GNVK01, Genusvetenskap - Humanekologi Lunds universitet

www4.lu.se

GNVK01, Genusvetenskap - Humanekologi Lunds universitet

I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett årefter kursens slut erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjudsstudenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.3/ 36. BetygBetygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.Som betyg på kursen ges Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att studentenfullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller de lärandemål som anges för kursen. För betyget VälGodkänd krävs dessutom att studenten uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild analytiskförmåga. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurs 3, Uppsats 15högskolepoäng.7. FörkunskapskravFör tillträde till kursen krävs genomgången kurs GNVA01 Genusvetenskap: Grundkurs 1-30 högskolepoängoch GNVA11 Genusvetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 högskolepoäng eller motsvarande.8. LitteraturLitteratur till kursen kommer att fastställas fyra veckor innan kursstart.9. ÖvrigtKursen ersätter GNV300 Påbyggnadskurs i genusvetenskap 41-60 poäng enligt HF 1993:100.Undervisningsspråk: Svenska.S21432206


1Centrum för genusvetenskapLitteraturlistaGNVK01 Genusvetenskap: KandidatkursVT13Delkurs 1: Genusvetenskap som forskningsfältBöcker:Harding, Sandra (2003). The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual &Political Controversies (red.) London: Routledge (375 s., valda kapitel ca 200 s)Hemmings, Claire (2011). Why stories matter: the political grammar of feministtheory. Durham: Duke University Press. (220s.)Livholts, Mona ed. (2011) Emerging Writing Methodologies in Feminist Studies(London: Routledge) EBOK ca 50-sidorLykke, Nina (2009). Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologioch skrift, Stockholm: Liber. (ca 150s)Valfri doktorsavhandling eller studie i genusfältet (200 s)Artiklar:Barad, Karen (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understandingof How Matter Comes to Matter. Signs: Journal of Women in Culture &Society. 28: 3, 801 (31 s)Butler, Judith (1997). Merely Cultural. Social Text (52/53), 265-277.Davies, Kathy (2008). Intersectionality as buzzword A sociology of scienceperspective on what makes a feminist theory successful. Feminist Theory 9(1) s67-85 (18 s)Fraser, Nancy (1995) From redistribution to recognition? Dilemmas of justicein a `post-socialist' age. New Left Review, Jul/Aug, Nr 212, s 68 (26 s)Fraser, Nancy (1997) Heterosexism, Misrecognition and Capitalism: AResponse to Judith Butler. Social Text (52-53) 279-289 (10s)Fraser, Nancy (2005) Mapping the Feminist Imagination: FromRedistribution to Recognition to Representation. Constellations 12: :3, 295-307 (12 s)Gordon, Linda (1990) Review: GENDER AND THE POLITICS OFHISTORY by Joan W. Scott. Signs: Journal of Women in Culture & Society,Vol. 15: Nr 4, s 853-858 (6 s)Postadress Box 117 221 00 Lund Besöksadress Allhelgona kyrkogata 14 M Telefon 046-222 08 01 Webbadress www.genus.lu.se


Gordon, Linda (1990) Response to Scott. Signs: Journal of Women in Culture& Society. 15: 4,, 852-853 (2 s)McCall, Leslie (2005) The complexity of intersectionality. SIGNS 30: 3, s.1771-1800 (29 s)Mohanty, Chandra Talpade (2003) “‟Under Western Eyes‟ Revisited:Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles” Signs Vol. 28, Nr. 2 (38s)Scott, Joan W (1990). Family violence. Signs: Journal of Women in Culture &Society, 15, s 848-852, (5 s)Spivak, Gayatri Chakravorty (1988). Can the subaltern speak. In Cary Nelson& Lawrence Grossberg (red.), Marxism and the interpretation of culture (pp.271-213). Basingstoke: Macmillan.Winkler, Gabriele & Degele, Nina (2011). Intersectionality as multi-levelanalysis: dealing with social inequality. European Journal of Women’s studies,18: 1, 51-66 (15s)+ Valfri doktorsavhandling (ca 250 sidor)Sammanlagt ca 1240 sidor2Delkurs 2 MetodBöckerLundqvist, Åsa, Davies, Karen, Mulinari, Diana (red) (2005) Att utmanavetandets gränser- en bok om metod, metodologi och epistemologi. Lund: Lieber.(170s)Lykke, Nina (2009): Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologioch skrift, Stockholm: Liber. (kap 8-10) (ca 150s av 256s)Madison, Soyini D. (2005) Critical ethnography: method, ethics, andperformance. Thousand Oaks, Calif.: Sage (220s)Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed. (131 s)Nedladdningsbar:http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forskningssed+2011.1.pdf+ valfri doktorsavhandling eller studie (ca 200s)+ fritt vald genusvetenskaplig fördjupningsbok i metod, minst 200 sidor.ArtiklarAhmed, Sara (2000): “Who Knows? Knowing Strangers and Strangerness”. I:Australian Feminist Studies 15(31): 49-68 (19 s)Halberstam, Judith (2008): “The Anti-Social Turn in Queer-Studies” IGraduate Journal of Social Science 5(2):140-156 (16s) Nedladdningsbar:http://www.gjss.org/images/stories/volumes/5/2/0805.2a08_halberstam.pdfMichelle M. Lazar (2007): ”Feminist Critical Discourse Analysis: Articulatinga Feminist Discourse Praxis”. Critical Discourse Studies 4(2): 141-164.Viteri, María Amelia (2008): “‘Latino’ and ‘queer’ as sites of translation:Intersections of ‘race’, ethnicity and sexuality”, Graduate Journal of Social


Science 5(2):63-87 ( 24s) Nedladdningsbar:http://www.gjss.org/images/stories/volumes/5/2/0805.2a05_viteri.pdf+ metodartiklar tillkommer, 50 sidorSammanlagt ca 12483Delkurs 3: Uppsats 15 hpLitteratur väljs i samråd med handledare.

More magazines by this user
Similar magazines