2010 Nr. 3 - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

2010 Nr. 3 - Standartizacijos departamentas prie AM

Lietuvos standartizacijos departamentasT. Kosciuðkos g. 30LT-01100 VilniusTelefonas: (8~5) 270 9360El. paðtas: lstboard@lsd.ltInterneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISSTANDARTIZACIJAIÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAITK 1 ELEKTRONIKALST EN 60191-6:2010 enMechaninis puslaidininkiniø átaisø standartizavimas. 6 dalis.Bendrosios pavirðiuje montuojamø puslaidininkiniø átaisøkorpusø gabaritiniø brëþiniø rengimo taisyklës(IEC 60191-6:2009)Nuo 2012-12-01 pakeièia LST EN 60191-6:2005R (65 Lt)LST EN 60318-1:2010 enElektroakustika. Þmogaus galvos ir ausies modeliavimoátaisai. 1 dalis. Ausies modeliavimo átaisas ausis dengianèiø irgaubianèiø ausiniø parametrams matuoti (IEC 60318-1:2009)Nuo 2012-11-01 pakeièia LST EN 60318-1:2001,LST EN 60318-2:2001M (53 Lt)LST EN 60384-1:2010 enElektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.1 dalis. Atskirasis rûðinis apraðas(IEC 60384-1:2008 + 2008 m. pataisa)Nuo 2012-10-01 pakeièia LST EN 60384-1+AC:2002W (90 Lt)LST EN 60728-7-3:2010 enKabeliniai televiziniø ir garsiniø signalø bei dialoginiøpaslaugø tinklai. 7-3 dalis. Hibridiniø skaiduliniø ir bendraaðiøkabeliø tinklø iðoriniø árenginiø bûsenos kontrolë. Siøstuvoimtuvosietuvo magistralës maitinimas (IEC 60728-7-3:2009)Nuo 2012-11-01 pakeièia LST EN 60728-7-3:2005R (65 Lt)LST EN 61280-4-1:2010 enÐviesolaidinio ryðio posistemio bandymo procedûros.4-1 dalis. Árengtas kabeliø ruoþas. Daugiamodþio silpninimomatavimas (IEC 61280-4-1:2009)Nuo 2012-10-01 pakeièia LST EN 61280-4-1:2004V (84 Lt)LST EN 61753-086-2:2010 enSkaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentøeksploataciniø charakteristikø standartas. 086-2 dalis.C kategorijos bejungèiai vienmodþiai dvikrypèiai –1490/1550 nm þemynkrypèiai ir 1310 nm aukðtynkrypèiai –WWDM átaisai. Kontroliuojamoji aplinka(IEC 61753-086-2:2009)H (39 Lt)LST EN 61935-1:2010 enSimetriniø ir bendraaðiø informaciniø technologijø kabeliøtinklø bandymø techniniai reikalavimai. 1 dalis. Simetriniaikabeliø tinklai, árengti pagal EN 50173 serijos standartus(IEC 61935-1:2009, modifikuotas)Nuo 2012-10-01 pakeièia LST EN 61935-1:2006XA (103 Lt)LST EN 61935-2-20:2010 enSimetriniø ryðiø kabeliø tinklø, atitinkanèiø EN 50173 serijosstandartus, bandymai. 2-20 dalis. Jungiamieji ir darbo zonosvirvëlaidþiai. D klasës taikmenø lentelinë detalioji specifikacija(IEC 61935-2-20:2008, modifikuotas)G (36 Lt)LST EN 61935-3:2010 enSimetriniø ir bendraaðiø informaciniø technologijø kabeliøtinklø bandymai. 3 dalis. Kabeliø tinklai, árengti pagalEN 50173-4 ir susijusiø standartø techninius reikalavimus(IEC 61935-3:2008, modifikuotas)G (36 Lt)6LST EN 61987-10:2010 enTechnologiniø procesø matavimas ir valdymas. Duomenødariniai ir elementai, naudojami technologinës árangoskataloguose. 10 dalis. Technologiniø procesø matavimo irvaldymo savybiø sàraðai, skirti elektroniniams duomenømainams. Pagrindiniai dalykai (IEC 61987-10:2009)T (73 Lt)LST EN 61988-5:2010 enPlazminiai vaizduokliai. 5 dalis. Bendrasis rûðinis apraðas(IEC 61988-5:2009)M (53 Lt)LST EN 62074-1:2010 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyviejikomponentai. Skaiduliniai optiniai WDM átaisai. 1 dalis.Bendrasis rûðinis apraðas (IEC 62074-1:2009)R (65 Lt)LST EN 62106:2010 enRadijo duomenø sistemos (RDS), naudojamos UTB/DMradijo laidoms nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz daþniø diapazonetransliuoti, apraðas (IEC 62106:2009)Nuo 2012-12-01 pakeièia LST EN 62106:2003XC (117 Lt)LST EN 62148-11:2010 enSkaidulinës optikos aktyvieji komponentai ir átaisai. Korpusø irsàsajos átaisø standartai. 11 dalis. Aktyviøjø átaisø 14 kojeliømoduliai (IEC 62148-11:2009)Nuo 2012-10-01 pakeièia LST EN 62148-11:2004F (33 Lt)LST EN 62148-16:2010 enSkaidulinës optikos aktyvieji komponentai ir átaisai. Korpusø irsàsajos átaisø standartai. 16 dalis. Siøstuvø ir imtuvøkomponentai, naudojami su LC jungties sàsajos átaisu(IEC 62148-16:2009)Q (62 Lt)LST EN 62341-1-1:2010 enOrganiniø ðviesos diodø vaizduokliai. 1-1 dalis. Bendriejitechniniai reikalavimai (IEC 62341-1-1:2009)L (50 Lt)LST EN 62341-1-2:2010 enOrganiniø ðviesos diodø vaizduokliai. 1-2 dalis. Terminija irraidiniai simboliai (IEC 62341-1-2:2007)N (55 Lt)LST EN 62341-5:2010 enOrganiniø ðviesos diodø vaizduokliai. 5 dalis. Aplinkospoveikio bandymø metodai (IEC 62341-5:2009)H (39 Lt)LST EN 62546:2010 enDidelës skyros áraðymo grandies gairës (IEC 62546:2009)N (55 Lt)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST CLC/TS 61643-12:2010 enÞemosios átampos árangos apsaugos nuo virðátampiø átaisai.12 dalis. Apsaugos nuo virðátampiø átaisai, jungiami prieþemosios átampos skirstomøjø sistemø. Parinkimo ir taikymoprincipai (IEC 61643-12:2008, modifikuotas)Pakeièia LST CLC/TS 61643-12:2006X (97 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3LST EN 60034-22:2010 enSukiosios elektros maðinos. 22 dalis. Kintamosios srovësgeneratoriai, naudojami stûmokliniø vidaus degimo varikliøvaromuosiuose generatoriniuose agregatuose(IEC 60034-22:2009)Nuo 2012-11-01 pakeièia LST EN 60034-22:2000,LST EN 60034-22:2005K (46 Lt)LST EN 60064:2001/A5:2010 en, frBuitinës ir panaðios paskirties bendrojo apðvietimo volframolempos. Eksploataciniø parametrø reikalavimai(IEC 60064:1993/A5:2009, modifikuotas)S (68 Lt)LST EN 60112:2004/A1:2010 enKietøjø izoliaciniø medþiagø savitojo ir lyginamojo atsparumopavirðinio nuotëkio takeliø susidarymui rodikliø nustatymometodas (IEC 60112:2003/A1:2009)XZ (7 Lt)LST EN 60269-4:2010 enÞemosios átampos saugikliai. 4 dalis. Puslaidininkiniø átaisøapsaugai naudojamø lydþiøjø saugikliø ádëklø papildomiejireikalavimai (IEC 60269-4:2009)Nuo 2012-09-01 pakeièia LST EN 60269-4:2007U (76 Lt)LST EN 60282-1:2010 enAukðtosios átampos saugikliai. 1 dalis. Srovæ ribojantyssaugikliai (IEC 60282-1:2009)Nuo 2012-11-01 pakeièia LST EN 60282-1:2006X (97 Lt)LST EN 60320-2-4:2006/A1:2010 enBuitinës ir panaðios bendrosios paskirties prietaisø jungtys.2-4 dalis. Jungtys, sujungiamos prietaiso sunkio jëga(IEC 60320-2-4:2005/A1:2009)G (36 Lt)LST EN 60332-3-10:2010 enElektros ir optiniø skaiduliniø kabeliø gaisriniai bandymai.3-10 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliaisumontuotais laidø arba kabeliø ryðuliais bandymas.Aparatûra (IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008)Nuo 2012-08-01 pakeièia LST EN 50266-1:2002L (50 Lt)LST EN 60332-3-21:2010 enElektros ir optiniø skaiduliniø kabeliø gaisriniai bandymai.3-21 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliaisumontuotais laidø arba kabeliø ryðuliais bandymas.A F/R kategorija (IEC 60332-3-21:2000, modifikuotas)Nuo 2012-08-01 pakeièiaLST EN 50266-2-1+AC:2002G (36 Lt)LST EN 60332-3-22:2010 enElektros ir optiniø skaiduliniø kabeliø gaisriniai bandymai.3-22 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliaisumontuotais laidø arba kabeliø ryðuliais bandymas.A kategorija (IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008)Nuo 2012-08-01 pakeièiaLST EN 50266-2-2+AC:2002G (36 Lt)LST EN 60332-3-23:2010 enElektros ir optiniø skaiduliniø kabeliø gaisriniai bandymai.3-23 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliaisumontuotais laidø arba kabeliø ryðuliais bandymas.B kategorija (IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008)Nuo 2012-08-01 pakeièiaLST EN 50266-2-3+AC:2002G (36 Lt)LST EN 60332-3-24:2010 enElektros ir optiniø skaiduliniø kabeliø gaisriniai bandymai.3-24 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliaisumontuotais laidø arba kabeliø ryðuliais bandymas.C kategorija (IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008)Nuo 2012-08-01 pakeièia LST EN 50266-2-4+AC:2002G (36 Lt)LST EN 60332-3-25:2010 enElektros ir optiniø skaiduliniø kabeliø gaisriniai bandymai.3-25 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliaisumontuotais laidø arba kabeliø ryðuliais bandymas.D kategorija (IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008)Nuo 2012-08-01 pakeièiaLST EN 50266-2-5+AC:2002F (33 Lt)LST EN 60335-2-30:2010 enBuitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpøðildytuvams (IEC 60335-2-30:2009)Nuo 2014-12-01 pakeièia LST EN 60335-2-30:2003,LST EN 60335-2-30:2003/A1:2005,LST EN 60335-2-30:2003/A2:2007P (60 Lt)LST EN 60335-2-59:2003/A2:2010 enBuitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.2-59 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vabzdþiøgaudyklëms (IEC 60335-2-59:2002/A2:2009)XZ (7 Lt)LST EN 60335-2-73:2003/A2:2010 enBuitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.2-73 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tvirtinamiesiemspanardinamiesiems ðildytuvams(IEC 60335-2-73:2002/A2:2009)XZ (7 Lt)LST EN 60335-2-74:2003/A2:2010 enBuitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.2-74 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kilnojamiemspanardinamiesiems ðildytuvams (IEC 60335-2-74:2002/A2:2009)XZ (7 Lt)LST EN 60626-2:2010 enSudëtinës lanksèiosios elektros izoliacinës medþiagos.2 dalis. Bandymo metodai (IEC 60626-2:2009)Nuo 2012-10-01 pakeièia LST EN 60626-2:2001E (29 Lt)LST EN 60644:2010 enLydþiøjø aukðtosios átampos ádëklø, naudojamø grandinësesu varikliais, techniniai reikalavimai (IEC 60644:2009)Nuo 2012-10-01 pakeièia LST EN 60644:2001F (33 Lt)LST EN 60851-2:2010 enApvijiniai laidai. Bandymo metodai. 2 dalis. Matmenønustatymas (IEC 60851-2:2009)Nuo 2012-11-01 pakeièiaLST EN 60851-2+A1:1998,LST EN 60851-2+A1:1998/A2:2004E (29 Lt)LST EN 60893-3-5:2004/A1:2010 enIzoliacinës medþiagos. Pramoniniai elektrotechniniainelankstieji sluoksniniai lakðtai ið termoreaktingøjø dervø.3-5 dalis. Atskirø medþiagø techninës charakteristikos.Nelanksèiøjø sluoksniniø lakðtø ið poliesterio dervøreikalavimai (IEC 60893-3-5:2003/A1:2009)XZ (7 Lt)LST EN 60893-3-6:2004/A1:2010 enIzoliacinës medþiagos. Pramoniniai elektrotechniniainelankstieji sluoksniniai lakðtai ið termoreaktingøjø dervø.3-6 dalis. Atskirø medþiagø techninës charakteristikos.Nelanksèiøjø sluoksniniø lakðtø ið polisiloksanø dervøreikalavimai (IEC 60893-3-6:2003/A1:2009)XZ (7 Lt)7


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 60893-3-7:2004/A1:2010 enIzoliacinës medþiagos. Pramoniniai elektrotechniniainelankstieji sluoksniniai lakðtai ið termoreaktingøjø dervø.3-7 dalis. Atskirø medþiagø techninës charakteristikos.Nelanksèiøjø sluoksniniø lakðtø ið poliimido dervø reikalavimai(IEC 60893-3-7:2003/A1:2009)XZ (7 Lt)LST EN 62080:2010 enBuitinës ir panaðios paskirties garsinio signalizavimo átaisai(IEC 62080:2001 + A1:2008)W (90 Lt)LST EN 62275:2010 enKabeliø tvarkymo sistemos. Elektriniø árenginiø kabeliøapkabos (IEC 62275:2006, modifikuotas)Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 50146:2003N (55 Lt)LST EN 62423:2010 enBuitiniai ir panaðios paskirties liekamàja srove valdomi B tipojungtuvai su integruota apsauga nuo virðsroviø ir be jos(B tipo RCCB ir RCBO jungtuvai) (IEC 62423:2007,modifikuotas)R (65 Lt)TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAILST EN ISO 927:2010 enPrieskoniai ir pagardai. Paðaliniø medþiagø ir priemaiðøkiekio nustatymas (ISO 927:2009)Pakeièia LST ISO 927:2003E (29 Lt)TK 7 DANGOSLST EN ISO 787-7:2010 enBendrieji pigmentø ir uþpildø tyrimo metodai. 7 dalis. Likuèioant sieto nustatymas. Vandens metodas. Rankinis metodas(ISO 787-7:2009)D (27 Lt)LST EN ISO 7579:2010 enDaþikliai. Tirpumo organiniuose tirpikliuose nustatymas.Gravimetrinis ir fotometrinis metodai (ISO 7579:2009)Pakeièia LST EN ISO 7579:2002G (36 Lt)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 55011:2010 enPramonës, mokslo ir medicinos áranga. Radijo daþnio trikdþiøcharakteristikos. Ribinës vertës ir matavimo metodai(CISPR 11:2009, modifikuotas)Nuo 2012-09-01 pakeièia LST EN 55011:2007,LST EN 55011:2007/A2:2007U (76 Lt)TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAILST EN 15597-1:2010 enÞiemos keliø prieþiûros áranga. Barstytuvai. 1 dalis.Barstytuvø bendrieji reikalavimai ir apibrëþtysTK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKAK (46 Lt)LST EN 12733:2002+A1:2009 ltÞemës ir miðkø ûkio maðinos. Pësèiojo valdomos variklinësþoliapjovës. SaugaV (84 Lt)LST EN 14017:2005+A2:2010 ltÞemës ir miðkø ûkio maðinos. Biriøjø tràðø barstomosios.SaugaM (53 Lt)TK 17 MEDIENALST EN 338:2010 enStatybinë mediena. Stiprumo klasësPakeièia LST EN 338:2004TK 19 BETONAS IR GELÞBETONISE (29 Lt)LST EN 480-13:2010 enBetono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymometodai. 13 dalis. Pamatinis mûro skiedinys ámaiðiniamsskiedinio priedams bandytiPakeièia LST EN 480-13:2003D (27 Lt)LST EN 933-11:2009/AC:2010 enBandymai uþpildø geometrinëms savybëms nustatyti.11 dalis. Perdirbtø stambiøjø uþpildø sudedamøjø daliøklasifikacinis bandymasLST EN 1367-2:2010 enBandymai uþpildø ðiluminëms savybëms ir atsparumuiatmosferos poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfatometodasPakeièia LST EN 1367-2:2001H (39 Lt)TK 21 TEKSTILËLST EN ISO 105-J03:2010 enTekstilë. Nusidaþymo atsparumo nustatymas. J03 dalis.Spalvos skirtumø skaièiavimas (ISO 105-J03:2009)Pakeièia LST EN ISO 105-J03:2000G (36 Lt)LST EN ISO 105-B08:2000/A1:2010 enTekstilë. Nusidaþymo atsparumo nustatymas. B08 dalis.Kokybës kontrolë 1–7 balø mëlynaisiais vilnonës medþiagosetalonais. 1 keitinys (ISO 105-B08:1999/Amd 1:2009)XZ (7 Lt)LST EN 12271:2007 ltPavirðiaus apdaras. ReikalavimaiLST EN 12271:2007/P:2010 enPavirðiaus apdaras. ReikalavimaiPakeièia LST EN 12271:2007/P:2007LST EN 12273:2008 ltÐlamo dangos. Reikalavimai8P (60 Lt)M (53 Lt)TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST EN 13501-1:2007+A1:2010 enStatybos gaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagalatsparumà ugniai. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako á ugnábandymø duomenisPakeièia LST EN 13501-1:2007U (76 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3LST EN 13501-2:2008+A1:2010 enStatybos gaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagalatsparumà ugniai. 2 dalis. Klasifikavimas pagal atsparumougniai bandymø duomenis, iðskyrus ventiliacijos árangàPakeièia LST EN 13501-2:2008W (90 Lt)LST EN 13501-3:2006+A1:2010 enStatybos gaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagalatsparumà ugniai. 3 dalis. Klasifikavimas pagal pastatøeksploatavimo árenginiuose naudojamø gaminiø ir elementøatsparumo ugniai bandymø duomenis: ugniai atsparûskanalai ir prieðgaisrinës sklendësPakeièia LST EN 13501-3:2006,LST EN 13501-3:2006/P:2008K (46 Lt)LST EN 13501-4:2007+A1:2010 enStatybos gaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagalatsparumà ugniai. 4 dalis. Klasifikavimas pagal dûmøkontrolës sistemø komponentø atsparumo ugniai bandymøduomenisPakeièia LST EN 13501-4:2007,LST EN 13501-4:2007/P:2009P (60 Lt)LST EN 13501-5:2006+A1:2010 enStatybos gaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagalatsparumà ugniai. 5 dalis. Klasifikavimas pagal stogø iðoriniougnies veikimo bandymø duomenisPakeièia LST EN 13501-5:2006,LST EN 13501-5:2006/AC:2008,LST EN 13501-5:2006/P:2008,LST EN 13501-5:2006+AC:2007Q (62 Lt)LST EN 15080-8:2010 enIðplëstinis atsparumo ugniai bandymø rezultatø taikymas.8 dalis. SijosS (68 Lt)TK 28 DUJØ SISTEMOSLST EN 778:2010 enNe didesnës kaip 70 kW grynosios tiekiamosios ðiluminësgalios, buitiniai, dujiniai, priverstinës konvekcijos patalpø oroðildytuvai be ventiliatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiamsðalintiPakeièia LST EN 778:1999,LST EN 778:1999/A1:2002XB (111 Lt)LST EN ISO 12213-1:2010 enGamtinës dujos. Spûdos faktoriaus skaièiavimas. 1 dalis.Ávadas ir gairës (ISO 12213-1:2006)Pakeièia LST EN ISO 12213-1:2005H (39 Lt)LST EN ISO 12213-2:2010 enGamtinës dujos. Spûdos faktoriaus skaièiavimas. 2 dalis.Skaièiavimas naudojant molinës sudëties analizæ(ISO 12213-2:2006)Pakeièia LST EN ISO 12213-2:2005H (39 Lt)LST EN ISO 12213-3:2010 enGamtinës dujos. Spûdos faktoriaus skaièiavimas. 3 dalis.Skaièiavimas naudojant fizikines charakteristikas(ISO 12213-3:2006)Pakeièia LST EN ISO 12213-3:2005S (68 Lt)TK 31 AKUSTIKALST ISO 1996-2:2008 ltAkustika. Aplinkos triukðmo apraðymas, matavimas irávertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukðmo lygiø nustatymas(tapatus ISO 1996-2:2007)R (65 Lt)LST ISO 1996-2:2008/P:2010 enAkustika. Aplinkos triukðmo apraðymas, matavimas irávertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukðmo lygiø nustatymas(tapatus ISO 1996-2:2007)TK 32 SVEIKATALST EN 1276:2010 enCheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijostyrimas cheminiø dezinfekantø ir antiseptikø, naudojamømaisto produktø gamyboje, pramonëje, buityje irvisuomeniniuose pastatuose, baktericidiniam aktyvumuiávertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazë, 1 pakopa)Pakeièia LST EN 1276:1999S (68 Lt)LST EN 1639:2010 enOdontologija. Medicinos priemonës dantims gydyti.InstrumentaiPakeièia LST EN 1639:2004H (39 Lt)LST EN 1640:2010 enOdontologija. Medicinos priemonës dantims gydyti. ÁrangaPakeièia LST EN 1640:2004F (33 Lt)LST EN 1641:2010 enOdontologija. Medicinos priemonës dantims gydyti.MedþiagosPakeièia LST EN 1641:2004F (33 Lt)LST EN 1642:2010 enOdontologija. Medicinos priemonës dantims gydyti. DantøimplantaiPakeièia LST EN 1642:2004F (33 Lt)LST EN 13544-2:2002+A1:2010 enKvëpavimo terapijos áranga. 2 dalis. Vamzdþiai ir jungtysPakeièia LST EN 13544-2:2002K (46 Lt)LST EN 13544-3:2002+A1:2010 enKvëpavimo terapijos áranga. 3 dalis. Oro tiekimo átaisaiPakeièia LST EN 13544-3:2002H (39 Lt)LST EN 60601-2-20:2010 enElektrinë medicinos áranga. 2-20 dalis. Ypatingieji bûtinosiossaugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,keliami kûdikiø gabenamiesiems inkubatoriams(IEC 60601-2-20:2009)Nuo 2012-09-01 pakeièia LST EN 60601-2-20:2000,LST EN 60601-2-20:2006S (68 Lt)LST EN 60601-2-41:2010 enElektrinë medicinos áranga. 2-41 dalis. Ypatingieji bûtinosiossaugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,keliami chirurginiams ir diagnostiniams ðviestuvams(IEC 60601-2-41:2009)Nuo 2012-11-01 pakeièia LST EN 60601-2-41:2002S (68 Lt)9


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 62083:2010 enElektrinë medicinos áranga. Radioterapijos procedûrøplanavimo sistemø saugos reikalavimai (IEC 62083:2009)Nuo 2012-11-01 pakeièia LST EN 62083:2002P (60 Lt)LST EN 80601-2-35:2010 enElektrinë medicinos áranga. 2-35 dalis. Ypatingieji bûtinosiossaugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,keliami ðildomiesiems medicininiams uþklotams, pagalvëlëmsir èiuþiniams (IEC 80601-2-35:2009)Nuo 2012-11-01 pakeièia LST EN 60601-2-35:2000,LST EN 60601-2-35:2000/P:2007,LST EN 60601-2-35:2007V (84 Lt)LST EN 80601-2-59:2010 enElektrinë medicinos áranga. 2-59 dalis. Ypatingieji bûtinosiossaugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,keliami þvalgomiesiems termografams, naudojamiemsþmogaus karðtinei temperatûrai vizualizuoti(IEC 80601-2-59:2008 + 2009 m. pataisa)R (65 Lt)LST EN ISO 4049:2010 enOdontologija. Polimerinës restauravimo medþiagos(ISO 4049:2009)Pakeièia LST EN ISO 4049:2002P (60 Lt)LST EN ISO 7886-3:2010 enVienkartiniai sterilûs poodiniai ðvirkðtai. 3 dalis. Saviblokiaiðvirkðtai, naudojami imunizavimui fiksuotomis dozëmis(ISO 7886-3:2005)Pakeièia LST EN ISO 7886-3:2005J (42 Lt)LST EN ISO 7886-4:2010 enVienkartiniai sterilûs poodiniai ðvirkðtai. 4 dalis. Ðvirkðtai suapsauga nuo pakartotinio naudojimo (ISO 7886-4:2006)Pakeièia LST EN ISO 7886-4:2007J (42 Lt)LST EN ISO 10555-1:2009 ltVienkartiniai sterilûs kraujagysliø kateteriai. 1 dalis. Bendriejireikalavimai (ISO 10555-1:1995, áskaitant keitiniusAmd.1:1999 ir Amd.2:2004)J (42 Lt)LST EN ISO 11737-1:2006/AC:2009 ltMedicinos priemoniø sterilizavimas. Mikrobiologiniai metodai.1 dalis. Ant produktø esanèiø mikroorganizmø populiacijosnustatymas (ISO 11737-1:2006/Cor.1:2007)LST EN ISO 14161:2010 enSveikatos prieþiûros gaminiø sterilizavimas. Biologiniaiindikatoriai. Nurodymai, kaip atrinkti, naudoti ir aiðkintirezultatus (ISO 14161:2009)Pakeièia LST EN ISO 14161:2002V (84 Lt)LST EN ISO 14937:2010 enSveikatos prieþiûros gaminiø sterilizavimas. Sterilizuojanèiojoagento apibûdinimo ir medicinos priemoniø sterilizavimoproceso kûrimo, validavimo ir einamojo tikrinimo bendriejireikalavimai (ISO 14937:2009)Pakeièia LST EN ISO 14937:2002,LST EN ISO 14937:2002/AC:2004,LST EN ISO 14937:2002/AC:2005S (68 Lt)LST EN ISO 21649:2010 enMedicininiai neadatiniai injektoriai. Reikalavimai ir bandymometodai (ISO 21649:2006)Pakeièia LST EN ISO 21649:2006R (65 Lt)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 349:1998+A1:2008 ltMaðinø sauga. Maþiausi tarpai þmogaus kûno dalims nuotraiðkymo apsaugotiE (29 Lt)LST EN 13061:2010 enApsauginë apranga. Futbolininkø blauzdø apsaugai.Reikalavimai ir bandymo metodaiPakeièia LST EN 13061:2002N (55 Lt)LST EN 13586:2004+A1:2008 ltKranai. PrieigosN (55 Lt)LST EN 14120+A1:2007 ltApsauginë apranga. Rieduèiø ir riedlenèiø sporto árangosnaudotojø rieðo, delno, kelio ir alkûnës apsaugai.Reikalavimai ir bandymo metodaiK (46 Lt)TK 36 APLINKOS APSAUGALST EN 15841:2010 enAplinkos oro kokybë. Standartinis arseno, kadmio, ðvino irnikelio atmosferinëse iðkritose nustatymo metodasP (60 Lt)TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOSLST EN 1991-1-4:2005/AC:2010 enEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendriejipoveikiai. Vëjo poveikiaiPakeièia LST EN 1991-1-4:2005/AC:2009TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN 1792:2004 ltSuvirinimas. Daugiakalbis suvirinimo ir panaðiø procesøterminø sàraðasXC (117 Lt)LST EN 10028-1:2008+A1:2009/AC:2010 enPlokðtieji plieniniai slëginiø árenginiø gaminiai. 1 dalis.Bendrieji reikalavimaiLST EN ISO 2560:2010 enSuvirinimo medþiagos. Glaistytieji nelegiruotøjø irsmulkiagrûdþiø plienø rankinio lankinio suvirinimo elektrodai.Klasifikacija (ISO 2560:2009)Pakeièia LST EN ISO 2560:2006P (60 Lt)TK 42 PAKAVIMASLST EN ISO 445:2010 en, frKroviniø padëklai. Aiðkinamasis þodynas (ISO 445:2008)Pakeièia LST EN ISO 445:2004,LST EN ISO 445:2006W (90 Lt)TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 15085-3:2008/AC:2010 enGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio riedmenø ir komponentøsuvirinimas. 3 dalis. Projektavimo reikalavimai10


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN ISO 21987:2010 enOftalmologinë optika. Átverti akiniø læðiai (ISO 21987:2009)L (50 Lt)TK 54 PAGALBOS PRIEMONËSASMENIMS SU NEGALIALST EN 12183:2010 enRankomis varomi neágaliøjø veþimëliai. Reikalavimai irbandymo metodaiPakeièia LST EN 12183:2006T (73 Lt)LST EN 12184:2010 enElektriniai neágaliøjø veþimëliai, motoroleriai ir jø ákrovikliai.Reikalavimai ir bandymo metodaiPakeièia LST EN 12184:2006U (76 Lt)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 15714-1:2010 enPramoninës sklendës. Pavaros. 1 dalis. Terminija ir apibrëþtysD (27 Lt)LST EN 15714-2:2010 enPramoninës sklendës. Pavaros. 2 dalis. Pramoniniø sklendþiøelektrinës pavaros. Pagrindiniai reikalavimaiM (53 Lt)LST EN 15714-3:2010 enPramoninës sklendës. Pavaros. 3 dalis. Pramoniniø sklendþiøpneumatinës dalinio pasukimo pavaros. PagrindiniaireikalavimaiL (50 Lt)LST EN 15714-4:2010 enPramoninës sklendës. Pavaros. 4 dalis. Pramoniniø sklendþiøhidraulinës dalinio pasukimo pavaros. PagrindiniaireikalavimaiM (53 Lt)LST EN ISO 15156-1:2010 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Medþiagos, naudojamosvandenilio sulfido (H 2 S) turinèiose aplinkose iðgaunant naftàir dujas. 1 dalis. Bendrieji atspariø trûkinëjimui medþiagøparinkimo principai (ISO 15156-1:2009)Pakeièia LST EN ISO 15156-1:2002,LST EN ISO 15156-1:2002/AC:2006G (36 Lt)LST EN ISO 15156-2:2010 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Medþiagos, naudojamosvandenilio sulfido (H 2 S) turinèiose aplinkose iðgaunant naftàir dujas. 2 dalis. Atsparûs trûkinëjimui angliniai ir silpnailegiruoti plienai, liejamojo ketaus naudojimas(ISO 15156-2:2009)Pakeièia LST EN ISO 15156-2:2004,LST EN ISO 15156-2:2004/AC:2006T (73 Lt)LST EN ISO 15156-3:2010 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Medþiagos, naudojamosvandenilio sulfido (H 2 S) turinèiose aplinkose iðgaunant naftàir dujas. 3 dalis. Atsparûs trûkinëjimui AKL (atsparûs korozijailydiniai) ir kiti lydiniai (ISO 15156-3:2009)Pakeièia LST EN ISO 15156-3:2004,LST EN ISO 15156-3:2004/AC:2006W (90 Lt)TK 57 TRÀÐOSLST CEN/TS 15959:2010 enTràðos. Ekstrahuotojo fosforo nustatymas12F (33 Lt)LST EN 15749:2010 enTràðos. Sulfatø kiekio nustatymas trimis skirtingais metodaisPakeièia LST CEN/TS 15749:2008L (50 Lt)LST EN 15750:2010 enTràðos. Visuminio azoto, kuris tràðose yra tik kaip nitratinis,amoniakinis ir karbamidinis azotas, nustatymas dviemskirtingais metodaisPakeièia LST CEN/TS 15750:2008J (42 Lt)TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST EN ISO 13479:2010 enPoliolefininiai vamzdþiai skysèiams ir dujoms transportuoti.Atsparumo plyðio sklidimui nustatymas. Plyðio lëto didëjimoápjautuose vamzdþiuose bandymo metodas(ISO 13479:2009)Pakeièia LST EN ISO 13479:2002F (33 Lt)TK 68 PLASTIKAILST EN ISO 1402:2010 enGuminës ir plastikinës þarnos bei jø sàrankos. Hidrostatiniaibandymai (ISO 1402:2009)Pakeièia LST EN ISO 1402:2001F (33 Lt)LST EN ISO 8031:2010 enGuminës ir plastikinës þarnos bei jø sàrankos. Elektrinësvarþos ir savitojo elektrinio laidþio nustatymas(ISO 8031:2009)Pakeièia LST EN ISO 8031:1999J (42 Lt)LST EN ISO 11357-1:2010 enPlastikai. Skirtuminë þvalgomoji kalorimetrija (DSC). 1 dalis.Bendrieji principai (ISO 11357-1:2009)Pakeièia LST EN ISO 11357-1:2000Q (62 Lt)LST EN ISO 21627-1:2010 enPlastikai. Epoksidinës dervos. Chloro kiekio nustatymas.1 dalis. Neorganinis chloras (ISO 21627-1:2009)Pakeièia LST EN ISO 21627-1:2004D (27 Lt)LST EN ISO 21627-2:2010 enPlastikai. Epoksidinës dervos. Chloro kiekio nustatymas.2 dalis. Lengvai muilinamas chloras (ISO 21627-2:2009)Pakeièia LST EN ISO 21627-2:2004E (29 Lt)LST EN ISO 21627-3:2010 enPlastikai. Epoksidinës dervos. Chloro kiekio nustatymas.3 dalis. Visuminis chloras (ISO 21627-3:2009)Pakeièia LST EN ISO 21627-3:2004E (29 Lt)TK 71 KIETASIS BIOKURAS IR KIETASISATGAUTASIS KURASLST EN 14774-1:2010 enKietasis biokuras. Drëgmës kiekio nustatymas. Dþiovinimokrosnyje metodas. 1 dalis. Visuminë drëgmë. PamatinismetodasPakeièia LST CEN/TS 14774-1:2005,LST CEN/TS 14774-1:2005/P:2007,LST CEN/TS 14774-1:2007D (27 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3LST EN 14774-2:2010 enKietasis biokuras. Drëgmës kiekio nustatymas. Dþiovinimokrosnyje metodas. 2 dalis. Visuminë drëgmë. SupaprastintasmetodasPakeièia LST CEN/TS 14774-2:2006,LST CEN/TS 14774-2:2006/P:2007,LST CEN/TS 14774-2:2007D (27 Lt)LST EN 14774-3:2010 enKietasis biokuras. Drëgmës kiekio nustatymas. Dþiovinimokrosnyje metodas. 3 dalis. Bendrosios analizës mëginio drëgmëPakeièia LST CEN/TS 14774-3:2005,LST CEN/TS 14774-3:2005/P:2007D (27 Lt)LST EN 14961-1:2010 enKietasis biokuras. Kuro techniniai reikalavimai ir klasës.1 dalis. Bendrieji reikalavimaiPakeièia LST CEN/TS 14961:2006U (76 Lt)TK 73 NANOTECHNOLOGIJOSLST CEN ISO/TS 27687:2009 ltNanotechnologijos. Nanoobjektø terminija ir apibrëþtys.Nanodalelë, nanoskaidula ir nanoplokðtelë(ISO/TS 27687:2008, pataisyta 2009-02-01 versija)F (33 Lt)TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROSLST EN 14491:2006+AC:2009 ltApsauginës dulkiø sprogimo slëgio maþinimo sistemosM (53 Lt)LST EN 14491:2006/P:2010 enApsauginës dulkiø sprogimo slëgio maþinimo sistemosLST EN 15794:2010 enDegiøjø skysèiø sprogimo taðkø nustatymasTK 77 LIFTAIK (46 Lt)LST EN 115-1:2008 ltEskalatoriø ir judamøjø takø sauga. 1 dalis. Konstravimas irárengimasX (97 Lt)TK 79 INFORMACIJOS SAUGUMASLST ISO/IEC 9798-3:2000/AC1:2010 enInformacijos technologija. Saugumo metodai. Objektotapatumo nustatymas. 3 dalis. Bûdai, naudojant skaitmenináparaðà. 1 techninë pataisa (tapatus ISO/IEC 9798-3:1998/Cor.1:2009)LST ISO/IEC 9798-4:2000/AC1:2010 enInformacijos technologija. Saugumo metodai. Objektotapatumo nustatymas. 4 dalis. Bûdai, naudojant kriptografinæpatikrinimo funkcijà. 1 techninë pataisa(tapatus ISO/IEC 9798-4:1999/Cor.1:2009)LST ISO/IEC 11770-4:2007/AC1:2010 enInformacijos technologija. Saugumo metodai. Raktøtvarkyba. 4 dalis. Mechanizmai, pagrásti lengvaiatskleidþiamais slaptaþodþiais. 1 techninë pataisa(tapatus ISO/IEC 11770-4:2006/Cor.1:2009)LST ISO/IEC 14888-3:2007/AC2:2010 enInformacijos technologija. Saugumo metodai. Skaitmeniniaiparaðai su priedu. 3 dalis. Diskreèiuoju logaritmu pagrástimechanizmai. 2 techninë pataisa (ISO/IEC 14888-3:2006/Cor.2:2009)LST ISO/IEC 18031:2007/AC1:2010 enInformacijos technologija. Saugumo metodai. Atsitiktiniø bitøgeneravimas. 1 techninë pataisa(tapatus ISO/IEC18031:2005/Cor.1:2009)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST CEN/TR 13201-1:2010 enKeliø apðvietimas. 1 dalis. Apðvietimo klasiø parinkimasN (55 Lt)LST CEN/TS 81-83:2010 enLiftø konstravimo ir árengimo saugos taisyklës. Naudojamiliftai. 83 dalis. Atsparumo vandalizmo veiksmams gerinimotaisyklësL (50 Lt)LST EN 13890:2010 enDarbo vietos oras. Ore sklindanèiose dalelëse esanèiø metaløir nemetalø matavimo procedûros. Reikalavimai ir bandymometodaiPakeièia LST EN 13890:2003S (68 Lt)LST EN 14232:2010 de, en, frModernioji techninë keramika. Terminai, apibrëþtys irsantrumposPakeièia LST L ENV 14232:2004X (97 Lt)LST EN ISO 10088:2010 enMaþieji laivai. Pastoviai árengtos degalø sistemos(ISO 10088:2009)Pakeièia LST EN ISO 10088:2002G (36 Lt)LST ISO 3308:2000/A1:2010 enÁprastinis analizinis cigareèiø rûkymo árenginys. Apibrëþtys irstandartinës sàlygos. 1 keitinys (tapatus ISO 3308:2000/Amd.1:2009)XZ (7 Lt)LST ISO 3400:2003/A1:2010 enCigaretës. Alkaloidø nustatymas dûmø kondensatuose.Spektrometrinis metodas. 1 keitinys (tapatus ISO 3400:1997/Amd.1:2009)XZ (7 Lt)LST ISO 8454:2007/A1:2010 enCigaretës. Anglies monoksido nustatymas cigaretës garøfazës dûmuose. Nedispersinës infraraudonosiosspektroskopijos metodas. 1 keitinys (tapatus ISO 8454:2007/Amd.1:2009)XZ (7 Lt)Parengë Dalia Reginienë13


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAINetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 1 ELEKTRONIKALST EN 61073-1:2002 Optiniø skaidulø ir kabeliø mechaninës sandûros ir lydytiniø LST EN 61073-1:2009sandûrø apsaugai. 1 dalis. Bendrasis rûðinis apraðas (IEC 61073-1:1999)LST EN 61076-5:2002 Jungtys, naudojamos nuolatinës srovës ir þemadaþnëse –analoginëse bei skaitmeninëse sparèiojo duomenø apdorojimo sistemose. 5 dalis.Ávertintos kokybës lizdai su eilëmis iðdëstytais kontaktais „in-line“ tipo korpusams.Atskirasis rûðinis apraðas (IEC 61076-5:2001)LST EN 61076-6:2004 Elektroninës árangos jungtys. 6 dalis. Kontaktai kaip atskiros –dalys. Atskirasis rûðinis apraðas (IEC 61076-6:2004)LST EN 61300-2-2:2003 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji komponentai. LST EN 61300-2-2:2009Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 2-2 dalis. Bandymai. Sukabinimoilgaamþiðkumas (IEC 61300-2-2:2003)LST EN 61300-3-34:2003 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-3-34:2009komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 3-34 dalis. Tyrimaiir matavimai. Atsitiktinai sujungtø jungèiø porø silpninimas (IEC 61300-3-34:2001)LST EN 61937-1:2004 Skaitmeninis garsas. Netiesine impulsine kodine LST EN 61937-1:2007moduliacija (IKM) koduotø skaitmeniniø garso srautø sàsaja pagal IEC 60958.1 dalis. Bendrieji dalykai (IEC 61937-1:2003)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST CLC/TS 61643-12:2006 Þemaátampiai apsaugos nuo virðátampiø átaisai. LST CLC/TS 61643-12:201012 dalis. Apsaugos nuo virðátampiø átaisai, jungiami prie þemosios átampos tiekimosistemø. Parinkimo ir taikymo principai (IEC 61643-12:2002, modifikuotas)LST EN 60086-2+A1:2002/A2:2004 Pirminës baterijos. 2 dalis. Fizinës ir elektrinës LST EN 60086-2:2007charakteristikos (IEC 60086-2:2000/A2:2004)LST EN 60598-2-3+A1+AC:1999 en, LST EN 60598-2-3+A1+AC:2000 lt, LST EN 60598-2-3:2003LST EN 60598-2-3+A1+AC:2000/A2:2002 en Ðviestuvai. 2 dalis. Ypatingiejireikalavimai. 3 skyrius. Keliø ir gatviø ðviestuvai (IEC 60598-2-3:1993)LST EN 60745-2-14:2004, LST EN 60745-2-14:2004/A1:2007, LST EN 60745-2-14:2010LST EN 60745-2-14:2004/A11:2007 Rankiniai elektriniai varikliniai árankiai.Sauga. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami obliams(IEC 60745-2-14:2003, modifikuotas)LST EN 61340-3-2:2003 Elektrostatika. 3-2 dalis. Elektrostatiniø reiðkiniø LST EN 61340-3-2:2007modeliavimo metodai. Maðinos modelis (MM). Komponentø bandymas(IEC 61340-3-2:2002)TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAILST ISO 927:2003 Prieskoniai ir pagardai. Paðaliniø medþiagø kiekio nustatymas LST EN ISO 927:2010(tapatus ISO 927:1982)TK 7 DANGOSLST EN ISO 7579:2002 Daþikliai. Tirpumo organiniuose tirpikliuose nustatymas. LST EN ISO 7579:2010Gravimetrinis metodas (ISO 7579:1990)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 61000-4-1:2001 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-1 dalis. LST EN 61000-4-1:2007Bandymø ir matavimo priemonës. IEC 61000-4 standartø apþvalga(IEC 61000-4-1:2000)TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAILST EN 12271:2007/P:2007 Pavirðiaus apdorojimas. ReikalavimaiLST EN 12271:2007/P:201014


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 17 MEDIENALST EN 14342:2005 en, LST EN 14342:2006 lt, LST EN 14342:2005/AC:2007 en LST EN 14342:2005+A1:2008Medinës grindys. Charakteristikos, atitikties ávertinimas ir þenklinimasLST EN 338:2004 Statybinë mediena. Stiprumo klasës LST EN 338:2010TK 18 TELEKOMUNIKACIJOSLST EN 61300-3-10:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-3-10:2007komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 3-10 dalis.Tyrimai ir matavimai. Kalibro iðlaikymo jëga (IEC 61300-3-10:1995)LST EN 61300-3-12:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-3-2:2009komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 3-12 dalis.Tyrimai ir matavimai. Silpninimo priklausomybë nuo poliarizacijos vienmodëjeoptinëje skaiduloje. Matricinio skaièiavimo metodas (IEC 61300-3-12:1997)LST EN 61300-3-2:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-3-2:2009komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 3-2 dalis.Tyrimai ir matavimai. Silpninimo priklausomybë nuo poliarizacijos vienmodþiameskaidulinës optikos átaise (IEC 61300-3-2:1999)TK 19 BETONAS IR GELÞBETONISLST EN 1367-2:2001 Uþpildø ðiluminiø savybiø ir atsparumo atmosferos poveikiams LST EN 1367-2:2010nustatymo metodai. 2 dalis. Magnio sulfato metodasLST EN 480-13:2003 Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo LST EN 480-13:2010metodai. 13 dalis. Standartinis mûro skiedinys skiedinio ámaiðiniams priedams bandytiTK 21 TEKSTILËLST EN ISO 105-J03:2000 Tekstilë. Nusidaþymo atsparumo nustatymas. J03 dalis.Spalvos skirtumø apskaièiavimas (ISO 105-J03:1995 su technine pataisa 1:1996)LST EN ISO 105-J03:2010TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST EN 13501-1:2007 Statybos gaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagaldegumà. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako á ugná bandymø duomenisLST EN 13501-2:2008 Statybos gaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagaldegumà. 2 dalis. Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymø duomenis,iðskyrus ventiliacijos árangàLST EN 13501-3:2006, LST EN 13501-3:2006/P:2008 Statybos gaminiø ir statinioelementø klasifikavimas pagal atsparumà ugniai. 3 dalis. Klasifikavimas pagalpastatø eksploatavimo árenginiuose naudojamø gaminiø ir elementø atsparumougniai bandymø duomenis: ugniai atsparûs kanalai ir prieðgaisrinës sklendësLST EN 13501-4:2007, LST EN 13501-4:2007/P:2009 Statybos gaminiø ir statinioelementø klasifikavimas pagal atsparumà ugniai. 4 dalis. Klasifikavimas pagaldûmø kontrolës sistemø komponentø atsparumo ugniai bandymø duomenisLST EN 13501-5:2006 en, LST EN 13501-5:2006+AC:2007 lt,LST EN 13501-5:2006/AC:2008 en, LST EN 13501-5:2006/P:2008 en Statybosgaminiø ir statinio elementø klasifikavimas pagal atsparumà ugniai. 5 dalis.Klasifikavimas pagal stogø iðorinio ugnies veikimo bandymø duomenisLST EN 13501-1:2007+A1:2010LST EN 13501-2:2008+A1:2010LST EN 13501-3:2006+A1:2010LST EN 13501-4:2007+A1:2010LST EN 13501-5:2006+A1:2010TK 28 DUJØ SISTEMOSLST EN 778:1999, LST EN 778:1999/A1:2002 Ne daugiau kaip 70 kW ðilumos LST EN 778:2010átëkio, pagal maþàjà ðilumingumo vertæ, buitiniai dujø priverstinës konvekcijospatalpø oro ðildytuvai be ventiliatoriaus orui tiekti ir (ar) degimo produktams ðalintiLST EN ISO 12213-1:2005 Gamtinës dujos. Spûdos faktoriaus skaièiavimas. LST EN ISO 12213-1:20101 dalis. Ávadas ir nurodymai (ISO 12213-1:1997)LST EN ISO 12213-2:2005 Gamtinës dujos. Spûdos faktoriaus skaièiavimas. LST EN ISO 12213-2:20102 dalis. Skaièiavimas naudojant molinës sudëties analizæ (ISO 12213-2:1997)LST EN ISO 12213-3:2005 Gamtinës dujos. Spûdos faktoriaus skaièiavimas. LST EN ISO 12213-3:20103 dalis. Skaièiavimas naudojant fizikines charakteristikas (ISO 12213-3:1997)15


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 32 SVEIKATALST EN 1276:1999 Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos LST EN 1276:2010tyrimas cheminiø dezinfekantø ir antiseptikø, naudojamø maisto produktø gamyboje,pramonëje, buityje ir visuomeniniuose pastatuose, baktericidiniam aktyvumui ávertinti.Tyrimo metodai ir reikalavimai (2 fazë, 1 pakopa)LST EN 13544-2:2002 Kvëpavimo terapijos áranga. 2 dalis. Vamzdþiai ir jungtys LST EN 13544-2:2002+A1:2010LST EN 13544-3:2002 Kvëpavimo terapijos áranga. 3 dalis. Oro tiekimo átaisai LST EN 13544-3:2002+A1:2010LST EN 1639:2004 Odontologija. Medicinos priemonës dantims gydyti. Instrumentai LST EN 1639:2010LST EN 1640:2004 Odontologija. Medicinos priemonës dantims gydyti. Áranga LST EN 1640:2010LST EN 1641:2004 Odontologija. Medicinos priemonës dantims gydyti. Medþiagos LST EN 1641:2010LST EN 1642:2004 Odontologija. Medicinos priemonës dantims gydyti. Dantø LST EN 1642:2010implantataiLST EN 60601-2-9+AC:2000 en, LST EN 60601-2-9+AC:2006 lt Elektrinë medicinos –áranga. 2 dalis. Specialieji saugos reikalavimai spindulinëje terapijoje naudojamiemspaciento dozimetrams su elektriðkai prijungtais spinduliuotës detektoriais(IEC 60601-2-9:1996)LST EN ISO 14161:2002 Sveikatos prieþiûros gaminiø sterilizavimas. Biologiniai LST EN ISO 14161:2010indikatoriai. Nurodymai, kaip atrinkti, naudoti ir aiðkinti rezultatus (ISO 14161:2000)LST EN ISO 14937:2002, LST EN ISO 14937:2002/AC:2004, LST EN ISO 14937:2010LST EN ISO 14937:2002/AC:2005 Sveikatos prieþiûros gaminiø sterilizavimas.Bendrieji sterilizuojanèiojo veiksnio apibûdinimo ir medicinos priemoniø sterilizavimoproceso gerinimo, patvirtinimo ir einamojo tikrinimo reikalavimai (ISO 14937:2000)LST EN ISO 21649:2006 Medicininiai neadatiniai injektoriai. Reikalavimai ir LST EN ISO 21649:2010bandymo metodai (ISO 21649:2006)LST EN ISO 4049:2002 Odontologija. Polimerinës plombavimo, restauravimo ir LST EN ISO 4049:2010glaistymo medþiagos (ISO 4049:2000)LST EN ISO 7886-3:2005 Vienkartiniai sterilûs poodiniai ðvirkðtai. 3 dalis. LST EN ISO 7886-3:2010Saviblokiai ðvirkðtai, naudojami imunizavimui fiksuotomis dozëmis (ISO 7886-3:2005)LST EN ISO 7886-4:2007 Vienkartiniai sterilûs poodiniai ðvirkðtai. 4 dalis. LST EN ISO 7886-4:2010Ðvirkðtai su apsauga nuo pakartotinio naudojimo (ISO 7886-4:2006)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 13061:2002 Apsauginë apranga. Futbolininkø blauzdos apsaugai. LST EN 13061:2010Reikalavimai ir bandymo metodaiTK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOSLST EN 1991-1-4:2005/AC:2009 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis.Bendrieji poveikiai. Vëjo poveikiaiLST EN 1991-1-4:2005/AC:2010TK 39 APSAUGALST EN 60086-1:2002 Pirminës baterijos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai LST EN 60086-1:2007(IEC 60086-1:2000)LST EN 60086-2+A1:2002 Pirminës baterijos. 2 dalis. Fizinës ir elektrinës LST EN 60086-2:2007charakteristikos (IEC 60086-2:2000+A1:2001)TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN ISO 2560:2006 Suvirinimo medþiagos. Glaistytieji nelegiruotøjø ir LST EN ISO 2560:2010smulkiagrûdþiø plienø rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija(ISO 2560:2002)TK 42 PAKAVIMASLST EN ISO 445:2004 en, LST EN ISO 445:2006 lt Kroviniø padëklai. Þodynas LST EN ISO 445:2010(ISO 445:1996)16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 61558-2-1:2000 en, LST EN 61558-2-1:2005 lt Galios transformatoriø, LST EN 61558-2-1:2007elektros maitinimo blokø ir panaðiø árenginiø sauga. 2-1 dalis. Ypatingiejireikalavimai, keliami bendrosios paskirties skiriamiesiems transformatoriams(IEC 61558-2-1:1997)LST EN 61558-2-2+AC:2000 Galios transformatoriø, elektros maitinimo blokø LST EN 61558-2-2:2007ir panaðiø árenginiø sauga. 2-2 dalis. Valdymo transformatoriø ypatingiejireikalavimai (IEC 61558-2-2:1997+AC:1998)LST EN 62056-53:2003 Elektros matavimas. Skaitiklio rodmenø, tarifo ir apkrovos LST EN 62056-53:2007valdymo duomenø mainai. 53 dalis. Taikomasis COSEM lygmuo (IEC 62056-53:2002)TK 49 LIEJININKYSTËLST EN 485-1:2008 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Lakðtai, juostos ir plokðtës. 1 dalis.Kontrolës ir tiekimo techninës sàlygosLST EN 485-1:2008+A1:2010TK 52 AKIØ OPTIKALST EN ISO 11980:2000 Oftalmologinë optika. Kontaktiniai læðiai ir jø prieþiûros LST EN ISO 11980:2010priemonës. Klinikiniø tyrimø vadovas (ISO 11980:1997)LST EN ISO 8612:2002 Oftalmologiniai prietaisai. Tonometrai (ISO 8612:2001) LST EN ISO 8612:2010TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN ISO 15156-1:2002, LST EN ISO 15156-1:2002/AC:2006 Naftos ir gamtiniø LST EN ISO 15156-1:2010dujø pramonë. Medþiagos, naudojamos H 2 S aplinkoje naftos ir dujø gavyboje. 1 dalis.Bendrieji trûkiui atspariø medþiagø atrankos principai (ISO 15156-1:2001)LST EN ISO 15156-2:2004, LST EN ISO 15156-2:2004/AC:2006 Naftos, naftos LST EN ISO 15156-2:2010chemijos ir gamtiniø dujø pramonë. Medþiagos, naudojamos H 2 S aplinkojenaftos ir dujø gavyboje. 2 dalis. Atsparûs trûkinëjimui angliniai ir maþai legiruotiplienai. Lietojo ketaus naudojimas (ISO 15156-2:2003)LST EN ISO 15156-3:2004, LST EN ISO 15156-3:2004/AC:2006 Naftos, naftos LST EN ISO 15156-3:2010chemijos ir gamtiniø dujø pramonë. Medþiagos, naudojamos H 2 S aplinkoje naftosir dujø gavyboje. 3 dalis. Atsparûs trûkinëjimui AKL (atsparûs korozijai lydiniai)ir kiti lydiniai (ISO 15156-3:2003)TK 57 TRÀÐOSLST CEN/TS 15749:2008 Tràðos. Sulfatø kiekio nustatymas taikant tris skirtingus LST EN 15749:2010metodusLST CEN/TS 15750:2008 Tràðos. Visuminio azoto nustatymas tràðose, turinèiose LST EN 15750:2010azoto tik kaip nitratinis, amoniakinis ir karbamidinis azotas, dviem skirtingaismetodaisTK 60 LANGAI IR DURYSLST L 1514:2004 Langai ir áëjimo durys. Gaminio standartas LST EN 14351-1:2006TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST EN ISO 13479:2002 Poliolefininiai vamzdþiai skysèiams perduoti. Atsparumo LST EN ISO 13479:2010átrûkio didëjimui nustatymas. Lëto átrûkio didëjimo ápjautuose vamzdþiuosebandymo metodas (ápjovos metodas) (ISO 13479:1997)TK 68 PLASTIKAILST EN ISO 11357-1:2000 Plastikai. Diferencinë skenuojamoji kalorimetrija (DSC). LST EN ISO 11357-1:20101 dalis. Bendrieji principai (ISO 11357-1:1997)LST EN ISO 1402:2001 Guminës ir plastikinës þarnos ir jø rinkiniai. Hidrostatinis LST EN ISO 1402:2010bandymas (ISO 1402:1994)LST EN ISO 21627-1:2004 Plastikai. Epoksidinës dervos. Chloro kiekio nustatymas. LST EN ISO 21627-1:20101 dalis. Neorganinis chloras (ISO 21627-1:2002)17


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaLST EN ISO 21627-2:2004 Plastikai. Epoksidinës dervos. Chloro kiekio nustatymas. LST EN ISO 21627-2:20102 dalis. Lengvai besimuilinanèio chloro nustatymas (ISO 21627-2:2002)LST EN ISO 21627-3:2004 Plastikai. Epoksidinës dervos. Chloro kiekio nustatymas. LST EN ISO 21627-3:20103 dalis. Suminis chloras (ISO 21627-3:2002)LST EN ISO 8031:1999 Gumos ir plastikø þarnos ir jø rinkiniai. Elektrinës varþos LST EN ISO 8031:2010nustatymas (ISO 8031:1993)TK 71 KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS ATGAUTASIS KURASLST CEN/TS 14774-1:2005 en, LST CEN/TS 14774-1:2005/P:2007 en, LST EN 14774-1:2010LST CEN/TS 14774-1:2007 lt Kietasis biokuras. Drëgmës nustatymo metodai.Dþiovinimo krosnyje metodas. 1 dalis. Visuminë drëgmë. Pamatinis metodasLST CEN/TS 14774-2:2006 en, LST CEN/TS 14774-2:2006/P:2007 en, LST EN 14774-2:2010LST CEN/TS 14774-2:2007 lt Kietasis biokuras. Drëgmës nustatymo metodai.Dþiovinimo krosnyje metodas. 2 dalis. Visuminë drëgmë. Supaprastintas metodasLST CEN/TS 14774-3:2005, LST CEN/TS 14774-3:2005/P:2007 Kietasis biokuras. LST EN 14774-3:2010Drëgmës nustatymo metodai. Dþiovinimo krosnyje metodas. 3 dalis. Bendrosiosanalizës ëminio drëgmëLST CEN/TS 14961:2006 Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir klasës LST EN 14961-1:2010LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST EN 13890:2003 Darbo vietos oras. Ore sklandanèiose dalelëse metalø ir LST EN 13890:2010nemetalø matavimo metodikos. Reikalavimai ir bandymo metodaiLST EN 60445:2001 Þmogaus ir maðinos sàsajos pagrindiniai ir saugos principai, LST EN 60445:2007þenklinimas ir identifikavimas. Árenginiø iðvadø ir tam tikru bûdu paþymëtø laidøgnybtø identifikavimas, áskaitant bendràsias raidinës skaitmeninës sistemos taisykles(IEC 60445:1999)LST EN ISO 10088:2002 Maþieji laivai. Pastoviai árengtos kuro sistemos ir átvirtinti LST EN ISO 10088:2010kuro bakai (ISO 10088:2001)LST L ENV 14232:2004 Modernioji techninë keramika. Terminai, apibrëþtys ir LST EN 14232:2010santrumposParengë Dalia Reginienë* * *Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2010-03-05 posëdþio protokolasNr. TKP-7) nuo 2010 m. geguþës 3 d. skelbiamas netekusiu galios ðis Lietuvos standartas.Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaLST TK 31 AKUSTIKALST ISO 2041:2004 (lt) Virpesiai ir smûgiai. Terminai irapibrëþimai (tapatus ISO 2041:1990)Rekomenduojama taikyti ISO 2041:2009Parengë Aldona Burvienë18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3SIÛLOMA SKELBTI NETEKSIANÈIAISGALIOS LIETUVOS STANDARTUSLietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2010 m. vasario 26 d. posëdþioprotokolas Nr. TKP-6) siûloma skelbti neteksianèiais galios ðiuos Lietuvos standartus.Lietuvos standarto þymuo,leidimo metai ir antraðtëLST 1907:2004 Suðaldyta þuvis.Rekomenduojami tarptautinës praktikosnuostatai (CAC/RCP 16:1978)LST 1906:2004 Rûkyta þuvis.Rekomenduojami tarptautinës praktikosnuostatai (CAC/RCP 25:1979)LST 1908:2004 Sûdyta þuvis.Rekomenduojami tarptautinës praktikosnuostatai (CAC/RCP 26:1979)Siûlymo pagrindasVadovaujantis 2004 m. balandþio 29 d. EuroposParlamento ir Tarybos reglamentu (EB)Nr. 853/2004, nustatanèiu konkreèius gyvûninëskilmës maisto produktø higienos reikalavimus,2004 m. balandþio 29 d. Europos Parlamento irTarybos reglamentu (EB) Nr. 854/2004,nustatanèiu specialiàsias gyvûninës kilmësproduktø, skirtø vartoti þmonëms, valstybinëskontrolës taisykles, ir Valstybinës maisto irveterinarijos tarnybos 2004 m. spalio 21 d.direktoriaus ásakymu Nr. B1-918 Dël gyvuliniøproduktø, skirtø þmoniø maistui, gamybos, tiekimoá rinkà ir importo reikalavimø patvirtinimo(Þin., 2004, Nr. 161-5904)Informacijà teikiantisDepartamento darbuotojas(v., pavardë, tel.,el. p. adresas)Povilas Beiðys,tel. (8~5) 279 11 34,el. p. povilas.beisys@lsd.ltDël iðsamesnës informacijos praðom kreiptis á nurodytà Departamento darbuotojà. Pagrástas pastabas irpasiûlymus dël siûlomø skelbti neteksianèiais galios Lietuvos standartø praðom siøsti á Lietuvos standartizacijosdepartamentà elektroniniu paðtu dalia.reginiene@lsd.lt, faksu (8~5) 212 52 62 arba paðtu (T. Kosciuðkosg. 30, LT-01100 Vilnius) iki 2010 m. birþelio 1 d. Jei iki nurodytos datos nebus gauta pastabø, Lietuvosstandartai nuo 2010 m. rugpjûèio 2 d. bus skelbiami netekusiais galios.Parengë Povilas Beiðys19


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØBEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOSDEPARTAMENTAS GAVO VASARIO MËN.TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAIISO/CASCO ISO/IEC 17043:2010Conformity assessment - General requirements forproficiency testingISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 14165-133:2010Information technology - Fibre Channel - Part 133:Switch Fabric-3 (FC-SW-3)ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 14543-5-1:2010Information technology - Home electronic system(HES) architecture - Part 5-1: Intelligent grouping andresource sharing for Class 2 and Class 3 - CoreprotocolISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 14543-5-22:2010Information technology - Home electronic system(HES) architecture - Part 5-22: Intelligent groupingand resource sharing for HES Class 2 and Class 3 -Application profile - File profileISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 9798-2:2008/Cor 1:2010Information technology - Security techniques - Entityauthentication - Part 2: Mechanisms using symmetricencipherment algorithms - Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27003:2010Information technology - Security techniques -Information security management systemimplementation guidanceISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-4:2004/Cor 7:2010Information technology - Coding of audio-visual objects- Part 4: Conformance testing - TechnicalCorrigendum 7ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 14:2009/Cor 1:2010Information technology - Coding of audio-visual objects- Part 5: Reference software - Amendment 14: OpenFont Format reference software - TechnicalCorrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15938-12:2008/Cor 2:2010Information technology - Multimedia contentdescription interface - Part 12: Query format -Technical Corrigendum 2ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 14662:2010Information technology - Open-edi reference modelISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-2:2005/Cor 2:2010Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Models - Part 2: -Technical Corrigendum 2ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 12139-1:2009/Cor 1:2010Information technology - Telecommunications andinformation exchange between systems - Powerlinecommunication (PLC) - High speed PLC mediumaccess control (MAC) and physical layer (PHY) -Part 1: General requirements - TechnicalCorrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 24744:2007/Amd 1:2010Software Engineering - Metamodel for DevelopmentMethodologies - Amendment 1: NotationISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TR 18018:2010Information technology - Systems and softwareengineering - Guide for configuration managementtool capabilitiesISO/TC 10/SC 10 ISO 15519-1:2010Specification for diagrams for process industry - Part 1:General rulesISO/TC 106/SC 4 ISO 7885:2010Dentistry - Sterile injection needles for single useISO/TC 110/SC 2 ISO/TR 29944:2010Powered industrial trucks and tractors - Brakeperformance - Determination of measurementproceduresISO/TC 119/SC 4 ISO 3907:2009Hardmetals - Determination of total carbon -Gravimetric methodISO/TC 119/SC 4 ISO 26482:2010Hardmetals - Determination of lead and cadmiumcontentISO/TC 150/SC 1 ISO 6474-1:2010Implants for surgery - Ceramic materials - Part 1:Ceramic materials based on high purity aluminaISO/TC 150/SC 6 ISO 14708-5:2010Implants for surgery - Active implantable medicaldevices - Part 5: Circulatory support devicesISO/TC 153/SC 1 ISO 10497:2010Testing of valves - Fire type-testing requirementsISO/TC 159/SC 3 ISO/TR 7250-2:2010Basic human body measurements for technologicaldesign - Part 2: Statistical summaries of bodymeasurements from individual ISO populationsISO/TC 164/SC 1 ISO 26203-1:2010Metallic materials - Tensile testing at high strain rates -Part 1: Elastic-bar-type systemsISO/TC 17/SC 1 ISO 17054:2010Routine method for analysis of high alloy steel byX-ray fluorescence spectrometry (XRF) by using anear-by techniqueISO/TC 184/SC 4 ISO 22745-1:2010Industrial automation systems and integration - Opentechnical dictionaries and their application to masterdata - Part 1: Overview and fundamental principlesISO/TC 184/SC 4 ISO 22745-2:2010Industrial automation systems and integration - Opentechnical dictionaries and their application to masterdata - Part 2: VocabularyISO/TC 184/SC 4 ISO 22745-11:2010Industrial automation systems and integration - Opentechnical dictionaries and their application to masterdata - Part 11: Guidelines for the formulation ofterminology20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ISO/TC 184/SC 4 ISO 22745-20:2010Industrial automation systems and integration - Opentechnical dictionaries and their application to masterdata - Part 20: Procedures for the maintenance of anopen technical dictionaryISO/TC 192 ISO 26382:2010Cogeneration systems - Technical declarations forplanning, evaluation and procurementISO/TC 194 ISO 10993-16:2010Biological evaluation of medical devices - Part 16:Toxicokinetic study design for degradation productsand leachablesISO/TC 197 ISO 16110-2:2010Hydrogen generators using fuel processingtechnologies - Part 2: Test methods for performanceISO/TC 201/SC 5 ISO 29081:2010Surface chemical analysis - Auger electronspectroscopy - Reporting of methods used for chargecontrol and charge correctionISO/TC 204 ISO/TS 13141:2010Electronic fee collection - Localisation augmentationcommunication for autonomous systemsISO/TC 215 ISO/TS 21547:2010Health informatics - Security requirements forarchiving of electronic health records - PrinciplesISO/TC 215 ISO/TR 21548:2010Health informatics - Security requirements forarchiving of electronic health records - GuidelinesISO/TC 217 ISO/TR 24475:2010Cosmetics - Good Manufacturing Practices - Generaltraining documentISO/TC 22/SC 2 ISO 7628:2010Road vehicles - Thermoplastics tubing for air brakingsystemsISO/TC 22/SC 22 ISO 7117:2010Motorcycles - Measurement method for determiningmaximum speedISO/TC 28 ISO 3924:2010Petroleum products - Determination of boiling rangedistribution - Gas chromatography methodISO/TC 29/SC 8 ISO 28238:2010Compression and injection moulds - Components forgating systemsISO/TC 29/SC 9 ISO 10911:2010Solid hardmetal end mills with cylindrical shank -DimensionsISO/TC 34/SC 5 ISO 17678:2010Milk and milk products - Determination of milk fat purityby gas chromatographic analysis of triglycerides(Reference method)ISO/TC 34/SC 5 ISO 27205:2010Fermented milk products - Bacterial starter cultures -Standard of identityISO/TC 35/SC 9 ISO 16053:2010Paints and varnishes - Coating materials and coatingsystems for exterior wood - Natural weathering testISO/TC 44/SC 3 ISO 14341:2010Welding consumables - Wire electrodes and welddeposits for gas shielded metal arc welding of nonalloy and fine grain steels - ClassificationISO/TC 44/SC 3 ISO 14344:2010Welding consumables - Procurement of filler materialsand fluxesISO/TC 44/SC 8 ISO 7289:2010Gas welding equipment - Quick-action couplings withshut-off valves for welding, cutting and allied processesISO/TC 45/SC 1 ISO 1436:2009/Cor 1:2010Rubber hoses and hose assemblies - Wire-braidreinforcedhydraulic types for oil-based or waterbasedfluids - Specification - Technical Corrigendum 1ISO/TC 45/SC 2 ISO 23794:2010Rubber, vulcanized or thermoplastic - Abrasion testing- GuidanceISO/TC 45/SC 2 ISO/TR 12134:2010Rubber - Estimation of uncertainty for test methods -Non-functional parametersISO/TC 45/SC 4 ISO 2440:1997/Amd 1:2010Flexible and rigid cellular polymeric materials -Accelerated ageing tests - Amendment 1ISO/TC 54 ISO ISO 14715:2010:2010Oil of thyme containing thymol, Spanish type [Thymuszygis (Loefl.) L.]ISO/TC 6/SC 5 ISO 5351:2010Pulps - Determination of limiting viscosity number incupri-ethylenediamine (CED) solutionISO/TC 61/SC 11 ISO 11339:2010Adhesives - T-peel test for flexible-to-flexible bondedassembliesISO/TC 61/SC 11 ISO 25179:2010Adhesives - Determination of the solubility of watersolubleor alkali-soluble pressure-sensitive adhesivesISO/TC 74 ISO 29581-2:2010Cement - Test methods - Part 2: Chemical analysis byX-ray fluorescenceISO/TC 76 ISO 28620:2010Medical devices - Non-electrically driven portableinfusion devicesISO/TC 79/SC 11 ISO 25902-2:2010Titanium pipes and tubes - Non-destructive testing -Part 2: Ultrasonic testing for the detection of longitudinalimperfectionsISO/TC 79/SC 2 ISO 2135:2010Anodizing of aluminium and its alloys - Acceleratedtest of light fastness of coloured anodic oxidationcoatings using artificial lightISO/TC 79/SC 2 ISO 10074:2010Anodizing of aluminium and its alloys - Specificationfor hard anodic oxidation coatings on aluminium andits alloysISO/TC 8/SC 1 ISO 15370:2010Ships and marine technology - Low-location lighting(LLL) on passenger ships - ArrangementISO/TC 91 ISO 2871-1:2010Surface active agents - Detergents - Determination ofcationic-active matter content - Part 1: High-molecularmasscationic-active matterISO/TC 91 ISO 2871-2:2010Surface active agents - Detergents - Determination ofcationic-active matter content - Part 2: Cationic-activematter of low molecular mass (between 200 and 500)IULTCS ISO 17234-1:2010Leather - Chemical tests for the determination of certainazo colorants in dyed leathers - Part 1: Determinationof certain aromatic amines derived from azo colorants21


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAITC 2 IEC 60034-1:2010Rotating electrical machines - Part 1: Rating andperformanceTC 9 IEC 62497-1:2010Railway applications - Insulation coordination - Part 1:Basic requirements - Clearances and creepagedistances for all electrical and electronic equipmentTC 9 IEC 62497-2:2010Railway applications - Insulation coordination - Part 2:Overvoltages and related protectionTC 23 IEC 61008-1:2010Residual current operated circuit-breakers withoutintegral overcurrent protection for household andsimilar uses (RCCBs) - Part 1: General rulesTC 23 IEC 61009-1:2010Residual current operated circuit-breakers withintegral overcurrent protection for household andsimilar uses (RCBOs) - Part 1: General rulesTC 31 IEC 60079-25:2010Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safeelectrical systemsTC 32 IEC 60691-am2:2010Amendment 2 - Thermal-links - Requirements andapplication guideTC 34 IEC 60081-am4:2010Amendment 4 - Double-capped fluorescent lamps -Performance specificationsTC 34 IEC 60598-2-20:2010Luminaires - Part 2-20: Particular requirements -Lighting chainsTC 34 IEC 61549-am2:2010Amendment 2 - Miscellaneous lampsTC 34 IEC/TR 61341:2010Method of measurement of centre beam intensity andbeam angle(s) of reflector lampsTC 46 IEC 62562:2010Cavity resonator method to measure the complexpermittivity of low-loss dielectric platesTC 47 IEC 60191-6-19:2010Mechanical standardization of semiconductor devices- Part 6-19: Measurement methods of the packagewarpage at elevated temperature and the maximumpermissible warpageTC 47 IEC 60747-14-5:2010Semiconductor devices - Part 14-5: Semiconductorsensors - PN-junction semiconductor temperature sensorTC 55 IEC 60317-15-am1:2010Amendment 1 - Specifications for particular types ofwinding wires - Part 15: Polyesterimide enamelledround aluminium wire, class 180TC 55 IEC 60317-18:2010Specifications for particular types of winding wires -Part 18: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copperwire, class 120TC 55 IEC 60317-22:2010Specifications for particular types of winding wires -Part 22: Polyester or polyesterimide enamelled roundcopper wire overcoated with polyamide, class 180TC 55 IEC 60317-42-am1:2010Amendment 1 - Specifications for particular types ofwinding wires - Part 42: Polyester-amide-imideenamelled round copper wire, class 20022TC 59 IEC 60456:2010Clothes washing machines for household use - Methodsfor measuring the performanceTC 59 IEC 60704-1:2010Household and similar electrical appliances - Test codefor the determination of airborne acoustical noise -Part 1: General requirementsTC 61 IEC 60335-2-24:2010Household and similar electrical appliances - Safety -Part 2-24: Particular requirements for refrigeratingappliances, ice-cream appliances and ice makersTC 61 IEC 60335-2-89:2010Household and similar electrical appliances - Safety -Part 2-89: Particular requirements for commercialrefrigerating appliances with an incorporated orremote refrigerant unit or compressorTC 65 IEC 62439-1:2010Industrial communication networks - High availabilityautomation networks - Part 1: General concepts andcalculation methodsTC 65 IEC 62439-3:2010Industrial communication networks - High availabilityautomation networks - Part 3: Parallel RedundancyProtocol (PRP) and High-availability SeamlessRedundancy (HSR)TC 65 IEC/TR 62541-1:2010Unified Architecture - Part 1: Overview and ConceptsTC 65 IEC/TR 62541-2:2010Unified Architecture - Part 2: Security ModelTC 78 IEC 60832-1:2010Live working - Insulating sticks and attachable devices- Part 1: Insulating sticksTC 78 IEC 60832-2:2010Live working - Insulating sticks and attachable devices- Part 2: Part 2: Attachables devicesTC 80 IEC 61097-14:2010Global maritime distress and safety system(GMDSS) - Part 14: AIS search and rescue transmitter(AIS-SART) - Operational and performancerequirements, methods of testing and required testresultsTC 80 IEC 62616:2010Maritime navigation and radiocommunicationequipment and systems - Bridge navigational watchalarm system (BNWAS)TC 86 IEC 61280-2-3:2010Fibre optic communication subsystem tets procedures- Part 2-3: Digital systems - Jitter and wandermeasurementsTC 86 IEC 62077:2010Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Fibre optic circulators - GenericspecificationTC 86 IEC/TR 61292-6:2010Optical amplifiers - Part 6: Distributed RamanamplificationTC 111 IEC/TR 62476:2010Guidance for evaluation of product with respect tosubstance-use restrictions in electrical and electronicproducts


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ASD/ELEC EN 2240-011:2010Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 011:Lamp, code 85 - Product standardASD/ELEC EN 2240-012:2010Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 012:Lamp, code 95 - Product standardASD/ELEC EN 2240-013:2010Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 013:Lamp, code 301 - Product standardASD/ELEC EN 2240-014:2010Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 014:Lamp, code 303 - Product standardASD/ELEC EN 2240-015:2010Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 015:Lamp, code 304 - Product standardASD/ELEC EN 2240-016:2010Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 016:Lamp, code 305 - Product standardASD/ELEC EN 2240-017:2010Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 017:Lamp, code 306 - Product standardASD/ELEC EN 2240-018:2010Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 018:Lamp, code 307 - Product standardASD/ELEC EN 2240-019:2010Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 019:Lamp, code 308 - Product standardASD/ELEC EN 2240-020:2010Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 020:Lamp, code 311 - Product standardCEN/TC 107 EN 15632-2:2010District heating pipes - Pre-insulated flexible pipesystems - Part 2: Bonded plastic service pipes -Requirements and test methodsCEN/TC 107 EN 15632-3:2010District heating pipes - Pre-insulated flexible pipesystems - Part 3: Non bonded system with plasticservice pipes; requirements and test methodsCEN/TC 121 EN ISO 14344:2010Welding consumables - Procurement of filler materialsand fluxes (ISO 14344:2010)CEN/TC 127 EN 13238:2010Reaction to fire tests for building products -Conditioning procedures and general rules forselection of substratesCEN/TC 138 EN 1330-4:2010Non-destructive testing - Terminology - Part 4: Termsused in ultrasonic testingCEN/TC 138 EN 12668-1:2010Non-destructive testing - Characterization andverification of ultrasonic examination equipment -Part 1: InstrumentsCEN/TC 138 EN 12668-2:2010Non-destructive testing - Characterization andverification of ultrasonic examination equipment -Part 2: ProbesCEN/TC 143 EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010Machine tools - Safety - Sawing machines for coldmetalCEN/TC 143 EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010Safety of machine tools - Transfer and special-purposemachinesCEN/TC 15 EN 15869-1:2010Inland navigation vessels - Electrical shore connection,three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 1:General requirementsCEN/TC 15 EN 15869-2:2010Inland navigation vessels - Electrical shore connection,three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 2:Onshore unit, safety requirementsCEN/TC 15 EN 15869-3:2010Inland navigation vessels - Electrical shore connection,three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 3:On-board unit, safety requirementsCEN/TC 19 EN 590:2009+A1:2010Automotive fuels - Diesel - Requirements and testmethodsCEN/TC 19 EN ISO 3924:2010Petroleum products - Determination of boiling rangedistribution - Gas chromatography method(ISO 3924:2010)CEN/TC 193 EN 1464:2010Adhesives - Determination of peel resistance ofadhesive bonds - Floating roller methodCEN/TC 193 EN 14022:2010Structural Adhesives - Determination of the pot life(working life) of multi-component adhesivesCEN/TC 193 EN 14294:2010Adhesives for leather and footwear materials -Preparation of bonded test pieces by moulding-onprocessesCEN/TC 193 EN ISO 11339:2010Adhesives - T-peel test for flexible-to-flexible bondedassemblies (ISO 11339:2010)CEN/TC 193 EN 15416-3:2007+A1:2010Adhesives for load bearing timber structures otherthan phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3:Creep deformation test at cyclic climate conditionswith specimens loaded in bending shearCEN/TC 196 EN 14658:2005+A1:2010Continuous handling equipment and systems -General safety requirements for continuous handlingequipment for opencast lignite miningCEN/TC 206 EN ISO 10993-16:2010Biological evaluation of medical devices - Part 16:Toxicokinetic study design for degradation productsand leachables (ISO 10993-16:2010)CEN/TC 207 EN 15338:2007+A1:2010Hardware for furniture - Strength and durability ofextension elements and their componentsCEN/TC 249 EN ISO 2440:1999/A1:2010Flexible and rigid cellular polymeric materials -Accelerated ageing tests - Amendment 1(ISO 2440:1997/Amd 1:2010)CEN/TC 250 EN 1991-1-7:2006/AC:2010Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: Generalactions - Accidental actions23


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISCEN/TC 250 EN 1991-2:2003/AC:2010Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Trafficloads on bridgesCEN/TC 250 EN 1998-2:2005/AC:2010Eurocode 8 - Design of structures for earthquakeresistance - Part 2: BridgesCEN/TC 275 EN 15829:2010Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in currants,raisins, sultanas, mixed dried fruit and dried figs -HPLC method with immunoaffinity column cleanupand fluorescence detectionCEN/TC 275 EN 15835:2010Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cerealbased foods for infants and young children - HPLCmethod with immunoaffinity column cleanup andfluorescence detectionCEN/TC 275 EN 15842:2010Foodstuffs - Detection of food allergens - Generalconsiderations and validation of methodsCEN/TC 276 EN ISO 2871-1:2010Surface active agents - Detergents - Determination ofcationic-active matter content - Part 1: High-molecularmasscationic-active matter (ISO 2871-1:2010)CEN/TC 276 EN ISO 2871-2:2010Surface active agents - Detergents - Determination ofcationic-active matter content - Part 2: Cationic-activematter of low molecular mass (between 200 and 500)(ISO 2871-2:2010)CEN/TC 278 CEN ISO/TS 13141:2010Electronic fee collection - Localisation augmentationcommunication for autonomous systems(ISO/TS 13141:2010)CEN/TC 289 EN ISO 17234-1:2010Leather - Chemical tests for the determination of certainazo colorants in dyed leathers - Part 1: Determinationof certain aromatic amines derived from azo colorants(ISO 17234-1:2010)CEN/TC 302 EN ISO 17678:2010Milk and milk products - Determination of milk fat purityby gas chromatographic analysis of triglycerides(Reference method) (ISO 17678:2010)CEN/TC 318 CEN/TR 15996:2010Hydrometry - Measurement of snow water equivalentusing snow mass registration devicesCEN/TC 55 EN ISO 7885:2010Dentistry - Sterile injection needles for single use(ISO 7885:2010)CEN/TC 69 EN ISO 10497:2010Testing of valves - Fire type-testing requirements(ISO 10497:2010)CEN/TC 98 EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010Lifting platforms - Mast climbing work platformsCEN/WS EBE CWA 16093:2010Feasibility Study for a Global eBusiness InteroperabilityTest Bed (GITB)CEN/WS MLX CWA 15710:2010Metalex (Open XML Interchange Format for Legaland Legislative Resources)ECISS/TC 101 EN ISO 26203-1:2010Metallic materials - Tensile testing at high strain rates -Part 1: Elastic-bar-type systems (ISO 26203-1:2010)ECISS/TC 31 EN 10283:2010Corrosion resistant steel castings24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOSKOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.CENELEC EN 45502-2-3:2010Active implantable medical devices - Part 2-3:Particular requirements for cochlear and auditorybrainstem implant systemsCENELEC CLC/TR 50503:2010Guidelines for the inventory control, management,decontamination and/or disposal of electricalequipment and insulating liquids containing PCBsCLC/SC 64A HD 60364-5-551:2010Low-voltage electrical installations - Part 5-55:Selection and erection of electrical equipment - Otherequipment - Clause 551: Low-voltage generatingsets (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (CLAUSE 551))CLC/SC 9XB CLC/TS 50537-1:2010Railway applications - Mounted parts of thetraction transformer and cooling system - Part 1:HV bushing for traction transformersCLC/SC 9XB CLC/TS 50537-2:2010Railway applications - Mounted parts of the tractiontransformer and cooling system - Part 2: Pump forinsulating liquid for traction transformers and reactorsCLC/SC 9XB CLC/TS 50537-3:2010Railway applications - Mounted parts of thetraction transformer and cooling system - Part 3:Water pump for traction convertersCLC/SC 9XB CLC/TS 50537-4:2010Railway applications - Mounted parts of thetraction transformer and cooling system - Part 4:Gas and liquid actuated (Buchholz) relay forliquid immersed transformers and reactors withconservator for rail vehiclesCLC/SR 51 EN 62333-3:2010Noise suppression sheet for digital devices andequipment - Part 3: Characterization of parametersof noise suppression sheet (IEC 62333-3:2010)CLC/SR 56 EN 61907:2010Communication network dependabilityengineering (IEC 61907:2009)CLC/SR 57 EN 61850-6:2010Communication networks and systems for powerutility automation - Part 6: Configurationdescription language for communication inelectrical substations related to IEDsCLC/SR 57 CLC/TS 61850-80-1:2010Communication networks and systems for powerutility automation - Part 80-1: Guideline toexchanging information from a CDC-based datamodel using IEC 60870-5-101 or IEC 60870-5-104(IEC/TS 61850-80-1:2008)CLC/SR 86C EN 61280-1-4:2010Fibre optic communication subsystem testprocedures - Part 1-4: General communicationsubsystems - Light source encircled fluxmeasurement method (IEC 61280-1-4:2009)CLC/SR 86C EN 62148-15:2010Fibre optic active components and devices -Package and interface standards - Part 15:Discrete vertical cavity surface emitting laserpackages (IEC 62148-15:2009)CLC/TC 106X EN 50364:2010Limitation of human exposure to electromagneticfields from devices operating in the frequencyrange 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic ArticleSurveillance (EAS), Radio FrequencyIdentification (RFID) and similar applicationsCLC/TC 204 EN 50348:2010Stationary electrostatic application equipment fornon-ignitable liquid coating material - SafetyrequirementsCLC/TC 210 EN 61000-4-8:2010Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8:Testing and measurement techniques - Powerfrequency magnetic field immunity test(IEC 61000-4-8:2009)CLC/TC 34Z EN 62493:2010Assessment of lighting equipment related tohuman exposure to electromagnetic fields(IEC 62493:2009)CLC/TC 55 EN 60317-22:2004/A1:2010Specifications for particular types of windingwires - Part 22: Polyester or polyesterimideenamelled round copper wire overcoated withpolyamide, class 180CLC/TC 61 EN 60335-2-29:2004/A2:2010Household and similar electrical appliances -Safety - Part 2-29: Particular requirements forbattery chargers (IEC 60335-2-29:2002/A2:2009)CLC/TC 61 EN 60335-2-41:2003/A2:2010Household and similar electrical appliances -Safety - Part 2-41: Particular requirements forpumps (IEC 60335-2-41:2002/A2:2009)CLC/TC 64 HD 60364-5-551:2010Low-voltage electrical installations - Part 5-55:Selection and erection of electrical equipment -Other equipment - Clause 551: Low-voltagegenerating sets (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008(CLAUSE 551))CLC/TC 86BXA EN 50411-2-9:2010Fibre organisers and closures to be used in opticalfibre communications systems - Productspecifications - Part 2-9: Non-sealed closures for airblown fibre microduct cable, for category S & ACLC/TC 86BXA EN 61300-2-21:2010Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurement procedures- Part 2-21: Tests - Composite temperature/humiditycyclic test (IEC 61300-2-21:2009)CLC/TC 86BXA EN 61753-111-7:2010Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents performance standard - Part 111-7:Sealed closures for category A - Aerial(IEC 61753-111-7:2009)CLC/TC 86BXA EN 61753-111-8:2010Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents performance standard - Part 111-8:Sealed closures for category G - Ground(IEC 61753-111-8:2009)CLC/TC 86BXA EN 61753-111-9:2010Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents performance standard - Part 111-9:Sealed closures for category S - Subterranean(IEC 61753-111-9:2009)CLC/TC 9X CLC/TR 50542:2010Railway applications - Communication meansbetween safety equipment and man-machineinterfaces (MMI)25


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ETSI EN 300 119-3 V2.2.2 (2010-01)Environmental Engineering (EE); Europeantelecommunication standard for equipment practice;Part 3: Engineering requirements for miscellaneousracks and cabinetsETSI EN 300 220-1 V2.3.1 (2010-02)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radioequipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHzfrequency range with power levels ranging up to500 mW; Part 1: Technical characteristics and testmethodsETSI EN 300 220-2 V2.3.1 (2010-02)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radioequipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHzfrequency range with power levels ranging up to500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essentialrequirements under article 3.2 of the R&TTE DirectiveETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-02)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radioequipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHzand inductive loop systems in the frequency range9 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics andtest methodsETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-02)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radioequipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHzand inductive loop systems in the frequency range9 kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN covering theessential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirectiveETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Technical characteristics and methodsof measurement for equipment for generation,transmission and reception of Digital Selective Calling(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobileservice; Part 1: Common requirementsETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Technical characteristics and methodsof measurement for equipment for generation,transmission and reception of Digital Selective Calling(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobileservice; Part 2: Class A/B DSCETSI EN 300 338-3 V1.1.1 (2010-02)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Technical characteristics and methodsof measurement for equipment for generation,transmission and reception of Digital Selective Calling(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobileservice; Part 3: Class D DSCETSI EN 300 338-4 V1.1.1 (2010-02)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Technical characteristics and methodsof measurement for equipment for generation,transmission and reception of Digital Selective Calling(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobileservice; Part 4: Class E DSCETSI EN 301 649 V2.1.1 (2010-02)Digital Enhanced Cordless Telecommunications(DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS)26ETSI EN 302 208-1 V1.3.1 (2010-02)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Radio Frequency IdentificationEquipment operating in the band 865 MHz to 868 MHzwith power levels up to 2 W; Part 1: Technicalrequirements and methods of measurementETSI EN 302 208-2 V1.3.1 (2010-02)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Radio Frequency IdentificationEquipment operating in the band 865 MHz to 868 MHzwith power levels up to 2 W; Part 2: HarmonizedEN covering essential requirements of article 3.2 of theR&TTE DirectiveETSI EN 302 550-1-1 V1.1.1 (2010-02)Satellite Earth Stations and Systems (SES); SatelliteDigital Radio (SDR) Systems; Part 1: Physical Layer ofthe Radio Interface; Sub-part 1: Outer Physical LayerETSI EN 302 550-1-2 V1.1.1 (2010-02)Satellite Earth Stations and Systems (SES); SatelliteDigital Radio (SDR) Systems; Part 1: Physical Layer ofthe Radio Interface; Sub-part 2: Inner Physical LayerSingle Carrier ModulationETSI EN 302 550-1-3 V1.1.1 (2010-02)Satellite Earth Stations and Systems (SES); SatelliteDigital Radio (SDR) Systems; Part 1: Physical Layer ofthe Radio Interface; Sub-part 3: Inner Physical LayerMulti Carrier ModulationETSI EN 302 583 V1.1.2 (2010-02)Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure,channel coding and modulation for Satellite Services toHandheld devices (SH) below 3 GHzETSI EN 302 977 V1.1.2 (2010-02)Satellite Earth Stations and Systems (SES); HarmonizedEN for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES)operating in the 14/12 GHz frequency bands coveringthe essential requirements of article 3.2 of the R&TTEdirectiveETSI ES 202 746 V1.1.1 (2010-02)Human Factors (HF); Personalization and User ProfileManagement; User Profile Preferences and InformationETSI TR 102 489 V1.2.1 (2010-02)Environmental Engineering (EE); Europeantelecommunications standard for equipment practice;Thermal Management Guidance for equipment and itsdeploymentETSI TR 102 802 V1.1.1 (2010-02)Reconfigurable Radio Systems (RRS); Cognitive RadioSystem ConceptETSI TR 122 942 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Study on Value Added Services (VAS) for ShortMessage Service (SMS) (3GPP TR 22.942 version 9.0.0Release 9)ETSI TR 122 944 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Report on service requirements for UE functionalitysplit (3GPP TR 22.944 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 948 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Study of requirements of IP-Multimedia Subsystem(IMS) convergent multimedia conferencing(3GPP TR 22.948 version 9.0.0 Release 9)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TR 122 949 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Study on a generalized privacy capability(3GPP TR 22.949 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 950 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Priority service feasibility study (3GPP TR 22.950version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 951 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service aspects and requirements for networksharing (3GPP TR 22.951 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 952 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Priority service guide (3GPP TR 22.952version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 953 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Multimedia priority service feasibility study(3GPP TR 22.953 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 967 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Transferring of emergency call data(3GPP TR 22.967 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 968 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Study for requirements for a Public Warning System(PWS) service (3GPP TR 22.968 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 973 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IMS Multimedia Telephony service; andsupplementary services (3GPP TR 22.973 version 9.0.0Release 9)ETSI TR 122 977 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Feasibility study for speech-enabled services(3GPP TR 22.977 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 978 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; All-IP network (AIPN) feasibility study(3GPP TR 22.978 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 979 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Feasibility study on combined Circuit Switched(CS) calls and IP Multimedia Subsystem (IMS) sessions(3GPP TR 22.979 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 980 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network composition feasibility study(3GPP TR 22.980 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 982 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Study of Customized Alerting Tone (CAT)requirements (3GPP TR 22.982 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 983 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Services alignment and migration (3GPP TR 22.983version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 985 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Service requirements for the User Data Convergence(UDC) (3GPP TR 22.985 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 122 986 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Study on Service Specific Access Control(3GPP TR 22.986 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 125 906 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Dynamically reconfiguring a Frequency Division Duplex(FDD) User Equipment (UE) receiver to reduce powerconsumption when desired Quality of Service (QoS) ismet (3GPP TR 25.906 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 125 907 V9.0.1 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Evaluation of the inclusion of path loss based locationtechnology in the UTRAN (3GPP TR 25.907version 9.0.1 Release 9)ETSI TR 125 913 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) andEvolved UTRAN (E-UTRAN) (3GPP TR 25.913version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 125 914 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Measurements of radio performances for UMTSterminals in speech mode (3GPP TR 25.914version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 125 942 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Frequency (RF) system scenarios(3GPP TR 25.942 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 125 943 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Deployment aspects (3GPP TR 25.943 version 9.0.0Release 9)ETSI TR 125 951 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);FDD Base Station (BS) classification (3GPP TR 25.951version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 125 956 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) repeaterplanning guidelines and system analysis(3GPP TR 25.956 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 125 963 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Feasibility study on interference cancellation for UTRAFDD User Equipment (UE) (3GPP TR 25.963version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 125 967 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); FDDHome Node B (HNB) Radio Frequency (RF) requirements(FDD) (3GPP TS 25.967 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 125 992 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);UTRAN/GERAN requirements (3GPP TR 25.992version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 125 993 V8.4.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Typical examples of Radio Access Bearers (RABs) andRadio Bearers (RBs) supported by Universal TerrestrialRadio Access (UTRA) (3GPP TR 25.993 version 8.4.0Release 8)27


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TR 125 993 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Typical examples of Radio Access Bearers (RABs) andRadio Bearers (RBs) supported by Universal TerrestrialRadio Access (UTRA) (3GPP TR 25.993 version 9.0.0Release 9)ETSI TR 129 909 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Diameter-based protocols usage andrecommendations in 3GPP (3GPP TR 29.909version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 129 998-1 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); ApplicationProgramming Interface (API) mapping for OSA; Part 1:General issues on API mapping (3GPP TR 29.998-01version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 129 998-4-1 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); ApplicationProgramming Interface (API) Mapping for OpenService Access; Part 4: Call Control Service Mapping;ETSI TR 129 998-4-4 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); ApplicationProgramming Interface (API) Mapping for OpenService Access; Part 4: Call Control Service Mapping;ETSI TR 129 998-5-1 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); ApplicationProgramming Interface (API) Mapping for OpenService Access; Part 5: User Interaction ServiceMapping;ETSI TR 129 998-5-4 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); ApplicationProgramming Interface (API) Mapping for OpenService Access; Part 5: User Interaction ServiceMapping;ETSI TR 129 998-6-1 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); ApplicationProgramming Interface (API) Mapping for OpenService Access; Part 6: User location - user status servicemapping;ETSI TR 129 998-6-2 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); ApplicationProgramming Interface (API) Mapping for OpenService Access; Part 6: User location - user status servicemapping;ETSI TR 129 998-8 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); ApplicationProgramming Interface (API) Mapping for OpenService Access; Part 8: Data Session Control ServiceMapping to CAP (3GPP TR 29.998-08 version 9.0.0Release 9)ETSI TR 131 900 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; SIM/USIM internal and external interworkingaspects (3GPP TR 31.900 version 9.0.0 Release 9)28ETSI TR 133 905 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Recommendations for Trusted Open Platforms(3GPP TR 33.905 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 133 919 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G Security; Generic Authentication Architecture(GAA); System description (3GPP TR 33.919version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 133 924 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Identity management and 3GPP securityinterworking; Identity management and GenericAuthentication Architecture (GAA) interworking(3GPP TR 33.924 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 133 937 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Study of mechanisms for Protection againstUnsolicited Communication for IMS (PUCI)(3GPP TR 33.937 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 133 980 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Liberty Alliance and 3GPP security interworking;Interworking of Liberty Alliance Identity FederationFramework (ID-FF), Identity Web Services Framework(ID-WSF) and Generic Authentication Architecture(GAA) (3GPP TR 33.980 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 134 926 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Electromagnetic compatibility (EMC); Table ofinternational requirements for mobile terminals and ancillaryequipment (3GPP TR 34.926 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 135 909 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGEalgorithm set: an example algorithm set for the 3GPPauthentication and key generation functions f1, f1*, f2,f3, f4, f5 and f5*; Document 5: Summary and results ofdesign and evaluation (3GPP TR 35.909 version 9.0.0Release 9)ETSI TR 136 902 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Self-configuring and self-optimizing network(SON) use cases and solutions (3GPP TR 36.902version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 136 912 V9.1.0 (2010-01)Feasibility study for Further Advancements for E-UTRA(LTE-Advanced) (3GPP TR 36.912 version 9.1.0Release 9)ETSI TR 136 913 V9.0.0 (2010-02)LTE; Requirements for further advancements for EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)(LTE-Advanced) (3GPP TR 36.913 version 9.0.0Release 9)ETSI TR 136 938 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Improved network controlled mobilitybetween E-UTRAN and 3GPP2/mobile WiMAX radiotechnologies (3GPP TR 36.938 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 141 031 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Fraud Information Gathering System (FIGS); Servicerequirements; Stage 0 (3GPP TR 41.031 version 9.0.0Release 9)ETSI TR 141 033 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Lawful Interception requirements for GSM(3GPP TR 41.033 version 9.0.0 Release 9)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TR 143 026 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Multiband operation of GSM / DCS 1800 by a singleoperator (3GPP TR 43.026 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 143 030 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio network planning aspects (3GPP TR 43.030version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 143 058 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Characterisation, test methods and quality assessmentfor handsfree Mobile Stations (MSs) (3GPP TR 43.058version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 143 901 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Feasibility Study on generic access to A/Gb interface(3GPP TR 43.901 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 143 902 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Enhanced Generic Access Networks (EGAN) study(3GPP TR 43.902 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 143 903 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);A-interface over IP study (AINTIP) (3GPP TR 43.903version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 144 901 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);External Network Assisted Cell Change (NACC)(3GPP TR 44.901 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 145 050 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Background for RF Requirements (3GPP TR 45.050version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 145 902 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Flexible Layer One (FLO) (3GPP TR 45.902version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 145 903 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Feasibility study on Single Antenna InterferenceCancellation (SAIC) for GSM networks(3GPP TR 45.903 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 146 055 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Performance characterization of the GSM EnhancedFull Rate (EFR) speech codec (3GPP TR 46.055version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 146 076 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Study phasereport (3GPP TR 46.076 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 146 085 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Subjective tests on the interoperability of the Half Rate/ Full Rate / Enhanced Full Rate (HR/FR/EFR) speechcodecs, single, tandem and tandem free operation(3GPP TR 46.085 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 149 995 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Interworkingbetween modified Public Land Mobile Network (PLMN)supporting GPRS and legacy GPRS mobiles(3GPP TR 49.995 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 155 919 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSMand ECSD, and the GEA3 encryption algorithm forGPRS; Document 4: Design and evaluation report(3GPP TR 55.919 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 182 010 V3.1.1 (2010-02)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Peer-to-peer for content delivery for IPTV services:analysis of mechanisms and NGN impactsETSI TS 101 220 V9.1.0 (2010-02)Smart Cards; ETSI numbering system fortelecommunication application providers (Release 9)ETSI TS 102 221 V6.15.0 (2010-02)Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical andlogical characteristics (Release 6)ETSI TS 102 221 V7.17.0 (2010-02)Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical andlogical characteristics (Release 7)ETSI TS 102 221 V8.4.0 (2010-02)Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical andlogical characteristics (Release 8)ETSI TS 102 221 V9.0.0 (2010-02)Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical andlogical characteristics (Release 9)ETSI TS 102 591-1 V1.3.1 (2010-02)Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast: ContentDelivery Protocols (CDP) Implementation Guidelines;Part 1: IP Datacast over DVB-HETSI TS 102 591-2 V1.1.1 (2010-02)Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast: ContentDelivery Protocols (CDP) Implementation Guidelines;Part 2: IP Datacast over DVB-SHETSI TS 102 727 V1.1.1 (2010-01)Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia HomePlatform (MHP) Specification 1.2.2ETSI TS 102 728 V1.1.1 (2010-01)Digital Video Broadcasting (DVB); Globally ExecutableMHP (GEM) Specification 1.2.2 (including IPTV)ETSI TS 102 824 V1.2.1 (2010-02)Digital Video Broadcasting (DVB); RemoteManagement and Firmware Update System for DVBIPTV Services (Phase 2)ETSI TS 122 001 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Principles of circuit telecommunication servicessupported by a Public Land Mobile Network (PLMN)(3GPP TS 22.001 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 122 002 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Circuit Bearer Services (BS) supported by a PublicLand Mobile Network (PLMN) (3GPP TS 22.002version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 122 022 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Personalisation of Mobile Equipment (ME); Mobilefunctionality specification (3GPP TS 22.022version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 122 031 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Fraud Information Gathering System (FIGS);Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.031version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 122 032 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Immediate Service Termination (IST); Servicedescription; Stage 1 (3GPP TS 22.032 version 9.0.0Release 9)29


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 122 060 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Servicedescription; Stage 1 (3GPP TS 22.060 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 122 078 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL); Service description; Stage 1(3GPP TS 22.078 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 122 079 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Support of optimal routeing; Stage 1 (3GPP TS 22.079version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 122 082 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Call Forwarding (CF) Supplementary Services;Stage 1 (3GPP TS 22.082 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 122 101 V8.14.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service aspects; Service principles(3GPP TS 22.101 version 8.14.0 Release 8)ETSI TS 122 183 V9.1.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Ringing Signal (CRS) requirements;Stage 1 (3GPP TS 22.183 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 122 220 V9.3.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Service requirements for Home Node B (HNB) andHome eNode B (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 9.3.0Release 9)ETSI TS 123 011 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Supplementary Services(3GPP TS 23.011 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 012 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Location management procedures (3GPP TS 23.012version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 015 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Operator Determined Barring(ODB) (3GPP TS 23.015 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 016 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Subscriber data management; Stage 2(3GPP TS 23.016 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 018 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Basic call handling; Technical realization(3GPP TS 23.018 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 031 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Fraud Information Gathering System (FIGS); Servicedescription; Stage 2 (3GPP TS 23.031 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 123 035 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Immediate Service Termination (IST); Stage 2(3GPP TS 23.035 version 9.0.0 Release 9)30ETSI TS 123 038 V9.1.1 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Alphabets and language-specific information(3GPP TS 23.038 version 9.1.1 Release 9)ETSI TS 123 066 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Support of Mobile Number Portability (MNP); Technicalrealization; Stage 2 (3GPP TS 23.066 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 123 067 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emptionService (eMLPP); Stage 2 (3GPP TS 23.067version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 072 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Call Deflection supplementary service; Stage 2(3GPP TS 23.072 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 078 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 079 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Support of Optimal Routeing (SOR); Technicalrealization (3GPP TS 23.079 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 083 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Call Waiting (CW) and Call Hold (HOLD) supplementaryservices; Stage 2 (3GPP TS 23.083 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 123 146 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of facsimile Group 3 nontransparent(3GPP TS 23.146 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 153 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Out of band transcoder control; Stage 2(3GPP TS 23.153 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 172 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Circuit Switched (CS) multimediaservice; UDI/RDI fallback and service modification;Stage 2 (3GPP TS 23.172 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 202 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Circuit switched data bearer services (3GPP TS 23.202version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 205 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Bearer-independent circuit-switched core network;Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 231 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);SIP-I based circuit-switched core network; Stage 2(3GPP TS 23.231 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 123 380 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IMS Restoration Procedures (3GPP TS 23.380version 9.0.0 Release 9)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 124 008 V8.8.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Corenetwork protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 124 008 V9.1.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Corenetwork protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 124 011 V9.0.1 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Point-to-Point (PP) Short Message Service (SMS)support on mobile radio interface (3GPP TS 24.011version 9.0.1 Release 9)ETSI TS 124 022 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Link Protocol (RLP) for circuit switched bearerand teleservices (3GPP TS 24.022 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 124 084 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);MultiParty (MPTY) supplementary service; Stage 3(3GPP TS 24.084 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 124 085 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Closed User Group (CUG) supplementary service;Stage 3 (3GPP TS 24.085 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 124 229 V6.24.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Stage 3(3GPP TS 24.229 version 6.24.0 Release 6)ETSI TS 124 229 V7.18.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Stage 3(3GPP TS 24.229 version 7.18.0 Release 7)ETSI TS 124 229 V8.10.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Stage 3(3GPP TS 24.229 version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 124 229 V9.2.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Stage 3(3GPP TS 24.229 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 124 303 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobility management based on Dual-Stack MobileIPv6; Stage 3 (3GPP TS 24.303 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 101 V7.17.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 7.17.0 Release 7)ETSI TS 125 101 V8.9.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 125 101 V9.2.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 125 102 V7.16.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 7.16.0 Release 7)ETSI TS 125 102 V8.6.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 125 102 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 104 V8.9.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 125 104 V9.2.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 125 105 V7.13.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.105 version 7.13.0 Release 7)ETSI TS 125 105 V8.6.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.105 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 125 105 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.105 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 106 V8.3.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRA repeater radio transmission and reception(3GPP TS 25.106 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 125 106 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRA repeater radio transmission and reception(3GPP TS 25.106 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 111 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Location Measurement Unit (LMU) performancespecification; User Equipment (UE) positioning inUTRAN (3GPP TS 25.111 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 113 V8.5.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base station and repeater electromagnetic compatibility(EMC) (3GPP TS 25.113 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 125 113 V9.1.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base station and repeater electromagnetic compatibility(EMC) (3GPP TS 25.113 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 125 123 V7.10.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (TDD) (3GPP TS 25.123 version 7.10.0Release 7)ETSI TS 125 123 V8.5.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (TDD) (3GPP TS 25.123 version 8.5.0Release 8)31


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 125 123 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (TDD) (3GPP TS 25.123 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 125 133 V8.9.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (FDD) (3GPP TS 25.133 version 8.9.0Release 8)ETSI TS 125 133 V9.2.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (FDD) (3GPP TS 25.133 version 9.2.0Release 9)ETSI TS 125 141 V7.15.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD)(3GPP TS 25.141 version 7.15.0 Release 7)ETSI TS 125 141 V8.9.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD)(3GPP TS 25.141 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 125 141 V9.2.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD)(3GPP TS 25.141 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 125 142 V8.5.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (TDD)(3GPP TS 25.142 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 125 142 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (TDD)(3GPP TS 25.142 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 143 V8.4.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRA repeater conformance testing (3GPP TS 25.143version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 125 143 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRA repeater conformance testing (3GPP TS 25.143version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 171 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of Assisted Global PositioningSystem (A-GPS); Frequency Division Duplex (FDD)(3GPP TS 25.171 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 221 V8.7.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical channels and mapping of transport channelsonto physical channels (TDD) (3GPP TS 25.221version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 125 221 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical channels and mapping of transport channelsonto physical channels (TDD) (3GPP TS 25.221version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 301 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio interface protocol architecture (3GPP TS 25.301version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 302 V7.8.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Services provided by the physical layer(3GPP TS 25.302 version 7.8.0 Release 7)ETSI TS 125 302 V8.5.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Services provided by the physical layer(3GPP TS 25.302 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 125 302 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Services provided by the physical layer(3GPP TS 25.302 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 303 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Interlayer procedures in Connected Mode(3GPP TS 25.303 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 304 V8.8.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) procedures in idle mode andprocedures for cell reselection in connected mode(3GPP TS 25.304 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 125 304 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) procedures in idle mode andprocedures for cell reselection in connected mode(3GPP TS 25.304 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 305 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Stage 2 functional specification of User Equipment (UE)positioning in UTRAN (3GPP TS 25.305 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 125 306 V8.9.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 125 306 V9.1.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 125 307 V4.15.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 4.15.0 Release 4)ETSI TS 125 307 V5.14.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 5.14.0 Release 5)ETSI TS 125 307 V6.11.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 6.11.0 Release 6)ETSI TS 125 307 V7.7.1 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 7.7.01 Release 7)ETSI TS 125 307 V8.5.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 125 307 V9.1.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 125 319 V7.8.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Enhanced uplink; Overall description; Stage 2(3GPP TS 25.319 version 7.8.0 Release 7)ETSI TS 125 319 V8.8.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Enhanced uplink; Overall description; Stage 2 (3GPPTS 25.319 version 8.8.0 Release 8)32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 125 319 V9.2.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Enhanced uplink; Overall description; Stage 2(3GPP TS 25.319 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 125 321 V7.15.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 7.15.0 Release 7)ETSI TS 125 321 V8.8.1 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 8.8.1 Release 8)ETSI TS 125 321 V9.1.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 125 322 V8.7.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Link Control (RLC) protocol specification(3GPP TS 25.322 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 125 322 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Link Control (RLC) protocol specification(3GPP TS 25.322 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 323 V8.5.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Packet Data Convergence Protocol (PDCP)specification (3GPP TS 25.323 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 125 323 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Packet Data Convergence Protocol (PDCP)specification (3GPP TS 25.323 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 324 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Broadcast/Multicast Control (BMC) (3GPP TS 25.324version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 346 V8.4.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Introduction of the Multimedia Broadcast/MulticastService (MBMS) in the Radio Access Network (RAN);Stage 2 (3GPP TS 25.346 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 125 346 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Introduction of the Multimedia Broadcast/MulticastService (MBMS) in the Radio Access Network (RAN);Stage 2 (3GPP TS 25.346 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 125 367 V8.3.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobility procedures for Home Node B (HNB); Overalldescription; Stage 2 (3GPP TS 25.367 version 8.3.0Release 8)ETSI TS 125 367 V9.2.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobility procedures for Home Node B (HNB); Overalldescription; Stage 2 (3GPP TS 25.367 version 9.2.0Release 9)ETSI TS 125 413 V9.1.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access Network ApplicationPart (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 125 444 V9.0.2 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Iuhdata transport (3GPP TS 25.444 version 9.0.2 Release 9)ETSI TS 129 007 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General requirements on interworking between thePublic Land Mobile Network (PLMN) and the IntegratedServices Digital Network (ISDN) or Public SwitchedTelephone Network (PSTN) (3GPP TS 29.007version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 163 V7.17.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)networks (3GPP TS 29.163 version 7.17.0 Release 7)ETSI TS 129 163 V8.9.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)networks (3GPP TS 29.163 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 129 163 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)networks (3GPP TS 29.163 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 164 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Interworking between the 3GPP CS domain with BICCor ISUP as signalling protocol and external SIP-Inetworks (3GPP TS 29.164 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 231 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Application of SIP-I Protocols to Circuit Switched (CS)core network architecture; Stage 3 (3GPP TS 29.231version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 232 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway(MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 234 V8.2.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network(WLAN) interworking; Stage 3 (3GPP TS 29.234version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 129 234 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network(WLAN) interworking; Stage 3 (3GPP TS 29.234version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 238 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interconnection Border Control Functions (IBCF) -Transition Gateway (TrGW) interface; Ix interface;Stage 3 (3GPP TS 29.238 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 273 V8.4.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS AAAinterfaces (3GPP TS 29.273 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 129 273 V9.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS AAAinterfaces (3GPP TS 29.273 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 129 275 V8.5.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility andTunnelling protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.275version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 129 275 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility andTunnelling protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.275version 9.0.0 Release 9)33


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 129 276 V8.4.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Optimized Handover Procedures and Protocolsbetween EUTRAN Access and cdma2000 HRPDAccess (3GPP TS 29.276 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 129 276 V9.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Optimized Handover Procedures and Protocolsbetween EUTRAN Access and cdma2000 HRPDAccess (3GPP TS 29.276 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 129 277 V8.4.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Optimized Handover Procedures and Protocolsbetween EUTRAN Access and 1xRTT Access(3GPP TS 29.277 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 129 278 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL); CAMEL Application Part (CAP)specification for IP Multimedia Subsystems (IMS)(3GPP TS 29.278 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 279 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile IPv4 (MIPv4) based mobility protocols;Stage 3 (3GPP TS 29.279 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 280 V8.3.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface(MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC(3GPP TS 29.280 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 280 V9.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface(MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC(3GPP TS 29.280 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 129 281 V8.4.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; General Packet Radio System (GPRS) TunnellingProtocol User Plane (GTPv1-U) (3GPP TS 29.281version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 129 281 V9.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; General Packet Radio System (GPRS) TunnellingProtocol User Plane (GTPv1-U) (3GPP TS 29.281version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 129 282 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile IPv6 vendor specific option format andusage within 3GPP (3GPP TS 29.282 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 129 292 V8.4.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem (IMS) and MSC Server forIMS Centralized Services (ICS) (3GPP TS 29.292version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 129 292 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem (IMS) and MSC Server forIMS Centralized Services (ICS) (3GPP TS 29.292version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 303 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Domain Name System Procedures; Stage 3(3GPP TS 29.303 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 305 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; InterWorking Function (IWF) between MAP basedand Diameter based interfaces (3GPP TS 29.305version 9.0.0 Release 9)34ETSI TS 129 311 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service Level Interworking for Messaging Services(3GPP TS 29.311 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 328 V8.7.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.328 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 129 328 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.328 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 329 V8.5.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Sh interface based on the Diameter protocol;Protocol details (3GPP TS 29.329 version 8.5.0Release 8)ETSI TS 129 329 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Sh interface based on the Diameter protocol;Protocol details (3GPP TS 29.329 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 129 332 V6.14.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Media Gateway Control Function (MGCF) - IM MediaGateway (IM-MGW); Mn interface (3GPP TS 29.332version 6.14.0 Release 6)ETSI TS 129 332 V7.12.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Media Gateway Control Function (MGCF) - IM MediaGateway (IM-MGW); Mn interface (3GPP TS 29.332version 7.12.0 Release 7)ETSI TS 129 332 V8.7.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Media Gateway Control Function (MGCF) - IM MediaGateway (IM-MGW); Mn interface (3GPP TS 29.332version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 129 332 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Media Gateway Control Function (MGCF) - IM MediaGateway (IM-MGW); Mn interface (3GPP TS 29.332version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 333 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multimedia Resource Function Controller (MRFC) -Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mpinterface; Stage 3 (3GPP TS 29.333 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 129 334 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IMS Application Level Gateway Control Function(ALGCF) - IMS Access Media Gateway (IMA-MGW); IqInterface; Stage 3 (3GPP TS 29.334 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 129 364 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Application Server(AS) service data descriptions for AS interoperability(3GPP TS 29.364 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 414 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Core network Nb data transport and transport signalling(3GPP TS 29.414 version 9.0.0 Release 9)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 129 415 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Core network Nb interface user plane protocols(3GPP TS 29.415 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 129 458 V8.4.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; SIP Transfer of IP Multimedia Service TariffInformation; Protocol specification (3GPP TS 29.458version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 129 658 V8.4.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; SIP Transfer of IP Multimedia Service TariffInformation; Protocol specification (3GPP TS 29.658version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 129 658 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; SIP Transfer of IP Multimedia Service TariffInformation; Protocol specification (3GPP TS 29.658version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 101 V7.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Physical and logicalcharacteristics (3GPP TS 31.101 version 7.1.0Release 7)ETSI TS 131 101 V8.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Physical and logicalcharacteristics (3GPP TS 31.101 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 131 101 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Physical and logicalcharacteristics (3GPP TS 31.101 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 131 102 V7.15.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the Universal Subscriber IdentityModule (USIM) application (3GPP TS 31.102version 7.15.0 Release 7)ETSI TS 131 102 V8.8.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the Universal Subscriber IdentityModule (USIM) application (3GPP TS 31.102version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 131 103 V7.6.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the IP Multimedia ServicesIdentity Module (ISIM) application (3GPP TS 31.103version 7.6.0 Release 7)ETSI TS 131 103 V8.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the IP Multimedia ServicesIdentity Module (ISIM) application (3GPP TS 31.103version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 131 103 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the IP Multimedia ServicesIdentity Module (ISIM) application (3GPP TS 31.103version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 111 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 115 V7.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Secured packet structure for (Universal)Subscriber Identity Module (U)SIM Toolkit applications(3GPP TS 31.115 version 7.2.0 Release 7)ETSI TS 131 115 V8.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Secured packet structure for (Universal)Subscriber Identity Module (U)SIM Toolkit applications(3GPP TS 31.115 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 131 115 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Secured packet structure for (Universal)Subscriber Identity Module (U)SIM Toolkit applications(3GPP TS 31.115 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 116 V7.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Remote APDU Structure for (Universal) SubscriberIdentity Module (U)SIM Toolkit applications(3GPP TS 31.116 version 7.1.0 Release 7)ETSI TS 131 116 V8.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Remote APDU Structure for (Universal) SubscriberIdentity Module (U)SIM Toolkit applications(3GPP TS 31.116 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 131 116 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Remote APDU Structure for (Universal) SubscriberIdentity Module (U)SIM Toolkit applications(3GPP TS 31.116 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 120 V8.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Physical, electrical andlogical test specification (3GPP TS 31.120 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 131 120 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;UICC-terminal interface; Physical, electrical and logical testspecification (3GPP TS 31.120 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 121 V8.3.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Universal SubscriberIdentity Module (USIM) application test specification(3GPP TS 31.121 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 131 121 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Universal SubscriberIdentity Module (USIM) application test specification(3GPP TS 31.121 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 122 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)conformance test specification (3GPP TS 31.122version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 130 V7.9.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API);(U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130 version 7.9.0Release 7)ETSI TS 131 130 V8.3.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API);(U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130 version 8.3.0Release 8)35


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 131 130 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API);(U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 131 131 V7.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; C-language binding for (Universal) SubscriberIdentity Module ((U)SIM) API (3GPP TS 31.131version 7.1.0 Release 7)ETSI TS 131 131 V8.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; C-language binding for (Universal) SubscriberIdentity Module ((U)SIM) API (3GPP TS 31.131version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 131 131 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; C-language binding for (Universal) SubscriberIdentity Module ((U)SIM) API (3GPP TS 31.131version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 133 V7.3.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM)Application Programming Interface (API); ISIM API forJava Card (3GPP TS 31.133 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 131 133 V8.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM)Application Programming Interface (API); ISIM API forJava Card (3GPP TS 31.133 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 131 133 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM)Application Programming Interface (API); ISIM API forJava Card (3GPP TS 31.133 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 213 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Test specification for subscriber (U)SIM;Application Programming Interface (API) for JavaCard (3GPP TS 31.213 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 131 220 V8.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the Contact Manager for 3GPPUICC applications (3GPP TS 31.220 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 131 220 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the Contact Manager for3GPP UICC applications (3GPP TS 31.220 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 131 221 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Contact Manager Application ProgrammingInterface (API); Contact Manager API for Java Card(3GPP TS 31.221 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 101 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Principles andhigh level requirements (3GPP TS 32.101 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 102 V8.3.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Architecture(3GPP TS 32.102 version 8.3.0 Release 8)36ETSI TS 132 102 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Architecture(3GPP TS 32.102 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 111-1 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; FaultManagement; Part 1: 3G fault management requirements(3GPP TS 32.111-1 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 111-2 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; FaultManagement; Part 2: Alarm Integration Reference Point(IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.111-2version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 111-3 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; FaultManagement; Part 3: Alarm Integration Reference Point(IRP): Common Object Request Broker Architecture(CORBA) Solution Set (SS) (3GPP TS 32.111-3version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 111-5 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; FaultManagement; Part 5: Alarm Integration Reference Point(IRP): eXtensible Markup Language (XML) definitions(3GPP TS 32.111-5 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 111-7 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; FaultManagement; Part 7: Alarm IRP SOAP Solution Set (SS)(3GPP TS 32.111-7 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 121 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Advanced AlarmManagement (AAM) Integration Reference Point (IRP);Requirements (3GPP TS 32.121 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 122 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Advanced AlarmManagement (AAM) Integration Reference Point (IRP);Information Service (IS) (3GPP TS 32.122 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 123 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Advanced AlarmManagement (AAM) Integration Reference Point (IRP);Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.123 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 125 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Advanced AlarmManagement (AAM) Integration Reference Point (IRP)(3GPP TS 32.125 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 127 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;Telecommunication management; Advanced AlarmManagement (AAM) Integration Reference Point (IRP);SOAP solution set (3GPP TS 32.127 version 9.0.0 Release 9)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 132 140 V9.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; SubscriptionManagement (SuM) requirements (3GPP TS 32.140version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 141 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; SubscriptionManagement (SuM) architecture (3GPP TS 32.141version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 150 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IntegrationReference Point (IRP) Concept and definitions(3GPP TS 32.150 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 151 V9.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IntegrationReference Point (IRP) Information Service (IS) template(3GPP TS 32.151 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 152 V9.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IntegrationReference Point (IRP) Information Service (IS) UnifiedModelling Language (UML) repertoire (3GPP TS 32.152version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 153 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IntegrationReference Point (IRP) technology specific templates,rules and guidelines (3GPP TS 32.153 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 154 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Backward andForward Compatibility (BFC); Concept and definitions(3GPP TS 32.154 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 155 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Requirementstemplate (3GPP TS 32.155 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 171 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; SubscriptionManagement (SuM) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 32.171 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 172 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; SubscriptionManagement (SuM) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP): Information Service(IS) (3GPP TS 32.172 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 175 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; SubscriptionManagement (SuM) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP): eXtensible MarkupLanguage (XML) definition (3GPP TS 32.175version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 240 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Charging architecture and principles(3GPP TS 32.240 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 250 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Circuit Switched (CS) domain charging(3GPP TS 32.250 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 251 V8.8.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Packet Switched (PS) domain charging(3GPP TS 32.251 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 132 251 V9.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Packet Switched (PS) domain charging(3GPP TS 32.251 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 252 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Wireless Local Area Network (WLAN)charging (3GPP TS 32.252 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 260 V8.9.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging(3GPP TS 32.260 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 132 260 V9.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging(3GPP TS 32.260 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 270 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Multimedia Messaging Service (MMS)charging (3GPP TS 32.270 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 271 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Location Services (LCS) charging(3GPP TS 32.271 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 272 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Push-to-talk over Cellular (PoC) charging(3GPP TS 32.272 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 273 V9.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Multimedia Broadcast and MulticastService (MBMS) charging (3GPP TS 32.273version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 274 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Short Message Service (SMS) charging(3GPP TS 32.274 version 9.0.0 Release 9)37


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 132 275 V9.2.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; MultiMedia Telephony (MMTel) charging(3GPP TS 32.275 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 280 V9.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Advice of Charge (AoC) service(3GPP TS 32.280 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 295 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Charging Data Record (CDR) transfer(3GPP TS 32.295 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 296 V9.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Online Charging System (OCS):Applications and interfaces (3GPP TS 32.296version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 297 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Charging Data Record (CDR) file formatand transfer (3GPP TS 32.297 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 298 V8.7.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Charging Data Record (CDR) parameterdescription (3GPP TS 32.298 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 132 298 V9.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Charging Data Record (CDR) parameterdescription (3GPP TS 32.298 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 299 V8.9.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Diameter charging applications(3GPP TS 32.299 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 132 300 V9.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Name convention for ManagedObjects (3GPP TS 32.300 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 301 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Notification Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 302 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Notification Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 303 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Notification Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 305 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Notification Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 307 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Notification Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 311 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; GenericIntegration Reference Point (IRP) management;Requirements (3GPP TS 32.311 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 312 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; GenericIntegration Reference Point (IRP) management;Information Service (IS) (3GPP TS 32.312 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 313 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; GenericIntegration Reference Point (IRP) management;Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.313 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 317 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; GenericIntegration Reference Point (IRP) management; SOAPSolution Set (SS) (3GPP TS 32.317 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 321 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Testmanagement Integration Reference Point (IRP):Requirements (3GPP TS 32.321 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 322 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Testmanagement Integration Reference Point (IRP):Information Service (IS) (3GPP TS 32.322 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 323 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Testmanagement Integration Reference Point (IRP);Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.323 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 325 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Testmanagement Integration Reference Point (IRP);eXtensible Markup Language (XML) definitions(3GPP TS 32.325 version 9.0.0 Release 9)38


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 132 331 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Notification Log(NL) Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 32.331 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 332 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Notification Log(NL) Integration Reference Point (IRP); InformationService (IS) (3GPP TS 32.332 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 333 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Notification Log(NL) Integration Reference Point (IRP); Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.333 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 335 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Notification Log(NL) Integration Reference Point (IRP); eXtensibleMarkup Language (XML) solution definitions(3GPP TS 32.335 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 341 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT)Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 32.341 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 342 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT)Integration Reference Point (IRP); Information Service(IS) (3GPP TS 32.342 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 343 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT)Integration Reference Point (IRP); Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.343 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 345 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT)Integration Reference Point (IRP); eXtensible MarkupLanguage (XML) definitions (3GPP TS 32.345version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 347 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT)Integration Reference Point (IRP); SOAP Solution Set(SS) (3GPP TS 32.347 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 351 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; CommunicationSurveillance (CS) Integration Reference Point (IRP);Requirements (3GPP TS 32.351 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 352 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; CommunicationSurveillance (CS) Integration Reference Point (IRP);Information Service (IS) (3GPP TS 32.352 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 353 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; CommunicationSurveillance (CS) Integration Reference Point (IRP);Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.353 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 355 V8.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; CommunicationSurveillance (CS) Integration Reference Point (IRP)(3GPP TS 32.355 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 132 355 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; CommunicationSurveillance (CS) Integration Reference Point (IRP)(3GPP TS 32.355 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 361 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP)Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 32.361 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 362 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP)Integration Reference Point (IRP); Information Service(IS) (3GPP TS 32.362 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 363 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP)Integration Reference Point (IRP); Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.363 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 365 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP)Integration Reference Point (IRP); eXtensible MarkupLanguage (XML) definitions (3GPP TS 32.365version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 367 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP)Integration Reference Point (IRP); SOAP Solution Set(SS) (3GPP TS 32.367 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 371 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; SecurityManagement concept and requirements(3GPP TS 32.371 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 372 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Securityservices for Integration Reference Point (IRP);Information Service (IS) (3GPP TS 32.372 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 373 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Securityservices for Integration Reference Point (IRP); CommonObject Request Broker Architecture (CORBA) solution(3GPP TS 32.373 version 9.0.0 Release 9)39


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 132 375 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Securityservices for Integration Reference Point (IRP); Fileintegrity solution (3GPP TS 32.375 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 381 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PartialSuspension of Itf-N Integration Reference Point (IRP);Requirements (3GPP TS 32.381 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 382 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PartialSuspension of Itf-N Integration Reference Point (IRP);Information Service (IS) (3GPP TS 32.382 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 383 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PartialSuspension of Itf-N Integration Reference Point (IRP);Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.383 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 385 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PartialSuspension of Itf-N Integration Reference Point (IRP);eXtensible Markup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.385 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 391 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Deltasynchronization Integration Reference Point (IRP);Requirements (3GPP TS 32.391 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 392 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Deltasynchronization Integration Reference Point (IRP);Information Service (IS) (3GPP TS 32.392 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 393 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Deltasynchronization Integration Reference Point (IRP);Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.393 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 395 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Deltasynchronization Integration Reference Point (IRP);eXtensible Markup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.395 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 401 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Concept and requirements(3GPP TS 32.401 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 404 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurements -Definitions and template (3GPP TS 32.404 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 405 V9.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurementsUniversal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN)(3GPP TS 32.405 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 406 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurements CoreNetwork (CN) Packet Switched (PS) domain(3GPP TS 32.406 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 407 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurements CoreNetwork (CN) Circuit Switched (CS) domain(3GPP TS 32.407 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 408 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); LTE; Telecommunicationmanagement; Performance Management (PM);Performance measurements Teleservice(3GPP TS 32.408 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 410 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; KeyPerformance Indicators (KPI) for UMTS and GSM(3GPP TS 32.410 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 411 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM) Integration Reference Point (IRP):Requirements (3GPP TS 32.411 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 412 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM) Integration Reference Point (IRP):Information Service (IS) (3GPP TS 32.412 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 413 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM) Integration Reference Point (IRP):Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.413 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 415 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM) Integration Reference Point (IRP);eXtensible Markup Language (XML) definitions(3GPP TS 32.415 version 9.0.0 Release 9)40


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 132 417 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM) Integration Reference Point (IRP);SOAP Solution Set (SS) (3GPP TS 32.417 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 421 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Subscriber andequipment trace; Trace concepts and requirements(3GPP TS 32.421 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 422 V9.0.1 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Subscriber andequipment trace; Trace control and configurationmanagement (3GPP TS 32.422 version 9.0.1 Release 9)ETSI TS 132 423 V9.1.1 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Subscriber andequipment trace; Trace data definition andmanagement (3GPP TS 32.423 version 9.1.1 Release 9)ETSI TS 132 425 V9.1.0 (2010-01)Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurementsEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) (3GPP TS 32.425 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 426 V9.1.0 (2010-01)Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurementsEvolved Packet Core (EPC) network (3GPP TS 32.426version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 432 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Performancemeasurement: File format definition (3GPP TS 32.432version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 435 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Performancemeasurement: eXtensible Markup Language (XML) fileformat definition (3GPP TS 32.435 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 436 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Performancemeasurement: Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1) fileformat definition (3GPP TS 32.436 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 441 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; TraceManagement Integration Reference Point (IRP):Requirements (3GPP TS 32.441 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 442 V9.0.1 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; TraceManagement Integration Reference Point (IRP):Information Service (IS) (3GPP TS 32.442 version 9.0.1Release 9)ETSI TS 132 443 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; TraceManagement Integration Reference Point (IRP):Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.443 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 445 V9.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; TraceManagement Integration Reference Point (IRP):eXtensible Markup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.445 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 450 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; KeyPerformance Indicators (KPI) for Evolved UniversalTerrestrial Radio Access Network (E-UTRAN): Definitions(3GPP TS 32.450 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 451 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; KeyPerformance Indicators (KPI) for Evolved UniversalTerrestrial Radio Access Network (E-UTRAN):Requirements (3GPP TS 32.451 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 500 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-OrganizingNetworks (SON); Concepts and requirements(3GPP TS 32.500 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 501 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-Configuration of Network Elements; Concepts andIntegration Reference Point (IRP) Requirements(3GPP TS 32.501 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 502 V8.2.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-Configuration of Network Elements IntegrationReference Point (IRP); Information Service (IS)(3GPP TS 32.502 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 502 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-Configuration of Network Elements IntegrationReference Point (IRP); Information Service (IS)(3GPP TS 32.502 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 503 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-Configuration of Network Elements IntegrationReference Point (IRP); Common Object RequestBroker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.503 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 505 V8.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-Configuration of Network Elements IntegrationReference Point (IRP) (3GPP TS 32.505 version 8.0.0Release 8)ETSI TS 132 505 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-Configuration of Network Elements IntegrationReference Point (IRP) (3GPP TS 32.505 version 9.0.0Release 9)41


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 132 511 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; AutomaticNeighbour Relation (ANR) management; Concepts andrequirements (3GPP TS 32.511 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 531 V9.2.1 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement; Concepts and Integration ReferencePoint (IRP) Requirements (3GPP TS 32.531 version 9.2.1Release 9)ETSI TS 132 532 V9.2.1 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement Integration Reference Point (IRP);Information Service (IS) (3GPP TS 32.532 version 9.2.1Release 9)ETSI TS 132 533 V8.2.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement Integration Reference Point (IRP);Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.533 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 132 533 V9.2.1 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement Integration Reference Point (IRP);Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.533 version 9.2.1Release 9)ETSI TS 132 535 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement Integration Reference Point (IRP)(3GPP TS 32.535 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 581 V9.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunications management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); Concepts and requirements forType 1 interface HNB to HNB Management System(HMS) (3GPP TS 32.581 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 582 V8.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunications management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); Information model for Type1 interface HNB to HNB Management System (HMS)(3GPP TS 32.582 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 582 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunications management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); Information model for Type 1interface HNB to HNB Management System (HMS)(3GPP TS 32.582 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 583 V9.2.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunications management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); Procedure flows for Type 1interface HNB to HNB Management System (HMS)(3GPP TS 32.583 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 584 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Telecommunications management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); XML definitions for Type 1interface HNB to HNB Management System (HMS)(3GPP TS 32.584 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 593 V9.0.0 (2010-02)Telecommunication management; Home enhancedNode B (HeNB) Operations, Administration,Maintenance and Provisioning (OAM&P); Procedureflows for Type 1 interface HeNB to HeNB ManagementSystem (HeMS) (3GPP TS 32.593 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 600 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Concept and high-levelrequirements (3GPP TS 32.600 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 601 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Basic CM Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 602 V8.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Basic CM Integration ReferencePoint (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.602version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 602 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Basic CM Integration ReferencePoint (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.602version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 603 V8.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Basic CM Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 603 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Basic CM Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 607 V8.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Basic CM Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 607 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Basic CM Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 611 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): Requirements (3GPP TS 32.611version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 612 V8.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.612version 8.1.0 Release 8)42


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 132 612 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.612version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 613 V8.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): Common Object Request BrokerArchitecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.613 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 613 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): Common Object Request BrokerArchitecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.613 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 615 V8.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration Reference Point(IRP): eXtensible Markup Language (XML) file formatdefinition (3GPP TS 32.615 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 615 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): eXtensible Markup Language (XML) fileformat definition (3GPP TS 32.615 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 617 V8.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): Bulk CM IRP SOAP Solution Set (SS)(3GPP TS 32.617 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 617 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): Bulk CM IRP SOAP Solution Set (SS)(3GPP TS 32.617 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 621 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Generic network resourcesIntegration Reference Point (IRP);ETSI TS 132 622 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Generic network resourcesIntegration Reference Point (IRP): Network ResourceModel (NRM) (3GPP TS 32.622 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 623 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Generic network resourcesIntegration Reference Point (IRP): Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.623 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 625 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Generic network resourcesIntegration Reference Point (IRP): Bulk CM eXtensibleMarkup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.625 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 631 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Core network resources IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 632 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Core Network ResourcesIntegration Reference Point (IRP);ETSI TS 132 633 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Core network resources IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 635 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Core network resources IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 641 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); UTRAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 32.641 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 642 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); UTRAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Network ResourceModel (NRM) (3GPP TS 32.642 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 643 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); UTRAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.643 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 645 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); UTRAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Bulk CM eXtensibleMarkup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.645 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 651 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); GERAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 32.651 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 652 V9.0.1 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); GERAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Network ResourceModel (NRM) (3GPP TS 32.652 version 9.0.1 Release 9)43


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 132 653 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); GERAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.653 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 655 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); GERAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Bulk CM eXtensibleMarkup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.655 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 661 V8.1.1 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Kernel CM Requirements(3GPP TS 32.661 version 8.1.1 Release 8)ETSI TS 132 661 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Kernel CM Requirements(3GPP TS 32.661 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 662 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Kernel CM Information Service (IS)(3GPP TS 32.662 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 663 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Kernel CM Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 667 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Kernel CM Integration ReferencePoint (IRP);ETSI TS 132 671 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); State Management IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 672 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); State Management IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 673 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); State Management IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 675 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); State Management IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 690 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; InventoryManagement (IM); Requirements (3GPP TS 32.690version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 691 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; InventoryManagement (IM) network resources IntegrationReference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.691version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 692 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; InventoryManagement (IM) network resources IntegrationReference Point (IRP); Network Resource Model (NRM)(3GPP TS 32.692 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 695 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; InventoryManagement (IM) network resources IntegrationReference Point (IRP); Bulk Configuration Management(CM) eXtensible Markup Language (XML) file formatdefinition (3GPP TS 32.695 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 711 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Transport Network (TN) NetworkResource Model (NRM) Integration Reference Point(IRP);ETSI TS 132 712 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Transport Network (TN) NetworkResource Model (NRM) Integration Reference Point(IRP);ETSI TS 132 713 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Transport Network (TN) NetworkResource Model (NRM) Integration Reference Point(IRP);ETSI TS 132 715 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM) Transport Network (TN) NetworkResource Model (NRM) Integration Reference Point(IRP); Bulk CM eXtensible Markup Language (XML)file format definition (3GPP TS 32.715 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 132 721 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Repeater network resourcesIntegration Reference Point (IRP);ETSI TS 132 722 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Repeater network resourcesIntegration Reference Point (IRP);44


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 132 723 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Repeater network resourcesIntegration Reference Point (IRP);ETSI TS 132 725 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Repeater network resourcesIntegration Reference Point (IRP);ETSI TS 132 731 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IP MultimediaSubsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 32.731 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 732 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IP MultimediaSubsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Information Service(IS) (3GPP TS 32.732 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 733 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IP MultimediaSubsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.733 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 735 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IP MultimediaSubsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); eXtensible MarkupLanguage (XML) file format definition (3GPP TS 32.735version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 741 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Signalling Transport Network (STN)interface Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 742 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Signalling Transport Network (STN)interface Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 743 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Signalling Transport Network (STN)interface Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 745 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Signalling Transport Network (STN)interface Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP);ETSI TS 132 751 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Evolved PacketCore (EPC) Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.751version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 752 V9.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Evolved PacketCore (EPC) Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP): Information Service (IS)(3GPP TS 32.752 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 753 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Evolved PacketCore (EPC) Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP): Common Object RequestBroker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.753 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 755 V9.1.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Evolved PacketCore (EPC) Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP): Bulk CM eXtensible MarkupLanguage (XML) file format definition (3GPP TS 32.755version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 761 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)Network Resource Model (NRM) Integration ReferencePoint (IRP); Requirements (3GPP TS 32.761version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 763 V9.2.1 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)Network Resource Model (NRM) Integration ReferencePoint (IRP): Common Object Request BrokerArchitecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.763 version 9.2.1 Release 9)ETSI TS 132 765 V9.2.1 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)Network Resource Model (NRM) Integration ReferencePoint (IRP): Bulk CM eXtensible Markup Language(XML) file format definition (3GPP TS 32.765 version 9.2.1Release 9)ETSI TS 132 771 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home Node B(HNB) Subsystem (HNS) Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 32.771 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 132 781 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home enhancedNode B (HeNB) Subsystem (HeNS) Network ResourceModel (NRM) Integration Reference Point (IRP);Requirements (3GPP TS 32.781 version 9.0.0Release 9)45


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 133 102 V8.5.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Security architecture (3GPP TS 33.102version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 133 102 V9.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Security architecture (3GPP TS 33.102version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 133 105 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Cryptographic algorithm requirements(3GPP TS 33.105 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 133 106 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Lawful interception requirements (3GPP TS 33.106version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 133 107 V8.10.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Lawful interception architecture andfunctions (3GPP TS 33.107 version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 133 107 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Lawful interception architecture andfunctions (3GPP TS 33.107 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 133 108 V8.9.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Handover interface for LawfulInterception (LI) (3GPP TS 33.108 version 8.9.0Release 8)ETSI TS 133 110 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Key establishment between a UICC and a terminal(3GPP TS 33.110 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 133 141 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Presence service; Security (3GPP TS 33.141version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 133 203 V8.8.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Access security for IP-based services(3GPP TS 33.203 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 133 203 V9.3.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Access security for IP-based services(3GPP TS 33.203 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 133 204 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G Security; Network Domain Security (NDS);Transaction Capabilities Application Part (TCAP) usersecurity (3GPP TS 33.204 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 133 210 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Network Domain Security (NDS);IP network layer security (3GPP TS 33.210 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 133 220 V8.8.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Genericbootstrapping architecture (3GPP TS 33.220version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 133 220 V9.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Genericbootstrapping architecture (3GPP TS 33.220version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 133 221 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA);Support for subscriber certificates (3GPP TS 33.221version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 133 222 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Accessto network application functions using HypertextTransfer Protocol over Transport Layer Security(HTTPS) (3GPP TS 33.222 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 133 223 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); GenericBootstrapping Architecture (GBA) Push function(3GPP TS 33.223 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 133 224 V9.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); GenericBootstrapping Architecture (GBA) push layer(3GPP TS 33.224 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 133 234 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Wireless Local Area Network (WLAN)interworking security (3GPP TS 33.234 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 133 246 V9.0.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G Security; Security of Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) (3GPP TS 33.246version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 133 259 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Key establishment between a UICC hosting deviceand a remote device (3GPP TS 33.259 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 133 310 V9.1.0 (2010-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network Domain Security (NDS); AuthenticationFramework (AF) (3GPP TS 33.310 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 133 401 V8.6.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);Security architecture (3GPP TS 33.401 version 8.6.0Release 8)ETSI TS 133 401 V9.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);Security architecture (3GPP TS 33.401 version 9.2.0Release 9)ETSI TS 133 402 V8.6.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);Security aspects of non-3GPP accesses(3GPP TS 33.402 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 133 402 V9.2.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);Security aspects of non-3GPP accesses(3GPP TS 33.402 version 9.2.0 Release 9)46


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 134 109 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Terminal logical test interface; Special conformancetesting functions (3GPP TS 34.109 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 134 114 V8.3.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; User Equipment (UE) / Mobile Station (MS) OverThe Air (OTA) antenna performance; Conformancetesting (3GPP TS 34.114 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 134 121-2 V8.9.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception (FDD); Part 2:Implementation Conformance Statement (ICS)(3GPP TS 34.121-2 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 134 124 V8.4.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Electromagnetic compatibility (EMC) requirementsfor mobile terminals and ancillary equipment(3GPP TS 34.124 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 134 124 V9.1.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Electromagnetic compatibility (EMC) requirementsfor mobile terminals and ancillary equipment(3GPP TS 34.124 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 134 131 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Test Specification for C-language binding to(Universal) Subscriber Interface Module ((U)SIM)Application Programming Interface (API)(3GPP TS 34.131 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 134 229-1 V8.4.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Part 1: Protocolconformance specification (3GPP TS 34.229-1version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 134 229-2 V8.4.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Part 2:Implementation Conformance Statement (ICS)specification (3GPP TS 34.229-2 version 8.4.0Release 8)ETSI TS 134 229-3 V8.2.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Part 3: Abstracttest suite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 135 201 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Specification of the 3GPP confidentiality andintegrity algorithms; Document 1: f8 and f9 specification(3GPP TS 35.201 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 135 202 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Specification of the 3GPP confidentiality andintegrity algorithms; Document 2: Kasumi specification(3GPP TS 35.202 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 135 203 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Specification of the 3GPP confidentiality andintegrity algorithms; Document 3: Implementors’ testdata (3GPP TS 35.203 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 135 204 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Specification of the 3GPP confidentiality andintegrity algorithms; Document 4: Design conformancetest data (3GPP TS 35.204 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 135 205 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGEalgorithm set: An example algorithm set for the 3GPPauthentication and key generation functions f1, f1*, f2,f3, f4, f5 and f5*; Document 1: General (3GPP TS 35.205version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 135 206 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGEalgorithm set: An example algorithm set for the 3GPPauthentication and key generation functions f1, f1*, f2,f3, f4, f5 and f5*; Document 2: Algorithm specification(3GPP TS 35.206 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 135 207 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGEalgorithm set: An example algorithm set for the 3GPPauthentication and key generation functions f1, f1*, f2,f3, f4, f5 and f5*; Document 3: Implementors’ test data(3GPP TS 35.207 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 135 208 V9.0.0 (2010-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGEalgorithm set: An example algorithm set for the 3GPPauthentication and key generation functions f1, f1*, f2,f3, f4, f5 and f5*; Document 4: Design conformancetest data (3GPP TS 35.208 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 135 215 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality andIntegrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 1: UEA2and UIA2 specifications (3GPP TS 35.215 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 135 216 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and IntegrityAlgorithms UEA2 & UIA2; Document 2: SNOW 3Gspecification (3GPP TS 35.216 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 135 217 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality andIntegrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 3:Implementors’ test data (3GPP TS 35.217 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 135 218 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality andIntegrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 4: Designconformance test data (3GPP TS 35.218 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 136 101 V8.8.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission andreception (3GPP TS 36.101 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 136 101 V9.2.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission andreception (3GPP TS 36.101 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 136 104 V8.8.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission andreception (3GPP TS 36.104 version 8.8.0 Release 8)47


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 136 104 V9.2.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission andreception (3GPP TS 36.104 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 136 106 V8.4.1 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);FDD repeater radio transmission and reception(3GPP TS 36.106 version 8.4.1 Release 8)ETSI TS 136 106 V9.0.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); FDD repeater radio transmission andreception (3GPP TS 36.106 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 113 V8.2.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Base Station (BS) and repeaterElectroMagnetic Compatibility (EMC) (3GPP TS 36.113version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 136 113 V9.1.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Base Station (BS) and repeaterElectroMagnetic Compatibility (EMC) (3GPP TS 36.113version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 124 V8.1.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Electromagnetic compatibility (EMC)requirements for mobile terminals and ancillaryequipment (3GPP TS 36.124 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 136 124 V9.1.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Electromagnetic compatibility (EMC)requirements for mobile terminals and ancillaryequipment (3GPP TS 36.124 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 141 V8.5.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Base Station (BS) conformance testing(3GPP TS 36.141 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 136 141 V9.2.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Base Station (BS) conformance testing(3GPP TS 36.141 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 136 143 V8.3.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); FDD repeater conformance testing(3GPP TS 36.143 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 136 143 V9.0.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); FDD repeater conformance testing(3GPP TS 36.143 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 213 V9.0.1 (2010-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical layer procedures (3GPP TS 36.213version 9.0.1 Release 9)ETSI TS 136 300 V8.11.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial RadioAccess Network (E-UTRAN); Overall description;Stage 2 (3GPP TS 36.300 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 136 300 V9.2.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Overall description; Stage 2(3GPP TS 36.300 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 136 302 V9.0.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Services provided by the physical layer(3GPP TS 36.302 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 304 V8.8.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); User Equipment (UE) procedures in idlemode (3GPP TS 36.304 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 136 304 V9.1.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); User Equipment (UE) procedures in idlemode (3GPP TS 36.304 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 305 V9.1.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Stage 2 functional specification of UserEquipment (UE) positioning in E-UTRAN(3GPP TS 36.305 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 306 V9.0.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); User Equipment (UE) radio accesscapabilities (3GPP TS 36.306 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 314 V8.3.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Layer 2 - Measurements (3GPP TS 36.314version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 136 314 V9.0.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Layer 2 - Measurements (3GPP TS 36.314version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 321 V8.8.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocolspecification (3GPP TS 36.321 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 136 321 V9.1.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocolspecification (3GPP TS 36.321 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 322 V9.0.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Radio Link Control (RLC) protocolspecification (3GPP TS 36.322 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 323 V9.0.0 (2010-02)LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP)specification (3GPP TS 36.323 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 331 V8.8.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 36.331 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 136 331 V9.1.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 36.331 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 355 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 401 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Architecture description (3GPP TS 36.401version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 410 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 layer 1 general aspects and principles(3GPP TS 36.410 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 411 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 layer 1 (3GPP TS 36.411 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 136 412 V8.6.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 signalling transport (3GPP TS 36.412version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 136 412 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 signalling transport (3GPP TS 36.412version 9.0.0 Release 9)48


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 136 413 V8.8.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 136 413 V9.1.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 414 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 data transport (3GPP TS 36.414version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 420 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 general aspects and principles(3GPP TS 36.420 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 421 V9.0.1 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 layer 1 (3GPP TS 36.421 version 9.0.1Release 9)ETSI TS 136 422 V8.6.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 signalling transport (3GPP TS 36.422version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 136 422 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 signalling transport (3GPP TS 36.422version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 423 V8.8.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)(3GPP TS 36.423 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 136 423 V9.1.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)(3GPP TS 36.423 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 424 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 data transport (3GPP TS 36.424version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 440 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); General aspects and principles forinterfaces supporting Multimedia Broadcast MulticastService (MBMS) within E-UTRAN (3GPP TS 36.440version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 441 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Layer 1 for interfaces supportingMultimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) withinE-UTRAN (3GPP TS 36.441 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 442 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Signalling Transport for interfacessupporting Multimedia Broadcast Multicast Service(MBMS) within E-UTRAN (3GPP TS 36.442 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 136 443 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M2 Application Protocol (M2AP)(3GPP TS 36.443 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 444 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M3 Application Protocol (M3AP)(3GPP TS 36.444 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 445 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M1 Data Transport (3GPP TS 36.445version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 455 V9.0.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE Positioning Protocol A (LPPa) (3GPP TS 36.455version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 508 V8.4.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); Common testenvironments for User Equipment (UE) conformancetesting (3GPP TS 36.508 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 136 509 V8.4.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); Special conformancetesting functions for User Equipment (UE)(3GPP TS 36.509 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 136 521-2 V8.3.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) (3GPP TS 36.521-2version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 136 523-2 V8.4.0 (2010-02)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)conformance specification; Part 2: ICS(3GPP TS 36.523-2 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 137 104 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-StandardRadio (MSR) Base Station (BS) radio transmission andreception (3GPP TS 37.104 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 142 033 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Lawful Interception; Stage 1 (3GPP TS 42.033version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 142 043 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Support of Localised Service Area (SoLSA); Servicedescription; Stage 1 (3GPP TS 42.043 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 142 056 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1;Service description; Stage 1 (3GPP TS 42.056version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 142 068 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Voice Group Call Service (VGCS); Stage 1(3GPP TS 42.068 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 142 069 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Voice Broadcast Service (VBS); Stage 1(3GPP TS 42.069 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 005 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Technical performance objectives (3GPP TS 43.005version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 010 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);GSM Public Land Mobile Network (PLMN) connectiontypes (3GPP TS 43.010 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 013 V9.0.0 (2010-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Discontinuous Reception (DRX) in the GSM system(3GPP TS 43.013 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 020 V9.1.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Security-related network functions (3GPP TS 43.020version 9.1.0 Release 9)49


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 143 022 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Functions related to Mobile Station (MS) in idle modeand group receive mode (3GPP TS 43.022 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 143 033 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);3G security; Lawful Interception; Stage 2(3GPP TS 43.033 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 045 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Technical Realization of Facsimile Group 3 Service -transparent (3GPP TS 43.045 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 050 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Transmission planning aspects of the speech service inthe GSM Public Land Mobile Network (PLMN) system(3GPP TS 43.050 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 051 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) overalldescription; Stage 2 (3GPP TS 43.051 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 143 052 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Lower layers of the GSM Cordless Telephony System(CTS) radio interface; Stage 2 (3GPP TS 43.052version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 055 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Dual Transfer Mode (DTM); Stage 2 (3GPP TS 43.055version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 059 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Functional stage 2 description of Location Services(LCS) in GERAN (3GPP TS 43.059 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 143 064 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Overalldescription of the GPRS radio interface; Stage 2(3GPP TS 43.064 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 073 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Support of Localised Service Area (SoLSA); Stage 2(3GPP TS 43.073 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 129 V6.13.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Packed-switched handover for GERAN A/Gb mode;Stage 2 (3GPP TS 43.129 version 6.13.0 Release 6)ETSI TS 143 129 V7.3.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Packed-switched handover for GERAN A/Gb mode;Stage 2 (3GPP TS 43.129 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 143 129 V8.2.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Packed-switched handover for GERAN A/Gb mode;Stage 2 (3GPP TS 43.129 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 143 129 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Packed-switched handover for GERAN A/Gb mode;Stage 2 (3GPP TS 43.129 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 130 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Iur-g interface; Stage 2 (3GPP TS 43.130 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 143 246 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) in theGERAN; Stage 2 (3GPP TS 43.246 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 143 318 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Generic Access Network (GAN); Stage 2(3GPP TS 43.318 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 003 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station - Base Station System (MS - BSS)Interface Channel Structures and Access Capabilities(3GPP TS 44.003 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 004 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Layer 1; General Requirements (3GPP TS 44.004version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 005 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Data Link (DL) Layer General Aspects (3GPP TS 44.005version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 006 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station - Base Stations System (MS - BSS)interface Data Link (DL) layer specification(3GPP TS 44.006 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 012 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Short Message Service Cell Broadcast (SMSCB)support on the mobile radio interface (3GPP TS 44.012version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 014 V7.3.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Individual equipment type requirements andinterworking; Special conformance testing functions(3GPP TS 44.014 version 7.3.0 Release 7)ETSI TS 144 014 V8.1.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Individual equipment type requirements andinterworking; Special conformance testing functions(3GPP TS 44.014 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 144 014 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Individual equipment type requirements andinterworking; Special conformance testing functions(3GPP TS 44.014 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 018 V8.9.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile radio interface layer 3 specification; RadioResource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 144 018 V9.3.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile radio interface layer 3 specification; RadioResource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 144 021 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Rate adaption on the Mobile Station - Base StationSystem (MS-BSS) interface (3GPP TS 44.021version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 031 V7.12.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - ServingMobile Location Centre (SMLC) Radio ResourceLCS Protocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 7.12.0Release 7)ETSI TS 144 031 V8.5.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - ServingMobile Location Centre (SMLC) Radio ResourceLCS Protocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 8.5.0Release 8)50


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 144 031 V9.1.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - ServingMobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCSProtocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 144 035 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Location Services (LCS); Broadcast network assistancefor Enhanced Observed Time Difference (E-OTD) andGlobal Positioning System (GPS) positioning methods(3GPP TS 44.035 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 060 V6.27.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 6.27.0 Release 6)ETSI TS 144 060 V7.19.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 7.19.0 Release 7)ETSI TS 144 060 V8.7.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 144 060 V9.2.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 144 064 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station - Serving GPRS Support Node(MS-SGSN); Logical Link Control (LLC) LayerSpecification (3GPP TS 44.064 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 071 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Location Services (LCS); Mobile radio interfacelayer 3 LCS specification (3GPP TS 44.071 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 144 118 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile radio interface layer 3 specification, RadioResource Control (RRC) protocol; Iu mode(3GPP TS 44.118 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 160 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl/ Medium Access Control (RLC/MAC) protocolfor Iu mode (3GPP TS 44.160 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 144 318 V9.1.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interfacelayer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 145 001 V9.1.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Physical layer on the radio path; General description(3GPP TS 45.001 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 145 002 V9.2.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Multiplexing and multiple access on the radio path(3GPP TS 45.002 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 145 003 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Channel coding (3GPP TS 45.003 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 145 004 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Modulation (3GPP TS 45.004 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 145 005 V7.20.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005version 7.20.0 Release 7)ETSI TS 145 005 V8.7.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 145 005 V9.1.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 145 008 V8.5.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 145 008 V9.1.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 145 009 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Link adaptation (3GPP TS 45.009 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 145 010 V7.7.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010version 7.7.0 Release 7)ETSI TS 145 010 V8.5.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 145 010 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 145 015 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Release independent Downlink Advanced ReceiverPerformance (DARP); Implementation guidelines(3GPP TS 45.015 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 145 022 V9.0.0 (2010-02)Lucky person! don’t look for him anymore, you foundhim!! CongratsDigital cellular telecommunicationssystem (Phase 2+); Radio link management inhierarchical networks (3GPP TS 45.022 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 145 056 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);CTS-FP Radio Sub-system (3GPP TS 45.056version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 001 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Full rate speech; Processing functions (3GPP TS 46.001version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 002 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Half rate speech; Half rate speech processing functions(3GPP TS 46.002 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 006 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Half-rate speech: ANSI-C code for GSM half-rate speechcodec (3GPP TS 46.006 version 9.0.0 Release 9)51


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 146 007 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Half rate speech; Test sequences for the GSM half ratespeech codec (3GPP TS 46.007 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 146 008 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Half Rate Speech; Performance Characterization of theGSM Half Rate speech codec (3GPP TS 46.008version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 010 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Full-rate speech; Transcoding (3GPP TS 46.010version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 011 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Full rate speech; Substitution and muting of lost framesfor full rate speech channels (3GPP TS 46.011version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 012 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Full rate speech; Comfort noise aspect for full ratespeech traffic channels (3GPP TS 46.012 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 146 020 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Half rate speech; Half rate speech transcoding(3GPP TS 46.020 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 021 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Half rate speech; Substitution and muting of lost framesfor half rate speech traffic channels (3GPP TS 46.021version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 022 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Half rate speech; Comfort noise aspects for the halfrate speech traffic channels (3GPP TS 46.022version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 031 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Full rate speech; Discontinuous Transmission (DTX) forfull rate speech traffic channels (3GPP TS 46.031version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 032 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Full rate speech; Voice Activity Detector (VAD) for fullrate speech traffic channels (3GPP TS 46.032version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 041 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Half rate speech; Discontinuous Transmission (DTX)for half rate speech traffic channels (3GPP TS 46.041version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 042 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Half rate speech; Voice Activity Detector (VAD) for halfrate speech traffic channels (3GPP TS 46.042version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 051 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Enhanced Full Rate (EFR) speech processing functions;General description (3GPP TS 46.051 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 146 053 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);ANSI-C code for the GSM Enhanced Full Rate (EFR)speech codec (3GPP TS 46.053 version 9.0.0Release 9)52ETSI TS 146 054 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Test sequences for the GSM Enhanced Full Rate (EFR)speech codec (3GPP TS 46.054 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 146 060 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding(3GPP TS 46.060 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 061 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Substitution and muting of lost frames for EnhancedFull Rate (EFR) speech traffic channels (3GPP TS 46.061version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 062 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Comfort noise aspects for Enhanced Full Rate (EFR)speech traffic channels (3GPP TS 46.062 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 146 081 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Discontinuous Transmission (DTX) for Enhanced FullRate (EFR) speech traffic channels (3GPP TS 46.081version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 146 082 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Voice Activity Detector (VAD) for Enhanced Full Rate(EFR) speech traffic channels (3GPP TS 46.082version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 001 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System - Mobile-services Switching Centre(BSS - MSC) interface; General aspects(3GPP TS 48.001 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 002 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System - Mobile-services Switching Centre(BSS - MSC) interface; Interface principles(3GPP TS 48.002 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 004 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System - Mobile-services Switching Centre(BSS - MSC) interface; Layer 1 specification(3GPP TS 48.004 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 006 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Signalling transport mechanism Specification for theBase Station System - Mobile Services Switching Centre(BSS-MSC) interface (3GPP TS 48.006 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 148 008 V8.8.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Switching Centre - Base Station system(MSC-BSS) interface; Layer 3 specification(3GPP TS 48.008 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 148 008 V9.1.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Switching Centre - Base Station system(MSC-BSS) interface; Layer 3 specification(3GPP TS 48.008 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 148 014 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Base StationSystem (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN)interface; Gb interface Layer 1 (3GPP TS 48.014version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 016 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Base StationSystem (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN)interface; Network service (3GPP TS 48.016version 9.0.0 Release 9)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3ETSI TS 148 018 V6.20.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Base StationSystem (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018version 6.20.0 Release 6)ETSI TS 148 018 V7.13.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Base StationSystem (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018version 7.13.0 Release 7)ETSI TS 148 018 V8.5.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Base StationSystem (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 148 018 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Base StationSystem (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 020 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Rate adaption on the Base Station System - MobileservicesSwitching Centre (BSS-MSC) interface(3GPP TS 48.020 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 031 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Location Services (LCS): Serving Mobile LocationCentre - Serving Mobile Location Centre (SMLC -SMLC); SMLCPP specification (3GPP TS 48.031version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 049 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station Controller - Cell Broadcast Centre(BSC - CBC) Interface Specification (3GPP TS 48.049version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 051 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station Controller - Base Transceiver Station(BSC-BTS) interface; General aspects (3GPP TS 48.051version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 052 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station Controller - Base Transceiver Station(BSC-BTS) interface; Interface principles (3GPP TS48.052 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 054 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station Controller - Base Transceiver Station(BSC - BTS) interface; Layer 1 structure of physicalcircuits (3GPP TS 48.054 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 056 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station Controller - Base Transceiver Station(BSC - BTS) interface; Layer 2 specification (3GPP TS48.056 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 058 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station Controller - Base Transceiver Station(BSC-BTS) Interface; Layer 3 specification (3GPP TS48.058 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 060 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);In-band control of remote transcoders and rateadaptors for full rate traffic channels (3GPP TS 48.060version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 061 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);In-band control of remote transcoders and rateadaptors for half rate traffic channels (3GPP TS 48.061version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 148 071 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Location Services (LCS); Serving Mobile LocationCentre - Base Station System (SMLC-BSS) interface;Layer 3 specification (3GPP TS 48.071 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 148 103 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System - Media GateWay (BSS-MGW)interface; User plane transport mechanism(3GPP TS 48.103 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 149 031 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Location Services (LCS); Base Station SystemApplication Part LCS Extension (BSSAP-LE)(3GPP TS 49.031 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 151 010-1 V8.4.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1:Conformance specification (3GPP TS 51.010-1version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 151 010-2 V8.4.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2:Protocol Implementation Conformance Statement(PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 151 010-5 V9.0.1 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5:Inter-Radio-Access-Technology (RAT) (GERAN /UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS)(3GPP TS 51.010-5 version 9.0.1 Release 9)ETSI TS 151 021 V7.8.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 7.8.0Release 7)ETSI TS 151 021 V8.5.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 8.5.0Release 8)ETSI TS 151 021 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 151 026 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Part 4: RepeatersETSI TS 152 008 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Telecommunication management; GSM subscriber andequipment trace (3GPP TS 52.008 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 152 021 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Network Management (NM) Procedures and messageson the A-bis interface (3GPP TS 52.021 version 9.0.0Release 9)ETSI TS 152 402 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurements - GSM(3GPP TS 52.402 version 9.0.0 Release 9)53


2010 Nr. 3 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 155 205 V9.0.0 (2010-02) -Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Specification of the GSM-MILENAGE algorithms: Anexample algorithm set for the GSM Authentication andKey Generation Functions A3 and A8 (3GPP TS 55.205version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 155 216 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSMand ECSD, and the GEA3 encryption algorithm forGPRS; Document 1: A5/3 and GEA3 specification(3GPP TS 55.216 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 155 217 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSMand ECSD, and the GEA3 encryption algorithm forGPRS; Document 2: Implementors’ test data(3GPP TS 55.217 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 155 218 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSMand ECSD, and the GEA3 encryption algorithm forGPRS; Document 3: Design and conformance test data(3GPP TS 55.218 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 155 236 V9.0.0 (2010-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Specification of A8_V MILENAGE Algorithm: An examplealgorithm for the key generation function A8_V(3GPP TS 55.236 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 183 017 V3.2.1 (2010-02)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Resource and Admission Control: DIAMETER protocolfor session based policy set-up information exchangebetween the Application Function (AF) and the ServicePolicy Decision Function (SPDF); Protocol specificationETSI TS 183 071 V3.1.1 (2010-02)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Resource and Admission Control Sub-System (RACS);Rr interface based on the DIAMETER protocolParengë Lyda Maþeikienë54


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 3Lietuvos standartizacijos departamentasDirektorius .............................................................................................................................................................. 270 9360Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345Vyriausioji specialistë teisëkûrai ............................................................................................................................... 279 1143Vyriausioji specialistë mokymui ir archyvui ............................................................................................................ 270 9360Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358Faksas 212 62521-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos ....................................................................................... 270 9365Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, popierius ............................................................................................... 279 1134Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, paðarai ...................................... 279 1134Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, vaisiø ir darþoviø produktai, dangos .............................................. 270 93652-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399Akiø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 83973-iasis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga ..... 270 9349Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 93494-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 279 1150Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 279 1150Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 279 1141PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371 279 1153Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1138INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364BIBLIOTEKA .......................................................................................................................................................... 279 1142203 kab.206 kab.207 kab.205 kab.401 kab.204 kab.312 kab.311 kab.318 kab.318 kab.311 kab.302 kab.303 kab.304 kab.304 kab.303 kab.303 kab.304 kab.218 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.319 kab.317 kab.319 kab.313 kab.212 kab.209 kab.217 kab.202 kab.213 kab.214 kab.213 kab.213 kab.315 kab.LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUSVedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348 307 kab.Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343 306 kab.Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139 305 kab.FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUSVedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346 201 kab.Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356Faksas 270 935655


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASDepartamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartusu suinteresuotomis Lietuvos RespublikosVyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis irorganizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikàstandartizacijos srityje.Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijosdarbus ir metodiðkai jiems vadovauja.Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvosstandartø projektams rengti.Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijosSutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausøtarnybos funkcijas.Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijosnacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijosstandartizacijos forume nuo 1999 m.Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europosorganizacijose:Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narysnuo 2008 m.;Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –asocijuotasis narys nuo 1996 m.;Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo2003 m.Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.

More magazines by this user
Similar magazines