ‹Ù·Ó appleÂÚ›appleÔ˘ ÔÁ‰fiÓÙ· ¯ÚÔÓÒÓ. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ˙Ô‡Û·Ó Ì·˙› Â‰Ò Î·ÈÛ·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. Δ›appleÔÙ ‰ÂÓ ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›ÛÂÈ [ÀappleÔΛÌÂÓÔ Û ÂÓÈÎfi – ƒ‹Ì· Û appleÏËı˘ÓÙÈÎfi].∞appleÔÁÔËÙ‡ÙËΠappleÏ‹Úˆ˜. ¢ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ appleÈ· Ô‡ÙÂ Ë Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Ô‡ÙÂ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‡ÙÂ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Îfi-ÛÌÔ˘ [ÀappleÔΛÌÂÓ· appleÔÏÏ¿ – ƒ‹Ì· Û ÂÓÈÎfi].°È· ÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ΋appleÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ ı¿ÌÓÔ˜, ¤Ó· ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ Î·È ÌÈ· ‚Ú‡ÛË ÛÙË ÁˆÓ›· [ÀappleÔ-ΛÌÂÓ· appleÔÏÏ¿ – ƒ‹Ì· Û ÂÓÈÎfi].·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙÔ appleÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ (Ô fiÁÎÔ˜, ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ÂÓÒ ÙÔ Ú‹Ì· ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÓÙÈÎfi. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› Ù· ˘appleÔΛÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· appleÂÚÈÏËappleÙÈ΋,ÂÓÒ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· ·applefi Ù· ÔappleÔ›· ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È Ë appleÂÚÈÏËappleÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·. ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÔ


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·114114ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏٤ٷÚÙÔ apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ˘appleÔΛÌÂÓ· Â›Ó·È appleÔÏÏ¿ (ÙÚ›·), ·ÏÏ¿ ÙÔ Ú‹Ì· Ìapple·›ÓÂÈ Û ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ,ÁÈ·Ù› ÙÔ Ú‹Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È appleÚÈÓ ·applefi Ù· ˘appleÔΛÌÂÓ·, Ì ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂappleËÚ¿˙ÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·applefi ÙÔappleÚÒÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·applefiÏ˘ÙË. £· ÌappleÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô appleÂ-ÚÈappleÙÒÛÂȘ ·applefiÏ˘ÙË Û˘Ìʈӛ· ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘/-ˆÓ Î·È Ú‹Ì·ÙÔ˜/-ˆÓ.3. ∫·ÓÔÓÈο ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÎÏÈÙfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ›· Á¤ÓË Î·È ‰‡Ô·ÚÈıÌÔ‡˜, Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ÛÙËÓ appleÙÒÛË Î·È ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜. ∂appleÂȉ‹, fï˜, ·ÊÂ-Ófi˜ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ apple¿ÓÙ· ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌappleÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ˘appleÔΛÌÂÓ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Á¤ÓÔ˜, Ô Î·ÓfiÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌappleÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ apple¿ÓÙÔÙÂ. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ·appleÔÎÏ›-ÛÂȘ ÌappleÔÚ›Ù ӷ ÙȘ apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÛÙ· apple·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.·. ∞applefi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· appleÔÏÏ¿ ı·Ï¿ÛÛÈ· fiÓÙ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ appleËÁ‹ ¤ÌappleÓ¢Û˘ ÁÈ· ̇ıÔ˘˜ Î·È apple·Ú·‰fiÛÂȘ.‚. ∏ apple·Ú¿‰ÔÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ appleˆ˜ Ô £Âfi˜, ·Ó ‹Ù·Ó „¿ÚÈ, ı· ‹Ù·Ó Ê¿Ï·ÈÓ·.Á. ∏ ¢ËÌËÙÚԇϷ Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÙÔÏÌÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ.‰. ∞˘Ùfi˜ Ô apple›Ó·Î·˜ Â›Ó·È ÌÈ· appleÏ¿ÓË.Â. √È Û˘Ó¯›˜ ¯·Ï·˙ÔappleÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi (ÂÓÓ. appleÚ¿ÁÌ·).ÛÙ.√È ÎÈÓ‹ÛÂȘ appleÔ˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Ìapple·Ï¤ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Û‡ÏÏËappleÙÔ (ÂÓÓ. appleÚ¿ÁÌ·).˙. √ ÁÈÔ˜ Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Â›Ó·È appleÔχ ¤Í˘appleÓÔÈ.Ë. √È ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ÂÎapple·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Î·È ÂÎapple·È‰Â˘fiÌÂÓ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È appleÈÔ ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›.ı. ∏ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó· Î·È ÙÔ Ûapple·Ó¿ÎÈ ˆ˜ ÙÚÔÊ‹ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰‡ÛappleÂappleÙ·.·Ú·ÙËÚԇ̠ÛÙȘ apple·Ú·apple¿Óˆ ÊÚ¿ÛÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ·applefiÏ˘ÙË Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘/ÙˆÓ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘/-ˆÓÎ·È ÙÔ˘/ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘/-ˆÓ ›Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi (·, ‚, Á, ‰), ›Ù ÁÈ·Ù› Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Âapple›ıÂÙÔ Û ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ÙË Ï¤ÍË appleÚ¿ÁÌ· (Â, ÛÙ), ›Ù ÁÈ·Ù› Ù· ¤Ì„˘¯· ˘appleÔ-ΛÌÂÓ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ìapple·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂappleÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ Á¤ÓÔ˜ (˙, Ë), ›Ù ÁÈ·Ù› Ù·˘appleÔΛÌÂÓ· Â›Ó·È ¿„˘¯· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ìapple·›ÓÂÈ Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ Á¤ÓÔ˜ (ı).4. ∫¿ı appleÚfiÙ·ÛË ÌappleÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› Û ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, fiappleˆ˜ ÙÔ›‰Ô˜ ÙÔ˘ appleÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ Î·È ÙÔ ·Ó appleÂÚȤ¯ÂÈ Î·Ù¿Ê·ÛË ‹ ¿ÚÓËÛË. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÛÙÔ apple·Ú·Î¿Ùˆ Λ-ÌÂÓÔ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ÙȘ ˘appleÔηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·appleÔÙÂÏ› ·˘-ÙÔ‡ÛÈÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ·applefi ÙÔ ÌÔÓfiappleÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·ÓÈ‹Ï «√ ∫˘Ú ∞ÓÙÒÓ˘» (‚Ï. °. ¢·ÓÈ‹Ï, ¤ÓÙ ÌÔÓfiappleÚ·ÎÙ·,∞ı‹Ó·, 1991, ÛÛ. 43-44).Δ∞ª∞Δ∏: ªˆÚ¤, ÌappleÚ¿‚Ô … ¿ÎÔ˘ ¿ÎÔ˘ Ê·Û·Ú›· appleÔ˘ οÓÔ˘Ó Ù’ ·ÊÈÏfiÙÈÌ·, ÛËÎÒÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ appleÔ‰¿ÚÈ.º∞¡∏ (‚Á·›ÓÂÈ ·apple’ ÙË ‰È΋ Ù˘ applefiÚÙ· Ì’ ¤Ó· appleϯÙfi ÛÙ· ¯¤ÚÈ·): ¿ÏÈ Û ͢appleÓ‹Û·Ó ٷ apple·È‰È¿, Î˘Ú Ù·Ì¿ÙË;Δ∞ª∞Δ∏: ª· ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û˜ ÙÈ Á›ÓËΠÙÒÚ· ‰· …, apple·Ó˙Ô˘ÚÏÈÛÌfi˜! ΔÈ Ù· appleÈ¿ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· … ‰ÂÓ¤¯Ô˘Ó ̷ӿ‰Â˜ Ó· Ù· Ì·˙¤„Ô˘ÓÂ; (οıÂÙ·È ÛÙÔ appleÂ˙Ô‡ÏÈ).º∞¡∏: ŒÙÛÈ Â‡ÎÔÏ· Ì·˙‡ÔÓÙ·È, ı·ÚÚ›˜, Ù· apple·È‰È¿, Î˘Ú Ù·Ì¿ÙË ÌÔ˘ … ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÂÛ‡ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ.ÙÔ ÌÈÎÚfi ·˘Ùfi ·applefiÛapple·ÛÌ· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ·appleÔÊ·ÓÙÈΤ˜, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÎÚ›ÛË (apple.¯. ÛËÎÒÛ·Ó ÙÔÓ Îfi-ÛÌÔ ÛÙÔ appleÔ‰¿ÚÈ), appleÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó appleÚÔÙÚÔapple‹ (¿ÎÔ˘ ¿ÎÔ˘ Ê·Û·Ú›·), appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘-Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÂappleÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜ (Á›ÓËΠ… apple·Ó˙Ô˘ÚÏÈÛÌfi˜!) Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ (apple¿ÏÈ Û ͢appleÓ‹Û·ÓÂÙ· apple·È‰È¿, Î˘Ú Ù·Ì¿ÙË;). ∞applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¿ÏϘ Â›Ó·È Î·Ù·Ê·ÙÈΤ˜ (ŒÙÛÈ Â‡ÎÔÏ· Ì·˙‡ÔÓÙ·È[...] Ù· apple·È‰È¿, Î˘Ú Ù·Ì¿ÙË ÌÔ˘) Î·È ¿ÏϘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ (‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÂÛ‡).


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·1151. ∫∂πª∂¡√ – ∂ƒπ√¢√ – ƒ√Δ∞∏1155. ∂ÎÙfi˜ ·applefi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó apple·Ú·apple¿Óˆ, ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î·ÙËÁÔڛ˜ appleÔ˘ ‰È·ÎÚ›-ÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ¿ÏÏ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, fiappleˆ˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ Ì ¿ÏϘ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘.·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ apple·Ú·Î¿Ùˆ ·applefiÛapple·ÛÌ·, appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓfiappleÚ·ÎÙÔ (Û. 45).Δ∞ª∞Δ∏: ·Ú¿ÍÂÓÔ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ …!º∞¡∏: ŒÓ· appleÚˆ› ¤Ù˘¯Â Ó· appleÂÚ¿Ûˆ ·applefi ’Ó· ‰ÚfiÌÔ Î·È ÎÂÈ ÙÔÓ apple‹Ú ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· appleÔ˘ ‰Ô‡Ï¢ Û ÌÈ· appleÔ-Ï˘Î·ÙÔÈΛ·. ¡· ÙfiÓ ‚ϤappleÂȘ Ó· appleˉ¿ÂÈ ÙȘ ÛηψÛȤ˜ Û· ˙·Úο‰È … Ù¿ıËη ·applefi οو Î·È ÙfiÓ ÎÔ›Ù·˙·, ̤¯ÚÈappleÔ˘ Ì’ ›‰Â, η٤‚ËÎÂ, ›apple ӷ Ì ÎÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ê¤. ∫˘Ú ∞ÓÙÒÓË ÌÔ˘, ÙÔ˘ Ϥˆ, ¯·Ú¿ ÛÙË Á˘Ó·›Î· appleÔ˘ ı· Û apple¿ÚÂÈ,Ù¤ÙÔÈÔ ‰Ô˘ÏÂ˘Ù‹ appleÔÈ· ‰Â ı· ÙÔÓ ‹ıÂÏÂ; ∂Λ Û· Ó· Û˘ÓÓ¤ÊÈ·Û ÙÔ appleÚfiÛˆapplefi ÙÔ˘. ŒÌÂÈÓ ϛÁË ÒÚ· ÛȈappleËÏfi˜, ÎȤappleÂÈÙ· Á‡ÚÈÛÂ Î·È ÌÔ˘ ›appleÂ: «ªË Ì ÎÔÈÙ¿˜ appleÔ˘ apple·Ï‡ˆ ¤ÙÛÈ, Î˘Ú¿ º·Ó‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ „ˆÌ›, Ô‡Ù ı· ’Ó·È ÁÈ·ÙË Á˘Ó·›Î·, ·Ó Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚfi ÌÔ˘ Ó· apple·ÓÙÚ¢ÙÒ … ∂ÁÒ ‰Ô˘Ï‡ˆ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ».Δ∞ª∞Δ∏: °È· ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ,  …!ÙÔ apple·Ú·apple¿Óˆ ·applefiÛapple·ÛÌ· apple·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÚȘ (ÂÁÒ ‰Ô˘Ï‡ˆ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ), ‰Â˘-ÙÂÚ‡ԢÛ˜ (·Ó Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚfi ÌÔ˘ Ó· apple·ÓÙÚ¢ÙÒ), ÂÏÏÂÈappleÙÈΤ˜ (·Ú¿ÍÂÓÔ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ …!), Âapple·˘ÍË̤Ó˜ (¤ÌÂÈÓÂÏ›ÁË ÒÚ· ÛȈappleËÏfi˜).À¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞Δ∞ ∂π¢∏ Δø¡ ƒ√Δ∞∂ø¡ø ƒ√Δ√ ∂ƒπ∂Ã√ª∂¡√ø ƒ√ Δ∏¡ √π√Δ∏Δ∞ø ƒ√ Δ∏ Ã∂∏ª∂ Δπ ∞§§∂ø ƒ√ Δ∏ ¢√ª∏∞appleÔÊ·ÓÙÈΤ˜ (‹ ÎÚ›Û˘), appleÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜ (‹ ÂappleÈı˘Ì›·˜), ÂappleÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜,ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜∫·Ù·Ê·ÙÈΤ˜, ·ÚÓËÙÈΤ˜ (‹ ·appleÔÊ·ÙÈΤ˜)∫‡ÚȘ (‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜), ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ (‹ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜)∞appleϤ˜, Û‡ÓıÂÙ˜, Âapple·˘ÍË̤Ó˜, ÂÏÏÂÈappleÙÈΤ˜


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·116116ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏2. Δ√ √Àπ∞Δπ∫√ ∫∞π ∏ √¡√ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏§ÂÎÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ√ÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË: ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ√ÌÔÈfiappleÙˆÙÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›: apple·Ú¿ıÂÛË Î·È ÂappleÂÍ‹ÁËÛË∂ÙÂÚfiappleÙˆÙÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›: Û ÁÂÓÈ΋ Î·È Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋∂appleÈıÂÙÈÎÔ› Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›2.1.√ÚÈÛÌfi˜ – ˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfiÙËÙ· – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·∏ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÏÂÎÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ 1 appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ apple˘Ú‹Ó· ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‹ ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ ϤÍËappleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ÌappleÂÈ Û ı¤ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡, apple.¯. ◊appleÈ· ÓÂÚfi (Ô˘Û.). ∑‹ÙËÛ ÂÛ¤Ó· (·ÓÙˆÓ.). ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ apple‹-Ú ‰Ò‰Âη (·ÚÈıÌ.). √ apple·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ ¤‰ˆÛ appleÔÏÏ¿ (Âapple›ı.). ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‹ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁψÛÛÈÎfiÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂÏ› ·applefi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÈ· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË, apple.¯. Ô˘Ï¿ÂÈ ÚÔ‡¯·. ªappleÔÚ› fï˜ Ó·Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ó· ·appleÔÙÂÏ› Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË. Δ· appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ̤-ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ì ٷ ÔappleÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ›ӷÈ:·) Δ· ¿ÚıÚ·, apple.¯. ∏ Ó‡¯Ù· apple¤ÊÙÂÈ.‚) Δ· Âapple›ıÂÙ·, apple.¯. §¤ÚˆÛ ÙÔ ¿ÛappleÚÔ apple·ÓÙÂÏfiÓÈ.Á) √È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, apple.¯. ◊Ù·Ó ‰È΋ ÙÔ˘ ¤ÌappleÓ¢ÛË.‰) Δ· ·ÚÈıÌËÙÈο, apple.¯. °ÂÏÔ‡Û ‰¤Î· ÏÂappleÙ¿.Â) ÕÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, apple.¯. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ.ÛÙ)√È ÌÂÙÔ¯¤˜, apple.¯. ª¿˙„·Ó Ù· ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ˙Ò·.∏ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›:·) ø˜ ˘appleÔΛÌÂÓÔ, apple.¯. √ ΋appleÔ˜ appleÚ·Û›ÓÈÛÂ.‚) ø˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, apple.¯. √ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È Ù¤¯ÓË.Á) ø˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, apple.¯. ∏ ª·Ú›· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ì·ıËÌ·ÙÈο.‰) ø˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ¿ÏÏ˘ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘, apple.¯. √È ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÏÂÚÒıËηÓ.Â) ø˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ú‹Ì·ÙÔ˜, apple.¯. Δ·Íȉ¤„·Ì ÛÙËÓ ‡apple·ÈıÚÔ.1. Δ· Û‡ÓÔÏ· ϤÍÂˆÓ (‹ ÏÂÎÙÈο Û‡ÓÔÏ·) Â›Ó·È Ï¤ÍÂȘ ‹ ÂÓfiÙËÙ˜ ϤÍÂˆÓ appleÔ˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·applefi ¿Ï-Ϙ Ì ÈÛfiÙÈÌÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË, apple.¯. √ °ÈÒÚÁÔ˜ (Ë ª·Ú›·, Ô Ù¤ÏÈÔ˜) ˙‹ÙËÛ (apple¤Ù·ÍÂ, ¤ÚÈÍÂ) ¤Ó· ÌÔ-χ‚È (ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ, Ì‹ÏÔ). Δ· ÏÂÎÙÈο Û‡ÓÔÏ· appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÂÓfiÙËÙ˜ ϤÍÂˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›,Û˘ÓÔÏÈο Î·È fi¯È οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¯ˆÚÈÛÙ¿, apple.¯. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ˙‹ÙËÛ ¤Ó· ÌÔχ‚È ÌappleÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ŒÓ· ÌÔχ‚È ˙‹ÙËÛ ԰ÈÒÚÁÔ˜, fi¯È fï˜ ¤Ó· ˙‹ÙËÛÂ Ô ÌÔχ‚È °ÈÒÚÁÔ˜. Δ· ÏÂÎÙÈο Û‡ÓÔÏ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔȯ›ÔappleÔ˘ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó apple·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ÔÓÔ̷ۛ˜: ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË (‹ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ), ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË (‹ ÚËÌ·ÙÈ-Îfi Û‡ÓÔÏÔ), ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË (‹ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ), appleÚÔıÂÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË (‹ appleÚÔıÂÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ).


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·1172. Δ√ √Àπ∞Δπ∫√ ∫∞π ∏ √¡√ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏1172.2.˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÌÂ: ·) Ù· ¿ÚıÚ·, ‚) Ì ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Á) ÌÂÂapple›ıÂÙ·, ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È ÌÂÙÔ¯¤˜.·. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì ¿ÚıÚÔ√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Ì ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·appleÔÙÂÏ› ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ appleÈÔ Û˘¯Ófi Û¯‹Ì· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ÊÚ¿Û˘. ΔÔ ¿ÚıÚÔ, ÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È ·fiÚÈÛÙÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· appleÙÒÛË, ·ÚÈıÌfi Î·È Á¤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi,apple.¯. Ë ·›ıÔ˘Û·, Ù· ‰¿apple‰·. μÚ›ÛÎÂÙ·È apple¿ÓÙÔÙ appleÚÈÓ ·applefi ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·-ÛÙÈÎfi apple·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ: ·) fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ̛· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ¯·-Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ‹ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘ appleÚÔ-Ûapple¿ıÂÈ·, ‚) fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ appleÂÙ‡¯Ô˘Ì οappleÔÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜, apple.¯. √È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ appleÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓÊÔÈÙ‹ÙÚȘ. ∏ ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘appleÂÚ‚·Ùfi Û¯‹Ì·.ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÌappleÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È appleÚÈÓ ·applefi ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·applefi Ô˘ÛÈ·-ÛÙÈÎfi, ‹ Î·È appleÚÈÓ ·applefi ÔÏfiÎÏËÚË appleÚfiÙ·ÛË. ÙȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ-ÎÔ‡ ÛÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔÈ›), apple.¯. ¤Ú·Û ÙfiÛ· Î·È ÙfiÛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂÙ· appleÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ¿¯ÚËÛÙÔ ÙÔ Ó· Âapple·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ›‰È· appleÚ¿ÁÌ·Ù·.‚. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfiÔχ Û˘¯Ófi˜ Â›Ó·È Î·È Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰‡Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ì ‹¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ. ΔÔ ¤Ó· ·applefi Ù· ‰‡Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È Û˘ÌappleÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. √appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Â›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ:·) √ÌÔÈfiappleÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜, fiÙ·Ó Î·È Ù· ‰‡Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· appleÙÒÛË,apple.¯. √ ÂÚÈÎÏ‹˜, Ô Á›ÙÔÓ¿˜ ÛÔ˘.‚) ∂ÙÂÚfiappleÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜, fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ó· ·applefi Ù· ‰‡Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÊÔ-ÚÂÙÈ΋ appleÙÒÛË ·applefi ÙÔ ¿ÏÏÔ, apple.¯. ∏ ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘.√ÌÔÈfiappleÙˆÙÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË ÙˆÓ ÔÌÔÈfiappleÙˆÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: ·) ÙËÓ apple·Ú¿ıÂÛËÎ·È ‚) ÙËÓ ÂappleÂÍ‹ÁËÛË.·) ∏ apple·Ú¿ıÂÛË appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ˘ appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi appleÔ˘ ÙÔ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ·applefi¿ÏÏ· fiÌÔÈ·, apple.¯. ˘¯Ó¿ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË ÔÊ›·, ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘. ∏ apple·Ú¿ıÂÛË Û˘ÌʈÓ› apple¿ÓÙÔÙ ˆ˜ appleÚÔ˜ÙËÓ appleÙÒÛË Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, apple.¯. Œ˙ËÛ appleÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·, ÙËÓ appleÚˆÙ‡Ԣ-Û· Ù˘ ∏apple›ÚÔ˘. ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÌappleÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· apple·Ú¿ıÂÛË ¤Ó· Âapple›ıÂÙÔ ‹ Î·È ÌÈ· ÔÏfi-ÎÏËÚË appleÚfiÙ·ÛË, apple.¯. μÁ‹Î ·applefi ÙÔ Ûapple›ÙÈ ÙÔ˘, apple·Ó‡„ËÏÔ Î·È ÂappleÈ‚ÏËÙÈÎfi Û·Ó apple‡ÚÁÔ˜. ∏ apple·Ú¿ıÂÛË Û˘-Ó‹ıˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚË appleÚfiÙ·ÛË, appleÚÔËÁ›ٷÈ. ∏ apple·Ú¿ıÂÛË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È appleÚÔÂÍ·ÁÁÂÏÙÈ΋,apple.¯. ΔÔ appleÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, fiÏÔÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ¤Ó· ‰ÒÚÔ. ∏ apple·Ú¿ıÂÛË ÌappleÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ‹ Ì ¤Ó· Âapple›-ıÂÙÔ ‹ Ì ¿ÏÏÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. ∫¿ËΠÙÔ ‰¿ÛÔ˜, Ô appleÓ‡ÌÔÓ·˜ Ù˘ applefiÏ˘ Ì·˜.‚) ∏ ÂappleÂÍ‹ÁËÛË appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÂappleÂÍËÁ› οÓÔÓÙ·˜ appleÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚËÎ·È ·fiÚÈÛÙË ¤ÓÓÔÈ·, apple.¯. ΔÔ˘ appleÚfiÛÊÂÚ ¤Ó· ηٷappleÏËÎÙÈÎfi ‰ÒÚÔ, ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ÚÈÓ ·applefi ÙËÓ ÂappleÂÍ‹-ÁËÛË ÌappleÔÚ› Ó· appleÚÔÙ·¯ı› ÙÔ ‰ËÏ·‰‹, apple.¯. ΔÔ˘ appleÚfiÛÊÂÚ ¤Ó· ηٷappleÏËÎÙÈÎfi ‰ÒÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ·˘ÙÔΛ-ÓËÙÔ. ∏ ÂappleÂÍ‹ÁËÛË, fiappleˆ˜ Î·È Ë apple·Ú¿ıÂÛË, Û˘ÌʈÓ› apple¿ÓÙÔÙ ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ appleÙÒÛË Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·118118ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, apple.¯. ªÈ· ‹Ù·Ó Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘, ÙÔ apple›ÛÌ· ÙÔ˘. ∏ ÂappleÂÍ‹ÁËÛË, fiappleˆ˜ Î·È Ë apple·Ú¿ıÂÛË, Û˘-¯Ó¿ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·applefi ¤Ó· Âapple›ıÂÙÔ ‹ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋, apple.¯. ŸÏÔÈ ÔÈ appleÔ‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÈ· ÛΤ„Ë ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓÓÔ˘, ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂappleÂÍ‹ÁËÛË ÌappleÔÚ› Ó· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÂÎÙfi˜·applefi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜, Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈapple¿ÏÔ˘˜. ªappleÔÚ› ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÂÎ-ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·applefi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. ◊ıÂÏ ӷ apple¿ÂÈ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› Û ¤Ó· Ûapple›-ÙÈ, ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘.∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ apple·Ú¿ıÂÛ˘ Î·È ÂappleÂÍ‹ÁËÛ˘ ÁÂÓÈο Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ apple·Ú¿ıÂÛË Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔ-ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÂÓfiÙÂÚË ·applefi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘ÙÔ‡ appleÔ˘ ÙÔ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂappleÂÍ‹ÁËÛË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ·ÓÙ›ıÂÙÔ.√È ÔÌÔÈfiappleÙˆÙÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÁÂÓÈο ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È Î¿appleÔÈ· ·applefi ÙȘ apple·Ú·Î¿-Ùˆ Û¯¤ÛÂȘ:·) ΔÔ˘ appleÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, apple.¯. ŒÓ· ÌappleÔ˘Î¿ÏÈ ÎÚ·Û›.‚) ΔÔ˘ ÙfiappleÔ˘, apple.¯. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ¯ˆÚ¿ÊÈ.Á) ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, apple.¯. ∫˘Úȷ΋ appleÚˆ›.∂ÙÂÚfiappleÙˆÙÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË ÙˆÓ ÂÙÂÚfiappleÙˆÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜: ·) Û ÁÂÓÈ-΋ appleÙÒÛË Î·È ‚) Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ appleÙÒÛË.·) √ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Û ÁÂÓÈ΋ appleÙÒÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÔÈ appleÈÔ Û˘¯Ó¤˜ ·applefi ÙȘÔappleԛ˜ ›ӷÈ:°ÂÓÈ΋ ÎÙËÙÈ΋ (Û¯¤ÛË ÎÙ‹Û˘), apple.¯. Δ· Ûapple›ÚÙ· Ù˘ ºÚfiÛˆ˜.°ÂÓÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·˜ (appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È), apple.¯. ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ù˘Ìfi‰·˜.°ÂÓÈ΋ appleÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ (‰ËÏÒÓÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi), apple.¯. ΔÛÔ˘‚¿-ÏÈ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘.°ÂÓÈ΋ ‰È·ÈÚÂÙÈ΋ (ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Û‡ÓÔÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔappleÔ›Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi),apple.¯. ∫ÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡.°ÂÓÈ΋ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ (Û¯¤ÛË ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘), apple.¯. ∏ appleÙÒÛË ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜.°ÂÓÈ΋ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ (Û¯¤ÛË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘), apple.¯. √ ÛˆÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜.°ÂÓÈ΋ Ù˘ ·ÈÙ›·˜ (Û¯¤ÛË ·ÈÙ›·˜), apple.¯. ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ӛ΢.°ÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÎÔappleÔ‡ (Û¯¤ÛË ÛÎÔappleÔ‡), apple.¯. ·appleÔ‡ÙÛÈ· ¯ÔÚÔ‡.°ÂÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹˜ (Û¯¤ÛË Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ‹ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜), apple.¯. ∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ‹.°ÂÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ (Û¯¤ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡), apple.¯. ∏ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë.°ÂÓÈ΋ ÙfiappleÔ˘ (Û¯¤ÛË ÙÔappleÈ΋), apple.¯. ∏ Û˘Óı‹ÎË Ù˘ §ˆ˙¿Ó˘.°ÂÓÈ΋ ¯ÚfiÓÔ˘ (Û¯¤ÛË ¯ÚÔÓÈ΋), apple.¯. Δ¯ÓÔÙÚÔapple›· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘.‚) √ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ appleÔχ Ï›Á˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙȘ ÂÍ‹˜:∞ÈÙÈ·ÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (Û¯¤ÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜), apple.¯. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ‰‡Ô ̤ÙÚ· ‡„Ô˜.∞ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÔÛÔ‡ (Û¯¤ÛË appleÔÛfiÙËÙ·˜), apple.¯. ∫¿ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÚfiÌÔ apple¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·.Á. ∂apple›ıÂÙÔ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂappleÈı¤ÙÔ˘ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È appleÔχ Û˘¯Ófi˜ ÛÙȘ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ. ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ Ì ÙÔ Ô˘-ÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ì ‰‡Ô ÙÚfiappleÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜: ·) Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· appleÙÒÛË,ÔapplefiÙ ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÔÌÔÈfiappleÙˆÙÔ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ‚) Ó· Â›Ó·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-΋ appleÙÒÛË, ÔapplefiÙ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÙÂÚfiappleÙˆÙÔ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Âapple›ıÂÙÔ.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·1192. Δ√ √Àπ∞Δπ∫√ ∫∞π ∏ √¡√ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏119·) ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ ˆ˜ ÔÌÔÈfiappleÙˆÙÔ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi: ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ ÛÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË ·˘Ù‹ ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË È‰ÈfiÙËÙ·, apple.¯. ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ → ÙÔ¯·ÌËÏfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂappleÈı¤ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο appleÚÈÓ ·applefi ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. ∫·Ï‹ ̤ڷ ‰È¿ÏÂ͘.ŸÙ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ ¿ÚıÚÔ, ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ Ìapple·›ÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. Ô Î·Ïfi˜ Ì·ıËÙ‹˜.∂›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¤ÌÊ·Û˘ ‹ ·appleÔÛ·Ê‹ÓÈÛ˘ ‹ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜,ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ Ó· Ìapple·›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·applefi ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ȉ›ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ¿ÚıÚÔ ‹ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ·fiÚÈ-ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ, apple.¯. ˘Ó¿ÓÙËÛ ÌÈ· appleÏ·Ù›· ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ÙËÓ ›‰È· appleÂÚ›appleÙˆÛË, ·Ó appleÚÈÓ ·applefi ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˘apple¿Ú-¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ, ÙfiÙ ·˘Ùfi Âapple·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ, apple.¯. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏÂÈÛÂ.Δ· Âapple›ıÂÙ·, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÔÌÔÈfiappleÙˆÙÔÈ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ, ÌappleÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ÂappleÈıÂÙÈÎÔ› appleÚÔÛ-‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›.i) ∂appleÈıÂÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›: Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ appleÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÌÈ· ÌfiÓÈÌË È‰ÈfiÙËÙ·ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È ‰¤ÓÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi appleÔχ ÛÙÂÓ¿ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο, οappleÔÙÂÙfiÛÔ ÛÙÂÓ¿, appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ë ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ó· ·appleÔ‰Ôı› Ì ̛· ϤÍË, apple.¯. ÌÈÎÚ¿ appleÚ¿ÁÌ·Ù· →ÌÈÎÚÔappleÚ¿ÁÌ·Ù·.ø˜ ÂappleÈıÂÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·applefi Ù· Âapple›ıÂÙ·, Ù· ÂÍ‹˜:∞ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, apple.¯. ∞˘Ù‹Ó ÙË ¯·Ú¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤ÓȈ۷ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿.∞ÚÈıÌËÙÈο, apple.¯. ª·˜ ÂappleÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ ˘appleÔ˘ÚÁÔ›.ªÂÙÔ¯¤˜, apple.¯. √È apple·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ˘appleËÚÂÙÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ.√˘ÛÈ·ÛÙÈο, apple.¯. ∞ÁfiÚÈ apple·È‰› Î·È ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÌappleÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi.∂appleÈÚÚ‹Ì·Ù·, apple.¯. ∞Ó¤‚ËΠÛÙÔÓ apple¿Óˆ fiÚÔÊÔ.ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. Œ˙ËÛ ÌÈ· ˙ˆ‹ Ì ·Ó›· (·ÓÈ·Ú‹).˘¯Ó¿ ·applefi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂappleÈı¤ÙÔ˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË apple·Ú·Ï›appleÂÙ·È ÙÔ Ô˘-ÛÈ·ÛÙÈÎfi. ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ appleÔ˘ ̤ÓÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. ‹Á ÛÙË Ï·˚΋ (ÂÓÓ. ·ÁÔÚ¿). ∏ÔÌ¿‰· Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ (ÂÓÓ. ·ÁÒÓ˜).ii) ∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›: Â›Ó·È ÔÈ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› appleÔ˘ appleÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈ·apple·ÚÔ‰È΋ ȉÈfiÙËÙ·, apple.¯. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·ÁÚÈÂ̤ÓË Ìapple‹Î ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘. ø˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ›appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· Âapple›ıÂÙ·: fiÏÔ˜, ÔÏfiÎÏËÚÔ˜, ·Î¤Ú·ÈÔ˜, ÌÈÛfi˜, ÌÔ-Ófi˜, ‰ÈappleÏfi˜, ÌfiÓÔ˜, ÌÔÓ·¯fi˜ Î.¿.‚) ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˆ˜ ÂÙÂÚfiappleÙˆÙÔ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂappleÈı¤ÙÔ˘: ÛÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Û˘Ìappleϋڈ̷ ÛÙÔ Âapple›ıÂÙÔ, apple.¯. ◊Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ˘apple‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∫·ÓÔÓÈο ÙÔÂapple›ıÂÙÔ appleÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡. °È· ÏfiÁÔ˘˜ ‡ÊÔ˘˜ fï˜ ÌappleÔÚ› Ó· appleÚÔËÁÂ›Ù·È Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi,fiÙ·Ó ÂappleȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË Û’ ·˘Ùfi, apple.¯. ªapple‹Î Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÁÂÌ¿ÙË ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ªapple‹-Π۠ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÂÌ¿ÙË. ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˆ˜ ÂÙÂÚfiappleÙˆÙÔ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÁÂÓÈ΋ ‹ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ appleÙÒÛË.ŸÙ·Ó ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÁÂÓÈ΋ appleÙÒÛË, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·applefi ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓÔappleÔ›ˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÁÂÓÈ΋:°ÂÓÈ΋ Ù˘ ·Í›·˜, apple.¯. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ ‹Ù·Ó ¿ÍÈ· Ù˘ ӛ΢ Ù˘.°ÂÓÈ΋ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋, apple.¯. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÌÔ˘.°ÂÓÈ΋ Ù˘ ·ÈÙ›·˜, apple.¯. ŸÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ˘apple‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜.°ÂÓÈ΋ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋, apple.¯. ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜.√È ÁÂÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÛÂ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜.  Ԣ‰¤ÙÂÚÔ Î·È ÔÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜ ·ÓÙÈ-ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·applefi appleÚfiıÂÛË + ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, apple.¯. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎË Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘. ŸÏÔÈ Â›-Ì·ÛÙ ˘apple‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·120120ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏∏ Û¯¤ÛË Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ÁÂÓÈ΋ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‹ Ì ÙȘ appleÚÔı¤ÛÂȘ ·applefi Î·È apple·Ú¿ + Ô˘ÛÈ·-ÛÙÈÎfi ‹ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‹ Âapple›ıÂÙÔ ‹ Ú‹Ì· ‹ Âapple›ÚÚËÌ·, apple.¯. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·applefi ÙËÓ ¤ÍÔ-‰Ô. ∫·Ï‡ÙÂÚ· ·ÊÂÏ‹˜ apple·Ú¿ appleÔÓËÚfi˜.  ÌÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË apple¿ÓÙ· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ô fiÚÔÈ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·ÈÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √ appleÚÒÙÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, ÂÓÒ Ô ‰Â‡-ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË, apple.¯. √ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ (·ã fiÚÔ˜) ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ appleÂÚÈÛ-ÛfiÙÂÚÔ ·applefi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ (‚ã fiÚÔ˜). √ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ‚ã fiÚÔ˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ apple·Ú·Ï›appleÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ÂÓÓÔ›-Ù·È Â‡ÎÔÏ·, apple.¯. ‹ÌÂÚ· ‰Ô‡Ï„· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (ÂÓÓ. ·applefi fi,ÙÈ ÙȘ ¿ÏϘ ̤Ú˜).·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ΔÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ Î·ÓÔÓÈο ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È appleÚÈÓ ·applefi ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ. ˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ Û˘¯Ó¿Ó· Ìapple·›ÓÂÈ appleÚÈÓ ·applefi ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (Ú‹Ì·Ù·, ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ÎÙÏ.) Î·È Ó· Ù· οÓÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘Ú-ÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔ›ËÛË. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆapple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.·. ªÂ ÙÔ ÙÚ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ (·ÚÈıÌËÙÈÎfi).‚. ∏ apple·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΢ڛ·˜ ∞ÓÙˆÓÔappleÔ‡ÏÔ˘ ¤ÊÂÚ ٷ apple¿Óˆ οو (Âapple›ÚÚËÌ·).Á. ΔÔ Ó· Û˘ÌappleÂÚÈʤÚÂÙ·È Î·Ó›˜ Ì ·Ó¿ÚÌÔÛÙÔ ÙÚfiappleÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÂÌÈÙfi (Ú‹Ì·).‰. ΔÔ ÂÁÒ Î·È ÙÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÚÔÈ Ù˘ „˘¯·Ó¿Ï˘Û˘ (·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜).Â. ∫¿ı ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤¯ÂÈ Î·È Ù· Û˘Ó Ù˘ (appleÚfiıÂÛË).·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ϤÍÂȘ, ÂÓÒ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-̤Ó˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÏfiÁˆ Ù˘ appleÚfiÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘.2. ∏ apple·Ú¿ıÂÛË Î·È Ë ÂappleÂÍ‹ÁËÛË ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ‰‡Ô ›‰Ë ÔÌÔÈfiappleÙˆÙˆÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ, appleÔ˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ˆ˜ appleÚÔ˜ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ì ÙÔ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓ. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û¯¤Û˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙ· apple·Ú·Î¿Ùˆapple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. Δ· apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· · Î·È Á appleÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂappleÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ù· ‚ Î·È ‰ apple·Ú·ı¤ÛÂȘ.·. ∏ Û˘ÌappleÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.‚. ∂appleÈÛΤÊÙËΠʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù· °È¿ÓÓÂÓ·, ÙËÓ Ú¤‚Â˙·, ÙÔÓ §Ô‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·, fiϘ applefiÏÂȘ Ù˘∏apple›ÚÔ˘.Á. √È appleÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ μã ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, °ÂÚÌ·ÓÔ›, °¿ÏÏÔÈ, ÕÁÁÏÔÈ, ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, ƒÒÛÔÈ Î·È π¿appleˆÓ˜,Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÎÌ¿˙Ô˘Ó ÌÂÙ·appleÔÏÂÌÈο.‰. ª·ıËÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ appleÚÔÛˆappleÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ‹Ù·Ó apple·ÚfiÓÙ˜.·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙ· · Î·È Á Ù· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ· (Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, °ÂÚÌ·ÓÔ›, °¿ÏÏÔÈ, ÕÁÁÏÔÈ, ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, ƒÒ-ÛÔÈ Î·È π¿appleˆÓ˜) ¤¯Ô˘Ó appleÈÔ ÛÙÂÓ‹ ¤ÓÓÔÈ· ·applefi Ù· appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓ·, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙ· ‚ Î·È ‰ Ù· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·(applefiÏÂȘ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ appleÚÔÛˆappleÈÎÔ‡) ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÓÔÈ· appleÈÔ Â˘Ú›· ·applefi fi,ÙÈ Ù· appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓ·.3. ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘¯Ó¿ ‰‡Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ›‰È· appleÙÒÛË, appleÔ˘ ÙÔ ¤Ó· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ. ·Ú·ÙËÚ‹-ÛÙ ÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôappleԛ˜ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.·. º¤Ú ÌÔ˘, Û apple·Ú·Î·ÏÒ, ¤Ó· appleÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi.‚. ‹Á·ÈÓ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¤Ó· ÌappleÔ˘Î¿ÏÈ Ìapple›Ú·.Á. ◊Ù·Ó ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÛË̤ÚÈ.‰. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Ì·˜ ¤ÁÈÓ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‚Ú¿‰˘.


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·1212. Δ√ √Àπ∞Δπ∫√ ∫∞π ∏ √¡√ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏121Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÓÂÚfi (·), Ìapple›Ú· (‚), ÌÂÛË̤ÚÈ (Á) Î·È ‚Ú¿‰˘ (‰) appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ appleÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È:appleÔÙ‹ÚÈ (·), ÌappleÔ˘Î¿ÏÈ (‚), ¢Â˘Ù¤Ú· (Á) Î·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· (‰). ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¿appleÔÈ·Û¯¤ÛË. ŒÙÛÈ ÛÙ· · Î·È ‚ Ë Û¯¤ÛË Â›Ó·È ÙÔ˘ appleÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÛÙ· Á Î·È ‰ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.4. √È ÂappleÈıÂÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ηٿ ηÓfiÓ· appleÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ Ϥ͢ appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó. ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi fï˜ Ó·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÏÏË ı¤ÛË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ appleÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· appleÂÙ‡¯ÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆapple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.·. •ÂΛÓËÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ‰È‹ÁËÌ· ÁÈ· ‰‡Ô ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜.‚. ¤Ú·Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ·ÓÈ·Ú‹.Á. ¤Ú·Û ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ Û ÌÈ· ·ÎÙ‹ ÊÈÏfiÍÂÓË.·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙÔ · Ô ÂappleÈıÂÙÈÎfi˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ appleÚÔËÁ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÛÙÔappleÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ‰˘Ô ¿ÏϘ ϤÍÂȘ (ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜). √È Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌappleÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌappleÔ˘ÓÎ·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi (… ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜) ·ÏÏ¿, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ηÈappleÚÈÓ ·applefi ÙÔÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi (... ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜). ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË ·appleÔÙÂÏ› Û˘ÓÂÈ-‰ËÙ‹ ÂappleÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ appleÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ appleÚÔÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. Ù· ‚ Î·È Á ÔÈ ÂappleÈıÂÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-ÛÌÔ› ¤appleÔÓÙ·È ÙˆÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ, apple¿ÏÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¤ÌÊ·Û˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ·˘Ùfi ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·-ÛË ÛÙË ÛËÌ·Û›· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ·applefi ÙÔ˘˜ ÂappleÈıÂÙÈÎÔ‡˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.5. √È ÂÙÂÚfiappleÙˆÙÔÈ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Û ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ‹ Û Âapple›ıÂÙÔ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·Ù›ıÂ-ÓÙ·È ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefi ΛÌÂÓ· Ì ÂÙÂÚfiappleÙˆÙÔ˘˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰›appleÏ· Û οı ·applefiÛapple·ÛÌ· Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-ÛÌfi˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È.·. Δ· ̤ÏË Ù˘ ¯ÔÏ‹˜ ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ‰‡Ô ̤ÚË [‰È·ÈÚÂÙÈ΋].‚. Δ· ΛÌÂÓ· Âappleȉ¤¯ÔÓÙ·Ó ‰‡Ô Âapple›apple‰· ÂÚÌËÓ›·˜ [ȉÈfiÙËÙ·˜].Á. ŒappleÚÂapple ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ̤ڷ˜ [¯ÚfiÓÔ˘].‰. ∂ÈÛ¤appleÚ·ÙÙ ηٿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ appleÔ˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ [‰È·ÈÚÂÙÈ΋].Â. Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ appleÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ [·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋].ÛÙ.ΔÔ apple·ÓÂappleÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÌÈ· ÂappleÈÛÙÔÏ‹ [ÙfiappleÔ˘].˙. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ appleÚ¿ÁÌ· Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ÊˆÓ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘ appleÔ˘ Ï›appleÂÈ [˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈ΋].Ë. μÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·applefi ÙÔ Ûapple›ÙÈ ÙÔ˘ ·‡ÏÔ˘, ›‰·Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ [ÎÙËÙÈ΋].ı. ∂Ïapple›˙ˆ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ‹ [Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜].


GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ÂÏ›‰·122122ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏À¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞√¡√ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏∞ƒ£ƒ√ + √Àπ∞Δπ∫√√Àπ∞Δπ∫√ + √Àπ∞Δπ∫√∂π£∂Δ√ + √Àπ∞Δπ∫√√ÌÔÈfiappleÙˆÙÔ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜∂ÙÂÚfiappleÙˆÙÔ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ΔÔ Âapple›ıÂÙÔ ˆ˜ ÔÌÔÈfiappleÙˆÙÔ˜appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˆ˜ ÂÙÂÚfiappleÙˆÙÔ˜appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜·Ú¿ıÂÛË∂appleÂÍ‹ÁËÛË ÁÂÓÈ΋ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋∂appleÈıÂÙÈÎfi˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜Â ÁÂÓÈ΋


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1233. Δ√ ƒ∏ª∞ ∫∞π ∏ ƒ∏ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏1233. Δ√ ƒ∏ª∞ ∫∞π ∏ ƒ∏ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘¢È·ı¤ÛÂȘ Î·È ÊˆÓ¤˜, ¯ÚfiÓÔÈ, ÂÁÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜,ÙÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ: ÔÈ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘3.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·ΔÔ Ú‹Ì· ·appleÔÙÂÏ› ·applefi Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ¿appleÔ„Ë ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô apple¿Óˆ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë appleÚfiÙ·ÛË Ù˘Ӥ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜. ªÂ ·˘Ùfi ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜,apple.¯. OÈ ÂappleÈ‚¿Ù˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·applefi ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ΔÔ Ú‹Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô appleÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈı-Ìfi Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ appleÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi Î·È apple·Ú¿ÏÏËÏ· ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÙÔÌ‹Ó˘Ì· appleÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È ·applefi ÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË, apple.¯. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌÂÙÔÓ ıÂ›Ô ÙÔ˘.∏ ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ú‹Ì· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ÙÔ Û˘-ÌappleÏËÚÒÓÔ˘Ó (·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·), apple.¯. √ ·‡ÏÔ˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Ú·‰ÈfiʈÓÔ.ªappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·È ÌfiÓÔ ·applefi ÙÔ Ú‹Ì·, apple.¯. ∏ ∑ˆ‹ apple·›˙ÂÈ. ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙË ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ‰¤ÓÔÓÙ·È ÓÔËÌ·ÙÈο ÙfiÛÔ ÛÙÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ appleÔ˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ·appleÔ‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ì ¤Ó·Ú‹Ì·, apple.¯. √ ˆÙ‹Ú˘ ÓÈÒıÂÈ appleÏ‹ÍË → √ ˆÙ‹Ú˘ appleÏ‹ÙÙÂÈ. ∏ ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÙÔ ÛÙÔȯ›ÔappleÔ˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ, ÂappleÂÍËÁ› Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· appleÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Û ÌÈ· appleÚfiÙ·ÛË.3.2.ΔÔ Ú‹Ì· Î·È Ù· apple·ÚÂapplefiÌÂÓ¿ ÙÔ˘Δ· apple·ÚÂapplefiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ı¤ÛÂȘ, ÔÈ ÊˆÓ¤˜, ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ, ÔÈ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ, ÙÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÔÈ·ÚÈıÌÔ› Î·È Ù· appleÚfiÛˆapple·. ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ªÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ (ÛÛ. 74-77) apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi appleÔ˘ Â͢appleËÚÂÙÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù‡-appleˆÓ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∂‰Ò apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Ì ÛÎÔapplefi Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ÛÙË ‡ÓÙ·ÍË.·. ¢È·ı¤ÛÂȘ Î·È ÊˆÓ¤˜√È ÊˆÓ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù‡appleˆÓ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ÂÓÒ Ë ‰È¿ıÂÛË ÔÚ›˙ÂٷȈ˜ Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ó ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ÂÓÂÚÁ› ‹ apple·ı·›ÓÂÈ ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·appleÏÒ˜Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË. √È ÊˆÓ¤˜ Â›Ó·È ‰‡Ô (ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Î·È apple·ıËÙÈ΋), ÂÓÒ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ (ÂÓÂÚ-ÁËÙÈ΋, apple·ıËÙÈ΋, ̤ÛË Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚË). ∞applefi ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÓ ÊˆÓ¤˜ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ªÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÂȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ‡ÓÙ·Í˘ Î·È Ù˘ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·˜.ªÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ «ÂÓÂÚÁËÙÈ΋» Î·È «apple·ıËÙÈ΋» Û˘Ìapple›appleÙÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ʈӤ˜, ·˘Ùfi ‰Â ÛË-Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ Û˘Ìapple›appleÙÔ˘Ó apple¿ÓÙ· Î·È ÔÈ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ Ì ÙȘ ÛËÌ·ÛÈÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ŒÙÛÈ, ˘apple¿Ú¯Ô˘ÓÚ‹Ì·Ù· appleÔ˘ ÂÌapple›appleÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ, ·ÏÏ¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ apple·ıËÙÈ΋ ‹ ÛÙË Ì¤ÛË ‰È¿ıÂÛË, apple.¯. apple·-ı·›Óˆ, ÏÈÒÓˆ, Í·appleÏÒÓˆ, Î·È ¿ÏÏ· appleÔ˘ ÂÌapple›appleÙÔ˘Ó ÛÙËÓ apple·ıËÙÈ΋ ʈӋ, ·ÏÏ¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰È¿-ıÂÛË, apple.¯. ¤Ú¯ÔÌ·È, ·Ó¤¯ÔÌ·È, ‰¤¯ÔÌ·È Î.¿.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·124124ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó appleˆ˜ ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ÂÓÂÚÁ›. Δ· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÂÚÁËÙÈο, apple.¯. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÂappleÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜. Δ· ÂÓÂÚÁËÙÈ-ο Ú‹Ì·Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÌÂÙ·‚·ÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿‚·Ù·. ªÂÙ·‚·ÙÈο ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ‰Â›-¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ appleËÁ·›ÓÂÈ (ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È) Û ¤Ó· appleÚfiÛˆappleÔ, ˙ÒÔ, ηٿÛÙ·ÛË ‹appleÚ¿ÁÌ·, apple.¯. ∏ μ·ÛÈÏÈ΋ Îfi‚ÂÈ apple·Ù¿Ù˜. ∞ÌÂÙ¿‚·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ˘appleÔ-ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ appleËÁ·›ÓÂÈ (‰Â ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È) appleÔ˘ıÂÓ¿, apple.¯. Δ· apple·È‰È¿ apple·›˙Ô˘Ó. √ÚÈṲ̂ӷ ÂÓÂÚÁË-ÙÈο Ú‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈο Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ·ÌÂÙ¿‚·Ù·, apple.¯. ∏∑ˆ‹ ÛappleÔ˘‰¿˙ÂÈ ºÈÏÔÛÔÊ›· (ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi), ·ÏÏ¿ ∏ ∑ˆ‹ ÛappleÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (·ÌÂÙ¿‚·ÙÔ). ∏ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È appleÈÔ Û˘¯Ó¿ ·applefi fi,ÙÈ Ë apple·ıËÙÈ΋ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiappleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÛÙÔÓ ÌË Âapple›ÛËÌÔ ÁÚ·appleÙfi.·ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó appleˆ˜ ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ apple·ı·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ, apple.¯. ∏ ºÚfi-Ûˆ ·‰È΋ıËΠ·applefi ÙȘ ʛϘ Ù˘. ∞˘Ùfi˜ ‹ ·˘Ùfi appleÔ˘ appleÚÔηÏ› ÙÔ apple¿ıËÌ· ¿ÏÏÔÙ apple·Ú·Ï›appleÂÙ·È,apple.¯. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ˙·Ï›ÛÙËÎÂ, Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·applefi ÌÈ· ÊÚ¿ÛË appleÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ appleÚfiıÂÛË·applefi Î·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· Ì ÙË ÌÂ, apple.¯. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ˙·Ï›ÛÙËΠ·applefi ÙȘ ʈӤ˜. ∏ ÊÚ¿ÛË appleÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙÔ ·applefi (‹ Ì ÙÔ ÌÂ) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È appleÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ. ∏ apple·ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ٷÈ, fiÙ·Ó Ô ÔÌÈÏË-Ù‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁË-ÙÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘, Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙËÙ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, apple.¯. √È ÙÂÏÈÎÔ› ‚·ıÌÔ› ‰Èη›ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ (ÂÓÂÚÁ.), ·ÏÏ¿ √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÈηÈÒıËηӷapplefi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (apple·ıËÙ.). ∏ apple·ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ Û ‡ÊÔ˜ Ù˘appleÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. Ôχ Û˘¯Ó‹ Â›Ó·È Âapple›Û˘ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ ÂȉËÛÂÔ-ÁÚ·ÊÈÎfi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÏfiÁÔ.ª¤ÛË ‰È¿ıÂÛË ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔappleÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó appleˆ˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ÂappleÈ-ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ. Δ· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û·, apple.¯. ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¯ÙÂÓ›˙ÂÙ·È appleÚÔÛÂÎÙÈο. ∂›Ó·È‰˘Ó·Ùfi fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ̤ÛË ‰È¿ıÂÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÂÎÙÂÏ› ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ÙÔ›‰ÈÔ ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ οappleÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, apple.¯. √ ÎÏËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Û¯Ô-Ï›Ԣ Ì·˜ ÎÔ˘Ú‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÔ˘Ú¤· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘. Δ· ̤۷ Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó appleˆ˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·appleÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ÂappleÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘ÙÔapple·ı‹, apple.¯. ∏ ÔÊ›· ÏÔ‡˙ÂÙ·È,ÂÓÒ ·˘Ù¿ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٿ ÙËÓ ÔappleÔ›· ·ÏÏËÏÔÂappleËÚ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛ-ÛfiÙÂÚ· ˘appleÔΛÌÂÓ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÏËÏÔapple·ı‹, apple.¯. √ Δ¿Î˘ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÙËÏÂʈÓÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿.√˘‰¤ÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó appleˆ˜ ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ Ô‡Ù ÂÓÂÚÁ› Ô‡Ù apple·ı·›ÓÂÈοÙÈ, ·appleÏÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË. Δ· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ô˘‰¤ÙÂÚ·, apple.¯. O ·‡ÏÔ˜ÎÔÈÌ¿Ù·È appleÔχ.‚. √È ¯ÚfiÓÔÈ√È ¯ÚfiÓÔÈ Â›Ó·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ› Ù‡appleÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ‰ËÏÒÓÂÙ·È applefiÙ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi appleÔ˘ ÛË-Ì·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·. √È ¯ÚfiÓÔÈ Â›Ó·È ÙÚÈÒÓ ÂȉÒÓ: ·) ÔÈ apple·ÚÔÓÙÈÎÔ›, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ apple·ÚfiÓ(ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ Î·È apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜), ‚) ÔÈ apple·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ›, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ (apple·Ú·Ù·-ÙÈÎfi˜, ·fiÚÈÛÙÔ˜ Î·È ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜), Î·È Á) ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ›, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (ÂÍ·-ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜, Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜). √È apple·Ú·apple¿Óˆ ¯ÚÔÓÈΤ˜Û¯¤ÛÂȘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙȘ ·ÚȘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ۯ¤ÛË ÌÂÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ appleÔ˘ ÂÎʈÓÂ›Ù·È Ô ÏfiÁÔ˜. ªÂ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ô ÙÚfiappleÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë appleÚ¿ÍË appleÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· Û ۯ¤ÛËÌ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘. °È· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ‚Ï. appleÈÔ Î¿Ùˆ, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ú‹-Ì·ÙÔ˜, Û. 129.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1253. Δ√ ƒ∏ª∞ ∫∞π ∏ ƒ∏ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏125∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋·ÚÔÓÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ√ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜√ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ apple·ÚfiÓ Û˘Ó¯Ҙ ‹ Âapple·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È,apple.¯. √È ‰È·ÎÔapple¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰‡Ô Ì‹Ó˜.√ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Âapple›Û˘:·)  ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi, apple·Á¯ÚÔÓÈÎfi ‹ ·¯ÚÔÓÈÎfi, ·ÚÔ˜, fiappleˆ˜ ÔÈ apple·ÚÔÈ̛˜ Î·È Ù·ÁÓˆÌÈο. ΔfiÙ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁÓˆÌÈÎfi˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜, apple.¯. ŸappleÔÈÔ˜ ‚È¿˙ÂÙ·È ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ.‚)  ·ÊËÁ‹ÛÂȘ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û appleÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ apple·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì ÛÎÔapplefi Ó· ‰Ôı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ-ÓÙ¿ÓÈ· ÛÙËÓ appleÂÚÈÁÚ·Ê‹. ΔfiÙ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜, apple.¯. ◊Ì·ÛÙ·Ó ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi Î·È appleÂ-ÚÈ̤ӷÌ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. •·ÊÓÈο ¤Ú¯ÂÙ·È Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ÓË Ë ∞Ï›ÎË Î·È Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Ó¤Ô.Á)  ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôappleԛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÔappleˆÛ-‰‹appleÔÙÂ, apple.¯. ΔËÓ ÂapplefiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.√ apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜√ apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ¤ÁÈÓ appleÚÈÓ ·applefi ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓÔappleÔ›· ÂÎʈÓÂ›Ù·È Ô ÏfiÁÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙÔ apple·ÚfiÓ, apple.¯. ∏ ΢-‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂappleÈ‚¿ÏÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜.  appleÔÏϤ˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ Ô apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·applefiÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ. °È’ ·˘Ùfi ÌappleÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Î·È apple·ÚÂÏıÔÓÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜, apple.¯. √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹-ÛÂÈ appleÔÏÏ¿ ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ → √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ˙‹ÙËÛ appleÔÏÏ¿ ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∏ ·ÓÙÈη-Ù¿ÛÙ·ÛË fï˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, apple.¯. ÂÓÒ ÌappleÔÚ› Ó· ÂÈappleˆı›ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Ë ÊÚ¿ÛË: ÕÓÔÈÍ ¤Ó· Ì·Á·˙› Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÙÔ ÎÏ›ÛÂÈ,‰ÂÓ ÌappleÔÚ› fï˜ Ó· ÂÈappleˆı› Ë ÊÚ¿ÛË: Œ¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· Ì·Á·˙› Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ó·Áο-ÛÙËΠӷ ÙÔ ÎÏ›ÛÂÈ. (Ù· apple·Ú·apple¿Óˆ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌappleÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ô ¯ÚÔÓÈ-Îfi˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ apple·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ, ÂÓÒ ÌappleÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ·fiÚÈÛÙÔ)√ apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜, fiÙ·Ó Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈË ¯ÚÔÓÈ΋ ·applefiÛÙ·ÛË, Ë ÔappleÔ›· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ appleÚ¿Í˘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ·applefi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ appleÚ¿ÍË ·˘Ù‹, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, apple.¯. ∏ ∂ϤÓË ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› Û ‚È‚ÏÈÔappleˆÏ›Ô. °ÂÓÈÎÒ˜ apple¿-ÓÙˆ˜, Ù· ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏ-ÏËÓÈ΋˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹.·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ√ apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜√ apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ Û˘Ó¯Ҙ ‹ Âapple·Ó·-Ï·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, apple.¯. ∂ΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰Ô‡Ï¢· Û’ ¤Ó·Ó ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. √ apple·-Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Âapple›Û˘ Ì appleÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ ı·, ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ‰ÂÓ appleÚ·Á-Ì·ÙÔappleÔÈÂ›Ù·È Â›Ù appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ Â›Ù ÁÈ· ÙÔ apple·ÚfiÓ Â›Ù ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, apple.¯. ¡fiÌÈ˙· appleˆ˜ı· ¤Ê¢Á ۋÌÂÚ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜.√ ·fiÚÈÛÙÔ˜√ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ, apple.¯. √ ÛÂÚ‚È-ÙfiÚÔ˜ ηı¿ÚÈÛ fiÏ· Ù· ÙÚ·apple¤˙È·.√ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Âapple›Û˘:·)  ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôappleԛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ appleÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ apple·ÚfiÓ, ÙȘ Ôappleԛ˜ ηٿ ηÓfiÓ· ‰Ë-ÏÒÓÂÈ Ô ÂÓÂÛÙÒÙ·˜. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û ÁÓˆÌÈο Î·È apple·ÚÔÈ̛˜ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁÓˆÌÈÎfi˜ ·fiÚÈ-ÛÙÔ˜, apple.¯. √ ÙÚÂÏfi˜ ›‰Â ÙÔÓ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ Î·È ÙÔÓ ÊÔ‚‹ıËÎÂ.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·126126ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏‚)  ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôappleԛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔappleˆÛ‰‹appleÔÙ ηÈÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, apple.¯. ٛϠÌÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· ÂÛ‡ ÎÈ ÂÁÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ‹Úı·.√ ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜√ ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ, appleÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Î¿-appleÔÈ· ¿ÏÏË appleÔ˘ Âapple›Û˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ, apple.¯. √ ·ÓÙÈappleÚfi‰ÚÔ˜ ›¯Â ʇÁÂÈ, fiÙ·Ó ÙÔÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ÛÙÔÙËϤʈÓÔ.√ ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Âapple›Û˘:·) °È· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Î¿appleÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤ÁÈÓ ÛÙÔ appleÔχ Ì·ÎÚÈÓfi apple·ÚÂÏıfiÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛÙ› ·˘-Ù‹ Ì οappleÔÈ· ¿ÏÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, apple.¯. ∫¿appleÔÙÂ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·¯Â›Ô. ÙËÓappleÂÚ›appleÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ ÌappleÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Î·È Ì ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ, apple.¯. ∫¿appleÔÙ ˷‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΤډÈÛ ÛÙÔ Ï·¯Â›Ô.‚) ªÂ appleÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ ı·, ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Î¿appleÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ·Ó Î·È ı· ‹Ù·Ó ‰˘-Ó·Ùfi Ó· ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ, apple.¯. ∫¿ı ÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ı· ›¯Â ʇ-ÁÂÈ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ¤Ê˘ÁÂ.ªÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ√ Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜√ Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Û οappleÔÈ·ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, apple.¯. ∞‡ÚÈÔ ÙÔ appleÚˆ› Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ı· ÛÔ˘ ʤÚÂÈ Ù· ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù·.√ Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Âapple›Û˘:·) ∞ÓÙ› ÁÈ· ÂÓÂÛÙÒÙ·, ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÌÈ· Âapple·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, apple.¯. √ ÂÚÈÎÏ‹˜ οı ÌÂÛË-̤ÚÈ ı· ÂappleÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·applefi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ı· Ê¿ÂÈ, ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È ı· ‰ÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.‚) apple·ÓÈfiÙÂÚ·, Û ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ, ·ÓÙ› ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ, apple.¯. √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠηÈÛappleÔ‡‰·Û ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ˙‹ÛÂÈ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ·Ú›ÛÈ. £· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈfï˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ.√ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜√ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û˘ÓÂ-¯Ò˜ ‹ ı· Âapple·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, apple.¯. ΔÔ Ó¤Ô ‰È·ÛÙËÌfiappleÏÔÈÔ ı· Ù·Íȉ‡ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.√ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜√ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ë ÔappleÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ı·¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, appleÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ›Ù ‰ËÏÒÓÂÙ·È Â›Ù ˘appleÔÓÔ-›ٷÈ, apple.¯. ŸÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌappleÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·.Á. ∂ÁÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜ªÂ ÙȘ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È appleÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì οı ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi appleÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·.√È ÂÁÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ›Ù Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚ›ˆÓ appleÚÈÓ ·applefi ÙÔ˘˜ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ: ÔÈ appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ Î·È ÔÈ ·appleÚfiÛˆapple˜. √È appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È Ë ÔÚÈÛÙÈ-΋, Ë ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Î·È Ë appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. ÂÚapple¿Ù· ÁÚ‹ÁÔÚ· (appleÚÔÛÙ.). √È ·appleÚfiÛˆapple˜ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ Â›Ó·È ·˘-Ù¤˜ appleÔ˘ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ηÈÂ›Ó·È ÙÔ ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ Î·È Ë ÌÂÙÔ¯‹, apple.¯. ¢È·‚¿˙ÂÈ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÌÂÙÔ¯‹).ΔÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛËÙˆÓ ÂÁÎÏ›ÛÂˆÓ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹, apple.¯. ¡· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Ï·¯Â›Ô Î·È ÙfiÙÂ


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1273. Δ√ ƒ∏ª∞ ∫∞π ∏ ƒ∏ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏127appleÔÈÔ˜ ÙÔÓ appleÈ¿ÓÂÈ! (˘appleÔıÂÙÈ΋ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ·). √È ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ: Ë ÂappleÈÛÙËÌÈ΋ Î·È Ë ‰ÂÔÓÙÈ-΋. ∂appleÈÛÙËÌÈ΋ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÔÔÌÈÏËÙ‹˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi appleÔ˘ ϤÂÈ, apple.¯. Ú¤appleÂÈ Ó· appleÂÚ¿Û·Ù appleÔχ ηϿ ÛÙÔ Ù·Í›‰È. ¢ÂÔÓÙÈ΋ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· ›ӷȷ˘Ù‹ appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔ›Ë-ÛË ·˘ÙÔ‡ appleÔ˘ ϤÂÈ, apple.¯. §¤ˆ Ó· apple¿ˆ Û‹ÌÂÚ· ı¤·ÙÚÔ. √È ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ̤ӷ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÁψÛÛÈÎÒÓ (apple.¯. Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ÙÚÔappleÈο Ú‹Ì·Ù·, ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÎÙÏ.) Î·È Â͈-ÁψÛÛÈÎÒÓ (apple.¯. ·Ó·Û‹ÎˆÌ· Ò̈Ó, ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÎÙÏ.) ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ, ÁÈ·-Ù› Î·È ÔÈ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ –΢ڛˆ˜ ÔÈ appleÚÔÛˆappleÈΤ˜– ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜.√È ÂÁÎÏ›ÛÂȘ√È appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË appleÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ‚¤‚·ÈË, apple.¯. ∏ ∂ÏÏ¿-‰· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∂˘ÚÒappleË. ˘¯Ó¿ fï˜ ÌappleÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÛË̷ۛ˜, fiappleˆ˜ ÙË ‰˘-Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ (apple.¯. £· appleÂÙÔ‡Û ·applefi ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘, ·Ó ¤apple·ÈÚÓ ÙÔ ‰›appleψ̷), ÙËÓ appleÈı·ÓfiÙËÙ·(apple.¯. ¢ÂÓ ‹Úı ·ÎfiÌË. £· ÙÔÓ apple‹ÚÂ Ô ‡appleÓÔ˜), ÙËÓ Â˘¯‹ (apple.¯. ∞˜ ÙÔÓ ¤‚ÏÂapple ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ) Î·È ÙËÓapple·Ú¿ÎÏËÛË (apple.¯. ¢ÂÓ appleÚÔÛ¤¯ÂȘ ÏÈÁ¿ÎÈ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÔ˘). °È· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ‚Ï. ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜ (Û. 128).∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ¿ÚÓËÛË ‰Â(Ó). ŸÙ·Ó ‰ËÏÒÓÂÈ Â˘¯‹, ¤¯ÂÈ ¿ÚÓËÛË ÌË(Ó).∏ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋∏ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ÂappleÈı˘ÌËÙfi, apple.¯. ∞Ó Ì·ÁÂÈ-Ú¤„ˆ ÁÂÌÈÛÙ¿, ı· Â›Ó·È fiÏÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ. ˘¯Ó¿ apple·›ÚÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÛË̷ۛ˜, fiappleˆ˜ Ù˘ appleÚÔÙÚÔapple‹˜(apple.¯. ∞˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ÊÏ˘·Ú›·!), Ù˘ apple·Ú·¯ÒÚËÛ˘ (apple.¯. ∞˜ ‰Â¯Ùԇ̠ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹·ÎfiÌË ¤Ó·Ó), Ù˘ ¢¯‹˜ (apple.¯. ª·Î¿ÚÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ), Ù˘ ·appleÔÚ›·˜ (apple.¯. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ηϿ Ù· Ó¤·, appleÒ˜Ó· ÙÔ˘ ÙÔ appleˆ;), Ù˘ appleÚÔÛÙ·Á‹˜ (apple.¯. ¡· Ù· appleÂȘ fiÏ·), Ù˘ ·apple·ÁfiÚ¢Û˘ (apple.¯. [N·] ªËÓ appleÈÛÙ‡ÂȘÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·) Î.¿. °È· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ‚Ï. ÛÙËÓ ÂÓfi-ÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜.∏ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·applefi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ó·, ·˜, ηıÒ˜ Î·È ·applefi ÙÔ fiÙÈ Û˘Ó‰˘¿˙Â-Ù·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ·Ó, ¿Ó, fiÙ·Ó, appleÚÈÓ, appleÚÈÓ Ó·, ÌfiÏȘ, appleÚÔÙÔ‡, ¿Ì·, ÁÈ· Ó·, Ì‹appleˆ˜.ÙȘ ·apple·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÌfiÚÈÔ Ó·, apple.¯. (¡·) ªËÓ ÙÔÓ·ÎÔ‡˜ Û fi,ÙÈ ÛÔ˘ ϤÂÈ.∏ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÌË(Ó).∏ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋∏ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Û˘Óı‹ÎË ÌappleÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ appleÚÔÛÙ·Á‹ (apple.¯. ÚÔ¯ˆ-Ú‹ÛÙ ·ÚÁ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ appleÚÔ˜ Ù· ÂÌappleÚfi˜), apple·Ú¿ÎÏËÛË (apple.¯. ∂Ï¿ÙÂ, Û·˜ apple·Ú·Î·ÏÒ, ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Û·˜)Î.¿. °È· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ‚Ï. appleÈÔ Î¿Ùˆ, ÛÙËÓ ÂÓfi-ÙËÙ· √È ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜.√È ·appleÚfiÛˆapple˜ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ∏ ÌÂÙÔ¯‹∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÚÂȘ Ù‡appleÔ˘˜: ·) ¤Ó·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒ-Ù· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜, ‚) ¤Ó·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Î·È Á) ¤Ó·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂ-ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·128128ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏·) ∏ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙË Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ appleÚ¿ÍË appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi-¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ appleÚ¿ÍË appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÂÙÔ¯‹, apple.¯. Œ‰È-Ó ÂÓÙÔϤ˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi. ∏ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ¤¯ÂÈ apple¿ÓÙ· ÙÔ˘appleÔΛÌÂÓfi Ù˘ Û appleÙÒÛË ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ (Û˘ÓËÌ̤ÓË ÌÂÙÔ¯‹), apple.¯. ∏ ∂ϤÓË ¤Ê˘Á ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ûapple›ÙÈ.  ÔÚÈṲ̂Ó˜–Ûapple¿ÓȘ– appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ÌappleÔÚ› ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·applefi ÙÔ ˘appleÔΛ-ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, apple.¯. ∞Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ô˘Ófi, Ô È‰ÚÒÙ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ú¤ÂÈ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ∏ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÙÚfiappleÔ,·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚfiÓÔ, ·ÈÙ›·, ˘applefiıÂÛË Î·È ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË (ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹), apple.¯. ŒÊ˘Á appleÂÚapple·ÙÒÓÙ·˜‚È·ÛÙÈο (ÙÚfiappleÔ˜).‚) √ Ù‡appleÔ˜ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ÎÏ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË Î·È ÛÙÔ˘˜‰˘Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Âapple›ıÂÙÔ (ÂappleÈıÂÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹), apple.¯. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μã Ù¿Í˘ ‹Ù·Ó¯ı˜ ·Ó·Ûٷو̤ÓÔÈ.Á) ∏ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ÎÏ›ÓÂÙ·È ÎÈ ·˘Ù‹ ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÚÈı-ÌÔ‡˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Âapple›ıÂÙÔ (ÂappleÈıÂÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹), apple.¯. √ appleÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÈ-ÌÒÌÂÓÔ appleÚfiÛˆappleÔ. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, apple.¯. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ.ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌappleÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÔÈ appleÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎÔ› Ù‡appleÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔ-¯‹ ÙÔ˘ apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì apple·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiappleÔÌ ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜, ÌfiÓÔ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó appleÚ¿ÍË appleÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓË ·applefi ÙËÓappleÚ¿ÍË appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘, apple.¯. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÁÚ¿„ÂÈ fiϘ ÙȘ ÂappleÈÛÙÔϤ˜, ¤ÓȈıÂÛ›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Û -ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ ‹ -ÒÓ, -Ô‡Û·, -fiÓ/-Ô‡Ó,ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ (-·˜, -·Û·, -·Ó) Î·È ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ (-›˜,-›۷, -¤Ó), appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û appleÔχ Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ Âapple›ıÂÙ·, apple.¯. √ ·Ú¯ÈÂapple›ÛÎÔappleÔ˜ ÂappleÈ‚Ú¿‚¢Û ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙÒÓÙ˜ ÙËÓ ∞Á›· °Ú·-Ê‹. √È ÂÏapple›Û·ÓÙ˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰È·„‡ÛÙËηÓ. Δ· ÂÓÈÛ¯˘ı¤ÓÙ· Ì ÙfiÓÔ˘˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ¿ÓÙÂÍ·Ó ÛÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ apple›ÂÛË ÙÔ˘ appleÔÙ·ÌÔ‡ (‚Ï. Î·È Û. 96).ΔÔ ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔΔÔ ·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÎÏÈÙÔ˜ Ù‡appleÔ˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi appleÂÚÈ-ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, apple.¯. ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ, ¤¯Ô˘Ì ˙‹ÛÂÈ.√È ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜∂appleÈÛÙËÌÈ΋ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ·∏ ÂappleÈÛÙËÌÈ΋ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· ηχappleÙÂÈ ¤Ó· Ê¿ÛÌ· ÛËÌ·ÛÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ÁÈ’ ·˘Ùfi appleÔ˘ ϤÂÈ, appleÔ˘ ÛÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ˘applefiıÂÛË Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ë ÚËÙ¿ ‰Ëψ̤ÓË ‚Â-‚·ÈfiÙËÙ·. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛË̷ۛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:ÀapplefiıÂÛË∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ˘applefiıÂÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi appleÔ˘ ϤÂÈ. ∂ÎʤÚÂÙ·È Ì ÙÔ Ó· + ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, Ù· ·Ó, ¿Ó,¿Ì·, ¤ÙÛÈ Î·È, ·˜ + ÔÚÈÛÙÈ΋ appleÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î.¿., apple.¯. ¡· ͤÚÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ ÙÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ·applefi ÙË ˙ˆ‹ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ı· ʇÁÔ˘Ó ·applefi ÙȘ applefiÏÂȘ. ∞˜ ›¯Â ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ı· ¤‚ÏÂapple˜ appleÔ‡ ı· ‹Ù·Ó.¢˘Ó·ÙfiÙËÙ·∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ·˘Ùfi appleÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ. ∂ÎʤÚÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÌappleÔÚ› + ˘appleÔÙ·-ÎÙÈ΋, ›Ûˆ˜ + ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, ı· + ÔÚÈÛÙÈ΋ Î.¿., apple.¯. º¤ÙÔ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ÌappleÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿-ÏË apple·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡. ÿÛˆ˜ οÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÚ‡Ô ÙÔÓ ÂapplefiÌÂÓÔ Ì‹Ó·.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1293. Δ√ ƒ∏ª∞ ∫∞π ∏ ƒ∏ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏129Èı·ÓfiÙËÙ·∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ Ë appleÈı·ÓfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ ϤÂÈ. ∞applefi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿appleÔ„Ë Â›Ó·ÈappleÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·applefi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ∂ÎʤÚÂÙ·È Ì ٷ appleÚ¤appleÂÈ + ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, ı· + ÔÚÈÛÙÈ΋ Î.¿., apple.¯.√ ı›Ԙ ÛÔ˘ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ appleÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ù· Íԉ‡ÂÈ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ·. £· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ·ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ·.μ‚·ÈfiÙËÙ·∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ’ ·˘Ùfi appleÔ˘ ϤÂÈ. ∂ÎʤÚÂÙ·È Ì ·appleÏ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È Û˘ÓÔ-‰Â‡ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ·applefi ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ (ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ÎÙÏ.) appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‚‚·ÈfiÙËÙ·, apple.¯. √ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ Û›-ÁÔ˘Ú· ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋.¢ÂÔÓÙÈ΋ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ·∏ ‰ÂÔÓÙÈ΋ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· ηχappleÙÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÛËÌ·ÛÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ appleÚÔÛ‰ÔΛ· appleÚ·ÁÌ·-ÙÔappleÔ›ËÛ˘ ·˘ÙÒÓ appleÔ˘ ϤÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜, appleÔ˘ ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·appleÏ‹ ÂappleÈı˘Ì›· Î·È ÛÙÔ ¿Ï-ÏÔ Ë ˘appleÔ¯Ú¤ˆÛË. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛË̷ۛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:∂appleÈı˘Ì›·∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ Ë ÂappleÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∂ÎʤÚÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì ÙÔ Ú‹Ì· ı¤Ïˆ + ˘appleÔ-Ù·ÎÙÈ΋, apple.¯. ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηϋ ˘Á›·.∂˘¯‹∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ Ë ÂappleÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˆ˜ ¢¯‹. ∂›Ó·È appleÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·applefi ÙËÓ ÙÚÔappleÈ-ÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂappleÈı˘Ì›·˜. ∂ÎʤÚÂÙ·È Ì ·appleÏ‹ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ (Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó appleˆ˜ appleÚfiÎÂÈÙ·ÈÁÈ· ¢¯‹ Î·È fi¯È appleÚÔÛÙ·Á‹) Î·È Ì ٷ ·˜, Ó·, ̷οÚÈ, appleÔ˘ + ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. ∞˜ appleχÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ¡· ÌappleÂȘ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ.ÚfiıÂÛË∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ Ë appleÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂ÎʤÚÂÙ·È Ì ڋ-Ì·Ù· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó appleÚfiıÂÛË (ÛÙԯ‡ˆ Ó·, ÛÎÔapple‡ˆ Ó·, appleÚÔÙ›ıÂÌ·È Ó·, Ϥˆ Ó· ÎÙÏ.) + ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋,apple.¯. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °ã §˘Î›Ԣ ÛÎÔappleÂ‡Ô˘Ó Ó· apple¿Ó ʤÙÔ˜ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·.ÀappleÔ¯Ú¤ˆÛË∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ Ë ·Ó¿ÁÎË, Ë ˘appleÔ¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂Îʤ-ÚÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ Ù˘ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜, Ì ÙÔ ·appleÚfiÛˆappleÔ Ú‹Ì· «appleÚ¤appleÂÈ» Î·È Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ (›ӷȷӿÁÎË, Â›Ó·È ˘appleÔ¯Úˆ̤ÓÔ˜ ÎÙÏ.) + ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. º¤ÙÔ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ appleÚ¤appleÂÈ Ó· apple¿ÚÂÈ ÙÔ appleÙ˘¯›Ô ÙÔ˘.‰. ΔÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ΔÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô apple·ÚÔ˘-ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ ·Ó Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, ˆ˜ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂ-ÓË ÎÙÏ. ΔÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÚfiappleÔ˜ ‹ fi„Ë. ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ›-‰Ë appleÔÈÔ‡ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù· ÔappleÔ›· ›ӷÈ:·) ΔÔ ÌË Û˘ÓÔappleÙÈÎfi (‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi-Âapple·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ) appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤Ú-ÁÂÈ· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ˆ˜ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ ‹ Âapple·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜, apple.¯. ∫¿ı ̤ڷ apple›ÓÂÈ ¤Ó·appleÔÙ‹ÚÈ Á¿Ï·. √ μ·Û›Ï˘ applefiÙÈ˙ ÙÔÓ Î‹appleÔ, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ.‚) ΔÔ Û˘ÓÔappleÙÈÎfi (‹ Û˘ÓÔappleÙÈÎfi-ÛÙÈÁÌÈ·›Ô) appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔÚ‹Ì· ˆ˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ appleÚ¿ÍË Î·È fi¯È ÛÙË ¯ÚÔ-ÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·, apple.¯. Œ„·Í fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ. ∏ ºˆÙÂÈÓ‹ ʤÙÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù·¤ÛÔ‰¿ Ù˘.Á) ΔÔ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ë ÔappleÔ›· ¤ÁÈÓ appleÚÈÓ ·applefi ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹appleÔ˘ ÂÎʈÓÂ›Ù·È Ô ÏfiÁÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙÔ apple·ÚfiÓ, apple.¯. √ ‹ÏÈÔ˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·130130ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏¤¯ÂÈ ·Ó·Ù›ÏÂÈ ·applefi ÒÚ·. ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ·, Ô appleÚÒÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ apple¿ÚÂÈ Î·ÈÙ· ‚Ú·‚›·.√È ¯ÚfiÓÔÈ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÌË Û˘ÓÔappleÙÈÎfi appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔ ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi ı¤Ì·,ÂÓÒ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÓÔappleÙÈÎfi Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·applefiÙÔ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi ı¤Ì·.Â. ÚfiÛˆappleÔ Î·È ·ÚÈıÌfi˜ÚfiÛˆapple· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· appleÚfiÛˆapple· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜, ÂÓÒ ·ÚÈıÌfiÙÔ˘˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ appleÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘appleÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, apple.¯. ∂Û›˜ applefiÙÂı· apple¿Ù ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË;˘Ìʈӛ· appleÚÔÛÒappleÔ˘ Î·È ·ÚÈıÌÔ‡ΔÔ Ú‹Ì· Û˘ÌʈÓ› ηÓÔÓÈο Ì ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ appleÚÔÛÒappleˆÓ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÙÔÓ ÏfiÁÔ fï˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈÂ›Ù·È ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Î·ÈÔ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ appleÚÔÛÒappleˆÓ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ˘appleÔΛÌÂÓÔ ·applefi ÙÔ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfi ˘appleÔΛÌÂÓÔ. √ÈappleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·) ŸÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·apple¢ı˘Óıԇ̠¢ÁÂÓÈο Û οappleÔÈÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ì ÙÔ ÔappleÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÈÎÂÈfiÙË-Ù·, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈԇ̠appleÏËı˘ÓÙÈÎfi (appleÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ¢ÁÂÓ›·˜), apple.¯. ÈÛÙ¤„·Ù Û ·˘Ù¿ appleÔ˘ Û·˜ ›apple ËÎ. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘; (·ÓÙ› ›ÛÙ„˜ …).‚) ŸÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠·fiÚÈÛÙ· Û οappleÔÈÔÓ, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈԇ̠ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ appleÚfiÛˆappleÔ ÂÓÈ-ÎÔ‡ ‹ ÙÚ›ÙÔ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÈÛÙË ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ηÓ›˜ + Áã appleÚfiÛˆappleÔ ÂÓÈÎÔ‡ ‹ appleÏËı˘-ÓÙÈÎÔ‡, apple.¯. ªÂ ÙÔÓ ∑·ÊÂÈÚfiappleÔ˘ÏÔ appleÂÚÓ¿˜ apple¿ÓÙ· appleÔχ ηϿ (·ÓÙ› appleÂÚÓ¿ ηÓ›˜ …). ∞applefi appleÔ‡ apple¿ÓÂÁÈ· ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ; (·ÓÙ› ∞applefi appleÔ‡ apple¿ÂÈ Î·Ó›˜ …).Á) ŸÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·apple¢ı˘Óıԇ̠̠appleÔχ ÊÈÏÈÎfi ‹ Î·È Â¯ıÚÈÎfi ÙÚfiappleÔ Û οappleÔÈÔÓ, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡-Ì ÙÔ Áã ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ‚ã ÂÓÈÎÔ‡ ‹ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡, apple.¯. ΔÈ appleÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ô Ê›ÏÔ˜; (·ÓÙ› ΔÈ appleÚÔ-ÙÈÌ¿ÙÂ;). ΔÈ ı¤ÏÂÈ Ë Î˘Ú›·; (·ÓÙ› ΔÈ ı¤ÏÂȘ …;).‰) ŸÙ·Ó ‰›ÓÔ˘Ì ԉËÁ›Â˜ Ì ÊÈÏÈÎfi ÙÚfiappleÔ ‹ Û˘ÓÙ·Á‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÙÔ ·ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfiappleÚfiÛˆappleÔ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ‚ã appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡, apple.¯. μ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ÎÈÏfi ·Ï‡ÚÈ Î·È ÙÔ ·Ó·Î·Ù‡ԢÌ ÌÂÏ›ÁÔ ÓÂÚfi (·ÓÙ› μ¿˙ÂÙ … ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ).Â) ŸÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û ·˘Ù¿ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·,¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈԇ̠ÙÔ ·ã appleÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÓÙ› ÙÔ˘ ‚ã ÂÓÈÎÔ‡ ‹ appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡, apple.¯. Ò˜ appleÂÚ¿Û·Ì ¯ı˜;(·ÓÙ› Ò˜ apple¤Ú·Û˜ …;).∞appleÚfiÛˆapple· Ú‹Ì·Ù·Àapple¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÚËÌ¿ÙˆÓ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÏÂ-ÍÈÎfi ˘appleÔΛÌÂÓÔ. Δ· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·appleÚfiÛˆapple·. ø˜ ·appleÚfiÛˆapple· Ú‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È:·) Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Áã ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ, Ù· ÔappleÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÙÚÈÙÔappleÚfiÛˆapple·, apple.¯.Âapple›ÁÂÈ, appleÚ¤appleÂÈ, ‚) ÙÔ Áã ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ, apple.¯. ·Í›˙ÂÈ, ÌappleÔÚ›, Á) ÙÔ Áã ÂÓÈÎfi appleÚfi-ÛˆappleÔ ÚËÌ¿ÙˆÓ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, apple.¯. ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ, ‚Ú¤¯ÂÈ Î·È ‰) ÙÔ Áã ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔÚËÌ¿ÙˆÓ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜, apple.¯. ÂappleÈÙÚ¤appleÂÙ·È, Ê·›ÓÂÙ·È.·ÚfiÌÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ ·appleÚfiÛˆappleˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·appleÚfiÛˆapple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. ¯Ë-Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙÔ Áã ÂÓÈÎfi appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ì·È Î·È ¤Ó· Âapple›ıÂÙÔ ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, apple.¯. ∂›Ó·ÈÛ›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ∂›Ó·È Îڛ̷ appleÔ˘ ‰ÂÓ ‹ÚıÂ.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1313. Δ√ ƒ∏ª∞ ∫∞π ∏ ƒ∏ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏1313.3.∏ ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘∏ ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÛÙËÓ ·appleÏÔ‡ÛÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ¤Ó· Ú‹Ì· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‹ ·applefi ¤Ó·Ú‹Ì· Î·È ÌÈ· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ‹ ·applefi ¤Ó· Ú‹Ì· Î·È ÌÈ· ÂÌappleÚfiıÂÙË (appleÚÔıÂÙÈ΋) ÊÚ¿ÛË. ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÂÙ¿-˙Ô˘Ì ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ.·. ƒ‹Ì· Ì ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ√ÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ apple·›ÚÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÌÂÙ·‚·ÙÈο Ú‹Ì·Ù·. ∏ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË appleÔ˘ ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔappleÔÈÔ‰‹appleÔÙ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. √ÚÈṲ̂ӷ ·applefi Ù· ÌÂÙ·‚·ÙÈο Ú‹-Ì·Ù· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. Δ· appleÚÒÙ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÔÓfiappleوٷ Ú‹Ì·-Ù· Î·È Ù· ‰Â‡ÙÂÚ· ‰›appleوٷ.·) Δ· ÌÔÓfiappleوٷ Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ appleÙÒÛË, apple.¯. ªÈ· ‰ÈÌÔÈÚ›· ÛÙÚ·ÙȈ-ÙÒÓ Î·Ù·Û··Û ÙË Á¤Ê˘Ú·. ¢ÂÓ Âapple‰›ˆÎ appleÔÙ¤ ·ÍÈÒÌ·Ù·. apple·ÓÈfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û ÁÂ-ÓÈ΋ appleÙÒÛË, apple.¯. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ ¿appleÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. Δ˘ ÌÈÏÔ‡Û fiÏË Ì¤Ú· ÁÈ· ÙÔÙ·Í›‰È ÙÔ˘.ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙËÓ ›‰È· Ú›˙· ·applefi ÙËÓ ÔappleÔ›· appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÙÔ Ú‹Ì·, ÙfiÙÂÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‹ Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, apple.¯. Δ· ÓÈ¿Ù· ˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.‚) Δ· ‰›appleوٷ Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ appleÙÒÛË, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ Î·È ÛÙËÓ›‰È· appleÙÒÛË. ΔÔ ¤Ó· ·applefi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜,ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛÔ, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ¤ÌÌÂÛ·, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.Δ· ‰›appleوٷ Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ·:ÕÌÂÛÔ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ Û ÁÂÓÈ΋, apple.¯. Œ‰ˆÛ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. ¢Â ÌÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ ·Îfi-ÌË ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘.ÕÌÂÛÔ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, apple.¯. √ Î. ·Ï·Ù›‰Ë˜ Ì¿ı·ÈÓ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ apple·Ï·ÈÔÁÚ·Ê›·.ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË ·˘Ù‹ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ appleÚfiÛˆappleÔ ‹ appleÚÔÛˆappleÔappleÔÈË̤ÓÔappleÚ¿ÁÌ·. ∞Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÈÙÈ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó appleÚ¿ÁÌ·, ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi appleÔ˘ ÌappleÔÚ›ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÂÌappleÚfiıÂÙÔ, apple.¯. ºfiÚÙˆÛ·Ó ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÙÔ‡‚Ï· (Ì ÙÔ‡‚Ï· = ¤ÌÌÂÛÔ).‚. ƒ‹Ì· Ì ÂÌappleÚfiıÂÙË ÊÚ¿ÛË ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓԌӷ˜ ÂÌappleÚfiıÂÙÔ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ appleÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ appleÚÔı¤ÛÂȘ ·applefi, ÌÂ, Û + ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÌappleÚfiıÂÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, apple.¯. ∑‹ÙËÛ ·applefi ÙÔÓ°ÈÒÚÁÔ ‰¤Î· ¢ÚÒ (ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ). °¤ÌÈÛ ÙÔ Ûapple›ÙÈ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (Á¤ÌÈÛ ÙÔ Ûapple›ÙÈ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·).


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·132132ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ΔÔ Ú‹Ì· Î·È Ë ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó, ÂappleÂÍËÁÔ‡Ó Î·È, Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ·appleÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓ·. ΔÔ appleÚÒÙÔΛÌÂÓÔ ‰ÂÓ appleÂÚȤ¯ÂÈ Ú‹Ì·Ù·, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ appleÂÚȤ¯ÂÈ.¢È¿ÏÔÁÔ˜ ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ appleÔ˘ appleÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ó· appleÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô:(¯ˆÚ›˜ Ú‹Ì·Ù·)∞. Ôχ ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô.μ. ¡·È. ∂‰Ò Î·È ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ.∞. ª‹appleˆ˜ ·appleÂÚÁ›· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ;μ. ¢ÂÓ. ÿÛˆ˜.∞. Ò˜;(Ì ڋ̷ٷ)∞. ÕÚÁËÛ appleÔχ ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô.μ. ¡·È. ŒappleÚÂapple ӷ ¤¯ÂÈ appleÂÚ¿ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ.∞. ª‹appleˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·appleÂÚÁ›· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ;μ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ. ÿÛˆ˜.∞. Ò˜ ÌappleÔÚԇ̠ӷ Ì¿ıÔ˘ÌÂ;·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙÔ appleÚÒÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù· ÓÔ‹Ì·Ù· appleÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙ· Î·È ·Û·Ê‹.ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î›ÌÂÓÔ Ë appleÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ‰›ÓÂÈ ÛÙȘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÓfiËÌ·.2. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·applefi Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·, ÔapplefiÙ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë appleÚÔÛı‹ÎËÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Ù˘ ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÏÔÁÔ appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ Ù·ÔappleÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌappleÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ Ì ΋appleÔ˘˜. Δ· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ȉÈÔÎÙËۛ˜.∞. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ appleÔ˘ ‚ϤappleÂÙ ÌappleÚÔÛÙ¿ Û·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÌÔ˘.μ. √ ΋appleÔ˜; [ÂÓÓ. Ô Î‹appleÔ˜ Û appleÔÈÔÓ ·Ó‹ÎÂÈ;].∞. √ ΋appleÔ˜ Ô ÔappleÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÌappleÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ appleÔÙ›˙Ô˘Ì ÂÎ appleÂÚÈÙÚÔapple‹˜ fiÏÔÈ ÔÈÛ˘ÓȉÈÔÎً٘.μ. ªÂ ÙÔ Ï¿ÛÙȯÔ; [ÂÓÓ. ÙÔÓ appleÔÙ›˙ÂÙ Ì ÙÔ Ï¿ÛÙȯÔ;].∞. Ÿ¯È, ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ appleÔÙ›ÛÌ·ÙÔ˜.μ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο;∞. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ [ÂÓÓ. ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο].3. ∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ (ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ – apple·ıËÙÈ΋˜) ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÔappleÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· fiÛ· ϤÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ÛÙÔ ·appleÔÙ¤-ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜.·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÙȘ ‰ÈappleϤ˜ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ appleÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.·1. ÚÔ¯ı¤˜ Ô ˘appleÔ˘ÚÁfi˜ appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂÁηÈÓ›·Û ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÏ˘appleÙÒÓ ÛÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜.·2. ∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠappleÚÔ¯ı¤˜ ·applefi ÙÔÓ ˘appleÔ˘ÚÁfi appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ë ¤ÎıÂÛË ÁÏ˘appleÙÒÓ ÛÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ºÏÒÚÈÓ·˜.‚1. ∏ ∂.ª.À. appleÚԂϤappleÂÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ·›ıÚÈÔ Î·ÈÚfi Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1333. Δ√ ƒ∏ª∞ ∫∞π ∏ ƒ∏ª∞Δπ∫∏ ºƒ∞∏133‚2. °È· Û‹ÌÂÚ· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· appleÚԂϤappleÂÙ·È ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜.Á1. ∏ °∂∂ appleÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ·applefi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂapplefiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.Á2. ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÎÈÓËÙÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ·applefi ÙË °∂∂ ·applefi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂapplefiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ apple·ıËÙÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ·1 Î·È ·2 ‚Ú›-ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘ fiappleÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Ë Î¿ı ÊÚ¿ÛË. ∏ ·1 Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ÂÓÒ Ë ·2 ÛÙÔÓÁÚ·appleÙfi. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‚1 Î·È ‚2, ηıÒ˜ Î·È ÌÂٷ͇ Á1 Î·È Á2, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ apple·-ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË appleÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜. Ù· ‚1 Î·È Á1 ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·ÈÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÓÒ ÛÙ· ‚2 Î·È Á2 ÛÙÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ÙÔ ‚2 apple·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·È ·appleÔ˘Û›· ÙÔ˘ appleÔÈËÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘, οÙÈappleÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ apple·ıËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË.4. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÛÙÔ apple·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ.’ ¤Ó· ÍÂÚÔÓ‹ÛÈ, ÛÙȘ apple·Ú˘Ê¤˜ ÙˆÓ ¢ˆ‰ÂηӋۈÓ. μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ·Î·ÙÔ›ÎËÙË appleÏÂ˘Ú¿, ÛÙË ‰˘ÛappleÚfiÛÈÙË. ∏ apple·-Ú·Ï›· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹, ÁÂÌ¿ÙË ÎÔÙÚfiÓ˜ Î·È ÏÈÁÔÛÙ¿ ‚fiÙÛ·Ï· ‰È¿Ûapple·ÚÙ·. √È ÛÎȤ˜ ÙÒÚ· ¯¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘‹ÏÈÔ˘ ÙÚ˘appleÔ‡Ó ÙËÓ ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Û·Ó ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚ÂÏfiÓ˜. Œ¯Ô˘Ó appleÂÚ¿ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂappleÙ¿·applefi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ appleÔ˘ ‚Ô‡ÙËÍ·. ˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÌÔ˘ ‰Â Ì ÎÚ·ÙÔ‡Ó, fï˜ ÙÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· appleÚˆÙfiÁÓˆÚËÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÎÈÓ›. Œ¯ˆ η٤‚ÂÈ apple¿Óˆ ·applefi ‰Ò‰Âη ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô‡Ù appleÔ˘ ÙÔ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È. °ÏÈ-ÛÙÚ¿ˆ Ì ·ÚÁ¤˜, ·ÌÊ›‚Ș ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ Êˆ˜ Á‡Úˆ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÏÈÁÔÛÙ¤„ÂÈ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Î·È ÛÙ· ʇ-ÎÈ· ÌÈ· ·applefiÎÔÛÌË fi„Ë.(∞˘ÙÔ‡ÛÈÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ·applefi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÙÛÔ˘Ï¿ÚË «∫ÔÛÌÈ΋ ‚Ô˘ÙÈ¿», ΔÔ μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ʇÏÏÔ14-8-2005).∂ÓÂÛÙÒÙ·˜: ‚Ú›ÛÎÔÌ·È, ›ӷÈ, ¯¿ÓÔÓÙ·È, ÎÚ·ÙÔ‡Ó, ÎÈÓ›, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È, ‰›ÓÔÓÙ·˜.·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜: ¤¯Ô˘Ó appleÂÚ¿ÛÂÈ, ¤¯ˆ η٤‚ÂÈ, ¤¯ÂÈ ÏÈÁÔÛÙ¤„ÂÈ.·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ӷ Ú‹Ì·Ù·, appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÓÂÛÙÒÙ· (‚Ú›ÛÎÔÌ·È, ¯¿ÓÔÓÙ·È, ÎÈÓ›, ·ÈÛı¿-ÓÔÌ·È, ‰›ÓÔÓÙ·˜), ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ appleÔ˘ Ù· ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Û ۯ¤ÛËÌ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ appleÔ˘ Ù· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘. ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÂÓÂÛÙÒÙ˜. Δ· ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ӷ Ú‹-Ì·Ù· ›ӷÈ, ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û οÙÈ appleÔ˘ ˘apple‹Ú¯Â Î·È appleÈı·ÓfiÓ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ·Ú·ÙËÚԇ̠·ÎfiÌË fiÙÈ Ù· ¤¯Ô˘Ó appleÂÚ¿ÛÂÈ, ¤¯ˆ η٤‚ÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ÏÈÁÔÛÙ¤-„ÂÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ÙÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘apple¿Ú¯ÂÈ, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ¿Ï-ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (‚Ô‡ÙËÍ·). √È apple·Ú·Î›ÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔ› Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ apple·ÚfiÓ appleÔ˘ ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÂ-ÛÙÒÙ˜ (ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜).5. √È ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-ο Î·È ÏÂÍÈο ̤۷. Δ· appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ̤۷ Â›Ó·È ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ Ó·, ·˜ Î·È ı·. ·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·Ù›ıÂ-ÓÙ·È apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·-ÊÚ¿ÛÂȘ fiappleÔ˘, ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Ë ›‰È· ¤ÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ›‰ÈÔ ‰Â›ÎÙË, Ë ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈÂ›Ù·È ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ϤÁÂÙ·ÈË ÊÚ¿ÛË.·1. ¡· apple¿ÂÈ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÎÈ ÂÁÒ ı· ¯ÔÚÔappleË‰Ò ·applefi ÙË ¯·Ú¿ ÌÔ˘.[√ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÂappleÈı˘Ì› apple¿Ú· appleÔχ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Ó· apple¿ÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÁÈ·Ù› appleÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ‰Â ı¤-ÏÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. ªÂ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¢¯‹˜].·2. ¡· apple¿ÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿;[√ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ apple¿ÂÈ ‹ fi¯È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂‰Ò ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· Ù˘˘applefiıÂÛ˘].


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·134134ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏‚1. ∞˜ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ ÓˆÚ›˜ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ.[√ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â˘¯‹ Î·È ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂappleÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ. ∂‰Ò ÂÎ-ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¢¯‹˜].‚2. ∞˜ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ ÓˆÚ›˜ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ Î·È fiÏ· ı· apple¿Ó ηϿ.[√ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ˘appleÔı¤ÙÂÈ fiÙÈ, ·Ó ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ, ı· apple¿Ó fiÏ· ηϿ. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò ËÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˘applefiıÂÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢¯‹˜].À¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞Δ∞ ∞ƒ∂√ª∂¡∞ Δ√À ƒ∏ª∞Δ√ºø¡∂¢π∞£∂∂πÃ√¡√π∂°∫§π∂πΔƒ√π∫√Δ∏Δ∂√π√¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞ƒ√ø√∂ÓÂÚÁËÙÈ΋·ıËÙÈ΋∂ÓÂÚÁËÙÈ΋·ıËÙÈ΋ª¤ÛË√˘‰¤ÙÂÚË·ÚÔÓÙÈÎÔ›·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ›ªÂÏÏÔÓÙÈÎÔ›ÚÔÛˆappleÈΤ˜∞appleÚfiÛˆapple˜∂appleÈÛÙËÌÈ΋¢ÂÔÓÙÈ΋ªË Û˘ÓÔappleÙÈÎfi ‹ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi-Âapple·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘ÓÔappleÙÈÎfi ‹ Û˘ÓÔappleÙÈÎfi-ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ·ã, ‚ã Áã appleÚfiÛˆapple· ÂÓÈÎÔ‡·ã, ‚ã, Áã appleÚfiÛˆapple· appleÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡∂ÓÂÛÙÒÙ·˜·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜∞fiÚÈÛÙÔ˜ÀappleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜∂Í·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜√ÚÈÛÙÈ΋ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ªÂÙÔ¯‹∞apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔÀapplefiıÂÛË, appleÈı·ÓfiÙËÙ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î.¿.∂appleÈı˘Ì›·, ¢¯‹, appleÚfiıÂÛË Î.¿.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1354. TA ∂πƒƒ∏ª∞Δπ∫∞1354. Δ∞ ∂πƒƒ∏ª∞Δπ∫A§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û‡ÓÙ·Í˪ÔÚʤ˜ Î·È ÛË̷ۛ˜∫ÔÈÓ¤˜ Î·È ÏfiÁȘ appleÚÔı¤ÛÂȘ4.1.√ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ‡ÓÙ·Í˪ ÙÔÓ fiÚÔ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο (‹ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›) ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ϤÍÂȘ, ÙȘ ÊÚ¿-ÛÂȘ ‹ ÙȘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ (ÙfiappleÔ˘, ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÚfiappleÔ˘ Î.¿.) Î·È Â›-Ù ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·˘ÙfiÓÔÌ· ˆ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ›Ù appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Î¿appleÔÈ· ÛÙÔȯ›· ̤۷ Û ÌÈ·appleÚfiÙ·ÛË. Ù· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂappleÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·ÈÙˆÓ appleÚÔıÂÙÈÎÒÓ ÊÚ¿ÛˆÓ, Î·È ¿ÏÏ· ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· (ÌÂÙÔ¯¤˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÙÏ.).Δ· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙ˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙfiappleÔ˘, ¯ÚfiÓÔ˘ÎÙÏ., apple.¯. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‹ÚıÂ Â‰Ò Û‹ÌÂÚ·.√È ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÏÂÎÙÈο Û‡ÓÔÏ· appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ’·˘Ù¿ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Âapple›ÚÚËÌ· Ì ¿ÏÏ· ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›·, apple.¯. ΔÔ ÌÔχ‚È Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·applefi ÙÔ ÙÚ·apple¤˙È.√È appleÚÔı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù¤˜ ¿ÎÏÈÙ˜ ϤÍÂȘ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓÔÌ· –ÂÎÙfi˜ ÔÚÈ-ÛÌ¤ÓˆÓ appleÔχ ÂȉÈÎÒÓ appleÂÚÈappleÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ– Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, apple.¯. ΔÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ÎÈÓ‹ıËΠappleÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο.√È appleÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÏÂÎÙÈο Û‡ÓÔÏ· appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. Δ· Û‡-ÓÔÏ· ·˘Ù¿ ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÌÈ· appleÚfiıÂÛË Î·È ¿ÏÏ· ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· (ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, Âapple›ıÂÙ·,ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ÎÙÏ.), apple.¯. ΔÔ appleÔ‰‹Ï·ÙÔ Ì ÙȘ ÙÚÂȘ Úfi‰Â˜ ¯¿Ï·ÛÂ. √È appleÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘ÓÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÌÌÂÛÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ appleÔÈËÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘.°ÂÓÈο, Ù· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ· appleÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ηȉ›ÓÔ˘Ó appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ apple·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, ÙÔappleÈΤ˜, ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÎÙÏ., appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ÈÔ ÂȉÈο, appleÔÏÏ¿ ·applefi Ù· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ:·) ø˜ Û‡ÓÙÔ̘ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ, fiappleˆ˜ Ù·: Ó·È, fi¯È, ›Ûˆ˜, ‚¤‚·È·, ı·˘Ì¿ÛÈ·, ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ, ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·, appleÚÔ˜Ù· apple›Ûˆ ÎÙÏ., apple.¯. Ò˜ apple¤Ú·Û˜ ÛÙÔ Ù·Í›‰È; £·˘Ì¿ÛÈ·! fiÙ ¤ÁÚ·„˜ Ù· appleÔÈ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿; ΔËÓ appleÂÚ·-Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿.‚) ø˜ ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ (‹ appleÚÔÙ·Ûȷο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·), ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ̤۷ ÛÙÔ Î›-ÌÂÓÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È appleÂÚÈfi‰Ô˘˜. ªÂÚÈο ·applefi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· apple·Ú·Î¿Ùˆ: ¤ÙÛÈ, ÙÒÚ·, ÏÔÈapplefiÓ,¿ÏψÛÙÂ, fï˜, apple·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÎÙÏ., apple.¯. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi Ù˘‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970 ÂΉËÌÔÎÚ·Ù›ÛÙËÎÂ. ŒÙÛÈ, ÌapplefiÚÂÛ·Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô apple·È‰È¿ ·applefi fiϘÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ.Á) ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· fï˜ Ù· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó:ƒ‹Ì·Ù·, apple.¯. ªÔ›Ú·˙·Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· applefiÚÙ· applefiÚÙ·. ∫·ı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ Ûapple›ÙÈ Ì ΤÊÈ.∂apple›ıÂÙ·, apple.¯. ∂›Ó·È appleÚÒÙÔ˜ Ì ·applefiÛÙ·ÛË. ∂›Ó·È ˘appleÂÚ‚ÔÏÈο ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜.∂appleÈÚÚ‹Ì·Ù·, apple.¯. ŒÊÙ·Û ‡ÎÔÏ· appleÔχ „ËÏ¿. Δ· apple·appleÔ‡ÙÛÈ· ÛÔ˘ Â›Ó·È ÂΛ ̤۷.√˘ÛÈ·ÛÙÈο, apple.¯. ŒÎÏÂÈÛ ÙËÓ apple›Ûˆ applefiÚÙ·. Œ‚·„ ٷ apple¿Óˆ ‰ˆÌ¿ÙÈ·.∞ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, apple.¯. ∂›‰· ÂΛÓË Ì ٷ ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿. È¿Û ·˘ÙfiÓ Ì ٷ Á˘·ÏÈ¿.∞ÚÈıÌËÙÈο, apple.¯. ◊Úı ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ apple¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜.ÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. Ú·ÁÌ·ÙÈο, ‰ÂÓ Í·Ó·Â›‰· ÙfiÛÔ ÂÎappleÏËÎÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∞ÓÙ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÛÒapple·ÛÂ(ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜).


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·136136ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏4.2.ªÔÚʤ˜√È ÌÔÚʤ˜ Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·) ªÂ ·appleÏ¿ ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, apple.¯. ∏ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ appleÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ï¿.‚) ªÂ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ. ’ ·˘Ù¤˜ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: i) ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÂappleÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÏÏ· ÂappleÈÚÚ‹-Ì·Ù·, apple.¯. ÙȘ ‰È·ÎÔapple¤˜ apple¤Ú·Û appleÔχ ηϿ, ii) ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÂappleÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÛıÂÓ‹ appleÚÔÛˆappleÈ΋·ÓÙˆÓ˘Ì›·, fiappleÔ˘ ÙÔ Âapple›ÚÚËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ appleÚfiıÂÛË, apple.¯. •·ÊÓÈο ÙËÓ Â›‰Â ·apple¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘.Á) ªÂ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ. ’ ·˘Ù¤˜ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: i) ÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ, apple.¯. ÃÚfiÓÈ·appleÂÚ›ÌÂÓ ÙÔÓ apple·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ii) ÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ¿ÚıÚÔ, apple.¯. ΔË Ì¤Ú· ‰ÂÓ ÌappleÔÚ› Ó· ÎÔÈÌËı›, iii)ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ‰ÈappleÏfi fiÓÔÌ·, apple.¯. ‹Á·Ó ÙÔ›¯Ô ÙÔ›¯Ô.‰) ªÂ Âapple›ıÂÙ· (ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ), apple.¯. ¢ÂÓ appleÚ¤appleÂÈ Î·Ó›˜ Ó· Ô‰ËÁ› ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜.Â) ªÂ ÌÂÙÔ¯¤˜, apple.¯. ŒÊÙ·Û ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÂÏÒÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜.ÛÙ)ªÂ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. ŸÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ı· ÙÔ˘ Ù· appleˆ fiÏ·.˙) ªÂ appleÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ∑‹ÙËÛ ηʤ Ì Á¿Ï·.4.3.Ë̷ۛ˜Ÿappleˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È apple·Ú·apple¿Óˆ, Ù· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓfiËÌ· Ù˘ appleÚfiÙ·Û˘. √È Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ·) ÙfiappleÔ˘, ‚) ¯ÚfiÓÔ˘, Á) ÙÚfiappleÔ˘, ‰) appleÔÛÔ‡, Â) ·ÈÙ›·˜,ÛÙ) ÛÎÔappleÔ‡, ˙) ·appleÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, Ë) ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ı) appleÚÔ¸applefiıÂÛ˘, È) ÂÓ·ÓÙ›ˆÛ˘, È·) ‚‚·›ˆÛ˘, È‚) ¿ÚÓËÛ˘,ÈÁ) ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡ ‹ appleÈı·ÓfiÙËÙ·˜.√ ÙfiappleÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ΔÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi appleÔ‡, apple.¯. Ô‡ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô;‚) ΔÔappleÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, apple.¯. ∏ ∞Ï›ÎË ‚Á‹Î ¤Íˆ.Á) ∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ŒÙÚÂ¯Â Û˘Ó¯Ҙ ‰ÂÍÈ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.‰) √ÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ∫·ÛÙÔÚÈ¿, 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2005.Â) ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. μ¿Ï ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ, fiappleÔ˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ.ÛÙ) ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. √È ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÌfiÏȘ ‹Úı·Ó ·applefi ÙËÓ ∞ı‹Ó·.√ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ΔÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi applefiÙÂ, apple.¯. fiÙ ‹Úı·Ó Ù· apple·È‰È¿;‚) ÃÚÔÓÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, apple.¯. ∏ ı›· ÛÔ˘ ‹Úı ӈڛ˜.Á) ∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. Δ· ÌÈÎÚ¿ apple·È‰È¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·.‰) √ÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ΔÔÓ Âapple٤̂ÚÈÔ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·.Â) ÃÚÔÓÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, apple.¯. ∞ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ applefiÚÙ· ¤appleÂÛ ÌappleÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘.ÛÙ) ÃÚÔÓÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. £· ¤ÚıÂÈ, fiÙ·Ó ÌappleÔÚ¤ÛÂÈ.˙) ∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, apple.¯. ∫¿ı ̤ڷ ÂÚ¯fiÙ·Ó appleÚˆÈÓfi˜ appleÚˆÈÓfi˜.Ë) ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. Œ¯ÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ ·applefi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋.√ ÙÚfiappleÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ΔÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi appleÒ˜, apple.¯. Ò˜ Ù· apple‹Á˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ;‚) ΔÚÔappleÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, apple.¯. √ ηıËÁËÙ‹˜ Ì·˜ ʈӿ˙ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿.Á) ∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù· apple¿ÂÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ.‰) √ÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ¢ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËΘ Ù˘ appleÚÔÎÔapple‹˜.Â) ΔÚÔappleÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, apple.¯. ΔÔ˘ ›apple ٷ Ó¤· ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜.ÛÙ) ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. ÂÚapple·Ù¿ÂÈ fiappleˆ˜ ı¤ÏÂÈ.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1374. TA ∂πƒƒ∏ª∞Δπ∫∞137˙) ∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, apple.¯. ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û Û΢ÊÙfi˜.Ë) ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ¢Ô˘Ï‡ÂÈ Ì apple¿ıÔ˜.ΔÔ appleÔÛfi ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ΔÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi applefiÛÔ, apple.¯. fiÛÔ appleÏËÚÒÓÂȘ ÙÔÓ Ì‹Ó· ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ;‚) ÔÛÔÙÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, apple.¯. H ÔÊ›· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·.Á) ∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. appleÔ‡‰·Û apple¿Óˆ οو ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.‰) ∞appleϤ˜ appleÙÒÛÂȘ, apple.¯. ◊Ù·Ó ‰˘Ô ̤ÙÚ· ¿ÓıÚˆappleÔ˜.Â) ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. ΔÚ¤¯· fiÛÔ ÌappleÔÚ›˜.ÛÙ) ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ΔÔ ·ÂÚÔappleÏ¿ÓÔ Ê‡ÁÂÈ Ì appleÂÓ‹ÓÙ· ÂappleÈ‚¿Ù˜.∏ ·ÈÙ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ΔÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ·Ù›, apple.¯. °È·Ù› ÁÂÏ¿˜;‚) √ÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ÀappleÔʤÚÂÈ ·applefi ÎfiappleˆÛË Ù˘ ÕÓÔÈ͢.Á) ∞ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, apple.¯. ∑ÒÓÙ·˜ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÌÂÓ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË.‰) ∞ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. ¢Ô‡Ï¢ appleÔχ, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ûapple›ÙÈ.Â) ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ·applefi ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘.√ ÛÎÔapplefi˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ΔÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ·Ù›, apple.¯. °È·Ù› (= Ì appleÔÈÔ ÛÎÔapplefi) ÁÚ¿ÊÙËΘ ÛÙÔ ÌÂÙ·appleÙ˘¯È·Îfi;‚) ∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ◊Úı ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘.Á) ΔÂÏÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. °˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ˘ÁÈ‹˜.‰) ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. Δ· οÓÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÙÔ appleÙ˘¯›Ô.ΔÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ∞appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙfiÛÔ appleÔχ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÙÔÓ ‚ϤappleÔ˘ÌÂ.‚) ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ŸÏÔÈ ÔÈ ÎfiappleÔÈ ÙÔ˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÂappleÈÙ˘¯›·.∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ¢È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (fiÛÔ ÁÈ· …, Û¯ÂÙÈο Ì …, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì …), apple.¯. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ-Á·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ηӤӷ˜ ÏfiÁÔ˜.‚) ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ªÂ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â appleÚfi‚ÏËÌ·.Á) √ÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. √ °È¿ÓÓ˘ ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ;∏ appleÚÔ¸applefiıÂÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ÀappleÔıÂÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. ∞Ó ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ, ı· appleÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ.‚) ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ¢¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜.∏ ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ appleÔÏϤ˜ ÁÓÒÛÂȘ, Ù· ηٷʤÚÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.‚) ∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, apple.¯. ∫·È appleÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È.Á) ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ apple·Ù¤Ú· Ù˘, ·˘Ù‹ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙȘ ÛappleÔ˘‰¤˜ Ù˘.∏ ‚‚·›ˆÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) μ‚·ÈˆÙÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, apple.¯. £· ÙÔÓ appleÂÚÈ̤ÓÂȘ; ∫·È ‚‚·Èfiٷٷ ı· ÙÔÓ appleÂÚÈ̤ӈ.∏ ¿ÚÓËÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ:·) ∞ÚÓËÙÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, apple.¯. Œ‰ˆÛ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ; Ÿ¯È ‚¤‚·È·.‚) ∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, apple.¯. TËÓ ÂappleÈÛΤÊÙËÎÂ Ô ÓÔ˘Ófi˜ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ ‰ÒÚ·.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·138138ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏√ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi˜ Î·È Ë appleÈı·ÓfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ:·) ¢ÈÛÙ·ÎÙÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, apple.¯. ÿÛˆ˜ ¤ÚıÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· apple·È‰È¿.‚) ∂Ó‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. ºÔ‚¿Ì·È Ì‹appleˆ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Â› Ù›appleÔÙ ηÎfi.√È ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ appleÚÔı¤ÛˆÓ√È appleÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ: ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ Î·È ÔÈ ÏfiÁȘ. ÙÔ˘˜ apple›Ó·Î˜ appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Óapple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ›‰Ë ÙˆÓ appleÚÔı¤ÛˆÓ, Ù· ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÔappleÔ›· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Î˘-ÚÈfiÙÂÚ˜ ÛË̷ۛ˜ appleÔ˘ apple·›ÚÓÔ˘Ó ˆ˜ appleÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ.·. ∫ÔÈÓ¤˜ appleÚÔı¤ÛÂȘ1. ·ÓÙ› (·ÓÙ’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ (Ì ÙËÓ appleÚfiıÂÛË ÁÈ·), ‚) appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ì ӷ).∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ·ÓÙ›ıÂÛË, ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ‹Ú ÙÔ ÌÔχ‚È ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÈ̈ϛ·. ÚÔۤϷ‚·Ó ÙÔÓ °È¿ÓÓË ·ÓÙ› Ù˘ ª·Ú›·˜. ∞ÓÙ› Ó· Ì¢appleÔÛÙËÚ›ÍÂÈ, Ì ηÙËÁfiÚËÛÂ.2. ·applefi (·apple’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, Á) ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, ‰) Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔÈË̤Ó˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙfiappleÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜, ·Ê·›ÚÂÛË, ·apple·ÏÏ·Á‹, ‡ÏË, ‰È·›ÚÂÛË, Û‡ÁÎÚÈÛË, ηٷÓÔÌ‹, ηٷÁˆ-Á‹, ηٿÛÙ·ÛË, ·ÈÙ›·, appleÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ◊Úı ·applefi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. √È ‰È·ÎÔapple¤˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·applefi ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞applefi ÌÈÎÚfi˜ ‹ıÂ-Ï ӷ Á›ÓÂÈ apple·apple¿˜. ∞ÚÚÒÛÙËÛ ·applefi ÁÚ›appleË. ∞ÁfiÚ·Û apple·appleÔ‡ÙÛÈ· ·applefi ‰¤ÚÌ·. ∞applefi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿appleÔ„Ë apple¿ÂÈηϿ. ◊Úı˜ ·applefi ÙÒÚ·; ŸÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ·applefi Û¤Ó·. Aapplefi ÙÔ Ó· ÙÔÓ ·appleÔχÛÔ˘Ó appleÚÔÙ›ÌËÛ ӷ apple·Ú·ÈÙËı›.3. ÁÈ· (ÁÈ’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, Á) ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, ‰) appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ì ӷ).∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÛÎÔapplefi˜, ÙfiappleÔ˜, ·ÓÙ›ÙÈÌÔ, ¯ÚfiÓÔ˜, ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, ·Ó·ÊÔÚ¿.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ¢Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰fiÍ·. •ÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. ΔÔ˘˜ ÂappleÈÛΤÊÙËΠÁÈ· apple¤ÓÙ ̤Ú˜. ªÂapple¤Ú·Û ÁÈ· ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÌÔ˘. ∂›Ó·È ˘appleÔ„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· appleÚfi‰ÚÔ˜. ΔÔ˘ Ù· ¤‰ˆÛ ÁÈ· apple¿ÓÙ·.4. ‰›¯ˆ˜ / ¯ˆÚ›˜˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, Á)appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ì ӷ).∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ·Ê·›ÚÂÛË, ÛÙ¤ÚËÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ◊Úı ‰›¯ˆ˜ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. ŒÊÙ·Û ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. ΔÔÓ ‚Ô‹ıËÛ ‰›¯ˆ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈÙ›appleÔÙÂ. Δ· ¤ÊÂÚ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ Ù· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó. ÚÔÛapple¿ıËÛ ‰›¯ˆ˜ Â̤ӷ. Èڛ˜ ÂÛ¤Ó· ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›appleÔÙ·.5. ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋, ‚) appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ∏ appleÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù¿¯ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘. ŸÏÔÈ ÛÙÚ¿ÊËηÓÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘.6. ÂÍ·ÈÙ›·˜˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋, ‚) appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, Á) Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔÈË̤Ó˜appleÚÔÙ¿ÛÂȘ.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: ·ÈÙ›·.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1394. TA ∂πƒƒ∏ª∞Δπ∫∞139·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ¢ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ appleÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ apple‹Á·ÓfiÏ· ÛÙÚ·‚¿. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ˙‹ÙËÌ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘.7. ¤ˆ˜ / ˆ˜˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, Á)appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ì appleÔ˘, Ó·), ‰) ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙfiappleÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜, appleÔÛfi.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ‹Á·ÈÓ ·applefi ÙË ÌÈ· ¿ÎÚË ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË. ºÒÓ·˙Â, ÊÒÓ·˙Â, ¤ˆ˜ appleÔ˘ ÙÔÓ ÂÎÓ‡ÚÈÛÂ. μ·‰›˙ÂÈηıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ‹Ú appleÚÔıÂÛÌ›· ˆ˜ ·‡ÚÈÔ. ŒÙÚÂÍ ¤ˆ˜ ÂÛ¤Ó·.8. ›Û·Ì¢ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ì ӷ), Á) ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, ‰) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙfiappleÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜, appleÔÛfi.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: £· apple¿Ì ›Û·Ì ٷ Ûapple›ÙÈ·. £· ÙÔÓ appleÂÚÈ̤ÓÂÈ ›Û·Ì ӷ ¤ÚıÂÈ. £· ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ›Û·Ì ÂΛ. Â-Ú›ÌÂÓ ›Û·Ì appleÚÔ¯ı¤˜.9. ηٿ (ηْ, ηı’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ¯ÚfiÓÔ˜, ÙfiappleÔ˜, Û˘Ìʈӛ·, ÙÚfiappleÔ˜, appleÔÛfi, ηٷÓÔÌ‹, ·ÓÙ›ıÂÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ŒÊÙ·Û ηٿ ÙȘ ÂappleÙ¿ ÙÔ appleÚˆ›. ‹Á ηٿ ÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ, fiÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Î·ÏÒ˜. √ applefiÏÂÌÔ˜ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ. ˘ÁÎÂÓÙÚˆı›Ù ηٿ ‰˘¿‰Â˜. ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ù¿ ’Λ.ŸÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Î·ı’ ˘apple¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ÓfïÓ.10. Ì (Ì’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, Á)Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔÈË̤Ó˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: Û˘Óԉ›·, fiÚÁ·ÓÔ, appleÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÙÚfiappleÔ˜, ÔÌÔÈfiÙËÙ·, ·ÓÙ›ıÂÛË, ¯ÚfiÓÔ˜.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ◊Úı ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙÔÓ apple·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∫Ô‡Ú„ ÙÔ ¯fiÚÙÔ Ì ÙÔ „·Ï›‰È. Œ¯ˆ ¤Ó· ÌappleÔ˘-οÏÈ Ì ÓÂÚfi. ∏ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ªÂ ÙÔ Ó· ¤¯ÂȘ ¿Á¯Ô˜ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ Ù›appleÔÙÂ. ΔÔÓ ‚ϤappleˆÓ· Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ۤӷ.11. ÌÂÙ¿ (ÌÂÙ’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆ-Ó˘ÌÈÒÓ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ appleÚfiıÂÛË ·applefi.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ¯ÚfiÓÔ˜, ÙÚfiappleÔ˜.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ∫ÔÈÌ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÔ˘ ¤‰ˆÛ ‰·ÓÂÈο ÌÂÙ¿ ¯·Ú¿˜. ◊Úı ÌÂÙ¿ ·applefi Â̤ӷ.12. ÌÂٷ͇˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙfiappleÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: √ §Ô‡ÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È Ú¤‚Â˙·˜. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ 5Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 3Ô˘ ·È. apple.Ã.Ô ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÂÍ·appleÏÒıËΠ۠fiÏË ÙËÓ ∞Û›·.13. ̤¯ÚÈ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔ-ÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, Á) appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ì appleÔ˘, appleÔ˘ Ó·, Ó·), ‰) ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙfiappleÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ŒÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. ‹Á·ÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ appleÂÚ›appleÙÂÚÔ. ¢È¿‚·˙ ̤¯ÚÈ ÙÔ appleÚˆ›. ΔÔÓ ¤‰ÂÈ-Ú ̤¯ÚÈ ·Ë‰›·˜. ∂Ú¯fiÙ·Ó ̤¯ÚÈ ¯Ù˜. ª¤¯ÚÈ Ó· ÙË ‰ÂȘ, ʇÁÂÈ. ª¤¯ÚÈ appleÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ, ÍË̤ڈÛÂ.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·140140ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏14. apple·Ú¿ (apple·Ú’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ì ӷ), Á) ·ÚÈıÌËÙÈο.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ¯ÚfiÓÔ˜, appleÔÛfi, ·ÓÙ›ıÂÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ·Ú¿ Ï›ÁÔ ı· ΤډÈ˙ ÙÔÓ appleÚÒÙÔ Ï·¯Ófi. ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ ·˘Ùfi ‚Á¿˙ÂÈ Î·ÚappleÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ apple·Ú¿¯ÚfiÓÔ. ◊ıÂÏ ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ apple·Ú¿ Ó· ÛappleÔ˘‰¿ÛÂÈ.15. appleÚÈÓ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ (Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙËÓ appleÚfiıÂÛË ·applefi), ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡-appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ (Ì ÙËÓ appleÚfiıÂÛË ·applefi), Á) appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ì ӷ ‹ ·appleÏ‹ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋).∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: ¯ÚfiÓÔ˜.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: øڛ̷Û appleÚÈÓ (·applefi) ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘. ◊Úı appleÚÈÓ ·applefi ÂÛ¤Ó·. ΔÔÓ Â›‰·Ì appleÚÈÓ (Ó·) ʇÁÂÈ.16. appleÚÔ˜˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙfiappleÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜, ·Ó·ÊÔÚ¿, ÛÎÔapplefi˜, ·Ó·ÏÔÁ›·.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ‹Á·ÈÓ apple¿ÓÙ· appleÚÔ˜ ÙÔ ‚Ô˘Ófi. ◊Úı·Ó appleÚÔ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘appleÔ. √È ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ÛÙ· apple·ÓÂappleÈ-ÛÙ‹ÌÈ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ appleÚÔ˜ ÙÚÂȘ.17. Û·Ó˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, Á) appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ì ӷ).∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: apple·ÚÔÌÔ›ˆÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ¢Ô˘Ï‡ÂÈ Û·Ó ¿ÏÔÁÔ. ΔÚ¤¯ÂÈ Û·Ó ÙÔÓ Ï·Áfi. ∂›Ó·È Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜. º·›ÓÂÙ·È Û·Ó Ó· ı¤ÏÂÈÓ· ʇÁÂÈ.18. Û (Û’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, Á)Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔÈË̤Ó˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙfiappleÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜, ηٿÛÙ·ÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: Œ‰ˆÛ ٷ ÙÂÙÚ¿‰È· Û’ ·˘ÙfiÓ. ∑ÂÈ ·applefi ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË Ã·ÏΛ‰·. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· Á›ÓÂÈ Û ÙÚÂȘÒÚ˜. ˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó.‚. §fiÁȘ appleÚÔı¤ÛÂȘ1. ·Ó¿˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙfiappleÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜, ηٷÓÔÌ‹.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·Ó¿ apple¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. ÂÚÈfi‰Â˘Â ·Ó¿ ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ. ÈڛÛÙËηӷӿ ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ.2. ¿Ó¢˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ·Ê·›ÚÂÛË, ÙÚfiappleÔ˜.ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ Û apple·ÁȈ̤Ó˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: √ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ apple·Ú·‰fiıËΠÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¿Ó¢ fiÚˆÓ. ‹Ú ¿‰ÂÈ· ¿Ó¢ ·appleÔ‰Ô¯ÒÓ.3. ‰È¿ (‰È’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋, ‚) ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ‰È·›ÚÂÛË, ÙÚfiappleÔ˜.ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ Û apple·ÁȈ̤Ó˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1414. TA ∂πƒƒ∏ª∞Δπ∫∞141·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ¢¤Î· ‰È¿ apple¤ÓÙ ›ÛÔÓ ‰‡Ô. ∏ ·appleÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ ÂappleÂÙ‡¯ıË ‰È¿ Ù˘ ‰Èappleψ-Ì·ÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡.4. ÂȘ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙÚfiappleÔ˜, ÛÎÔapplefi˜.ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο Û apple·ÁȈ̤Ó˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ΔÔ˘ ¢¯‹ıËÎ·Ó ÂȘ ˘Á›·Ó. ŸÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘.5. ÂÎ (ÂÍ)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: appleÚԤϢÛË, ÙÚfiappleÔ˜, ·ÈÙ›·.ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û apple·ÁȈ̤Ó˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ◊Ù·Ó Ù˘ÊÏfi˜ ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÂÍ fi„ˆ˜. ∑‹ÙËÛÂ Û˘ÁÁÓÒÌË ÂÎ ÙˆÓ˘ÛÙ¤ÚˆÓ. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ. ◊Ù·Ó ÊfiÓÔ˜ ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜.6. ÂÎÙfi˜7. ÂÓ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋, ‚) ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙfiappleÔ˜, ·Ê·›ÚÂÛË, ÂÍ·›ÚÂÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: μÚ›ÛÎÂÙ·È apple¿ÓÙ· ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞applefi ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ΔÔÓ›‰· appleÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡. ◊Úı·Ó fiÏÔÈ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË.˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ϤÍÂȘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û ‰ÔÙÈ΋.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: ÙÚfiappleÔ˜.ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο Û apple·ÁȈ̤Ó˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ª·˜ Ù· ›apple ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›·. Àapple¤ÁÚ·„ ÂÓ Ï¢ÎÒ.8. ¤ÓÂη / ¤ÓÂÎÂÓ (appleÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: ·ÈÙ›·.·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∞ıˆÒıËΠ¤ÓÂη appleÔÏÏÒÓ ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ.9. ÂÓÙfi˜˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙfiappleÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: √ ÓfiÌÔ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÂappleÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. ∂ÓÙfi˜ ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ ı· apple·Ú·‰Ôı›ÙÔ ¤ÚÁÔ.10. Âapple› (Âapple’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ϤÍÂȘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û‰ÔÙÈ΋.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ¯ÚfiÓÔ˜, ÙfiappleÔ˜, ·Ó·ÊÔÚ¿.ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ Û apple·ÁȈ̤Ó˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: appleÔ‡‰·˙ Âapple› ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯Ҙ. ŒÙÚ¯ Âapple› Ù˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ∂apple’ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó·appleÂÈ Ù›appleÔÙÂ. ¢ÂÓ appleÔ˘Ï¿ÂÈ appleϤÔÓ Âapple› appleÈÛÙÒÛÂÈ.11. ηÙfiappleÈÓ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: ¯ÚfiÓÔ˜.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ∫·ÙfiappleÈÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ë ·applefiÊ·ÛË ·Î˘ÚÒıËÎÂ.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·142142ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏12. ÏfiÁˆ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: ·ÈÙ›·.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: Δ· Û¯ÔÏ›· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜.13. Ì›ÔÓ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: ·Ê·›ÚÂÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ∂ÓÓ¤· Ì›ÔÓ ‰‡Ô ›ÛÔÓ ÂappleÙ¿. ◊Úı ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì›ÔÓ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜.14. ̤ۈ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ÙfiappleÔ˜, ̤ÛÔ.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: √ §Â˘Ù¤Ú˘ apple‹Á ·ÂÚÔappleÔÚÈÎÒ˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ̤ۈ ∑˘Ú›¯Ë˜. ΔÔ Ú‡̷ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· Ûapple›-ÙÈ· Ì·˜ ̤ۈ ηψ‰›ˆÓ. ¤Ù˘¯Â ̤ۈ ·˘ÙÔ‡.15. appleÂÚ›˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ¯ÚfiÓÔ˜, ·Ó·ÊÔÚ¿.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ÂÚ› Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ·ÎÔ‡ÛÙËΠ¤Ó·˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜. ÚfiÎÂÈÙ·È appleÂÚ› ·˘ÙÒÓ.16. appleÏËÓ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋, ‚) ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο, Á) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔ-ÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: ·Ê·›ÚÂÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: √¯ÙÒ appleÏËÓ ÙÚ›· ›ÛÔÓ apple¤ÓÙÂ. μÚ¤ıËÎ·Ó fiÏÔÈ appleÏËÓ ÙÚÈÒÓ. ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó fiÏÔÈ appleÏËÓ·˘ÙÔ‡.17. appleÚÔ˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ¯ÚfiÓÔ˜, ÙfiappleÔ˜.ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ Û apple·ÁȈ̤Ó˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: √ ÂÚÈÎÏ‹˜ ¤˙ËÛ ÙÔÓ 5Ô ·È. appleÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡. √È Â¯ıÚÔ› ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ appleÚÔ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ.18. Û˘Ó˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ·applefiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο, ‚) ϤÍÂȘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û ‰ÔÙÈ΋.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: appleÚfiÛıÂÛË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ¢Ò‰Âη Û˘Ó ÙÚ›· ›ÛÔÓ ‰Âηapple¤ÓÙÂ. √ °È·ÓÓ¿Î˘ Û˘Ó Ùˆ ¯ÚfiÓˆ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜.19. ˘apple¤Ú˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ‚) appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜.∫‡ÚȘ ÛË̷ۛ˜: ˘apple¤Ú‚·ÛË, ˘appleÔÛÙ‹ÚÈÍË.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ∏ ∞Ϥη Â›Ó·È ˘apple¤Ú ÙÔ ‰¤ÔÓ Û˘ÓÂapple‹˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ apple‹Ú·Ó ı¤ÛË ˘apple¤Ú ÙÔ˘ ÓÔÌÔÛ¯Â-‰›Ô˘. ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÏ· ‹Ù·Ó ˘apple¤Ú ÌÔ˘.20. ˘applefi (˘apple’, ˘Ê’)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: Û˘Óı‹ÎË.ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ Û apple·ÁȈ̤Ó˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ΔÔ ı¤Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘applefi Û˘˙‹ÙËÛË. ‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ 30 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ˘applefi ÛÎÈ¿Ó.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1434. TA ∂πƒƒ∏ª∞Δπ∫∞14321. ¯¿ÚÈÓ (appleÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË)˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ: ·) ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÁÂÓÈ΋, ‚) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ.∫‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›·: ÛÎÔapplefi˜.·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Δ· ¤Î·Ó fiÏ· ¯¿ÚÈÓ ·ÛÙÂ˚ÛÌÔ‡.·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. Δ· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÛÙ· apple·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·applefi ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ·˘Ù¤˜.·. ⁄„ˆÛ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Ì ·Á·ÏÏ›·ÛË appleÚÔ˜ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È apple·Ú·ÙËÚÔ‡Û ÙÔ apple¤Ù·ÁÌ· ÙˆÓ appleÔ˘ÏÈÒÓ.‚. ΔÔÓ Â›‰Â Ó· ÛËÎÒÓÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ Î·Ó·apple¤ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¿.Á. √ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ·appleԉ›¯ÙËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó appleÔχ ÌappleÚÔÛÙ¿ ·applefi ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘.‰. ªapple·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¤ÓȈÛ ӷ ÙÔÓ Ù˘Ï›ÁÂÈ ÌÈ· Ì·Á›·.Â. ªÂ ·ÎÔÏÔ˘ı› ̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÌÔ˘.ÛÙ.Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ÙÔ˘ οÓÂȘ, ‰Â ı· ÛÙÚ·Ê› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛÔ˘.˙. ŸÙ·Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, fiÛÔÈ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Á·Ó ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÊˆÓÔÈ.Ë. ΔÔ˘˜ ›‰Â ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı˘ÌfiÙ·ÓÂ.ı. ΔÔÓ ¤‚ÏÂapple appleÔ˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·Ù·apple¿Óˆ ÙÔ˘.È. ∞Ó¤appleÙ˘Í ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Î·È apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·applefi ÙËÓ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ·.·Ú·ÙËÚԇ̠ÛÙ· apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· fiÙÈ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ appleÔ˘ apple·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: appleÚÔıÂÙÈ΋ ÊÚ¿-ÛË (·, ÛÙ), ÌÂÙÔ¯‹ (‚, ‰, È), ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË (Á, ı), ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË (Â, Ë), appleÚfiÙ·ÛË (˙).2. Ù· apple·Ú·apple¿Óˆ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· apple·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο apple·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ÛË̷ۛ˜: ÙÚfiappleÔ˜ (·, ‚, È),¯ÚfiÓÔ˜ (Á, ‰, Â, ˙, Ë), ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË (ÛÙ), ÙfiappleÔ˜ (ı).3. ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·applefi apple·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ appleÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘappleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È ÂȉÈ-Τ˜ ÛË̷ۛ˜. ·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ appleÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ.·. ∏ πˆ¿ÓÓ· ·ÁfiÚ·Û ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô ÈÛapple·ÓÈÎÒÓ ¿Ó¢ ‰È‰·ÛοÏÔ˘ [= ̤ıÔ‰Ô˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·applefi ‚È‚Ï›Ô, ¯ˆÚ›˜‰¿ÛηÏÔ].‚. ◊ÚıÂ Ë ª·Ú›· Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ÓË Î·È Ì·˜ ¤ÏÂÁ ¿ÏÏ· ·ÓÙ’ ¿ÏÏˆÓ [= ·Û˘Ó¿ÚÙËÙ· appleÚ¿ÁÌ·Ù·].Á. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹Ù·Ó ηٷappleÏËÎÙÈ΋ ·applefi apple¿Û˘ ·applefi„ˆ˜ [= ·applefi fiϘ ÙȘ ·applefi„ÂȘ].‰. √ apple‡ÚÔ˜, ÁÈ· Ó· apple¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, apple¤Ú·Û ‰È¿ apple˘Úfi˜ Î·È Ûȉ‹ÚÔ˘ [= ·applefi appleÔχ ‰‡ÛÎÔϘηٷÛÙ¿ÛÂȘ].Â. ΔÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ·appleÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÎ ÙˆÓ ˆÓ ԢΠ¿Ó¢ [= ÂÓÙÂÏÒ˜ ·apple·Ú·›ÙËÙÔ].ÛÙ.º¿ÓËΠappleˆ˜ fiÛ· ¤ÏÂÁÂ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ÙfiappleÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ [= ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·].˙. ŸÏ· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÂÓ ÚÈapple‹ ÔÊı·ÏÌÔ‡ [= appleÔχ ÁÚ‹ÁÔÚ·].Ë. √ ÎϤÊÙ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Âapple’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ [= ÙË ÛÙÈÁÌ‹ appleÔ˘ ¤ÎÏ‚Â].ı. √ Î. ¡›ÎÔ˘ ‹Ù·Ó ˘appleÔ˘ÚÁfi˜ apple·Ú¿ Ùˆ appleÚˆı˘appleÔ˘ÚÁÒ [= ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ appleÚˆı˘appleÔ˘ÚÁÔ‡].È. ˘Ó Ùˆ ¯ÚfiÓˆ ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó Ù· apple·È‰È¿, ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó Î·È ÔÈ ˘appleÔ¯ÚÂÒÛÂȘ [= ηıÒ˜ appleÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜].È·. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 42 ‚·ıÌÔ‡˜ ˘applefi ÛÎÈ¿Ó [= οو ·applefi ÛÎÈ¿].


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·144144ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏4. ªÈ· ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË (ÙfiappleÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜, ÙÚfiappleÔ˜, ·ÈÙ›· ÎÙÏ.) ÌappleÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜. ·-Ú·ÙËÚ‹ÛÙ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Ô ÙfiappleÔ˜. ª¤Û· Û ·Á·-Ϙ ‰›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÔappleÈ΋ Û¯¤ÛË.·. ∞ı‹Ó·, 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006 [ÙfiappleÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜].‚. º¤Ú ٷ ‚È‚Ï›· Â‰Ò [ÙfiappleÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜].Á. √ °È¿ÓÓ˘ ÌfiÏȘ ‹Úı ·applefi ÙËÓ ∞ı‹Ó· [appleÚԤϢÛË ·applefi οappleÔÈÔ ÙfiappleÔ].‰. ‹Á·ÈÓ ÁÈ· §¿ÚÈÛ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÙ¿ÓȈÛ [ηÙ‡ı˘ÓÛË appleÚÔ˜ ÙfiappleÔ].Â. ∫¿ı appleÚˆ› Ë ∂ÈÚ‹ÓË apple‹Á·ÈÓ ηٿ Ù· ¤Ï·Ù· [ηÙ‡ı˘ÓÛË appleÚÔ˜ ÙfiappleÔ].ÛÙ. ‹ÌÂÚ· appleÂÚapple¿ÙËÛ· ˆ˜ ÙÔ appleÔÙ¿ÌÈ [ÙfiappleÔ˜ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ].˙. ƒ›Í ٷ ¯fiÚÙ· fiappleÔ˘ ı¤ÏÂȘ [ÙfiappleÔ˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜].Ë. Δ·Íȉ‡ÂÈ apple¿ÓÙ· ̤ۈ ªÈÏ¿ÓÔ˘ [ÙfiappleÔ˜ ‰È¤Ï¢Û˘].


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1455. À¡¢∂∏ ƒ√Δ∞∂ø¡1455. À¡¢∂∏ ƒ√Δ∞∂ø¡·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË√ÓÔÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (ÂȉÈΤ˜, ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜,ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜, appleÏ¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜, ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜)∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜, ÙÂÏÈΤ˜,·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ‹ Û˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜, ˘appleÔıÂÙÈΤ˜,ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ Î·È apple·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜, ¯ÚÔÓÈΤ˜, ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜)√È appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏϘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ·ÚȘ (‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜) Î·È‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ (‹ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜). ŸÙ·Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·applefi Ì›· appleÚÔÙ¿ÛÂȘ,·˘Ù¤˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó:·) ∂›Ù ӷ ÌË Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì·), apple.¯. √È ·applefiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Û¯Ô-Ï›Ԣ Ì·˜ ‹Úı·Ó appleÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂappleÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘, Ì›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ÙÔ˘˜, Û˘ÁÎÈÓ‹ıËηÓ.‚) ∂›Ù ӷ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, apple.¯. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ μã Ù¿Í˘ ¤¯Ô˘Ó appleÔÏϤ˜ ·apple·ÈÙ‹ÛÂȘ ·applefiÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‚¿˙Ô˘Ó ÌÈÎÚÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ŒÊ˘Á ͷÊÓÈο, ÁÈ·Ù› ı‡ÌˆÛÂ.’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË Ë Û‡Ó‰ÂÛË Â›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ: Ë apple·Ú·Ù·ÎÙÈ΋, appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì apple·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó-‰¤ÛÌÔ˘˜, Î·È Ë ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ˘appleÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜.5.1.·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË∏ apple·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Á›ÓÂÙ·È:·) ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌappleÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Î·È (ÎÈ), Ô‡ÙÂ, Ì‹Ù (Î·È Ô˘‰¤, Ìˉ¤ Û apple·ÏÈfiÙÂÚ· ΛÌÂÓ·). ªÂ ÙÔ˘˜Û˘ÌappleÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Â›Ù ηٷʷÙÈο, apple.¯. ∏ ºÈÏ›ÙÛ· ‰È¿‚·Û ηȤÁÚ·„Â, ›Ù ·appleÔÊ·ÙÈο, apple.¯. ∏ ºÈÏ›ÙÛ· Ô‡Ù ‰È¿‚·Û ԇÙ ¤ÁÚ·„Â. √ appleÈÔ Û˘¯Ófi˜ Û˘ÌappleÏÂÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó-‰ÂÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·È (ÎÈ), Ô ÔappleÔ›Ô˜ ηٿ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ apple·›ÚÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ÛË̷ۛ˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·applefi ÙȘ Ôappleԛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·Ú·Ù·ÎÙÈ΋, apple.¯. ∏ Ì·ÚÒ ‚ϤappleÂÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋.ÃÚÔÓÈ΋, apple.¯. ∏ ¡›ÎË ¿ÎÔ˘Á ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¤Ï˘Ó ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ (ÂÓÒ ¿ÎÔ˘Á ÌÔ˘ÛÈ΋ …).∞ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋, apple.¯. ∫¿ÏÂÛ ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÛÔ˘ ·‡ÚÈÔ Â‰Ò, Î·È ı¤Ïˆ Ó· Ù˘ appleˆ οÙÈ (ÂappleÂȉ‹ ı¤Ïˆ …).∞Ó·ÊÔÚÈ΋, apple.¯. ∂›Û·È ÁÔÓÈfi˜ ÎÈ ¤¯ÂȘ ‰‡Ô ÁÈÔ˘˜ (Ô ÔappleÔ›Ô˜ ¤¯ÂȘ …).∞appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋, apple.¯. ∂›Ó·È ·appleÏfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Î·È Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ÙÔ˘ appleÔ˘Ó (ÁÈ’ ·˘Ùfi οÓÂÈ …).˘¯Ó¿ ÙÔ Î·È ÌappleÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ Ó· appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. ÕÚ¯ÈÛÂ Î·È ‚Ú¤¯ÂÈ.‚) ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ·ÏÏ¿, Ì·, apple·Ú¿, fï˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÓÒ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ, ·Ó ηÈ, ÌfiÓÔ (appleÔ˘).ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â›Ù ·appleÏ‹, apple.¯. ¢Â ı¤ÏÂÈ Ù›appleÔÙ ¿ÏÏÔ apple·-Ú¿ ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘, ›Ù ÂappleȉÔÙÈ΋, apple.¯. ΔÔÓ ˘appleÔ¯Ú¤ˆÛ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ù· ΛÌÂÓ· appleÔ˘ ¤apple·ÈÚÓ ·Ï-Ï¿ Î·È Ó· ·apple·ÓÙ¿ Û fiϘ ÙȘ ÂappleÈÛÙÔϤ˜.Á) ªÂ ÙÔ˘˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‹, ›ÙÂ. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ‰‡Ô ‹appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, apple.¯. √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ›Ù ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›-Ù ı· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó. OÈ Û˘ÌappleÏÂÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ô‡ÙÂ Î·È Ì‹Ù ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Âapple›Û˘ ˆ˜‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ›, fiÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ¿ÚÓËÛË, apple.¯. O‡Ù ‹Úı ԇÙ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì·.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·146146ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏‰) ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÏÔÈapplefiÓ, ÒÛÙÂ, ¿Ú·, ÂappleÔ̤ӈ˜, apple.¯. ŸÏ· Ù· ¤Î·Ó fiappleˆ˜ Ì·˜˘appleÔÛ¯¤ıËÎÂ. ÕÚ· Â›Ó·È ·ÍÈfiappleÈÛÙÔ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜.OÚÈṲ̂ÓÔÈ ·applefi ÙÔ˘˜ apple·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ˆ˜ ˘appleÔÙ·-ÎÙÈÎÔ›, apple.¯. ÂÓÒ, ÒÛÙÂ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ. ÙËÓ apple·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ·˘ÙÒÓ appleÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÂÏ›· ‹ ¿ÓˆÙÂÏ›·, apple.¯. ªÂ ÚˆÙÔ‡ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ ‰È¿ÊÔÚ· appleÚ¿ÁÌ·Ù·Ø ÂÓÒ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· ÙÈ Ó· ÙÔ˘ ·apple·ÓÙ‹Ûˆ.5.2.ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË∏ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ˘appleÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (ÂȉÈÎÔ›, ¯ÚÔÓÈÎÔ›,·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ›, ˘appleÔıÂÙÈÎÔ›, ÙÂÏÈÎÔ›, ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›, ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎÔ› ‹ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ›, ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈÎÔ›/apple·Ú·¯ˆ-ÚËÙÈÎÔ›, Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜, ‚Ô˘ÏËÙÈÎfi˜), Ì ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·. √È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ (‹ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜) appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ apple·-Ú·apple¿Óˆ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜:·) ÙȘ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (˘appleÔΛÌÂÓ·, ·ÓÙÈΛÌÂ-Ó·, ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÎÙÏ.) ηȂ) ÙȘ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜, ÔÈ Ôappleԛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ˆ˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, fiappleˆ˜ ‰ËÏ·‰‹Ù· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·. ÙȘ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È fiÛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó apple·ÚÔÌÔ›ˆÛË, ÛÙ¤-ÚËÛË Î·È Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ Û·Ó Ó·, ¯ˆÚ›˜ / ‰›¯ˆ˜ Ó· Î·È apple·Ú¿ Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.·. √ÓÔÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘÙȘ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈΤ˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜, ÔÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜, ÔÈ appleÏ¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ηÈÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ. 1∂ȉÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ∂ȉÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (appleˆ˜,appleÔ˘, fiÙÈ) Î·È Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È Î·Ù¿ οappleÔÈÔ ÙÚfiappleÔ ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ‹ ÌÈ·˜appleÂÚ›ÊÚ·Û˘.√È ÂȉÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜:∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û ڋ̷ٷ Î·È appleÂÚÈÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ϥˆ, ‰ËÏÒÓˆ, ÓÔÌ›˙ˆ, ÓÈÒıˆ, η-Ù·Ï·‚·›Óˆ, ÁÓˆÚ›˙ˆ ÎÙÏ., apple.¯. •¤Úˆ appleÔχ ηϿ fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘.ÀappleÔΛÌÂÓÔ Û ·appleÚfiÛˆapple· Ú‹Ì·Ù· ‹ ·appleÚfiÛˆapple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ÛË-Ì·Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ apple·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, apple.¯. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ.∂appleÂÍ‹ÁËÛË (Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜) Û ԢÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ÛËÌ·-Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ apple·Ú·ÁڿʈÓ, Î·È Û ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‹ ·fiÚÈÛÙ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, apple.¯.ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ‚Á‹Î ÌÈ· Ê‹ÌË, fiÙÈ ı· Ì·˜ ÂappleÈÛÎÂÊı› Ô ˘appleÔ˘ÚÁfi˜. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ÂÏapple›‰· fiÙÈ ı·appleÂÙ‡¯ÂÈ.√È ÂȉÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ‰Â(Ó) Î·È ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ ·appleÏ‹ Î·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ appleÔ˘ ‰ËÏÒ-ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ÙÔ˘ appleÈı·ÓÔ‡, apple.¯. OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ô Ã·Ù˙‹˜ ı· ›-Ó·È Ô appleÚÒÙÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÷Ù˙‹ apple›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ı· ·Ú›ÛÙ¢Â.1. √È ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ÂÓfiÙËÙ·˜.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1475. À¡¢∂∏ ƒ√Δ∞∂ø¡147√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞:ΔÔ ÙÂÏÈÎfi Ó ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂappleÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ ‰Â(Ó) Î·È ÌË(Ó) ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi Î·È ÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ÌfiÓÔÛÙȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ‹ Ù· Î, apple, Ù, ÁÎ, Ìapple, ÓÙ, ÙÛ, Ù˙, Í, „. BÏ. Î·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ºˆÓËÙÈ-΋ – ºˆÓÔÏÔÁ›·, ÂÓfiÙËÙ· 2.2, Û. 21.μÔ˘ÏËÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘμÔ˘ÏËÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ó· Î·È Û˘ÌappleÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó-ÓÔÈ· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ô‡ÏËÛË, fiappleˆ˜ ı¤Ïˆ, ˙ËÙÒ, appleÚÔÙÚ¤appleˆ, ÂappleÈı˘ÌÒ,ÂÌappleÔ‰›˙ˆ ÎÙÏ.√È ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜:∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û ڋ̷ٷ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚Ô˘ÏËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· (ı¤Ïˆ, ÂappleÈı˘ÌÒ, ÌappleÔÚÒ, ÂÌappleÔ-‰›˙ˆ ÎÙÏ.), apple.¯. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞ã Ù¿Í˘ ‰ÂÓ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ.ÀappleÔΛÌÂÓÔ Û ·appleÚfiÛˆapple· Ú‹Ì·Ù· Î·È ·appleÚfiÛˆapple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙËÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ apple·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ (appleÚ¤appleÂÈ, ·apple·ÁÔÚ‡ÂÙ·È, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÎÙÏ.),apple.¯. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î¿ı ̤ڷ ·applefi ÙÔ appleÚˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.∂appleÂÍ‹ÁËÛË Û ԢÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ appleÚÔË-ÁÔ‡ÌÂÓˆÓ apple·Ú·ÁڿʈÓ, ηıÒ˜ Î·È Û ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‹ ·fiÚÈÛÙ˜, apple.¯. √ º¿Ó˘ ˙Ô‡Û Ì ÌÈ·ÂÏapple›‰·, Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ apple·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Û ԢÛÈ·ÛÙÈο Î·È Âapple›ıÂÙ· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· appleÔ˘ ¤¯Ô˘ÓÙ· Ú‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ apple·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ (applefiıÔ˜, ı¤ÏËÛË, appleÚfiı˘ÌÔ˜, ¤ÙÔÈÌÔ˜ÎÙÏ.), apple.¯. ∏ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ‹Ù·Ó apple¿ÓÙ· appleÚfiı˘ÌË Ó· ·apple·ÓÙ‹ÛÂÈ Û fi,ÙÈ ÙË ÚˆÙÔ‡ÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜.√È ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ÌË(Ó) Î·È ÂÎʤÚÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. £¤ÏÂÈ apple¿-ÓÙ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ÔÈ ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì هappleÔ˘˜ apple·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÈ·-Ù› ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Â›Ù ·appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔ›ËÙË Â˘¯‹ ›ÙÂ Ë ÂappleÈı˘Ì›· ‹ ·appleÏÒ˜ Ë ÛΤ„Ë ·˘ÙÔ‡ appleÔ˘ ÌÈÏ¿, apple.¯. ◊ıÂÏ ӷ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ Ó· ¤apple·È˙ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ¤ÊÙ·Û ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ ÙÔ˘.∂Ó‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ∂Ó‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ (‹ ‰ÈÛÙ·-ÎÙÈÎÔ‡˜) Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (ÌË[Ó], Ì‹appleˆ˜) Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿appleÔÈÔ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ì‹appleˆ˜ Á›ÓÂÈ ‹ ‰Â Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ.√È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜:∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û ڋ̷ٷ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Êfi‚Ô ‹ ·ÓËÛ˘¯›· (ÊÔ‚¿Ì·È, ·ÓËÛ˘¯Ò, ¤¯ˆ ÙËÓ˘appleÔ„›· ÎÙÏ.), apple.¯. ∞ÓËÛ˘¯Ô‡ÛÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Ì‹appleˆ˜ Î·È ‰Â ÁÚ¿„ÂÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.∂appleÂÍ‹ÁËÛË Û ԢÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ appleÚÔË-ÁÔ‡ÌÂÓ˘ apple·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Û ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Î·È ·fiÚÈÛÙ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, apple.¯. ∂›¯Â apple¿ÓÙ· ÙËÓ ›‰È··ÁˆÓ›·, Ì‹appleˆ˜ ‰ÂÓ appleÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔappleÏ¿ÓÔ.ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Û ԢÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ apple·Ú·ÁڿʈÓ, apple.¯. Œ‚Ú¯ appleÔχ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î˘Ú›Â„Â Ô Êfi‚Ԙ̋appleˆ˜ ‰ÂÓ ÌappleÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· appleÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ appleÔÙ¿ÌÈ.√È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ‰Â(Ó) Î·È ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. ºÔ‚¿Ù·È Ì‹appleˆ˜ ‰ÂÓÌappleÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û apple¤Ú·˜.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·148148ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏ ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ˆ˜ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfi, ÂÎʤÚÔÓÙ·È Î·ÈÌ ÔÚÈÛÙÈ΋, apple.¯. ∂›¯Â ÙÔÓ Êfi‚Ô Ì‹appleˆ˜ ÙÔÓ Â›‰·Ó ¤Íˆ ·applefi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘϿÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ (appleÏ¿ÁȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ) ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·ÈÌ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ (appleÔÈÔ˜, applefiÛÔ˜, ÙÈ ÎÙÏ.), Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· (appleÔ‡, appleÒ˜, applefiÙ ÎÙÏ.)Î·È Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, fiappleˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó, ÁÈ·Ù›, Ì‹appleˆ˜, Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÚÒÙËÛË ‹ ·appleÔÚ›·. ¢È·ÎÚ›-ÓÔÓÙ·È, fiappleˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (¢ı›˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ), Û appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÏÈ΋˜ Î·È ÌÂÚÈ΋˜¿ÁÓÔÈ·˜ (‚Ï. Û. 112).√È appleÏ¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜:∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û ڋ̷ٷ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÚÒÙËÛË, ·appleÔÚ›·, ·›ÛıËÛË, ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÎÙÏ.(ÚˆÙÒ, ·appleÔÚÒ, ÓÈÒıˆ, ‚Ϥappleˆ, ·ÌÊÈ‚¿Ïψ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ȉ¤·, ‰ÂÓ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ÎÙÏ.), apple.¯. ¡ÈÒıˆ applefiÛÔappleÔχ ı¤ÏÂȘ Ó· appleÂÙ‡¯ÂȘ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ appleÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÛÔ˘.ÀappleÔΛÌÂÓÔ Û ·appleÚfiÛˆapple˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓÙ˘ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ apple·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, apple.¯. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙfi appleÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ·ÓıÚÒappleÈÓÔ˜ÂÁΤʷÏÔ˜.∂appleÂÍ‹ÁËÛË Û ԢÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛˆÓÙˆÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ apple·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ (apple.¯. ÂÚÒÙËÛË, ·appleÔÚ›·, ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÎÙÏ.) Î·È Û ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Î·È ·fiÚÈÛÙ˜·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, apple.¯. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¤¯ÂÈ apple¿ÓÙ· ÙËÓ ›‰È· ·appleÔÚ›·, ·Ó Ë apple·È‰·ÁˆÁÈ΋ Â›Ó·È ÂappleÈÛÙ‹ÌË ‹ fi¯È.ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Û ԢÛÈ·ÛÙÈο appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎ-ÊÚ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ apple·Ú·ÁڿʈÓ, apple.¯. √ ηıËÁËÙ‹˜ Ì·˜ Î. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û apple¿ÓÙ· ÙÔÌ¿ıËÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó ¤¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ Ì·˜.√È appleÏ¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ‰Â(Ó) (fiÙ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ Ó·, ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ÌË[Ó]) Î·È ÂÎ-ʤÚÔÓÙ·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÌÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·appleÔ-Ú›·, apple.¯. ∞appleÔÚԇ̠fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. º·ÓÙ¿˙ÂÛ·È ÙÈ ı· ÌappleÔ-ÚÔ‡Û ӷ appleÂÙ‡¯ÂÈ Ì ϛÁË appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· apple·Ú·apple¿Óˆ; ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÎfiÌ·.‚. ∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘÙȘ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜, ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜, ÔÈ ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜, ÔÈ ˘appleÔıÂÙÈΤ˜, ÔÈÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜-apple·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜, ÔÈ ¯ÚÔÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ. 1∞ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ∞ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (ÁÈ·Ù›, ÂappleÂȉ‹, ·ÊÔ‡,ÙÈ [appleÔÈËÙÈÎfi]) Î·È Ì ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ (ηıÒ˜, appleÔ˘, ÌÈ· Î·È ÎÙÏ.)Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÙ›·.√È ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ‰Â(Ó) Î·È ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ·appleÏ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋, Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ appleÔ˘ ‰Ë-ÏÒÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ appleÈı·ÓfiÙËÙ·, apple.¯. ÿÚËη appleÔχ, ÂappleÂȉ‹ ¤Ì·ı· appleˆ˜ Â›Û·È Î·Ï¿.BÈ¿ÛÙËη, ÁÈ·Ù› ı· ÂÚ¯fiÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·. ªË ÛÙÂÓÔ¯ˆÚȤ۷È, ÁÈ·Ù› ı· Â›Ó·È fiÏ· ‡ÎÔÏ·.1. √È ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ apple·ÚÔ‡Û·˜ÂÓfiÙËÙ·˜.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1495. À¡¢∂∏ ƒ√Δ∞∂ø¡149ΔÂÏÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (‹ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÎÔappleÔ‡)ΔÂÏÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (‹ ÙÔ˘ ÛÎÔappleÔ‡) ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤-ÛÌÔ˘˜ (ÁÈ· Ó·, Ó·) Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÎÔapplefi.√È ÙÂÏÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ÌË(Ó) Î·È ÂÎʤÚÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ì ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. ŒÊ˘Á ÁÚ‹ÁÔ-Ú·, ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÙÔ˘. ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÎÔapplefi ·ÓÂÎappleÏ‹ÚˆÙÔ, ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤ-ÚÔÓÙ·È Ì apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi, apple.¯. ◊ıÂÏ ӷ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ.∞appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ (‹ Û˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜) appleÚÔÙ¿ÛÂȘ∞appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ (‹ Û˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜) ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÌÂÙÔ˘˜ ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (ÒÛÙÂ, appleÔ˘) Î·È Ì ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-ÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (ÒÛÙ ӷ, appleÔ˘ Ó·, ÁÈ· Ó· ÎÙÏ.) Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· appleÔ˘ appleÚÔ·appleÙÂÈ ·applefi ÙÔ ÓfiË-Ì· Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘.∞applefi ÙȘ ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiÛ˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÒÛÙÂ Î·È appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓË-ÛË ‰Â(Ó), ÂÓÒ fiÛ˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ÌË(Ó).ŸÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ appleÔ˘, ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ ·appleÏ‹ ‹ Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ùˉ˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ appleÈı·ÓfiÙËÙ·, apple.¯. T· ·˘ÙÔΛÓËÙ· apple‹Á·ÈÓ·Ó ÙfiÛÔ ·ÚÁ¿, appleÔ˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÛÙ·Ì·ÙË̤ӷ. ◊Ù·ÓÙfiÛÔ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔÈ, ÒÛÙ ٛappleÔÙ· ‰Â ı· ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ӷ ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó. ŸÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ó·, ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. ΔÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó ÙfiÛ˜ Ï›Á˜ ¢ηÈڛ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌappleÔÚ› Ó· ο-ÓÂÈ Ù›appleÔÙ·.ÀappleÔıÂÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘÀappleÔıÂÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ˘appleÔıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜(·Ó, ¿Ó, ¿Ì·) Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ (ÂÊfiÛÔÓ, ¤ÙÛÈ Î·È, ÛÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË appleÔ˘) Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ appleÚÔ¸applefiıÂÛËappleÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î‡ÚÈ· appleÚfiÙ·ÛË. ªÈ· ˘appleÔıÂÙÈ΋ appleÚfiÙ·ÛË Ì·˙› Ì ÙËÓ·ÚÈ· appleÔ˘ ÙËÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ·appleÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ˘appleÔıÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ∏ ˘appleÔıÂÙÈ΋ appleÚfiÙ·ÛË Ï¤ÁÂÙ·È ˘applefiıÂÛË, ÂÓÒË Î‡ÚÈ· ·applefi‰ÔÛË.√È ˘appleÔıÂÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë, Ù· ÔappleÔ›· appleÚÔ·appleÙÔ˘Ó ·applefi ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛËÌ·ÛÈÔ-ÏÔÁÈο Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο. ‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔÚÈÔappleÔÈ‹ÛÂȘ, Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ˘appleÔıÂÙÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ Â›Ó·È Ù·ÂÍ‹˜ ‰‡Ô:·) ÀappleÔıÂÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡: Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ Ôappleԛ˜, ·Ó ·ÏËı‡ÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Â-Ù·È ÛÙËÓ ˘applefiıÂÛË, ÙfiÙ ·ÏËı‡ÂÈ Î·È ·˘Ùfi appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·applefi‰ÔÛË, apple.¯. ∞Ó ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ, ı·Û’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ. ΔÔ Ú‹Ì· ÛÙËÓ ˘appleÔıÂÙÈ΋ appleÚfiÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚÈÛÙÈ΋ ÔappleÔÈÔ˘‰‹appleÔÙ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÎÙfi˜apple·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Î·È ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·applefi‰ÔÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ ¤ÁÎÏÈÛË, apple.¯. ∞Ó ı¤-ÏÂȘ Ó· Â›Û·È ˘ÁÈ‹˜, ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ.‚) ÀappleÔıÂÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌË appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡: Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ Ôappleԛ˜ ÂΛÓÔ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ˘applefiıÂÛË Ô‡Ù appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔÈ‹ıËΠԇÙ appleÚfiÎÂÈÙ·È Ó· appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔÈËı›, Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì·˘Ùfi appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·applefi‰ÔÛË, apple.¯. ∞Ó ÙËÓ ‹ÍÂÚÂ, ı· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙Â. ΔÔ Ú‹Ì· ÛÙËÓ ˘appleÔıÂÙÈ΋appleÚfiÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi ‹ ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·applefi‰ÔÛË ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ı· Ì apple·Ú·Ù·ÙÈ-Îfi ‹ ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ, apple.¯. ∞Ó Â›¯·Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÓˆÚ›˜, ı· ›¯·Ì appleÚÔÏ¿‚ÂÈ Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÛÔ˘.‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ ηÙËÁÔÚÈÔappleÔÈ‹ÛÂȘ, appleÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· apple·Ú·apple¿Óˆ ›‰Ë Î·È Ù· ÂÍ‹˜:·) ÀappleÔıÂÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·appleÏ‹˜ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹: Û ·˘Ù¤˜ fi,ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘applefiıÂÛËapple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ¿appleÔ„Ë, ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·Ó ›ӷÈ


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·150150ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔÈ‹ÛÈÌÔ ‹ fi¯È, apple.¯. ∞Ó Âapple¤ÌÂÓ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ˆÙ‹Ú˘, ı· Ï˘ÓfiÙ·Ó Ë apple·ÚÂÍ‹ÁËÛË. ΔÔÚ‹Ì· ÛÙËÓ ˘appleÔıÂÙÈ΋ appleÚfiÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚÈÛÙÈ΋ apple·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·applefi‰ÔÛË ¤¯Ô˘Ì ÙÔı· Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ apple·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ·, apple.¯. ∞Ó Ì¤Ó·Ù ÌfiÓÔÈ, ı· ÙÂÏÂÈÒÓ·Ù ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.‚) ÀappleÔıÂÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ appleÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ˘ ‹ ÙÔ˘ Âapple·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘: Û ·˘Ù¤˜ fi,ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙Â-Ù·È ÛÙËÓ ˘applefiıÂÛË apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ οÙÈ appleÔ˘ appleÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ‹ οÙÈ appleÔ˘ Âapple·-Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, apple.¯. ∞Ó ÎÏ›ÛÂȘ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ı· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. ∞Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ appleÔχ, ‰Â ÊÔ‚¿-Ù·È ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË appleÔ˘ Ë ˘appleÔıÂÙÈ΋ appleÚfiÙ·ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ appleÔ˘ appleÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙË-Ù· (appleÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ), ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‹ Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘Î·È ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ·applefi‰ÔÛ˘ Û ÔÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ· ‹ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. ∞Ó ı˘ÌËı›˜ fiÛ· ÛÔ˘ ›apple· ÙËÓappleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿, ¤Ï·.ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË appleÔ˘ Ë ˘appleÔıÂÙÈ΋ appleÚfiÙ·ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ ˆ˜ Âapple·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ, ÙfiÙ ÙÔ Ú‹Ì·Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Î·È Ûapple·ÓÈfiÙÂÚ· apple·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ·applefi‰ÔÛ˘ ÛÂÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ·, apple.¯. ∞Ó ÍÂÓ˘¯Ù‹ÛÂÈ, ͢appleÓ¿ÂÈ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ÙÔ appleÚˆ›.·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘÀapplefiıÂÛË ÌappleÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Î·È Ì ¢ı›· ÂÚÒÙËÛË, apple.¯. £¤ÏÂȘ ¯Ú‹Ì·Ù·; ¢Ô‡Ï„ (= ·Ó ı¤ÏÂȘ ¯Ú‹Ì·-Ù·, ‰Ô‡Ï„Â). ¤Ó·Ó ˘appleÔıÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ë ˘appleÔıÂÙÈ΋ appleÚfiÙ·ÛË ÌappleÔÚ› Ó· appleÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ·ÚÈ·˜ (·applefi‰ÔÛË), ÌappleÔÚ›fï˜ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›, apple.¯. ∞Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ appleÔÏÏ¿, ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È Ù· Ï›Á·. £· ¯¿ÛÂÈ Î·È Ù· Ï›Á·, ·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈappleÔÏÏ¿. ¤Ó·Ó ˘appleÔıÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÌappleÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ‹ Î·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˘appleÔıÂÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔappleÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ì›· ·applefi‰ÔÛË. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ˘appleÔıÂÙÈÎÒÓ appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ· ›Ù … ›Ù ¯ˆÚ›˜ ˘appleÔıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ‹ Ì ÙÔ Î·È … Î·È Ì ˘appleÔıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ, apple.¯. ∂›Ù ¤ÚıÂȘ ›Ù‰ÂÓ ¤ÚıÂȘ, ÂÁÒ ı· ʇÁˆ.Àapple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ˘appleÔıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ·Ó / ¿Ó, ·ÏÏ¿ ÂÎÙfi˜·applefi ˘applefiıÂÛË ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ Û¯¤ÛÂȘ, fiappleˆ˜:∞ÈÙ›·, apple.¯. ∞Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÂÈ appleÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô ·ÓÈ„Èfi˜ ÌÔ˘, ‰Â Ï˘apple¿Ì·È.∞ÓÙ›ıÂÛË, apple.¯. ∞Ó Â›Ó·È Î·ÏÔ› ·˘ÙÔ› ÛÙÔ ÎÔχÌappleÈ, ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ÛÙÔ appleÂÚapple¿ÙËÌ·.∞appleÔÙ¤ÏÂÛÌ·, apple.¯. ∞Ó ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ˘Á›·, ÙÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙËÓ appleÂÚÈappleÔ›ËÛË appleÔ˘ ¤¯ÂÈ.∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ Î·È apple·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ /apple·Ú·¯ˆÚËÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (·Ó ηÈ, ÂÓÒ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ) Î·È Ì ϤÍÂȘ ‹ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ÙÔ˘˜ apple·-Ú·apple¿Óˆ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (·ÓÙ› Ó·, apple·Ú’ fiÏÔ appleÔ˘, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó, Î·È ·˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÎÙÏ.) Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ıÂ-ÛË appleÚÔ˜ ·˘Ùfi appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î‡ÚÈ· appleÚfiÙ·ÛË, apple.¯. ∂ÓÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¤Í˘appleÓÔ˜, ›¯Â apple¿ÓÙÔÙ ÛÙË ˙ˆ‹ÙÔ˘ ÂappleÈÙ˘¯›Â˜.·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ·Ó,appleÔ˘ Ó·, ·˜ ÎÙÏ. Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó apple·Ú·¯ÒÚËÛË ‹ Î·È ·ÓÙ›ıÂÛË appleÚÔ˜ ·˘Ùfi appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î‡ÚÈ· appleÚfiÙ·ÛË, ÙÔÔappleÔ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‹ ÌË appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfi, apple.¯. £· appleÂÚ¿ÛÂȘ Ó· ÙÔÓ ‰ÂȘ, appleÔ˘ Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜.√È ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ‰Â(Ó), ·ÏÏ¿ Î·È ÌË(Ó) –fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ Î·È ·˜–,Î·È ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋, apple.¯. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜, ÌÈÏÔ‡Û ı·˘Ì¿ÛÈ·. √È apple·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ÌË(Ó) (‹ ‰Â[Ó], ·Ó ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó) Î·È ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋apple·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ì ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. £· ‰Â¯ÙÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÁ›Â˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓapple¿ÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1515. À¡¢∂∏ ƒ√Δ∞∂ø¡151ÃÚÔÓÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘÃÚÔÓÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤-ÛÌÔ˘˜ (fiÙ·Ó, Û·Ó, ÂÓÒ, ηıÒ˜, ·ÊÔ‡, ·ÊfiÙÔ˘, appleÚÈÓ (appleÚÈÓ Ó·), ÌfiÏȘ, appleÚÔÙÔ‡, fiappleÔÙÂ, ÒÛappleÔ˘, ˆÛfiÙÔ˘) Î·È ÌÂϤÍÂȘ ‹ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (fiÛÔ, fi,ÙÈ, ÂΛ appleÔ˘, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘, οı appleÔ˘ ÎÙÏ.) ηȉËÏÒÓÔ˘Ó applefiÙ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë Î‡ÚÈ· appleÚfiÙ·ÛË.ÈÔ ÂȉÈο, ÔÈ ¯ÚÔÓÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ appleÔ˘ ¤ÁÈÓ appleÚÈÓ ·applefi (appleÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ), ÌÂÙ¿ ·applefi (˘ÛÙÂ-Úfi¯ÚÔÓÔ) ‹ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì (Û‡Á¯ÚÔÓÔ) ·˘Ùfi appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë Î‡ÚÈ· appleÚfiÙ·ÛË, apple.¯. ∞ÊÔ‡ ÂÙԛ̷Û fiÏ· ÙÔ˘Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù·, ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È [appleÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ]. £· ÂappleÈ̤ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘appleÂÈÛıÔ‡Ó fiÏÔÈ [˘ÛÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ]. ŸappleÔÙ Ìapple·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ô °ÈÒÚÁÔ˜, Ë ∞Óı‹ ÁÂÏ¿ÂÈ [Û‡Á¯ÚÔÓÔ].√È ¯ÚÔÓÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ‰Â(Ó), ÂÎÙfi˜ ·Ó ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ¤ÎÊÚ·ÛË appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÈ Ó·, ÔapplefiÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ÌË(Ó). ∂ÎʤÚÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜:ªÂ ÔÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, apple.¯. ∫·ıÒ˜ appleÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ·Ì¤ÚÈÌÓÔ˜ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ,‹Úı ͷÊÓÈο Âapple¿Óˆ ÙÔ˘ ¤Ó· ÛappleÔ˘ÚÁ›ÙÈ.ªÂ ÔÚÈÛÙÈ΋ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, fiÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿appleÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ appleÔ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ, apple.¯.ŸÙ·Ó ı· ·appleÔÏ˘fiÙ·Ó ·applefi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi, ı· ¤‚·˙ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ‰Ô˘ÏÂÈ¿.ªÂ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌÈ· appleÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË appleÚ¿ÍË, apple.¯. ∏ ŒÊË ı· apple¿ÚÂÈ ÙÔ appleÙ˘¯›ÔÙ˘, appleÚÈÓ Ó· apple¿ÚÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ·appleÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ.ªÂ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘, fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌÈ· appleÚ¿ÍË appleÔ˘ Âapple·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ,apple.¯. ŸappleÔÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ º˘ÛÈ΋, ÓÈÒıÂÈ Û˘ÓÂapple·Ṳ́ÓÔ˜.Á. ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆ-Ó˘Ì›Â˜ (appleÔ˘, Ô ÔappleÔ›Ô˜, fiÛÔ, fi,ÙÈ ÎÙÏ.) Î·È ·Ó·ÊÔÚÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· (fiappleˆ˜, fiappleÔ˘ ÎÙÏ.) Î·È Â›Ù ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·ÈÛ οappleÔÈÔÓ fiÚÔ Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘ (apple.¯. ªÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ appleÔ˘ ‹ıÂÏÂ) ›ÙÂ Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ fiÚÔ˜Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘ (apple.¯. ËÁ·›ÓÂÈ fiappleÔ˘ ı¤ÏÂÈ).√È appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û οappleÔÈÔÓ fiÚÔ (Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi) Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô-ÓÙ·È ÂappleÈıÂÙÈΤ˜ (‹ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜) ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÔÔappleÔ›Ô˜, Ë ÔappleÔ›·, ÙÔ ÔappleÔ›Ô Î·È appleÔ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂappleÈıÂÙÈÎÔ› appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙËÛ¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ fiÚÔ Û appleÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ (‹ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈΤ˜) Î·È Û ÌË appleÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜(‹ appleÚÔÛıÂÙÈΤ˜ ‹ appleÏÂÔÓ·ÛÙÈΤ˜). √È appleÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ fiÚÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ·ÊÔ‡appleÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌÈ· appleÏËÚÔÊÔÚ›· ·apple·Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÂÓÒÔÈ ÌË appleÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· appleÚfiÛıÂÙË appleÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÙÔÓ fiÚÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ë ÔappleÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·apple·Ú·›ÙËÙËÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘, apple.¯. ΔÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ appleÔ˘ ‰È·‚¿˙ˆ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›-Óˆ (appleÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋). ΔÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜, appleÔ˘ ¤ÁÚ·„Â Ë ∞Ú‚·Ó›ÙË, ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ (ÌË appleÂ-ÚÈÔÚÈÛÙÈ΋). √È ÌË appleÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Ìapple·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎfiÌÌ·-Ù·, ÂÓÒ ÔÈ appleÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ ‰ÂÓ Ìapple·›ÓÔ˘Ó.√È appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘ (Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ¿ÏÏÔ fiÚÔ Ù˘ ·-ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘) ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂχıÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂappleÈÚ-ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÂχıÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (‚Ï. apple·Ú·Î¿Ùˆ).√È ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÂÓÈο ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÛÙȘ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜.√ÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È fiÛ˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ. ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ˘appleÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤-ÓÔ˘ ‹ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ‹ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡, apple.¯. ŸappleÔÈÔ˜ ‚È¿˙ÂÙ·È ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ (˘appleÔÎ.). Œ¯ÂȘ ÙË ÁÓÒ-ÌË appleÔ˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ (appleÚÔÛ‰.). ∂ȉÈο ÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÂχıÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·152152ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ fiappleÔÈÔ˜, -·, -Ô, fiÛÔ˜, -Ë, -Ô, fi,ÙÈ, ÔappleÔÈÔÛ‰‹appleÔÙ ÎÙÏ. Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Óı¤ÛË appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡, apple.¯. ŸappleÔÈÔ˜ ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ˙˘ÌÒÛÂÈ ‰¤Î· ̤Ú˜ ÎÔÛÎÈÓ›˙ÂÈ (˘appleÔÎ.). ¡· ÙÔ˘ ˙Ë-Ù‹ÛÂȘ fiÛ· ı¤ÏÂȘ (·ÓÙÈÎ.).∂appleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È fiÛ˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÊÔÚÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· ‹ Ì ¿Ï-ÏÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎÔ‡˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, Ù· ÔappleÔ›·appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ fiÚÔ ÌÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi, apple.¯. ‹Á·ÈÓ ÂΛ fiappleÔ˘ ı¤-ÏÂȘ. ΔÔ˘˜ ¿ÚÂÛ ÙÔ Ûapple›ÙÈ fiappleÔ˘ apple‹Á·ÈÓ·Ó. √È Û¯¤ÛÂȘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÙfiappleÔ˘ (apple.¯. £· ÊÙ¿ÛÂÈ ÂΛ fiappleÔ˘ ı· ÊÙ¿ÛÂȘ ÎÈ ÂÛ‡), ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (apple.¯. ŒÚ¯ÂÙ·ÈfiappleÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı¤ÏÂÈ), ÙÔ˘ ÙÚfiappleÔ˘ (apple.¯. ΔÔ˘ Û˘ÌappleÂÚÈʤÚÂÙ·È fiappleˆ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·), ÙÔ˘ appleÔÛÔ‡ (apple.¯.ŸÛÔ ·Ó‚·›ÓÂȘ ÛÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙfiÛÔ appleÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù·), Ù˘ Û˘Ìʈ-Ó›·˜ (apple.¯. £· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ·, fiappleˆ˜ Ù· Û˘ÌʈӋ۷ÌÂ), Ù˘ ÂÓ·ÓÙ›ˆÛ˘ (apple.¯. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó appleÚÔÛapple·ı‹ÛÂÈ, ‰Âı· Ù· ηٷʤÚÂÈ) Î·È Ù˘ apple·ÚÔÌÔ›ˆÛ˘ (apple.¯. ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fiappleˆ˜ appleÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯ÂÏÒ-Ó· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜). ∂ȉÈο ÔÈ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÂχıÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ·Ó·ÊÔ-ÚÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· fiappleˆ˜, fiappleÔ˘, ÔappleÔ˘‰‹appleÔÙÂ, fiappleÔÙÂ, ÔappleÔÙ‰‹appleÔÙÂ, fiÛÔ, ÔÛÔ‰‹appleÔÙÂ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ›‰È˜ Ì ÙȘ apple·Ú·apple¿Óˆ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.OÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË ‰Â(Ó), ÂÓÒ, fiÙ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ó·, ¤¯Ô˘Ó ¿Ú-ÓËÛË ÌË(Ó). ∂ÎʤÚÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ:·) ∞appleÏ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋, apple.¯. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ¤ÁÈÓ·Ó fiappleˆ˜ Ù· appleÚԂϤ„·ÌÂ.‚) √ÚÈÛÙÈ΋ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ appleÈı·ÓfiÙËÙ·, apple.¯. ÚÔÙÈÌÔ‡Û ӷ apple¿ÂÈ ÂΛ, fiappleÔ˘ ı· appleÂÚÓÔ‡Û ηχÙÂÚ·.Á) √ÚÈÛÙÈ΋ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, apple.¯. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ËıÔappleÔÈfi˜ appleÔ˘ ı· ΤډÈ˙ ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfiÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.‰) ÀappleÔÙ·ÎÙÈ΋, apple.¯. £· ‹ıÂÏ ¤Ó·Ó Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË appleÔ˘ Ó· ͤÚÂÈ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹.√È ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜, ÙÂÏÈΤ˜, ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜, ˘appleÔıÂÙÈΤ˜ Î·È ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ‹ apple·Ú·¯ˆÚËÙÈ-Τ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜appleÚÔÙ¿ÛÂȘ.·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Î·È Â›Ó·È Ô appleÈÔ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ apple·Ú·Ù·ÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜, Ô ÔappleÔ›Ô˜apple·›ÚÓÂÈ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛË̷ۛ˜ ηٿ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ appleÚÔÙ¿ÛˆÓ. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÛÙ· apple·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂ-ÚÈΤ˜ ·applefi ÙȘ ÛË̷ۛ˜ appleÔ˘ apple·›ÚÓÂÈ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌfi˜ ηÈ.·. ∏ º·Ó‹ apple‹Ú ÙÔ Ê¿ÚÌ·Îfi Ù˘ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ (Î·È ‡ÛÙÂÚ· …).‚. Œ‚ÏÂapple ÙÔ Î‡Ì· ÎÈ ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·Ù·apple¿Óˆ ÙÔ˘ (Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È …).Á. ÏËÛ›·Û·Ó ÛÙËÓ appleÏ·Ù›· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (appleÔ˘ ÊÒÓ·˙·Ó …).‰. ªË ‰È·‚¿˙ÂȘ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ Î·È ı· ‰ÂȘ ÙÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ı· apple¿ÚÂȘ (Î·È ÙfiÙ …).Â. ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ô appleÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ô appleÚˆı˘appleÔ˘ÚÁfi˜ Î·È Ô appleÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (·ÎfiÌËÎ·È …).ÛÙ.∫¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÓÔÈÎÔ·ÚË ÎÈ fiÏ· ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿Óˆ οو (·ÏÏ¿ …).·Ú·ÙËÚԇ̠ÛÙ· apple·Ú·apple¿Óˆ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· fiÙÈ Ô Î·È ¿ÏÏÔÙ ¤¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛËÌ·Û›· (·), ¿ÏÏÔÙ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙÔÓ· Û ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (‚), ¿ÏÏÔÙ Ì ÙÔ appleÔ˘ Û ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ (Á), ¿ÏÏÔÙ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¤appleÂÈ·Ù˘ appleÚ¿Í˘ appleÔ˘ appleÚÔËÁÂ›Ù·È (‰), ¿ÏÏÔÙ ¤¯ÂÈ ÂappleȉÔÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· (Â) Î·È ¿ÏÏÔÙ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ·ÓÙÈıÂÙÈ΋ (ÛÙ).


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1535. À¡¢∂∏ ƒ√Δ∞∂ø¡1532. ∏ ϤÍË Ó· (Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Î·È ÌfiÚÈÔ) ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È appleÔχ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôappleԛ˜ ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Ù ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ù ˆ˜ ˘appleÔΛÌÂÓÔ Û ڋ̷ٷ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ı¤Ïˆ(‚Ô˘ÏËÙÈ΋), ÙÔ˘ ÌappleÔÚÒ (‰˘ÓËÙÈ΋), ÙÔ˘ ÂÌappleÔ‰›˙ˆ (·apple·ÁÔÚ¢ÙÈ΋), ÙÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È (·›ÛıËÛ˘) ‹ ·ÎfiÌË ÙÔ˘ Û˘-ÓËı›˙ˆ, ͯÓÒ, ÔÚΛ˙ÔÌ·È, ‚È¿˙ÔÌ·È ÎÙÏ. √È appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ó· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó apple¿ÓÙ· ‚Ô˘ÏËÙÈ΋ ÛË-Ì·Û›·. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÛÙ· apple·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ó· Î·È ÙË ÛË-Ì·Û›· appleÔ˘ apple·›ÚÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘ οı ÊÔÚ¿.·. ∞apple·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ηappleÓ›˙ÂÙ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜.‚. ∞‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘.Á. ΔÚ¤¯ÂÈ Ó· appleÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ.‰. ¡· Û·˜ ÂÓԯϋۈ;Â. ¡· ¤ÚıÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰Ò.ÛÙ.˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙËÓ ›‰È· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, Ó· appleÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘appleÔÎÚÈÙ¤˜.˙. Œ¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ ·ÎfiÌ· appleÈÔ appleÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË.·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ · Î·È ‚ ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ó· Â›Ó·È ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜, ÂÓÒ ÛÙË ÊÚ¿ÛË ÁË appleÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÂÏÈ΋, ÛÙË ‰ ·ÚÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋, ÛÙËÓ Â Î‡ÚÈ· appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ (‹ ÂappleÈı˘Ì›·˜) Î·È ÛÙË ÛÙ ÏÂÈÙÔ˘Ú-Á› ˆ˜ ÂappleÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô˘Ï‹. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙË ÊÚ¿ÛË ˙, Ë appleÚfiÙ·ÛË appleÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ì ÙÔ Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ Ú‹-Ì· Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·Û˘ (¤¯ÂȘ) ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «ÔÊ›ψ», «ÌappleÔÚÒ».3. √È ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ¿ÏÏÔÙ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È ‰È·Û·ÊËÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·ÈÛÙËÓ Î‡ÚÈ· appleÚfiÙ·ÛË (appleÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜) Î·È ¿ÏÏÔÙ ‰›ÓÔ˘Ó ·appleÏÒ˜ ¤Ó· appleÚfiÛıÂÙÔ Î·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û’ ·˘Ùfi (ÌË appleÂ-ÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜). ÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂȉÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ì ÙË ÛÙ›ÍË. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ apple·-ڷοو Ù· ÙÚ›· ˙¢Á¿ÚÈ· ÊÚ¿ÛˆÓ.·1. Δ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ appleÔ˘ Â›Ó·È ¿‰ÂÙ· ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÁÈ· ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·.·2. Δ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘, appleÔ˘ Â›Ó·È ¿‰ÂÙ·, ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÁÈ· ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·.‚1. ŸÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μã Ù¿Í˘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó appleÚfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· οÓÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·.‚2. ŸÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μã Ù¿Í˘, appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó appleÚfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·, οÓÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·.Á1. √È ·ÛıÂÓ›˜ appleÔ˘ apple¿Û¯Ô˘Ó ·applefi ·Ó›·Ù˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ·Ó·appleÙ‡ÛÛÔ˘Ó ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.Á2. √È ·ÛıÂÓ›˜, appleÔ˘ apple¿Û¯Ô˘Ó ·applefi ·Ó›·Ù˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, ·Ó·appleÙ‡ÛÛÔ˘Ó ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙ· ·1, ‚1 Î·È Á1 ÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ˘appleÔΛÌÂÓ· Ù˘ ·ÚÈ·˜ appleÚfiÙ·-Û˘ Î·È Ù· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ÛÙ· ·2, ‚2 Î·È Á2 appleÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Û’ ·˘Ù¿ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ,ÛÙÔ apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·1 Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ¿‰ÂÙ· Î·È fiÙÈÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÁÈ· ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›· ÌfiÓÔ fiÛ· Â›Ó·È ¿‰ÂÙ·. ÙÔ apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·2 Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÏ· Ù·‚È‚Ï›· Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Â›Ó·È ¿‰ÂÙ· Î·È fiÙÈ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó fiÏ· ÁÈ· ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· apple·-Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‚ Î·È Á.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·154154ΔƒπΔ√ ∫∂º∞§∞π√À¡Δ∞•∏À¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞√π ¢∂ÀΔ∂ƒ∂À√À∂ / ∂•∞ƒΔ∏ª∂¡∂ ƒ√Δ∞∂π√¡√ª∞Δπ∫∂∂ȉÈΤ˜μÔ˘ÏËÙÈΤ˜∂Ó‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜∂πƒƒ∏ª∞Δπ∫∂∞ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ΔÂÏÈΤ˜ ‹ ÙÔ˘ ÛÎÔappleÔ‡∞appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ‹ Û˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ÀappleÔıÂÙÈΤ˜∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ Î·È apple·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜ÃÚÔÓÈΤ˜∞Ó·ÊÔÚÈΤ˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·155Δ ∂Δ∞ƒΔ√ ∫ ∂º∞§∞π√∏ª∞π√§√°π∞ – §∂•π§√°π√§¤ÍË, ÛËÌ·Û›· Î·È ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ√ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ: apple·Ú¿ÁˆÁ˜ Î·È Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ√È Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ÔÈ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜∏ ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ·appleÔÙÂÏ› ¤Ó· Âapple›appleÂ‰Ô Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ appleÔ˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ Ù˘ÁÏÒÛÛ·˜. ∂‰Ò ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (§ÂÍÈÏfiÁÈÔ).º·ÈÓÔÌÂÓÈο ÔÈ ¤ÓÓÔȘ appleÔ˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È apple›Ûˆ ·applefi ÙȘ ϤÍÂȘ ÛËÌ·Û›· Î·È Ï¤ÍË Â›Ó·È ·appleϤ˜, Ë ÁψÛÛÔÏÔ-ÁÈ΋ ÂappleÈÛÙ‹ÌË fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛÂ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfiapple·Ú·Î¿Ùˆ ı· ÂÎı¤ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÓÔappleÙÈο ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜.1. ∏ ∏ª∞π∞, ∏ §∂•∏ ∫∞π Δ√ §∂•π§√°π√ªÂ ÙË Ï¤ÍË ÛËÌ·Û›· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ÓfiËÌ·. √È Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·ÈÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· Û˘¯Ó¿ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ. ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ fï˜ Ù˘ ÁψÛÛÔÏÔÁÈ΋˜ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·˜ ·appleÔÎÙÔ‡Ó ÂȉÈÎfi appleÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Ó·Ï˘ı› ‰Ò. ∂ΛÓÔ appleÔ˘¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Â›Ó·È fiÙÈ Û οı ÂÎʈÓÔ‡ÌÂÓË Ï¤ÍË Î·È Û οı ÂÎÊÒÓËÌ· ˘apple¿Ú-¯ÂÈ ÌÈ· appleÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ (‹ ·Ó·ÊÔÚÈ΋), ÌÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ªÂ ÙËÓ appleÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ÛË-Ì·Û›· ‰›ÓÂÙ·È Ë appleÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹, Ì ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ‰›ÓÂÙ·È Ë appleÏËÚÔÊÔÚ›· Ì·˙› Ì ÙË ÛÙ¿ÛËÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ï¤ÍË Î·È ÛÙÔ ÂÎÊÒÓËÌ· Î·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰›ÓÔÓÙ·È appleÏËÚÔÊÔڛ˜ appleÔ˘ Û¯ÂÙ›-˙ÔÓÙ·È Â›Ù Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ ›Ù Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Âapple›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÎʈӋ̷ÙÔ˜.°È· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ªÈ¯¿Ï˘, ¤Ó·˜ ˘apple¿ÏÏËÏÔ˜ ΔÚ·apple¤˙˘, Ìapple·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ·ÎÚÈ-‚Ò˜ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Ë ÒÚ·, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘, appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ›‰È· ÒÚ·, ϤÂÈ:– ◊Úı· ÛÙË ÒÚ· ÌÔ˘.ΔÔ ÂÎÊÒÓËÌ· ·˘Ùfi ÌappleÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÛË̷ۛ˜, ÔÈ Ôappleԛ˜ ÌappleÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·appleÔ‰¤-ÎÙ˜ ›Ù ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ›ÙÂ Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο. √È ÛË̷ۛ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·) ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ÛËÌ·Û›·: appleÏËÚÔÊÔÚ› Ô ªÈ¯¿Ï˘ fiÙÈ ‹Úı ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘.‚) ˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·: appleÏËÚÔÊÔÚ› Ô ªÈ¯¿Ï˘ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂapple‹˜ Î·È ‹Úı ÛÙËÓÒÚ· ÙÔ˘, οÙÈ appleÔ˘ appleÈı·ÓfiÓ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Û˘¯Ó¿. ÿÛˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËı› ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·applefiÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÙȘ ·ÚÁÔappleÔڛ˜.Á) ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÛËÌ·Û›·: appleÏËÚÔÊÔÚ› Ô ªÈ¯¿Ï˘ fiÙÈ ‹Úı ÛÙËÓ ÒÚ· appleÔ˘ ÔÚ›Û·ÓÂ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi ı· appleÚ¤appleÂÈÓ· οÓÔ˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂapple›˜ ÛÙȘ ˘appleÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜.155


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·156156Δ∂Δ∞ƒΔ√ ∫∂º∞§∞π√∏ª∞π√§√°π∞ – §∂•π§√°π√∞applefi Ù· apple·Ú·apple¿Óˆ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËappleÙfi fiÙÈ Ë ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ÌappleÔÚ› Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì Â͈ÁψÛÛÈÎÔ‡˜apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜. °È’ ·˘Ùfi Ù· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ˘ ÙÔ̤· ‰ËÏ·‰‹ appleÔ˘ ÂÍÂÙ¿-˙ÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹.ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ϥ͢. ∏ appleÔχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ·applefi Ù· ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ¿ ¯Úfi-ÓÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë Ï¤ÍË Â›Ó·È ÌÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο Î·È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ÌÔÓ¿‰· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·applefiÙË Û‡Á¯ÚÔÓË °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·, ÙfiÛÔ ÁÈ·Ù› ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ıˆÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌfiÚÊËÌ·, ·ÏÏ¿Î·È ‰ÈfiÙÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi Ù‡appleÔ ÛÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ë Î¿ı ÁÏÒÛÛ·,Ë Ï¤ÍË apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŒÙÛÈ, ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ Ë Ï¤ÍË Ù·˘Ù›˙Â-Ù·È Ì ÙÔ ÌfiÚÊËÌ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÌappleÔÚ› Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ appleÚfiÙ·ÛË. Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÈ Ï¤ÍÂȘÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi ¤Ó· ÌfiÚÊËÌ· ‹ ·applefi appleÔÏÏ¿ ÌÔÚÊ‹Ì·Ù·. ¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı·ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ (Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜, Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜) Ì ‚¿ÛË ÙËÓ appleÂÚÈ-ÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·Û›·. §¤ÍË ı· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÁψÛÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Ï‹ÌÌ· ÛÙ· ÏÂ-ÍÈο (Ù˘appleÔÁÚ·ÊÈ΋ ϤÍË).


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1572. Δ√ §∂•π§√°π√ ∫∞π √π ∏ª∞π∂ Δ∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏1572. Δ√ §∂•π§√°π√ ∫∞π √π ∏ª∞π∂Δ∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏2.1.∏ ηٷÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï¤ÍÂȘ ·applefi ÙȘ Ôappleԛ˜ ¿ÏϘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ¯ÚËÛÈ-ÌÔappleÔÈ‹ıËÎ·Ó ·applefi appleÔχ apple·ÏÈ¿ ·applefi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ¿ÏϘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂ-Ú·, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ appleÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ appleÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ¿ÏϘ ÙȘ ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·applefiͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó Ï·Ô› appleÔ˘ ‹Úı·Ó Û Âapple·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜, Î·È ¿ÏϘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-ıËÎ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·.ΔȘ ϤÍÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ appleÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔ-ڛ˜: ÙȘ Ï·˚Τ˜ Î·È ÙȘ ÏfiÁȘ.§·˚Τ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ÔÈ Ôappleԛ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ¤ÓÓÔȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Î·-ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ·ÓıÚÒappleÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ·‰È¿ÏÂÈappleÙ· ·applefi ÙfiÙÂappleÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, apple.¯. ηڤÎÏ·, Ê·ÁËÙfi, ıÚ·Ó›Ô ÎÙÏ. ÙȘ Ï·˚Τ˜ ϤÍÂȘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿-ÓÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ϤÍÂȘ.ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiϘ fiÛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ıËÎ·Ó ·applefi ÙÔ˘˜ŒÏÏËÓ˜ ·applefi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‹¿ÏÏ·Í·Ó appleÔχ Ï›ÁÔ, ÂÓÒ ¿ÏϘ ¿ÏÏ·Í·Ó ·ÚÎÂÙ¿. §¤ÍÂȘ appleÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ‹ ¿ÏÏ·Í·Ó Ï›ÁÔ Â›Ó·È: Ô˘Ú·Ófi˜,¤ÚÁÔ, ·applefi, ¤Ó·, apple¤ÓÙ ÎÙÏ. §¤ÍÂȘ appleÔ˘ ¿ÏÏ·Í·Ó Â›Ó·È: ÌËÙ¤Ú· (·applefi ÙÔ Ì‹ÙËÚ), ¯¤ÚÈ (·applefi ÙÔ ¯ÂÈÚ), ‚fi‰È (·applefiÙÔ ‚Ô˘˜) ÎÙÏ.ÙȘ ͤÓ˜ ϤÍÂȘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÛ˜ appleÚÔ‹Ïı·Ó ·applefi ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂappleÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÏ-ÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ·applefi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Î·È ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ Û‡Á-¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, apple.¯. Ûapple›ÙÈ, ÚÔ‡¯Ô, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ ÎÙÏ. ∞applefi Ù· apple·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· (¤ˆ˜ ÙÔÓ 10Ô ·È.Ì.Ã.) Ì·˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi Ù· appleÂÚÛÈο (apple.¯. ·ÁÁ·Ú›·, ·ÛÙÚ·apple‹), ‚ڷ˚ο (apple.¯. ·Ì‹Ó,ÛÂÚ·Ê›Ì, ¿‚‚·ÙÔ, ª·Ú›·), ÊÔÈÓÈÎÈο (apple.¯. ¿ÏÊ·, ‚‹Ù·), Ï·ÙÈÓÈο (apple.¯. ÎÂÏ›, Ûapple›ÙÈ, apple·Ï¿ÙÈ). ∞applefi Ù· ÌÂÙ·ÁÂ-Ó¤ÛÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· (·applefi ÙÔÓ 10Ô ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ 18Ô ·È. Ì.Ã.) ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·applefi Ù·ÙÔ˘ÚÎÈο (apple.¯. apple·appleÔ‡ÙÛÈ, ÙÛ¤appleË, ΤÊÈ) Î·È Ù· ÈÙ·ÏÈο (apple.¯. ÌappleÔ˘Î¿ÏÈ, appleÈ¿ÙÔ, Û·Ï¿Ù·), Ù· ·Ú·‚Èο (apple.¯. ¿ÏÁÂ-‚Ú·, ηʤ˜, Ì·Á·˙›, ÛοÎÈ), Ù· ÛÏ·‚Èο (apple.¯. ÎÔ˘Ó¿‚È, apple¤ÛÙÚÔÊ·) Î·È Ù· ·Ú‚·Ó›ÙÈη (apple.¯. ÁÎÈfiÓ˘, ÊÏÔÁ¤Ú·,Ô‡ÏÈ). ΔÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ë Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰·Ó›ÛÙËΠϤÍÂȘ ΢ڛˆ˜ ·applefi Ù· Á·ÏÏÈο (apple.¯. ÌappleÏÔ‡-˙·, ÏÈΤÚ, ‚·Ï˜, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ) Î·È Ù· ·ÁÁÏÈο (apple.¯. ‚·ÁfiÓÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜). ÔÏϤ˜ ·applefi ÙȘ ͤÓ˜ ϤÍÂȘ, ΢ڛˆ˜·˘Ù¤˜ appleÔ˘ Ìapple‹Î·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ù· apple·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È Ù· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÊÔÌÔÈÒıËηӷapplefi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È appleÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ Û‡ÛÙËÌ·, apple.¯. Ûapple›ÙÈ (·applefi ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ϤÍËhospitium), appleÈÏ¿ÊÈ (·applefi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ϤÍË pilaf), appleÔÏ˘ıÚfiÓ· (·applefi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ϤÍË poltrona), ÂÓÒ ¿ÏϘ,appleÔ˘ Ìapple‹Î·Ó ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·, ‰ÂÓ ·ÊÔÌÔÈÒıËÎ·Ó (apple.¯. ·Û·ÓÛ¤Ú, Áηڿ˙, Ì¿ÚÎÂÙ).§fiÁȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÔÈ ÏfiÁÈÔÈ Û˘Á-ÁÚ·Ê›˜ Ì ‰‡Ô ÙÚfiappleÔ˘˜: ·) Ì ÙËÓ Âapple·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ηٷگ‹Ó ÏfiÁÔ Ï¤ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ-΋˜ ÔÈ Ôappleԛ˜ ›¯·Ó apple¿„ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· appleÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜, fiappleˆ˜ apple.¯. ηıËÁËÙ‹˜, Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î.¿.,Î·È ‚) Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ Ϥ͈Ó, appleÔ˘ ‰ÂÓ ˘apple‹ÚÍ·Ó ÛÙÔ apple·ÚÂÏıfiÓ, Ì ‚¿ÛË fï˜ ÛÙÔȯ›· (Ú›˙˜, η-Ù·Ï‹ÍÂȘ ÎÙÏ.) ·applefi ·Ú¯·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ, fiappleˆ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÏÔÁ›·, apple˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ Î.¿.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·158158Δ∂Δ∞ƒΔ√ ∫∂º∞§∞π√∏ª∞π√§√°π∞ – §∂•π§√°π√2.2.√ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓΔÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜, fiappleˆ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ϤÍÂȘ appleÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-ıËÎ·Ó ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ·appleÔ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿appleÔÈ· ¤ÓÓÔÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó Û οappleÔÈ· appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓËϤÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ·applefi ϤÍÂȘ appleÔ˘ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ‚·Û›ÛÙËΠ۠¿ÏÏË ‹ Û ¿ÏϘ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ˘apple‹Ú¯·Ó ÛÙËÁÏÒÛÛ·. ŒÙÛÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ϥ͈Ó:·) ƒÈ˙ÈΤ˜ ϤÍÂȘ: fiÛ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·applefi ÌÈ· Ú›˙· (ı¤Ì·) Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË, apple.¯. ÁÚ¿Ê-ˆ.‚) ·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ: fiÛ˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·applefi ¿ÏϘ ϤÍÂȘ Ì ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË ÂȉÈÎÒÓ Î·Ù·Ï‹ÍˆÓ, apple.¯. ÙÔ¯Ú˘ÛÒÓˆ Â›Ó·È apple·Ú¿ÁˆÁÔ ÙÔ˘ ¯Ú˘Ûfi˜. ∏ ϤÍË ·applefi ÙËÓ ÔappleÔ›· apple·Ú¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ¿ÏÏË Ï¤ÍË Ï¤ÁÂÙ·È appleÚˆÙfi-Ù˘appleË ‹ ϤÍË-‚¿ÛË, ÂÓÒ Ë Î·Ù¿ÏËÍË Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë apple·Ú¿ÁˆÁË Ï¤ÍË Ï¤ÁÂÙ·È apple·Ú·ÁˆÁÈ΋ηٿÏËÍË.Á) ‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ: fiÛ˜ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ϤÍÂȘ. ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ë appleÚÒÙË Ï¤ÍËappleÔ˘ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È appleÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi, apple.¯. ËÏÈfiÛappleÔÚÔ˜ (=‹ÏÈÔ˜ + ÛapplefiÚÔ˜).√È Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ ›‰È· ϤÍË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Û‡ÓıÂÙ˜ ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· Û˘ÓıÂÙÈÎfi appleÚÔ-¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÁÂÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ Î·È ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ϥ͈Ó, apple.¯. ‰È·-‚¿˙ˆ, ‰È¿‚·ÛÌ·, ·‰È¿‚·ÛÙÔ˜, ¢ÎÔÏԉȿ‚·ÛÙÔ ÎÙÏ.·. ·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ∏ ‰È·‰Èηۛ· apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ ϤÍÂˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·applefi ¿ÏϘ ϤÍÂȘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ÌÔÚ-ÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÌÈ·˜ Ϥ͢, appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È apple·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË ‹ Âapple›ıË-Ì·. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ÂappleÈıËÌ·ÙÔappleÔ›ËÛË. ‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏ-ÏËÓÈ΋˜, Ë apple·Ú·ÁˆÁ‹ ϤÍÂˆÓ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ù‡appleÔ˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ϥ͢. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‚Ï. Î·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ, Û. 161. ∏ apple·ÚÔ˘-Û›·ÛË appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Á›ÓÂÙ·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘.·Ú¿ÁˆÁ· Ú‹Ì·Ù·ƒ‹Ì·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È:·) ∞applefi Ú‹Ì·Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷϋÍÂȘ, apple.¯. ʤÁÁˆ → ÊÂÁÁ›˙ˆ, Ì·ÛÒ → Ì·ÛÔ˘ÏÒ.‚) ∞applefi ÔÓfiÌ·Ù· Î·È apple·›ÚÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ -¿˙ˆ Î·È -È¿˙ˆ (apple.¯. ·Ó¿ÁÎË → ·Ó·Áο˙ˆ, ‚Ú¿‰˘ →‚Ú·‰È¿˙ˆ), -›˙ˆ (apple.¯. ·Ó‹ÊÔÚÔ˜ → ·ÓËÊÔÚ›˙ˆ), -‡ˆ (apple.¯. apple›ÛÙË → appleÈÛÙ‡ˆ), -ÒÓˆ (apple.¯. ÎÏÂȉ› → ÎÏÂÈ-‰ÒÓˆ) Î·È -·›Óˆ (apple.¯. ˙¤ÛÙË → ˙ÂÛÙ·›Óˆ).Á) ∞applefi ¿ÎÏÈÙ· Î·È apple·›ÚÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ -˙ˆ Î·È -›˙ˆ (apple.¯. ¯ˆÚ›˜ → ¯ˆÚ›˙ˆ), -‡ˆ (apple.¯. ÎÔÓÙ¿→ ÎÔÓÙ‡ˆ) Î·È -ÒÓˆ (apple.¯. ÛÈÌ¿ → ÛÈÌÒÓˆ).·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο√˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È:·) ∞applefi Ú‹Ì·Ù· Î·È apple·›ÚÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٷϋÍÂȘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â›Ù ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ appleÔ˘ ÂÓÂÚÁ› (apple.¯. ÂÎapple·È‰Â‡ˆ→ ÂÎapple·È‰Â˘Ù‹˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò → ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜) ›Ù ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ‹ ÙÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ·


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1592. Δ√ §∂•π§√°π√ ∫∞π √π ∏ª∞π∂ Δ∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏159Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (apple.¯. ‰ÈÒ¯Óˆ → ‰ÈˆÁÌfi˜, ÎÏ·‰Â‡ˆ → ÎÏ¿‰ÂÌ·, Ê˘Ù‡ˆ → Ê˘Ù›·) ›Ù ÙÔ Ì¤ÛÔ ‹ ÙÔÓ ÙfiappleÔÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (apple.¯. ÎÈÓÒ → ÎÈÓËÙ‹Ú·˜, apple·Ú·ÙËÚÒ → apple·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ).‚) ∞applefi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ∞˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ, Ù· ÔappleÔ›· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿-ÏÔÁ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ηÙËÁÔڛ˜:ÀappleÔÎÔÚÈÛÙÈο ‹ ¯·˚‰Â˘ÙÈο: fiÛ· apple·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ appleÚˆÙfiÙ˘apple˘ Ϥ͢. ∞˘Ù‹ Ë ÛË-Ì·Û›· ¤¯ÂÈ Û appleÔÏϤ˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ Î·È ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √È appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ˘appleÔÎÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ‹ ¯·˚‰Â˘ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: -¿ÎÈ (apple.¯. Ûapple›ÙÈ → ÛappleÈÙ¿ÎÈ), -¿Î˘ (apple.¯. ∫ÒÛÙ·˜ → ∫ˆÛÙ¿-΢), -›ÙÛ· (apple.¯. applefiÚÙ· → appleÔÚÙ›ÙÛ·), -ԇϷ (apple.¯. ‚ÚÔ¯‹ → ‚ÚԯԇϷ).ªÂÁÂı˘ÓÙÈο: fiÛ· apple·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ appleÚˆÙfiÙ˘apple˘ Ϥ͢. √È appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎÒÓ Â›Ó·È -¿Ú· (apple.¯. ηÚappleÔ‡˙È → ηÚappleÔ˘˙¿Ú·), -·Ú¿˜ (apple.¯. „‡Ù˘ → „¢-Ù·Ú¿˜), -·ÚÔ˜ (apple.¯. appleÔÓÙÈÎfi˜ → appleÔÓٛηÚÔ˜).ÂÚÈÂÎÙÈο: fiÛ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· appleÏ‹ıÔ˜ ·applefi ÂΛӷ Ù· ÔappleÔ›· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓappleÚˆÙfiÙ˘appleË Ï¤ÍË. √È appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ appleÂÚÈÂÎÙÈÎÒÓ Â›Ó·È: -È¿ (apple.¯. ηϿÌÈ → ηϷ-ÌÈ¿), -ÒÓ·˜ (apple.¯. ÂÏÈ¿ → ÂÏ·ÈÒÓ·˜).∂ıÓÈο (‹ apple·ÙÚȉˆÓ˘ÌÈο): fiÛ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ appleÔ˘ ηٿÁÂÙ·È ·applefi οappleÔÈÔÓ ÙfiappleÔ. √È appleÈÔ Û˘-ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Â›Ó·È: -›Ù˘ (apple.¯. ªÂÛÔÏfiÁÁÈ → ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ù˘),-ÒÙ˘ (apple.¯. Ô‡ÏÈ → Ô˘ÏÈÒÙ˘), -·Ófi˜/-·ÓÔ˜ (apple.¯. ∞ÌÂÚÈ΋ → ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜, ‡ÚÔ˜ → ˘ÚÈ·Ófi˜), -ÈÓfi˜(apple.¯. ΔڛηϷ → ΔÚÈηÏÈÓfi˜), -Èfi˜ (apple.¯. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË → £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜).ΔÔappleÈο: fiÛ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙfiappleÔ. √È appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÙÔappleÈÎÒÓ Â›Ó·È: -·ÚÈfi (apple.¯. ηÌapple¿-Ó· → ηÌapple·Ó·ÚÈfi), -¿‰ÈÎÔ Î·È -›‰ÈÎÔ (apple.¯. Û›‰ÂÚÔ → ÛȉÂÚ¿‰ÈÎÔ), -Â›Ô (apple.¯. Ù·Ì›·˜ → Ù·Ì›Ô).∂apple·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο: fiÛ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Âapple¿ÁÁÂÏÌ·. √È appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ Âapple·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Â›-Ó·È: -¿˜ (apple.¯. Ï¿‰È → Ï·‰¿˜), -·Ú˘ (apple.¯. ÊÔ‡ÚÓÔ˜ → ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘), -Ù˙‹˜ (apple.¯. ηʤ˜ → ηÊÂÙ˙‹˜).∞Ó‰ÚˆÓ˘ÌÈο: fiÛ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔ ‚·ÊÙÈÛÙÈÎfi ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-Îfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ·. ∏ appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Î·Ù¿ÏËÍË Â›Ó·È: -·ÈÓ·, apple.¯. °ÈÒÚÁÔ˜ → °ÈÒÚÁ·ÈÓ·.ÕÏϘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ›ӷÈ: -È¿ (apple.¯.ÏÂÌfiÓÈ → ÏÂÌÔÓÈ¿), -ÈÛÙ‹˜ (apple.¯. ¿ÓıÚˆappleÔ˜ → ·ÓıÚˆappleÈÛÙ‹˜).Á) ∞applefi Âapple›ıÂÙ·: ÔÈ appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ›ӷÈ: -¿‰· (apple.¯. ¤Í˘appleÓÔ˜ → Â͢appleÓ¿‰·), -›Ï· (apple.¯. ΛÙÚÈÓÔ˜→ ÎÈÙÚÈӛϷ), -Û‡ÓË (apple.¯. ‰›Î·ÈÔ˜ → ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË), -ÙËÙ· (apple.¯. ÙÚ˘ÊÂÚfi˜ → ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·), -· (apple.¯. „˘¯Úfi˜→ „‡¯Ú·).·Ú¿ÁˆÁ· Âapple›ıÂÙ·∂apple›ıÂÙ· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È:·) ∞applefi Ú‹Ì·Ù·: ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚËÌ·ÙÈο Âapple›ıÂÙ·. √È appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ›ӷÈ: -ÈÎfi˜ (apple.¯. ÙÚÔÌ¿˙ˆ→ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi˜), -ÙÔ˜ (apple.¯. ·Á·appleÒ → ·Á·appleËÙfi˜) Î·È -ÛÈÌÔ˜ (apple.¯. ÌÂÙÚÒ → ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˜).‚) ∞applefi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο: ÔÈ appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ›ӷÈ: -È¿Ú˘ (apple.¯. ¯¿‰È → ¯·‰È¿Ú˘), -¤ÓÈÔ˜ (apple.¯. Ì¿Ú-Ì·ÚÔ → Ì·ÚÌ·Ú¤ÓÈÔ˜), -ÈÓÔ˜ (apple.¯. ¯·ÚÙ› → ¯¿ÚÙÈÓÔ˜), -ÂÚfi˜ (apple.¯. ÙÚfiÌÔ˜ → ÙÚÔÌÂÚfi˜), -‹˜ (apple.¯. ı¿Ï·Û-Û· → ı·Ï·ÛÛ‹˜), -·Îfi˜, -È·Îfi˜, -ÈÎÔ˜/-ÈÎfi˜ (apple.¯. apple·Ú·Ï›· → apple·Ú·ÏÈ·Îfi˜, ŒÏÏËÓ·˜ → ÂÏÏËÓÈÎfi˜).Á) ∞applefi Âapple›ıÂÙ·: ÔÈ appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ›ӷÈ: -Ô‡Ï˘ (apple.¯. ÊÙˆ¯fi˜ → ÊÙˆ¯Ô‡Ï˘), -Ô‡ÙÛÈÎÔ˜ (apple.¯.¯·ÌËÏfi˜ → ¯·ÌËÏÔ‡ÙÛÈÎÔ˜), -ˆapplefi˜ (apple.¯. appleÚ¿ÛÈÓÔ˜ → appleÚ·ÛÈÓˆapplefi˜).‰) ∞applefi ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·: Ë appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Î·Ù¿ÏËÍË Â›Ó·È: -ÈÓfi˜, apple.¯. ¿ÏÏÔÙ → ·ÏÏÔÙÈÓfi˜.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·160160Δ∂Δ∞ƒΔ√ ∫∂º∞§∞π√∏ª∞π√§√°π∞ – §∂•π§√°π√·Ú¿ÁˆÁ· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·∂appleÈÚÚ‹Ì·Ù· apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·applefi Âapple›ıÂÙ·, ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·. √È appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋ-ÍÂȘ ›ӷÈ: -ˆ˜ (apple.¯. Û˘ÓÂapple‹˜ → Û˘ÓÂappleÒ˜), -Ô‡ (apple.¯. ¿ÏÏÔ˜ → ·ÏÏÔ‡), -ı (apple.¯. ÂΛ → ÂΛıÂ), -·/-¿ (apple.¯. ÔÓÂÈ-ÚÂ̤ÓÔ˜ → ÔÓÂÈÚÂ̤ӷ, ·ÓÈ·Úfi˜ → ·ÓÈ·Ú¿).‚. ‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ√È Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ‰‡Ô ÙÚfiappleÔ˘˜:·) M ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ϥ͢ ÂÓfi˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·¯ÒÚÈÛÙÔÌfiÚÈÔ ‹ appleÚfiıËÌ·, Ì ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È appleÚÔıËÌ·ÙÔappleÔ›ËÛË.‚) M ÙËÓ ¤ÓˆÛË ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ï¤ÍˆÓ.‡ÓıÂÛË Ì ·¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ· (appleÚÔıËÌ·ÙÔappleÔ›ËÛË)Δ· ·¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ· ‹ appleÚÔı‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ï¤ÍÂȘ ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚˜ ‹ ‰ÈÛ‡ÏÏ·‚˜ appleÔ˘ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔÙ¤ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜. √È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·applefi appleÚÔı¤ÛÂȘ ›Ù ·applefi ¿ÎÏÈÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ·Ú-¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ÂÓÒ Ï›Á˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·.√ÚÈṲ̂ӷ ·applefi Ù· appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ·¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:·) ·- (·Ó-, ·Ó·-): appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÛÙÂÚËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, apple.¯. ·‰‡Ó·ÙÔ˜ (· + ‰˘Ó·Ùfi˜), ·Ó‹-ÏÈÔ˜ (·Ó + ‹ÏÈÔ˜), ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿ (·Ó· + ‰Ô˘ÏÂÈ¿).‚) ·Ó·- (·Ó-): appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «Âapple¿Óˆ», «apple¿ÏÈ», «apple›Ûˆ», apple.¯. ·Ó·ÛËÎÒÓˆ(·Ó· + ÛËÎÒÓˆ), ·Ó·Á¤ÓÓËÛË (·Ó· + Á¤ÓÓËÛË), ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È (·Ó· + -ÚˆÙȤ̷È).Á) ·appleÔ- (·apple-, ·Ê-): appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ «·appleÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘», Ù˘ «·Ê·›ÚÂÛ˘»,ÙÔ˘ «¯ÚfiÓÔ˘» Î·È ¿ÏϘ ÛË̷ۛ˜, apple.¯. ·applefiÎÔÛÌÔ˜ (·appleÔ + ÎfiÛÌÔ˜), ·appleÔ‰˘Ó·ÌÒÓˆ (·appleÔ + ‰˘Ó·-ÌÒÓˆ), ·applefi‚Ú·‰Ô (·appleÔ + ‚Ú¿‰˘).‰) ‰È·- (‰È-): appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «·Ó¿ÌÂÛ·», «apple·ÓÙÔ‡» Î·È ¿ÏϘ ÛË̷ۛ˜,apple.¯. ‰È·ÙÚ¤¯ˆ (‰È· + ÙÚ¤¯ˆ), ‰È·ÛappleÔÚ¿ (‰È· + ÛappleÔÚ¿), ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ (‰È + ¤ÍÔ‰Ô˜).Â) ‰˘Û-: appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «‰‡ÛÎÔÏÔ˘», ÙÔ˘ «Î·ÎÔ‡», apple.¯. ‰˘ÛÌÔÚÊ›· (‰˘Û+ ÌÔÚÊ‹), ‰‡ÛηÌappleÙÔ˜ (‰˘Û + ηÌapple‹).ÛÙ) ÂÓ- (ÂÌ-, ÂÁ-): appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «Ì¤Û·», apple.¯. ÂÓÙÔȯ›˙ˆ (ÂÓ + ÙÔȯ›˙ˆ),ÂÌappleÔÙ›˙ˆ (ÂÌ + appleÔÙ›˙ˆ), ÂÁÎÔapple‹ (ÂÁ + ÎÔapple‹).˙) ÂappleÈ- (Âapple-, ÂÊ-): appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «Âapple¿Óˆ» Î·È ¿ÏϘ ÛË̷ۛ˜, apple.¯. ÂappleÈ-ÁÚ·Ê‹ (ÂappleÈ + ÁÚ·Ê‹), Âapple›ÁÚ·ÌÌ· (ÂappleÈ + ÁÚ¿ÌÌ·), Âapple¤ÎÙ·ÛË (Âapple + ¤ÎÙ·ÛË), ¤ÊÈappleappleÔ˜ (ÂÊ + ›appleappleÔ˜).Ë) ηٷ- (ηÙ-, ηı-): appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «Î¿Ùˆ», Ù˘ «ÂÓ·ÓÙ›ˆÛ˘», Ù˘«˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜» Î·È ¿ÏϘ ÛË̷ۛ˜, apple.¯. ηٿ‚·ÛË (ηٷ + ‚¿ÛË), ηٷ‰ÈÒΈ (ηٷ + ‰ÈÒΈ), ηٷ-ÁÔËÙ‡ˆ (ηٷ + ÁÔËÙ‡ˆ).ı) ÍÂ- (Î·È Í- appleÚÈÓ ·applefi ʈӋÂÓ): appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «¤Íˆ», ÙÔ˘ «appleÔχ», Ù˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, apple.¯. ÍÂÛappleÈÙÒÓˆ (Í + ÛappleÈÙÒÓˆ), ÍÂÙÚÂÏ·›Óˆ (Í + ÙÚÂÏ·›Óˆ), ÍÂappleÔ˘ÏÒ (Í + appleÔ˘ÏÒ).È) apple·Ú·- (apple·Ú-): appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «ÂÓÒappleÈÔÓ», ÙÔ˘ «ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ», Ù˘ ·applefiÎÏÈÛ˘·applefi ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏϘ ÛË̷ۛ˜, apple.¯. apple·ÚÂÏ·‡Óˆ (apple·Ú· + ÂÏ·‡Óˆ), apple·Ú·‚·›-Óˆ (apple·Ú· + ‚·›Óˆ), apple·Ú·ÁÓˆÚ›˙ˆ (apple·Ú· + ÁÓˆÚ›˙ˆ).È·) Û˘Ó- (Û˘Á-, Û˘Ï-, Û˘Ì-, Û˘Ú-, Û˘Û-, Û˘-, Û˘ÓÂ-): appleÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «Ì·˙›»,apple.¯. Û˘ÓÂÚÁ·Û›· (Û˘Ó + ÂÚÁ·Û›·), Û˘ÁÁÂÓ‹˜ (Û˘Á + Á¤ÓÔ˜), Û˘ÚÚÔ‹ (Û˘Ú + ÚÔ‹).


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·162162Δ∂Δ∞ƒΔ√ ∫∂º∞§∞π√∏ª∞π√§√°π∞ – §∂•π§√°π√Á. ÔÏ˘ÏÂÎÙÈο Û‡ÓıÂÙ·∂›Ó·È ÙÚÈÒÓ ÂȉÒÓ:√È appleÔÏ˘Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ, appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÙÚ›· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÓıÂÙÈο, apple.¯. apple·Ï·ÈÔ‚È‚ÏÈÔappleÒ-Ï˘ (= apple·Ï·Èfi˜ + ‚È‚Ï›Ô + appleÔ˘ÏÒ).√È ÏÂÍÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi Âapple›ıÂÙÔ + Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi + Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Û ÁÂÓÈ-΋ Î·È ¤¯Ô˘Ó apple·ÁȈı› ˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, apple.¯. apple·È‰È΋ ¯·Ú¿, ÏÂÍÈÎfi ÙÛ¤apple˘.T· apple·Ú·ıÂÙÈο Û‡ÓıÂÙ·, Ù· ÔappleÔ›· Â›Ó·È ˙‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· appleÙÒÛË Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·ÈÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ appleÈÔ ¯·Ï·Ú¿ ·applefi fi,ÙÈ Ù· Û‡ÓıÂÙ· appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi Û‡ÓıÂÛË ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ï¤ÍÂ-ˆÓ. √È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ϤÍÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ·) Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ϥ͢appleÚÔÛı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ appleÚÒÙË Ï¤ÍË (Û¯¤ÛË Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘), apple.¯. Ô ÓfiÌÔ˜ appleÏ·›ÛÈÔ (= Ô ÓfiÌÔ˜ appleÔ˘Â›Ó·È ÓfiÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ appleÏ·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ), ‚) Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ apple·ÚÔÌÔ›ˆÛËÙ˘ appleÚÒÙ˘ (Û¯¤ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋), apple.¯. ϤÍË ÎÏÂȉ› (= ϤÍË appleÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÎÏÂȉ›). °Ú¿ÊÔ-ÓÙ·È Â›Ù Ì ÂÓˆÙÈÎfi ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ›Ù ¯ˆÚ›˜ ÂÓˆÙÈÎfi, apple.¯. ϤÍË-‚¿ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ï¤ÍË ‚¿ÛË.‰. °Ó‹ÛÈ· Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË°Ó‹ÛÈ· Û‡ÓıÂÛË Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔappleÔ›· apple·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È-΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·’ ‹ Î·È ÙÔ˘ ‚’ Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡, apple.¯. ı·Ï·ÛÛÔappleÔ‡ÏÈ ·applefi ı¿Ï·ÛÛ· + appleÔ˘Ï›, ·Ï·ÙÔapple›appleÂÚÔ ·applefi ·Ï¿-ÙÈ + appleÈapple¤ÚÈ (‚Ï. Î·È Û. 161, «H ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤Íˆӻ). H ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙȘۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ÛÙȘ Ôappleԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› Ë ·Ú¯È΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, apple.¯. N¿appleÔÏË ·applefiN¤· + applefiÏË, ·ÓÂappleÈÛÙËÌÈÔ‡appleÔÏË ·applefi ·ÓÂappleÈÛÙËÌ›Ô˘ + applefiÏË.Â. ∞ÚÎÙÈÎfiÏÂÍ· Î·È ·ÎÚˆÓ˘Ì›Â˜∞ÚÎÙÈÎfiÏÂÍ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·applefi Ù· ·Ú¯Èο ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÌÈ·˜ ÊÚ¿Û˘, apple.¯. ∂.ƒ.Δ.(∂ÏÏËÓÈ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ·-ΔËÏÂfiÚ·ÛË). ∞ÎÚˆÓ˘Ì›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·applefi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜Û˘ÏÏ·‚¤˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÊÚ¿ÛË, apple.¯. ƒ√√ (appleÚÔÁÓˆÛÙÈο appleÔ‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘).π¡∞∫∞ À¡∏£πª∂¡ø¡ ∞ƒ∫Δπ∫√§∂•ø¡ ∫∞π ∞∫ƒø¡Àªπø¡∞.∂. = ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›·¢.∂.∏. = ¢ËÌfiÛÈ· ∂appleȯ›ÚËÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡¢.. = ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ¢ËÌÔÙÈÎfi ˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ¢.Ã. = ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘ (·˘ÙÔΛÓËÙÔ)∂.∂. = ∂˘Úˆapple·˚΋ ŒÓˆÛË∂.∫.∞.μ. = ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÕÌÂÛ˘ μÔ‹ıÂÈ·˜∂§.Δ∞. = ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›·∂.ª.À. = ∂ıÓÈ΋ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ÀappleËÚÂÛ›·∂.√.Δ. = ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡∏..A.= ∏ӈ̤Ó˜ ÔÏÈÙ›˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜π.∫.∞. = ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓπ.∫.À. = ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀappleÔÙÚÔÊÈÒÓπ.Ã. = π‰ÈˆÙÈ΋˜ ÃÚ‹Û˘ (·˘ÙÔΛÓËÙÔ)√.∂.¢.B. = √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓμÈ‚Ï›ˆÓ√.∏.∂. = √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ√..∂. = √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜√.Δ.∂. = √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜À.∂..£. = ÀappleÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ηȣÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓÀ.√. = ÀappleÔ˘ÚÁÂ›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡º..∞. = ºfiÚÔ˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1632. Δ√ §∂•π§√°π√ ∫∞π √π ∏ª∞π∂ Δ∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏1632.3.√È ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ√È ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ٷ ÎÔÈÓˆÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ,ÙÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ ÁÈ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙȘ ¤ÓÓÔÈ-˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ Ï¤ÍÂȘ, ηıÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È, ·appleÔÎÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÛË̷ۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙËÓ ·Ú¯È΋, ÂÓÒ¯¿ÓÔ˘Ó Î¿appleÔȘ ¿ÏϘ. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› apple¿ÓÙ· Ì›· Î·È ÌfiÓË ÛËÌ·Û›· Û ̛· ϤÍË, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ‰‡Ô‹ Î·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó apple·ÚfiÌÔÈ· ÛËÌ·Û›· ‹ Î·È apple·ÚfiÌÔÈ· appleÚÔÊÔÚ¿. ΔȘ ϤÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÓÔ-Ì¿˙Ô˘Ì appleÔχÛË̘. √È Ï¤ÍÂȘ, ÏÔÈapplefiÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜Î·ÙËÁÔڛ˜:·) ªÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜: Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÛËÌ·Û›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·applefi ÙËÓ ·Ú¯È΋ (΢ÚÈÔ-ÏÂÎÙÈ΋). ∞Ó¿ÌÂÛ· fï˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ Î·È ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î¿appleÔÈ· ÔÌÔÈfiÙËÙ·,apple.¯. √È ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ applefiÏ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. (1)∏ ÕÓÓ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ appleÔχ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ appleÙ˘¯›Ô. (2)ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË (1) Ë Ï¤ÍË ‰ÚfiÌÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ÂÓÒ ÛÙË (2) ÌÂÙ·ÊÔÚÈο. ΔÔ ¯·-Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi appleÔ˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË Â›Ó·È Ë appleÔÚ›· appleÚÔ˜ ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË.‚) √ÌÒÓ˘Ì˜: Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ (ÔÌfi˯˜ ‹ ÔÌfi-ʈÓ˜) ‹ Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ (ÔÌfiÁڷʘ), apple.¯. ¤ÍÈ (= ·ÚÈıÌfi˜) – ¤ÍË (= Û˘Ó‹ıÂÈ·), ηÈÓfi˜ (= Ó¤Ô˜)– ÎÂÓfi˜ (= ¿‰ÂÈÔ˜), fiÚÔ˜ (= Ú‹ÙÚ·) – fiÚÔ˜ (= ‚Ô˘Ófi), ÙfiÓÔ˜ (= „¿ÚÈ) – ÙfiÓÔ˜ (= ÛËÌ¿‰È ÙÔÓÈÛÌÔ‡).Á) ·ÚÒÓ˘Ì˜: Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘, ÂÓÒ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙË ÛËÌ·Û›·, ¤¯Ô˘Ó apple·ÚfiÌÔÈ· appleÚÔÊÔÚ¿, apple.¯. ·Ì˘-Á‰·ÏÈ¿ (= ‰¤ÓÙÚÔ) – ·Ì˘Á‰·Ï‹ (= ·‰¤Ó·˜ ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi), ·ÌÓËÛ›· (= Ï‹ıË) – ·ÌÓËÛÙ›· (= Ë ¯¿ÚË ÁÈ· ο-appleÔÈÔ ·‰›ÎËÌ·), ·appleÔÏÔÁ›· (= ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ appleÂappleÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÂÓfi˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘) – ·appleÔÏÔÁÈÛÌfi˜ (= ÏÔ-ÁÔ‰ÔÛ›·). ÙȘ apple·ÚÒÓ˘Ì˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È fiÛ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ appleÚÔÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi.√È Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔÓÈο apple·ÚÒÓ˘Ì·, apple.¯. Á¤ÚÔ˜ – ÁÂÚfi˜, Ú·Ê‹ – Ú¿ÊÈ, Ê˘Ï‹ – Ê›ÏË.‰) ˘ÓÒÓ˘Ì˜: Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ ÔÈ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó, apple.¯. ıÂÚÌfi˜ – ˙ÂÛÙfi˜, Ï›Ԙ – Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi˜.Â) ∞ÓÙ›ıÂÙ˜ (‹ ·ÓÙÒÓ˘Ì˜): Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ÛËÌ·Û›·, apple.¯. ÌÈÎÚfi˜ – ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ˙ÂÛÙfi˜ –ÎÚ‡Ô˜. T· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ›‰Ë ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ÛËÌ·ÛÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÎÏÈ̷Έً Î·È Ë ‰˘·‰È΋ ·ÓÙ›ıÂÛË: ÛÙËÓ ÎÏÈÌ·-Έً ·ÓÙ›ıÂÛË ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉȿÌÂÛ˜ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ϤÍÂȘ, apple.¯. ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË¿ÛappleÚÔ – Ì·‡ÚÔ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÁÎÚ›˙ÔØ ÛÙË ‰˘·‰È΋ ·ÓÙ›ıÂÛË ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉȿÌÂÛÔÈ fiÚÔÈ,apple.¯. ·Ï‹ıÂÈ· – „¤Ì·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÚÔʘ ϤÍÂȘ, fiappleÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô fiÚÔÈÙ˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ appleÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·applefi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔappleÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙËÓ ›‰È· Û¯¤ÛË, apple.¯. ‰›Óˆ – apple·›ÚÓˆ.ÛÙ) Δ·˘ÙfiÛË̘: Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó –ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜– ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛË-Ì·Û›·. apple.¯. ·apple›‰È – ·¯Ï¿‰È, ÛÎÂapple‹ – ÛÙ¤ÁË. ÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηÌÈ¿ ϤÍË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÙËÓ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌ·Û›· Ì ÌÈ·Ó ¿ÏÏË, ÁÈ·Ù› Ì›· ·applefi ÙȘ ‰‡Ô ı· ¤apple·˘Â Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ٷÈ.˙) ÀappleÒÓ˘Ì˜: Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ Ë ÛËÌ·Û›· appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Ϥ͢, apple.¯.Ë Ï¤ÍË Úԉȿ Â›Ó·È ˘appleÒÓ˘ÌË Ù˘ Ϥ͢ ‰¤ÓÙÚÔ.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·164164Δ∂Δ∞ƒΔ√ ∫∂º∞§∞π√∏ª∞π√§√°π∞ – §∂•π§√°π√·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó appleÔÏÏ¿ ˙¢Á¿ÚÈ· ϤÍÂˆÓ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· appleÚԤϢÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó appleÔχٷ ‰‡Ô ÛΤÏË ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, Ù· ÔappleÔ›· fï˜ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏÔÙ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο Î·È ¿ÏÏÔÙ ˘ÊÔÏÔÁÈο.·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ‰È·appleÈÛÙÒÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂȘ.1·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ù· apple·ÏÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ›ˆÓ·Ó Î·È ÙË ‚·Ú›· Î·È ÙËÓ ÔÍ›·.1‚. ‹Ú ÌÈ· ‚·ÚÈ¿ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÌÂÛfiÙÔÈ¯Ô appleÔ˘ Ì·˜ ¯ÒÚÈ˙Â.2·. ∫¿ı ̷ıËÙ‹˜ Î·È Î¿ı ̷ı‹ÙÚÈ· ¤appleÚÂapple ӷ Ì¿ıÂÈ ·apple’ ¤Íˆ ·applefi ¤Ó· ¯ˆÚ›Ô.2‚. Δ· ηÏÔη›ÚÈ· Û˘Ó‹ıˆ˜ apple¿Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔapple¤˜.3·. ªappleÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ÂÊÙ¿ ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·.3‚. ∏ ‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂappleÙ¿ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜.4·. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ›apple fiÙÈ ÙÔ˘ Ï›appleÂÈ Û›‰ËÚÔ˜.4‚. ŸÏ· Ù· ÚÔ‡¯· Ù· ÛȉÂÚÒÓÂÈ Ì ÙÔ Û›‰ÂÚÔ.5·. ∞. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, È·ÙÚfi˜, ·applefiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂappleÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢.5‚. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰Â ı· ‰Â¯Ù› Û‹ÌÂÚ· ·ÛıÂÓ›˜.6·. ΔÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÁˆÓ›Â˜.6‚. ŒÊÙÈ·Í ̤۷ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ ÙÔ˘ ÙÚÂȘ ηٷappleÏËÎÙÈΤ˜ ÁˆÓȤ˜.Ù· apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· 3 Î·È 5 ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ϤÍÂȘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘ÊÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›ËÛË (3·, 5‚ = Ô˘‰¤ÙÂÚÔ‡ÊÔ˜, 3‚, 5· = Ù˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜), ÂÓÒ ÛÙ· 1, 2, 4 Î·È 6 Ë ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›ËÛË Â›Ó·È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋.2. Δ· ÌÔÚÊ‹Ì·Ù· appleÔ˘ appleÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÌÈ·˜ Ϥ͢ ϤÁÔÓÙ·È apple·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ (‹ ÂappleÈı‹Ì·Ù·). ∞˘Ù¤˜‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· appleÚfiÛıÂÙË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ÛËÌ·Û›· appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Ï¤ÍË, apple.¯. Ë apple·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË -›Ô, fiÙ·Ó appleÚÔÛÙÂı›ÛÙË Ú›˙· Ù˘ Ϥ͢ ÎÔ˘Ú-¤·˜, ‰›ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙfiappleÔ˘ ÛÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ÎÔ˘Ú¤·˜ (apple·ÚfiÌÔÈ· Î·È Ù·-Ì›Ô, È·ÙÚ›Ô). ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ apple·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË -¿ÓÔ˜ (-·Ófi˜). ŸÙ·Ó appleÚÔÛÙÂı› ÛÙË Ú›-˙· Ù˘ Ϥ͢ ∞ÌÂÚÈ΋, apple·Ú¿ÁÂÙ·È Ë Ï¤ÍË ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜, appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ (apple·ÚfiÌÔÈ· Î·È ·ÚÈ·Ófi˜, ˘-ÚÈ·Ófi˜, ¡·appleÔÏÈÙ¿ÓÔ˜ ÎÙÏ.).·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ Î·È ÙȘ ÛË̷ۛ˜ appleÔ˘ apple·›ÚÓÔ˘Ó ·applefi ÙȘ apple·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ.1. -Ù˘ (‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ ÔappleÔ›Ô ÂÓÂÚÁ›), apple.¯. ηıËÁËÙ‹˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, appleÔÈËÙ‹˜, ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙ‹˜,·ÓȯÓÂ˘Ù‹˜ ÎÙÏ.2. -ÂÈ· (‰ËÏÒÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜), apple.¯. Û˘Ó‹ıÂÈ·, ·apple›ıÂÈ·, ηÎÔ‹ıÂÈ·.3. -ÒÙ˘ (‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù·ÁˆÁ‹), apple.¯. •·ÓıÈÒÙ˘, ∏appleÂÈÚÒÙ˘, Ô˘ÏÈÒÙ˘.4. -Ô‡Ï˘ (‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi [˘appleÔÎÔÚÈÛÌfi˜]), apple.¯. apple·ÙÂÚÔ‡Ï˘, ıÂÈÔ‡Ï˘.5. -¿Ú· (‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË), apple.¯. appleÔÚÙ¿Ú·, ÛappleÈÙ¿Ú·, ·˘Ï¿Ú·, ηÚappleÔ˘˙¿Ú·.6. -Ù‹ÚÈ (‰ËÏÒÓÂÈ fiÚÁ·ÓÔ), apple.¯. ·ÓÔȯًÚÈ, ÛÔ˘ÚˆÙ‹ÚÈ, ¯ˆÓÂ˘Ù‹ÚÈ.7. -¿‰· (‰ËÏÒÓÂÈ È‰ÈfiÙËÙ·), apple.¯. ·ÁÚÈ¿‰·, ÛappleÈÚÙ¿‰·.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1652. Δ√ §∂•π§√°π√ ∫∞π √π ∏ª∞π∂ Δ∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏1653. Δ· ‚È‚Ï›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙ· ÔappleÔ›· ÌappleÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ϤÍÂȘ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È Ù· ÏÂÍÈο. ·Ú·Î¿Ùˆ apple·ÚÔ˘-ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰Â›ÁÌ·Ù· ·applefi Ù· appleÈÔ Û˘¯Ó¿ ›‰Ë ÏÂÍÈÎÒÓ. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜.·. √ÚıÔÁÚ·ÊÈÎfi ÏÂÍÈÎfi(∞ÁÁ. ∫·ÛÈÁfiÓË, ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎfiÏÂÍÈÎfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜, ∞ı‹Ó·, ∫Ô‡ÚÔ˜, 1977)‚. ∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi(∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ·ÓÂappleÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ /πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleÔ˘‰ÒÓ,§ÂÍÈÎfi Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998)


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·166166Δ∂Δ∞ƒΔ√ ∫∂º∞§∞π√∏ª∞π√§√°π∞ – §∂•π§√°π√Á. ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÍÈÎfi(¡. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÍÈÎfi Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1971)‰. √ÓÔÌ·ÛÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi (= ηٿٷÍË Ï¤ÍÂˆÓ Ì ‚¿ÛË Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜)(£. μÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, ∞ÓÙÈÏÂÍÈÎfiÓ ‹ √ÓÔÌ·ÛÙÈÎfiÓÙ˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜, ∞ı‹Ó·, ¢ÔÌ‹, 1990)


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1672. Δ√ §∂•π§√°π√ ∫∞π √π ∏ª∞π∂ Δ∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏167À¡√Δπ∫√ π¡∞∫∞√π ∏ª∞π∂ Δø¡ §∂•∂ø¡ªÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜√ÌÒÓ˘Ì˜·ÚÒÓ˘Ì˜˘ÓÒÓ˘Ì˜∞ÓÙ›ıÂÙÂ˜Δ·˘ÙfiÛË̘ÀappleÒÓ˘Ì˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·168


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·169 EMΔ√ ∫ ∂º∞§∞π√ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞ – ∫∂πª∂¡√°§ø√§√°π∞√È ÏÂÎÙÈΤ˜ appleÚ¿ÍÂȘ: ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘Δ· ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë: ·ÊËÁËÌ·ÙÈο, appleÂÚÈÁÚ·ÊÈο, ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÈοÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·appleÙfi˜ ÏfiÁÔ˜∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘1. ∏ ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·appleÔÙÂÏ› ¤Ó· Âapple›appleÂ‰Ô ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ ÔappleÔ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÂÎʈӋ-Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ appleÂÚ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ٷÈ. ∂ÓÒ ‰ËÏ·‰‹ Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Âapple›apple‰· ·Ó¿Ï˘Û˘, ·applefiÙË ºˆÓËÙÈ΋ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ apple·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ÁψÛÛÈÎfi appleÚÔ˚fiÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·applefi ÙÔÓ apple·-Ú·ÁˆÁfi ÙÔ˘ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ̤۷ ÛÙȘ Ôappleԛ˜ apple·Ú¿ÁÂÙ·È, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·˘Ùfi appleÔ˘ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›-Ó·È Ù· ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÛË̷ۛ˜ appleÔ˘ apple·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÂÎʈӋ̷ٷ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ÙËÓ ÎÔÈ-ÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË, ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ, ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô appleÔ˘ ÂappleȉÈÒÎÂÙ·È Î·È Ù· ÁψÛÛÈο Î·È ¿ÏÏ· Â͈ÁψÛÛÈÎ¿Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·.ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ÏÔÈapplefiÓ, Ë ÁÏÒÛÛ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ appleÚ¿ÍË appleÔ˘ ÂappleÈÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi οappleÔÈÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ηÈÂappleËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜. ÕÏψÛÙÂ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· ˆ˜ Âapple›appleÂ‰Ô ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂÔ˘ÛÈ·ÛÙÈο ·applefi ÙËÓ ·Ó¿appleÙ˘ÍË Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ appleÚ¿ÍÂˆÓ appleÔ˘ ‰È·Ù˘appleÒıËΠ·applefi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfi-ÊÔ˘˜ John Austin, Paul Grice Î·È John Searle ηٿ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ 1960 Î·È 1970. μ·ÛÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ıˆڛ·˜·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ, οı ÊÔÚ¿ appleÔ˘ ϤÌ ‹ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì οÙÈ ÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, appleÚ¿ÙÙÔ˘Ì οÙÈ, apple.¯.ÂÎʈÓÒÓÙ·˜ ÙË ÊÚ¿ÛË •ÂΛӷ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˙ËÙÒ ·applefi ÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÌÔ˘ Ó· apple¿ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ó· οÓÂȉËÏ·‰‹ ÌÈ· appleÚ¿ÍË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó Ë ÊÚ¿ÛË •ÂΛӷ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹Ù·Ó ÌÈ· ÊÚ¿ÛË appleÔ˘ ¤appleÚÂapple ӷ ÙË Ì¿ıˆ·apple¤Íˆ ‹ Ó· ÙËÓ ÂÎʈӋۈ ÁÈ· Ó· Ì¿ıˆ, ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, appleÒ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÛÙÔ ‚ã appleÚfiÛˆappleÔÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓÒ, ‰Â ı· ·appleÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Ë ÂÎÊÒÓËÛ‹ Ù˘ ÏÂÎÙÈ΋ appleÚ¿ÍË.∏ ıˆڛ· ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ appleÚ¿ÍÂˆÓ ¤ÛÙÚ„ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ ·applefi ÙËÓ ÂͤٷÛË Î·È ÙËÓappleÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ÂͤٷÛË Î·È appleÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÎʈÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ÂappleÈ-ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiappleÔ˘ οı ÂÎÊÒÓËÌ· ·appleÔÎÙ¿ ÛËÌ·Û›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ appleÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘-Ù‹Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (appleÔÌapplefi˜, ‰¤ÎÙ˘, ηӿÏÈ, ı¤Ì·, ÛÎÔapplefi˜ ÎÙÏ.). ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ÂappleÈ-ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÏÔÈapplefiÓ, appleÚÔÊÔÚÈ΋˜ ‹ ÁÚ·appleÙ‹˜, Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜, fiÙ·Ó apple·Ú¿ÁÂÈ ÏfiÁÔ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂappleÈÙÂÏ› Î·È ÌÈ·appleÚ¿ÍË, Ë ÔappleÔ›· ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË, ÌÈ· apple·Ú¿ÎÏËÛË, ÌÈ· ·appleÂÈÏ‹ Î.Ô.Î. μ·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ÏÔÈapplefiÓ, Ù˘ڷÁÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Ë ÏÂÎÙÈ΋ appleÚ¿ÍË, Ë ÔappleÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ıˆڛ· appleÔ˘ ·Ó¤appleÙ˘ÍÂ Ô Austin, appleÂÚȤ¯ÂÈÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ appleÚ¿ÍÂȘ:·) ΔËÓ appleÚ¿ÍË Ù˘ ÂÎÊÒÓËÛ˘, Ë ÔappleÔ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË ÌÈ·˜ ÊÚ¿Û˘ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡‹¯ˆÓ ‹ ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ï¤ÍˆÓ. ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙËÓ ·appleÏ‹ ÂÎÊÔÚ¿ ϤÍÂˆÓ Î·È appleÚÔÙ¿ÛˆÓ.169


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·170170∂ªΔ√ ∫∂º∞§∞π√ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞ – ∫∂πª∂¡√°§ø√§√°π∞‚) ΔËÓ appleÚÔÛÏÂÎÙÈ΋ appleÚ¿ÍË, Ë ÔappleÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ appleÚ¿ÍË appleÔ˘ ÂappleÈÙÂÏ› Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜. ’ ·˘Ù‹Ó Û˘Ó‰¤-ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÂÎÊÒÓËÌ· ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ Ú‹Ì· appleÔ˘ appleÚ·ÁÌ·ÙÒÓÂÈ ÙËÓappleÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘. ªappleÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ apple·Ú¿ÎÏËÛ˘, ÌÈ·˜ ÂÚÒÙËÛ˘, ÌÈ·˜ ·Ó·-ÎÔ›ÓˆÛ˘, ÌÈ·˜ appleÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î.Ô.Î. ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ appleÚ¿ÍË Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ı· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÙËÓ appleÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘.Á) ΔËÓ appleÚ¿ÍË ÂappleÈÙ¤ÏÂÛ˘, Ë ÔappleÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· appleÔ˘ ÂappleȉÈÒÎÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·ÂÎÊÒÓËÌ· ÛÙÔÓ ·appleÔ‰¤ÎÙË.·Ú¿‰ÂÈÁÌ·∞Ó ‰Â ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ‰Â ı· ÛÔ˘ Í·Ó·ÌÈÏ‹Ûˆ. (1)ªÔ˘ ‰›ÓÂȘ, Û apple·Ú·Î·ÏÒ, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô; (2)∂›apple˜ fiÙÈ ı· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. (3)£· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô; (4)¢ÒÛ ÌÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. (5)ÀappleÔı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ apple¤ÓÙ apple·Ú·apple¿Óˆ ÊÚ¿ÛÂȘ ÂÎʈÓÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÙÔÌÔ (apple.¯. ¤Ó·Ó/ÌÈ· Ì·ıËÙ‹/-ÙÚÈ·) Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·appleÔ‰¤ÎÙË (apple.¯. ¤Ó·Ó/ÌÈ· Û˘ÌÌ·ıËÙ‹/-ÙÚÈ¿ ÙÔ˘/Ù˘). ∫·È ÔÈ apple¤ÓÙ ÊÚ¿ÛÂȘ appleÂÚȤ-¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (‚È‚Ï›Ô) Î·È Ú‹Ì·ÙÔ˜ (‰›Óˆ). ∫·ıÂÌÈ¿ fï˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ appleÚ¿ÍË ÂÎÊÒÓËÛ˘ Î·È ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ appleÚÔÛÏÂÎÙÈ΋ appleÚ¿ÍË. ∏ (1) ÂÎ-ÊÚ¿˙ÂÈ ·appleÂÈÏ‹, Ë (2) apple·Ú¿ÎÏËÛË, Ë (3) ·appleÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë (4) Â›Ó·È ÂÚÒÙËÛË Î·È Ë (5) ÂÎÊÚ¿˙ÂÈappleÚÔÛÙ·Á‹.∏ apple·Ú·apple¿Óˆ ıˆڛ· ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ appleÚ¿ÍÂˆÓ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· Ù·ÍÈÓfiÌË-Û‹˜ ÙÔ˘˜. ‡Ìʈӷ ÏÔÈapplefiÓ Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Searle ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ appleÚ¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:·) ¢ËψÙÈΤ˜, Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ appleÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÎʈӋ̷-Ùfi˜ ÙÔ˘, apple.¯. ∏ Î. ·apple·‰ÔappleÔ‡ÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘.‚) ∫·Ù¢ı˘ÓÙÈΤ˜, Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÂappleȯÂÈÚ› Ó· apple›ÛÂÈ ‹ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹, apple.¯. ÕÓÔÈ-ͤ ÌÔ˘, Û apple·Ú·Î·ÏÒ, ÙËÓ applefiÚÙ·.Á) ¢ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜, Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ ϤÂÈ, apple.¯. £· ÛÔ˘‰ÒÛˆ ·‡ÚÈÔ Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ÛappleÈÙÈÔ‡.‰) ∂ÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜, Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯È΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË ·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ appleÂÚȯfi-ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÎʈӋ̷ÙÔ˜, apple.¯. ÷›ÚÔÌ·È appleÔχ ÁÈ· ÙËÓ ÂappleÈÙ˘¯›· ÛÔ˘.Â) ¢È·ÎËÚ˘ÎÙÈΤ˜, Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÂappleÈÙÂÏ› ¿ÌÂÛ· ÌÈ· appleÚ¿ÍË, apple.¯.  ·Ó·ÁÔÚ‡ˆ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·ºÈÏÔÛÔÊ›·˜.∏ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ô‡Ù ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·applefiÏ˘ÙË, ·ÊÔ‡ ÌappleÔÚ› ¤Ó· ÂÎÊÒÓËÌ· Ó· ·Ó‹-ÎÂÈ ÛÙË ÌÈ· ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, apple.¯. Ë ÊÚ¿ÛË Ã·›ÚÔÌ·È appleÔχ ÁÈ· ÙËÓ ÂappleÈÙ˘¯›· ÛÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ›ӷț٠ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ›Ù ‰ËψÙÈ΋ ÏÂÎÙÈ΋ appleÚ¿ÍË. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·applefi ÙË Û˘Óı‹ÎË ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·applefi Ù·Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·.∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÈ·˜ appleÚ¿Í˘ ÂÎÊÒÓËÛ˘ Ì ÙËÓ appleÚÔÛÏÂÎÙÈ΋ appleÚ¿ÍË Î·È ÙËÓ appleÚ¿ÍË ÂappleÈÙ¤ÏÂÛ˘ ·applefi ÙÔÓ apple·-Ú·ÁˆÁfi ÂÓfi˜ ÂÎʈӋ̷ÙÔ˜ ·appleÔÙÂÏ› ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔappleÔ›· ‰È¤appleÂÙ·È ·applefi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú¯¤˜ appleÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Áȷοı ›‰Ô˜ ·ÏÏËÏÂapple›‰Ú·Û˘ ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi Î·È ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. ∏ ΢ÚÈfiÙÂÚË ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜,appleÔ˘ ‰È·Ù‡appleˆÛÂ Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Grice, Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔappleÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂappleÈı˘Ì›· ÙˆÓ ÂappleÈ-ÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙˆÓ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔappleÔ›·˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ. ∏·Ú¯‹ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·appleÔÙÂÏ›ٷÈ, Û‡Ìʈӷ apple¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ Grice, ·applefi Ù· ÂÍ‹˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÍÈÒÌ·Ù·, Ù·ÔappleÔ›· Â›Ó·È Î·ÓfiÓ˜ appleÔ˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·:·) ΔÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ appleÔÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂappleÈı˘Ì›· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ÂappleÈ-ÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ˜.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1711. ∏ ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞171‚) ΔÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ appleÔÛfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ appleÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ appleÔ˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·applefiÙÔ˘˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ˜, Ë ÔappleÔ›· ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· Â›Ó·È Âapple·Ú΋˜.Á) ΔÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÙÔ˘ ˘applefi Û˘˙‹ÙËÛË ı¤Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ÛÎÔapplefiÙ˘ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù· ÔappleÔ›· ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓ¿.‰) ΔÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÙÚfiappleÔ˘, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÊÂÈ· appleÔ˘ appleÚ¤appleÂÈ Ó·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ÓÔ‹Ì·Ù· appleÔ˘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÔÈ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ˜.√È ·Ú¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Û˘¯Ó¿ apple·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔ˘˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ˜ Ì ÛÎÔapplefi Ó· ‰ËψıÔ‡Ó Î¿appleÔÈ·˘appleÔÓÔ‹Ì·Ù·.ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· appleÔ˘ ‰fiıËÎÂ Î·È ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙË ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·,·ÊÔ‡ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛË̷ۛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô appleÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÂÎʈÓËÌ¿ÙˆÓ Û Î›ÌÂ-Ó·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›· ‹ ∫ÂÈÌÂÓÔÏÔÁ›·. °È’ ·˘Ùfi, ÛÙÔ apple·ÚfiÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ·ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛ‹ ÙÔ˘, Ù· ›‰Ë ÙÔ˘, ÙËÓ ˘Ê‹ Î·È ÙËÓ appleÔÈÎÈÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘,ÛÙÔȯ›· ‰ËÏ·‰‹ appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Û appleÚ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·172172∂ªΔ√ ∫∂º∞§∞π√ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞ – ∫∂πª∂¡√°§ø√§√°π∞2. ∏ ∫∂πª∂¡√°§ø√§√°π∞2.1.ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛËÌ›ˆÓ (¯ÂÈÚÔÓÔ-̛˜, ‰È¿ÊÔÚ· Û‹Ì·Ù·, ÂÈÎfiÓ˜ ÎÙÏ.). ΔÔ appleÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·applefi ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ·, ̤ۈÙ˘ ÔappleÔ›·˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ·appleÔ‰ÔıÔ‡Ó ÏÂappleÙ¤˜ ·appleÔ¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ŸÙ·Ó ϤÌ fiÙÈ Ë ÂappleÈÎÔÈ-ÓˆÓ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ‰ÂÓ ÂÓÓÔo‡Ì fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÊıfiÁÁˆÓ ‹ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌÂÌÔ-ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍˆÓ, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ηٿ ÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó·˘Ùfi appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì Î›ÌÂÓÔ. °È· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÌÈ· ÁψÛÛÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ΛÌÂÓÔ, Â›Ó·È ·apple·Ú·›ÙËÙ˜οappleÔȘ appleÚÔ¸appleÔı¤ÛÂȘ:·) ¡· ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ·, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ·applefi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·, apple.¯. ÌÈ· ‰È¿-ÏÂÍË ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·Ú¯‹ Î·È ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ appleÔ˘ Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤-¯ÔÓÙ˜. ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·applefi ÙË ‰È¿ÏÂÍË ·˘Ù‹Ó Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÌappleÔÚ› Ó· apple·Ú¿ÁÂÈ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Ô ÏfiÁÔ˜ ·˘-Ùfi˜ Û˘ÁÎÚÔÙ› ¿ÏÏ· ΛÌÂÓ·.‚) ¡· ¤¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Û οappleÔÈ· Â͈ÁψÛÛÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ËÔappleÔ›· ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÙËÙ·, apple.¯. Û ÌÈ· ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ó ÙÔ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÌÈÏ¿ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ÙÈ Ï¤ÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜, Î·È ·Ó Ô ¿ÏÏÔ˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË Ë̤ڷ, Ë ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ ·appleÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÏfiÙËÙ·, ¿Ú· ‰ÂÓÂ›Ó·È ÂÓÈ·›Ô ΛÌÂÓÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó Î·È Ù· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· Â͈ÁψÛÛÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈ-ÎfiÙËÙ·, ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi ‹ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·˘Ù‹ Ë ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔ¯‹,·appleÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÏfiÙËÙ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î›ÌÂÓÔ.Á) ¡· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ appleÚ¿ÍË Ù˘ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, appleÚ¿ÁÌ· appleÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈ̘·applefi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ appleÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ apple·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÔÈ Î·Ù·-ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôappleԛ˜ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜, apple.¯. Ë ÂÎÊÒÓËÛË Ù˘ apple·ÚÔÈÌ›·˜ «∫¿ÏÏÈÔ ·ÚÁ¿ apple·Ú¿ appleÔÙ¤»·appleÔÙÂÏ› ΛÌÂÓÔ, ·Ó ÂÈappleˆı› ·applefi ¤Ó·Ó ÔÌÈÏËÙ‹ Ì appleÚfiıÂÛË Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘Ì‚ÔÏÔappleÔÈ‹ÛÂÈοappleÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ appleÔ˘ appleÂÚȤÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ οappleÔÈÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘.∞ÏÏÈÒ˜ Ë ÍÂÚ‹ ÂÎÊÒÓËÛË, ¯ˆÚ›˜ appleÚfiıÂÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û οappleÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ÙËÓ Î·ıÈ-ÛÙ¿ ΛÌÂÓÔ.‰) ¡· ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·, Ó· Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÓÔ‹Ì·Ù· appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÈ Ë ÁψÛÛÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· fi¯È Ìfi-ÓÔ ·applefi ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ¿appleÔ„Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ·applefi ÙËÓ ¿appleÔ„Ë ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ appleÔ˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔ˘˜ apple·-Ú¿ÁÔÓÙ˜ appleÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Û˘Óı‹ÎË ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, apple.¯. ËϤÍË ∂§∂À£∂ƒπ∞ ˆ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·Û›·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·applefi ÙÔ˘˜ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (ı¤ÛË Ù›ÙÏÔ˘, ¤ÓÙ˘appleÔ ÎÙÏ.) ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÓfiËÌ· appleÔ˘ ÙËÓ ·appleÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ·applefi ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ¿ Ù˘.ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ appleÚÔ¸appleÔı¤ÛÂȘ ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ˆ˜ ÌÈ· ÁψÛÛÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· appleÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈṲ̂ӷfiÚÈ·, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔȯ›· ·applefi ÙȘ appleÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ fiÛÔ Î·È ÓÔ‹Ì·Ù·appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì Â͈ÁψÛÛÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂappleÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1732. ∏ KEIME¡√°§ø√§√°π∞173·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ºøΔπ∞∞˜ apple¿ÚÔ˘Ì ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË Ï¤ÍË ÊˆÙÈ¿. ∏ ϤÍË ·˘Ù‹, ›Ù ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ›Ù ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ, ·appleÔÙÂ-Ï› ·appleÏÒ˜ ¤Ó·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (ÊıfiÁÁˆÓ) Ì οappleÔÈ· ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ì ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹,·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ηÌÈ¿ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË ·applefi ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ‹ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô‡Ù Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆ-ÛÙ¤˜ ÔÈ appleÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ apple·Ú·ÁˆÁÔ‡ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ϥ͢ Ô‡Ù ÔÈ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·applefi ÙȘ Ôappleԛ˜¤¯ÂÈ apple·Ú·¯ı›. ∫¿Ùˆ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, Ë Ï¤ÍË ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ·appleÔÙÂÏ› Û ηÌÈ¿ appleÂÚ›appleÙˆÛË Î›ÌÂÓÔ. ∞Ófï˜ Ë Ï¤ÍË ÊˆÙÈ¿ ÂÎʈÓËı› Ì ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÊˆÓ‹ ·applefi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ appleÚÔ˜ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Û ¯ÒÚÔ appleÔ˘˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ appleÚÔ¸appleÔı¤ÛÂȘ Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÊˆÙÈ¿ (ÎÙ›ÚÈÔ, ‰¿ÛÔ˜ ÎÙÏ.), ÙfiÙ ·appleÔÙÂÏ› ΛÌÂÓÔ, ÁÈ·Ù› Û˘ÁÎÚÔÙ› ÌÈ·ÁψÛÛÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· appleÔ˘ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ·apple·Ú·›ÙËÙ˜ appleÚÔ¸appleÔı¤ÛÂȘ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËappleÙ‹ ˆ˜ ΛÌÂÓÔ (fiÚÈ·, ÂÛˆÙÂ-ÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, appleÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ·, ÂappleÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜).2. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ appleÈӷΛ‰·:∞∞°√ƒ∂À∂Δ∞π∏ ∂π√¢√Δ√À ª∏ ∂Ã√¡Δ∂ ∂ƒ°∞π∞√È ÛË̷ۛ˜ appleÔ˘ ÌappleÔÚ› ıˆÚËÙÈο Ó· ¤¯ÂÈ Â›Ó·È appleÔÏϤ˜:·) ∞apple·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ.‚) ∞apple·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÙÏ.∞Ó Ë appleÈӷΛ‰· ·˘Ù‹ ·Ó·ÚÙËı› ¤Íˆ ·applefi ¤Ó· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ, ¯ÒÚÔ ¤Íˆ ·applefi ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙË ‚ϤappleÔ˘ÌÂ, apple·›ÚÓÂÈÙÔ ÂÍ‹˜ ÓfiËÌ·: «∞apple·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· Ìapple·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘ fiÛÔÈ ‰Â ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÓÛ¯¤ÛË Ì ·˘Ùfi». ΔÔ ÓfiËÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÓÂÈ Ë ‡apple·ÚÍË Ù˘ appleÂÚ›ÛÙ·Û˘ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ¿ÏϘ appleÚÔ¸appleÔı¤ÛÂȘappleÔ˘ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î›ÌÂÓÔ (fiÚÈ·, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, appleÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ·, ÂappleÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜).3. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌappleÔÚ› Ó· apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎÊÒÓËÌ·:Δ∑∞ªπ∞ ¢π§∞∏ ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹, ÁÚ·Ì̤ÓË Ì ÎÂÊ·Ï·›·, ÌappleÔÚ› Ó· ‰È·‚·ÛÙ› Ì ‰‡Ô ÙÚfiappleÔ˘˜:·) Ù˙¿ÌÈ· ‰›appleÏ·,‚) Ù˙¿ÌÈ· ‰ÈappleÏ¿.ΔË Ï‡ÛË ı· ÙË ‰ÒÛÂÈ Ë ÂappleÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Û˘Óı‹ÎË. ∏ appleÈӷΛ‰· ·˘Ù‹, ÁÚ·Ì̤ÓË ¤Íˆ ·applefi ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· appleÔ˘ appleÔ˘Ï¿-ÂÈ Ù˙¿ÌÈ·, ı· ‰È·‚·ÛÙ› «Δ˙¿ÌÈ· ‰ÈappleÏ¿». ∞Ó fï˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈappleÏ·Ófi ηٿÛÙËÌ· appleÔ˘ appleÔ˘Ï¿ÂÈ appleÈı·ÓfiÓ Î·ıÚ¤-ÊÙ˜ ‹ ›‰Ë ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ı· ‰È·‚·ÛÙ› «Δ˙¿ÌÈ· ‰›appleÏ·».


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·174174∂ªΔ√ ∫∂º∞§∞π√ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞ – ∫∂πª∂¡√°§ø√§√°π∞∂apple·Ú΋˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ·˘-Ù‹Ó Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiϘ ÙȘ apple·Ú·apple¿Óˆ apple·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ appleÔ˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ·˘Ùfi appleÔ˘ ÔÚ›Û·Ì ˆ˜Î›ÌÂÓÔ. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÏÔÈapplefiÓ ·appleÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë apple·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. √ ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· appleÔÏÏÔ‡˜ ÂappleÈ-ÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·applefi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ appleÂÚÈÔ¯¤˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ıˆÚËÙÈο Î·È appleÚ·ÎÙÈο Ì ·˘Ùfi ηÈÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘. ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ appleÔ˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›·.∏ ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈ΋ appleÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù¤-Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·È.Δ· appleÚÒÙ· ›¯ÓË Ù˘ ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ƒËÙÔÚÈ΋ ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, appleÔ˘ ÛÙfi-¯Â˘Â ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ì ٷ ÔappleÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù· ΛÌÂÓ·appleÂÈıÔ‡˜. £ÂˆÚËÙÈÎfi˜ Ù˘ ƒËÙÔÚÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. apple.Ã. Â›Ó·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘.∞applefi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È., Î·È È‰›ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ 20fi ·È., Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ıˆÚËÙÈÎÔappleÔÈÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È Û¯ÔϤ˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ¤Ó· ÛÙ·ÙÈÎfi appleÚÔ˚fiÓ, ̤۷ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ·appleÔÙ˘appleÒÓÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÔÈ appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜·ÙfiÌÔ˘, ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ôapple·Ú¿ÁÂÙ·È. ÕÏϘ Ù¿ÛÂȘ apple¿ÏÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi appleÚÔ˚fiÓ, appleÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂappleÈÎÔÈ-ÓˆÓ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ appleÔÌapplefi Î·È ÙÔÓ ‰¤ÎÙË.Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÁÂÓÈο ¤Ó· appleÔÏ˘Âapple›appleÂ‰Ô ÓÔËÌ·ÙÈο appleÚÔ˚fiÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·appleÔÎÙ‹-ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· appleÔ˘ ·Ó·Ï‡ıËΠappleÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ (ÛÛ. 172-173).2.2.∫ÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë·. °Ú·appleÙ¿ ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÌÈÎÚ¿ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefi ÁÚ·appleÙ¿ ΛÌÂÓ· appleÔ˘ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜˙ˆ‹. Δ· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·applefi ¤Ó·Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì ÌÈÎÚ‹ ÂÌappleÂÈÚ›· ÛÙËÁÏÒÛÛ· Î·È Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Âapple›Û˘ appleÔχ ‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ›‰Ô˜ fiappleÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ŒÙÛÈ, ‡ÎÔÏ· ı· ·Ó·-ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ:ΔÔ appleÚÒÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ηٿÏÔÁÔ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ.ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ô‰ËÁfi.ΔÔ ÙÚ›ÙÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ appleÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.ÚÒÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ·


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1752. ∏ KEIME¡√°§ø√§√°π∞175¢Â‡ÙÂÚÔ ·applefiÛapple·ÛÌ·ΔÚ›ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ·


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·176176∂ªΔ√ ∫∂º∞§∞π√ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞ – ∫∂πª∂¡√°§ø√§√°π∞‚. ÚÔÊÔÚÈο ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È apple·Ú·Î¿Ùˆ ‰‡Ô ‰Â›ÁÌ·Ù· appleÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó apple·Ú·¯ı› ·applefi ˘appleÔıÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏË-Ù¤˜. ŒÓ·˜ ¤ÌappleÂÈÚÔ˜ ·ÎÚÔ·Ù‹˜ appleÔχ ‡ÎÔÏ· ÌappleÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô appleÚ·ÁÌ·-ÙÒÓÂÙ·È Ë Î·ıÂÌÈ¿ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ›‰Ô˜ fiappleÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ.ΔÔ appleÚÒÙÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ‰È‰·Ûηϛ·.ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ·›ÙËÌ· ÂÓfi˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘ appleÚÔ˜ ¤Ó·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ.ÚÒÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ·¢(·ÛοϷ). ‹ÌÂÚ· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi. ª·ÁÓËÙÈÛÌfi ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓÛˆÌ¿ÙˆÓ appleÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Âapple›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ apple‰›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹, fiÙ·Ó ¤Ó· ˘ÏÈÎfi‚ÚÂı› Û ¤Ó· Ì·ÁÓËÙÈÎfi apple‰›Ô, ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È apple¿Óˆ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ appleÔ˘ ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ̷ÁÓËÙÈΤ˜.ª(·ıËÙ‹˜). ∫˘Ú›·, ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi apple‰›Ô;¢. ª·ÁÓËÙÈÎfi apple‰›Ô ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔappleÔ›Ô apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿appleÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ apple¿Óˆ ÛÂËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙ›· appleÔ˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È.¢Â‡ÙÂÚÔ ·applefiÛapple·ÛÌ·∞. ¡· apple¿ˆ ÛÈÓÂÌ¿ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘;μ. ‹Á˜ Î·È ¯ı˜! ∫¿ı ̤ڷ ÛÈÓÂÌ¿;∞. ∂›Ó·È fï˜ ¤Ó· ¤ÚÁÔ appleÔ˘ apple‹Ú ‚Ú·‚›Ô. ·›˙Ô˘Ó …μ. Ÿ¯È … ‰Â ı· apple·˜.∞.  apple·Ú·Î·ÏÒ, ·ÊÔ‡ …Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·applefi appleÔχ Ï›Á˜ ϤÍÂȘ ÙÔÓ Ù‡appleÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Î¿ı·applefiÛapple·ÛÌ· ÏfiÁÔ˘ ·applefi ·˘Ù¿ appleÔ˘ apple·Ú·Ù¤ıËÎ·Ó apple·Ú·apple¿Óˆ; ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘·˘Ù‹˜; ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·apple·ÓÙÔ‡Ó ÔÈ ıˆÚËÙÈÎÔ› appleÔ˘ ·Ó¤appleÙ˘Í·Ó ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ.ÙÔ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ó·Ê¤Ú·Ì fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ·appleÔÎÙ¿ ÓfiËÌ· ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. Δ· ΛÌÂ-Ó· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È apple¿ÓÙÔÙ ̤۷ Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È apple¿ÓÙÔÙ ÁÈ· οappleÔÈÔ˘˜ÛÎÔappleÔ‡˜: Ó· appleÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó, Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ó ÎÙÏ. √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·applefiÙȘ Ôappleԛ˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ΛÌÂÓ· ·ÛÎÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË Âapple›‰Ú·ÛË Û ·˘Ù¿, ÙfiÛÔ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ appleÂÚÈÂ-¯fiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı Î›ÌÂÓÔ Ê¤ÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÔÚÈṲ̂ӷ ·applefi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓÎ·È È‰›ˆ˜ ÙˆÓ appleÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ appleÔ˘ appleÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ÔÏϤ˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹ÎÂ˜Î·È ÙȘ appleÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈΤ˜, Ì ·˘ÛÙËÚ‹ ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ appleÚ¿ÍÂȘ,fiappleˆ˜ ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ‚¿appleÙÈÛË, Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ¤Ó·˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÎÙÏ. ÕÏϘapple¿ÏÈ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈΤ˜, fiappleˆ˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÓıÚÒappleˆÓ appleÔ˘ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ï¿, ÌÈ· ÁÚ·appleÙ‹·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÎÙÏ.Δ· ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë, ÏÔÈapplefiÓ, ‹ «Ù· ›‰Ë ÏfiÁÔ˘», Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ appleÔ˘ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÚÈ-Ṳ̂ӷ ÎÂÈÌÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹, ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο·˘Ù¿ ·ÓÙÈηÙÔappleÙÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ appleÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙȘ Ôappleԛ˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ΛÌÂÓ·. ŒÙÛÈ, ÌÈ·Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó· ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ›‰Ô˜ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù· ÔappleÔ›· ·ÓÙÈappleÚÔÛˆappleÂ‡Ô˘Ó ÙËÓÎÔÈÓˆÓÈ΋ appleÂÚ›ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ·ÓıÚÒappleˆÓ, ηٿ ÙËÓ ÔappleÔ›· Ô ¤Ó·˜ Úˆ-Ù¿ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ·apple·ÓÙ¿, Ì ÛÎÔapplefi ·˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË (Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË) Ó· ‰ËÌÔÛÈÔappleÔÈËı› Û ÙÚ›Ù· appleÚfiÛˆapple·.ªÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ·Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó· ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ›‰Ô˜ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÂÈÌÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÛÙË ‰ÔÌ‹Î·È ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÛÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ (Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ, appleÂÚÈÂÎÙÈÎfi, ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÎÙÏ.), appleÔ˘ ·ÓÙÈηÙÔappleÙÚ›-˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ appleÂÚ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘.ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· appleÔ˘ ‰fiıËΠappleÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙ· ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë, Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËappleÙfi fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È apple¿Ú·appleÔÏÏ¿ Û ·ÚÈıÌfi. °È’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ appleÚÔÛapple¿ıÂȘ Ó· ηÙËÁÔÚÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1772. ∏ KEIME¡√°§ø√§√°π∞177(‰ÔÌÈο, appleÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ÁψÛÛÈο Î.¿.), Ó· ÔÌ·‰ÔappleÔÈËıÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó.‹ÌÂÚ· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ηÙËÁÔÚÈÔappleÔ›ËÛ˘ Î·È Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘, ÔÈ ÔappleÔ›-˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˘appleÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó appleÔχ ÁÂÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÌÔÂȉÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, appleÔ˘ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «Á¤ÓË». ª›· ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÂÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÎÂÈ̤ӈÓ:Ù· appleÂÚÈÁÚ·ÊÈο (appleÂÚÈÁÚ·Ê‹) Î·È Ù· ·ÊËÁËÌ·ÙÈο (·Ê‹ÁËÛË), Ù· ÔappleÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ,Î·È Ù· ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÈο (ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·), Ù· ÔappleÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¢ı˘ÓÙÈÎfi ÏfiÁÔ.ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ·: ·Ó·apple·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÁψÛÛÈο appleÚfiÛˆapple·, ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ÂÌappleÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹-Û˘ÓÙ¿ÎÙË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈο. Ù· appleÚÒÙ· ¯ÚËÛÈ-ÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Áã appleÚfiÛˆappleÔ, apple·ıËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ·appleÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜. Ù· ‰Â‡ÙÂÚ·¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ·ã appleÚfiÛˆappleÔ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. Δ· Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈοÛÙÔȯ›· Ù· ÔappleÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· appleÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ· Â›Ó·È Ù· Âapple›ıÂÙ·, Ù· ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·, Ô ÂÓÂ-ÛÙÒÙ·˜ Î·È Ù· ‚ÔËıËÙÈο Ú‹Ì·Ù·. Δ· appleÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·applefi Û·Ê‹ÓÂÈ·,·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È apple·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·.∞ÊËÁËÌ·ÙÈο ΛÌÂÓ·: ·Ó·apple·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÁψÛÛÈο ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÂȘ Ì ÌÈ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓË ÛÂÈÚ¿ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‹Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ, appleÚ¿ÍÂˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, appleÔ˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ‹ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ·applefi Ù· Û˘ÌÌÂÙ¤-¯ÔÓÙ· ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË appleÚfiÛˆapple·. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Ì˘ıÔappleÏ·ÛÙÈο, appleÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ¤¯Ô˘Ó appleÂ-ÚȯfiÌÂÓÔ ÌË appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfi, Û ÈÛÙÔÚÈο, fiappleÔ˘ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ apple·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Î·È Ú·ÏÈÛÙÈο,fiappleÔ˘ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÂÁÔÓfiÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹. ∂ÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È apple¿Óˆ Û ‰ÔÌÈο Û¯‹-Ì·Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ, Ù· ÔappleÔ›· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈο. ∫˘Úȷگ› Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ηÈÙÔ Û˘ÓÔappleÙÈÎfi appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ appleÔχ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ¯ÚÔÓÈο ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù·. Δ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈοΛÌÂÓ· appleÂÚȤ¯Ô˘Ó Û˘Ó‰ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.∂appleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÈο ΛÌÂÓ·: appleÂÚȤ¯Ô˘Ó ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÔappleÔ›· Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜-Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÂappleȯÂÈ-Ú› Ó· ÂappleËÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·appleÔ‰¤ÎÙË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¿appleԄ˘ Î·È Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘. ∂ÍÂ-Ï›ÛÛÔÓÙ·È apple¿Óˆ Û ‰ÔÌÈο Û¯‹Ì·Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, appleÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ¤Î‚·ÛË ÙËÓ ÔappleÔ›·Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ (‹ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜) appleÚÔ·appleÔÊ¿ÛÈÛÂ. ∞applefi Ù· appleÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·ÈÂ›Ó·È Ù· Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ (ÚËÙÔÚÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Âapple·Ó·Ï‹„ÂȘ, ÂÏÏ›„ÂȘ Î.¿.), Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Î·ÈÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· appleÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÂÓ‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ (ηÈ, ·ÏÏ¿, ‚¤‚·È·, Ê˘ÛÈο, ÏÔÈapplefiÓ Î.¿.)Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ appleÈı·Ófi (ÌappleÔÚ›, ˘appleÔı¤Ùˆ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Î.¿.) Î·È ÙÔ ·Ó·Áη›Ô (appleÚ¤appleÂÈ,¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î.¿.).ªÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ·ÏÏ¿ appleÈÔ ÁÂÓÈ΋ ηÙËÁÔÚÈÔappleÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ appleÔ˘ Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Û appleÚÔÊÔÚÈ-ο Î·È Û ÁÚ·appleÙ¿.Δ· appleÚÔÊÔÚÈο ΛÌÂÓ· ‰È¤appleÔÓÙ·È ·applefi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ appleÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Ô ÔappleÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÔÈΛ-Ô˜, ·appleÚÔۯ‰›·ÛÙÔ˜, ·˘ıfiÚÌËÙÔ˜, ¿ÌÂÛÔ˜ Î·È ÂÊ‹ÌÂÚÔ˜. °È’ ·˘Ùfi Ù· appleÚÔÊÔÚÈο ΛÌÂÓ· appleÂÚȤ¯Ô˘ÓÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ·applefiÚÚÔÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, fiappleˆ˜ Ë apple·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË,Ë ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË, ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ, ÔÈ Âapple·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÔÈ Âapple·Ó·Ï‹„ÂȘ, Û˘¯Ó¿ ÔÈ ·Û˘Óٷ͛˜ Î.¿.Δ· ÁÚ·appleÙ¿ ΛÌÂÓ· ‰È¤appleÔÓÙ·È ·applefi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÁÚ·appleÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Ô ÔappleÔ›Ô˜ Â›Ó·È appleÚÔۯ‰ȷ-Ṳ̂ÓÔ˜, ¤ÌÌÂÛÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ·. ∞applefiÚÚÔÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Ù· ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓÁÚ·appleÙÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, appleÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÚ¿ÛˆÓ, Ëapple·ıËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Î.¿.∞Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÔÈ Ôappleԛ˜, fiappleˆ˜ appleÂÚÈÁÚ¿ÊËηÓ, ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ·ÂÓfi˜ Û˘Ó¯ԇ˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È appleÚÔÊÔÚÈο ΛÌÂÓ·, ¿ÏÏ· Ì appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ¿ÏÏ· Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓÁÚ·appleÙÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Î·È ÁÚ·appleÙ¿ Ì appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‹ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ appleÚÔÊÔÚÈÎÒÓ.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·178178∂ªΔ√ ∫∂º∞§∞π√ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞ – ∫∂πª∂¡√°§ø√§√°π∞·Ú·ÙËÚÒ Î·È…Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ…1. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ apple·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓ·.ΔÔ appleÚÒÙÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘.¢È·appleÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó appleÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ÁψÛÛÈο (ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, Û‡ÓÙ·ÍË ÎÙÏ.), ‰ÔÌÈο (apple·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ) Î·È ÌÔÚ-ÊÔÏÔÁÈο (apple·ÚÔ˘Û›·ÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ ÎÙÏ.) appleÔ˘ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈÔ‡Ó appleÔχ Ù· ‰‡Ô ΛÌÂÓ·.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1792. ∏ KEIME¡√°§ø√§√°π∞1792.3.ÀÊÔÏÔÁ›··. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜·Ú·Î¿Ùˆ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ‰‡Ô ΛÌÂÓ·, Ù· ÔappleÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È·applefi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ƒÂ˚ÌfiÓ ∫ÂÓfi, ∞Û΋ÛÂȘ ‡ÊÔ˘˜, Û ÂÏÏËÓÈ΋ ·applefi‰ÔÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ∫˘ÚȷΛ‰Ë. ¢È·ÙËÚ›-Ù·È Â‰Ò Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.AÊ‹ÁËÛ˪ȷ ̤ڷ Á‡Úˆ ÛÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ appleÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ apple¿ÚÎÔ˘ ªÔÓÛfi, apple¿Óˆ ÛÙËÓ appleÏ·ÙÊfiÚÌ· ÂÓfi˜ ۯ‰fiÓ appleÏ‹-ÚÔ˘˜ ψÊÔÚ›Ԣ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ S (Û‹ÌÂÚ· 84), appleÚfiÛÂÍ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆappleÔ Ì appleÔχ Ì·ÎÚ‡ Ï·ÈÌfi, appleÔ˘ ÊÔ-ÚÔ‡Û ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ηapple¤ÏÔ, appleÔ˘ ›¯Â Á‡Úˆ ÙÔ˘ ¤Ó· appleϯÙfi ÎÔÚ‰fiÓÈ ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔÚ‰¤Ï·. √ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ·˘Ùfi˜Ù· ’‚·Ï ͷÊÓÈο Ì ÙÔÓ ‰ÈappleÏ·Ófi ÙÔ˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ appleˆ˜ Âapple›Ùˉ˜ ÙÔ˘ apple·ÙÔ‡Û ٷ applefi‰È· οı ÊÔÚ¿appleÔ˘ ÂappleÈ‚¿Ù˜ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ‹ η٤‚·ÈÓ·Ó. ∂Áη٤ÏÂÈ„Â apple¿ÓÙˆ˜ ÓˆÚ›˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ÁÈ· Ó· ÚȯÙ› Û ÌÈ· ı¤ÛËappleÔ˘ ¿‰ÂÈ·ÛÂ.¢˘Ô ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔÓ Í·Ó·Â›‰· ÌappleÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÂÓ §·˙¿Ú, Ó· Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ÌÂÁ·ÏÔÊÒÓˆ˜ Ì’ ¤Ó· Ê›-ÏÔ ÙÔ˘, appleÔ˘ ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢ ӷ ÌÈÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ apple¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ apple·ÏÙÔ‡ ÙÔ˘, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ¤ÌappleÂÈÚÔ Ú¿-ÊÙË Ó· ÙÔ˘ Ú¿„ÂÈ Ï›ÁÔ „ËÏfiÙÂÚ· ÙÔ apple¿Óˆ apple¿Óˆ ÎÔ˘Ìapple›.Modern Style’ ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi, ÌÈ· ̤ڷ Á‡Úˆ ÛÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ˘apple‹ÚÍ· Ì¿ÚÙ˘˜ Ù˘ ·ÎfiÏÔ˘ı˘ ÌÈÎÚ‹˜ ΈÌÈÎÔÙÚ·Áˆ‰›·˜. ŒÓ·˜Ù˙ÈÙ˙ÈÊÈfiÁÎÔ˜, appleÔ˘ ÙÔÓ Î·Ù¤ÙÚ˘¯Â ¤Ó·˜ Ì·ÎÚ‡˜ Ï·ÈÌfi˜ Î·È (¿ÏÏÔ apple¿ÏÈ ÙÔ‡ÙÔ) ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÈÚ›ÙÈ ÔÏfiÁ˘Ú· ·applefiÙÔ Î·apple¤ÏÔ ÙÔ˘ (Â›Ó·È appleÔχ Ù˘ Ìfi‰·˜, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ‰ÂÓ ÙÔ apple¿ˆ ηıfiÏÔ˘) Ì ÙËÓ appleÚfiÊ·ÛË appleˆ˜ Ù¿¯· ÌÔ˘ ¤appleÂ-ÊÙ ÁÂÚfi ÛappleÚÒÍÈÌÔ, ‚Á‹Î ÙÔ˘ ‰ÈappleÏ·ÓÔ‡ Ì’ ¤Ó· ÙÔ˘apple¤, appleÔ˘ appleÚfi‰ÈÓ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·‰‡Ó·ÙÔ, Î·È ÙÔÓ Î·ÙË-ÁfiÚËÛ appleˆ˜ ÙÔ˘ appleÔ‰Ôapple·ÙÔ‡ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ù· ÏÔ˘ÛÙÚ›ÓÈ· ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¿ appleÔ˘ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ‹ η٤‚·ÈÓ·Ó Î˘-ڛ˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ appleÔ˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó appleÚÔ˜ ÙÔ ·ÌappleÂÚ¤. √ Ù‡appleÔ˜ ‰ÂÓ appleÂÚ›ÌÂÓ ԇÙ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÌÈ·Ó ·applefi-ÎÚÈÛË appleÔ˘, ÙÔ ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ, ı· ÙÔÓ ¤ÊÂÚÓ ӷ Á›ÓÂÈ ¯·ÏÎÔÌ·Ó›· ÛÙÔ apple¿ÙˆÌ· Î·È ÛηÚʿψÛ Ì ˙ˆËÚ¿‰· ÛÙÔ˘appleÂÚÒÔ, fiappleÔ˘ ÙÔÓ Î·ÚÙÂÚÔ‡Û ¤Ó· ÂχıÂÚÔ Î¿ıÈÛÌ·, ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ ·apple’ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜ Ìfi-ÏȘ ›¯Â apple·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ applefi‰È ÙÔ˘ ÛÙË ÏȈ̤ÓË ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÙÔ˘ appleÂ˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ appleÏ·Ù›·˜ ÂÚ¤Ú.¢‡Ô ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ ÙÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ·ÊÂÓÙÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ˘appleÂÚÒÔ, ›‰· Í·Ó¿ ÙÔ apple·È‰·Ú¤ÏÈ, ÁÈ· ÙÔÔappleÔ›Ô Û·˜ Ì›ÏËÛ· appleÈÔ apple¿Óˆ, appleÔ˘ ’‰ÂȯÓ Ӓ ·appleÔÏ·‚·›ÓÂÈ appleϤÚÈ· Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ ÏÈÌÔÎÔÓÙfiÚÔ˘, appleÔ˘ÔappleˆÛ‰‹appleÔÙ ÙÔ ’apple·È˙Â Û˘Ì‚Ô˘Ï¿ÙÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ appleÒ˜ ÊÔÚÈ¤Ù·È ¤Ó· ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ ÛÙÔ Î·ıˆÛappleÚ¤appleÂÈ.Δ· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· appleÔ˘ ‰È·‚¿Û·Ù ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚¿Ó, apple·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ fï˜ Ë appleÂÚÈÁÚ·Ê‹ Á›ÓÂÙ·È Ì‰ȷÊÔÚÂÙÈο ÁψÛÛÈο ̤۷. ÙÔ appleÚÒÙÔ, appleÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∞Ê‹ÁËÛË», ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ-Â›Ù·È ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜, Ì ÌÈ· Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË,fiappleˆ˜ ı· Ù·›ÚÈ·˙ Û ¤Ó· ·appleÏfi ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ ΛÌÂÓÔ. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, appleÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ÙÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «Modern Style» (ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ‡ÊÔ˜), ÔÓÔÌ·Û›· appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· Ù¿ÛË ÁÚ·Ê‹˜ ÔÚÈ-ÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÛÙË ÌÂÙ·appleÔÏÂÌÈ΋ ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒappleË, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘ η-ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ì ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û¯fiÏÈ· ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈο, Ì ÌÈ· Û‡ÓÙ·ÍË appleÔ˘ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ appleÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·appleÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘.∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚ¿ ‡ÊÔ˘˜ (‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÈÏ). ΔÔ ‡ÊÔ˜ ›ӷÈ, ÌappleÔÚ› Ó· appleÂÈ Î·Ó›˜,Ô È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiappleÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ (‹ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜), Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· appleÔ˘


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·180180∂ªΔ√ ∫∂º∞§∞π√ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞ – ∫∂πª∂¡√°§ø√§√°π∞¤¯ÂÈ ÂappleÈϤÍÂÈ, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· Û˘Ì‚¿Ó, ÌÈ· ÛΤ„Ë ÙÔ˘, ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÎÙÏ. √È ÔÚÈÛÌÔ› appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘appleˆı›·applefi ÙÔ˘˜ ÂappleÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ‡ÊÔ˜ Â›Ó·È apple¿Ú· appleÔÏÏÔ›, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌappleÔÚԇ̠ۋÌÂÚ· Ó· ‰Â¯Ùԇ̠¤Ó·Ó·ÓÂappleÈʇϷÎÙ·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·applefi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÔÈ apple·Ú·Î¿Ùˆ:ΔÔ ‡ÊÔ˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ (Buffon).⁄ÊÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ (Riffatere).ΔÔ ‡ÊÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›appleÔÙ ¿ÏÏÔ apple·Ú¿ Ô ÙÚfiappleÔ˜ Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ (Anderegg).∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜, ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂÙȘ ·appleÔÎÏ›ÛÂȘ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ·applefi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (ÓfiÚÌ·) ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎfi appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÀÊÔÏÔÁ›·.‚. ΔÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ appleÚÔ¸appleÔı¤ÙÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈΤ˜ ˘ÊÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ì ¿ÏϘ Î·È ·appleÔÙÂÏ› ¤ÚÁÔ ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Û¯Â‰fiÓ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ªÂϤÙ˜ appleÔ˘¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ù· ˘ÊÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û ‰È·appleÈÛÙÒÛÂȘ ÔÚÈṲ̂-Ó˜ ·applefi ÙȘ Ôappleԛ˜ apple·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì apple·Ú·Î¿Ùˆ.·) ∏ ÁÈ· appleÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó‡apple·ÚÍË Ù˘ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÌÈ· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋appleÔÏ˘Ù˘apple›·, Ë ÔappleÔ›· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂˆÓ appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ È‰ÂÔÏÔ-ÁÈÎÔappleÔÏÈÙÈ΋ ÙÔappleÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹/Û˘ÓÙ¿ÎÙË, apple.¯.√È •·ÓıÈÒÙ·È appleÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ appleÚˆı˘appleÔ˘ÚÁfi ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ applefiψ˜. (1)√È •·ÓıÈÒÙ˜ appleÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ appleÚˆı˘appleÔ˘ÚÁfi ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ applefiÏ˘. (2)∏ ÊÚ¿ÛË (1) Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÎʈÓËı› ·applefi ¿ÙÔÌÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ËÏÈΛ·˜, ˘„ËÏ‹˜ ÌfiÚʈÛ˘ Î·È Û˘ÓÙËÚË-ÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜, ÂÓÒ Ë ÊÚ¿ÛË (2) ·applefi ¿ÙÔÌÔ ÌÂÛ·›·˜ ËÏÈΛ·˜ (·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘), ¯·ÌËÏ‹˜ (·ÏÏ¿ Î·È˘„ËÏ‹˜) ÌfiÚʈÛ˘ Ì ÌË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ηٿ ηÓfiÓ· ȉÂÔÏÔÁ›·.‚) ∏ ÁÈ· appleÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó‡apple·ÚÍË Î·È apple·Ú¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ appleÚÔÛ¤-ÊÂÚ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙfiÛÔ ·applefi ÙË ÏfiÁÈ· fiÛÔ Î·È ·applefi ÙË Ï·˚΋ ÁψÛÛÈ΋ apple·-Ú¿‰ÔÛË. ∏ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÏÂappleÙÒÓ ‹ Î·È appleÈÔ¤ÓÙÔÓˆÓ ˘ÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ·appleÔ¯ÚÒÛˆÓ, apple.¯.∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÈÙ›·˜ appleÔ˘ appleÚÔοÏÂÛ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ·apple‰›¯ıË Ì¿Ù·ÈË. (1)ΔÔ „¿ÍÈÌÔ Ù˘ ·ÈÙ›·˜ appleÔ˘ appleÚÔοÏÂÛ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ηٿÓÙËÛ ¿¯ÚËÛÙÔ. (2)ÙË ÊÚ¿ÛË (1) ÔÈ ÏÔÁÈfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ·apple‰›¯ıË, Ì¿Ù·ÈË ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ‡ÊÔ˜ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Âapple›-ÛËÌÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÊÚ¿ÛË (2), fiappleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ appleÈÔ Ï·˚Τ˜ ϤÍÂȘ „¿ÍÈÌÔ, ηٿÓÙËÛÂ, ¿¯ÚËÛÙÔ,Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ Â›Ó·È appleÚÔÎÏËÙÈο Ï·˚Îfi.Á) ÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÔχ appleÈÔ Û˘¯Ó¿ ·applefi fi,ÙÈ ÛÙȘ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆapple·˚Τ˜ÁÏÒÛÛ˜ Ù˘appleÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂappleÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂappleÈÎÔÈ-ÓˆÓ›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂıÈÌÔÙ˘appleÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiappleˆ˜: ÁÂÈ· ¯·Ú¿, Ì ÁÂÈ·, ηÏÔÚ›˙ÈÎÔ, ηÏfi ÍË̤-ڈ̷, ÛÙÔ Î·Ïfi, ηϋ ‚‰ÔÌ¿‰· ÎÙÏ.‰) ÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ‹ ÊıfiÁÁÔÈ ‹ Î·È Û˘Ó-‰˘·ÛÌÔ› ÊıfiÁÁˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, apple.¯. Ó· appleÔ‡ÌÂ, ÏÔÈapplefiÓ, ηٿϷ‚˜; ¤ÙÛÈ, ¯Ì, ÂÌ, ÂÂÎÙÏ. ∞appleÏÒ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó appleˆ˜ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˘ÊÚ¿‰ÂÈ· ‹ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ ‹ appleÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·applefiÎÚÈÛË ÙÔ˘Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·1812. ∏ KEIME¡√°§ø√§√°π∞181Â) ÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚËÙÔÚÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡appleÔ˘ ΔÈϘ; (Â›Ó·È appleÔχ ÂÓÙ˘appleˆÛÈ·Îfi ‹ appleÂÚ›ÂÚÁÔ), ΔÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ; (‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô), ∫·È ÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘-Ì (¤¯Ô˘Ì ·applefi fiÏ·) ÎÙÏ.ÛÙ) ÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂Îapple·›-‰Â˘ÛË Î·È ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË, Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ appleÔÏ˘ÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È appleÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÎÊÚ·ÛË ‰È·ÊÔÚÂ-ÙÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ appleÔ˘ appleËÁ¿˙ÂÈ ·applefi ·Ó¿ÏÔÁ˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ı¤ÛÂȘ.°ÂÓÈο, ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜, fiappleˆ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁψÛÛÒÓ, appleÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi›‰Ô˜ fiappleÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È, ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙˆÓ, ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ appleÂÚ›ÛÙ·ÛË ÂappleÈÎÔÈÓˆ-Ó›·˜. °È· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÙË °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ ÙÚ›· ›‰Ë ‡ÊÔ˘˜: ÙÔ Ù˘appleÈÎfi, ÙÔ ÔÈΛÔÎ·È ÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ.Δ˘appleÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·˘Ùfi appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ (۠ΛÌÂÓ·Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈο, ÓÔÌÈο, ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο Î.¿.) Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ (Û ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, appleÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜, ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· Î.¿.). ÂÚȤ¯ÂÈ ÏÂÍÈ-ÏfiÁÈÔ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÏfiÁÈ·˜ appleÚÔ¤Ï¢Û˘, Û‡ÓÙ·ÍË ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ appleÂÚÈfi‰Ô˘˜, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈÎfiÏfiÁÔ Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È appleÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·.√ÈÎÂ›Ô ‡ÊÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·˘Ùfi appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ (ÛÂ Û˘ÓÔÌÈ-ϛ˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ appleÚÔÛÒappleˆÓ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· Î.¿.) Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ÁÚ·-appleÙfi ÏfiÁÔ (۠ΛÌÂÓ· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈο, Û ÊÈÏÈΤ˜ ÂappleÈÛÙÔϤ˜, Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· Î.¿.).ÂÚȤ¯ÂÈ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ï·˚΋˜ appleÚÔ¤Ï¢Û˘, Û‡ÓÙ·ÍË apple·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Ì ÌÈÎÚ¤˜ appleÂÚÈfi-‰Ô˘˜, Û˘¯Ó¿ ÂÏÏÂÈappleÙÈÎfi Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È appleÈÔ ÎÔ-ÓÙ¿ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋.√˘‰¤ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·˘Ùfi appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi ÏfiÁÔ (ΛÌÂÓ·appleÂÚÈÁÚ·ÊÈο, ÁÚ·appleÙ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, Âȉ‹ÛÂȘ Î.¿.) Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ(·Ó·ÁÁÂϛ˜, appleÚÔÊÔÚÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î.¿.). ÂÚȤ¯ÂÈ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡-ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋, Û‡ÓÙ·ÍË apple·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfiÙÂÚÔ˘˜ ·applefi ÙÔ˘˜ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜.Á. ⁄ÊÔ˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ΔÔ ‡ÊÔ˜, fiappleˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠapple·Ú·apple¿Óˆ, appleÚÔ¸appleÔı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ‹ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÁψÛÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›-ˆÓ ·applefi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ ‹ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ŒÓ·˜ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ appleÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰Ë-ÌÈÔ˘ÚÁ›· ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÏfiÁÔ, Â›Ó·È Ù· ÂappleÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘, Ù·ÔappleÔ›· ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÁψÛÛÈΤ˜ ȉÈÔÚÚ˘ı̛˜ appleÔ˘ appleÚÔ·appleÙÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·applefi ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿-ÙˆÓ Î·È ÛËÌ·ÛÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·applefi Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ. Δ· appleÈÔ Û˘¯Ó¿ Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:·) ∏ ·Ó·‰›appleψÛË, fiÙ·Ó ÌÈ· ϤÍË ‹ ÊÚ¿ÛË Âapple·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜, apple.¯. √È Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Û‹ÌÂ-Ú·, Û‹ÌÂÚ· ı· ʇÁÔ˘Ó.‚) ∏ ÂÈÚˆÓ›·, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÓÙ›ıÂÙË ÛËÌ·Û›· ·applefi·˘Ù‹ appleÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË, apple.¯. £‡ÌˆÛ appleÔχ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ù· ›apple ÎÔÌ„¿ (‰ËÏ. Ì ¿ÎÔÌ„·, ˘‚ÚÈ-ÛÙÈο ÏfiÁÈ·).Á) ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë, fiÙ·Ó apple·Ú·Ï›appleÔÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÓÔËıÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· ·applefi Ù· Û˘ÌÊÚ·-˙fiÌÂÓ·, apple.¯. –ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ; –∏ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· (ÂÓÓÔÂ›Ù·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ).‰) ∏ ÏÈÙfiÙËÙ·, fiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÌÈ·˜ Ϥ͢ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÓÙ›ıÂÙ‹ Ù˘ Ì ¿ÚÓËÛË, apple.¯. ΔÔ Ê·ÁËÙfi appleÔ˘Ì·Á›ÚÂ„Â Ë ∂ϤÓË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÔÛÙÔ.Â) ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÛËÌ·Û›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·applefi ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì οappleÔÈ· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì ·˘Ù‹, apple.¯. ∏ ƒ›· ¤ÁÈÓ ηappleÓfi˜.


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·182182∂ªΔ√ ∫∂º∞§∞π√ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞ – ∫∂πª∂¡√°§ø√§√°π∞ÛÙ) ∏ ÌÂÙˆÓ˘Ì›·, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·, ·˘Ùfi appleÔ˘ appleÂ-ÚȤ¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÙÔ ·ÊËÚË̤ÓÔ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, apple.¯. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfiÔ ¡ÈÎfiÏ·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ªappleÂÙfi‚ÂÓ.˙) ∏ apple·ÚÔÌÔ›ˆÛË, fiÙ·Ó Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¤Ó· appleÚfiÛˆappleÔ ‹ appleÚ¿ÁÌ· ‹ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· Ì οÙÈ appleÔχ ÁÓˆÛÙfi, ÌÂÛÎÔapplefi Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô, apple.¯. ΔÔ Ûapple›ÙÈ ÙÔ˘ ·apple·‰fiappleÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È Û·Óapple‡ÚÁÔ˜.Ë) √ appleÏÂÔÓ·ÛÌfi˜, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ ·applefi fiÛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·appleÔ‰Ôı›¤Ó· ÓfiËÌ·, apple.¯. ∏ Ì·ÚÒ apple¿ÏÈ Í·Ó·‹ÚıÂ.ı) ∏ appleÚÔÛˆappleÔappleÔ›ËÛË, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ·appleÔ‰›‰ÔÓÙ·È ·ÓıÚÒappleÈÓ˜ȉÈfiÙËÙ˜ Û ÌË ·ÓıÚÒappleÈÓ· fiÓÙ·, apple.¯. ∫¿ı appleÚˆ› Ô ‹ÏÈÔ˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜.È) ∏ Û˘ÓÂΉԯ‹, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¤Ó· ·ÓÙ› ÁÈ· Ù· appleÔÏÏ¿ fiÌÔÈ·, ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ·ÓÙ› ÁÈ·ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ (Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·), Ë ‡ÏË ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ appleÚÔ˚fiÓ appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÂÙ·È ·applefi ·˘Ù‹Ó ‹ ÂΛÓÔ appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÂÈ·ÓÙ› ÁÈ· ÂΛÓÔ appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÂÙ·È, apple.¯. √ ∫ÚËÙÈÎfi˜ Â›Ó·È apple¿ÓÙ· ˘appleÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ (·ÓÙ› ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ›).È·) ΔÔ ˘appleÂÚ‚·Ùfi, fiÙ·Ó apple·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì›· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ϤÍÂȘ appleÔ˘ Û˘Ó‰¤Ô-ÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈο Î·È ÓÔËÌ·ÙÈο ÛÙÂÓ¿, apple.¯. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.È‚) ∏ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÍÂappleÂÚÓÔ‡Ó ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÎ·È ÙÔ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfi, apple.¯. ¡· ˘„ÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜, Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi.À¡√Δπ∫√π π¡∞∫∂√π ƒ∞•∂π§∂∫Δπ∫∂ ƒ∞•∂π√π ∫∞Δ∏°√ƒπ∂Ú¿ÍË ÂÎÊÒÓËÛ˘ ¢ËψÙÈΤ˜ ∂ÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜ÚÔÛÏÂÎÙÈ΋ appleÚ¿ÍË ∫·Ù¢ı˘ÓÙÈΤ˜ ¢È·ÎËÚ˘ÎÙÈΤ˜Ú¿ÍË ÂappleÈÙ¤ÏÂÛ˘¢ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜∫∂πª∂¡π∫∞ ∂π¢∏ÂÚÈÁÚ·ÊÈο∞ÊËÁËÌ·ÙÈο∂appleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÈοΔ∞ ∫Àƒπ√Δ∂ƒ∞ Ã∏ª∞Δ∞ §√°√À∞Ó·‰›appleψÛË∂ÈÚˆÓ›·ŒÏÏÂȄ˧ÈÙfiÙËÙ·ªÂÙ·ÊÔÚ¿ªÂÙˆÓ˘Ì›··ÚÔÌÔ›ˆÛËÏÂÔÓ·ÛÌfi˜ÚÔÛˆappleÔappleÔ›ËÛˢÓÂΉԯ‹ÀappleÂÚ‚·ÙfiÀappleÂÚ‚ÔÏ‹


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·183Eπª∂Δƒ√∫∞ΔA§√°√ Δø¡ Àá√Δ∂ƒø¡ ∞¡øª∞§ø¡ ƒ∏ªAΔø¡∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ªÂÙÔ¯‹ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜·Á·Ó·ÎÙÒ/·Á·Ó·¯ÙÒ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ·/·Á·Ó¿¯ÙËÛ· — ·Á·Ó·Î(/¯)ÙÈṲ̂ÓÔ˜-·ÁÁ¤Ïψ1 -¿ÁÁÂÈÏ·/-‹ÁÁÂÈÏ·, -·ÁÁ¤ÏıËη -·ÁÁÂÏ̤ÓÔ˜˘appleÔÙ. -·ÁÁ›ψ·ÁÚ˘appleÓÒ/·ÁÚ˘appleÓ¿ˆ ·ÁÚ‡appleÓËÛ· — ·ÁÚ˘appleÓÈṲ̂ÓÔ˜-¿Áˆ -‹Á·Á·, ˘appleÔÙ. -·Á¿Áˆ -¿¯ıËη/-‹¯ıËÓ -ËÁ̤ÓÔ˜·›Úˆ ‹Ú·, ˘appleÔÙ. ¿Úˆ ¿ÚıËη/‹ÚıËÓ —-·ÈÚÒ -·›ÚÂÛ·/-‹ÚÂÛ·, -·ÈÚ¤ıËη -ËÚË̤ÓÔ˜/-·ÈÚÂ̤ÓÔ˜˘appleÔÙ. -·ÈÚ¤Ûˆ·ÎÔ˘ÌappleÒ/·ÎÔ˘Ìapple¿ˆ ·ÎÔ‡ÌappleËÛ·, appleÚÔÛÙ. ·ÎÔ‡Ìapple·/ — ·ÎÔ˘ÌappleÈṲ̂ÓÔ˜·ÎÔ‡ÌappleËÛÂ, ·ÎÔ˘Ìapple‹ÛÙ·ÎÔ‡ˆ ¿ÎÔ˘Û·, appleÚÔÛÙ. ¿ÎÔ˘(ÛÂ), ·ÎÔ‡ÛÙËη ·ÎÔ˘Ṳ̂ÓÔ˜·ÎÔ‡ÛÙ·ÎÚÈ‚·›Óˆ ·ÎÚ›‚˘Ó· — —·Ì·ÚÙ¿Óˆ/·Ì·ÚÙ·›Óˆ ·Ì¿ÚÙËÛ· — —·Ó·ÁÁ¤Ïψ, ‚Ï. -·ÁÁ¤Ïψ·Ó·ÈÚÒ, ‚Ï. -·ÈÚÒ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ˆ ·Ó¿ÌÂÈÍ·/·Ó¤ÌÂÈÍ· ·Ó·Ì›¯ıËη ·Ó·ÌÂÈÁ̤ÓÔ˜/·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓÔ˜·Ó·Û·›Óˆ ·Ó¿Û·Ó· — —1. √È Ù‡appleÔÈ appleÔ˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì apple·‡Ï· ÛÙÔÓ apple·ÚfiÓÙ· ηٿÏÔÁÔ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜, ‹ ΢ڛˆ˜, ÌfiÓÔ Û ۇÓıÂÙ· Ú‹-Ì·Ù·, apple.¯. apple·Ú-¿ÁÁÂÈÏ·/apple·Ú-‹ÁÁÂÈÏ·.183


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·184184E πª∂Δƒ√∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ªÂÙÔ¯‹ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜·Ó·Ù¤Ïψ ·Ó¿ÙÂÈÏ·/·Ó¤ÙÂÈÏ· — —·Ó‚·›Óˆ ·Ó¤‚Ëη, ˘appleÔÙ. ·Ó¤‚ˆ/·Ó‚Ò, — ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜appleÚÔÛÙ. ·Ó¤‚·, ·Ó‚›Ù·Ӥ¯ÔÌ·È — ·Ó¤¯ÙËη —·Ó‹Îˆ, apple·Ú·Ù. ·Ó‹Î· — — —·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÓÙÂÍ· — —·Í›˙ˆ, apple·Ú·Ù. ¿ÍÈ˙· — — —·apple·ÏÏ¿ÛÛˆ ·apple¿ÏÏ·Í·/·apple‹ÏÏ·Í· ·apple·ÏÏ¿¯ÙËη,˘appleÔÙ. ·apple·ÏÏ·ÁÒ/ ·apple·(/Ë)ÏÏ·Á̤ÓÔ˜·apple·ÏÏ·¯ÙÒ·appleÂÏ·‡Óˆ ·apple¤Ï·Û·/·apple‹Ï·Û·, ·appleÂÏ¿ıËη —˘appleÔÙ. ·appleÂÏ¿Ûˆ·appleÔı·ÚÚ‡Óˆ, ·appleÔı·ÚÚ‡ÓıËη ·appleÔı·ÚÚ˘Ì¤ÓÔ˜apple·Ú·Ù. ·appleÔı¿ÚÚ˘Ó··appleÔÏ·Ì‚¿Óˆ ·applefiÏ·˘Û·/·apple‹Ï·˘Û·, — —˘appleÔÙ. ·appleÔÏ·‡Ûˆ·appleÔӤ̈, ‚Ï. -Ӥ̈·appleÔÛappleÒ ·apple¤Ûapple·Û· ·appleÔÛapple¿ÛÙËη ·appleÔÛapple·Ṳ̂ÓÔ˜·appleÔÙ˘Á¯¿Óˆ/·appleÔÙ˘¯·›Óˆ ·apple¤Ù˘¯·, — ·appleÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜˘appleÔÙ. ·appleÔÙ‡¯ˆ·Ú¤Ûˆ, — — —apple·Ú·Ù. ¿ÚÂÛ··ÚÎÒ ¿ÚÎÂÛ·/‹ÚÎÂÛ· ·ÚΤÛÙËη —·ÚÚˆÛÙ·›Óˆ ·ÚÚÒÛÙËÛ· — ·ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ˜·˘Í¿Óˆ/·˘Í·›Óˆ ·‡ÍËÛ· ·˘Í‹ıËη ·˘ÍË̤ÓÔ˜·Ê·ÈÚÒ, ‚Ï. -·ÈÚÒ·Ê‹Óˆ ¿ÊËÛ·, appleÚÔÛÙ. ¿ÊËÛÂ/¿ÛÂ, ·Ê¤ıËη ·ÊË̤ÓÔ˜·Ê‹ÛÙÂ/¿ÛÙ·ÊÔÚÒ, apple·Ú·Ù. ·ÊÔÚÔ‡Û· — — —‚¿˙ˆ ¤‚·Ï· ‚¿ÏıËη ‚·Ï̤ÓÔ˜-‚·›Óˆ -¤‚ËÓ, ˘appleÔÙ. -‚Ò — —-‚¿Ïψ -¤‚·Ï· -‚Ï‹ıËη -‚ÏË̤ÓÔ˜/-‚‚ÏË̤ÓÔ˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·185KATA§O°O TøN YXNOTEPøN ANøMA§øN PHMATøN185∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ªÂÙÔ¯‹ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜‚·Ú·›Óˆ ‚¿Ú˘Ó· — —‚·ÚÈ¤Ì·È — ‚·Ú¤ıËη —‚·ÚÒ/‚·Ú¿ˆ ‚¿ÚÂÛ·, appleÚÔÛÙ. ‚¿Ú·/‚¿ÚÂÛÂ, — ‚·ÚÂ̤ÓÔ˜‚·Ú¤ÛÙ‚·ÛÙÒ/‚·ÛÙ¿ˆ ‚¿ÛÙËÍ·/‚¿ÛÙ·Í·, ‚·ÛÙ‹¯ÙËη/ ‚·ÛÙË(/·)Á̤ÓÔ˜appleÚÔÛÙ. ‚¿ÛÙ·(ÍÂ)/‚¿ÛÙËÍÂ, ‚·ÛÙ¿¯ÙËη‚·ÛÙ¿Í(/¯)ÙÂ/‚·ÛÙ‹Í(/¯)Ù‚¿Êˆ ¤‚·„· ‚¿ÊËη/‚¿ÊÙËη ‚·Ì̤ÓÔ˜‚Á¿˙ˆ ¤‚Á·Ï· ‚Á¿ÏıËη ‚Á·Ï̤ÓÔ˜‚Á·›Óˆ ‚Á‹Î·, ˘appleÔÙ. ‚Áˆ, appleÚÔÛÙ. ‚Á¿ÏıËη ‚Á·Ï̤ÓÔ˜‚Á˜/¤‚Á·, ‚Á›ÙÂ/‚Á¤ÛÙ‚Ϥappleˆ ›‰·, ˘appleÔÙ. ‰ˆ, ÂȉÒıËη, ȉˆÌ¤ÓÔ˜appleÚÔÛÙ. ‰Â˜, ‰¤ÛÙÂ/‰Â›Ù¢appleÔÙ. ȉˆıÒ‚ÔÁÎÒ/‚ÔÁοˆ ‚fiÁÎËÍ·/‚fiÁÎËÛ· — —‚fiÛΈ ‚fiÛÎËÛ· ‚ÔÛ΋ıËη ‚ÔÛÎË̤ÓÔ˜‚Ô˘ÙÒ/‚Ô˘Ù¿ˆ ‚Ô‡ÙËÍ·, appleÚÔÛÙ. ‚Ô‡Ù·/‚Ô‡ÙËÍÂ, ‚Ô˘Ù‹¯ÙËη ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ˜‚Ô˘Ù‹ÍÙÂ/‚Ô˘Ù‹¯Ù‚ڤ¯ˆ ¤‚ÚÂÍ· ‚Ú¿¯Ëη/ ‚ÚÂÁ̤ÓÔ˜/‚Ú¤¯ÙËη‚ÚÂ̤ÓÔ˜‚Ú›ÛΈ ‚ڋη, ˘appleÔÙ. ‚Úˆ, appleÚÔÛÙ. ‚Ú¤ıËη —‚Ú˜, ‚Ú›ÙÂ/ ‚Ú¤ÛÙ‚ÚÔÓÙÒ/‚ÚÔÓÙ¿ˆ ‚ÚfiÓÙËÍ·/‚ÚfiÓÙËÛ· — —‚˘˙·›Óˆ ‚‡˙·Í· ‚˘˙¿¯ÙËη ‚˘˙·Á̤ÓÔ˜Á‰¤ÚÓˆ ¤Á‰·Ú· Á‰¿ÚıËη Á‰·Ṳ́ÓÔ˜ÁÂÏÒ/ÁÂÏ¿ˆ Á¤Ï·Û·, appleÚÔÛÙ. Á¤Ï·/Á¤Ï·ÛÂ, ÁÂÏ¿ÛÙËη ÁÂÏ·Ṳ̂ÓÔ˜ÁÂÏ¿ÛÙÂÁ¤ÚÓˆ ¤ÁÂÈÚ· — ÁÂṲ́ÓÔ˜ÁÂÚÓÒ/ÁÂÚÓ¿ˆ Á¤Ú·Û· — ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜Á›ÓÔÌ·È — ¤ÁÈÓ·/Á›ÓËη, ÁÈӈ̤ÓÔ˜˘appleÔÙ. Á›Óˆ/ÁÂÓÒÁÏ˘Î·›Óˆ Áχηӷ ÁÏ˘Î¿ıËη ÁÏ˘Î·Ì¤ÓÔ˜Áڿʈ ¤ÁÚ·„· ÁÚ¿ÊËη/ÁÚ¿ÊÙËη ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜Á˘ÚÓÒ/Á˘ÚÓ¿ˆ/Á˘Ú›˙ˆ Á‡ÚÈÛ· — Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·186186E πª∂Δƒ√∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ªÂÙÔ¯‹ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜-‰ÂÈÎÓ‡ˆ -¤‰ÂÈÍ· -‰Â›¯ıËη -‰ÂÈÁ̤ÓÔ˜/-‰Â‰ÂÈÁ̤ÓÔ˜‰¤ÚÓˆ ¤‰ÂÈÚ· ‰¿ÚıËη ‰·Ṳ́ÓÔ˜-‰¤ˆ -‰ÂÛ·/-¤‰ÂÛ· -‰¤ıËη -‰Â̤ÓÔ˜/-‰Â‰Â̤ÓÔ˜‰È·ÈÚÒ, ‚Ï. -·ÈÚ҉ȷÎfiappleÙˆ ‰È¤ÎÔ„· ‰È·ÎfiappleËη ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓÔ˜‰È·Ï¤Áˆ ‰È¿ÏÂÍ· ‰È·Ï¤¯ÙËη ‰È·ÏÂÁ̤ÓÔ˜‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÌ·È — ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËη ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚË̤ÓÔ˜‰È·ÚÚ¤ˆ ‰È¤ÚÚÂ˘Û· — —‰È‰¿ÛΈ ‰›‰·Í· ‰È‰¿¯ÙËη ‰È‰·Á̤ÓÔ˜-‰›‰ˆ -¤‰ˆÛ· -‰fiıËη/-‰fiıËÓ -‰Ô̤ÓÔ˜/-‰Â‰Ô̤ÓÔ˜‰›Óˆ ¤‰ˆÛ· ‰fiıËη ‰ÔṲ̂ÓÔ˜/‰Â‰Ô̤ÓÔ˜‰È„Ò/‰È„¿ˆ ‰›„·Û· — ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˜‰Úˆ ¤‰Ú·Û· — —‰˘ÛÙ˘¯Ò ‰˘ÛÙ‡¯ËÛ· — ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ÂÁηıÈÛÙÒ ÂÁη٤ÛÙËÛ·/ÂÁηٿÛÙËÛ· ÂÁηٷÛÙ¿ıËη ÂÁηٷÛÙË̤ÓÔ˜/ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓԘ›̷È, apple·Ú·Ù. ‹ÌÔ˘Ó — — —ÂÎϤÁˆ ÂͤÏÂÍ·, ˘appleÔÙ. ÂÎϤ͈ ÂÎϤ¯ÙËη, ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜˘appleÔÙ. ÂÎÏÂÁÒÂÎappleÏ‹ÛÛˆ ÂͤappleÏËÍ· ÂÍÂappleÏ¿ÁËÓ, —˘appleÔÙ. ÂÎappleÏ·ÁÒÂÎÚ‹ÁÓ˘Ì·È — ÂÍÂÚÚ¿ÁËÓ, —˘appleÔÙ. ÂÎÚ·ÁÒÂÎÙ›ӈ ÂͤÙÂÈÓ· ÂÎÙ¿ıËη ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˜ÂÌappleÓ¤ˆ ÂÓ¤appleÓÂ˘Û· ÂÌappleÓ‡ÛÙËη ÂÌappleÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ÂÍ·ÈÚÒ, ‚Ï. -·ÈÚÒÂapple·ÈÓÒ/apple·ÈÓ‡ˆ Âapple·›ÓÂÛ·/apple·›ÓÂÛ·/apple·›Ó„· Âapple·ÈÓ¤ıËη/apple·ÈÓ¤- apple·ÈÓÂ̤ÓÔ˜ıËη/apple·ÈÓ‡ÙËηÂapple·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ,‚Ï. Ï·Ì‚¿ÓˆÂappleÂÌ‚·›Óˆ ÂappleÂÓ¤‚ËÓ/ÂappleÂÓ¤‚Ëη, — —˘appleÔÙ. ÂappleÂÌ‚Ò/Âapple¤Ì‚ˆ


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·187KATA§O°O TøN YXNOTEPøN ANøMA§øN PHMATøN187∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ªÂÙÔ¯‹ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ÂappleȉÚÒ, ‚Ï. ‰Úˆ¤Ú¯ÔÌ·È, ‹Ïı·/‹Úı·, — —ÌÙ¯. ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜˘appleÔÙ. ¤Ïıˆ/¤Úıˆ, appleÚÔÛÙ.¤Ï·, ÂÏ¿ÙÂÂ˘Ù˘¯Ò Â˘Ù‡¯ËÛ· — Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ÂÊ¢ڛÛΈ Âʇڷ/ÂÊˇڷ, ÂÊ¢ڤıËη ÂÊ¢ÚË(/Â)̤ÓÔ˜˘appleÔÙ. Âʇڈ¤¯ˆ, apple·Ú·Ù. ›¯· — — —˙ÂÛÙ·›Óˆ ˙¤ÛÙ·Ó· ˙ÂÛÙ¿ıËη ˙ÂÛٷ̤ÓÔ˜˙Ô˘ÏÒ/˙Ô˘Ï¿ˆ ˙Ô‡ÏËÍ· ˙Ô˘Ï‹¯ÙËη ˙Ô˘ÏËÁ̤ÓÔ˜˙ˆ ¤˙ËÛ· — —ı¤Ïˆ ı¤ÏËÛ· — ËıÂÏË̤ÓÔ˜/ıÂÏË̤ÓÔ˜ıÂÚÌ·›Óˆ ı¤ÚÌ·Ó· ıÂÚÌ¿ÓıËη ıÂÚÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ı¤Ùˆ ¤ıÂÛ· Ù¤ıËη —-ı¤Ùˆ -¤ıÂÛ· -Ù¤ıËη -ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜/-ıÂ̤ÓÔ˜ı›Áˆ ¤ıÈÍ· ı›¯ÙËη/Âı›ÁËÓ ıÈÁ̤ÓÔ˜ıڤʈ/Ùڤʈ ¤ıÚ„· ÙÚ¿ÊËη ıÚÂÌ̤ÓԘηı·ÈÚÒ, ‚Ï. -·ÈÚÒηı›˙ˆ οıÈÛ· — ηıÈṲ̂ÓԘηıÈÛÙÒ/ηı›ÛÙ·Ì·È Î·Ù¤ÛÙËÛ· -ηٷÛÙ¿ıËη/ ηÙÂÛÙË̤ÓԘη٤ÛÙËÓ,˘appleÔÙ. ηٷÛÙÒοıÔÌ·È Î¿ıÈÛ·/¤Î·ÙÛ·, appleÚÔÛÙ. — ηıÈṲ̂ÓԘοıÈÛÂ/οÙÛÂ, ηı›ÛÙÂη›ˆ ¤Î·„· οËη, ˘appleÔÙ. Î·Ò Î·Ì¤ÓÔ˜-ηÏÒ -οÏÂÛ· -ÎÏ‹ıËη -ÎÂÎÏË̤ÓԘηÏÒ Î¿ÏÂÛ· ηϤÛÙËη ηÏÂṲ̂ÓԘοӈ, apple·Ú·Ù. ¤Î·Ó· — — η̤̈ÓԘηٷÁÁ¤Ïψ,‚Ï. -·ÁÁ¤ÏψηٷϷ‚·›Óˆ ηٿϷ‚· — —ηٷϷ̂¿Óˆ η٤Ϸ‚· ηٷϋÊıËη ηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔ˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·188188E πª∂Δƒ√∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ªÂÙÔ¯‹ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜Î·Ù·Ó·Ï›ÛΈ/-ÏÒÓˆ ηٷӿψ۷ ηٷӷÏÒıËη ηٷӷψ̤ÓԘηٷapple›Óˆ ηٿappleÈ·, ˘appleÔÙ. ηٷappleÈÒ — —ηٷÚÈ¤Ì·È — ηٷڿÛÙËη ηٷڷ̤ÓԘηٿۯˆ ηٿۯÂÛ· ηٷۯ¤ıËη ηٷۯÂ̤ÓԘηٷÊÚÔÓÒ/ ηٷÊÚfiÓËÛ·/ ηٷÊÚÔÓ‹ıËη/ ηٷÊÚÔÓË(/Â)̤ÓԘηٷÊÚÔÓ¿ˆ ηٷÊÚfiÓÂÛ· ηٷÊÚÔÓ¤ıËηηÙ‚·›Óˆ η٤‚Ëη, — ηÙ‚·Ṳ̂ÓÔ˜˘appleÔÙ. ηÙ‚Ò/η٤‚ˆ,appleÚÔÛÙ. η٤‚·, ηÙ‚›ÙÂÎÂÚÓÒ/ÎÂÚÓ¿ˆ Τڷ۷ ÎÂÚ¿ÛÙËη ÎÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ÎÏ·›ˆ ¤ÎÏ·„· ÎÏ·‡ÙËη ÎϷ̤ÓÔ˜ÎϤ‚ˆ ¤ÎÏ„· ÎÏ¿appleËη/ÎϤÊÙËη ÎÏÂÌ̤ÓÔ˜ÎÏ›ӈ/-ÎÏ›ˆ ¤ÎÏÂÈÛ· ÎÏ›ÛÙËη ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜Îfi‚ˆ/-ÎfiappleÙˆ ¤ÎÔ„· ÎfiappleËη ÎÔÌ̤ÓÔ˜/-ÎÂÎÔÌ̤ÓÔ˜ÎÔÈÌ¿Ì·È/ÎÔÈÌÔ‡Ì·È — ÎÔÈÌ‹ıËη ÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔ˜ÎÔÈÙ¿˙ˆ/ÎÔÈÙÒ ÎÔ›Ù·Í·, appleÚÔÛÙ. ÎÔ›Ù·(ÍÂ), ÎÔÈÙ¿¯ÙËη ÎÔÈÙ·Á̤ÓÔ˜ÎÔÈÙ¿ÍÙÂ/ÎÔÈÙ¿¯ÙÂÎÔ˘Ê·›Óˆ Îԇʷӷ ÎÔ˘Ê¿ıËη ÎÔ˘Ê·Ì¤ÓÔ˜ÎÚÂÌÒ/ÎÚÂÌ¿ˆ Îڤ̷۷, ÎÚÂÌ¿ÛÙËη ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˜appleÚÔÛÙ. Îڤ̷(ÛÂ), ÎÚÂÌ¿ÛÙÂ΢ÏÒ/Î˘Ï¿ˆ ·ÏËÛ· Î˘Ï›ÛÙËη ΢ÏÈṲ̂ÓԘϷ̂¿Óˆ/Ï·‚·›Óˆ ¤Ï·‚· Ï‹ÊıËη/ÂÏ‹ÊıËÓ ÂÈÏËÌ̤ÓÔ˜-ϤÁˆ -¤ÏÂÍ· -Ϥ¯ıËη/ -ÏÂÁ̤ÓÔ˜-Ϥ¯ÙËη/-ÂϤÁËÓÏÂappleÙ·›Óˆ/ÏÂappleÙ‡Óˆ ϤappleÙ˘Ó· ÏÂappleÙ‡ÓıËη (ÂÎ)ÏÂappleÙ˘Ṳ̂ÓԘϤˆ ›apple·, ˘appleÔÙ. appleˆ, appleÚÔÛÙ. ÂÈappleÒıËη/ ÂÈappleˆÌ¤ÓÔ˜apple˜, apple¤ÛÙÂ/apple›ÙÂϤ¯ıËηÏÈapple·›Óˆ Ï›apple·Ó· ÏÈapple¿ÓıËη ÏÈapple·Ṳ̂ÓԘ̷ı·›Óˆ ¤Ì·ı· Ì·ı‡ÙËη Ì·ıË̤ÓԘ̷ÎÚ·›Óˆ/-Ì·ÎÚ‡Óˆ Ì¿ÎÚ˘Ó· (·appleÔ)Ì·ÎÚ‡ÓıËη (·appleÔ)Ì·ÎÚ˘Ṳ̂ÓԘ̷ڷ›Óˆ Ì¿Ú·Ó· Ì·Ú¿ıËη ̷ڷ̤ÓÔ˜ÌÂıÒ/ÌÂı¿ˆ ̤ı˘Û· — ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·189KATA§O°O TøN YXNOTEPøN ANøMA§øN PHMATøN189∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ªÂÙÔ¯‹ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜Ì¤Óˆ ¤ÌÂÈÓ· — —ÌÈÎÚ·›Óˆ Ì›ÎÚ˘Ó· — —ÌÔχӈ ÌfiÏ˘Ó· ÌÔχÓıËη ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˜Ìapple·›Óˆ Ìapple‹Î·, ˘appleÔÙ. Ìappleˆ, appleÚÔÛÙ. — Ìapple·Ṳ̂ÓÔ˜Ìapple˜/¤Ìapple·, Ìapple¤ÛÙÂ/Ìapple›ÙÂ/Ìapple¿ÙÂÌappleÔÚÒ ÌapplefiÚÂÛ· — —-Ӥ̈ -¤ÓÂÈÌ· -ÓÂÌ‹ıËη -ÓÂÌË̤ÓÔ˜ÓÙÚ¤appleÔÌ·È — ÓÙÚ¿appleËη —ÍÂÚ·›Óˆ ͤڷӷ ÍÂÚ¿ıËη ÍÂڷ̤ÓÔ˜ÍÂÚÓÒ/ÍÂÚÓ¿ˆ ͤڷ۷ — —ͤڈ, apple·Ú·Ù. ‹ÍÂÚ· — — —ͯÓÒ/ͯӿˆ ͤ¯·Û· ͯ¿ÛÙËη ͯ·Ṳ̂ÓԘ̈́˘¯Ò/Í„˘¯¿ˆ Í„‡¯ËÛ· — Í„˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜apple·ı·›Óˆ ¤apple·ı· — (apple·ıË̤ÓÔ˜)apple·ÈÓ‡ˆ, ‚Ï. Âapple·ÈÓÒapple·›ÚÓˆ apple‹Ú·, ˘appleÔÙ. apple¿Úˆ, appleÚÔÛÙ. apple¿ÚıËη apple·Ṳ́ÓÔ˜apple¿ÚÂ, apple¿ÚÙÂapple·Ú·ÁÁ¤Ïψ/apple·Ú·ÁÁ¤ÏÓˆ,‚Ï. -·ÁÁ¤Ïψapple·Ú·appleÔÓȤ̷È/ — apple·Ú·appleÔÓ¤ıËη apple·Ú·appleÔÓÂ̤ÓÔ˜apple·Ú·appleÔÓԇ̷Èapple·Ú·ÛÙ·›Óˆ/apple·ÚÈÛÙ¿Óˆ apple·Ú¿ÛÙËÛ·/apple·Ú¤ÛÙËÛ· apple·Ú·ÛÙ¿ıËη apple·Ú·ÛÙË̤ÓÔ˜apple·ÚÂÏ·‡Óˆ apple·Ú‹Ï·Û·/apple·Ú¤Ï·Û· — —apple·ÚÂÌ‚·›Óˆ apple·ÚÂÓ¤‚ËÓ, — —˘appleÔÙ. apple·Ú¤Ì‚ˆapple·Ú¤¯ˆ, apple·Ú·Ù. apple·Ú›¯· — apple·Ú·Û¯¤ıËη —apple¿Û¯ˆ ¤apple·ı· — —appleÂı·›Óˆ apple¤ı·Ó· — appleÂı·Ì¤ÓÔ˜appleÂÈÓÒ/appleÂÈÓ¿ˆ apple›ӷ۷ — appleÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜appleÂÈÚ¿˙ˆ apple›ڷͷ appleÂÈÚ¿¯ÙËη appleÂÈÚ·Á̤ÓÔ˜appleÂÚÓÒ/appleÂÚÓ¿ˆ apple¤Ú·Û· appleÂÚ¿ÛÙËη appleÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜appleÂÙÒ/appleÂÙ¿ˆ apple¤Ù·Í·, appleÚÔÛÙ. apple¤Ù·(ÍÂ), appleÂÙ¿¯ÙËη appleÂÙ·Á̤ÓÔ˜/appleÂÙ¿ÍÙÂ/appleÂÙ¿¯ÙÂappleÂٷ̤ÓÔ˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·190190E πª∂Δƒ√∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ªÂÙÔ¯‹ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜apple¤ÊÙˆ/-apple›appleÙˆ ¤appleÂÛ· — appleÂṲ̂ÓÔ˜appleËÁ·›Óˆ/apple¿ˆ apple‹Á·, ˘appleÔÙ. apple¿ˆ — (appleËÁÂ̤ÓÔ˜)appleˉÒ/appleˉ¿ˆ apple‹‰ËÍ·/apple‹‰ËÛ·, appleÚÔÛÙ. appleˉ‹¯ÙËη appleˉË(Á)̤ÓÔ˜apple‹‰·/apple‹‰ËÍÂ/apple‹‰ËÛÂ,appleˉ‹ÍÙÂ/appleˉ‹¯ÙÂ/appleˉ‹ÛÙÂappleÈÎÚ·›Óˆ apple›ÎÚ·Ó· appleÈÎÚ¿ıËη appleÈÎڷ̤ÓÔ˜apple›Óˆ ‹appleÈ·, ˘appleÔÙ. appleȈ, appleÚÔÛÙ. appleȘ, — appleȈ̤ÓÔ˜appleȤÛÙÂ/appleÈ›ÙÂappleÏ¿ıˆ/appleÏ¿ÛÛˆ ¤appleÏ·Û· appleÏ¿ÛÙËη appleÏ·Ṳ̂ÓÔ˜appleÏ·ÓÒ/appleÏ·Ó‡ˆ appleÏ¿Ó„· appleÏ·Ó‹ıËη/ appleÏ·ÓË(/Â)̤ÓÔ˜appleÏ·Ó‡ÙËηappleϤӈ ¤appleÏ˘Ó· appleχıËη appleÏ˘Ì¤ÓÔ˜appleϤˆ ¤appleÏÂ˘Û· — —appleÏ‹ÙÙˆ ¤appleÏËÍ· ÂappleÏ‹ÁËÓ, —ÌÙ¯. appleÏËÁ›˜appleÓ›Áˆ ¤appleÓÈÍ· appleÓ›ÁËη/appleÓ›¯ÙËη appleÓÈÁ̤ÓÔ˜appleÔÓÒ/appleÔÓ¿ˆ applefiÓÂÛ· — appleÔÓÂ̤ÓÔ˜appleÚ¤appleÂÈ, apple·Ú·Ù. ¤appleÚÂapple — — —appleÚ‹˙ˆ ¤appleÚËÍ· appleÚ‹ÛÙËη appleÚËṲ̂ÓÔ˜appleÚÔ‚·›Óˆ appleÚÔ¤‚ËÓ, ˘appleÔÙ. appleÚÔ‚Ò — —appleÚfiÎÂÈÙ·È, — — —apple·Ú·Ù. ÂappleÚfiÎÂÈÙÔappleÚÔÙ›ӈ appleÚfiÙÂÈÓ· appleÚÔÙ¿ıËη, —ÌÙ¯. appleÚÔÙ·ı›˜ÚÔ˘ÊÒ/ÚÔ˘Ê¿ˆ ÚÔ‡ÊËÍ· ÚÔ˘Ê‹¯ÙËη ÚÔ˘ÊËÁ̤ÓÔ˜Ú˘apple·›Óˆ Ú‡apple·Ó· Ú˘apple¿ÓıËη —Û¤‚ÔÌ·È — Û‚¿ÛÙËη —Û¤ÚÓˆ/Û‡Úˆ ¤Û˘Ú· Û‡ÚıËη Û˘Ṳ́ÓÔ˜ÛËÌ·›Óˆ Û‹Ì·Ó· ÛËÌ¿ÓıËη ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ÛȈappleÒ ÛÈÒappleËÛ· (·appleÔ)ÛȈapple‹ıËη (·appleÔ)ÛȈappleË̤ÓÔ˜ÛÎÔ˘ÓÙÒ/ÛÎÔ˘ÓÙ¿ˆ ÛÎÔ‡ÓÙËÛ·/ÛÎÔ‡ÓÙËÍ· ÛÎÔ˘ÓÙ‹¯ÙËη ÛÎÔ˘ÓÙËÁ̤ÓÔ˜(/ÛÎÔ˘ÓÙ‹ıËη)Ûapple¿˙ˆ/Ûapple¿ˆ/Ûappleˆ ¤Ûapple·Û· -Ûapple¿ÛÙËη Ûapple·Ṳ̂ÓÔ˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·191KATA§O°O TøN YXNOTEPøN ANøMA§øN PHMATøN191∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ªÂÙÔ¯‹ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜Ûapple¤ÚÓˆ/Ûapple›ڈ ¤ÛappleÂÈÚ· Ûapple¿ÚıËη Ûapple·Ṳ́ÓÔ˜ÛÙ¤ÎÔÌ·È/Û٤Έ — ÛÙ¿ıËη, appleÚÔÛÙ. —ÛÙ¿ÛÔ˘, ÛÙ·ı›ÙÂÛÙ¤ÏÓˆ/-ÛÙ¤Ïψ ¤ÛÙÂÈÏ· ÛÙ¿ÏıËη/-ÂÛÙ¿ÏËÓ ÛÙ·Ï̤ÓÔ˜/-ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÒ/ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚËÛ·/ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËη/ ÛÙÂÓÔ(/·)¯ˆÚË̤ÓÔ˜ÛÙÂÓÔ(/·)¯ˆÚ¿ˆ ÛÙÂÓÔ(/·)¯ÒÚÂÛ· ÛÙÂÓÔ(/·)¯ˆÚ¤ıËηÛÙڤʈ ¤ÛÙÚ„· ÛÙÚ¿ÊËη ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜Û˘Á¯·›Úˆ Û˘Á¯¿ÚËη/Û˘Ó¯¿ÚËÓ — —Û˘Á¯ˆÚÒ/Û˘(Á)¯ˆÚ¿ˆ Û˘Á¯ÒÚËÛ·/Û˘(Á)¯ÒÚÂÛ· Û˘Á¯ˆÚ‹ıËη Û˘Á¯ˆÚË̤ÓÔ˜//Û˘(Á)¯ˆÚ¤ıËη Û˘(Á)¯ˆÚÂ̤ÓÔ˜Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó¤‚Ë, ˘appleÔÙ. Û˘Ì‚Â› — —Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ, ˘appleÔÙ. Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ — —apple·Ú·Ù. Û˘ÌÌÂÙ›¯·Û˘ÌappleÂÚ·›Óˆ Û˘Ìapple¤Ú·Ó· — —Û˘Ó·ÈÚÒ, ‚Ï. -·ÈÚÒÛ˘Ó‰¤ˆ Û˘Ó¤‰ÂÛ·/Û‡Ó‰ÂÛ· Û˘Ó‰¤ıËη Û˘Ó‰Â̤ÓÔ˜/Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ÛÊ¿Ïψ ¤ÛÊ·Ï· — ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ˜Û¯ÔÏ(/Ó)Ò/Û¯ÔÏÓ¿ˆ Û¯fiÏ·Û· — Û¯ÔÏ·Ṳ̂ÓÔ˜ÛÒ˙ˆ ¤ÛˆÛ· ÛÒıËη ÛˆṲ̂ÓÔ˜Ûˆapple·›Óˆ ÛÒapple·Û·, appleÚÔÛÙ. — —ÛÒapple·/ÛÒapple·ÛÂ,Ûˆapple¿ÙÂ/Ûˆapple¿ÛÙÂÙ›ӈ ¤ÙÂÈÓ· -Ù¿ıËη ÙÂٷ̤ÓÔ˜ÙÂÏÒ Ù¤ÏÂÛ· ÙÂϤÛÙËη ÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜/ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ÙÚ·‚Ò/ÙÚ·‚¿ˆ ÙÚ¿‚ËÍ·, appleÚÔÛÙ. ÙÚ¿‚·/ÙÚ¿‚ËÍÂ, ÙÚ·‚‹¯ÙËη ÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ˜ÙÚ·‚‹ÍÙÂ/ÙÚ·‚‹¯ÙÂÙÚ¤appleˆ ¤ÙÚ„· ÙÚ¿appleËη (ÂappleÈ)ÙÂÙÚ·Ì̤ÓÔ˜Ùڤʈ, ‚Ï. ıڤʈÙÚ¤¯ˆ ¤ÙÚÂÍ· — —ÙÚÒˆ/ÙÚÒÁˆ ¤Ê·Á·, ˘appleÔÙ. Ê¿ˆ, Ê·ÁÒıËη Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ˜appleÚÔÛÙ. Ê¿Â, Ê¿ÙÂ


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·192192E πª∂Δƒ√∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ªÂÙÔ¯‹ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ apple·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜Ù˘¯·›Óˆ ¤Ù˘¯· — —˘apple¿Ú¯ˆ ˘apple‹ÚÍ·, ˘appleÔÙ. ˘apple¿Ú͈ — —˘applefiÛ¯ÔÌ·È — ˘appleÔÛ¯¤ıËη ˘appleÂÛ¯Ë̤ÓÔ˜˘Ê›ÛÙ·Ì·È — ˘apple¤ÛÙËÓ, —˘appleÔÙ. ˘appleÔÛÙÒÊ·›ÓÔÌ·È — Ê¿ÓËη/ÂÊ¿ÓËÓ —ʤÚÓˆ/ʤڈ ¤ÊÂÚ· ʤÚıËη ÊÂṲ́ÓԘʇÁˆ ¤Ê˘Á· — —Êı›ڈ ¤ÊıÂÈÚ· Êı¿ÚıËη/ÂÊı¿ÚËÓ Êı·Ṳ́ÓÔ˜/(‰È)ÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜ÊÔ‚¿Ì·È/ÊÔ‚Ô‡Ì·È — ÊÔ‚‹ıËη ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ÊÔÚÒ/ÊÔÚ¿ˆ ÊfiÚÂÛ·, appleÚÔÛÙ. ÊfiÚ·/ÊfiÚÂÛÂ, ÊÔÚ¤ıËη ÊÔÚÂ̤ÓÔ˜ÊÔÚ¤ÛÙÂÊÙ·›ˆ ¤ÊÙ·ÈÍ· — —Ê˘ÏÒ/Ê˘Ï¿ˆ/Ê˘Ï¿Áˆ ʇϷͷ, appleÚÔÛÙ. ʇϷ(ÍÂ), Ê˘Ï¿¯ÙËη Ê˘Ï·Á̤ÓÔ˜Ê˘Ï¿ÍÙÂ/Ê˘Ï¿¯ÙÂÊ˘ÛÒ/Ê˘Û¿ˆ ʇÛËÍ·/ʇÛËÛ· — Ê˘ÛË̤ÓÔ˜¯·›ÚÔÌ·È/¯·›Úˆ — ¯¿ÚËη —¯·ÏÒ/¯·Ï¿ˆ ¯¿Ï·Û· ¯·Ï¿ÛÙËη ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜¯ÔÚÙ·›Óˆ ¯fiÚÙ·Û· — ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ÓÔ˜¯ˆÚÒ/¯ˆÚ¿ˆ ¯ÒÚÂÛ· — —„¤ÏÓˆ/„¿Ïψ ¤„·Ï· „¿ÏıËη „·Ï̤ÓÔ˜


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·193EÀƒ∂Δ∏ƒπ√ √ƒø¡ ∫∞π √¡√ª∞Δø¡ΔÔ Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ apple›Ó·Î· appleÂÚȯÔ̤ӈÓ. √È ·ÚÈıÌÔ› Ì ̷‡Ú· ÙÔ-ÓÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙË ÛÂÏ›‰· ‹ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ fiappleÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ‹ (ηÈ) ‚·ÛÈ-Τ˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ.1. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ·ÎÚˆÓ˘Ì›Â˜ 162∞·ÏÊ¿‚ËÙÔ 17, 22~ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºˆÓËÙÈÎfi 17·ÓÙ›ıÂÛË~ ‰˘·‰È΋ 163Ø ~ ÎÏÈ̷Έً 163·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 31, 75, 110-112, 116, 123, 131, 146-148, 153, 161~ ¿ÌÂÛÔ 131Ø ~ ¤ÌÌÂÛÔ 131, 140Ø ~ ÂÌappleÚfiıÂÙÔ131Ø ~ Û‡ÛÙÔÈ¯Ô (ÂÛˆÙÂÚÈÎfi) 131·ÓÙˆÓ˘Ì›· – ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ 20, 66-69, 72-73, 103,110, 112, 116, 119, 135, 138, 141, 146, 147-148, 151~ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ 24, 66, 69-73, 105, 146, 151Ø~ ·fiÚÈÛÙ˜ 66, 71, 73, 146-148Ø ~ ·˘ÙÔapple·-ı›˜ 66, 68, 73Ø ~ ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ 66, 68-69, 72-73, 146-148Ø ~ Âapple·Ó·ÏËappleÙÈ΋ 66Ø ~ ÂÚˆÙË-Ì·ÙÈΤ˜ 66, 70-73, 112, 146, 148Ø ~ ÎÙËÙÈΤ˜66, 67-68, 73Ø ~ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ 66, 68, 73Ø ~appleÚÔÏËappleÙÈ΋ 66Ø ~ appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ 21, 24, 66-68, 72-73, 110, 136, 138, 140·fiÚÈÛÙÔ˜, ‚Ï. ¯ÚfiÓÔ˜·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ, ‚Ï. ¤ÁÎÏÈÛË·appleÔ‚ÔÏ‹ 20, 27·applefi‰ÔÛË 149-150, 179·appleÔÎÔapple‹ 20, 23, 27·applefiÛÙÚÔÊÔ˜ 20, 23, 24¿ÚıÚÔ – ¿ÚıÚ· 20-29, 47, 68, 109, 117, 119-120,136~ ·fiÚÈÛÙÔ 29-30, 71, 119Ø ~ ÔÚÈÛÙÈÎfi 29-30, 120, 136·ÚÈıÌËÙÈο 30, 61-65, 71, 100, 102-103, 116,119-120, 135, 140, 142~ ·Ó·ÏÔÁÈο 64Ø ~ ·applefiÏ˘Ù· 62-64, 140,142Ø ~ Âapple›ıÂÙ· 61-62, 65Ø ~ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο 61,64-65Ø ~ appleÂÚÈÏËappleÙÈο 61, 64-65Ø ~ appleÔÏÏ·-appleÏ·ÛÈ·ÛÙÈο 64Ø ~ appleÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈο 61, 64-65Ø ~ Ù·ÎÙÈο 62, 64·ÚÎÙÈÎfiÏÂÍ· 162·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· 145·ÙÙÈÎÈÛÌfi˜ 15·‡ÍËÛË 74, 77, 82, 94, 97~ Â͈ÙÂÚÈ΋ 77, 97Ø ~ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ 77, 97·ÊÔÌÔ›ˆÛË 20, 27193


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·194194E πª∂Δƒ√‚·ıÌfi˜μ~ ·applefiÏ˘ÙÔ˜ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ 57-58Ø ~ ıÂÙÈÎfi˜56-58, 101Ø ~ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ 57-59, 101, 104-105Ø ~ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ 57-58Ø ~˘appleÂÚıÂÙÈÎfi˜ 57-58, 101ÁÚ¿ÌÌ· – ÁÚ¿ÌÌ·Ù· 11-12, 22, 23-24~ ‰ÈappleÏ¿ 23Ø ~ ‰›„ËÊ· 23, 26¢ËÌÔÙÈ΋ (‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·) 15-16, 180-181°¢‰È¿ıÂÛË 74-75, 123-124, 132~ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ 75, 124, 134Ø ~ ̤ÛË 74, 124,134Ø ~ Ô˘‰¤ÙÂÚË 74, 123, 134Ø ~ apple·ıËÙÈ΋74, 123-124, 132-134‰›ÊıÔÁÁÔ˜ 19, 26∂¤ÁÎÏÈÛË – ÂÁÎÏ›ÛÂȘ 74-75, 79-93, 94-95, 123,126-127, 133, 149, 152·apple·Ú¤ÌÊ·ÙÔ 75-77, 79, 81, 84, 86, 88, 90,93, 96, 126, 128, 134Ø ~ ·appleÚfiÛˆapple˜ 75,126-127, 134Ø ÌÂÙÔ¯¤˜ 21, 75, 77-79, 82-84,86-88, 90, 92-93, 95-96, 98, 116-117, 119,126-128, 134-137, 143, 160-161Ø ~ ÔÚÈÛÙÈ΋74-75, 77-95, 112, 124, 125-129, 134, 146,148-152Ø ~ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ 21, 75, 77, 78-95,112, 126-127, 129, 134, 150, 153Ø ~ appleÚÔÛˆappleÈΤ˜75, 126, 134Ø ~ ˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ 75, 77-95,112, 126, 127-129, 134, 147-152›‰Ë ÏfiÁÔ˘, ‚Ï. ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë¤ÎıÏÈ„Ë 20, 23, 27ÂÓÂÛÙÒÙ·˜, ‚Ï. ¯ÚfiÓÔ˜ÂÓˆÙÈÎfi 24, 26, 28, 162ÂappleÂÍ‹ÁËÛË 25, 116, 117-118, 120, 122, 146-148, 153Âapple›ıÂÙÔ – Âapple›ıÂÙ· 47-67, 75, 96, 100, 103, 106,110-111, 114, 116, 122, 128, 130, 135-136,147, 159-162, 177, 182~ ¿ÎÏÈÙ· 56Ø ~ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈο 66Ø ~ ‰Èηٿ-ÏËÎÙ· 48-50, 54-55, 58Ø ~ apple·Ú¿ÁˆÁ· 159-160Ø ~ ÚËÌ·ÙÈο 159Âapple›ıËÌ· 70, 158, 164ÂappleÈıËÌ·ÙÔappleÔ›ËÛË 158ÂappleÈÚÚ‹Ì·Ù· 59, 100-103, 105-106, 109, 112,119-120, 129, 135-139, 146-147, 152, 159-161, 177~ ·Ó·ÊÔÚÈο 151-152Ø ~ ·ÚÓËÙÈο 100,137Ø ~ ‚‚·ÈˆÙÈο 100, 137Ø ~ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο100, 138Ø ~ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο 148Ø ~ apple·Ú¿Áˆ-Á· 160Ø ~ apple·Ú·ıÂÙÈο 100-101Ø ~ appleÔÛÔÙÈ-ο 100, 137Ø ~ appleÚÔÙ·Ûȷο 100, 135Ø ~ ÙÔappleÈο100, 136Ø ~ ÙÚÔappleÈο 100, 136Ø ~ ¯ÚÔ-ÓÈο 100, 136, 177ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈο 123, 135-136, 143ÂappleÈÙÔÓÈÛÌfi˜ 21-22, 28, 112ÂappleÈʈӋ̷ٷ 25, 105-106ËÌÈappleÂÚ›Ô‰Ô˜ 109∏£ı¤Ì· 38, 50, 58, 65, 74, 76-77, 82-83, 94, 97,110, 130, 158, 161, 164~ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi 76, 94, 130Ø ~ ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi 76,94, 130∫∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· 15-16, 45, 96, 98, 128, 180-181ηٿÏËÍË – ηٷϋÍÂȘ 34-36, 39-42, 50-56, 59,62, 65, 74, 76, 77-79, 94-97, 100, 102, 158-159, 161, 164~ apple·Ú·ÁˆÁÈ΋ 56, 158, 161, 164ηÙËÁfiÚËÌ· 109-111ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ 109, 110-116, 123~ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi 111, 136-137Ø ~ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ-ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 111ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë – ΛÌÂÓ· 70, 98, 169, 174, 176-177, 179~ ·ÊËÁËÌ·ÙÈο 169, 177, 182Ø ~ ÁÚ·appleÙ¿174, 177Ø ~ ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÈο 169, 177,182Ø ~ appleÂÚÈÁÚ·ÊÈο 169, 177, 182Ø ~ appleÚÔ-ÊÔÚÈο 176-177ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ 100, 135ΛÌÂÓÔ 109, 172-174, 176, 179-180


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·195ÎÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›· 11-12, 109, 171, 174§ÏÂÎÙÈΤ˜ appleÚ¿ÍÂȘ 169~ ‰ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜ 170, 182Ø ~ ‰ËψÙÈΤ˜ 170,182Ø ~ ‰È·ÎËÚ˘ÎÙÈΤ˜ 170Ø ~ ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜170, 182Ø ~ ηÙ¢ı˘ÓÙÈΤ˜ 170, 182ÏÂÎÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ 116, 123ϤÍË – ϤÍÂȘ 155-161~ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ (·ÓÙÒÓ˘Ì˜) 163, 168Ø ~ ·ÓÙÈ-ÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ Û‡ÓıÂÙ˜ 161Ø ~ ·ÓÙ›ÛÙÚÔʘ163Ø Î·Ù·ÁˆÁ‹ ~ 156-157Ø ~ ÎÙËÙÈΤ˜ Û‡ÓıÂÙ˜161Ø ~ Ï·˚Τ˜ 157Ø ~ ÏfiÁȘ 157Ø ~ͤÓ˜ 157Ø ~ ÔÌÒÓ˘Ì˜ 163, 168Ø ~ apple·Ú¿-ÁˆÁ˜ 155, 158, 161, 164Ø ~ apple·Ú·ıÂÙÈΤ˜Û‡ÓıÂÙ˜ 26, 162Ø ~ apple·Ú·Û‡ÓıÂÙ˜ 161Ø ~apple·Ú·Ù·ÎÙÈΤ˜ Û‡ÓıÂÙ˜ 161Ø ~ apple·ÚÒÓ˘Ì˜163, 168Ø ~ appleÔÏ˘ÏÂÎÙÈΤ˜ Û‡ÓıÂÙ˜ 162Ø ~appleÔχÛË̘ 163Ø ~ appleÔÏ˘Û‡ÓıÂÙ˜ 162Ø ~appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ Û‡ÓıÂÙ˜ 161Ø ~ ÚÈ˙ÈΤ˜158Ø ~ Û˘ÁÁÂÓÈΤ˜ 158Ø Û‡ÓıÂÙ˜ 26, 155,158, 160-161, 162Ø ~ Û˘ÓÒÓ˘Ì˜ 163, 168ØÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ~ 155-156, 158Ø ~ Ù·˘ÙfiÛË-̘ 163, 168Ø ~ ˘appleÒÓ˘Ì˜ 163, 168ÏÂÍÈÎfi 165-166ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ 12, 16, 155, 157-158, 169, 178-181ªÌ¤ÏÏÔÓÙ·˜, ‚Ï. ¯ÚfiÓÔ˜ÌÂÙÔ¯‹, ‚Ï. ¤ÁÎÏÈÛËÌfiÚÈ· 20, 107~ ·¯ÒÚÈÛÙ· 160-161Ø ~ ÛÙÂÚËÙÈο 161ÌfiÚÊËÌ· 32, 77, 97, 156ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· 12, 29-30, 33¡ÓfiÌÔ˜ ÙÚÈÛ˘ÏÏ·‚›·˜ 21ÔÚÈÛÙÈ΋, ‚Ï. ¤ÁÎÏÈÛË√Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο 21, 29, 31-49, 56-57, 66-67, 96, 100-103, 106, 110-111, 114, 116-122, 128, 130,135, 146-148, 151, 153, 158-159, 161, 169EYƒ∂Δ∏ƒπ√ √ƒø¡ ∫∞π √¡√ª∞Δø¡ 195~ ¿ÎÏÈÙ· 31, 45Ø ~ ·Ó‰ÚˆÓ˘ÌÈο 159Ø ~·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· 33, 36-37, 40, 43-44, 48-49,53Ø ~ ·ÊËÚË̤ӷ 31, 33, 64Ø ~ ‰ÈηٿÏË-ÎÙ· 33Ø ~ ‰ÈappleÏfiÎÏÈÙ· 31, 45Ø ~ ÂıÓÈο (apple·-ÙÚȉˆÓ˘ÌÈο) 159Ø ~ Âapple·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο 159Ø~ ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· 33-35, 38-43Ø ~ ÎÔÈÓ¿ 31-33,35Ø ~ ·ÚÈ· 31, 33Ø ~ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈο 159Ø ~Ô͇ÙÔÓ· 33, 34-42, 44, 49, 51-53Ø ~ apple·Ú¿-ÁˆÁ· 158Ø ~ apple·ÚÔ͇ÙÔÓ· 33, 34-44, 49, 53Ø~ appleÂÚÈÂÎÙÈο 159Ø ~ appleÂÚÈÏËappleÙÈο 31-32, 64Ø~ appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓ· 33, 34-44, 49, 50, 62Ø ~Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 31, 33Ø ~ ÙÔappleÈο 159Ø ~ ÙÚÈ-ηٿÏËÎÙ· 33Ø ~ ˘appleÔÎÔÚÈÛÙÈο (¯·˚‰Â˘ÙÈο)35, 42, 54, 159Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔ›ËÛË 120apple·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ 110apple·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ 110apple·Ú¿ıÂÛË 25, 116, 117-118, 120, 122~ appleÚÔÂÍ·ÁÁÂÏÙÈ΋ 117apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜, ‚Ï. ¯ÚfiÓÔ˜apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜, ‚Ï. ¯ÚfiÓÔ˜appleÂÚ›Ô‰Ô˜ 109appleÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ 124appleÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 74-75, 97, 123-124, 129-130,177~ ÌË Û˘ÓÔappleÙÈÎfi (‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi-Âapple·Ó·-Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ) 129-130, 134Ø ~ Û˘ÓÔappleÙÈÎfi(‹ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô) 129-130, 134, 177Ø ~ Û˘ÓÙÂÏÂ-Ṳ̂ÓÔ 129-130, 134appleÚ·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· 11-12, 109, 156, 169, 171appleÚÔı¤ÛÂȘ 20, 67, 102-103, 109, 120, 131, 135,138, 160-161, 172~ ÎÔÈÓ¤˜ 102-103, 138Ø ~ ÏfiÁȘ (·apple·Ú¯·È-ˆÌ¤Ó˜) 102-103, 138, 140Ø ~ Û‡ÓıÂÙ˜(appleÔÏ˘ÏÂÎÙÈΤ˜) 103appleÚfiıËÌ· 160-161appleÚÔıËÌ·ÙÔappleÔ›ËÛË 160appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ 31, 66, 113, 116-121, 135, 146~ ÂÌappleÚfiıÂÙÔ˜ 131Ø ~ ÂappleÈıÂÙÈÎfi˜ 121-122Ø~ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ 135Ø ~ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜116, 119, 122Ø ~ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ 117-118Ø ~


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·196196E πª∂Δƒ√ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÙÂÚfiappleÙˆÙÔ˜ 116-118Ø ~ ÔÓÔ-Ì·ÙÈÎfi˜ ÔÌÔÈfiappleÙˆÙÔ˜ 116-118appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋, ‚Ï. ¤ÁÎÏÈÛËappleÚfiÛˆappleÔ 76, 110-111, 124, 131, 158, 164, 170,182appleÚfiÙ·ÛË – appleÚÔÙ¿ÛÂȘ 12, 24, 31, 66, 69, 71, 74,97, 100, 104-105, 109-117, 120, 123-124,128, 132, 135-136, 138-140, 143, 145, 148-153~ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ 137, 148, 154Ø ~ ·Ó·ÊÔÚÈ-Τ˜ 25, 69, 136-137, 151-154Ø ·appleϤ˜ 113,115Ø ~ ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ (Û˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈ-Τ˜) 137, 148-149, 154Ø ~ ·appleÔÊ·ÓÙÈΤ˜ (ÎÚ›-Û˘) 112, 114-115Ø ~ ·ÚÓËÙÈΤ˜ (·appleÔÊ·ÙÈ-Τ˜) 112, 114-115Ø ~ ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜ 25, 145-147, 152-154Ø ~ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ (ÂÍ·ÚÙË̤-Ó˜) 25, 69, 104, 113, 115, 145-151Ø Â›‰Ë ~109, 112, 153Ø ~ ÂȉÈΤ˜ 25, 145-146, 154Ø~ ÂÏÏÂÈappleÙÈΤ˜ 113, 115Ø ~ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜(/apple·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜) 137, 145, 148, 150, 154Ø~ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ 25, 138, 145-147, 154Ø ~Âapple·˘ÍË̤Ó˜ 113, 115Ø ~ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜145-146, 148, 152, 154Ø ~ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ 146, 148, 152, 154Ø ~ ÂappleÈʈÓË-Ì·ÙÈΤ˜ 112, 114-115Ø ~ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ 112,148, 153-154Ø ~ ηٷʷÙÈΤ˜ 112, 114-115Ø~ ·ÚȘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜) 25, 104, 112, 115,124, 128, 145, 149, 150-151, 153Ø ~ ÔÓÔÌ·-ÙÈΤ˜ 145-146Ø ~ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜146, 148, 151, 154Ø ~ appleÏ¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ-Τ˜ 25, 145-146, 148, 154Ø ~ appleÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜(ÂappleÈı˘Ì›·˜) 112, 115, 153Ø ~ Û‡ÓıÂÙ˜ 113,115Ø ~ ÙÂÏÈΤ˜ (ÛÎÔappleÔ‡) 25, 137, 148-149,153-154Ø ~ ˘appleÔıÂÙÈΤ˜ 71, 137, 149-150,154Ø ~ ¯ÚÔÓÈΤ˜ 136, 151, 154ƒÚ‹Ì· – Ú‹Ì·Ù· 21, 23, 31, 47, 66, 74-88, 91-102,106, 109-111, 112-114, 116, 120, 123-135,146-151, 153, 158-159, 161, 169-170, 177~ ·ÏÏËÏÔapple·ı‹ 124Ø ~ ·ÌÂÙ¿‚·Ù· 124Ø ~·ÓÒÌ·Ï· 13, 74, 95, 183Ø ~ ·appleÔıÂÙÈο 74-75, 83, 92-93, 95, 99Ø ~ ·appleÚfiÛˆapple· 95, 110,130, 147Ø ~ ·˘ÙÔapple·ı‹ 124Ø ~ ‰›appleوٷ 131Ø~ ÂÏÏÂÈappleÙÈο 74, 95Ø ~ ȉÈfiÎÏÈÙ· (Û˘ÓËÚË-̤ӷ) 74, 94, 99Ø ~ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi 110Ø ~ÌÂÙ·‚·ÙÈο 75, 124, 131Ø ~ ÌÔÓfiappleوٷ 131Ø~ Ô˘‰¤ÙÂÚ· 124Ø ~ Û˘Ó‰ÂÙÈο 110Ø ~ ÙÚÈ-ÙÔappleÚfiÛˆapple· 130ÛËÌ·Û›· – ÛË̷ۛ˜ 155, 163, 168~ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ (‹ ·ÓÙÒÓ˘Ì˜) 163, 168Ø ~ ÎÔÈ-ÓˆÓÈ΋ 155Ø ~ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ 163, 168Ø ~ÔÌÒÓ˘Ì˜ 163, 168Ø ~ apple·ÚÒÓ˘Ì˜ 163,168Ø ~ appleÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ (‹ ·Ó·ÊÔÚÈ΋) 155-156Ø ~ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ 155Ø ~ Û˘ÓÒÓ˘Ì˜163, 168Ø ~ Ù·˘ÙfiÛË̘ 163, 168Ø ~ ˘appleÒ-Ó˘Ì˜ 163, 168ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· 12, 123, 155-156, 171ÛÙ›ÍË 17, 22, 24, 28, 153Û˘ÁÎÔapple‹ 20, 27Û‡ÁÎÚÈÛË 56-57, 120, 138, 146Û˘ÏÏ·‚‹ – Û˘ÏÏ·‚¤˜ 18-21, 22-23, 26, 28, 33,35, 39, 40-41, 44, 48-50, 76, 161-162~ ·Ú¯È΋ 22-23, 28Ø ~ Ï‹ÁÔ˘Û· 21-22, 28,33-34, 38-39, 42, 44, 50, 54, 64, 79Ø ~ Ô͇-ÙÔÓË 21, 28Ø ~ apple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· 21-22, 28, 33-44, 49-50, 63, 79, 96Ø ~ apple·ÚÔ͇ÙÔÓË 21, 28Ø~ appleÚÔapple·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· 21-22, 28, 33, 36-37,42-44, 49, 54, 63, 77, 79Ø ~ appleÚÔapple·ÚÔ͇ÙÔÓË21, 28Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌfi˜ 20, 26Û‡Ìʈӷ 18-19, 21, 23, 26~ ¿Ë¯· 18-19Ø ~ Ô‰ÔÓÙÈο 18-19Ø ~ ‰È¯ÂÈÏÈ-ο 18-19Ø ~ ˯ËÚ¿ 18-20Ø ~ ÎÏÂÈÛÙ¿ 18-20Ø~ ÌÂÛÔ‰ÔÓÙÈο 18Ø ~ Ô˘Ú·ÓÈο 18Ø apple¿ıË ~20, 27Ø ~ apple·ÏÏfiÌÂÓ· 18-19Ø ~ appleÏ¢ÚÈο 18-19Ø ~ Ú·¯È·›· 18-19Ø ~ ÚÈÓÈο 18-19Ø ~ ÙÚÈ-‚fiÌÂÓ· 18-19Ø ~ ˘appleÂÚˆÈο 18Ø ~ Ê·ÙÓȷο18-19Ø ~ ¯ÂÈÏÔ‰ÔÓÙÈο 18-19Û˘Ìʈӛ· 109, 111, 114Û˘Ó·›ÚÂÛË 20, 94Û‡Ó‰ÂÛË 145, 150, 152~ ÂappleȉÔÙÈ΋ 145Ø ~ apple·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ 145Ø ~˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋ 145-146Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ – Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ 102, 104-105, 177~ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ› 104, 146, 148Ø ~ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ›104Ø ~ ·appleÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› 104, 146, 149Ø ~


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·197‚Ô˘ÏËÙÈÎfi˜ 104, 147Ø ~ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ› 104,145Ø ~ ÂȉÈÎÔ› 104-105, 146Ø ~ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ-ÎÔ› / apple·Ú·¯ˆÚËÙÈÎÔ› 104, 146, 150Ø ~ ÂÓ‰ÔÈ-·ÛÙÈÎÔ› ‹ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› 104, 146-147Ø ~ ÂappleÂ-ÍËÁËÌ·ÙÈÎfi˜ 104Ø ~ apple·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› 104Ø ~Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ 104-105Ø ~ Û˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ›104, 146Ø ~ Û˘ÌappleÏÂÎÙÈÎÔ› 104, 145Ø ~ ÙÂÏÈ-ÎÔ› 104, 146, 149Ø ~ ˘appleÔıÂÙÈÎÔ› 104, 146,149Ø ~ ˘appleÔÙ·ÎÙÈÎÔ› 104, 146Ø ~ ¯ÚÔÓÈÎÔ›104, 146, 151Û‡ÓıÂÛË 160-161~ ÁÓ‹ÛÈ· 162Ø ~ ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋ 162Û˘Ó›˙ËÛË 20, 27Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ 110Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ 110Û‡ÓÙ·ÍË 12, 103, 109-111, 113, 121, 123, 133,135, 177-181Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ 24, 26Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ 169, 177, 181·Ó·‰›appleψÛË 181-182Ø ÂÈÚˆÓ›· 181-182Ø ¤Ï-ÏÂÈ„Ë 181-182Ø ÏÈÙfiÙËÙ· 181-182Ø ÌÂÙ·ÊÔ-Ú¿ 181-182Ø ÌÂÙˆÓ˘Ì›· 182Ø apple·ÚÔÌÔ›ˆÛË182Ø appleÏÂÔÓ·ÛÌfi˜ 182Ø appleÚÔÛˆappleÔappleÔ›ËÛË182Ø Û˘ÓÂΉԯ‹ 182Ø ˘appleÂÚ‚·Ùfi 182Ø ˘appleÂÚ-‚ÔÏ‹ 182ΔÙfiÓÔ˜ – ÙfiÓÔÈ 17, 21, 23-24, 27, 33-44, 49-50,54, 63, 83, 87-88, 91-94, 161, 163~ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ 21Ø ¤ÁÎÏÈÛË ~ 21Ø ~ Ϥ͢ 21,28Ø ~ ÊÚ¿Û˘ (ÂappleÈÙÔÓÈÛÌfi˜) 21-22, 28ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ· – ÙÚÔappleÈÎfiÙËÙ˜ 75, 123, 126-129,133-134, 146~ ‰ÂÔÓÙÈ΋ 127, 129, 134Ø ~ ÂappleÈÛÙËÌÈ΋127-128, 134À˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜, ‚Ï. ¯ÚfiÓÔ˜˘appleÂÚÙÌËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· 17, 21, 24, 28˘appleԉȷÛÙÔÏ‹ 24, 70, 105˘applefiıÂÛË 128, 133-134, 149-150˘appleÔΛÌÂÓÔ 31, 74, 109-110, 111-114, 116, 123-124, 128, 130, 146-148, 153EYƒ∂Δ∏ƒπ√ √ƒø¡ ∫∞π √¡√ª∞Δø¡ 197˘appleÔÙ·ÎÙÈ΋, ‚Ï. ¤ÁÎÏÈÛˢÊÔÏÔÁ›· 179-180‡ÊÔ˜ 12, 169, 180-181~ ÔÈÎÂ›Ô 181Ø ~ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ 181Ø ~ Ù˘appleÈÎfi181ºÊıfiÁÁÔ˜ – ÊıfiÁÁÔÈ 11, 17-19, 24, 26, 76, 173,180ÊÚ¿ÛË – ÊÚ¿ÛÂȘ 19, 21-22, 24-26, 32-34, 38,42, 45, 65, 71-72, 100, 102, 104-106, 109,114, 124-125, 135, 143, 153, 162, 169-170,173, 177, 180-182~ ÂÌappleÚfiıÂÙË 131Ø ~ ÂappleÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ 110,116, 135-137, 143Ø ~ ÏÂÍÈΤ˜ 162Ø ~ ÔÓÔÌ·-ÙÈ΋ 31, 66, 116-119, 130-131, 135-143, 151,177Ø ~ appleÚÔıÂÙÈ΋ 116, 119, 131, 135-138,143Ø ~ ÚËÌ·ÙÈ΋ 116, 123, 131-132ʈӋ – ʈӤ˜ 74-75, 96, 123~ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ 74-76, 78-79, 82-84, 87-88,91, 95-96, 123, 127-128Ø ~ apple·ıËÙÈ΋ 49, 74-76, 79, 81, 83, 85, 87, 90-91, 95-96, 123, 127-128, 130ʈӋÂÓ – ʈӋÂÓÙ· 18-19, 20-21, 23-24, 26, 38,44, 50, 62, 67, 76-77, 94, 103, 105, 147, 160-161~ ·ÓÔȯٿ 18-19Ø ~ ‰›„ËÊ· 23, 77Ø ~ ÎÏÂÈ-ÛÙ¿ 18-19Ø ~ ̤۷ 18-19Ø ~ ÌÂÛ·›· 18-19Ø~ ÌË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ 18-19Ø ~ Ôapple›ÛıÈ· 18-19Øapple¿ıË ~ 20Ø ~ appleÚfiÛıÈ· 18-19Ø ~ ÛÙÚÔÁÁ˘-Ï¿ 18-19Ø ~ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi 161ÊÒÓËÌ· – ʈӋ̷ٷ 12, 17, 19, 22-23, 50ʈÓËÙÈ΋ 11, 17, 169ʈÓÔÏÔÁ›· 12, 19ï·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ 74, 76, 94¯ÚfiÓÔ˜ – ¯ÚfiÓÔÈ 74-75, 95, 97, 100, 123-124,130, 149~ ·fiÚÈÛÙÔ˜ 75-76, 79, 81-84, 90-97, 124-125, 128, 134, 150-151, 177Ø ~ ÁÓˆÌÈÎfi˜·fiÚÈÛÙÔ˜ 125Ø ~ ÁÓˆÌÈÎfi˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ 125Ø~ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ 75-85, 87-88, 90-96, 124-128,133-134, 177Ø ~ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ› 95Ø ~


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·198198E πª∂Δƒ√ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ 75-76, 87, 91-94, 124, 126, 134Ø ~ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜125Ø ~ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› 126Ø ~ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎÔ›77-78Ø ~ apple·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ 75, 80, 83, 85-86,89, 93, 124-125, 133-134Ø ~ apple·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜75-79, 81, 83, 85, 87-88, 90-92, 94, 124-125,134Ø ~ apple·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ› 125, 147, 150Ø ~ apple·-ÚÔÓÙÈÎÔ› 125Ø ~ appleÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎÔ› 77-78Ø ~Û˘ÓÔappleÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ 75-76, 80, 84, 86,89-90, 124, 126, 134Ø ~ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓԘ̤ÏÏÔÓÙ·˜ 75, 80, 82-83, 85-86, 89, 91, 93,124, 126, 134Ø ~ Û˘ÓÙÂÏÈÎÔ› 82-83, 87-88,91-92Ø ~ ˘appleÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ 75, 80, 82-83, 85-86, 89, 93, 124, 126, 1342. OÓfiÌ·Ù·∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ fiÛ· ÔÓfiÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.Anderegg J. 180∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ 126, 174Austin J. 169Buffon G.-L. 180Grice P. 169-170∫ÂÓfi ƒ. 179Riffatere ª. 180Searle J. 169-170


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·199μπμ§π√°ƒ∞ºπ∞ – ¢π∞¢π∫ΔÀ∞∫∂ ¢π∂À£À¡∂π199μπμ§π√°ƒ∞ºπ∞ – ¢π∞¢π∫ΔÀ∞∫∂ ¢π∂À£À¡∂πHolton D., Mackridge P., ºÈÏÈappleapple¿ÎË-Warburton EÈ., °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, ∞ı‹Ó·, ·Ù¿Î˘,2002.∫Ï·›Ú˘ ÃÚ., ªapple·ÌappleÈÓÈÒÙ˘ °., °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ – ∂appleÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ∞ı‹Ó·,∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, 2005.Mackridge P., ∏ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, ∞ı‹Ó·, ·Ù¿Î˘, 1987.Mirambel A., ∏ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleÔ˘‰ÒÓ, 1978.ÂÙÚÔ‡ÓÈ·˜ ∂˘., ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ∞Ó¿Ï˘ÛË (ª¤ÚÔ˜ ∞ã – £ÂˆÚ›·), £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,University Studio Press, 1984.Δ˙¿ÚÙ˙·ÓÔ˜ ∞¯., ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ‡ÓÙ·ÍȘ, ∞ı‹Ó·, √∂¢μ, ∞ã ÙfiÌ. 1946, μã ÙfiÌ. 1953. ∞Ó·Ù‡appleˆÛË: £ÂÛÛ·ÏÔ-Ó›ÎË, ∞ÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë, 1989.ΔÛÔapple·Ó¿Î˘ ∞Á., ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË – ∞ı‹Ó·, ∞ÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë & ∂ÛÙ›·, 1994.ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ ª., ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋, ∞ı‹Ó·, √∂μ, 1941. ∞Ó·Ù‡appleˆÛË: £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤-ÏÂÈÔ ·ÓÂappleÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ – πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleÔ˘‰ÒÓ, 2000.http://www.greeklanguage.gr (‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiappleÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜).http://www.ilsp.gr (‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiappleÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂appleÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §fiÁÔ˘).


GRAM-PAID-02 30-11-09 15:36 ÂÏ›‰·200ªÂ ·applefiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘appleÒÓÔÓÙ·È ·applefi ÙÔÓOÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ-¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ¯ÔÏ›·. Δ· ‚È‚Ï›· ÌappleÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È appleÚÔ˜appleÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ appleÚÔ˜ ·applefi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙË-Ù¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘appleÔ appleÔ˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È appleÚÔ˜ appleÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤ-ÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘appleÔ Î·È Ô apple·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·ÈÛ‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞΄).μπμ§πO∏ªO∞apple·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÔappleÔÈÔ˘‰‹appleÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È-‚Ï›Ô˘, appleÔ˘ ηχappleÙÂÙ·È ·applefi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘Û ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·appleÙ‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

More magazines by this user
Similar magazines