Instrukcja obsługi - Jula

jula.se

Instrukcja obsługi - Jula

NORSKBESKRIVELSE1. Knapp for lav hastighet2. Knapp for høy hastighet3. Motorenhet4. MikserhodeBruksområdeBRUKApparatet er beregnet på: blanding av væsker, f.eks. meieriprodukter, sauser, fruktjuser, supper, drinker og milkshake. blanding av myke matvarer. lage puré/barnemat av kokte matvarer.Bruk1. Trykk sammen mikserhodet og motorenheten til du hører et klikk.2. Senk knivbeskyttelsen helt ned i ingrediensene.3. Trykk på knappen for normal eller høy hastighet for å starte apparatet.4. Beveg apparatet langsomt opp og ned og i sirkler for å tilberede ingrediensene.OBS! Når du har kjørt stavmikseren i 30 sekunder uten avbrudd, må du la den hvile i 60 sekunder før dustarter den igjen.6


POL SKIPOLSKIZASADY BEZPIECZEŃSTWAPrzed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!Nigdy nie zanurzaj jednostki silnika w wodzie lub innej cieczy ani nie płucz pod bieżącą wodą.Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki.Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.Nie używaj urządzenia, jeśli kabel, wtyczka lub inne części są uszkodzone.Jeśli kabel jest uszkodzony, należy zlecić wymianę w autoryzowanym serwisie lub uprawnionejosobie. Pozwala to uniknąć zagrożenia.Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiekformą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętnościw zakresie obsługi urządzenia, o ile nie uzyskają wskazówek odnośnie do obsługi urządzenia odosoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.Nie pozwalaj używać urządzenia dzieciom bez nadzoru.Nigdy nie dotykaj ostrzy, zwłaszcza jeżeli kabel jest podłączony. Ostrza są bardzo ostre.Jeżeli ostrza zablokują się, odłącz kabel, zanim przystąpisz do usuwania przedmiotów, którezablokowały ostrza.Wyłącz urządzenie i odłącz kabel przed wymianą akcesoriów lub przed dotknięciem częściruchomych.Ostrożnie obchodź się z ostrzami przy opróżnianiu miski oraz podczas czyszczenia.Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.Nie przygotowuj więcej niż trzy porcje bez przerwy. Pozostaw urządzenie do ostygnięciaw temperaturze pokojowej, zanim użyjesz go ponownie.PrzygotowaniaPrzed pierwszym użyciem starannie umyj części, które stykają się z żywnością.Ciepłe składniki powinny ostygnąć przed obróbką. Maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi60°C.Potnij większe składniki przed obróbką na około dwucentymetrowe kawałki.Złóż urządzenie, zanim włożysz kabel do gniazdka.DANE TECHNICZNENapięcie znamionowe230 V ~ 50 HzMoc400 WDługość kabla zasilającego1,4 mPrędkości 2Klasa ochronyII8


POLSKIOPIS1. Przycisk niskiej prędkości2. Przycisk wysokiej prędkości3. Moduł silnika4. Głowica miksującaObszary zastosowaniaOBSŁUGAUrządzenie jest przeznaczone do: miksowania płynów, takich jak: produkty mleczarskie, sosy, soki owocowe, zupy, drinki i koktajlemleczne; miksowania miękkich produktów żywnościowych; robienia puré / posiłków dla dzieci z gotowanej żywności.Sposób użycia1. Połącz głowicę miksującą i jednostkę silnika, wciskając aż do usłyszenia kliknięcia.2. Całkowicie opuść osłonę ostrzy.3. Naciśnij przycisk normalnej lub wysokiej prędkości, aby uruchomić urządzenie.4. Poruszaj powoli urządzeniem do góry i do dołu kolistymi ruchami, aby wymieszać składniki.9


POLSKIUWAGA! Po 30 sekundach pracy ciągłej mikser należy wyłączyć na 60 sekund przed ponownymużyciem.Przygotowywane ilości i czas przygotowaniaSkładniki Przygotowywana ilość CzasOwoce/warzywa 50–100 g 25 sJedzenie dla dzieci, zupy i sosy 50–200 ml 25 sCiasto 50–250 ml 25 sKoktajle mleczne i drinki 50–500 ml 25 sKONSERWACJACzyść urządzenie, jego części i akcesoria od razu po użyciu.Przed czyszczeniem wyciągnij kabel zasilający z gniazdka.Przecieraj jednostkę silnika wilgotną szmatką.Zdejmij wszystkie części i umyj je w zmywarce lub ręcznie.Po umyciu pozostaw akcesoria i części do wyschnięcia i przechowuj je właściwie do następnegoużycia.WAŻNE! Nie zanurzaj jednostki silnika w wodzie ani innych cieczach.Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razieproblemów skontaktuj się telefonicznie z działem obsługi klienta pod numerem 801 600 500.Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polskawww.jula.pl10


ENGLISHENGLISHSAFETY INSTRUCTIONSRead the Operating Instructions carefully before use!Never immerse the motor unit in water or any other liquid and do not rinse it under the tap.Only use a damp cloth for cleaning.Check that the rated voltage on the type plate corresponds to the mains supply voltage.Do not use the appliance if the power cord, plug or any other parts are damaged.A damaged cord must be replaced by an authorised service centre or qualified person to ensuresafe use.Never leave the appliance unattended when switched on.The appliance is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of functionaldisorder, or by persons who do not have sufficient experience or knowledge of how to use it, unlessthey have received instructions concerning the use of the appliance by someone who isresponsible for their safety.Children must be supervised to make sure they do not play with the appliance.Do not allow children to use the appliance without supervision.Never touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are very sharp.If the blades get stuck, unplug the appliance before removing the ingredients blocking the blades.Turn off the appliance and unplug the power cord before changing accessories or touching movingparts.Care should be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and whencleaning.The appliance is designed for household use only.Do not process more than three batches without interruption. Allow the appliance to cool down toroom temperature before using again.PreparationThoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for thefirst time.Allow hot ingredients to cool down before you process them. The maximum permitted temperatureis 60°C.Cut large ingredients into pieces of about 2 cm before processing them.Assemble the appliance before plugging in the power cord.TECHNICAL DATARated voltage230 V ~ 50 HzPower400 WPower cord, length1.4 mSpeeds 2Safety classII11


ENGLISHDESCRIPTION1. Low speed button2. High speed button3. Motor unit4. Blender barIntended useOPERATIONThe appliance can be used to: blend liquids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks and shakes. mix soft ingredients. puree cooked ingredients to make baby food etc.Use1. Click the blender bar into place on the motor unit.2. Immerse the blade guard completely in the ingredients.3. Press the low or high speed button to switch on the appliance.4. Move the appliance slowly up and down and in circles to blend the ingredients.Note: When the blender has been used for 30 seconds, turn it off for 60 seconds before starting it again.12


Blending quantities and timesENGLISHIngredients Blending quantity TimeFruits/vegetables 50–100 g 25 secondsBaby food, soups & sauces 50–200 ml 25 secondsBatters 50–250 ml 25 secondsShakes & mixed drinks 50–500 ml 25 secondsMAINTENANCEClean the appliance, parts and accessories immediately after use.Unplug the power cord before cleaning.Wipe the motor unit with a damp cloth.Detach accessories and parts and wash them in a dishwasher or by hand.After cleaning, let them dry and then store them properly ready for the next time you need them.IMPORTANT! Do not immerse the motor unit in water or any other liquid.Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems,please contact our service department.www.jula.com13

More magazines by this user
Similar magazines