editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial ...

ita.aites.cz
  • No tags were found...

editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial ...

17. ročník - č. 4/2008VT III profil bez spodnej protiklenby, razenie celého profilus horizontálnym členením výrubu, vystrojenie: striekaný betóns oceľovou sieťou a priehradovým nosníkom s kotveníms hydraulicky rozpínanými svorníkmi,VT IV, V profil zo spodnou protiklenbou, razenie celého profilus horizontálnym členením výrubu, vystrojenie: striekanýbetón s oceľovou sieťou a priehradovým nosníkoms kotvením so samozávrtnými a maltovanými svorníkmi,zabezpečenie stropu výrubu bolo realizované pomocou ihlovania,VT VI profil zo spodnou protiklenbou, razenie celého profilus horizontálnym členením výrubu, vystrojenie: striekaný betóns oceľovou sieťou a priehradovým nosníkom s kotvením sosamozávrtnými a maltovanými svorníkmi, táto vystrojovaciatrieda bola používaná v portálových častiach tunela, kde bolonadložie počas razenia tunela zachytené pomocou mikropilótovéhodáždnika s prípadnou injektážou horninového prostrediapomocou samozávrtných svorníkov. Kotvenie čelby bolorealizované samozávrtnými svorníkmi.V oblasti stredového piliera bolo ostenie tunela napájané priamo napilier cez vylamovacie prvky v hornej a v spodnej časti piliera. Po do -siahnutí bezpečnej vzdialenosti tunelových rúr a prenesenia napätiamedzi tunelovými rúrami horninovým pilierom pokračovalo razenie každejtunelovej rúry samostatne.V tabuľke 1 sú uvedené porovnania predpokladaných a skutočne zrealizovanýchdĺžok v jednotlivých vystrojovacích triedach pre južnúa severnú tunelovú rúru.Počas razenia tunelových rúr prebiehal geotechnický monitoring,v ktorom boli realizované nasledovné činnosti:● meranie deformácií na povrchu, vývoj poklesovej kotlinyv priečnom smere a sledovanie deformácií portálových stien pomocoustabilizovaných nivelačných bodov na povrchu terénu,● meranie deformácií výrubu – konvergenčné profily,● meranie deformácií v zóne vplyvu výrubu a sledovanie stabilitysvahu – inklinometrické merania vo vrtoch,● meranie stupňa rozvoľnenia horniny v okolí výrubu – extenzometrickémerania,● meranie napätí na kontakte horniny s primárnym ostením s použitímtlakomerných krabíc,● meranie napätí v betóne primárneho ostenia s použitím tlakomernýchkrabíc,● inžinierskogeologické sledovanie razenia, vrátane hydromonitoringu,systematická kontrola a dozor v priebehu razenia,● sledovanie skutočného výrubu a nadvýlomov.Rozmiestnenie a počet meracích profilov a bodov bol navrhnutý podľapredpokladaných inžinierskogeologických pomerov. Počet meracích profilovsa počas razenia tunelových rúr optimalizoval podľa potrebya profily boli osadzované do miest, kde razenie prechádzalo do inejvystrojovacej triedy, prípadne sa vyskytol nejaký problém a bolo potrebnési overiť stabilitu primárneho ostenia.Na základe výsledkov, o ktorých boli informovaní všetci účastnícistavby elektronickou poštou a geotechnickými poradami, sa primárneof the pillar to allow the connection. When the safe distance betweenthe tunnel tubes had been achieved and the rock pillar had started to beable to withstand the stress between the tunnel tubes, the excavation ofeach tunnel tube continued separately.Table 1 presents comparisons of the expected lengths and thelengths actually driven through individual excavation support classes,for the southern tunnel tube and northern tube.Geotechnical monitoring was conducted during the driving of thetunnel tubes. The following activities were performed as parts of themonitoring:● measurement of surface deformations, development of the settlementtrough (transversally), and monitoring of deformations ofportal walls by means of levelling points stabilised on the surface● measurement of deformations of the excavation – convergencestations● measurement of deformations in the zone affected by the excavationand monitoring of the slope stability – inclinometer measurementsin boreholes● measurement of the degree of ground loosening in the vicinity ofthe excavation – extensometer measurements● measurement of stresses at the contact between rock and primarylining using pressure cells● measurement of stresses in the concrete primary lining using pressurecells● engineering geological monitoring of the excavation operationsincluding hydromonitoring, systematic checks and supervisionduring the course of the excavation● monitoring of the actual excavation and overbreaksThe distribution and number of measurement stations and pointswere designed according to the expected engineering geological conditions.The number of measurement stations was optimised during thecourse of the driving of the tunnel tubes according to the need. The stationswere installed in the locations where the excavation passed toanother support class rock or a problem occurred and the stability ofthe primary support had to be verified.Measurement results were distributed to all parties to the projectthrough e-mail and the primary lining was optimised at geotechnicalmeetings. Measures designed to improve safety during the tunnelexcavation were implemented if necessary.SECONDARY TUNNEL LININGConcrete grade C25/30 with polypropylene fibres was designed forthe secondary lining. This solution was proposed and approved in theprevious design stages to provide protection of the structure in the caseof a fire in a tunnel tube. Unreinforced concrete was used in excavationsupport classes II and III, while concrete reinforced with steel meshand reinforcement bars was used in the other classes, i.e. IV, V and VI.The maximum length of casting blocks was 10m. The locations ofindividual niches for cleaning the outer drainage, hydrant niches, SOSniches and cross passages were accommodated to this length. Conduitsfor installation of tunnel equipment were cast in the blocks accordingto respective equipment schemes.Tab. 1 Porovnanie dĺžok použitých vystrojovacích triedTable 1 Comparison of the lengths driven through the applied excavation support classesDokumentácia na ponuku (predpoklad)Tender documents (assumption)Skutočne zrealizované dĺžkyActual lengths of drivesVT severná TR južná TR VT severná TR južná TRClass NTT STT Class NTT STTII 390,808 393,424 II,B 54,2 85,1III 147,893 143,897 III,B 371,3 393,4IV 90,816 88,913 IV,B 255,2 217,7V 83,008 81,652 V,B 14,1 4,1IV-P 41,756 41,995 V-P,B 93,6 77,6V-P 71,591 73,029 VI-P,B 95,5 101,9VI-P 77,198 66,122 III-B NZ 15NZ 40 40 IV-B NZ 51,2 36,3Dĺžka celkom / Total length 943,07 929,03 Dĺžka celkom / Total length 935,1 931,149

More magazines by this user
Similar magazines