Cena Inovace roku 2012 - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

Cena Inovace roku 2012 - AIP ČR

cenainovace roku 2012®innovation of the year 2012awardcena inovace2012.indd 1 19.1.2012 20:18:43


OBSAHAIP ČR ..................................................... 4Cena Inovace roku .................................. 6Kritéria .................................................... 8Termíny a další informace .................... 10Přihlášení .............................................. 12Vyhodnocení ......................................... 14Nositelé Ceny ....................................... 16Kontaktní údaje .................................... 262cena inovace2012.indd 2 19.1.2012 20:18:45


CONTENTSAIE CR ...................................................... 5Innovation of the Year Award ................ 7Criteria .................................................... 9Deadlines and Other Information ....... 11Registration .......................................... 13Evaluation ............................................. 15Award Winners ..................................... 16Contact .................................................. 273cena inovace2012.indd 3 19.1.2012 20:18:46


AIP ČRAsociace inovačního podnikání Českérepubliky je nevládní organizacezaložená v roce 1993.Cílem její činnosti je vytvářet předpokladypro rozvoj inovačního podnikání,tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferutechnologií, nových materiálů a technologií,budování vědeckotechnickýchparků a činnosti inovačních firem. Hlavnímcílem je vytvořit v rámci inovačníhoprocesu inovační infrastrukturu a podmínkypro fungující inovační trh.4cena inovace2012.indd 4 19.1.2012 20:18:46


AIE CRThe Association of Innovative Entrepreneurshipof the Czech Republic is a nongovernmental organization establishedin the year 1993.The purpose of its activity is to formulateprerequisites for the developmentof innovative entrepreneurship, i.e.research, development and innovation,technology transfer, new materials andtechnologies, building of science andtechnology parks and supporting of theactivities of innovative firms. The mainaim is to create innovative infrastructureswithin the innovation process andconditions for a functional innovativemarket.5cena inovace2012.indd 5 19.1.2012 20:18:47


CENAINOVACE ROKUAsociace inovačního podnikání Českérepubliky vyhlašuje pravidelně od roku1996 prestižní soutěž o Cenu Inovaceroku.Letošní ročník bude již sedmnáctý.V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnějšíinovační produkty přihlašovatelůse sídlem v České republice.6cena inovace2012.indd 6 19.1.2012 20:18:47


INNOVATIONOF THE YEAR AWARDThe Association of Innovative Entrepreneurshipof the Czech Republic hasregularly held the competition Innovationof the Year Award since 1996.This year is the 17 th .The best innovative products of contestantsfrom the Czech Republic areevaluated in the framework of thecompetition.®7cena inovace2012.indd 7 19.1.2012 20:18:48


KRITÉRIASoutěže se může zúčastnit každý subjektse sídlem v České republice.Přihlašuje se nový nebo významně zdokonalenýprodukt – tj. výrobek, technologickýpostup nebo služba – zavedenýna trh v posledních třech letech.Hodnotící kritéria► Technická úroveň produktu► Původnost řešení► Postavení na trhu, efektivnost► Vliv na životní prostředíPřihlášený produkt musí být v doběpodávání přihlášky průkazně úspěšněvyužíván, tj. výrobek je uveden na trh,technologický postup je zaveden v praxi,služba je poskytována.8cena inovace2012.indd 8 19.1.2012 20:18:48


CRITERIAThe competition is open for any companywith a registered office in theCzech Republic.The company can only register a new ormuch improved product, e.g. a product,technological process or service, placedon the market in the last three years.A registered product must prove it hasbeen successfully utilized at the timeof registration to the competition i.e.the product has to be for sale on themarket, the technological process mustbe implemented into practice or theservice has to be provided.Evaluation criteria► Technical level of the product► Originality of the solution► Position on the market, effectiveness► Environmental impact9cena inovace2012.indd 9 19.1.2012 20:18:49


TERMÍNYA DALŠÍINFORMACEUzávěrka přihlášek je 31. října 2012;povinná je konzultace komplexnostipřipravené přihlášky do 17. října 2012.Poplatek za přihlášení do soutěže činí3500 Kč.Účastníci, kteří získají ocenění v rámcisoutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2012“mohou využít výhod členů Klubu inovačníchfirem AIP ČR.10Přihlášené produkty mohou autořiprezentovat ve výstavní částiINOVACE 2012, Týden výzkumu,vývoje a inovací v ČR v Prazeve dnech 4.–7. 12. 2012.Vybrané produkty budou zveřejněnyv odborném časopisu Inovační podnikání& Transfer technologií vydávanémAIP ČR, dalších médiích a na webovéprezentaci AIP ČR.cena inovace2012.indd 10 19.1.2012 20:18:49


DEADLINES AND OTHERINFORMATIONRegistration deadline is October 31 th ,2012. Consultation of the registrationcomplexity is a must up to October 17 th .Registration fee is 3500 CZK.Registered products can be presentedat the trade fair INNOVATION 2012,The Week of Research, Developmentand Innovation in the Czech Republic,Prague, 4.–7. 12. 2012.Selected products will be presentedin the professional journal Inovačnípodnikání & Transfer technologií, whichis published by the AIE CR, other mediaand on the website of the AIE CR.11cena inovace2012.indd 11 19.1.2012 20:18:49


PŘIHLÁŠENÍPřihlášky se vyplňují do formuláře, kterýje ke stažení na webové prezentaciAsociace inovačního podnikání Českérepubliky www.aipcr.cz nebo v časopisuInovační podnikání & Transfertechnologií.Přihláška i s přílohami se zasílá ve dvouvyhotoveních na adresu:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5 • 116 68 Praha 1Přihláška se posílá navíc elektronickoupoštou na adresu svejda@aipcr.cz.12cena inovace2012.indd 12 19.1.2012 20:18:49


REGISTRATIONThe application form for registrationcan be downloaded on the website ofthe Association of Innovative Entrepreneurshipof the Czech Republicwww.aipcr.cz or in the journal Inovačnípodnikání & Transfer technologií.The application form along with theother required documents must be sentin duplicate to this address:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5 • 116 68 Praha 1The application form must be also sentvia email to the address:svejda@aipcr.cz.13cena inovace2012.indd 13 19.1.2012 20:18:53


VYHODNOCENÍVyhodnocení provádí jedenáctičlennákomise složená z odborníků► Akademie věd České republiky► Asociace inovačního podnikání Českérepubliky► České společnosti pro jakost► Českého vysokého učení technickéhov Praze► Českého svazu stavebních inženýrů► Ministerstva průmyslu a obchodu► Ministerstva školství, mládeže atělovýchovy► Rady pro výzkum, vývoj a inovace► Úřadu průmyslového vlastnictví► Vysoké školy podnikání, a. s.Slavnostní ceremoniál vyhlášenívýsledků soutěže o Cenu Inovace roku2012 proběhne 7. prosince 2012v prostorách Senátu Parlamentu Českérepubliky.14cena inovace2012.indd 14 19.1.2012 20:18:53


EVALUATIONThe award ceremony of the competitionwill take place on December 7, 2012at the Senate of the Parliament of theCzech Republic.The evaluation committee is composed ofeleven experts from these organizations:► Academy of Sciences of the CzechRepublic,► Association of Innovative Entrepreneurshipof the Czech Republic,► Czech Society for Quality,► Czech Technical University in Prague,► Czech Institution of Structural andCivil Engineers,► Ministry of Industry and Trade,► Ministry of Education, Youth andSports,► Research and Development Council► Industrial Property Office,► Business School Ostrava plc.15cena inovace2012.indd 15 19.1.2012 20:18:54


NOSITELÉCENYAWARDWINNERS16cena inovace2012.indd 16 19.1.2012 20:18:54


2011I. Cena Inovace rokuMechatronický koncept vodorovných strojů / Horizontal milling machine concept based onthe mechatronical approachTOS VARNSDORF a.s.Předpjatý vláknobetonový sloupek protihlukových stěnových systémů / Prestressedfibre reinforced column of noise barrier wall systemsFakulta stavební ČVUT v PrazeII. Čestné uznání BasoFlowEx © Kit / BasoFlowEx © Kit EXBIO Praha, a.s., VestecŘada inovativních převodovek pro větrné elektrárny o výkonu 2–5 MW / Product lineof innovative gear units for 2–5 MW wind turbinesWIKOV MGI a.s., HronovMEDIN Náhrada zápěstí / MEDIN Wrist replacement MEDIN Orthopaedics, a.s., Praha 5PLANTOGRAF V09 / PLANTOGRAF V09Česká zemědělská univerzita v Praze,Technická fakultaVápno pro speciální účely – měkce pálené / Quicklime for special purpose – soft burnedVýzkumný ústav stavebních hmot,a.s., BrnoAplikace kompozitní vystýlky systémem DOPA 1 s detekcí těsnosti meziprostoruvákuem v betonových (železobetonových) nádržích pro skladování ropných produktů /Application of the composite lining system DOPA 1 with detection of interspace vakuumIDOPS CZ, s.r.o., Brnomonitored leakage in concrete tanks for the storage of petroleum productsDioxinový filtr / Dioxin filterSMS CZ, s.r.o., Rokycany17cena inovace2012.indd 17 19.1.2012 20:18:54


2011III. Účast v soutěži Ovládací dotyková jednotka RF Touch / RF Touch kontrol unit ELKO EP, s.r.o., HolešovMalá větrná elektrárna SIMETI / MVE SIMETIGENETOP s.r.o., StochovHELUZ FAMILY 50 2;in1 / HELUZ FAMILY 50 2in1HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., DolníBukovskoBezpečná branka / Safety soccer goalCentrum pro výzkum, vývoj, inovacea regionální rozvoj, Slavkov u BrnaNová technologie žárového nástřiku pro zvýšení účinnosti energetických zařízení /Výzkumný a zkušební ústav PlzeňNew technology of thermal spraying for increase of efficiency of power engineerings.r.o.deviceNáhrada čelistního kloubu / Temporomardibular joint replacement MEDIN Orthopaedics, a.s., Praha 5Kuželíková ložisková jednotka PLC 810 - 13 / Topered bearing unit PLC 810 – 13 ZKL, a.s., BrnoLehčená interiérová deska Cemvin Light / The lightweight interior board Cemvin LightVýzkumný ústav stavebních hmot,a.s., BrnoJETTY – čisticí a inspekční robot / JETTY – cleaning and inspection robot NEOVISION s.r.o., Praha 4Detoxy Color Antibac / Detoxy color antibac ROKOSPOL a.s., Praha 1POROTHERM 42,5 T Profi / POROTHERM 42,5 T ProfiWienerberger cihlářský průmysl, a.s.,České Budějovice18cena inovace2012.indd 18 19.1.2012 20:18:54


2010Cena Inovace roku Drát CuCrTi / Wire CuCrTi VÚK Panenské Břežany a.s.POROTHERM 44 EKO + Profi DRYFIX / POROTHERM 44 EKO + Profi DRYFIXWienerberger cihlářský průmysl, a.s.,České Budějovice2009Cena Inovace rokuMinerální izolace nové generace ze skelných vláken vyráběná technologií ECOSE ® TECHNO-LOGY / New generation of glass mineral wool, produced with ECOSE ® TECHNOLOGYObráběcí portálové centrum FPPC pro přesné obrábění / Gantry type machiningcentre FPPC for accurate machiningKNAUF INSULATION, spol. s r.o.,PrahaSTROJÍRNA TYC s.r.o., Mýto19cena inovace2012.indd 19 19.1.2012 20:18:55


2008Cena Inovace rokuMostní římsa ze syntetického vláknobetonu / Bridge cornice plate from syntheticfiber concreteLepené velmi přesné sendvičové panely používané jako optické plochy radioteleskopu/ Bonded high precision sandwich panels for optics of radiotelescopesČVUT, Fakulta stavební, Praha5M, s.r.o., Kunovice2007Cena Inovace roku Lůžko Latera / Positionable Bed Latera LINET, s.r.o., SlanýKovové mikrotečky - OVDot TM / OVDot TM Holographic ParticlesOptaglio, s.r.o., ŘežHuminový koncentrát Lignohumát B / Humic Preparate Lignohumate B AMAGRO, s.r.o., Praha 102006Cena Inovace roku Vodní mikroturbína SETUR / SETUR Bladeless Water Turbine MECHANIKA, s.r.o., Králův DvůrKobaltový radioterapeutický ozařovač Terabalt / Terabalt Cobalt Radiotherapy Unit ÚJP Praha, a.s.2005Cena Inovace rokuELISA souprava a panel monoklonálních protilátek na detekci HLA-G antigenů / ELISAset and panel of monoclonal antibodies for the detection of HLA-G antigensEXBIO Praha, a.s.20cena inovace2012.indd 20 19.1.2012 20:18:55


2004Cena Inovace rokuPortálové obráběcí centrum MCU 2000 SPEED / MCU 2000 SPEED Gantry MachiningcenterStabilizát / StabilizerKOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo ÚstíStavby silnic a železnic, a.s., Karlovy Vary2003Cena Inovace rokuKřemíkový odporový tenzometr a jeho inovovaná technologie / New Technology ofSemiconductor Strain GaugesLiapor SL – tvárnice na zdění s vysokým tepelným odporem / Liapor SL – Masonry brickwith high thermal resistanceVýroba tenzometrů a snímačů, ZlínLIAS Vintířov, LSM2002Cena Inovace roku Utahovák matic / Nut tighter ŠKODA JS, a.s., PlzeňSamozhutnitelný lehký beton LC 25/28 D1,6 / Self Compacting Light-Weight ConcreteLC 25/28 D1,6LIAS, k.s., VintířovPrvní most z lehkého betonu v ČR / First Bridge made of Light-Weight Concrete LIAS, k.s., Vintířov2001Cena Inovace rokuTechnologie Termidos – ůprava odpadů kontaminovaných PCB / Technology Termidos– Purification of PCB WasteIDOS Praha, s.r.o.21cena inovace2012.indd 21 19.1.2012 20:18:55


2000Cena Inovace rokuFrézovací a vyvrtávající stroj Škoda FWC 140 / Škoda FWC 140 Milling and BoringMachineVysokootáčková kontejnerová parní turbína Škoda 3,25 MW / Škoda 3,25 MW High--speed Container Steam TurbineFeromagnetická sonda s oválným jádrem / Ferromagnetic Sensor with an oval coreŠKODA Machine Tool, s.r.o., PlzeňŠKODA Energo, s.r.o., PlzeňČVUT, Fakulta elektrotechnická, Praha1999Cena Inovace rokuTotální náhrady kolenního kloubu Walter Dias Modular / Walter Dias Modular TotalKnee ProsthesisVzduchový tkací stroj Beta 210 Leno / Beta 210 Air-jet Weaving MachineČVUT, Fakulta strojní, PrahaVýzkumný ústav textilních strojů,Liberec1998Cena Inovace rokuFaxchange – faxový server intergrovaný do prostředí elektronické pošty / Fax ServerIntegrated into Email InterfaceSystém pro biomechanické vyšetřování rozložení tlaku / System of the BiomechanicalPressure DistributionČistírny odpadních vod pro 3. tisíciletí / Wastewater Treatment PlantRychloběžníkový kuličkový šroub / High-speed Ball ScrewDATASYS, s.r.o., PrahaČVUT, Fakulta strojní, PrahaEnvironment Commerce, s.r.o., PrahaKuličkové šrouby Kuřim, s.r.o.22cena inovace2012.indd 22 19.1.2012 20:18:55


1997Cena Inovace rokuHistotest pro detekci neuron-specifické isoformy beta III – tubulinu / Histotest for theDetection of Beta III-Tubilin Neuron-specific IsoformsTřípólový jistič BL 1600 / Triple-pole Circuit Breaker BL 1600Kontejner Škoda 440/84 / Škoda 440/84 ContainerNedestruktivní defektoskop ocelových lan / Non-destructive Steel Rope Flaw DetectorLetadlový monitorovací systém Amos / Amos Airplane Monitoring SystemOsmivřetenový soustružnický automat SAY 8/32 / SAY 8/32 Eight-screw AutomaticLatheEXBIO, s.r.o., ZnojmoOEZ Letohrad, s.r.o.Škoda Jaderné strojírenství, s.r.o.,PlzeňVŠB-TU Ostrava, Institut fyzikyVZLÚ-SPEEL, s.r.o., PrahaZPS, a.s., Zlín1996Cena Inovace roku Ultralehký letoun KAPPA-2 Sova / KAPPA-2 Sova Ultra-light Aircraft KAPPA, spol. s r.o., JihlavaSoubor prostředků pro řízení kolejových vozidel / Set of Instruments for the Operationof Railway VehiclesUniControls, a.s., PrahaPalubní zapisovač dat s pevnou pamětí FDR 59B a Elektronický tachograf s pevnoupamětí RRM-4 / FDR 59B Onboard Data Recorder with fixed storage and RRM-4Electronic Tachograph with fixed storageVZLÚ-SPEEL, s.r.o., Praha23cena inovace2012.indd 23 19.1.2012 20:18:55


POZNÁMKYNOTES24cena inovace2012.indd 24 19.1.2012 20:18:55


POZNÁMKYNOTES25cena inovace2012.indd 25 19.1.2012 20:18:55


KONTAKTNÍÚDAJEDalší informace získáte na adrese:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5 • 116 68 Praha 1+420 221 082 275svejda@aipcr.cz • www.aipcr.cz26cena inovace2012.indd 26 19.1.2012 20:18:55


CONTACTMore information available:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5 • 116 68 Praha 1+420 221 082 275svejda@aipcr.cz • www.aipcr.cz27cena inovace2012.indd 27 19.1.2012 20:18:56


®®®TECH®© Asociace inovačního podnikání ČR, 2012cena inovace2012.indd 28 19.1.2012 20:18:56

More magazines by this user
Similar magazines