Views
3 years ago

Wzor A,B-tekst

Wzor A,B-tekst

Тaтяна М.

Тaтяна М. Арсеньева, Томаш Шолль, Марцин Матера,Светлана А. Науменко, Александра РовиньскaИсследованИя в Западном городском районе ТанаИса в 2008 г.(раскоп XXv) (PLS. 60–115)..............................................................................................................................................69Badania w zachodnim, miejskim rejonie Tanais w 2008 roku (wykop XXv) ..................................................................85Тaтяна М. Арсеньева, Томаш Шолль, Марцин Матера,Светлана А. Науменко, Александра РовиньскaИсследованИя в Западном городском районе ТанаИса в 2009 г.(раскоп XXv) (PLS. 116–164)............................................................................................................................................87Badania w zachodnim, miejskim rejonie Tanais w 2009 roku (wykop XXv)................................................................106Arkadiusz SołtysiakShorT INTrodUCTIoN To ThE BIoArChAEoLoGICAL STUdIESAT TELL BArrI (PL. 165) ......................................................................................................................................................107Krótkie wprowadzenie do badań bioarcheologicznych na Tell Barri................................................................................112Dariusz SzelągTWo ovENS FroM ThE FIrST hALF oF ThE 3 rd MILLENNIUM BC AT TELL ArBId.EvIdENCE For GrAIN ProCESSING? (PLS. 166–172) ........................................................................................113dwa piece z pierwszej połowy III tys. p.n.e. z Tell Arbid.Instalacje do prażenia ziarna? ....................................................................................................................................................120Nazar BuławkadECorATIvE MoTIFS oF ThE EArLy IroN AGE (yAZ I) PoTTEryIN SoUThErN TUrKMENISTAN..................................................................................................................................121Motywy dekoracyjne ceramiki wczesnej epoki żelaza (yaz I)w południowym Turkmenistanie ..............................................................................................................................................131Arkadiusz SołtysiakThE GATES oF dUr-ŠArrUKIN....................................................................................................................................133Bramy dur-Szarrukin ..................................................................................................................................................................137Agnieszka TomasrEAdING GENdEr ANd SoCIAL LIFE IN MILITAry SPACES (PLS. 173–175) ........................................139odczytywanie płci i życia społecznego w przestrzeni wojskowej ......................................................................................152Elżbieta JastrzębowskaNEW TESTAMENT ANGELS IN EArLy ChrISTIAN ArT :orIGIN ANd SoUrCES (PLS. 176–185) ........................................................................................................................153Anioły z Nowego Testamentu w sztuce wczesnochrześcijańskiej: pochodzenie i źródła..............................................164Arkadiusz Sołtysiak, Arnold LebeufPohUALLI 1.01. A CoMPUTEr SIMULATIoN oF MESoAMErICANCALENdAr SySTEMS ..........................................................................................................................................................165Pohualli 1.01. Komputerowa symulacja mezoamerykańskich kalendarzy ......................................................................167

Chronicle of ExcavationsRoksana ChowaniecPALAZZoLo ACrEIdE, ANCIENT ACRAE, SICILy, ITALy, 2009–2010 (PLS. 186–187) ..........................169Palazzolo Acreide, starożytne Acrae, Sycylia, Włochy, 2009–2010 ..................................................................................171Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Oleg Â. SavelâIN ThE hEArT oF A roMAN ForT IN CrIMEA. EXCAvATIoNS IN BALAKLAvA(SEvASToPoL, UKrAINE). SEASoN 2009–2010 (PLS. 188–189) ........................................................................173Wykopaliska fortu rzymskiego w Bałakławie-Kadykovce (Sewastopol, Ukraina).Sezon 2009–2010 ........................................................................................................................................................................175Тадеуш Сарновски, Людмила А. Ковалевскаясельская округа Херсонеса ТаврИческого (крым).усадьба 343 (PLS. 190–192) ..............................................................................................................................................177Wiejskie terytorium Chersonezu Taurydzkiego (Krym). Farma Nr 343 ........................................................................179Людмила А. Ковалевская, Тадеуш Сарновскисельская округа Херсонеса ТаврИческого (крым).усадьба 363 (PLS. 193–194) ..............................................................................................................................................181Wiejskie terytorium Chersonezu Taurydzkiego (Krym). Farma Nr 363 ........................................................................183Tadeusz Sarnowski, Agnieszka TomasNovAE. ThE roMAN LEGIoNAry dEFENCES.EXCAvATIoNS oF 2009 ANd 2010 (PLS. 195–196) ..................................................................................................185Novae. Fortyfikacje obozu. Wykopaliska 2009 i 2010 r. ....................................................................................................186Tadeusz Sarnowski, Ludmiła A. KovalevskajaNovAE. hEAdqUArTErS BUILdING oF ThE roMAN LEGIoNAry BASE.EXCAvATIoNS oF 2010 (PLS. 197–198) ........................................................................................................................187Novae. Budowla komendantury w obozie rzymskiego legionu. Wykopaliska 2010 r. ..................................................189Martin LemkeFIELdWorK AT NovAE (BULGArIA) IN 2009 ANd 2010 (PLS. 199–201)....................................................191Badania wykopaliskowe w Novae (Bułgaria) w latach 2009–2010 ..................................................................................194Zofia Kowarska, Szymon Lenarczyk,Kazimierz Lewartowski, Krzysztof MisiewiczPToLEMAIS, LIByA, 2010 (PLS. 202–203) ......................................................................................................................195Ptolemais, Libia, 2010 ................................................................................................................................................................197

B EAC O N AWAR D S - Saving Antiquities for Everyone
Appendix B - Town of Ajax
The Colchester Archaeologist 1991-2 - Colchester Archaeological ...
*Älimucflüb - The Club of American Ford
Options Accessories Spec sheet b-1659 Ver 10/01 ... - RenTrain
1 INSTALLATION MANUAL B-BAND A5T ... - B-Band, Inc.
B Spiritual Blitzkrieg - Christian-witness.org
OAN#183 B-25 Photographing - Air Ops Photo
B - National Institute on Aging - National Institutes of Health
Untitled - Deutsches Archäologisches Institut
B-1 - National Drug Court Institute
Irving B. Harris [PDF, 18pg] - Erikson Institute
Final-Solo-and-Ensemble-Packet-2015-B
Appendix B - Responses to Survey Questions by Area
2005 Corporate Governance [eng] - S&B
P-Series A-Series B-Series Features - UniMac
50 aqua signal NAVIGATION LIGHTS 50 aqua signal ... - G & B Marine
B-physics & Level-1 di-muon trigger in the ATLAS experiment
Further Uses for Paraloid B-72 - American Institute for Conservation