editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial ...

ita.aites.cz
  • No tags were found...

editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial ...

17. ročník - č. 4/2008TUNEL UMIRAY – MACUA, ZÁRUKA PITNÉ VODY PRO MANILUTHE UMIRAY – MACUA TUNNEL, A GUARANTEEOF DRINKING WATER FOR MANILAPAVEL BLÁHA, ROMAN DURAS, JAN FOUSEK, JITKA NOVOTNÁ1. ÚVODLidská civilizace je od svého počátku vázána na přírodní zdroje, a tojak na zdroje surovin, tak na zdroje energie. S vývojem lidského roduse požadavky na druhy surovin i zdroje energií měnily. Nikdy všaknebyly tyto změny tak rozsáhlé, jako v druhé polovině dvacátého stoletía na počátku století jedenadvacátého. Zásobování člověka potřebnýmisurovinami si vyžaduje čím dál tím větší a důmyslnější stavby.To se týká jak surovin potřebných a nutných pro bezprostřední životčlověka, tak surovin potřebných k dalšímu rozvoji lidské civilizace.2. VODNÍ DÍLO ANGATPodobně, jako byla existence člověka po celou dobu jeho vývojezávislá na přírodních zdrojích, je i pronásledována přírodnímikatastrofami. Zdá se pravděpodobným, že čím je lidská civilizacevyspělejší, tím je i zranitelnější. Poškození lidských výtvorů jakoukolipřírodní pohromou vždy znamenalo, znamená a bude znamenat ekonomickéztráty a v těch nejhorších případech i lidská zranění a ztrátyna životech. Zůstává otázkou, jakou míru zodpovědnosti ve smysluvzniku a průběhu přírodních katastrof nese civilizační rozvoj a jakoupříroda sama. Nejtragičtější jsou však ty katastrofy, které člověk pravděpodobněvyvolal a ovlivnit nemůže.Život člověka poznamenávají nejen katastrofy globálního charakteru,ale i jevy menšího rozsahu. Do těch můžeme počítat i ničivé účinkytropických tajfunů. Tajfun Winnie – Nanmadol, který postihlFilipíny koncem roku 2004, je typickým příkladem těchto událostí.Jeho následky ohrozily i zásobování hlavního města Filipín – Manilu– pitnou vodou. Manila je zásobována vodou z vodního díla Angat(obr. 1), které pokrývá až 90 % spotřeby vody v hlavním městě. Kdyžsi uvědomíme, že jde o zásobování regionu s minimálně deseti milionyobyvatel, představuje takovéto ohrožení nemalý problém.Přehradní hráz vodního díla byla vybudována v šedesátých letechdvacátého století. Samotná rockfillová hráz má výšku 133 metrůa zadržuje při plném vzdutí jezero o objemu asi 700 milionů kubickýchmetrů vody. Voda z nádrže je dopravována do úpravny vody naVodní dílo AngatAngat DamAglomerace ManilaMetro ManilaObr. 1 Situace zájmové lokality (základní mapa: Microsoft Encarta, vloženámapa: Google Earth)Fig. 1 Overview of the area of operations (Microsoft Encarta basic map,inserted map: Google Earth)1. INTRODUCTIONSince its beginning, human civilisation has been bound to naturalresources, resources of both raw materials and energies. Requirements forvarious kinds of raw materials and energy resources have been changingalong with the development of the human society. However, never havethose changes been so wide as the changes which took place during thesecond half of the twentieth century and at the beginning of the twentyfirst century. Supplying people with necessary raw materials requires everlarger and more sophisticated constructions. This applies to raw materialsrequired and necessary for the immediate lives of people as well as rawmaterials required for further development of the human civilisation.2. THE ANGAT WATERWORKSSimilar to its dependency on natural resources, mankind has been pursuedby natural catastrophes throughout the time of its development. Itseems probable that the more developed the human civilisation, the morevulnerable it becomes. Damage to human artefacts by any natural disasteralways meant, means and will mean economic losses and, in the worstcases, even injuries and fatalities. There remains the following question:which proportions of responsibility regarding the origination and course ofnatural catastrophes are attributable to the development of civilisation andnature itself? Although, the most tragic are the catastrophes which probablywere not brought about by people and could not be influenced bythem.Human life is marked not only by global-character catastrophes, buteven by smaller-scale phenomena. Devastating effects of tropical typhoonscan be counted among them. Typhoon Winnie – Nanmadol, which hitthe Philippines at the end of 2004, is a typical example of such events. Itsconsequences even threatened supplies of potable water for Manila, thecapital of the Philippines. The City of Manila is supplied with water fromthe Angat waterworks (see Fig. 1), which covers up to 90 per cent of theconsumption in the capital. If we realise that the region to be supplied hasa population of least ten million, we can see that such the threat meansa significant problem.The dam was built in the 1960s. The 133m high rockfill dam impoundsabout 700 million cubic metres of water at the full reservoir level. Wateris transported from the reservoir to a treatment plant in a Manila suburbthrough a 20km long pipeline, 3000mm in diameter. Water is treated in theplant and then distributed further throughout the city. For a visitor fromCentral Europe, the water line with measuring equipment installed (at leastpartially) above ground offers a really unusual sight.3. TYPHOON NANMADOL AND ITS IMPACTAt the beginning of December 2004, extensive tropical depressionWinnie gave rise to Nanmadol typhoon, which hit a vast area of the westernPacific. According to the information published on , precipitation onLuzon Island and its surroundings reached catastrophic values. The totalrain precipitation during the typhoon exceeded 1200mm (see Fig. 3).Similar values were measured even in Taiwan. It is possible to say that thetotal depth of precipitation on Luzon was virtually nowhere smaller than500mm; in the area around the Angat dam, according to the above-mentionedAmerican server, it exceeded 800mm. This value is even confirmedby the measurement which was conducted on the dam, where the rate ofprecipitation reached 986mm per 24 hours on 3 December 2004. It is likelythat the local currents of air, together with the rugged terrain, significantlyaffected the total amount of precipitation. At the Ipo equalisingreservoir, which is only four kilometres away from the main dam as thecrow flies, the rate of precipitation reached only 33mm during the sametime. The fact that the actual local rainfall differed from the data provided13

More magazines by this user
Similar magazines