Views
3 years ago

Noble Life - My Companion, sro

Noble Life - My Companion, sro

Was sagte uns das erste

Was sagte uns das erste Betriebsjahr?Das Vorhaben, in Karlsbad ein Fünfsternhotel mit Spa & Wellness-Programmzu eröffnen, dazu selbstverständlich mit der sogenannten „vollen Ausrüstung“ und auf einem internationalenSpitzenniveau, begegnete bereits am Beginn dieses Vorhabenseinem großen Interesse, und das nicht nur bei den Fachleuten.Ebenfalls die Organe der öffentlichen Verwaltung, gewöhnlicheBürger und nicht zuletzt und vor allem, die Reisebüros, sowie auchdie potentionellen Hotelgäste, wurden aufmerksam gemacht.Die Grundfragenthemen könnte man ungefähr so formulieren:Wird das Hotel Carlsbad Plaza seitens der Architektur undder handwerklich fachlichen Verarbeitung wirklich den internationalenParametern der so genannten „Luxuryklasse“entsprechen ? Kann das Carlsbad Plaza seinen Gästen einkomplettes Dienstleistungsservicespektrum anbieten, das esin unserer Republik noch nie gab? Und wird das Interesseder potentiellen Besucher Karlsbads an diesem Hotel dieserLuxusklasse groß genug werden?Da diese Rundumthemenfragen besonders das Hotelmanagementinteressierten, entwickelte man große Anstrengungen,möglichst die objektivsten Antworten darauf zu finden.Nach den kommunikativen Gesprächen mit unseren Gästenund Partnern, kann man diese Fragen ganz einfach mit „JA“beantworten. Jeder, der die Möglichkeit hatte, das HotelCarlsbad Plaza zu besuchen, bezeichnete es als eines der schönstenin Europa. Sehr eingehend wird auch die Hotelinfrastrukturwahrgenommen, denn gerade in Europa gibt es noch nichtsehr viele Einrichtungen dieser Art, wo sich im gleichen Maßedie klassischen Heilmethoden mit Wellness, Gastronomiedien-sten und dem Konferenzhintergrund paaren.Nicht nur, dass das Interesse an dem Fünfsternniveau unsere Erwartungenerfüllte, in manchen Dingen waren wir sogar angenehmüberrascht. Das vergangene Jahr bestätigte uns eindeutig, dassKarlsbad eine Destination ist, die von einer anspruchsvollsten Klienteldann gesucht und beansprucht wird, wenn sie hier die dazugehörigeQualität findet. Hiermit kommen wir nun zu der Antwortauf die vierte Frage. Das Hotel Carlsbad Plaza brachte zweifellos dienotwendige Qualität mit, und machte den sehr wichtigen Schritt zueinem sowie imaginären, als auch tatsächlichen „Einschreiben“ derStadt Karlsbad, unter die prestigereichsten Erholungsstätten Europas,möglicherweise auch der ganzen Welt.Jan MotlíkVorstandsmitglied und GeschäftsdirektorCo nám zodpověděl první rok provozu?Záměr otevřít v Karlových Varech pětihvězdičkový spa & wellnesshotel s tzv. „plnou výbavou“ a na špičkové mezinárodníúrovni se pochopitelně od samého počátku setkával s velikýmzájmem, a to jak u odborné veřejnosti, tak u veřejné správy, dáleu občanů, ze strany cestovních kanceláří i potenciálních budoucíchklientů.Základní okruhy otázek bylo možno formulovat zhruba takto:Bude Carlsbad Plaza svojí úrovní, architektonickým iřemeslným zpracováním skutečně odpovídat mezinárodnímstandardům tzv. „luxury“? Poskytne skutečně CarlsbadPlaza svým hostům takové komplexní spektrum služeb,které zatím nemá v České republice obdoby? Bude ze stranypotenciálních návštěvníků Karlových Varů dostatečnýzájem o hotel tak vysoké úrovně?Protože tyto okruhy otázek zajímaly i management hotelu, tenvyvinul značné úsilí s cílem zjistit co možná nejobjektivnějšíodpovědi na uvedené otázky.Po opakované a důsledné komunikaci s našimi hosty a obchod-ními partnery lze na všechny otázky jednoduše odpovědět„ANO“. Každý, kdo měl možnost hotel Carlsbad Plaza navštívit,jej označil jako jeden z nejkrásnějších v Evropě. Velmipodobně je též vnímána infrastruktura hotelu, neboť neexistujev Evropě mnoho takových zařízení, kde se obdobnou měrousnoubí oblast klasického léčení, wellness, restauračních služeba konferenčního zázemí.Taktéž zájem o hotel pětihvězdičkové úrovně nejenom ženaplnil naše očekávání, ale dokonce jej překonal a mnohéskeptiky překvapil. Uplynulý rok jednoznačně prokázal,že Karlovy Vary jsou destinací, která může být toutonejnáročnější klientelou vyhledávána a žádána, pokud zdenaleznou patřičnou kvalitu. Carlsbad Plaza ji bezesporupřinesla, čímž byl učiněn velmi důležitý krok k zařazeníKarlových Varů zpět mezi nejprestižnější evropské a snad isvětové odpočinkové destinace.Jan MotlíkČlen představenstva a obchodní ředitelEDEN GROUP a.s.18 19

Maketa 2.6..indd - My Companion, sro
Carlsbad Plaza - My Companion, sro
stáhnout ve formátu PDF - My Companion, sro
stáhnout ve formátu PDF - My Companion, sro
Spa-Magazine - Duben_2012 (2).indd - Laverna Romana, sro
stáhnout ve formátu PDF - My Companion, sro
stáhnout ve formátu PDF - My Companion, sro
thermae europae - Laverna Romana, sro
stáhnout ve formátu PDF - My Companion, sro
stáhnout ve formátu PDF - My Companion, sro