קבוצה 7

isbp.org.il
  • No tags were found...

קבוצה 7

Introduction to Biomedical ImagingAlejandro Frangi, PhDComputational Imaging LabDepartment of Information & Communication TechnologyPompeu Fabra Universitywww.cilab.upf.edu


חש יבו ת הסי ו וג הקל ינ ייצ ירת ש פה משו תפת-תקשורת מק צוע יתתקפ ה.‏ העמק ת ההבנ ה-י י עול ה מחקר לפי מ הותהמחל ה שיפור יכ ולת ה ט י פול ו המנ י עה


סכיזופרניה והפרעה ביפולריתכיישוי ו ת קליניות נפרדותהסת מנות קל ינית ש ונההבדל ים ב מ ש תני הר קע הנוירביו לו גיים,‏והאפ ידמיו לו ג ייםהגנטיים,‏הבדל ים ב מ ה ל ך ה מחל ה ו ה פרו גנוזה,‏נפרדות לאורך ז מן.‏י ציבות אבחנותלמר ות קי ומ ם ש ל תח ומ י חפי פ ה ‏(תס מינים צו לבים,‏ה פרע ה סכיזואפקטיבי ת ו דימיון טי פול י חל קי),‏ שיט תהאבחון הנוכ חית מאפ שר ת ר מ ה נאות ה ש ל ה פרד ה ביןשתי האבחנות.‏


גנטיק הבמחקר שוודי מ-‏‎2009‎ שהקיף מעל 35,000 חולים בהפרעהדו-קוטבית ומעל 40,000 חולים בסכיזופרניה,‏ נמצא גורםתורשתי חזק יותר בתוך האבחנות לעומת התורשה ביניהן:‏P Lichtenstein, BH Yip and C Björk et al., Common genetic determinants of schizophrenia and bipolardisorder in Swedish nuclear families: a population-based study, Lancet 373 (2009), pp. 234–239.


לסכיזופרניה ולהפרעה דו-קוטבית תאחיזה גנטית למספראתרים משותפים בגנום:‏18p11 •Berrettini et al (1994, 1997), Stine et al (1995), Nothen et al (1999), Turecki et al (1999), Gershon et al (1996), (Goldinet al 1997), (Lin and Bale 1997), Schwab et al (1998, 1995, 1999), Straub et al (1995), Maziade et al (1997), Moises etal (1995), Faraone et al (1998), Straub et al (1998)13q32Lin et al (1997), Blouin et al (1998), Brzustowicz et al (1999), Detera-Wadleigh et al (1996, 1999), Kelsoe et al (1998)••Faraone et al (1998), Straub et al (1998), Schwab et al (1998), Foroud et al (2000)10p14 •22q11-13 •Lachman et al (1996), Edenberg et al (1997), Kelsoe et al (1998, 1999), Detera-Wadleigh et al (1997, 1999), Pulver etal 1994, Carlson et al 1997; Papolos et al (1996)‏•אך גם לאתרים יחודיים לכל אבחנה:‏18q22, 21q21, 4p16, 12q24• הפרעה דו-קוטבית -6p22, 6q21, 8p22• סכיזופרניה -


Predictive validitySchwartz et al, Archive of General Psychiatry. 2000Jun;57(6):593-600.temporal stabilityמעקב לאחר חצי שנה ולא חר שנתיים מ רגע האשפוזהאבחנות היו יציבות ב:‏92% of cases for schizophrenia83% for bipolar disorder74% for major depression36% for schizoaffective disorder


סיכום ההוכחות המחקריות השונות מצביעות על חפיפה מסויימת ביןהאבחנות החפיפה איננה מבטלת את השונות בתמונה הקלינית ואינה יכולהלהסביר את ההבדלים במהלך,‏בפרוגנוזה ובטיפול הממצאים הגנטיים,‏ הנוירוביולוגיים והאפידמיולוגיים אמנםמצביעים על קיומם של גורמי סיכון משותפים לשתי המחלות,‏אךאין בהם די כדי לאחד אותן לקטגוריה אבחנתית משותפת

More magazines by this user
Similar magazines