Firemní zpravodaj (ke stažení v pdf) číslo 31/Listopad 2010

hyundai.motor.cz

Firemní zpravodaj (ke stažení v pdf) číslo 31/Listopad 2010

Číslo 31 / Issue 31Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter112010Vyrobili jsme již 300 000 vozů!We have already made 300,000 cars!


11/2010HMMC NewsNovinky z automobilového průmyslu / News from the automotive industryHyundai v říjnu jedničkou meziimportéryŘíjnové registrace nových automobilůukázaly, že Hyundaibere svůj ambiciózní cíl, státse vedoucí značkou na českémtrhu, opravdu vážně. Rekordnímprodejem 1183 osobníchautomobilů, resp. 1194 kusů,včetně vozů LUV, se značkaHyundai probojovala na skvělédruhé místo za domácí Škodoua mezi importéry skončila poprvév historii jako první.O tom, že říjnový výsledek neníojedinělý, svědčí 1146 prodanýchvozů Hyundai v červnu letošníhoroku. Podíl značky Hyundai načeském trhu osobních automobilůdosáhl 9,0%, což je také nový rekorda znamená, že devět v říjnuprodaných nových vozů ze sta byloznačky Hyundai. „Oficiální údaje oregistracích nových osobních automobilůza měsíc říjen letošníhoroku nám udělaly opravdu velkouradost.“, uvedl ředitel pro obchoda servisní služby společnosti HyundaiMotor Czech, Vladimír Vošický.Za deset měsíců letošníhoroku bylo v České republice prodánocelkem 8090 osobních a 90 lehkýchužitkových automobilů značkyHyundai, což Vladimír Vošickýkomentoval: „Pokud srovnávámenaše prodejní výsledky po desetiletošních měsících, pak jako jedniz mála jsme dosáhli meziročnízvýšení prodejů o 12,7% a téměřjednoprocentní zvýšení podílu natrhu ze 4,88% na 5,83%“. K aktuálnímúdajům o prodejích ještěVladimír Vošický dodal: „Věřím, ženaše obchodní výsledky jsou důkazemnejen nové obchodní strategieznačky, ale také potvrzením toho,že zákazníci si stále víc uvědomujíkvalitu a všechny nesporné přednostiautomobilů Hyundai, včetněpětiletého Programu komplexnípéče, který zahrnuje pětiletou zárukuna vozidlo, pět let asistenčníslužby a pět let bezplatných kondičníchprohlídek.“Hyundai became Nr. 1 amongimporters in OctoberNew cars registrations inOctober showed that Hyundaitakes its ambitious goal tobecome leading brand in theCzech automotive marketreally seriously. By a recordsale of 1,183 cars or 1,194 itemsincluding LUV cars, Hyundaibrand reached wonderfulsecond place behind domesticŠkoda and for the first time inhistory it took the first placeamong importers.1,146 Hyundai cars sold in June thisyear indicate that October resultis not solitary. Hyundai brand’sshare in the Czech automotivemarket reached 9,0%, which isa new record and it means thatnine of ten cars sold in Octoberwere Hyundai cars. “Official dataabout new cars registrations inOctober this year make us reallyvery happy” said Vladimír Vošický,Sales and Service Director ofHyundai Motor Czech Company.8,090 passenger cars and 90 lightcommercial vehicles Hyundai havebeen sold within ten months ofthis year. “If we compare oursales results after ten months ofthis year, then we, as one of thefew, reached “year over year”sales increase by 12,7% andalmost one-percent increase ofmarket share from 4,88% to 5,83%”,commented on Vladimír Vošický.“I believe that our sales results arenot only a proof of new businessstrategy of the brand but alsoa confirmation that customers areincreasingly aware about qualityand unquestionable advantagesof Hyundai cars, including fiveyearprogram of comprehensivecare, which includes five-yearcar warranty, five years’ roadsideassistance and five years of freevehicle health checks.”Z tisku / From the pressNošovický Hyundai sedostal z krize. VyděláváHyundai recovered fromthe crisis. It earnsHyundai ix35 obdrželkanadskou cenu zanejlepší nové SUVHyundai ix35 picksup Canadian BestNew SUV AwardAutomobilka Hyundai v Nošovicíchvydělala v prvním pololetíletošního roku 23,6 milionu dolarů– tedy více než 404 milionů korun.Ve stejném období loni přitom bylave ztrátě přesahující 650 milionůkorun. Loni Hyundai v Nošovicíchrozjížděl výrobu (sériová výrobaje v Nošovicích od listopadu2008) a plně ho hned v začátkuzasáhla hospodářská krize. Teďjiž ale zase vyrábí. Podle sdruženíautomobilového průmyslu zvýšilHyundai produkci o 84 procent na144 tisíc aut, což bylo více nežza celý loňský rok. Loni Hyundaiv Česku vyrobil za celý rok 120tisíc aut. Příští týden z linek firmysjede třistatisící automobil od zahájenísériové produkce.8. listopadu 2010,Hospodářské novinyCar producer Hyundai in Nošoviceearned 23,6 million USD – morethan 404 million CZK in the first halfof this year. However, in the sameperiod of last year the plant wasat loss of more than 650 millionCZK. Hyundai in Nošovice wasstarting up production last year(mass production in Nošovice waslaunched in November 2008) and itwas strongly affected by economicalcrisis right at the beginning. But nowit is producing again. According tothe Automotive Industry Associationproduction of Hyundai increased by84 percent to 144,000 cars, whichwas more than entire last year.Hyundai produced 120 000 cars inthe Czech Republic last year. Nextweek the 300,000 th mass-producedcar will roll out the line.8 th November 2010,Hospodářské novinyAutomobilka Hyundai obdržela dalšíocenění, které ji zařadilo na čelnípozici před jejími rivaly. Sdruženíkanadských motoristických novinářůudělilo modelu Hyundai ix35 cenuza nejlepší nové SUV/CUV (do 35tisíc USD). Tým odborníků složenýz předních kanadských motoristickýchžurnalistů posuzoval vícenež 180 automobilů v 11 různýchkategoriích. Tým expertů posuzovalvozy dle 23 různých kritérií, včetnědesignu, ergonomie, bezpečnosti,ovladatelnosti i hodnoty emisí.Hyundai ix35 nasbíral celkem 653bodů, čímž se zařadil na první místo,těsně před vůz Kia Sportage (651bodů) a Mitsubishi RVR (643 bodů).Během posledních pár let zaznamenalaautomobilka Hyundai výraznézvýšení prodeje na trzích v Kanaděa v USA, což dokazuje, že společnostpokračuje na své cestě vzhůru jakožtovíce než renomovaná značka.Hyundai has picked up yet anothernational award placing it in frontof its rivals once again. TheAutomotive Journalist Associationof Canada has just awarded theHyundai ix35 the Best New SUV/CUV (under $35k). A team ofexperts collated from Canada’s topautomotive journalists judged over180 cars in 11 different categories.The team then marked the carsagainst 23 separate criteria,including design, ergonomics,safety, handling, and emissionlevels. The ix35 gathered 653points in total, putting in top placejust above the Kia Sportage (651points and the Mitsubishi RVR(643 points). Hyundaihas seena significant increase in sales inUS/Canadian markets in the pastcouple of years, provingonce againthe company is climbing its way upas more than a reputable brand.5. listopadu 2010, Car Advice5 th November 2010, Car Advice* Články mohou být s ohledem na prostor kráceny. * With respect to space the articles may be shortened.02www.hyundai-motor.cz


11/2010HMMC NewsKvalita / QualityVýznamné ocenění pro HMMCZástupci společnosti HMMCpřevzali ve středu 10. listopaduve Španělském sále Pražskéhohradu v rámci udělováníNárodní ceny kvality ocenění„Úspěšná firma 2010.“Tato kategorie se vypisuje profirmy, které se každoroční soutěžekvality účastní poprvé, a jepředstupněm k Modelu ExcellenceEFQM (European Foundation forQuality Management, Evropskánadace řízení kvality), jenž je používánv Evropské ceně za kvalitu vmnoha zemích Evropy a jeho obdobadále v USA, Japonsku a dalšíchzemích.Za účasti předsedy Senátu ČRPřemysla Sobotky, ministrů VládyČR Radka Johna a Pavla Drobila,předsedy Rady kvality ČR RobertaSzurmana a dalších významnýchhostů byla na společnosti HMMCoceněna zejména její silná orientacena zákazníka a s tím souvisejícírychlý rozvoj kvality výrobya poskytovaných služeb. „Uděleníceny za kvalitu je důležitou informacíjak dovnitř společnosti, takzejména směrem k našim zákazníkům.Je to silný důkaz, že Hyundaiskutečně znamená kvalitu,“ řeklpo převzetí ceny Kim Eok-jo, prezidentHMMC a dodal: „Současněcenu ale vnímáme jako ohromnýzávazek neustálého zvyšování kvalityvšeho, co děláme.“Do letošního ročníku Národníceny kvality se v ČR přihlásilocelkem 23 soukromých i státníchfirem. Garantem tohoto projektuv HMMC bylo Oddělení zajišťováníkvality. Jeho vedoucím byl RichardSpurný, manažer sekce testů ainformací, s nímž spolupracovalikoordinátoři Petr Vlček a LuciaZentková. Na projektu se podíleltaké podpůrný tým v tomto složení:Lumír Hrabčák (Vnější vztahy),Petra Strakošová (Lidské zdroje),Radek Jureček (Podpora prodeje),Jiří Blažek (Finance), Václav Bumbala(Nákup), Miloš Bronček (Řízenívýroby a plánování), Josef Babáček(Nákup a vývoj dílů), PavelVašíček (Vnitřní záležitosti), PavelBalán (Správa budov a OŽP), PetrHrabec (IT), Han Sang Yoon (Řízeníprojektů), František Rasch (Kontrolakvality), Viktor Uhlář (Převodovkárna),Martina Jedličková (Finálnímontáž), Petr Blecha (Lakovna),Renáta Měsícová (Svařovna) a DavidŠípkovský (Lisovna).Oddělení zajišťování kvality děkujevšem jmenovaným spolupracovníkůmza jejich ochotu a vstřícný přístup,bez kterého by nebylo možnétakto náročný projekt úspěšnědokončit.Significant award for HMMCRepresentatives of the companyHMMC received an award“Successful Firm 2010” duringa ceremony of National Awardfor Quality in the Spanish Hall ofthe Prague Castle on Wednesday,10 th November.Prezident HMMC Kim Eok-jo ve společnosti předsedy Senátu ČR P. Sobotky(vpravo) a ministra životního prostředí P. Drobila (vlevo)President of HMMC Kim Eok-jo in a company of the Chairman of the Senate P.Sobotka (right) and Minister of Environment P. Drobil (left)This category is open for companiesthat attend the quality competitionfor the first time and it is the firststep to the Model Excellence EFQM(European Foundation for QualityManagement), which is being usedin the European Award for Qualityin many European countries andsimilarly also in the USA, Japan andother countries.Within a presence of PřemyslSobotka, Chairman of the Senateof the Czech Republic, Radek Johnand Pavel Drobil, ministers of theGovernment, Robert Szurman,chairman of the National Council forQuality and many other distinguishedguests, a strong orientation of HMMCto customers and fast developmentof quality of production andservices were appreciated. “Beingawarded for quality is an importantinformation inwards the company butit is especially important towards ourcustomers. It is a strong evidence thatHyundai really means the quality,”said Kim Eok-jo, President of HMMCafter the ceremony and he added:“At the same time, we understandthe award as our obligation ofa permanent improvement of qualityof everything we do.”Total of 23 private and statecompanies entered this year’sNational Award for Quality in theCzech Republic. Quality AssuranceDepartment was a guaranty of thisproject in HMMC. Richard Spurný,manager of Quality Test/InformationSection, was the head of the project,supported by two coordinators PetrVlček and Lucia Zentková. Alsoa supporting team participated in thisproject: Lumír Hrabčák (PR), PetraStrakošová (HR), Radek Jureček (SalesSupport), Jiří Blažek (Finance), VáclavBumbala (Purchasing), Miloš Bronček(Production Management), JosefBabáček (Parts Development), PavelVašíček (GA), Pavel Balán (Facility& Environment), Petr Hrabec (IT), HanSang Yoon (Project Management),František Rasch (Quality Control),Viktor Uhlář (Transmission), MartinaJedličková (Assembly), Petr Blecha(Paint), Renáta Měsícová (Welding)and David Šípkovský (Stamping).Quality Assurance Department wouldlike to thank all named colleagues fortheir willingness and helpful approachwithout which the successfulcompletion of this demanding projectwouldn’t be possible.Zaměstnanecký průzkum- předání cenKoncem září se v HMMC uskutečnilprůzkum spokojenosti zaměstnanců,organizovaný externíporadenskou firmou PricewaterhouseCoopers.V rámci tohotoprůzkumu měli zaměstnanci možnostzískat hodnotné ceny, jakonapř. relaxační pobyt v luxusnímhotelu, pivní koupele nebo poukazyv hodnotě 500 Kč. Slavnostnípředání cen proběhlo ve dvou etapách27. října a 4. listopadu 2010za přítomnosti zástupců Oddělenílidských zdrojů.Employee satisfaction survey- prize ceremonyAt the end of September HMMCparticipated in EmployeeSatisfaction Survey organizedby external consulting companyPricewaterhouseCoopers. Withinthis survey employees hadan opportunity to gain valuableprizes, such as relaxation stay inluxurious hotel, beer baths or 500CZK vouchers. The prize ceremonywas held in two rounds on27 th October and 4 th November2010 in the presence ofHuman Resources Departmentrepresentatives.04www.hyundai-motor.cz


BlueOn – první elektromobilznačky HyundaiSpolečnost Hyundai MotorCompany v září představila prvníelektromobil pro jízdu podstatněvyšší, než dosud obvyklou,rychlostí s názvem BlueOn,otevírající novou éru ekologickyohleduplných technologií.BlueOn vychází z malého hatchbackuHyundai i10. Má kompaktníkaroserii s celkovou délkou 3585mm, šířkou 1595 mm a výškou 1540mm. Vůz je vybaven vysoce účinnýmelektromotorem napájenýminovativními lithium-polymerovýmiakumulátory o kapacitě 16,4 kWh,které mají celou řadu předností vporovnání s ostatními typy baterií.BlueOn se může pochlubit nejvyššímvýkonem 61 kW a maximálnímtočivým momentem 210 Nm.Vzhledem k tomu, že elektromobilypoužívají ke svému pohonu pouzeakumulátor a elektromotor, jsoujejich užitné a provozní vlastnostiurčeny životností a kapacitouakumulátorů. Hyundai zvolil lithium-polymerovébaterie, protožev porovnání s dosavadními akumulátoryNiMH poskytují stejnývýkon při hmotnosti, která je o 30procent nižší, a objemu, který je o40 procent menší. Zvýšená účinnostumožňuje zvětšit vnitřní prostor procestující.Vůz je navíc navržen tak, aby bylovyloučeno přebití akumulátoru azaručena nejvyšší možná bezpečnostv případě nehody. ElektromobilHyundai absolvoval také náročnézkoušky odpovídající stovkám tisícujetých kilometrů s cílem zajistitmaximální bezpečnost. BlueOn dosahujenejvyšší rychlosti 130 km/ha zrychlení z 0 na 100 km/h zvládneza 13,1 s, což je lepší hodnota, nežjaké v této třídě dosahují některémodely poháněné zážehovýmmotorem. BlueOn je také vybavensystémem VESS (Virtual EngineSound System), který vytváří umělýzvuk napodobující motor. Důvodemje bezpečnost chodců, neboť elektromobilyjsou v malých rychlostechtéměř neslyšitelné.BlueOn dokáže na jedno nabití ujetaž 140 km, přičemž nabízí dvě metodydobíjení. První používá domácíelektrickou zásuvku na 220 V, rychlodobíjeníprobíhá ze sítě 380 V. Zdomácí sítě se akumulátory plnědobijí během šesti hodin. Metodourychlodobíjení lze akumulátory nabítna cca 80 % maximální kapacityběhem 25 minut.Hyundai plánuje v příštím rocerozšíření výrobní kapacity modeluBlueOn, zahájení zkušební výrobya do konce roku 2012 chce dodatpřibližně 2500 vozů.Modely Hyundai / Hyundai modelsBlueOn - Hyundai’s first electriccarIn September Hyundai MotorCompany unveiled the firstFull Speed Electric Vehicle(FSEV) named BlueOn,opening a new era in ecofriendlytechnology.BlueOn is based on Hyundai’ssmall hatchback i10. It hasa compact body with an overalllength of 3,585 mm, widthof 1,595 mm and height of1,540 mm. It is equipped witha highly efficient electric motorpowered by an innovative 16.4kWh LiPoly (lithium-ion polymer)battery technology that offersnumerous advantages over otherbattery types. BlueOn boastsa maximum power of 81HP (61kW)and maximum torque of 21.4kg/m(210Nm).As pure electric vehicles operateonly with the battery and electricmotor, the battery’s lifespan andstorage capacity determines thevehicle’s performance. Hyundaichose LiPoly batteries becausecompared with previous nickelmetalhydride batteries (NiMH),LiPoly delivers the same powerwith 30 percent less weight and40 percent less volume, boostingefficiency and leaving moreinterior space for passengers.Furthermore, the car has beendesigned to prevent overchargingand collision-related safetyissues. Hyundai also conductedhundreds of thousands ofkilometers’ worth of endurancetesting to secure safety. BlueOnboasts a maximum speed of130km/h and 0-100 km/h isachieved in 13.1 seconds, betterthan some gasoline models inthe same class. BlueOn alsofeatures a Virtual Engine SoundSystem (VESS), which createsan artificial sound for the safetyof pedestrians, as electricBlueOn vychází z malého hatchbacku Hyundai i10 / BlueOn is based on Hyundai’s small hatchback i10vehicles make little to no soundwhen driving at low speeds.BlueOn can travel as much as140 km on a single charge. It alsoaccommodates dual rechargingmethods: a 220V householdpower and a 380V industrialstrengthpower, which promisesquick recharging speeds. Underthe household power, the batterywill be fully recharged within sixhours. Under the quick chargemethod, the battery can berecharged to about 80 percent ofits capacity within 25 minutes.Hyundai plans to expand itsmanufacturing capabilities forBlueOn next year, carry out testproductions and make about2,500 units by the end of 2012.Řídím svůj svět 05


11/2010HMMC NewsZajímavost / Matter of interestSpeciální Hyundai i30pro SkandináviiSpolečnost Hyundai MotorManufacturing Czech dodávášvédské firmě, zabývající serozvozem tisku, speciální verzimodelu Hyundai i30 s řízenímna pravé straně. Unikátní vozyvyrábí závod v Nošovicích.Auta mají volant a pedály vpravo,jako by byla určena pro VelkouBritánii, ale jinak odpovídajíkontinentálním standardům. Tachometrmeří rychlost v kilometrecha světla jsou seřízená propravostranný provoz. Netypickávozidla vznikla na základě požadavkuze Švédska, jenž přišelletos v červnu. Největší švédskáfirma zajišťující rozvoz novin dospělak závěru, že pravostrannéřízení by jejím řidičům ušetřiloobíhání auta. Někde by jim dokoncestačilo stáhnout okénko.Tím by se zvýšila rychlost a efektivitarozvážky tisku.„Zakázka se ukázala natolik zajímavou,že jsme rychle vyřídiliOd listopadu 2010 už převodovkárnazávodu HMMC v Nošovicíchnevyrábí převodovky pouzepro vlastní potřebu a pro potřebusesterského závodu Kia MotorsSlovakia v Žilině, ale dodávárovněž do nově otevíraného závoduHyundai Motor ManufacturingRus (HMMR) v Petrohradu,jehož sériová výroba bude zahájenav lednu příštího roku.Kontrakt na dodávku převodovekbyl podepsán 12. října2010 a dne 3. listopadu2010 vyjel na 1643 kilometrůdlouhou trasuz Nošovic přes Polsko,Bělorusko, Litvu a Lotyšskoprvní kamion sezásilkou převodovek.V současné době jichbude závod HMMC dodávatdo Ruska měsíčněcca tři a půl tisíce, avšaktoto číslo by se mělo vprvní polovině roku 2011výrazně zvýšit. Výrobníplán počítá s kapacitou17 402 kusů převodovekpro HMMR již v dubnupříštího roku. Nakládkapřevodovek určenýchdo Ruska bude probíhatvždy na denní směněhomologaci a tato auta již dodáváme,“řekl Petr Vaněk, generálnímanažer Oddělení vnějšíchvztahů HMMC. „Zájem projevil ifinský distributor tisku,“ dodal.V HMMC se vyrobí stovky taktoupravených automobilů.HMMC dodává převodovkydo Ruskaa transport dodávek zajišťuje firmaGlovis Rusko. Převodovky jsou balenyvždy po deseti kusech ve speciálníchvratných ocelových paletách.Nakládka na jeden kamion vycházína 300 kusů. HMMC dodává do Ruskapřevodovky pro benzínové motory1,4 a 1,6 litru. Četnost dodávek jeodvislá od výrobního plánu. Nejprvese počítá s dodávkami co druhý dena posléze v souladu s jejich zvyšujícímse objemem každý den.Special Hyundai i30for ScandinaviaHyundai Motor ManufacturingCzech has been deliveringa special right-hand drive modelof Hyundai i30 to a Swedishpress distributing company.Unique vehicles have beenproduced in Nošovice plant.A steering wheel and pedals areSince November 2010 transmissionshop in HMMCin Nošovice has not beenproducing transmissions onlyfor HMMC and the sister plantKia Motors Slovakia in Žilina butalso for newly opened HyundaiMotor Manufacturing Rus(HMMR) plant in St. Petersburg,whose mass production will belaunched in January next year.The contract was signed onlocated on the right side, similar tocars made for UK, but otherwise thevehicle comports with continentalstandards. Tachometer is set tokilometers and lights are set to theright-hand drive. Custom-made carsare based on a demand that camefrom Sweden this June. The biggestSwedish press distributing companydecided to provide their employeeswith such vehicles. They will not haveto run around a car while deliveringpress anymore. Somewhere it willbe enough just to open the window.Using these cars will help increasespeed and efficiency of pressdistribution.“This order is very interesting forus, so we arranged a homologationand these cars have already beendispatched,” said Petr Vaněk, GeneralManager of PR Department in HMMC.“Also a press distributor from Finlandis interested in this offer,” he added. InHMMC there will be hundreds of suchmodified cars produced.HMMC supplies transmissionsto Russia12 th October 2010 and on3 rd November 2010 first truck withthe shipment of transmissions setoff on a 1,643 kilometers longJourney from Nošovice throughPoland, Belarus, Lithuania andLatvia. Presently, HMMC suppliessome three and half thousandtransmissions to Russia, but thisnumber should significantly increasenext year. Production planenvisages capacity of 17,402items in April 2011.Transmissions’ loadingis always realized withina day-shift and theGlovis Russia Companyis responsible for transportation.Transmissionsare packed to specialreturnable steel casesfor ten pieces. Onetruck contains 300 transmissions.HMMC suppliesto Russia transmissionsfor 1.4 and1.6-liter gasoline engines.Volume of suppliesdepends on theproduction plan; everysecond day at the beginningand in accordancewith increasing amountevery day in the future.06www.hyundai-motor.cz


Souhrnná provozní porada– listopad 2010V pátek 5. listopadu 2010 se vauditoriu v administrativní budověHMMC konala další Souhrnnáprovozní porada. Tohotosetkání se tradičně účastní zástupcinejvyššího vedení společnosti,generální manažeři,manažeři a senior specialistéze všech oddělení.Prezident HMMC Kim Eok-jo vesvém úvodním projevu zdůraznilvýznam úspěšného zahájení výrobyčtvrtého modelu Hyundai ix20, díkyněmuž se podařilo překonat výrobníplán za říjen. Pan prezident rovněžpoděkoval všem pracovníkům, kteříse podíleli na tomto výsledku. Poprojevu u řečnického pultu vystoupilizaměstnanci HMMC, kteří zúčastněnéseznámili s informacemio výrobní kapacitě, kvalitě, bezpečnostipráce a prodejních výsledcích.Společnost HMMC vyrobila vetřetím čtvrtletí letošního roku přes52.000 vozů Hyundai i30 ve verzíchhatchback a CW, Hyundai ix20 aKia Venga. Automobily z Nošovicmají největší odbyt v Německu,Velké Británii, Španělsku, Izraeli aPolsku.VÝROBA / PRODUCTIONObdobí / Period Červenec – Září 2010Výsledky HMMC / HMMC resultsBusiness review meeting– November 2010Another Business Review Meetingwas held in Auditoriumof the HMMC AdministrationBuilding on Friday 5 th November.The gathering is addressed tothe company‘s top managementand also to General Managers,Managers and Senior SpecialistsPRODEJ / SALESJuly – September 2010i30 hatchback 26 045 26 334i30 cw 12 926 12 967Kia Venga 12 188 12 118ix20 1 294 808celkem / total 52 453 52 227Výsledky výroby a prodeje: 3. čtvrtletí 2010Production and Sales Results: 3rd Quarter of 2010from all departments.President of HMMC Kim Eok-jo inhis initial speech emphasized themeaning of successful productionlaunch of the fourth model Hyundaiix20. Thanks to this model ourcompany managed to surpass theproduction plan for October. Mr.President also expressed his thanks toall members who participated in thisresult. After the speech other HMMCemployees came to the speaker‘sdesk and informed participants aboutproduction capacity, quality, worksafety and sales results.HMMC company produced over52,000 cars (Hyundai i30 hatchbackand CW models, Hyundai ix20 andKia Venga) in the third quarter of2010. Vehicles from Nošovice aremostly demanded in Germany, GreatBritain, Spain, Israel and Poland.Nabídka Sportovního-klubu.cz– kondiční bojPevná vůle, zaťaté zuby a zpocenétváře – tak se dají popsattréninky sekce bojovýchsportů občanského sdruženíSportovní-klub.cz. Na pravidelnýchsetkáních se zájemcivěnují modernímu, všestrannězaměřenému sportu nazvanémukondiční boj.Tréninky samotné jsou zaměřeny natechniku (základní údery a správnézvládnutí techniky jak rukou,tak nohou), posilování a kondici(aby tělo bylo pevnější, stabilnějšía mělo vytrvalost při boji), sparing(praktikujeme naučené údery, úhyby,kombinace), dále pak na sebeobranu(důraz je kladen na schopnost použítsebeobranu v krizové nebo stresovésituaci) a rychlost.Všechny tréninky jsou samozřejměpřizpůsobeny vašim schopnostema nemusíte se obávat, že byste tréninkovouzátěž nezvládali. Kondičníboj je pro všechny. Můžou ho cvičitjak muži, tak ženy, dospělí i děti.Trénujeme každé pondělí od 16:00do 17:00 hodin v Prestige Tennis Parkuve Frýdku-Místku. Více informacízískáte u Lumíra Kunze, tel. 734 459710 nebo na www.sportovni-klub.cz/sporty/bojovesporty. Srdečně vásvšechny zveme!Za podporu všech aktivit našeho sdruženíSportovní-klub.cz velice děkujemehlavnímu partnerovi, společnostiHyundai Motor Manufacturing Czech.Offer of Sportovní-klub.cz– condition fightStrong will, set teeth and sweatingfaces – this is a descriptionof trainings organized by CombatSports Section of civic associationSportovní-klub.cz. Duringregular gatherings interestedpersons follow a modern, broadlyoriented sport called conditionfight.Trainings are focused on technique(basic hits and proper encompassmentof hand and leg techniques),strengthening and condition (to makeyour body firmer and steadier duringfight), sparring (we practice learnedhits, jinks and combinations), alsoon self-defense (emphasis is put onusing self-defense in crisis or stresssituation) and speed.Of course all trainings are adapted toyour abilities. You don‘t have to worrythat you will not be able to managetraining burden. Condition fight is foreveryone – men, women, adults andchildren.Trainings take place every Mondayfrom 4:00 p.m. to 5:00 p.m. in PrestigeTennis Park in Frýdek-Místek. Formore information please contactLumír Kunz, tel. 734 459 710 or goto www.sportovni-klub.cz/sporty/bojovesporty. Let us cordially inviteyou!We would like to thank the mainpartner Hyundai Motor ManufacturingCzech for supporting all activities ofour association Sportovní-klub.cz.Řídím svůj svět 07


11/2010HMMC NewsTéma / TopicZlepšovací návrhy v HMMCImprovement suggestions in HMMC1. dubna 2010 byl v HMMCzahájen Systém zlepšovacíchnávrhů. Jeho účelem je dátkaždému zaměstnanci možnostpřijít s dobrým nápademna zlepšení, který může být, pojeho aplikování a efektivnímfungování, odměněn.Návrhy by se měly týkat zejménazvýšení kvality, úspor nákladů,zvýšení bezpečnosti, zefektivněnípráce, zlepšení pracovních postupů,snížení nepříznivých dopadůna životní prostředí a podobně.V období od dubna do října 2010bylo v HMMC podáno celkem1 937 zlepšovacích návrhů. Nejvícejich podali zaměstnanci Oddělenífinální montáže, které je alezároveň nejpočetnějším oddělenímnaší společnosti. Nejvyššíprocentuální úspěšností (100,4%)se může pochlubit Oddělení svařovny– oproti 273 plánovanýmzlepšovacím návrhům jich předložilo274. Nejvíce návrhů ze všechzaměstnanců (55) podal LukášMiklušák z Oddělení převodovkárny.Pokud se zaměříme na výši úspor,tak nejúspěšnějším týmem v tomtoohledu je Oddělení údržby. Zajednotlivce pak Martin Remeš aRadim Daniš, oba z Oddělení nákupua vývoje dílů. Za dva dosudnejlepší podané návrhy jejich autořiobdrží odměnu 10 000 a 5 000Kč.Níže najdete tabulku s přehledemzlepšovacích návrhů od dubna doMartin Remeš – autor nejlepšího zlepšovacího návrhuMartin Remeš – author of the best improvement suggestionlistopadu 2010 a také rozhovors Martinem Remešem.The Suggestion system wasintroduced in HMMC on the1 st April 2010. The purpose of thesystem is to give every employeean opportunity to come withsome good innovation ideawhich can be rewarded after itseffective application.Suggestions should be mainlyfocused on quality improvement,cost saving, safety, increasingwork efficiency, improving workinstructions, elimination of badenvironment influence etc. Totalof 1,937 innovation suggestionswere presented in HMMC in theperiod from April to October 2010.The largest number of proposalswas advanced by Assemblymembers, but this departmentis the most numerous one in ourcompany. Welding Department candemonstrate the highest percentagerate (100.4%) – it presented 274suggestions while the targetwas 273. Lukáš Miklušák fromTransmission Department made thelargest number of innovations (55).If we focus on savings, then the mostsuccessful team is MaintenanceDepartment. As for individuals,proposals of Martin Remeš andRadim Daniš spared the largestamount of money. Both employeesare from Parts DevelopmentDepartment. Authors of those twobest suggestions so far will gain10,000 and 5,000 CZK.Below you can find a chart withimprovement suggestions statusfrom April to November 2010 andinterview with Martin Remeš.1. Co si myslíš o systému zlepšovacíchnávrhů v HMMC?V tak silném konkurenčním prostředí,jaké v automobilovém průmyslubezesporu panuje, má systém zlepšovacíchnávrhů jistě své opodstatnění.Úspěch každé firmy jde ruku v ruce sesnižováním nákladů a v případě velkéspolečnosti jako HMMC to platí dvojnásob.2. Můžeš blíže představit tvůjoceněný zlepšovací návrh?Soustavné snižování nákladů je jednaz mnoha činností, kterou se zabýváOddělení nákupu a vývoje dílů a je to ipřípad tohoto návrhu. Jedná se o sníženínákladů vázaných ve skladovýchzásobách dílu Cluster, dodávanéhopro FDe model (i30). Změna umožnífirmě Mobis reagovat flexibilněji napožadavky HMMC, čímž se vyhnemeobsolentním nákladům. Touto cestoubych chtěl poděkovat všem, kteříse jakoukoliv měrou podíleli na úspěšnémzavedení návrhu a jeho realizaci.3. Už víš, co uděláš se získanouodměnou?Jsem šťastný, když mohu udělat radostněkomu blízkému. Jelikož se blížíčas Vánoc, tak získané peníze se jistěpromění v nějaký hezký dárek podstromeček.1. What do you think aboutImprovement suggestion systemin HMMC?Improvement suggestion system isvery important for such competitiveenvironment like automotiveindustry. Success of every firm isconnected with costs reduction,even more in HMMC sizedcompany.2. Can you introduce yourrewarded suggestion moreclosely?Continual reduction of costs isone of many tasks that PartsDevelopment Department has beendealing with. My proposal concernsminimizing of stock costs which arerelated to FDe Cluster part. Thischange will help Mobis company bemore flexible for HMMC demandsand we can avoid obsolete materialcosts. I would like to thank all mycolleagues who participated insuccessful implementation of thissuggestion.3. Do you know what you willdo with this prize?I‘m happy to please my closerelatives. Christmas time is comingand I will use the money to buysome nice presents.Administration Finance Sales Support Procurement Production P/M QC Maintenance QA Celkem/ TotalCíl /Target 264 88 64 160 2416 192 520 280 112 4096Skutečnost/Actual 142 41 54 147 1295 131 452 233 61 2556% 53,8 46,6 84,4 91,9 53,6 68,2 86,9 83,2 54,5 62,408www.hyundai-motor.cz


„Nejhezčí je vidět spokojenostklientů.“Jak je neznáte / What you wouldn´t expect“The best is to see clients´satisfaction.”Většina lidí ve svém průvodcina dovolené vidí zkrátka zaměstnancecestovní kanceláře,pro kterého je péče o turistypracovní náplní. Ty však dělášprůvodkyni ve svém volnémčase. Jak jsi se k této práci dostalaa jak dlouho se jí věnuješ?Bratr jezdil o prázdninách na celousezónu pracovat jako delegát doChorvatska a jeho práce se mi vždylíbila. Když se pak naskytla příležitostzačít jezdit jako technickýprůvodce v autobuse a doprovázetcestující na jejich cestě na dovolenou,nemohla jsem si to nechatujít. Jedna moje kamarádka věděla,že mám o práci delegáta zájem, ajednou mě kontaktovala právě s nabídkoujet průvodcovat. Poskytlami také cenné rady, materiály a jájsem hned další den jela na svouprvní štaci. Poprvé jsem tedy jelav roce 2004 a průvodcování se věnujidodnes.Máš tedy v podstatě dvě zaměstnání.Jak často průvodcuješa jak se to dá skloubit s tvouprací v HMMC?Průvodcovat jezdím jen o víkendech.Vyjíždíme v pátek v odpoledníchhodinách; po domluvě v prácisi občas můžu vzít volno. První dvaroky jsem jezdila dvakrát týdně.Protože jsem se ale také chtělaněkdy „ukázat doma“, omezila jsemtyto „výlety“ na jedenkrát týdně.V čem spočívá tvá práce a co těna průvodcování nejvíc baví?Nejdůležitější je příprava předcestou, které se věnuji večer předodjezdem. Sepíšu si vždy seznamměst, kde budou pro daný víkendnastupovat klienti, a připravím sivýklad o jejich pobytových destinacích.Zopakuji si, co je kde zajímavéhočeká, jaké historické památkymohou v místě své dovolené navštívit,anebo které hory se zde rozléhají.V některých termínech majíklienti štěstí na různé sezónní akce,jako je třeba „Rybářská noc na Makarské“,otvírání sezóny „spouštěníjachet“, slavnosti Marca Pola naKorčule nebo slavnosti v Dubrovníku.Velkou část pak představujeposkytování služeb klientům v autobuse,kteří se těší na dovolenou.Tato cesta jim začíná od mého přivítánía končí, až když je zavezemespolu s řidiči do jejich pobytové destinace,kde si vybrali strávit svoudovolenou. Nejhezčí je vidět spokojenostklientů. To, jaké je nebo bylopočasí, nemůžu ovlivnit. Můžu aleovlivnit jejich dojmy z cesty, ať užzodpovězením konkrétních dotazůs tipy na výlety, nebo tím, že sesnažím splnit jejich požadavky avnímat, s čím jsou nebo popřípaděnejsou spokojeni.Do jakých destinací cestuješa jaká nejzajímavější místa jsipři této práci navštívila? Zažilajsi někdy nějakou kuriózní situaci?Jezdím do Chorvatska – předevšímStřední Dalmácie a do Černé Hory.Navštívila jsem jeden z nejhezčíchjihodalmatských ostrovů, ostrovKorčula, který je vlastně přirozenýmpokračováním poloostrova Pelješac.Počínaje historickým městemKorčula až po 180 kilometrů dlouhépobřeží s řadou zálivů a pláží. Čtrnáctdní jsem se pohybovala v těchtomístech jako delegátka. Byla tozajímavá zkušenost. Měla jsemna starost klienty v hotelech naostrově Korčula a zároveň na poloostrověPelješac. Mezi těmito lokalitamijsem se pohybovala pomocískútru a trajektu. Veselou historkujsem zažila právě při řízení skútru.Vzpomínám např. na svůj prvnívjezd na trajekt. Když už se mi naněj podařilo vjet, málem jsem skončilana druhé straně v moři (smích).Chtělo to určitou silou přidat plyn,abyste na ten trajekt vjeli, a pak užubrat. Já to tak tak ubrzdila. Bylato moje první jízda, pak už bylo všev pořádku.Sylvie Makovcová, 29 let, pracujev HMMC od dubna 2010jako asistentka na Oddělenílidských zdojů. Do práce dojíždíz Ostravy.Most people see in their touristguide on holidays just theemployee of travel agency, forwhom care for tourists is the job.But you work as a tourist guidein your free time. How did youget to it and how long have youbeen doing it?My brother was working asa delegate in Croatia every holidayand I always liked his job. Whenthe opportunity to work as technicalguide in the bus and attend touristson their vacation journey arose,I could not miss it. A friend of mineknew about my interest in workingas a guide and she contacted meonce with the offer of tourist guiding.She provided me with valuableadvice and some backgroundmaterials and I set off on my firsttravel next day. First time it was in2004 and I have been working asa guide till now.So, you have got basically twojobs. How often do you guide andhow do you combine it with yourwork in HMMC?I am guiding during weekends only.We start on Friday afternoon andsometimes I can arrange a day off atwork. I was traveling twice a weekin the first two years. But I wanted to“show my face at home” sometimes,so I restricted these “trips” to oncea week.What is your job description andwhat do you like about guidingmost?Most important is preparation forthe journey, which I do in the eveningbefore departure. I always makea list of the cities, where thetourists will be boarding the busand I prepare a speech about theirdestinations. I always prepare someinformation about what interestingthey may see, what historical sightsthey may visit or which mountainsare located at the destination oftheir holiday. Sometimes clients arelucky and may attend some seasonalevents as for example “Fishermen´snight at Makarska”, season opening“Yachts´ take down”, “Marco PoloCelebration” at Korcula island, orcelebration in Dubrovnik. Huge partof my work then represents clientservice in the bus. The journeystarts by my welcoming and endsby arrival at destination, where thetourists have chosen to spend theirholidays. The best is to see clients´satisfaction. I cannot influent theweather, but I can influent theirimpressions of the journey, whetherof by answering specific questionsabout recommendations fora trip or by my effort to meet theirrequirements and to perceive whatthey are satisfied or dissatisfiedwith.What destinations are you travelingto and which most interestingplaces have you visited?Have you ever experienced anythingcurious?I am traveling to Croatia – namelyCentral Dalmatia and Montenegro.I visited one of the most beautifulSouth-Dalmatian islands Korculaisland that is actually naturalcontinuation of the Peljesacpeninsula, from the historical cityof Korcula to 180 kilometers longcoast with many bays and beaches.I spent two weeks as a delegate inthis area. It was really interestingexperience. I took care about clientsin hotels on the Korcula Island and onthe Peljesac peninsula at the sametime. I was ranging between thosedestinations by scooter and ferry.I experienced funny story right whileI was driving scooter. I remembermy first getting on a ferry. WhenI finally got on, I almost ended up inthe sea on the other side (laugh). Itwas necessary to accelerate a littleto get on a ferry and I almost did notstop. That was my first drive, thaneverything was alright.Sylvie Makovcová, 29 years,has been working in HMMC asAssistant at Human ResourcesDepartment since April 2010. Shecommutes to work from Ostrava.Řídím svůj svět 09


11/2010HMMC NewsCo byste měli vědět o...What you should know about....... IDENTIFIKAČNÍCH KARTÁCH• Identifikační (ID) karta je osobní průkaz každého zaměstnance HMMC,chraňte ji proto před poškozením! Doporučujeme zapamatovat si Vašeosobní číslo.• ID karta slouží ke vstupu do areálu přes turnikety, do výrobních hal, šaten,kanceláří (dle pozice a pracovního zařazení), k účelům docházky a také proplatby v kantýnách.• ID karty vydává Oddělení vnitřních záležitostí, které rovněž spravuje jejichnastavení (přístupová práva).• Karta je určena pouze pro zaměstnance, jemuž byla přidělena. Jakékolivpůjčování není přípustné a za následky neoprávněného použití cizí osobounese zodpovědnost majitel karty.• Pokud ID kartu zapomenete, je možné vyzvednout si na recepci kartu náhradní.Ta umožní vstup do areálu, hal i šaten, nelze ji však použít v kantýnách ani nadocházkových terminálech. Náhradní karta je platná pouze na jednu směnu,při odchodu z areálu ji vhoďte do stojanu u prvního turniketu.• Pokud máte podezření, že jste svou kartu ztratili, oznamte to okamžitě buďna recepci při výdeji náhradní karty, nebo svému nadřízenému či asistentce.Oznámit ztrátu karty je možné i osobně na vrátnici nebo telefonicky na čísle1595. Následně dojde k jejímu zablokování.• Ztracenou ID kartu lze při jejím nálezu znovu odblokovat. Pokud se všakkarta nenajde, vydání nové je zpoplatněno částkou 200 Kč (řešeno formousrážky ze mzdy).• V případě problémů s kartou nebo nastavením, kontaktujte svéhonadřízeného nebo asistentku, která tyto informace předá Oddělenívnitřních záležitostí.Nejčastější případy pochybení na straně zaměstnance:• Pozdní oznámení ztráty karty – nedojde k blokaci včas nebo vůbec a hrozízneužití karty, např. v kantýnách při odběru zboží doplňkového prodeje.• Půjčování karty (např. na oběd zaměstnancům externích firem) - pokudněkdo použije tuto kartu mimo obědovou přestávku, čas použití sezaznamená na jejího majitele. Tyto časy jsou pravidelně kontroloványz důvodu dodržování pracovní doby - zodpovědnost nese majitel karty.Školení Six SigmaSix Sigma trainingSix Sigma is the strategic managementtool that enjoys widespread applicationin many sectors of industry. Thegoal of Six Sigma is to identify andremove cause of defects and errors inmanufacturing and business processes.The Human Resources Development(HRD) Section in cooperation withMartin Salomon, the advisor of SixSigma strategy, has made the decisionto organize this kind of training onthe request of the Quality AssuranceDepartment – the initiator and sponsorof Six Sigma training.During 2010 eleven trainees fromAssembly, Quality Control, Paint,... ID CARDS• ID card is a personal document of every HMMC employee. Please protectit against damage! We also recommend remembering your personalnumber.• ID card is used for entry to the plant area through turnstiles, productionhalls, changing rooms, offices (according to work position), for attendanceregistration and also for payment in canteens.• ID cards are issued by General Affairs Department which is responsible fortheir set up as well (access rights).• ID card is intended only for a concrete employee. Any lending of IDcard is prohibited. Owner of a card is responsible for consequences ofunauthorized use by someone else.• If you forget your ID card, it is possible to get a substitute one at thereception. This card will enable you to enter the area, halls and changingrooms, but you can‘t use it in canteens and at attendance terminals.Substitute card is valid only for one shift. Once you leave the companyarea, put it in a stand at the first turnstile.• If you lost your card, announce it immediately at the reception whengetting a substitute one, eventually inform your superior or assistant. Youcan also do it personally at the gatehouse or via telephone – extension1595. Afterwards your card will be locked.• Lost and found ID card can be unlocked again. But if you don‘t find it, youwill have to pay 200 CZK for issuing a new one (amount will be deductedfrom your salary).• In case of problems with a card or set up, contact your superior or assistantwho will inform General Affairs Department.The most frequent misconducts made by employees:• Late announcement of card loss – card will not be locked in time or at all.It can be misused in canteens – e.g. buying goods from vending machines.• Lending of ID card (e.g. to employees of external companies to havelunch) – if someone uses this card out of lunch break, usage time willbe dedicated to its owner. Those times are regularly checked because ofkeeping of working hours – owner of a card is responsible for it.Six Sigma je nástrojem strategickéhořízení, který se používá v různýchodvětvích průmyslu, a klade si za cílidentifikovat a odstranit příčiny defektůa chyb v procesech výroby aslužeb. Na základě požadavku Oddělenízajištění kvality, které se staloiniciátorem a garantem školení SixSigma, se sekce vzdělávání (HRD) vespolupráci s Martinem Salamonem,poradcem pro strategii Six Sigma,rozhodla zorganizovat toto školení.Školením Six Sigma projde v roce2010 celkem jedenáct účastníků zoddělení finální montáže, kontrolykvality, lakovny, lisovny, svařovnya převodovkárny. Školení byloslavnostně zahájeno 15. října tzv.„kick off“ schůzkou, kterou vedlizkušení lektoři externí společnostiSC&C Partner Jiří Zeman a MartinO´Malley. Během této schůzky bylyvysvětleny základní principy strategieSix Sigma - co nabízí, pročje dobré tuto metodu využívat, jejícíle, funkční organizace (Green Belt,Black Belt, Master Black Belt, Sponzořia jejich úloha) a účastníci sitaké stanovili téma svých projektů,na kterých budou pracovat. Školenítrvá deset dnů a je rozděleno dotří termínů. První dva už proběhly(25. - 27. 10., 8. - 11. 11.). Posledníčást se uskuteční v období od 13.do 15. 12. Podmínkou úspěšnéhoabsolvování školení je stoprocentnídocházka a zdárné dokončeníprojektu. Poslední den dojde keslavnostnímu ukončení a po splněnívšech podmínek také k předánícertifikátů Six Sigma Green Belt.Ze strany účastníků přichází velicepozitivní zpětná vazba na průběha organizaci školení, profesionálnípřístup lektora a také na profesnípřínos pro jednotlivé účastníky.Stamping, Welding and Transmissiondepartments will participate in this SixSigma training. The “kick off” meetingceremony was held on 15 th October andwas led by professional lecturers fromexternal company SC&C Partner, JiříZeman and Martin O´Malley. Duringthe meeting basic principles of SixSigma strategy were explained - whatdoes Six Sigma offer, advantages ofusing this method, goals of Six Sigma,organization structure (Green Belt,Black Belt, Master Black Belt, the role ofSponsors) and participants establishedtopics of their projects. Total durationof the training is ten days and it isdivided into three terms, when first two(25 th – 27 th October, 8 th – 11 th November.)have been finished. The last part willtake place from 13 th – 15 th December.Conditions of successful passing ofthis training are 100% attendance andeffective finalization of the project. Onthe last day a ceremony will be heldand after completing all conditions, SixSigma Green Belt Certificates will begiven to the participants as well. HRDhas a very positive feedback from alltrainees, regarding training process andorganization, lecturer’s professionalapproach and also professioncontribution to each participant.10www.hyundai-motor.cz


Firemní společenská odpovědnost / Corporate social responsibilityČesko-korejské dnyVe dnech 19. a 20. listopadu 2010se v Ostravě konaly pod záštitouvelvyslance Korejské republikypana J. E. Gabriela Oh v pořadíjiž čtvrté Česko-korejské dny.I letos byla nošovická automobilkaHyundai hlavním partneremtéto výjimečné kulturníudálosti.Během dvoudenního programu mohlizájemci navštívit celou řadu nevšedníchakcí, připravovaných v česko--korejské spolupráci. Mezi nimi jmenujmedílny tradiční korejské lidovétvorby, které byly určeny předevšímdětem z ostravských škol a školek,a na kterých se přímo podílelo několikzaměstnanců HMMC v rolilektorů. V rámci těchto dílen měli návštěvnícimožnost vyzkoušet si napříkladvýrobu budhistických přáníček,papírových dětských skládaček, či seoddílu z TJ Sokol Frýdek-Místek. Zazmínku rozhodně stojí i ochutnávkatradičního korejského jídla, která sekonala v sobotu dopoledne, a kterábezesporu potěšila všechny příznivcenevšedních gastronomických zážitků.Zájemci se mohli zúčastnit besedys doc. PhDr. Vladimírem Puckem,CSc. z Filozofické fakulty Karlovyuniverzity v Praze na téma Korejskárepublika – země starých kulturníchtradic i úspěšného rozvoje moderníspolečnosti, či navštívit výstavu Česko-korejskévztahy od 19. století posoučasnost, která vznikla v letošnímroce u příležitosti oslav 20. výročínavázání diplomatických vztahů meziČeskou a Korejskou republikou. K viděníbyla také výstava tradičních korejskýchoděvů a hudebních nástrojůa na své si přišli i příznivci korejskékinematografii, kteří mohli zhlédnoutCzech-Korean daysOn 19 th and 20 th November 2010the fourth Czech-Korean Daysevent took place in Ostravaunder the auspices of theKorean Ambassador Mr. J.E. Gabriel Oh. Also this yearHMMC was the main partnerof this extraordinary culturalevent.During two-day program peoplecould visit many interestingevents prepared in Czech-Koreancollaboration. Let us mentiontraditional Korean folk artworkshops, intended namely forchildren from Ostravian primaryschools and kindergartens,where also couple of the HMMCemployees appeared in the roleof lecturers. Visitors had theopportunity to try for examplemanufacturing Buddhist bestwishes cards, paper baby puzzle orto explore calligraphy. Many gamesand competitions were prepared forapproximately two hundred childrenthat came to Municipal CulturalCenter of Ostrava on Friday morning.Also Taekwondo martial artexhibition performed by Taekwondosection of Sokol Frýdek-Místekmet with great interest. Tastingtraditional Korean food that tookplace on Saturday afternoon andundoubtedly pleased all lovers ofunusual gastronomic experiences iscertainly worth noting too. Visitorscould attend discussion on the topic”Korean Republic – the country ofold cultural heritage and successfuldevelopment of modern society”with participation of professorVladimír Pucek from the Facultyof Arts of the Charles Universityin Prague, or to visit exhibition“Czech-Korean relationships since19 th century till now”, which hascome into being this year onthe occasion of 20 th anniversaryof establishment of diplomaticrelations between Czech Republicand Korean Republic. It was alsopossible to see traditional Koreanclothes and musical instruments.Movie lovers could watch the film“Breath” by Korean director Kim Kidukand there was a gala concertwith participation of JanáčekPhilharmonic Orchestra Ostrava andviolin virtuoso Ms. Su-bin Hwangunder the baton of conductor Mr.Hun-tae Kim on Friday night forthose interested in classical music.seznámit s technikou kaligrafie. Proděti, kterých se v pátek dopolednev Kulturním domě města Ostravy sešlopřibližně dvě stě, byla připravenataké celá řada her a soutěží. S velkýmzájmem se setkaly rovněž ukázkybojového umění Taekwondo v podánífilm Dech režiséra Kim Ki-duka, čimilovníci vážné hudby, pro které bylv pátek večer připraven slavnostníkoncert za účasti Janáčkovy filharmonieOstrava a houslové virtuózkySun-bin Hwang, pod taktovkou dirigentaHun-tae Kima.Řídím svůj svět 11


11/2010HMMC NewsTipy na víkendy / Weekend TipsCO / WHAT KDY / WHEN KDE / WHERE POZNÁMKY / NOTESIndy & Wich 26. 11. (20:00)Virtuální vesmír: LiveVirtual Universe: Live27. 11. (18:00)Darren Baker - Walking Cathedral 27. 11. (18:30)Adventní koncertAdvent ConcertHC Vítkovice SteelHC Mountfield České Budějovice28. 11. (15:00)William Shakespeare - Hamlet 3. 12. (18:30)BK NH OstravaBK OpavaGeorge Orwell - 1984 10. 12. (19:00)Turnaj ve scrabbleScrabble TournamentHC Vítkovice SteelHC Slavia PrahaVánoce a kometyChristmas and CometsTaneční večeryDancing Evenings3. 12. (17:30) ČEZ ArenaKlub MarleyMarley ClubHvězdárna a planetárium J. PalisyJ. Palisa ObservatoryKomorní scéna ArénaAréna TheaterDivadlo Antonína DvořákaAntonín Dvořák TheaterKomorní scéna ArénaAréna Theater4. 12. (17:30) Bonver Arena11. 12. (09:00)12. 12. (17:00) ČEZ Arena18. 12. (16:00)19. 12. (17:00)Divadlo Petra BezručePetr Bezruč TheaterKlub ParníkParník ClubHvězdárna a planetárium J. PalisyJ. Palisa ObservatoryKulturní dům K-TrioK-Trio Community Centrekoncertconcertprojekceprojectiondivadelní představenítheater performancekoncertconcerthokejový zápashockey gamedivadelní představenítheater performancebasketbalový zápasbasketball gamedivadelní představenítheater performancehokejový zápashockey gameakce pro všechnyevent for everybodyZdroj / Source: http://www.ostravainfo.czZábava / EntertainmentNa poslední chvíliLast-minute news3 7 9 2 14 2 1 5 7 97 2 5 36 55 4 7 9 1 2 61 2 5 41 3 87 1 2 49 3 5Jídelna na svařovně zažilave středu 24. listopadu velmizvláštní událost. Při zahájenípolední přestávky dostalivšichni příchozí koblihua šálek kávy, čaje nebo kakaa.Ptáte se proč? Operátor LiborVrožina se přihlásil do promoakce Hitrádia Orion „Snídaněpro lepší náladu“ a vyhrál snídanipro celou ranní směnu!Blahopřejeme.Canteen at the Welding shopexperienced a very specialevent on Wednesday 24 th November:Each member receiveda doughnut and a cup of coffee,tea or cocoa at the beginning ofthe lunch break. Why? OperatorLibor Vrožina registered toa promo campaign of HitradioOrion “Breakfast for a bettermood” and he won a breakfastfor the whole morning shift!Congratulations.Autorem je zaměstnanec HMMC / Prepared by an HMMC EmployeeHMMC News: vydává Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. pro zaměstnance společnostiAdresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700, 739 51, Česká republika, tel.: +420 596 141 660, fax: +420 596 141 901, www.hyundai-motor.czEvidenční číslo: MK ČR E 18145

More magazines by this user
Similar magazines