Karres en brands m.fl.: Projektbeskrivelse - Køge Kyst

koegekyst.dk

Karres en brands m.fl.: Projektbeskrivelse - Køge Kyst

INDHOLDINTRODUKTIONKort om KøgeKøge Kyst: Slow and LocalUDVIKLINGSSTRATEGILangsom dynamikBottom UpOvervågningKatalysatorerVISIONSPUNKTERBæredygtighedByudviklingInfrastrukturDetailhandelKulturBrugerinddragelseEn mulig fremtidBilag468910111213141516171822Planteliv har med tiden fåetrodfæste i havnen, og gradvistrenset jorden for forurening.Mellem bygninger og planterskyder der en række småspecialbutikker, gallerier ogværksteder op.3


1288ET AF DANMARKSÆLDSTE KØBSTÆDERKøge fik købstadsrettighed Svenske Erik Dahlbergs kort fra 1659HELSINGØRHILLERØD130034.733ROSKILDEKØBENHAVNMALMØRINGSTEDKØGETidligste dokumentation på en havnBeboere i KøgeNÆSTVED54.9261870Indbyggere i kommunenTogstation åbner1983S-toglinie til København etableresJERNBANEN ER ENBARRIERE MELLEMBY OG VAND, MENOGSÅ LIVLINIEN TILKØBENHAVNFYNJYLLANDRingstedKøbenhavn: 34 minRoskildeTYSKLANDKØGESVERIGEKastrup lufthavn: 59 minKøbenhavn: 49 minMOTORVEJJERNBANENY JERNBANEKØS: MUSEUMFOR KUNST I DETOFFENTLIGE RUMFrederiksborg slotKronborgKØGE?Turning torsoHVORDAN KANBYEN ADSKILLE SIGI DEN REGIONALEKONKURRENCE?1 HAKøge Torv er det største torvblandt danske provinsbyerHVORDAN KANBYEN SAMLES TIL ETSAMMENHÆNGENDEBYLANDSKAB?


KYSTKøge har i en årrække har gennemgået fleretransformationer og udvidelser. Dette har givetbyen en forskelligartede og sammensat karakter.Fra middelalderbyens tætte gademiljø tilstationsområdets travle stemning og videre modhavnens store skala og havets uendelige horisont. Detgiver Køge en rummelig potentiale, men som i dagikke er tilstede i bybilledet. Byens forskellige områderhar derfor i længere tid været adskilte og udviklet sigisoleret fra hinanden. Det har frataget mulighedenfor en potentiel synergi mellem områderne, som ikombination vil skabe en større oplevelse.En større oplevelse for en lille by. Vi erkender atKøge er lille, men det er ikke en hindring fordi setmed vores briller er lille det nye STORE! Den lilleby indeholder kvaliteter og værdier, som store byerikke kan genskabe. Den lille by har en identitet ogoplevelse som er særlig og unik. I konkurrencen om atadskille sig fra øvrige byer skal Køge i virkelighedengive sig tid til at være sig selv. Byen skal tage sig tidtil at udvikle sig ”Slow and Local”.LOCAL”Local” handler om tilhørsforhold og identitet. Deter idéen om at det er sammensætningen af byensiboende kvaliteter, bymæssige karakterer, historieog beboere, der udgør Køge’s sande og vedvarendeværdi.Som udefrakommende rådgivere har vi værktøjer tilat aflæse byen, forstå dens problemer og se denspotentialer - men kun til en vis udstrækning. Vikender endnu ikke byens sande historie og det livsom udspiller sig dagligt. Vi kan heller ikke sætte osind i det netværk af menneskelige relationer, somer drivkraften bag byens puls. Vi forstår derimodat det i udviklingen af Køge´s fremtid er afgørendeat inddrage disse elementer fra begyndelsen. Detbetyder at vi gennem hele processen skal involverelokale eksperter og talenter, som sammen skal væremed til at udfolde byens fulde potentiale. Det betyderdesuden at vi som planlæggere og arkitekter først ogfremmest skal lytte. Vi skal lytte til folks ønsker ogproblemer. Vi skal forstå folks historier og drømme.Vi skal altså forstå hvad det vil sige at være enKøgenser.7


INFRASTRUKTURCYKELSTIBUS- OG SPORVOGNSTERMINALMULTIFUNKTIONEL PARKERINGVANDRESTI I BYENKort sigtMellemlang sigtLang sigtKORTSIGT MELLEMLANGSIGT LANGSIGTshort term : pedestrianpaths and bike lanesmid term : bus station move to other sideof railway lines, adequate parking placeslong term : pedestrian friendly koege,use of cars minimized, tunnelled railroadLET BROKONSTRUKTIONEUV (ELECTRIC URBAN VEHICLE)FLERE MENNESKER I BYBILLEDET: Køge har et fint netværk af veje samtforskelligartet lokalt og regionalt offentligt transportsystem, som vil bliveopgraderet yderligere med intercity forbindelsen mellem København, Fyn ogJylland.Jernbanen er en stor kvalitet for byen, men udgør et større problem i form afdets barriere, som afskærer byen fra vandet. Denne barriere forstærkes yderligereved biltrafikken samt de store parkeringsarealer mellem byen og vandet.Vores ambition er at gøre byen mere fodgængervenligt. Dette betyder ikke, atder ikke skal være plads til biler omkring bymidten, men at der i stedet i langthøjere grad vil blive fokuseret på menneskeliv i bybilledet – også udenforgågaden.I første omgang fokuseres på opgraderingen af den bløde infrastruktur forfodgængere og cyklister, forbedre nærheden til offentlig transport og omdirigeringaf biltrafik. Derudover kan nye designløsninger for busstationen ogparkeringsarealerne (på mellemlangsigt, en ny placering på Collstropgrunden)reducere arealbehovet og åbne op for nye muligheder omkring bymidten.Opgraderingen af den bløde infrastruktur vil reducere barriereeffekten. Det ernaturligvis en forudsætning, at der etableres flere tværgående forbindelser.Strategisk placeret og udformet forbindelser skal sikre en fleksibilitet, somimødekommer fremtidige og mere investeringstunge løsninger for jernbanen(f.eks. nedgravning). Dette vil gøre de tværgående forbindelser fremtidssikret.Tilgængelighed for bløde trafikanter og offentlig transport er i fokus. Men dervil altid være et behov for biler. Velplaceret og veludformet parkeringsområderer afgørende. Dette kan eventuelt suppleres med alternative former for individuelkollektive transportformer, som el-/hybrid lånebiler (EUV: Electric UrbanVehicles) for nye beboere og turister.Kortsigtet tiltag: Ny blød infrastruktur for fodgængere og cyklister skal imødekommeden voksende behov. Dette er en mindre kostbar løsning, som kanetableres relativt hurtigt. Dette skal skabe nye og bedre forbindelser henoverjernbanen, ned til vandet og byens øvrige attraktive områder. Dette er både enbillig, og meget fleksibel løsning, som nemt kan tilpasses.Mellemlangsigtet tiltag: En ny kompakt og fleksibel busstation etableres påCollstropgrunden. Dette frigører mere areal til den voksende bymidte. For atforbedre byens generelle infrastrukturelle system bør der overvejes ”Park andRide” løsninger i forbindelse med intercityforbindelsen i Køge Nord.Langsigtet tiltag: Vores mål er at reducere (men ikke fjerne) biltrafik i bymidten,så hele området bliver mere fodgængervenligt. Der skal desuden vurderesom det er et det rette tidspunkt for større løsninger på barriereeffekten, someksempelvis en jernbanetunnel. Dette er kun økonomisk bæredygtigt, hvis alleområder omkring stationen, og til dels havnearealerne er færdigudviklet ogvelfungerende.14


DETAILHANDELDET ÅBNE KØKKENMOBILE BUTIKKERLOKALE OMGIVELSERLOKAL HÅNDVÆRKLOKALE DRIKKEBAGERMESTERENBYENS DETAILHANDEL ER BYENS KULTUR: Detailhandel er et afgørendeelement for byliv – især for en lille by som Køge. Mange små byer har gågadensom den primære detailhandel infrastruktur, men der er en voksendetendens til at placere butikker i store ensartede shopping centre, uden for bymidterne.Disse centre er primært konstrueret med ét formål, at skabe profit.Og de formår at gøre det med en så stor effekt, at de udkonkurrerer gågadenog dræner små byer for deres byliv – og med det, deres kultur, historie ogidentitet.Vi skal dog være opmærksom på og erkende, at der i regional perspektiv er enskarp detailhandelskonkurrence som Køge ikke kan ignorere.Køge har været i stand til opretholde en vis historisk atmosfære i gågaden.Bindingsværkshusene, Torvet og kirken er nogle af de bygninger, der forbinderbyen til dens historie. Gågaden er også forbundet med flere smøger, som vedførste øjekast ikke er synlige, men som har et enormt potentiale i mangfoldiggørelsenaf byens rumlige oplevelser. Endelig har Køge en aktiv havneindustri,som i dag ikke virker fremtrædende i bybilledet, men som har værdi i densnærhed til vandet, dens forskelligartede karakter, og dens størrelse som muliggørmere pladskrævende detailhandel.fremtidige bybillede – fra middelalderbyen til Collstropgrunden og videre tilSøndrehavn.De håndværksorienterede butikker vil ikke konkurrere med eksisterende butikker,da de imødekommer den modsatte spektre af målgruppen. I stedet for atkonkurrere vil de nye butikker skabe en synergieffekt med den eksisterendedetailhandel med at tiltrække og give besøgende en fuldkommen oplevelseaf byen – fra mainstream produkter til mere eksklusive autentiske oplevelser.Slow and Local.De håndværksorienterede butikker bør ikke optage areal langs gågaden og byensøvrige detailhandelsområder. Her skal der i stedet fokuseres på at tilføjeopgradere eksisterende indkøbsmuligheder og faciliteter. De håndværksorienteredebutikker kan derimod udnytte de intime eksisterende smøger, somsuppleres med butikker i strategiskplacerede områder. Dette er umiddelbaretiltag, som bør være det første skridt i detailhandelsstrategien. Gradvist overtid kan nye, midlertidige (popup butikker), eksklusive, og muligvis butikkerindtage stationsområdet og Søndrehavn, der, på langsigt, vil binde områdernetættere sammen.Vi foreslår at Køge udvider byens detailhandel strategi, så det spænder fra eksisterendepopulære butikstyper (som Fona, Sportsmaster m.m.) til nye lokal-,produktions- og håndværksorienteret detailhandel. Byen bør yde støtte til atlokale talenter, detailhandlere, håndværkere og producenter kan præge Køge’s15


KULTURSOMMERBIOAKTIVITET I BYRUMMIDLERTIDIG PROMENADEMIDLERTIDIG PAVILLIONskitsesamlingenKØSbiliotekbutikkerfoto festivalKøge museummountain biking caféermal på væggenmarkedskater banevandretur butikker pop-up storestheateropen air biocaféer barkunsthåndværkrestaurantfiske markedBB baråben båd ØA kulturhuslys festival biograf klatreklub roklub vandskiklubdykker klubsilo hotelletrestaurantClubslow fish festivalbogmesselørdags rock vandskiklub kano- og kajak klubTapperietstrand fest ValkyrienvandreturbadedyreskueVANDSPORTFOTOFESTIVALDYRK STEDETS KULTUR: Køge har et enormt potentiale i byens historiskeatmosfære, dets nærhed til smukt landskab samt dets Foto fantastiske Festival Naarden (NL) udsigtudover bugten. Yderligere er jernbaneforbindelsen mellem København enfordel for potentielle turister, der gerne vil opleve et af landets ældste købstæder.lagroup 7Køge skal ikke imitere København eller øvrige byer, men skal i stedet fokuserepå byens egne kvaliteter. Køge skal styrke byens eksisterende profil for sportog kultur. Det kan bl.a. gøres ved opgradering af eksisterende faciliteter ogtilføje nye eksklusive. De nye faciliteter skal ikke konkurrere med det eksisterende,men i stedet være et supplement, som er i tråd med idéen om ”Slowand Local”.Køge har en række stærke kulturinstitutioner, som bl.a. KØS med deres kunst idet offentlige rum. Disse kulturinstitutioner skal støttes og bidrage yderligerei etablering af flere midlertidige events i byrummet – fra mindre aktiviteter tilstørre festivaler.I stedet for tegne byens kulturelle profil ved eksempelvis ét stort nyt museum,er det for os åbenlyst at nye faciliteter skal understøtte de eksisterende institutionerog initiativer. Køge’s kulturelle profil skal komme indefra.Det er også nødvendigt at forbedre den eksisterende turist infrastruktur. Hermener vi at byen bl.a. gradvist bør øge antallet af spise-, drikke- og overnatningsmuligheder.Øvrige forbedringer er udvidelsen af strandområdet, en nybådhavn og tilføjelsen af flere eksklusive håndværksorienterede detailhandel.Kortsigtet tiltag: Midlertidige events skal skabe bevidsthed omkring deforskellige byudviklingsområder. I forlængelse af KØS’ aktiviteter kan manintroducere midlertidig pavilloner (eksempel: Serpentine Pavillon i London) ogmidlertidige events (eksempel: Photo Festival Naarden i Holland, Slow Fish2009 Genova i Italien og Secret Gardens Kortrijk i Belgien).Mellemlangsigtet tiltag: Her bør der fokuseres på nye kulturelle faciliteterfor byens (nye) beboere (eksempel: Zollverein i Tyskland, Studio K i Holland)og tilføjelsen af nye turisttilbud (eksempel: Odessa i Holland, Badeschiff iTyskland).Langsigtet tiltag: På baggrund af foregående tiltag, kan man gradvist introducerestørre kulturelle institutioner (eksempel: River and Rowing Museum iEngland, Sculptures by the sea i Holland) eller initiativer, som kunne tiltrækkeflere turister til byen.16


BRUGERINDDRAGELSEWWW.KOEGEKYST.DKFORSAMLINGERwww.koegekyst.dkANSIGT-TIL-ANSIGTWORKSHOPSBYRUMS WORKSHOPBYGGE WORKSHOPSBYUDVIKLING SKAL VÆRE PERSONLIGT: Byens borgere og interessenterlader til at være dybt engageret i byens fremtidige udvikling. Vi vil gerneudnytte denne energi og interesse og skabe planlægning af Køge Kyst derbaseres på dialog og intensiv samarbejde mellem aktører fra erhverv, kommuneog borgerne. Håndtering af forventninger er afgørende i en brugerinddragelsesproces.Det handler om at bygge broer mellem holdninger, interesserog følelser. Mellem den eksisterende og fremtidige brugergrupper.Der er flere lag i brugerinddragelsen. Fra formidling af information til denbrede befolkning, og ned til beslutninger der skal forhandles og tages i tætsamarbejde med lokaludvalg og kommune.Det vigtigste i processen er at bevare en gennemsigtighed, der tydeligt giverinformation og forventning om hvilken type brugerinddragelse det drejersig om. Her spiller byplanlæggeren en vigtig rolle i at imødekomme og formidledenne komplekse proces. Det er vores opgave at synliggøre forskelligevisioner, organisere konflikter og kreative diskussioner samt gøre det tydeligthvorledes input fra interessenter imødekommes. Enighed mellem interessenterer aldrig et udgangspunkt, men altid et mål.Vi foreslår, at der etableres en ”proceskvalitetsgruppe” med vigtige interessentersom har til ansvar at observere brugerinddragelsesforløbet. Dette skalsikre en høj kvalitet, og at ingen bliver overset og alle bliver involveret.Som vores overordnet strategi ”Slow and Local” bør brugerinddragelsesstrategienIKKE topstyres og trækkes henover brugere og beboere i Køge. Det skali stedet være et supplement til byens eksisterende diskussioner og tanker, ogvokse ud fra lokal initiativer.Vores kortsigtet mål er at skabe en bevidsthed om projektet. Det mellemlangsigtetmål er at opnå fælles temaer for byens udvikling. Og det langsigtet måler at skabe et stærkt folkeligt engagement i byudviklingen, og derigennemskabe et social bæredygtigt nabolag.For at danne grundlag for en velfungerende brugerinddragelse, er det afgørendeat der er en permanent organisation, som bruger forskellige medier ogteknikker – en blanding af personlig, fysisk og virtuel inddragelse.Nye medier: Vi foreslår at udvide og forbedre www.koegekyst.dk, så det benytterde nyeste social netværksmetoder, hurtigere og bredere informationsformidlingog et interaktivt Køge Kyst ”SimCity” værktøj. Det kan eksempelvisvære facebook som kan danne nye netværk eller iphone applikationer somnemt kan fremvise nye idéer og tiltag. Tilsammen skal det forbedre informationsstrømmentil brugerne og interessenter, og omvendt, skal det give viden tilbeslutningstagerne. Det skal generere idéer, muliggøre uformel dialog, diskussioner,kommentarer og initiativer. Disse input skal derefter tages i betragtningtil mere personlig ansigt-til-ansigt møder i fokusgrupper.Større forsamlinger: Indholdet for større forsamlinger skal spænde fra formidlingaf information til kulturelle begivenheder (eksempelvis indvielsen af enny bygning). Målet er at give information, men også for at få den umiddelbarepersonlige respons fra brugere og interessenter. Begivenheder kan skabe ensærlig bevidsthed, styrke brugerinddragelsen og uformel dialog om aktuelleemner.Fokusgrupper og møder rundt om bordet: Ansigt-til-ansigt er afgørende i voresbrugerinddragelsesstrategi. Det viser sig at den personlige tilgang det ofteer den bedste måde at bygge broer mellem folk og gøre rådgivningen merebrugbar. Det er vigtigt at mødes rundt om et bord (med et overskueligt antalmennesker) og diskutere specifikke emner i ord, tegning og model. Vores erfaringerviser, at bordet er arenaen hvor man kan få rigtig indsigt i folks tanker,ønsker og forventninger. Vi vil derfor gerne bruge bordet som arena, hvor vijævnligt inviterer borgere- og forskellige interessentgrupper ind, hver for sig.Det handler om at gøre byudvikling til noget personligt.17


KULTURI hver fase vil vores overordnet vision ”Slow + Local” vokse iforhold til de seks visionspunkter, som gradvist over tid indgår iet gensidigt samspil. Disse tre nedenstående fase af ”en muligfremtid” skal ikke ses som en færdigudarbejdet plan, men snarereen illustration over hvilke elementer, der træder frem i de forskelligefaser – uden at udpege et specifikt placering eller funktion.KORTSIGTDen nye midlertidige Køge Promenade etableres. Den starterved Torvet, flyder gennem en af smøgerne, forbi Stationsområdet,videre mod Søndrehavn for til sidst at ende helt ude vedSøndrestrand. For enden af Promenaden danner den nye performancearena rammerne for Køge Kyst’s nye informationscenterog byens nye forsamlingshus, hvor møderne om byens fremtidfinder sted. Åbningen af Køge Promenaden fejres med flere festligeindslag. Her fortæller formanden for Køge Kyst, ”denne nyemidlertidige promenade kan ses som flod, der over tid vil skiftekurs, og give liv til nye områder af byen. I dag er den placerether, og vil i de næste mange år være byens forbindelse helt udtil bugten. Velkommen til Køge Kyst!”.Allerede nu kan man se tegn på nye initiativer og events langsPromenaden. Lokale kunstnere omdanner området ved Søndrehavntil scenografien for deres performance kunst. Den årligehavne havefestival er et kæmpe succes. De første nye småbygninger med håndværksorienterede butikker og flere mindrecaféer skyder op i stationsområdet og på Søndrehavn. En KøgeKyst fokusgruppe indvier et nyt midlertidig mobilt hjem for KØSi Søndrehavn. Områder der før lå øde hen har pludselig en summendeoplevelse af liv.MELLEMLANGSIGTStationsområdet eller ”tomrummet” mellem byen og havnen erved at blive udfyldt med nye bygninger og byrum. Busterminalener flyttet over på den anden side af jernbanen. Endelig kan denmiddelalderlige bebyggelsesstruktur omdannes, så det ikke længereer byens bagside, men snarere ansigt mod vandet.Eksisterende bygninger er blevet ledige og bliver nu midlertidigtbrugt som ”artist in residence” for flere kunstnere fra hele verden.Andre bygninger er blevet transformet, og har helt andrefunktioner.Promenaden har siden åbningen delvist ændret kurs, og fungerernu som katalysator for nye områder. Promenaden viser nye sideraf byen. Flere aktiviteter har indtaget byrum omkring promenaden.Og stadig flere mindre bygninger skyder op mellem de eksisterendebygninger. Flere og flere Køgenser bliver bevidst omeksisterende og nye tilbud på havnen. På den nye performancearena for enden af promenaden bliver der afholdt en larmendeelektronisk musik festival, som ikke kunne lade sig gøre på Torvet.Langs Promenaden er der desuden skudt en masse små grønsagshaverop mellem de nye boliger og de gamle industribygninger.Boligerne blev udviklet i tæt dialog med beboerne og KøgeKyst, og bærer tydelig præg af bæredygtige tiltag.LANGSIGTTakket være engageret beboere og interessenter har Køge tagetet kæmpe skridt fremad mod at byen nu opleves som en samlethelhed. Middelalderbyen, Torvet, Stationsområdet, Collstropgrundenog Søndrehavn opleves som et samlet bylandskab, derstadig har beholdt deres særegne karakter. Havnekanalen erblevet byens særlige omdrejningspunkt med flere nye kulturellebygninger og nye eksklusive restauranter og håndværksbutikker.Det har lykkedes KØS at erstatte det midlertidige hjem medovertagelsen af ØA bygningen, der nu har løftet museum op pået niveau, som flere fra København kommer og besøger.Flere mennesker er flyttet til Køge for at få en Køge-tilværelse,hvor man har mere tid til at benytte byens rekreative og kulturelletilbud i helt særlige omgivelser karakteristisk for byen.Den midlertidige Promenade blev ved den årlige Køge Festival i2025 rituelt pakket sammen og afbrændt, som en markering påenden af en lang periode, hvor den til fulde har tjent sit formål.I 2035 har Køge fået titlen som landet mest bæredygtige by. Entitel der blev opnået ved brug af kombinationen af lav- såvelsom højteknologiske løsninger.Den midlertidige Køge Kyst informationscenter er med tidenblevet omdannet til en cafe og et fast udflugtsmål for byensbeboere. Det gamle møderum og møblement eksisterer fortsat.Herfra kan man se, at der på Norhavnen allerede er kommet etnyt midlertidigt informationscenter. Hvad mon fremtiden byderpå den anden side af kanalen?18


Ombygget teaterbygningHåndværksmarkedOpgraderetjernbaneovergangHavnemarkedOmdannet siloSportscenterHavnepladsMidlertidig haveKunst udstilling iGulhalbygningMidlertidg haveKøge Kyst ForsamlingshusSøndrestrand Beach PartyBusterminalTogstationHåndværksmarkedParkeringspladserRådhusudvidelseGangbro over jernbaneOmbygget teaterbygningHavnemarkedFabriksbygning ved CarlsenvejMidlertidige kulturcenterOmdannet siloSportscenterUdsigtshusHavnepladsBoligerBådbutik og værkstedGul halbygningKunstudstillingKøge Kyst ForsamlingshusSøndrehavn Beach PartyBusterminalTogstationKontorerParkeringspladserGangbro over jernbaneHåndværksmarkedRådhusudvidelseKontorerOmbygget teaterbygningHavnemarkedFabriksbygning ved CarlsenvejMidlertidige kulturcenterOmdannet siloSportscenterUdsigtshusErhvervHavnepladsBådbutik og værkstedBoligerBoligerGul halbygningKunstudstillingErhvervKøge Kyst ForsamlingshusSøndrehavn Beach PartyMIDLERTIDIG PROMENADEVANDAKTIVITETERMIDLERTIDIGE OFFENTLIGE RUMPERMANENTE OFFENTLIGE RUMSTOR TILTAGMELLEMSTOR TILTAGLILLE TILTAGMIDLERTIDIGE BYGNINGOMDANNET BYGNINGNY BYGNING19


BILAGSustainabilityInfrastructureUser and Stakeholder InvolvementCultureMonitoring Software222426283021


SUSTAINABILITYAmbition: “Køge Kyst is the most sustainable city in Denmark in 2035”Sustainability is the overriding principle for urban development and relatesto all the other parallel vision points. To reach a high ambition as statedabove, it is desirable to introduce a kind of actor-oriented sustainability asan associative, guiding principle in the development of Køge Kyst. In-steadof a holistic view on sustainability (with government-directed environmentalnorms and ob-jectives) we should focus on more bottom-up robustnessin broader terms (people, profit, planet). This means we will NOT impose atop-down sustainable norm on Køge Kyst as an rigid goal to reach, but wewill work with a mix of short, mid- and long-term sustainable interventionsand am-bitions, which can be adjusted during the process. These interventionsand ambitions should be closely related to costs and benefits of lowand high-tech solutions. But also integrated into the participation process,to get a broad public support on our sustainable interventions.VISIONAccording to the competition brief, sustainability is one of the six parallelvisions. As mentioned by the client, sustainability cannot be seen as aseparate vision. Sustainability must be integrated in the whole process.Every decision made in the design process will lead to a reaction in one orseveral other elements. Hence, sustainability is the overriding principle forurban development and renewal.the right function to the right place and search for a combination of functions,both at the surface or underground. Mixing of functions, such as living,employment and recreation, enhance sustainable devel-opment. Multifunctionality and flexibility are important requirements for sustainabledesign. In the existing built environment our focus is efficient revitalisation.5. We endorse the importance of public participation by stakeholders andend users in the deci-sion making within the design process. We attachgreat importance to a good communication because sustainable designrequires a broad public support.6. Public health, safety, social cohesion, cultural heritage, perception andother elements of social sustainability are a guiding principle in our designprocess (social adaptive).FINANCIAL SUSTAINABILITYSustainable urban development is about combining the different cost/benefit calculations of the different stakeholders. Area development willonly commence when all the stakeholders have a closed or positive budget.Therefore it is important that for urban development as well as theal-ternatives a cost/benefit analysis is calculated in relation to the benefitsof the users. This shows whether it makes sense to invest in the urbandevelopment project, it will also show possible bottlenecks. The investmentand the financial and social benefits are linked to each other, in short termand long term. Different investments are made by different stakeholdersat different mo-ments and different benefits are received by (different)stakeholders at different periods (see pic-ture). In order to create financialsustainability it is a prerequisite to get a better insight in the dif-ferentcosts and benefits from the different stakeholders in time. Only if the costsand benefits of all these stakeholders are shared a financial sustainableurban development is feasible. Hence, sustainable urban development isabout sharing the costs and benefits in a sustainable manner.DESIGN BASISSustainable development is development that meets the needs of the presentwithout compromising the ability of future generations to meet theirown needs (Brundtland, 1987). For our team this definition is the basis forour assignment.DESIGN PRINCIPLESFor sustainable design the team has adopted the following design principles:1. We endeavour to make our designs nature based and climate proof. Natureand climate are not static, but dynamic and subject to changes in time.Our designs take into account the natural environment as much as possible.The ecosystem is our starting point and we strive to use natural processeswherever possible, thus maintaining or even improving bio diversity.2. We employ the Trias principle for our sustainable solutions. The Triasprinciple is applied to design subjects, such as energy, commodities, water,soil, waste, CO2 and other greenhouse emissions, mobility and operationand maintenance. The Trias principle consists of the follow-ing three steps:- step 1: limit the demand and prevent unnecessary use- step 2: use renewable resources- step 3: use non renewable resources intelligently and efficiently.3. In our designs we regard the entire chain of processes and projects in it’s mutual coherence. Our aim is to provide sustainable solutions that offeroptimum result both at the surface or underground. From the point of viewof the entire chain, as in life cycle analyses and cradle to cradle approaches.SUSTAINABILITY TOOLBy use of the newly developed Køge Kyst sustainability tool the sustainabilityconcept is trans-lated into requirements of an urban renewal or developmentproject at it various stages. The tool will help the team to assessthe sustainability of the various stages of a project. The tool will help usto make informed, deliberate choices and prioritise initiatives in relation tothe three key di-mensions of sustainability.In order to come to a sustainable design, design directives will be draftedfor each of the dimen-sions and their related elements. A design will bemade and will be verified by use of the indica-tors as presented in thesustainability tool. If the tool shows that one of the elements is not sustainableenough, the design will be adapted to make it more sustainable.4. For the development of the built environment we endeavour to allocate22


short term:Flexible and low cost interventions (for example: footpaths and waste recycling).The purpose is to raise public awareness about the sustainable KøgeKyst, this will help to organise a mental change.mid-term:New techniques are introduced and tested on (for example: recharge stationsfor electric cars and small wind turbines on the new buildings) In thisperiod parts of Køge Kyst could start deliver energy for other house holds(smart grid)Long term:Introduction of large scale techniques (for example: hybrid cars, publictransport, new unforeseen energy technics). In 2035 Køge has reached thestatus of most sustainable city in Denmark23


INFRASTRUCTUREPRESENT SITUATIONThe infrastructure of Køge is charachterised by a fine meshed network ofroads. The infrastruc-ture nearby the station lies in a north south directionalong the railway. Køge currently enjoys good and diverse public transport.Køge Station is served by S-trains, local trains and regional trains. In thenear future the Copenhagen-Ringsted line stops in Køge Nord. Hence, Køgewill also have direct regional and intercity trains to Copenhagen and Funenand Jutland.Problems / bottlenecks- The main problem is the north-south barrier of the railway through theentire town.- Town access to the sea is difficult.- Traffic congestions during rush hour.VISION INFRASTRUCTUREIn order to create a sustainable development it is a prerequisite to diminishthe barrier of the present railroad, by designing several new connections.The design of the connections should contain a certain rate of flexibility toanticipate on future developments (for example: a deeper rail-road). In thatway the newly designed connections will be futureproof.the connection with the XXXX River. Both low cost activities are very flexibleand easily to adapt.MID TERMThe busstation will be moved to the other side of the railroad. A compactdynamic bus station will be constructed. The key benefit of a dynamic busstation is a saving in required area, more space will become available forother functions (for example: parks, playing and pedestrian areas). Thelocation of the current bus station will become available for other functions.The loss of parking places at the Collstrop site will be compensatedby creating a temporary parking lot at the lo-cation of the old bus station.When the development of the new real estate starts the permanent parkingplaces will be integrated in the design of the properties. In this way thedemand for suffi-cient parking places will be guaranteed. Furthermore thiscreates a flexible framework for the planned real estate development in theStation area.LONG TERMIn our vision the use of cars in the city centre will be minimized resultingin a pedestrian friendly Køge city. Besides there will be no barrier of therailroad and there will be a maximum use of slow transport.Several connections (natural walks) will be developed to connect thehistorical town centre with the newly developed areas, focussing on a goodconection between the town and the sea. Good infrastructure is an opportunityfor Køge to turn it’s “face” towards the sea.In our vision, the character and attractiveness of the city will flourish bypedestrian friendly living areas on the long term. Hence, the use of cars willbe discouraged. Therefore, the design will focus on improvement of softinfrastructure (pedestrians and cyclists), improvement of the prox-imity ofpublic transport and relocation of motorised traffic streams. Furthermore,new and innova-tive design principles for the new busstation and parkingsites can reduce the required space in comparison to traditional designs.The remaining space can be used for other aspects in the sus-tainabledesign.VISION TRANSPORTThe team strives for maximum accessibility by public transport. However,there will always be a demand for cars, for example to visit friends in therural areas. The team suggests to organise a collective (electric/hybrid) carsystem which several (new) inhabitants can use. By using the sus-tainabledesign approach it is possible to improve the mobility as well as reducingexternal ef-fects.INTERVENTIONSShort term- construct soft infrastructure (paths and bike lanes)- improve existing infraMid term- move existing busstation, construction of a new dynamic bus station- create temporary parking space- good connection to minimise the barrier of the railway e.g. footbridge- good connections to P+R at Køge NordLong term- pedestrian friendly city centre- no barrier of the railroad- maximum use of slow transportSHORT TERMIn response to the growing demand for new pedestrian paths and bikelanes we plan to start con-structing soft infrastructure, which is relativelycheap. In addition the existing infrastructure will be improved, for example24


USER AND STAKEHOLDER INVOLVMENTAROUND THE TABLE!The citizens and different stakeholders of Køge seem to be highly involvedinto the future ambitions of the city and especially the Køge Kyst project.We would like to make use of this existing energy and interests within ourplanning process. For us the planning proposal for Køge Kyst should be builton the basis of an extensive cooperation between (leading) actors frombusiness, civic and public society, and thus must be based on both profitmaking,interest-provoking and vote-winning principles. It is crucial for thesuccess of the Køge Kyst development, how we invest in the process withthe different stakeholders.Essential in the process of public participation is ‘management of expectations’.It is about building bridges between people with different views,interests and emotions. Bridges between the existing and possible newcommunity. There are different levels of participation, from information,consultation, advice and co-decision, to citizens and civil experts advisingand co-deciding with local government. Most important is to communicatein a transparent way to the stakeholders, what kind of participation isexpected and which expectations are asked.The advantage of such a strong participation process is that it enhancesthe involvement of the stakeholders and enriches the planning processwith local expertise and interests. Sometimes it is seen as a risk that theparticipation focuses too much on these interests, while losing pace indecision making. Here comes the role of the urban planner who has toplay a key facilitation and mediation role. In this, he or she brings into thediscussion certain principles about planning and content and makes clearhow the input of stakeholders can be used in the plan. Also, if input is not(yet) applicable, the urban planner should explain for what reasons and towhat extent the input can be honored or not. The urban planner It demandsnew planning practices and competences, where consensus building is notthe starting point of a project, but should always be the result. We haveample experience in these processes. During the project, it is the role of ourteam to make different visions visible and organizing conflicts and creativediscussions, with the different design tools we have. We propose to installa Process Quality Group, with key stakeholders, which has the responsibilityto monitor the participation process by a set of criteria, like transparencyof the process, access of information, quality of listening to input andfeedback on input.Big ‘live’ events‘Live’ events will be organized which range from information evenings onspecial topics to cultural events (opening of a new building). Purpose is togive information, but also to get immediate and personal response fromstakeholders. Events can help to raise awareness, enhance involvementand talk informally about topics, getting more details and examples.Focus groups; around the table!In the end the best way to build bridges between people and enrich theconsultation, is to sit around a table and discuss specific topics, usingideas, flip-overs, sketch-roles, drawings, models, collages, animations etc.We have experience that this is the arena where we can really get insightin people’s thoughts, wishes and expectations. We invite everybody to joinon our new dialogue table in our new temporary boardroom with view tothe Køge Bay!CODECISIONCitizens decide themselves withinpreconditions set up by the municipalityCOPRODUCTIONLocal authorities and citizens make plans together,with possible input from expertsADVICECitizens can give advice on a project via a panel or group ofexperts, after which the municipality gives a reaction concerningcontent and indicates what to do with the advice.CONSULTATIONThe municipality organizes participation gatherings or makes a survey,and makes clear its consideration of interests and reason to do so.INFORMATIONCitizens receive an information letter from the municipality or they receive an invitationfor an informative gathering.Like our overall principle for the Koge Kyst area, ‘slow and local’, the dialoguestrategy should not be implemented top-down on the people of Køge,but should be a supplement to the existing dialogue process which hasbeen started, and originate from local ideas and initiatives. Our short-termgoal is to give people information and awareness about the project, ourmid-term goal is to co-decide on certain topics and the long-term objectiveis to create overall commitment to the project creating a social sustainablenew neighborhood. Successful stakeholders involvement is only possible ifthere is an permanent structure and organization available, which makesuse of different media and techniques. These techniques serve differentscales (small-big events), time-aspects (short-long term) and groups(interests); a mix of personal, physical and virtual involvement. We proposethree levels of participation:New media; from website to i-phone applicationsWe propose to launch a specific Køge Kyst website with information,forums and an interactive Køge Kyst Sim City tool. Purpose is to give informationabout Køge Kyst to inhabitants and stakeholders. But also, in aninteractive way, to generate ideas, discussion, awareness, comments, initiatives,reactions from inhabitants and groups, which will be discussed inmore specified focus-groups (see level 3) Other techniques could be a newapplication on your I-phone (Augmented reality), walking through the KøgeKyst area, seeing future buildings. Being able to see different scenarios andreact immediately.26


CULTURETARGET GROUPS - PART OF GENERAL VISIONTarget groups for Koge Kyst (in order by relevance):1. (New) citizens of Køge, commuters and new companies (including retail);2. Citizens of the Copenhagen metropolitan area (outside of Køge);3. (Foreign) tourists visiting the historical centre of Køge (extend stay) andtourists visiting Copenhagen city.Potential new citizens: young families with children and mature couplesalike.CURRENT SITUATION (CULTURE & LEISURE)Description of Southern Zealand in The Lonely Planet (2005):Southern Zealand lacks many of the obvious charms of the north, but thatmay well be part of its appeal. Instead of a wealth of palaces, galleries andglamorous coastal strips, you’ll find the regular Danish life at an enjoyablerelaxed pace - and a few historical diversions that will capture your interest.Køge - a medieval town located in Southern Zealand - has a rich history. Itswell preserved historic centre is the main reason for tourists to visit Køge.The main sights in the historic centre are as follows:• the town/market square (Torvet)• Køge Rådhus: Denmark’s oldest acting town Hall (1552)• Sankt Nicolai Kirke: this church dates from 1324, but the churchwas largely rebuilt in the 15th century• Køge Museum: this museum illustrates the cultural history of thetown and surrounding region• KØS (Museum of art in public spaces): an art museum thatspeciaLizes in outlining the creative process from an artist’searliest concept to the finished workMain cultural/leisure sights & activities within Køge region - besides thehistorical centre - are as follows:• Portalen in Greve: a live theatre and music house, also holds threegalleries showing varying exhibitions• Greve Museum: a museum of cultural history that has a permanentart exhibition• several (water & outdoor) sport facilities & activities such as yachtharbours, golf courses, canoeing, rowing, kayaking, offshorefishing, diving and cycling races• spa & wellness centre Kapellangaarden• Køge Festuge and Køge Beach Party: yearly music festivals takingplace in the Summer• several historical buildings such as castles• beaches and nature (for example Køge Rigde, Rhododendron parkand Trylleskoven)The following cultural & leisure facilities/activities are located in the KøgeKyst area:• station area: theatre/concert hall Bygningen• harbour: youth culture centre Tapperiet, Braunstein brewery (toursand special events), the rowing club, the canoeing and kayakingclub and winter swimmersThe town Køge mainly has a lot to offer for inhabitants/tourists interestedin culture (historic centre, several museums and music facilities & festivals)and water & outdoor sports. Also themain cultural/leisure sights & activitiesoutside Køgemay constitute a reason for new inhabitants to settle inKøge and for tourists to stay longer in Køge or to pay another visit to Køge.POTENTIAL OF KØGEWe believe that Køge has much potential due to its historic atmosphereand its location adjacent to the sea and natural landscape. Furthermore, thefact that Køge is part of the Copenhagen metropolitan area offers many opportunities(due to the large population and the many tourists that Copenhagenattracts). This will be reinforced by the high speed train connectionbetween Køge and Copenhagen.Køge should distinguish itself from Copenhagen by focusing on the qualitiesof the town and Southern Zealand (Danish life, enjoyable pace andhistorical diversions). We strongly recommend that Køge should strengthenits current profile (culture & sports). This can be realized by upgrading existingcultural and (water & outdoor) sport facilities - for example the rowingand kayaking club in the harbour - and by adding new cultural and sportfacilities & activities (hardware and software). These new facilities/activitiesshould initially appeal to (new) citizens of Køge and should be consistentwith our vision points: slow, local and small. The presence of severalinteresting museums in Køge can be used to organize several (temporary)activities and festivals in the public area.We are not in favour of adding a very large cultural facility such as theGuggenheim Museum in Bilbao (building = 24.000 m2), partly because sucha facility is particularly attractive for tourists instead of (new) inhabitant ofKøge or commuters. For us it is obvious that a new facility has to contributeto strengthening the identity of Køge.It is also necessary to improve the basic touristic infrastructure. Hereby werefer to increasing the amount of bars/restaurants and hotel rooms and tocreate more MICE (MICE = meetings, incentives, conferences and exhibitions) locations. Moreover, expansion of the beach area and constructinga new yacht harbour seems sensible to do so. Finally, several small (craft)shops can be established in the harbour, which are complementary to theshops in de historical centre. If we take all the above mentioned facilitiesinto consideration, than the proposed 13.000 m2 for culture & leisure facilitiesis rather modest.VISION ON CULTURE & LEISURE FACILITIES/ACTIVITIESThe primary goal of Køge Kyst is to create as much life as possible in theplanning area. We believe that the focus should be on cultural and (water &outdoor) sport facilities and activities that fit the following key words: qualityof life, enjoyment, slow/relaxation, sustainability and authenticity.The following (other) underlying principles and elements are part of thevision:• low-impact traveling (slow travel - the opposite of mass tourism)• exclusive facilities/high end facilities & activities• upgrading existing facilities (further investigation is required)• new cultural facilities: a cultural cluster building (including abar/ restaurant) for the citizens of Køge and a museum (includingtemporary exhibitions) for citizens and tourists• new water & outdoor sports facilities/activities located around thebeach and in the surrounding landscape/forests• one or more (temporary) open air event terrains in the harbour tofacilitate several cultural activities/festivals in order to put thearea on the map (to attract investors)• improvement of touristic infrastructure:• new bars, restaurants and a 4*-hotel (and possibly a nightclub)• adding small (craft) shops and a few art galleries to the harbourarea• redevelopment of a former harbour building into a MICE-location (if28


possible)• realization of a yacht harbour in the sea• expansion of the beach area• improvement of public space by for example placing art objectsBEST PRACTICESShort term - focus on temporary activities (to put the planning area on themap):Art in public space:• 9 Pavilions (Yverdon-les-Bains, Switzerland)• SkulpturenPark (Köln, Germany)Temporary event area:• Norfolk area - part of an area of the harbour of The Hague that will beredeveloped the coming years (The Netherlands)Cultural events/festivals:• Photo Festival Naarden (The Netherlands)• Rathausplatz Vienna Film Festival (Austria)• Slow Food event: Slow Fish 2009 (Genova, Italy)• Sydfyn Fødevaremarked - culinary market in Svenborg (the onlyslow city in Denmark)Medium term - focus on (new) citizens of Køge and commuters:Cultural cluster buildings:• Zollverein (Ruhr area, Germany)• Verkade Fabriek (Den Bosch, The Netherlands)• Studio K (Amsterdam, The Netherlands)Basic touristic infrastructure• floating restaurant: Odessa (Amsterdam, The Netherlands)• event locations: De Fabrique (Utrecht)and Graansilo (Rotterdam,The Netherlands)• Badeschiff (Berlin, Germany)• Kastrup Søbad, CopenhagenLong term - focus on attracting (more) tourists to Køge:• River and Rowing Museum (Henly-on-Thames, UK)• Maritime Museum of Galicia (Vigo, Spain)• Beelden aan Zee/Sculptures by the sea (The Hague, The Netherlands)29


MONITORING SOFTWAREUSE MODERN TECHNIQUES AND TOOLS TO MONITOR THIS SLOWBUT COMPLICATED TRANSFORMATION.If we are to gradually develop a complex site like Koege Kyst, we needto take a new approach to design. The urban designer has to balance hisown organising influence with the flexibility of different stakeholders andthe unpredictability of time. Urban planning based on continuous insightis about direct and operative short-term interventions without losing the‘bigger goals’ out of sight. Slow town planning based on the local doesn’tmean we should not use the most modern and innovative techniques tomonitor our process.It is possible to develop specific software for the Koege Kyst development,to handle the complicated aspects which are to be found in a 25 year process.Software which helps fast-forwarding time to give an insight into uncertainfutures based on short- and long term, certain and uncertain urbanconditions. This software could make it possible to formulate reliable shortterm decisions based on variable preconditions to investigate differentgrowth and development scenarios. Different parameters are being handledlike lease contracts of companies, ownership, constraints, view-lines, phasing,profit and type of program, investment in infrastructure, sustainabilityambitions and soil conditions.For another project we developed ‘parcellation software’ together with theSwiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH); we could easily makea Koege Kyst specific software. The software makes it possible to simultaneousprocess data whose complexities would normally make excessivedemands on the designer. We leave these to the capacity of the computer,as changes can easily be made by readjusting certain parameters withouthaving to rearrange the whole design. Furthermore, spatial, programmaticand economic parameters and their effects become more transparent forplanners, owners and municipalities, and can be adjusted during the processto meet new demands. The software helps us to monitor the processefficiently.It is important to understand that the solutions the software generates arenot ready-made urban designs. The computer does not replace a creativeprocess, but organises complex interdependencies that can help to developand test scenarios which cannot be made manually, or would requireconsiderable investments of time. In this design, software is used to servegoals of accuracy and reliability in the present, still preserving flexibility forthe future. It helps us to combine the necessary top-down planning issueswith bottom-up initiatives and uncertainties, creating a new non-hierarchicaldesign approach, without replacing the creative process of designing.30


Screenshot of monitoring software31


Sara ThompsonButiksejerKøgenserInge VestergaardLokalpolitikerKøgenserJAN Y. TANAKAArkitektKøge Kyst Design TeamDanmarkSøren B. HansenGymnasieelevKøgenserStine LundgrenRestaurantørKøgenserHans PoulsenInvestorRoskildeJørgen B. LarsenLokalpolitikerKøgenserMARCO BROEKMANLandskabsarkitektKøge Kyst Design TeamHollandTrine N. TranbjegKunstnerKøgenserJAKOB N. MADSENArkitektKøge Kyst Design TeamDanmarkNatasja LohseHjemmegåendeKøgenserThomas AndersenEjendomsudviklerKøbenhavnBART BRANDSLandskabsarkitektKøge Kyst Design TeamHollandSøren AakjærFolkeskolelærerKøgenserPROJEKTGRUPPEKarres en Brands (NL)JAJA Architects (DK)Witteveen & Bos (NL)LAGroup (NL)Architecten Bureau Fritz (NL)SagerDesign (DK)Julie Holck, cand.mag. (DK)

More magazines by this user
Similar magazines