editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial ...

ita.aites.cz
  • No tags were found...

editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial ...

17. ročník - č. 4/2008Obr. 9 Portál průzkumných štol tunelu Dobrovského v Brně (stav v roce2002)Fig. 9 The portal of exploration galleries for the Dobrovského tunnel inBrno (the condition as of 2002)vrtného průzkumu, geofyzikálních měření, orientačních hydrodynamickýchzkoušek a laboratorních zkoušek, realizovaného v rámci I. etapy,byla zvolena výhodnější trasa dvoutroubového tunelu délky 1600 m. Tabyla poté ve druhé etapě prozkoumána již výrazně větším objemem průzkumnýchvrtů, báňskými díly, polními zkouškami. Součástí průzkumubyly stabilitní výpočty v portálových zářezech a geofyzikální měření.Vzhledem k poměrně složitým hydrogeologickým poměrům byla uskutečněnai pasportizace lokálních vodních zdrojů v okolí tunelové trasy. Nazákladě expertního posouzení elaborátu o průzkumu byla ještě dodatečnězpřesněna geologická stavba v blízkosti ostravského portálu. Předpokladvýskytu glacigenních sedimentů, založený na geofyzikálních měření, se povyhloubení doplňujícího průzkumného vrtu nepotvrdil. Náročný sledvýstavby tohoto tunelu zajišťovalo sdružení odborných firem a pojednáváo něm samostatný článek.Zatím jen zcela ojediněle byly realizovány studie a úvodní průzkumnéetapy pro tunelové stavby při vytváření koncepce silniční sítě v určitémregionu. GEOtest Brno, a. s., zajišťoval inženýrskogeologické a geo -technické informace pro tuto činnost v oblasti Jeseníků.V roce 1996 to byla studie tunelových staveb na trase silnice I/44. Nazákladě terénní rekognoskace a archivních rešerší byly ve třech variantáchvedení trasy této silnice posuzovány podmínky pro výstavbu celkem 10tunelů délek od 320 m (Ruda n. M.) do 7200 m (Červenohorské sedlo).Kromě uvedených tunelů na silnici I/44 byla posouzena stejnou metodikoui možnost vybudování tunelu Horní Lipová v délce 1200 m na přeložce silniceII/435. Na základě výsledků průzkumu z roku 1996 bylo GEOtestemBrno, a. s., doporučeno nové vedení trasy tunelu prorážejícího hlavní hřebenJeseníků severněji od projektované trasy pod Červenohorským sedlem.Tato navržená trasa byla vedena v podstatně příznivějších geologickýchpoměrech, neboť při návrhu této trasy bylo využito bohatých zkušenostíz průzkumu pro blízké vodní dílo PVE Dlouhé Stráně. Navíc navrženátrasa zkrátila tunel o celý kilometr, avšak za cenu prodloužení venkovníhovedení silnice o 2 km. V roce 1998 byl realizován orientační průzkumpro tunel v navržené trase. S minimem průzkumných prací (2 vrtyo celkové délce 170 m, 5 km geofyzikálních profilů) byla kladně posouzenamožnost realizace záměru vybudování tunelu na rychlostní silničníkomunikaci. Uskutečněné práce, které kromě uvedeného zahrnovaly dálerozsáhlé rešerše, terénní rekognoskace a orientační zkoušky vlastností horninna vzorcích vrtného jádra, umožnily sestavit poměrně detailní návrhpodrobného průzkumu pro potřeby projekce tohoto tunelu.PODZEMNÍ STAVBY PRO MĚSTSKOU HROMADNOUDOPRAVUV nedávné době (v jarních měsících letošního roku) proběhl podrobnýgeotechnický průzkum pro tramvajový tunel umístěný do masivu křemitýchdioritů ve východním svahu úzkého údolí řeky Svratky v Brně meziPisárkami a Žabovřeskami, jehož realizace umožní rozšířit současnoudvoupruhovou, dopravně velmi zatíženou komunikaci velkého městskéhookruhu na čtyřpruhovou. Průzkum sestával z omezeného počtu jádrovýchvrtů, geofyzikálního měření a polních smykových zkoušek umístěných dostěny bývalého lomu při projektovaném pisáreckém portálu.S výjimkou současného průzkumu a 2 průzkumných etap pro tramvajovýtunel pod kopcem Špilberk se v minulosti jednalo opakovaně o rešeršnípráce a posouzení geologických, hydrogeologických a geotechnickýchpoměrů v trasách podzemní tramvajové rychlodráhy, jejichž směrovéObr. 10 Měření napjatosti masivu v kruhovém profilu rozrážky průzkumnéštoly tunelu Dobrovského konvergenční metodouFig. 10 Measurements of the state of stress in a circular profile of a shortadit in the Dobrovského tunnel wall, using the convergence methodwas positively assessed using a minimum of survey work (2 boreholes at the totallength of 170m, 5km of geophysical profiles). The completed work, which comprised,apart from the above-mentioned activities, extensive information search,terrain reconnaissance and informative tests of rock mass properties on core samples,made it possible to carry out relatively detailed design for the detailed surveyfor the needs of this tunnel design.UNDERGROUND CONSTRUCTIONS FOR URBAN MASS TRANSITRecently (in the spring months of 2008), a detailed geotechnical survey wasconducted for a tram tunnel, passing through a quartzose diorite massif on theeastern slope of a narrow valley of the Svratka River in Brno, between thedistricts of Pisárky and Žabovřesky. The tunnel construction will render the wideningof the currently double-lane, very busy road on the LCCR to a four-lane roadpossible. The survey consisted of a limited number of core holes, geophysicalmeasurements and field shear tests, which were performed on a wall of an abandonedquarry, near the Pisárky portal under design.With the exception of the current survey and two survey stages for the tramtunnel under Špilberk Hill, the past work repeatedly consisted of informationsearch and assessment of geological, hydrological and geotechnical conditionsalong the routes of the light rail transit system, the horizontal and vertical alignmentsof which very frequently varied. The information search which was carriedout contains lots of information which is usable even today, first of all theinformation on the central part of Brno.In this chapter, worth more detailed mentioning is the realisation of a 499mlong exploratory gallery for the above-mentioned tram tunnel under Špilberk Hill.Obr. 11 Portál průzkumných štol tunelu Dobrovského po zahájení ražbytunelové trouby II (stav v roce 2008)Fig. 11 The portal of exploration galleries for the Dobrovského tunnel, afterthe commencement of the tunnel tube II excavation (the condition asof 2008)9

More magazines by this user
Similar magazines