editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial ...

ita.aites.cz
  • No tags were found...

editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial ...

17. ročník - č. 4/2008VÁŽENÍ ČITATELIA ČASOPISU TUNEL, VÁŽENÍ KOLEGOVIA,spoločnosť Basler & Hofmann si tento rok pripomína 10. výročie od svojho vstupuna slovenský trh projektovania a konzultačného poradenstva v oblasti podzemných stavieba tunelov. Desať rokov je dlhá doba, no na stránkach časopisu Tunel sa k vám prihováramepo prvý raz. Mohli byste sa opýtať, kde sme celý ten čas boli? Naberali smeodvahu, alebo sme dozrievali? Či možno sme čakali na to, aby sme z našej činnostimohli vybrať a odprezentovať zaujímavé príspevky hlavne zo Slovenska. Veď to nakoniecmôžete posúdiť sami.História spoločnosti Basler & Hofmann sa začala písať pred 40 rokmi vo švajčiarskomZürichu, kde páni Dr. Konrad Basler a Ernst Hofmann založili malú projekčnúkanceláriu. Dnes má spoločnosť vyše 250 odborníkov vo viacerých odvetviach projektovaniaa konzultačného poradenstva a vo Švajčiarsku patrí medzi popredné firmy vosvojom odbore. Po etablovaní sa na švajčiarskom trhu bola zrealizovaná prvá zahraničnáakvizícia a založená dcérska spoločnosť Basler & Hofmann Singapur Ltd. O nedlhona to sa značka Basler & Hofmann objavila na Slovensku. Koncom roku 1994 patrilaspoločnosť Basler & Hofmann k zakladajúcim spoločníkom firmy Geoexperts, spol.s r. o., Žilina, ktorá sa časom vypracovala na jedného z lídrov v oblasti geotechnickéhomonitoringu na Slovensku. V roku 1998 firma Basler & Hofmann spolu s bratislavskýmDopravoprojektom založila špecializovanú firmu na projektovanie tunelova geotechniku – Infraprojekt, s r. o., Bratislava, v ktorom pôsobila do apríla 2005.Na jar roku 2005 pribudla do rodiny tunelárov stopercentná dcérska spoloč nosťBasler & Hofmann Slovakia, s r. o., Bratislava, ktorá počtom odborníkov a auto -rizovaných inžinierov v projektovaní tunelov a podzemných stavieb patrí momentálnemedzi vedúce spoločnosti na Slovensku. Okrem projektovania sa snažíme byťaktívny aj smerom mimo spoločnosti. Sme členom Slovenskej asociácie konzultačnýchinžinierov, členom Slovenskej cestnej spoločnosti a hlavne členom Slovenskejtunelárskej asociácie, kde máme svojho zástupcu aj vo výbore. Podporujeme odbornépodujatia pre špecialistov ako aj pre študentskú obec. V roku 2005 sme prevzali pamätnúmedailu od dekana fakulty BERG v Košiciach za činnosť odborného garanta prvéhosympózia Výstavba tunelov a bezpečnosť v tuneloch.Skôr než spomeniem pár našich referenčných projektov, dovoľte trochu si zapolemizovať.V roku 2002 som sa zúčastnil slávnostného prerazenia železničného tunelav širšom centre mesta Zürich. Myslel som si, že rečnenie na udalostiach je len výsadoubývalého východného bloku, no reční sa aj vo Švajčiarsku. Slovo mali predstaviteliakantónu, mesta, investora, zástupca stavebnej spoločnosti no i zástupca projektantatunela. A na takej istej úrovni. A všetci hovorili o prínose pre krajinu, kantón, mesto, preobyčajných ľudí a všetci to patrične oslávili. Aj ja som oslavoval. A mal som dobrýpocit. Minulý rok som sa zúčastnil slávnostného otvorenia tunela Sitina v Bratislave.Rečnilo veľa ľudí, zástupcovia vlády, mesta, investora, ba aj takí, čo nemuseli. A tí, čostrávili bezsenné noci za počítačmi, nad výpočtami a projektami tunela, na tých sa akosipozabudlo. No tešilo nás, že môžeme vidieť zrealizované dielo, ktoré sme pred týmnosili len v hlavách a že na to dielo sa prišlo pozrieť množstvo obyčajných ľudí, nietakých, ktorí prídu v obleku, dielo skritizujú ako najdrahší tunel v Európe a potom slávnostnéprestrihnú pásku. To mi dobrý pocit pokazilo. Je všeobecne známe, že projektantovje málo a v projekcii tunelov ešte menej. A aký je trend na školách? Mladí nemajúzáujem. Veď projektant nič „nezarobí“ a jeho hodnota v spoločnosti právnikov, ekonómov,IT-špecialistov, doktorov je najnižšia. Ten tunel naprojektovali inžinieri pre každého,no skoro každý na inžinierov zabúda.Jedným z hesiel našej spoločnosti je: „Riešenie pre spoločnosť a životné prostredie“.Čo sa za tým ukrýva? Švajčiari to pochopili. Urobia tunel len kvôli tomu, aby uchovalipole, ornú pôdu či les. Američania to pochopili. Celú diaľnicu v Bostone presúvajúpod zem. My sme to zatiaľ nepochopili. U nás budeme radšej budovať vysoké estakády,budeme projektovať diaľnice s vysokým prevýšením a tvoriť tak hlboké zárezy či vysokénásypy a rozdeľovať úrodnú pôdu či lesy, rozdeľovať dediny. Prečo ťahať stavby nadzemou do výšky, keď vyspelý svet ide pod zem? Nechceme sa od nich poučiť? Dnes sapovie, že tunel je drahý, no nechceme si uvedomiť, že pôda bude čím ďalej tým drahšiaa ešte drahšie budú riešenia v budúcnosti, ktoré budú musieť nahradiť tie dnešné.Čo sme vlastne za tie roky na Slovensku vyprojektovali? Podieľali sme sa na rôznychstupňoch projektovej dokumentácie, s výnimkou tunela Branisko, všetkých diaľničnýchtunelov, ktoré sú dnes v realizácii či v prevádzke – Horelica, Sitina, Bôrik. Spo -lupracovali sme pri tvorbe projektovej dokumentáciu k tunelom Svrčinovec a Poľana,pre tunel Višňové sme boli spoluautorom projektu pre razenie pomocou TBM.Spracovali sme viaceré hlukové štúdie, či analýzy rizík bezpečnosti tunelov.Momentálne sa zaoberáme realizačnou dokumentáciou tunela Laliki v Poľsku, projektovouprípravou železničných tunelov pre modernizáciu železničnýchkoridorov a kooperujeme na viacerých projektoch vo Švajčiarsku.Čo dodať na záver? Nech hodnoty, ktoré tvoríme pod zemou a takmerich nevidno, slúžia čo najviac všetkým ľuďom a nech si aspoň percentoz nich pri prejazde cez tunel spomenie, kto tie hodnoty vytvoril.Prajem príjemné čítanie.ING. JÁN KUŠNÍRkonateľ spoločnosti / Acting SecretaryDEAR TUNNEL MAGAZINE READERS, DEAR COLLEAGUES,This year, Basler & Hofmann company commemorates the 10th anniversary of its entry to theSlovak market, in the field of underground construction and tunnel design and consultancy. Tenyears is a long time, yet it is for the first time that we can address you on the Tunel magazine pages.The question is suggesting itself: Where have we been for that long time? Have we been musteringthe courage or growing mature? Or, we may have been waiting for the moment when we will beable to choose and present interesting papers from our history, first of all from Slovakia. After all,you can make your own judgment.Basler & Hofmann company history started 40 years ago, in Zurich, Switzerland, whereDr. Konrad Basler and Ernst Hofmann founded a small designing office. Today, the companyemploys over 250 professionals in various branches of designing and consultancy activities. Itbelongs among foremost companies in its field of activity. Once it had established its position onthe Swiss market, it made the first foreign acquisition and founded Basler & Hofmann SingapurLtd., its daughter company. Soon the trademark Basler & Hofmann appeared in Slovakia. At the endof 1994, Basler & Hofmann company belonged among founding partners of Geoexperts, spol.s r. o., Žilina, which, in some time, worked its way up to become one of the leaders in the field ofgeotechnical monitoring in Slovakia. In 1998, Basler & Hofmann company, together withBratislava-based Dopravoprojekt, founded Infraprojekt, s r. o., Bratislava, a company specialised intunnel design and geotechnics. It was active in this company till April 2005.In the spring of 2005, Basler & Hofmann Slovakia, s r. o., Bratislava, a hundred per cent owneddaughter company, was added to the family of tunnellers. In terms of the number of professionalsand chartered engineers in the field of tunnel design and underground construction, it currentlybelongs among leading companies in Slovakia. Apart from design activities, we have been trying tobe active even outside the company. We are a member of the Slovak Association of ConsultingEngineers, a member of the Slovak Road Association and, above all, a member of the SlovakTunnelling Association, where we have our representative even in the Board. We support technicalevents for both specialists and the student community. In 2005, we received a commemorativemedal from the dean of the BERG faculty in Košice for our activity in the position of a technicalguarantor of the first symposium on Tunnel Construction and Safety in Tunnels.Before I recall several reference projects of ours, allow me to polemise a little bit. In 2002,I attended a ceremonial breakthrough of a railway tunnel in the wider centre of the City of Zurich.I supposed that perorations at various events were a specialty of the former Eastern Block, however,perorations are common even in Switzerland. Speeches were delivered by representatives of thecanton, the city council, the owner, a representative of the contractor, but also a representative of thetunnel designer, at the same level. All of them spoke about the benefit for the country, canton, cityand ordinary people and all of them duly celebrated it. I also celebrated and had a good feeling. Lastyear, I attended the inauguration of the Sitina tunnel in Bratislava. Speeches were delivered by manypeople – representatives of the government, city and owner, even such ones who were not necessarythere. On the other hand, those who spent sleepless nights at computers, over calculations andtunnel drawings were somewhat forgotten. Never mind, we were happy that we could see in realitythe work which we had carried only in our heads and that it was visited by so many ordinary people,not such ones who come clad in suits to express their criticism that the tunnel is the most expensivein Europe and then ceremonially cut the tape. This is what spoiled my good feeling. It is generallyknown that consulting engineers are rare and those in the field of tunnel design even rarer. And,which trend is at schools? Young people are not interested. After all, a designer “earns” nothing andhis or her value in the society of lawyers, economists, IT-specialists or doctors is the lowest.Engineers produced the tunnel for everybody, but everybody forgets the engineers.One of our company slogans is “Solutions advantageous for the society and environment”. Whatis hidden behind this slogan? The Swiss have made sense of it. They construct a tunnel only to preservefields, arable land or forests. Americans have understood it. They have been diverting a wholemotorway underground in Boston. We have not made sense of it yet. In our country, we will preferconstruction of high viaducts, will design motorways with great differences in altitudes, thus creatingdeep open cuts or high embankments and, doing so, we will divide fertile land or forests, as well asvillages. Why do we elevate structures high above ground when the developed world goes underground?Do we not want to learn a lesson from the world? Today, everybody says that a tunnel is expensive,but they do not want to realise that land will be more and more expensive, and even more expensivewill be the future solutions to the structures which will have to replace the current ones.What have we, as a matter of fact, designed during the past years in Slovakia? We participatedin various stages of designs (with the exception of the Branisko tunnel) for all motorway tunnelswhich are currently under construction or under operation, namely the Horelica, Sitina and Bôriktunnels. We collaborated on the preparation of the designs for the Svrčinovec and Poľana tunnels;we were co-authors of the design for the TBM driving of the Višňové tunnel. We completed manynoise studies or tunnel safety risk analyses. At the moment, we are dealing with the detailed designfor the Laliki tunnel in Poland, a design for railway tunnels for the modernisation of railway corridorsand co-operate on several designs in Switzerland.What should I add to conclude? May the values which we create undergroundand are nearly unnoticed serve as much as possible all people. May atleast one per cent of them realise during their passage through a tunnel, whocreated these values for them.I wish you pleasant reading.3

More magazines by this user
Similar magazines