Lietuvos standartizacijos departamentas

lsd.lt

Lietuvos standartizacijos departamentas

Lietuvos standartizacijos departamentasT. Kosciuðkos g. 30LT-01100 VilniusTelefonas: (8~5) 270 9360El. paðtas: lstboard@lsd.ltInterneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 11STANDARTIZACIJAIÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAITK 5 ELEKTROTECHNIKALST EN 60061-1+A:2000/A41:2009 en, frLempø cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeièiamumui ir saugaitikrinti. 1 dalis. Lempø cokoliai (IEC 60061-1:1969/A41:2009)L (50 Lt)LST EN 60061-2+A:2000/A38:2009 en, frLempø cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeièiamumui ir saugaitikrinti. 2 dalis. Lempø lizdai (IEC 60061-2:1969/A38:2009)H (39 Lt)LST EN 60061-3+A:2000/A39:2009 en, frLempø cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeièiamumui ir saugaitikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A39:2009)K (46 Lt)LST EN 60269-1:2007/A1:2009 enÞemosios átampos saugikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai(IEC 60269-1:2006/A1:2009)H (39 Lt)LST EN 60669-2-1:2004/A1:2009 enBuitiniø ir panaðios paskirties stacionariøjø elektriniø árenginiøjungikliai. 2-1 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Elektroniniaijungikliai (IEC 60669-2-1:2002/A1:2008)J (42 Lt)LST EN 60809+A1:2002/A4:2009 en, frKeliø transporto priemoniø lempos. Matmenø, elektriniø irðviesiniø savybiø reikalavimai (IEC 60809:1995/A4:2009)U (76 Lt)TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAILST EN ISO 6465:2009 enPrieskoniai. Kmynai (sëklos) (Cuminum cyminum L.).Specifikacija (ISO 6465:2009)TK 7 DANGOSD (27 Lt)LST EN 13523-27:2009 enRitininiø metalo juostø dangos. Bandymo metodai. 27 dalis.Atsparumas kataplazmos sukeltai korozijai (kataplazmosbandymas)D (27 Lt)LST EN ISO 2064:2001 ltMetalinës ir kitos neorganinës dangos. Apibrëþtys ir principai,susijæ su storio matavimu (ISO 2064:1996)D (27 Lt)LST EN ISO 2064:2001/P:2009 enMetalinës ir kitos neorganinës dangos. Apibrëþtys ir principai,susijæ su storio matavimu (ISO 2064:1996)LST EN ISO 3882:2003 ltMetalinës ir kitos neorganinës dangos. Storio matavimo metodøapþvalga (ISO 3882:2003)H (39 Lt)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 55013:2002/IS1:2009 enGarso ir televizijos transliacijø imtuvai bei jiems giminiðkiárenginiai. Radijo trikdþiø charakteristikos. Leistinosios ribos irmatavimo metodaiLST EN 61000-3-2:2006/A1:2009 enElektromagnetinis suderinamumas (EMS). 3-2 dalis. Ribinësspinduliavimo vertës. Ribinës harmoniniø sroviø spinduliuojamosenergijos vertës (árenginiø maitinimo vienos fazës srovëne stipresnë kaip 16 A) (IEC 61000-3-2:2005/A1:2008)C (23 Lt)LST EN 61000-3-2:2006/A2:2009 enElektromagnetinis suderinamumas (EMS). 3-2 dalis. Ribinësspinduliavimo vertës. Ribinës harmoniniø sroviø spinduliuojamosenergijos vertës (árenginiø maitinimo vienos fazës srovëne stipresnë kaip 16 A) (IEC 61000-3-2:2005/A2:2009)D (27 Lt)TK 9 BALDAILST EN 12521:2009 enBaldai. Stiprumas, ilgalaikiðkumas ir sauga. Buitiniø staløreikalavimaiPakeièia LST L ENV 12521:2000E (29 Lt)TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAILST EN 14188-4:2009 enSiûliø tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntø, naudotinø su siûliøsandarikliais, techniniai reikalavimaiE (29 Lt)LST EN 15466-1:2009 enŠaltai ir karštai dengtø siûliø sandarikliø gruntai. 1 dalis.Vienalytiškumo nustatymasC (23 Lt)LST EN 15466-2:2009 enÐaltai ir karðtai dengtø siûliø sandarikliø gruntai. 2 dalis.Atsparumo šarmams nustatymasD (27 Lt)LST EN 15466-3:2009 enÐaltai ir karðtai dengtø siûliø sandarikliø gruntai. 3 dalis. Kietøjømedþiagø kiekio ir lakiøjø medþiagø elgsenos garuojantnustatymasD (27 Lt)TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI, DUONA,PAÐARAILST EN ISO 20483:2007 ltVarpiniø ir ankðtiniø javø grûdai. Azoto kiekio nustatymas ir þaliøbaltymø kiekio apskaièiavimas. Kjeldalio metodas(ISO 20483:2006)H (39 Lt)LST EN ISO 30024:2009 enPaðarai. Fitazës aktyvumo nustatymas (ISO 30024:2009)H (39 Lt)TK 16 CHEMINË ANALIZËLST EN ISO 648:2009 ltLaboratoriniai stikliniai indai. Vienatûrës pipetës (ISO 648:2008)F (33 Lt)TK 19 BETONAS IR GELÞBETONISLST EN 12350-2:2009/P:2009 enŠvieþio betono bandymas. 2 dalis. Slankumo bandymas5


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTK 42 PAKAVIMASLST EN 12374:2009 enPakuotës. Lanksèiosios tûbelës. TerminijaPakeièia LST EN 12374:2003K (46 Lt)LST EN 13698-2:2009 enPadëklø gamybos apraðas. 2 dalis. Plokðèiøjø mediniø1000 mm x 1200 mm padëklø konstrukcijos apraðasPakeièia LST EN 13698-2:2004M (53 Lt)LST EN 15552:2008 ltPakuotës. Visiðkai paruoðtos pripildytos gabenamosiospakuotës ir vienetiniai kroviniai. Prekiø skirstymo áprastiniø tinkløeksploataciniø bandymø planaiG (36 Lt)TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 13232-8:2007 ltGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Ieðmai ir bëgiøsankryþos. 8 dalis. Pleèiamieji átaisaiN (55 Lt)LST EN 13232-9:2006 ltGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Ieðmai ir bëgiøsankryþos. 9 dalis. Ieðmo sàrankaV (84 Lt)LST EN 13232-9:2006/P:2009 enGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Ieðmai ir bëgiøsankryþos. 9 dalis. Ieðmo sàrankaTK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IRAUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS BEI JØÐALUTINIAI PRODUKTAILST EN ISO 660:2009 enGyvûniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Rûgðèiø skaièiaus irrûgðtingumo nustatymas (ISO 660:2009)Pakeièia LST EN ISO 660:2000,LST EN ISO 660:2000/A1:2005F (33 Lt)TK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 16001:2009 enEnergijos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovasN (55 Lt)LST EN 60947-2:2006/A1:2009 enÞemosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai. 2 dalis.Jungtuvai (IEC 60947-2:2006/A1:2009)Q (62 Lt)TK 47 INFORMACIJA IR DOKUMENTAVIMASLST ISO 3297:2007 ltInformacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis serialinioleidinio numeris (ISSN) (tapatus ISO 3297:2007)L (50 Lt)TK 48 JUVELYRINIAI DIRBINIAILST ISO 11495:2009 ltJuvelyriniai dirbiniai. Paladþio nustatymas juvelyriniuosepaladþio lydiniuose. Tirpalø analizë induktyviai susietos plazmos(ICP) spektrometrijos metodu, naudojant itrá kaip vidinio etalonoelementà (tapatus ISO 11495:2008)C (23 Lt)8TK 49 LIEJININKYSTËLST CEN/TS 15703-1:2009 enVaris ir vario lydiniai. Mangano kiekio nustatymas. 1 dalis.Spektrofotometrinis metodasE (29 Lt)TK 51 MAISTO ANALIZËLST EN ISO 4120:2007 ltJuslinë analizë. Metodika. Trijø testas (ISO 4120:2004)K (46 Lt)LST EN ISO 22000:2005/P:2009 enMaisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybosgrandinës organizacijai keliami reikalavimai(ISO 22000:2005)TK 52 AKIØ OPTIKALST EN ISO 10341:2009 enOftalmologiniai prietaisai. Refraktoriø galvutës (ISO 10341:2009)Pakeièia LST EN ISO 10341:2000F (33 Lt)LST EN ISO 11553-1:2009 ltMaðinø sauga. Lazerinio apdorojimo maðinos. 1 dalis. Bendriejisaugos reikalavimai (ISO 11553-1:2005)K (46 Lt)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 598:2008+A1:2009 enKaliojo ketaus nuotakynø vamzdþiai, jungiamosios detalës,pagalbiniai reikmenys ir jø jungtys. Reikalavimai ir bandymometodaiPakeièia LST EN 598:2008V (84 Lt)LST EN 12807:2009 enSuskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai reikmenys.Gabenamieji daugkartiniai lituotieji plieniniai SND balionai.Projektavimas ir konstravimasPakeièia LST EN 12807:2002P (60 Lt)LST EN 14678-1:2006+A1:2009 enSuskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai reikmenys.SND automobiliniø degaliniø árangos konstrukcija ireksploatacinës charakteristikos. 1 dalis. Ápylimo kolonëlësPakeièia LST EN 14678-1:2006Q (62 Lt)LST EN ISO 8752:2009 enSpyruokliniai tamprieji kaiðèiai. Storieji kaiðèiai su iðdroþa(ISO 8752:2009)Pakeièia LST EN ISO 8752:2001E (29 Lt)LST EN ISO 13337:2009 enSpyruokliniai tamprieji kaiðèiai. Plonieji kaiðèiai su iðdroþa(ISO 13337:2009)Pakeièia LST EN ISO 13337:2001E (29 Lt)LST EN ISO 14723:2009 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Transportavimo vamzdynaissistemos. Povandeniniø vamzdynø sklendës (ISO 14723:2009)Pakeièia LST EN ISO 14723:2002W (90 Lt)TK 57 TRÀÐOSLST EN 15475:2009 ltTràðos. Amoniakinio azoto nustatymasH (39 Lt)LST EN 15476:2009 ltTràðos. Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas pagalDevardàF (33 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 11NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAINetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 1 ELEKTRONIKALST EN 175301-801:2002 Detalusis techninis apraðas. Staèiakampës didelio tankio LST EN 175301-801:2007jungtys su apvaliais apspaustiniais iðimamaisiais kontaktaisLST EN 60825-4:2000, LST EN 60825-4:2000/A1:2003, LST EN 60825-4:2007LST EN 60825-4:2000/A2:2004 Lazeriniø gaminiø sauga. 4 dalis. Lazeriøapsaugai (IEC 60825-4:1997)LST EN 60958-3:2003 Skaitmeninë garso aparatûros sàsaja. 3 dalis. Bendrasis LST EN 60958-3:2007taikymas (IEC 60958-3:2003)LST EN 61076-3-104:2004 Elektroninës árangos jungtys. 3-104 dalis. Staèiakampës LST EN 61076-3-104:2007jungtys. 8 takeliø ekranuotø laisvøjø ir tvirtinamøjø jungèiø, naudojamø duomenimsperduoti maþiausiai iki 600 MHz daþniu, detalusis apraðas (IEC 61076-3-104:2003)LST EN 61274-1-1:2001 Skaiduliniai optiniai adapteriai. 1-1 dalis. Lentelinë LST EN 61274-1-1:2007detalioji specifikacija (IEC 61274-1-1:1994)LST EN 61300-2-16:2001 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-2-16:2007komponentai. Pagrindinës bandymo ir matavimo procedûros. 2-16 dalis. Bandymai.Pelësiø susidarymas (IEC 61300-2-16:1995)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST 1769:2001 Indukciniø tuneliniø krosniø bandymo metodai LST EN 62076:2007[HD 610 S1:1992 (IEC 60396:1991)]LST EN 60646:2001 Tigliniø indukciniø krosniø bandymo metodai (IEC 60646:1992) LST EN 62076:2007LST EN 60904-1:2001 Fotovoltiniai átaisai. 1 dalis. Fotovoltiniø átaisø voltamperiniø LST EN 60904-1:2007charakteristikø matavimas (IEC 60904-1:1987)LST EN 81714-2:2001 Techniniuose gaminiø dokumentuose vartojamø grafiniø LST EN 81714-2:2007simboliø ir þenklø kûrimas. 2 dalis. Kompiuteriams pritaikytø grafiniø simboliø irþenklø, áskaitant nuorodø bibliotekos simbolius ir jø mainams keliamus reikalavimus,apraðas (IEC 81714-2:1998)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 55022:2000 lt, LST EN 55022:2000/A1+AC:2002 lt, LST EN 55022:2007LST EN 55022:2000/A2:2003 en, LST EN 55022:2000/A2:2005 lt,LST EN 55022:2000/AC:2005 en, LST EN 55022:2000/A1+AC:2002/AC:2007 de,en,fr,LST EN 55022:2000/A2:2003/AC:2007 de,en,fr, LST EN 55022:2000/P:2002Informacijos apdorojimo árenginiai. Radijo trikdþiø charakteristikos. Ribinës vertës irjø matavimo metodai (CISPR 22:1997, modifikuotas)LST EN 61000-4-5:2002 lt, LST EN 61000-4-5:2002/A1+AC:2002 lt, LST EN 61000-4-5:2007LST EN 61000-4-5:2002/A1:2003 en Elektromagnetinis suderinamumas (EMS).4-5 dalis. Bandymø ir matavimo priemonës. Atsparumas virðátampiams(IEC 61000-4-5:1995)TK 9 BALDAILST L ENV 12521:2000 Buities baldai. Stalai. Mechaninës ir konstrukcinës LST EN 12521:2009saugos reikalavimaiTK 18 TELEKOMUNIKACIJOSLST EN 50116:2002 Informacijos technologijø áranga. Áprastiniai apsaugos nuo LST EN 50116:2007elektros bandymai gamybojeLST EN 61300-2-38:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-2-38:2007komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 2-38 dalis. Bandymai.Skaidulinës optikos átaisø slëginiø korpusø sandarinimas (IEC 61300-2-38:1995)TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGALST EN 71-1:2006+A6:2008 Þaislø sauga. 1 dalis. Mechaninës ir fizikinës savybësLST EN 71-1:2006+A8:200911


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 29 VANDENTVARKALST EN 12764:2005 Santechnikos átaisai. Techniniai sûkuriniø voniø reikalavimai LST EN 12764:2005+A1:2008LST EN 14428:2005 Dušo gaubtai. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai LST EN 14428:2005+A1:2008LST EN 937:2000 Chemikalai þmoniø vartojamam vandeniui ruošti. Chloras LST EN 937:2009TK 32 SVEIKATALST EN 60601-2-2:2001 en, LST EN 60601-2-2:2006 lt Elektrinë medicinos áranga. LST EN 60601-2-2:20062-2 dalis. Ypatingieji saugos reikalavimai, keliami aukðtadaþnei chirurginei árangai(IEC 60601-2-2:1998)LST EN ISO 13485:2004/AC:2007 Medicinos priemonës. Kokybës vadybos sistemos. LST EN ISO 13485:2004/AC:2009Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2003)LST EN ISO 8536-3+AC:2001 Medicininë infuzijø áranga. 3 dalis. Aliumininiai LST EN ISO 8536-3:2009infuzijø buteliø dangteliai (ISO 8536-3:1992)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 379:2004 en, LST EN 379:2005 lt Asmeninë akiø apsauga. Automatiniaisuvirinimo filtraiLST EN 379:2004+A1:2009TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN 10028-1:2008 Plokðtieji slëginiø árenginiø plieno gaminiai. 1 dalis.LST EN 10028-1:2008+A1:2009Bendrieji reikalavimaiLST EN 10291:2002 Metalai. Vienaašis valkšnumo bandymas tempiant. LST EN ISO 204:2009Bandymo metodasTK 42 PAKAVIMASLST EN 12374:2003 Pakuotës. Tûbelës. Terminija LST EN 12374:2009LST EN 13698-2:2004 Padëklø gamybos apraðas. 2 dalis. Plokðèiøjø mediniø LST EN 13698-2:20091000 mm x 1200 mm padëklø konstrukcijos apraðasTK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS BEI JØ ÐALUTINIAIPRODUKTAILST EN ISO 660:2000 lt, LST EN ISO 660:2000/A1:2005 lt Gyvûniniai ir augaliniai LST EN ISO 660:2009riebalai ir aliejus. Rûgðèiø skaièiaus ir rûgðtingumo nustatymas (ISO 660:1996)TK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 50020:2003 Elektriniai sprogiosios atmosferos aparatai. Bûdingoji sauga “i” LST EN 60079-11:2007LST EN 60079-26:2005 Elektriniai aparatai, naudojami sprogiose dujø atmosferose. LST EN 60079-26:200726 dalis. II grupës 1 G kategorijos elektriniø aparatø konstrukcija, bandymas irþenklinimas (IEC 60079-26:2004, modifkuotas)LST EN 60079-7:2003 Sprogioje dujø aplinkoje naudojami elektriniai aparatai. LST EN 60079-7:20077 dalis. Padidintoji “e” sauga (IEC 60079-7:2001)LST EN 60695-4:2004 Gaisrinio pavojingumo bandymai. 4 dalis. Degumo bandymø LST EN 60695-4:2007terminija (IEC 60695-4:1993)LST HD 384.7.705 S1:2002 Pastatø elektros áranga. 7 dalis. Reikalavimai, LST HD 60364-7-705:2007keliami specialiesiems árenginiams, specialiosioms darbo vietoms arba patalpoms.705 skyrius. Þemës ûkio ir sodininkystës gamybiniø patalpø elektros áranga(IEC 60364-7-705:1984, modifikuotas)TK 52 AKIØ OPTIKALST EN ISO 10341:2000 Oftalmologiniai prietaisai. Refraktoriø galvutës LST EN ISO 10341:2009(ISO 10341:1997)12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 11Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 53 AVALYNË IR ODALST EN ISO 5399:2001 Oda. Vandenyje tirpiø magnio druskø nustatymas. –EDTA titrimetrijos metodas (ISO 5399:1984)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 12807:2002 Gabenamieji pripildomieji plieniniai lituojamieji suskystintø LST EN 12807:2009naftos dujø (SND) balionai. Projektavimas ir konstrukcijaLST EN 14678-1:2006 Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniaiLST EN 14678-1:2006+A1:2009reikmenys. SND automobiliniø degaliniø árangos konstrukcija ir eksploatacinëscharakteristikos. 1 dalis. Ápylimo átaisaiLST EN 598:2008 Kaliojo ketaus nuotakynø vamzdþiai, jungiamosios detalës,LST EN 598:2008+A1:2009pagalbiniai reikmenys ir jø jungtys. Reikalavimai ir bandymo metodaiLST EN ISO 13337:2001 Tiesieji su iðdroþa maþos apkrovos spyruokliniai kaiðèiai LST EN ISO 13337:2009(ISO 13337:1997)LST EN ISO 14723:2002 Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Transportavimo LST EN ISO 14723:2009vamzdynais sistemos. Jûriniø povandeniniø vamzdynø uþdarymo ir reguliavimoátaisai (ISO 14723:2001)LST EN ISO 8752:2001 Tiesieji su iðdroþa didelës apkrovos spyruokliniai LST EN ISO 8752:2009kaiðèiai (ISO 8752:1997)TK 68 PLASTIKAILST EN 12613:2002 Plastikiniø áspëjamøjø priemoniø apie poþeminius kabelius ir LST EN 12613:2009vamzdynus regimosios charakteristikosLST EN ISO 1890:2000 Armuojantieji siûlai. Sukrio nustatymas (ISO 1890:1997) LST EN ISO 1890:2009LST EN ISO 845:2000 Akytieji plastikai ir gumos. Piltinio tankio nustatymas LST EN ISO 845:2009(ISO 845:1998)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST CEN/TS 1071-9:2004 Modernioji techninë keramika. Keraminiø dangø bandymo LST EN 1071-9:2009metodai. 9 dalis. Átempimo, kuriam esant vyksta átrûkimas, nustatymasLST CEN/TS 1071-10:2004 Modernioji techninë keramika. Keraminiø dangø bandymo LST EN 1071-10:2009metodai. 10 dalis. Dangos storio nustatymas skersiniu pjûviuLST CEN/TS 81-29:2004 Liftø projektavimo ir árengimo saugos taisyklës. Keleiviniai LST CEN/TS 81-11:2009ir krovininiai liftai. 29 dalis. Susijusiø daliø nuo EN 81-20 iki EN 81-28 aiðkinimai(áskaitant EN 81-1:1998 ir EN 81-2:1998)LST CEN/TS 820-5:2004 Modernioji techninë keramika. Monolitinës keramikos LST EN 820-5:2009bandymo metodai. Termomechaninës savybës. 5 dalis. Tampros modulio aukðtesnëjetemperatûroje nustatymasLST EN 264:2001 Apsauginiai iðjungikliai skystàjá kurà naudojanèiuose vidaus LST EN ISO 23553-1:2009degimo árenginiuose. Saugos reikalavimai ir bandymaiLST EN 3052+A1:2001 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Pasyvuoti karðèiui ir korozijai LST EN 3052:2009atsparaus plieno varþtai su normalia ðeðiabriaune galvute, normaliu grieþtø leistinøjønuokrypø strypu ir trumpu sriegiu. Klasifikacija. 1 100 MPa (esant aplinkostemperatûrai) ir 425 °C (áraðytas A1:1993)LST EN 4018:2003 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Titano lydinio vamzdþiø sujungimas 8°30'. LST EN 4018:200990° alkûnës su verþle, kurioje yra anga tvirtinimo vielaiLST EN 4020:2003 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Titano lydinio vamzdþiø sujungimas 8°30'. LST EN 4020:200990° alkûnës virintiniu galu su verþle, kurioje yra anga tvirtinimo vielaiLST EN 4024:2003 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Titano lydinio vamzdþiø sujungimas 8°30'. LST EN 4024:200945° alkûnës virintiniu galu su verþle, kurioje yra anga tvirtinimo vielaiLST EN 61747-3-1:2001 Skystakristaliai ir kietojo kûno rodytuvai. 3-1 dalis. LST EN 61747-3-1:2007Skystakristalio rodytuvo (SKR) elementai. Lentelinë detalioji specifikacija(IEC 61747-3-1:1998)LST L ENV 623-5:2004 Modernioji techninë keramika. Monolitinë keramika. LST EN 623-5:2009Bendrosios ir tekstûrinës savybës. 5 dalis. Faziø tûrio daliø nustatymas ávertinantmikrografikusLST L ENV 820-4:2004 Modernioji techninë keramika. Monolitinë keramika. LST EN 820-4:2009Termomechaninës savybës. 4 dalis. Lenkiamojo valkðnumo aukðtesnëjetemperatûroje nustatymasParengë Dalia Reginienë13


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNETEKSIANTIS GALIOS LEIDINYSLietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. spalio 2 d. posëdþioprotokolas Nr. TKP-27) nuo 2009 m. gruodþio 15 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis leidinys.Lietuvos standarto þymuoPastabaLST CR 14230:2007 Visuotinë medicinos priemoniø nomenklatûra, skirta –reglamentavimo duomenø mainams (tapatus ISO/TS 20225:2001)Parengë Vida Julë JocienëTARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØBEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOSDEPARTAMENTAS GAVO SPALIO MËN.TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAIISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 11693-2:2009Identification cards – Optical memory cards –Part 2: Co-existence of optical memory with othermachine readable technologiesISO/IEC JTC 1/SC 2 ISO/IEC 10646:2003/Amd 6:2009Information technology – Universal Multiple-OctetCoded Character Set (UCS) – Amendment 6:Bamum, Javanese, Lisu, Meetei Mayek, Samaritan,and other charactersISO/IEC JTC 1/SC 2 ISO/IEC 14651:2007/Amd 1:2009Information technology – International stringordering and comparison – Method for comparingcharacter strings and description of the commontemplate tailorable ordering – Amendment 1ISO/IEC JTC 1/SC 24 ISO/IEC 19776-1:2009Information technology – Computer graphics, imageprocessing and environmental data representation –Extensible 3D (X3D) encodings – Part 1: ExtensibleMarkup Language (XML) encodingISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 24702:2006/Amd 1:2009Information technology – Generic cabling –Industrial premises – Amendment 1ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 24739-1:2009Information technology – AT Attachment withpacket Interface-7 – Part 1: Register DeliveredCommand Set, Logical Register Set (ATA/ATAPI-7 V1)ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13818-1:2007/Amd 3:2009Information technology – Generic coding of movingpictures and associated audio information: Systems– Part 1: – Amendment 3: Transport of Scalable VideoISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-12:2008/Cor 3:2009Information technology — Coding of audio-visualobjects – Part 12: ISO base media file format –Technical Corrigendum 3ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 22:2009Information technology – Coding of audio-visualobjects – Part 5: Reference software –Amendment 22: Reference software for 3DGraphics Compression Model (3DGCM)ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 24:2009Information technology – Coding of audio-visualobjects – Part 5: Reference software –Amendment 24: Reference software for AAC-ELDISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15444-12:2008/Cor 3:2009Information technology – JPEG 2000 image codingsystem – Part 12: ISO base media file format –Technical Corrigendum 3ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23003-1:2007/Cor 2:2009Information technology – MPEG audio technologies –Part 1: MPEG Surround – Technical Corrigendum 2ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 18000-2:2009Information technology – Radio frequencyidentification for item management – Part 2:Parameters for air interface communications below135 kHzISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 9995-1:2009Information technology – Keyboard layouts for textand office systems – Part 1: General principlesgoverning keyboard layouts14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 11ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 9995-2:2009Information technology – Keyboard layouts for textand office systems – Part 2: Alphanumeric sectionISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 9995-4:2009Information technology – Keyboard layouts for textand office systems – Part 4: Numeric sectionISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 9995-5:2009Information technology – Keyboard layouts for textand office systems – Part 5: Editing and functionsectionISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 9995-7:2009Information technology – Keyboard layouts for textand office systems – Part 7: Symbols used torepresent functionsISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 9995-8:2009Information technology – Keyboard layouts for textand office systems – Part 8: Allocation of letters tothe keys of a numeric keypadISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19794-2:2005/Cor 1:2009Information technology – Biometric datainterchange formats – Part 2: Finger minutiae data– Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-3:2005/Cor 2:2009Information technology – Open SystemsInterconnection – The Directory: Abstract servicedefinition – Part 3: – Technical Corrigendum 2ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-6:2005/Cor 2:2009Information technology – Open SystemsInterconnection – The Directory: Selected attributetypes – Part 6: – Technical Corrigendum 2ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 26513:2009Systems and software engineering – Requirementsfor testers and reviewers of user documentationISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TR 20000-3:2009Information technology – Service management –Part 3: Guidance on scope definition andapplicability of ISO/IEC 20000-1ISO/TC 108/SC 2 ISO 7919-2:2009Mechanical vibration – Evaluation of machinevibration by measurements on rotating shafts –Part 2: Land-based steam turbines and generatorsin excess of 50 MW with normal operating speeds of1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/minISO/TC 108/SC 2 ISO 7919-4:2009Mechanical vibration – Evaluation of machinevibration by measurements on rotating shafts –Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearingsISO/TC 108/SC 2 ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009Mechanical vibration – Evaluation of machinevibration by measurements on non-rotating parts –Part 1: General guidelines — Amendment 1ISO/TC 108/SC 2 ISO 10816-2:2009Mechanical vibration – Evaluation of machinevibration by measurements on non-rotating parts –Part 2: Land-based steam turbines and generatorsin excess of 50 MW with normal operating speeds of1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/minISO/TC 108/SC 2 ISO 10816-4:2009Mechanical vibration – Evaluation of machinevibration by measurements on non-rotating parts –Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearingsISO/TC 119/SC 4 ISO 3907:2009Hardmetals – Determination of total carbon –Gravimetric methodISO/TC 119/SC 4 ISO 3908:2009Hardmetals – Determination of insoluble (free)carbon – Gravimetric methodISO/TC 120/SC 1 ISO 28499-1:2009Buffalo hides and buffalo calf skins – Part 1:Description of defectsISO/TC 120/SC 1 ISO 28499-2:2009Buffalo hides and buffalo calf skins – Part 2:Grading on the basis of mass and sizeISO/TC 120/SC 1 ISO 28499-3:2009Buffalo hides and buffalo calf skins – Part 3:Grading on the basis of defectsISO/TC 121/SC 1 IEC 80601-2-35:2009Medical electrical equipment – Part 2-35: Particularrequirements for the basic safety and essentialperformance of heating devices using blankets,pads or mattresses and intended for heating inmedical useISO/TC 121/SC 3 ISO 80601-2-56:2009Medical electrical equipment – Part 2-56: Particularrequirements for basic safety and essentialperformance of clinical thermometers for bodytemperature measurementISO/TC 121/SC 6 ISO 21969:2009High-pressure flexible connections for use withmedical gas systemsISO/TC 126 ISO 3308:2000/Amd 1:2009Routine analytical cigarette-smoking machine –Definitions and standard conditions – Amendment 1ISO/TC 126 ISO 3400:1997/Amd 1:2009Cigarettes – Determination of alkaloids in smokecondensates – Spectrometric method –Amendment 1ISO/TC 126 ISO 8454:2007/Amd 1:2009Cigarettes – Determination of carbon monoxide inthe vapour phase of cigarette smoke – NDIRmethod – Amendment 1ISO/TC 126 ISO 20369:2009Material used for producing wrappings forcigarette filters, cigarettes and other tobaccoproducts – Determination of citrate contentISO/TC 126 ISO 20370:2009Material used for producing wrappings forcigarette filters, cigarettes and other tobaccoproducts – Determination of acetate contentISO/TC 127/SC 4 ISO 7131:2009Earth-moving machinery – Loaders – Terminologyand commercial specificationsISO/TC 131/SC 3 ISO 4395:2009Fluid power systems and components – Cylinderpiston rod end types and dimensionsISO/TC 131/SC 8 ISO 10770-1:2009Hydraulic fluid power – Electrically modulatedhydraulic control valves – Part 1: Test methods forfour-port directional flow-control valvesISO/TC 138 ISO 11296-1:2009Plastics piping systems for renovation ofunderground non-pressure drainage and seweragenetworks – Part 1: GeneralISO/TC 138 ISO 11296-3:2009Plastics piping systems for renovation ofunderground non-pressure drainage and seweragenetworks – Part 3: Lining with close-fit pipesISO/TC 138 ISO 11296-4:2009Plastics piping systems for renovation ofunderground non-pressure drainage and seweragenetworks – Part 4: Lining with cured-in-place pipesISO/TC 158 ISO 6145-5:2009Gas analysis – Preparation of calibration gasmixtures using dynamic volumetric methods –Part 5: Capillary calibration devicesISO/TC 158 ISO 6145-9:2009Gas analysis – Preparation of calibration gasmixtures using dynamic volumetric methods –Part 9: Saturation method15


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISISO/TC 163/SC 1 ISO 29805:2009Thermal insulation products for buildingapplications – Determination of the mechanicalproperties of glass fibre meshesISO/TC 171/SC 3 ISO/TR 15801:2009Document management – Information storedelectronically – Recommendations fortrustworthiness and reliabilityISO/TC 172/SC 7 ISO 8612:2009Ophthalmic instruments – TonometersISO/TC 172/SC 7 ISO 11980:2009Ophthalmic optics – Contact lenses and contactlens care products – Guidance for clinicalinvestigationsISO/TC 172/SC 7 ISO 21987:2009Ophthalmic optics – Mounted spectacle lensesISO/TC 190/SC 4 ISO/TS 10832:2009Soil quality – Effects of pollutants on mycorrhizalfungi – Spore germination testISO/TC 194 ISO 10993-1:2009Biological evaluation of medical devices – Part 1:Evaluation and testing within a risk managementprocessISO/TC 195 ISO 21873-2:2009Building construction machinery and equipment –Mobile crushers – Part 2: Safety requirementsISO/TC 198 ISO 14937:2009Sterilization of health care products – Generalrequirements for characterization of a sterilizingagent and the development, validation and routinecontrol of a sterilization process for medical devicesISO/TC 204 ISO 24978:2009Intelligent transport systems – ITS Safety andemergency messages using any available wirelessmedia – Data registry proceduresISO/TC 207 ISO Guide 64:2008Guide for addressing environmental issues inproduct standardsISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-18:2009Fire detection and alarm systems – Part 18: Input/output devicesISO/TC 211 ISO 19126:2009Geographic information – Feature conceptdictionaries and registersISO/TC 215 ISO/TS 22224:2009Health informatics – Electronic reporting of adversedrug reactionsISO/TC 219 ISO 24011:2009Resilient floor coverings – Specification for plain anddecorative linoleumISO/TC 22 ISO 3779:2009Road vehicles – Vehicle identification number (VIN)– Content and structureISO/TC 22 ISO 3780:2009Road vehicles – World manufacturer identifier(WMI) codeISO/TC 22/SC 23 ISO 28981:2009Mopeds – Methods for setting the runningresistance on a chassis dynamometerISO/TC 22/SC 7 ISO 7612:2009Diesel engines – Base-mounted in-line fuel injectionpumps and high-pressure supply pumps forcommon rail fuel injection systems – MountingdimensionsISO/TC 226 ISO/TR 4277:2009Cryolite, natural and artificial – Conventional test forevaluation of free fluorides contentISO/TC 25 ISO/TR 10809-1:2009Cast irons – Part 1: Materials and properties fordesignISO/TC 31/SC 10 ISO 29802:2009All terrain (AT) tyres and rims – Symbol markedpneumatic tyres on 5 degrees tapered rims –Designation, dimension, marking and load ratingsISO/TC 34 ISO/TS 16634-2:2009Food products – Determination of the total nitrogencontent by combustion according to the Dumasprinciple and calculation of the crude proteincontent – Part 2: Cereals, pulses and milled cerealproductsISO/TC 34/SC 5 ISO 3890-1:2009Milk and milk products – Determination of residuesof organochlorine compounds (pesticides) – Part 1:General considerations and extraction methodsISO/TC 34/SC 5 ISO 3890-2:2009Milk and milk products – Determination of residuesof organochlorine compounds (pesticides) – Part 2:Test methods for crude extract purification andconfirmationISO/TC 34/SC 5 ISO 8196-1:2009Milk – Definition and evaluation of the overallaccuracy of alternative methods of milk analysis –Part 1: Analytical attributes of alternative methodsISO/TC 34/SC 5 ISO 8196-2:2009Milk – Definition and evaluation of the overallaccuracy of alternative methods of milk analysis –Part 2: Calibration and quality control in the dairylaboratoryISO/TC 34/SC 5 ISO 8196-3:2009Milk – Definition and evaluation of the overallaccuracy of alternative methods of milk analysis –Part 3: Protocol for the evaluation and validation ofalternative quantitative methods of milk analysisISO/TC 34/SC 7 ISO 927:2009Spices and condiments – Determination ofextraneous matter and foreign matter contentISO/TC 34/SC 9 ISO/TS 11133-2:2003Microbiology of food and animal feeding stuffs –Guidelines on preparation and production of culturemedia – Part 2: Practical guidelines onperformance testing of culture mediaISO/TC 35/SC 2 ISO 787-7:2009General methods of test for pigments and extenders– Part 7: Determination of residue on sieve – Watermethod – Manual procedureISO/TC 35/SC 2 ISO 7579:2009Dyestuffs – Determination of solubility in organicsolvents – Gravimetric and photometric methodsISO/TC 38 ISO 1833-20:2009Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 20:Mixtures of elastane and certain other fibres(method using dimethylacetamide)ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-J03:2009Textiles – Tests for colour fastness – Part J03:Calculation of colour differencesISO/TC 38/SC 2 ISO 18696:2006/Cor 1:2009Textiles – Determination of resistance to waterabsorption – Tumble-jar absorption test – TechnicalCorrigendum 1ISO/TC 38/SC 2 ISO 22958:2005/Cor 1:2009Textiles – Water resistance – Rain tests: exposure toa horizontal water spray – Technical Corrigendum 1ISO/TC 39/SC 8 ISO 702-2:2007/Cor 1:2009Machine tools – Connecting dimensions of spindlenoses and work holding chucks – Part 2: Camlocktype – Technical Corrigendum 116


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 11ISO/TC 4/SC 4 ISO 5753-1:2009Rolling bearings – Internal clearance – Part 1:Radial internal clearance for radial bearingsISO/TC 43/SC 2 ISO 3822-3:1997/Amd 1:2009Acoustics – Laboratory tests on noise emission fromappliances and equipment used in water supplyinstallations – Part 3: Mounting and operatingconditions for in-line valves and appliances –Amendment 1ISO/TC 44/SC 10 ISO/TR 20173:2009Welding – Grouping systems for materials –American materialsISO/TC 44/SC 3 ISO 2560:2009Welding consumables – Covered electrodes formanual metal arc welding of non-alloy and finegrain steels – ClassificationISO/TC 44/SC 9 ISO 15011-1:2009Health and safety in welding and allied processes –Laboratory method for sampling fume and gases –Part 1: Determination of fume emission rate duringarc welding and collection of fume for analysisISO/TC 44/SC 9 ISO 15011-2:2009Health and safety in welding and allied processes –Laboratory method for sampling fume and gases –Part 2: Determination of the emission rates ofcarbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO 2 ),nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide(NO 2 ) during arc welding, cutting and gougingISO/TC 44/SC 9 ISO 15011-3:2009Health and safety in welding and allied processes –Laboratory method for sampling fume and gases –Part 3: Determination of ozone emission rate duringarc weldingISO/TC 45/SC 1 ISO 14557:2002/Amd 1:2007Fire-fighting hoses – Rubber and plastics suctionhoses and hose assemblies – Amendment 1ISO/TC 45/SC 1 ISO 1402:2009Rubber and plastics hoses and hose assemblies –Hydrostatic testingISO/TC 45/SC 1 ISO 4023:2009Rubber hoses and hose assemblies for steam – TestmethodsISO/TC 45/SC 1 ISO 8031:2009Rubber and plastics hoses and hose assemblies –Determination of electrical resistance andconductivityISO/TC 46/SC 4 ISO 15511:2009Information and documentation – Internationalstandard identifier for libraries and relatedorganizations (ISIL)ISO/TC 6 ISO 5631-1:2009Paper and board – Determination of colour bydiffuse reflectance – Part 1: Indoor daylightconditions (C/2°)ISO/TC 61/SC 11 ISO 26842-1:2009Adhesives – Test methods for the evaluation andselection of adhesives for indoor wood products –Part 1: Resistance to delamination in non-severeenvironmentsISO/TC 61/SC 11 ISO 26842-2:2009Adhesives – Test methods for the evaluation andselection of adhesives for indoor wood products –Part 2: Resistance to delamination in severeenvironmentsISO/TC 61/SC 5 ISO 11357-1:2009Plastics – Differential scanning calorimetry (DSC) –Part 1: General principlesISO/TC 61/SC 9 ISO 28078-1:2009Plastics – Poly(phenylene sulfide) (PPS) mouldingand extrusion materials – Part 1: Designationsystem and basis for specificationsISO/TC 61/SC 9 ISO 28078-2:2009Plastics – Poly(phenylene sulfide) (PPS) mouldingand extrusion materials – Part 2: Preparation of testspecimens and determination of propertiesISO/TC 63 ISO 9100-3:2005/Cor 1:2009Glass containers – Vacuum lug finishes – Part 3:38 regular – Technical Corrigendum 1ISO/TC 63 ISO 9100-4:2005/Cor 1:2009Glass containers – Vacuum lug finishes – Part 4:38 medium – Technical Corrigendum 1ISO/TC 67 ISO 15156-1:2009Petroleum and natural gas industries – Materials foruse in H 2 S-containing environments in oil and gasproduction – Part 1: General principles for selectionof cracking-resistant materialsISO/TC 67 ISO 15156-2:2009Petroleum and natural gas industries – Materials foruse in H 2 S-containing environments in oil and gasproduction – Part 2: Cracking-resistant carbon andlow-alloy steels, and the use of cast ironsISO/TC 67 ISO 15156-3:2009Petroleum and natural gas industries – Materials foruse in H 2 S-containing environments in oil and gasproduction – Part 3: Cracking-resistant CRAs(corrosion-resistant alloys) and other alloysISO/TC 67/SC 3 ISO 13503-2:2006/Amd 1:2009Petroleum and natural gas industries – Completionfluids and materials – Part 2: Measurement ofproperties of proppants used in hydraulicfracturing and gravel-packing operations –Amendment 1: Addition of Annex B: ProppandspecificationISO/TC 68/SC 2 ISO 15782-1:2009Certificate management for financial services –Part 1: Public key certificatesISO/TC 68/SC 7 ISO 9362:2009Banking — Banking telecommunication messages— Business identifier code (BIC)ISO/TC 69/SC 4 ISO 22514-1:2009Statistical methods in process management –Capability and performance – Part 1: Generalprinciples and conceptsISO/TC 8 ISO/PAS 28005-2:2009Security management systems for the supply chain– Electronic port clearance (EPC) – Part 2: Coredata elementsISO/TC 8/SC 6 ISO 10596:2009Ships and marine technology – Marine wind vaneand anemometersISO/TC 85/SC 5 ISO 27467:2009Nuclear criticality safety – Analysis of a postulatedcriticality accidentISO/TC 94/SC 14 ISO/TR 21808:2009Guidance on the selection, use, care andmaintenance of personal protective equipment(PPE) designed to provide protection forfirefightersIULTCS ISO 27587:2009Leather – Chemical tests – Determination of the freeformaldehyde in process auxiliaries17


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAITC 2 IEC 60034-22:2009Rotating electrical machines - Part 22: ACgenerators for reciprocating internal combustion(RIC) engine driven generating setsTC 15 IEC 60893-3-5:2009Insulating materials - Industrial rigid laminatedsheets based on thermosetting resins for electricalpurposes - Part 3-5: Specifications for individualmaterials - Requirements for rigid laminatedsheets based on polyester resinsTC 17 IEC/TR 62271-208:2009High-voltage switchgear and controlgear -Part 208: Methods to quantify the steady state,power-frequency electromagnetic fields generatedby HV switchgear assemblies and HV/LVprefabricated substationsTC 21 IEC 60095-2:2009Lead-acid starter batteries - Part 2: Dimensions ofbatteries and dimensions and marking of terminalsTC 22 IEC/TR 60919-3:2009Performance of high-voltage direct current(HVDC) systems with line-commutated converters- Part 3: Dynamic conditionsTC 22 IEC/TR 62001:2009High-voltage direct current (HVDC) systems -Guidebook to the specification and designevaluation of A.C. filtersTC 23 IEC 60320-2-4-am1:2009Appliance couplers for household and similargeneral purposes - Part 2-4: Couplers dependenton appliance weight for engagementTC 32 IEC 60282-1:2009High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fusesTC 34 IEC 61347-2-9:2009Lamp controlgear - Part 2-9: Particularrequirements for ballasts for discharge lamps(excluding fluorescent lamps)TC 45 IEC 61500:2009Nuclear power plants - Instrumentation andcontrol important to safety - Data communicationin systems performing category A functionsTC 46 IEC 61156-1:2009Multicore and symmetrical pair/quad cables fordigital communications - Part 1: GenericspecificationTC 46 IEC 61156-5-1:2009Multicore and symmetrical pair/quad cables fordigital communications - Part 5-1: Symmetricalpair/quad cables with transmission characteristicsup to 1 000 MHz - Horizontal floor wiring - Blankdetail specificationTC 46 IEC 61156-6-1:2009Multicore and symmetrical pair/quad cables fordigital communications - Part 6-1: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to1 000 MHz - Work area wiring - Blank detailspecificationTC 59 IEC 60311:2009Electric irons for household or similar use - Methodsfor measuring performanceTC 61 IEC 60335-2-17:2009Household and similar electrical appliances - Safety- Part 2-17: Particular requirements for blankets,pads, clothing and similar flexible heatingappliancesTC 62 IEC 60601-2-1:2009Medical electrical equipment - Part 2-1: Particularrequirements for the basic safety and essentialperformance of electron accelerators in the range1 MeV to 50 MeVTC 62 IEC/TR 62354:2009General testing procedures for medical electricalequipmentTC 64 IEC 60364-5-52:2009Low-voltage electrical installations - Part 5-52:Selection and erection of electrical equipment -Wiring systemsTC 65 IEC 61512-4:2009Batch control - Part 4: Batch production recordsTC 76 IEC 60825-4:2009Safety of laser products - Part 4: Laser guardsTC 77 IEC 61000-4-7:2009Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7:Testing and measurement techniques - Generalguide on harmonics and interharmonicsmeasurements and instrumentation, for powersupply systems and equipment connected theretoTC 78 IEC 60855-1:2009Live working - Insulating foam-filled tubes and solidrods - Part 1: Tubes and rods of a circular crosssectionTC 100 IEC 60728-7-3:2009Cable networks for television signals, sound signalsand interactive services - Part 7-3: Hybrid fibre coaxoutside plant status monitoring - Power supply totransponder interface bus (PSTIB)TC 100 IEC 60958-3-am1:2009Amendment 1 - Digital audio interface - Part 3:Consumer applicationsTC 112 IEC 60112:2009Method for the determination of the proof and thecomparative tracking indices of solid insulatingmaterials18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 11RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ASD/ELEC EN 2240-001:2009Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 001:Technical specificationASD/ELEC EN 3660-036:2009Aerospace series - Cable outlet accessories forcircular and rectangular electrical and opticalconnectors - Part 036: spacer pad for cable outlet,style Z - Product standardASD/ELEC EN 3660-037:2009Aerospace series - Cable outlet accessories forcircular and rectangular electrical and opticalconnectors - Part 037: bushing strip, elastomer, forcable outlet, style Z Product standardASD/MAT EN 3456:2009Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Sheet and strip, hot rolled - a ? 6mmASD/MAT EN 3464:2009Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Plate - 6 mm < a ? 100 mmASD/MECH EN 4113:2009Aerospace series - Clamps, loop (‘’P’’ type) incorrosion resisting steel, passivated with rubbercushioning - Dimensions, massesASD/MECH EN 4114:2009Aerospace series - Clamps, loop (‘’P’’ type) inaluminium alloy with rubber cushioning -Dimensions, massesASD/MECH EN 4234:2009Aerospace series - Clamps, worm drive -Dimensions, massesASD-STAN EN 3987:2009Aerospace series - Test methods for metallicmaterials - Constant amplitude force-controlled highcycle fatigue testingCEN/SS C01 EN ISO 927:2009Spices and condiments - Determination ofextraneous matter and foreign matter content(ISO 927:2009)CEN/SS H99 CEN/TR 1749:2009European scheme for the classification of gasappliances according to the method of evacuationof the combustion products (types)CEN/TC 10 CEN/TS 81-83:2009Safety rules for the construction and installation oflifts - Existing lifts - Part 83: Rules for theimprovement of the resistance against vandalismCEN/TC 12 EN ISO 15156-1:2009Petroleum and natural gas industries - Materials foruse in H2S-containing environments in oil and gasproduction - Part 1: General principles for selectionof cracking-resistant materials (ISO 15156-1:2009)CEN/TC 12 EN ISO 15156-2:2009Petroleum and natural gas industries - Materials foruse in H2S-containing environments in oil and gasproduction - Part 2: Cracking-resistant carbon andlow-alloy steels, and the use of cast irons(ISO 15156-2:2009)CEN/TC 12 EN ISO 15156-3:2009Petroleum and natural gas industries - Materials foruse in H2S-containing environments in oil and gasproduction - Part 3: Cracking-resistant CRAs(corrosion-resistant alloys) and other alloys(ISO 15156-3:2009)CEN/TC 121 EN ISO 2560:2009Welding consumables - Covered electrodes formanual metal arc welding of non-alloy and finegrain steels - Classification (ISO 2560:2009)CEN/TC 121 EN ISO 15011-1:2009Health and safety in welding and allied processes -Laboratory method for sampling fume and gases -Part 1: Determination of fume emission rate duringarc welding and collection of fume for analysis(ISO 15011-1:2009)CEN/TC 121 EN ISO 15011-2:2009Health and safety in welding and allied processes -Laboratory method for sampling fume and gases -Part 2: Determination of the emission rates of carbonmonoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogenmonoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) duringarc welding, cutting and gouging (ISO 15011-2:2009)CEN/TC 121 EN ISO 15011-3:2009Health and safety in welding and allied processes -Laboratory method for sampling fume and gases -Part 3: Determination of ozone emission rate duringarc welding (ISO 15011-3:2009)CEN/TC 124 EN 338:2009Structural timber - Strength classesCEN/TC 127 EN 15080-8:2009Extended application of results from fire resistancetests - Part 8: BeamsCEN/TC 132 EN 485-1:2008+A1:2009Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip andplate - Part 1: Technical conditions for inspectionand deliveryCEN/TC 133 CEN/TS 14940-1:2009Copper and copper alloys - Determination ofchromium content - Part 1: Titrimetric methodCEN/TC 133 CEN/TS 15656:2009Copper and copper alloys - Determination ofphosphorus content - Spectrophotometric methodCEN/TC 142 EN 1870-14:2007+A1:2009Safety of woodworking machines - Circular sawingmachines - Part 14: Vertical panel sawing machinesCEN/TC 142 EN 1870-15:2004+A1:2009Safety of woodworking machines - Circular sawingmachines - Part 15: Multiblade cross-cut sawingmachines with integrated feed of the workpiece andmanual loading and/or unloadingCEN/TC 142 EN 1870-16:2005+A1:2009Safety of woodworking machines - Circular sawingmachines - Part 16: Double mitre sawing machinesfor V-cuttingCEN/TC 144 EN 786:1996+A2:2009Garden equipment - Electrically powered walkbehindand hand-held lawn trimmers and lawnedge trimmers - Mechanical safetyCEN/TC 144 EN 13525:2005+A2:2009Forestry machinery - Wood chippers - SafetyCEN/TC 144 EN 14018:2005+A1:2009Agricultural and forestry machinery - Seed drills -SafetyCEN/TC 144 EN 14861:2004+A1:2009Forest machinery - Self propelled machinery -Safety requirements19


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISCEN/TC 145 EN 201:2009Plastics and rubber machines - Injection mouldingmachines - Safety requirementsCEN/TC 146 EN 415-3:1999+A1:2009Safety of packaging machines - Part 3: Form, filland seal machinesCEN/TC 146 EN 415-6:2006+A1:2009Safety of packaging machines - Part 6: Palletwrapping machinesCEN/TC 147 EN 14492-1:2006+A1:2009Cranes - Power driven winches and hoists - Part 1:Power driven winchesCEN/TC 153 EN 12505:2000+A1:2009Food processing machinery - Centrifugal machinesfor processing edible oils and fats - Safety andhygiene requirementsCEN/TC 154 EN 1367-2:2009Tests for thermal and weathering properties ofaggregates - Part 2: Magnesium sulfate testCEN/TC 170 EN ISO 7944:1998/AC:2009Optics and optical instruments - Referencewavelengths (ISO 7944:1998/Cor 1:2009)CEN/TC 170 EN ISO 11980:2009Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lenscare products - Guidance for clinical investigations(ISO 11980:2009)CEN/TC 180 EN 778:2009Domestic gas-fired forced convection air heaters forspace heating not exceeding a net heat input of70 kW, without a fan to assist transportation ofcombustion air and/or combustion productsCEN/TC 184 EN 14232:2009Advanced technical ceramics - Terms, definitionsand abbreviationsCEN/TC 19 EN 15779:2009Petroleum products and fat and oil derivates - Fattyacid methyl esters (FAME) for diesel engines -Determination of polyunsaturated (e”4 double bonds)fatty acid methyl esters (PUFA) by gaschromatographyCEN/TC 197 EN 809:1998+A1:2009Pumps and pump units for liquids - Common safetyrequirementsCEN/TC 198 EN 1010-3:2002+A1:2009Safety of machinery - Safety requirements for thedesign and construction of printing and paperconverting machines - Part 3: Cutting machinesCEN/TC 198 EN 1010-4:2004+A1:2009Safety of machinery - Safety requirements for thedesign and construction of printing and paperconverting machines - Part 4: Bookbinding, paperconverting and finishing machinesCEN/TC 204 EN ISO 14937:2009Sterilization of health care products - Generalrequirements for characterization of a sterilizing agentand the development, validation and routine controlof a sterilization process for medical devices(ISO 14937:2009)CEN/TC 206 EN ISO 10993-1:2009Biological evaluation of medical devices - Part 1:Evaluation and testing within a risk managementprocess (ISO 10993-1:2009)CEN/TC 207 CEN/TR 1335-4:2009Office furniture - Office work chair - Part 4:Clarifications to EN 1335-1:2000 (Dimensions)CEN/TC 212 CEN/TR 15951:2009Pyrotechnic articles - Fireworks, category 4 -Overview of harmonized standards that will bedeveloped by CEN/TC 212/WG 2CEN/TC 212 CEN/TR 15952:2009Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnicarticles, categories T1 and T2 - Overview ofharmonized standards that will be developed byCEN/TC 212/WG 3CEN/TC 212 CEN/TR 15953:2009Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles,category P1 and P2 - Overview of harmonizedstandards that will be developed by CEN/TC 212/WG 5CEN/TC 216 EN 1276:2009Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitativesuspension test for the evaluation of bactericidal activityof chemical disinfectants and antiseptics used in food,industrial, domestic and institutional areas - Test methodand requirements (phase 2, step 1)CEN/TC 218 EN ISO 1402:2009Rubber and plastics hoses and hose assemblies -Hydrostatic testing (ISO 1402:2009)CEN/TC 218 EN ISO 8031:2009Rubber and plastics hoses and hose assemblies -Determination of electrical resistance andconductivity (ISO 8031:2009)CEN/TC 249 EN ISO 11357-1:2009Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) -Part 1: General principles (ISO 11357-1:2009)CEN/TC 250 EN 1999-1-2:2007/AC:2009Eurocode 9 - Design of aluminium structures -Part 1-2: Structural fire designCEN/TC 260 EN 15749:2009Fertilizers - Determination of sulfates content usingthree different methodsCEN/TC 260 EN 15750:2009Fertilizers - Determination of total nitrogen infertilizers containing nitrogen only as nitric,ammoniacal and urea nitrogen by two differentmethodsCEN/TC 261 EN ISO 9100-3:2005/AC:2009Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 3:38 regular - Technical Corrigendum 1(ISO 9100-3:2005/Cor 1:2009)CEN/TC 261 EN ISO 9100-4:2005/AC:2009Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 4:38 medium - Technical Corrigendum 1(ISO 9100-4:2005/Cor 1:2009)CEN/TC 289 EN ISO 27587:2009Leather - Chemical tests - Determination of the freeformaldehyde in process auxiliaries(ISO 27587:2009)CEN/TC 298 EN ISO 7579:2009Dyestuffs - Determination of solubility in organicsolvents - Gravimetric and photometric methods(ISO 7579:2009)CEN/TC 305 EN 15794:2009Determination of explosion points of flammableliquidsCEN/TC 335 EN 14774-1:2009Solid biofuels - Determination of moisture content -Oven dry method - Part 1: Total moisture -Reference methodCEN/TC 335 EN 14774-3:2009Solid biofuels - Determination of moisture content -Oven dry method - Part 3: Moisture in generalanalysis sampleCEN/TC 337 EN 15597-1:2009Winter maintenance equipment - Spreadingmachines (gritting machines) - Part 1: Generalrequirements and definitions for spreadingmachines20


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISCLC/SR 95 EN 60255-26:2009Measuring relays and protection equipment –Part 26: Electromagnetic compatibilityrequirementsCLC/SR 95 EN 60255-151:2009Measuring relays and protection equipment –Part 151: Functional requirements for over/under current protection (IEC 60255-151:2009)CLC/TC 116 EN 61029-2-9:2009Safety of transportable motor-operated electrictools – Part 2-9: Particular requirements formitre saws (IEC 61029-2-9:1995, modified)CLC/TC 116 EN 61029-2-11:2009Safety of transportable motor-operated electrictools – Part 2-11: Particular requirements forcombined mitre and bench saws(IEC 61029-2-11:2001, modified)CLC/TC 20 EN 50397-2:2009Covered conductors for overhead lines and therelated accessories for rated voltages above1 kV AC and not exceeding 36 kV AC – Part 2:Accessories for covered conductors – Testsand acceptance criteriaCLC/TC 20 EN 60332-3-10:2009Tests on electric and optical fibre cables underfire conditions – Part 3-10: Test for verticalflame spread of vertically-mounted bunchedwires or cables – Apparatus(IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008)CLC/TC 20 EN 60332-3-21:2009Tests on electric and optical fibre cables underfire conditions – Part 3-21: Test for verticalflame spread of vertically-mounted bunchedwires or cables – Category A F/R(IEC 60332-3-21:2000, modified)CLC/TC 20 EN 60332-3-22:2009Tests on electric and optical fibre cables underfire conditions – Part 3-22: Test for verticalflame spread of vertically-mounted bunchedwires or cables – Category A(IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008)CLC/TC 20 EN 60332-3-23:2009Tests on electric and optical fibre cables underfire conditions – Part 3-23: Test for verticalflame spread of vertically-mounted bunchedwires or cables – Category B(IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008)CLC/TC 20 EN 60332-3-24:2009Tests on electric and optical fibre cables underfire conditions – Part 3-24: Test for verticalflame spread of vertically-mounted bunchedwires or cables – Category C(IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008)CLC/TC 20 EN 60332-3-25:2009Tests on electric and optical fibre cables underfire conditions – Part 3-25: Test for verticalflame spread of vertically-mounted bunchedwires or cables – Category D(IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008)CLC/TC 206 EN 62087:2009Methods of measurement for the powerconsumption of audio, video and relatedequipment (IEC 62087:2008)CLC/TC 215 EN 50346:2002/A2:2009Information technology - Cabling installation -Testing of installed cablingCLC/TC 23E EN 62423:2009Type B residual current operated circuitbreakerswith and without integral overcurrentprotection for household and similar uses(Type B RCCBs and Type B RCBOs)(IEC 62423:2007, modified)CLC/TC 34Z EN 60061-1:1993/A42:2009Lamp caps and holders together with gaugesfor the control of interchangeability and safety– Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/A42:2009)CLC/TC 34Z EN 60061-2:1993/A39:2009Lamp caps and holders together with gaugesfor the control of interchangeability and safety– Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969/A39:2009)CLC/TC 34Z EN 60061-3:1993/A40:2009Lamp caps and holders together with gaugesfor the control of interchangeability and safety– Part 3: Gauges (IEC 60061-3:1969/A40:2009)CLC/TC 34Z EN 60061-4:1992/A12:2009Lamp caps and holders together with gaugesfor the control of interchangeability and safety– Part 4: Guidelines and general information(IEC 60061-4:1990/A12:2009)CLC/TC 45AX EN 60880:2009Nuclear power plants – Instrumentation andcontrol systems important to safety – Softwareaspects for computer-based systemsperforming category A functions(IEC 60880:2006)CLC/TC 61F EN 61029-2-9:2009Safety of transportable motor-operated electrictools – Part 2-9: Particular requirements formitre saws (IEC 61029-2-9:1995, modified)CLC/TC 61F EN 61029-2-11:2009Safety of transportable motor-operated electrictools – Part 2-11: Particular requirements forcombined mitre and bench saws(IEC 61029-2-11:2001, modified)22


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 102 527-4 V1.1.1 (2009-10)NewGen Digital Enhanced CordlessTelecommunications (DECT); New Generation DECT;Part 4: Light Data Services; Software Update Over TheAir (SUOTA), content downloading and HTTP basedapplicationsETSI TS 102 613 V7.7.0 (2009-10)Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)Interface; Part 1: Physical and data link layercharacteristics (Release 7)ETSI TS 102 613 V8.0.0 (2009-10)Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)Interface; Part 1: Physical and data link layercharacteristics (Release 8)ETSI TS 102 613 V9.0.0 (2009-10)Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)Interface; Part 1: Physical and data link layercharacteristics (Release 9)ETSI TS 102 694-2 V7.0.0 (2009-10)Smart Cards; Test specification for the Single WireProtocol (SWP) interface; Part 2: UICC features(Release 7)ETSI TS 102 695-2 V7.0.0 (2009-10)Smart Cards; Test specification for the Host ControllerInterface (HCI); Part 2: UICC features (Release 7)ETSI TS 102 726-1 V1.1.1 (2009-10)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Conformance testing for Mode 1 of thedigital Private Mobile Radio (dPMR) Part 1: ProtocolConformance Implementation Statement (PICS)proformaETSI TS 102 726-2 V1.1.1 (2009-10)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Conformance testing for Mode 1 of thedigital Private Mobile Radio (dPMR); Part 2: Test SuiteStructure and Test Purposes (TSS&TP) specificationETSI TS 102 726-3 V1.1.1 (2009-10)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Conformance testing for Mode 1 of thedigital Private Mobile Radio (dPMR); Part 3:Interoperability Test Suite Structure and Test Purposes(TSS&TP) specificationETSI TS 102 786 V1.1.1 (2009-10)Grid Interoperability Testing FrameworkETSI TS 102 795 V1.1.1 (2009-10)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Testing for Modes 1, 2 and 3 of theDigital Private Mobile Radio (dPMR); Testing for Modes1, 2 and 3 of the Digital Private Mobile Radio (dPMR);Requirements catalogueETSI TS 105 174-1 V1.1.1 (2009-10)Access, Terminals, Transmission and Multiplexing(ATTM); Broadband Deployment - Energy Efficiencyand Key Performance Indicators; Part 1: Overview,common and generic aspectsETSI TS 105 174-2-2 V1.1.1 (2009-10)Access, Terminals, Transmission and Multiplexing(ATTM); Broadband Deployment - Energy Efficiencyand Key Performance Indicators; Part 2: Network sites;Sub-part 2: Data centresETSI TS 105 174-5-4 V1.1.1 (2009-10)Access, Terminals, Transmission and Multiplexing(ATTM); Broadband Deployment - Energy Efficiencyand Key Performance Indicators; Part 5: Customernetwork infrastructures; Sub-part 4: Data centres(customer)ETSI TS 121 201 V8.1.0 (2009-09)Technical Specifications and Technical Reports for anEvolved Packet System (EPS) based 3GPP system(3GPP TS 21.201 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 122 011 V8.9.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);24LTE; Service accessibility (3GPP TS 22.011 version 8.9.0Release 8)ETSI TS 122 016 V7.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; International Mobile Equipment Identities (IMEI)(3GPP TS 22.016 version 7.2.0 Release 7)ETSI TS 122 101 V8.13.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service aspects; Service principles (3GPPTS 22.101 version 8.13.0 Release 8)ETSI TS 122 101 V9.4.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service aspects; Service principles (3GPPTS 22.101 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 122 101 V9.5.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service aspects; Service principles (3GPPTS 22.101 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 122 220 V9.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Service requirements for Home Node B (HNB) andHome eNode B (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 9.2.0Release 9)ETSI TS 122 278 V8.9.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service requirements for the Evolved PacketSystem (EPS) (3GPP TS 22.278 version 8.9.0Release 8)ETSI TS 123 002 V8.6.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network architecture (3GPP TS 23.002version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 123 003 V8.6.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Numbering, addressing and identification (3GPPTS 23.003 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 123 007 V8.5.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Restoration procedures (3GPP TS 23.007 version 8.5.0Release 8)ETSI TS 123 008 V8.7.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 123 009 V8.2.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Handover procedures (3GPP TS 23.009 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 123 012 V8.2.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Location management procedures (3GPP TS 23.012version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 123 018 V8.2.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Basic call handling; Technical realization (3GPPTS 23.018 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 123 040 V8.6.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Short Message Service (SMS)(3GPP TS 23.040 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 123 041 V8.4.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)(3GPP TS 23.041 version 8.4.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 11ETSI TS 123 060 V8.6.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Servicedescription; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 8.6.0Release 8)ETSI TS 123 078 V5.12.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078version 5.12.0 Release 5)ETSI TS 123 078 V6.10.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078version 6.10.0 Release 6)ETSI TS 123 078 V7.10.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 123 078 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 123 122 V8.7.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Non-Access-Stratum (NAS) functions related to MobileStation (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122 version 8.7.0Release 8)ETSI TS 123 203 V8.7.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control architecture (3GPPTS 23.203 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 123 203 V9.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control architecture (3GPPTS 23.203 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 123 205 V8.7.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Bearer-independent circuit-switched core network;Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 123 216 V8.5.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 123 221 V8.5.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 123 228 V8.10.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (3GPPTS 23.228 version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 123 237 V8.5.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 123 272 V8.5.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved PacketSystem (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 8.5.0Release 8)ETSI TS 123 292 V8.5.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia System (IMS) centralized services;Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 123 327 V8.4.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobility between 3GPP-Wireless Local AreaNetwork (WLAN) interworking and 3GPP systems(3GPP TS 23.327 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 123 401 V8.7.0 (2009-10)General Packet Radio Service (GPRS) enhancementsfor Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 8.7.0Release 8)ETSI TS 123 401 V9.2.0 (2009-10)General Packet Radio Service (GPRS) enhancementsfor Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 9.2.0Release 9)ETSI TS 123 402 V8.7.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architecture enhancements for non-3GPP accesses(3GPP TS 23.402 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 124 008 V8.7.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Corenetwork protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008 version8.7.0 Release 8)ETSI TS 124 167 V6.8.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3(3GPP TS 24.167 version 6.8.0 Release 6)ETSI TS 124 167 V7.6.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3(3GPP TS 24.167 version 7.6.0 Release 7)ETSI TS 124 167 V8.3.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3(3GPP TS 24.167 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 182 V8.3.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) CustomizedAlerting Tones (CAT); Protocol specification (3GPP TS24.182 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 216 V8.2.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication Continuity Management Object(MO) (3GPP TS 24.216 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 124 229 V5.23.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPPTS 24.229 version 5.23.0 Release 5)ETSI TS 124 229 V6.23.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPPTS 24.229 version 6.23.0 Release 6)ETSI TS 124 229 V7.17.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and25


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISSession Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPPTS 24.229 version 7.17.0 Release 7)ETSI TS 124 229 V8.9.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPPTS 24.229 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 124 234 V8.3.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network(WLAN) interworking; WLAN User Equipment (WLANUE) to network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.234version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 237 V8.3.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 285 V8.2.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Allowed Closed Subscriber Group (CSG) list;Management Object (MO) (3GPP TS 24.285 version8.2.0 Release 8)ETSI TS 124 292 V8.3.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Core Network subsystemCentralized Services; Stage 3 (3GPP TS 24.292version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 301 V8.3.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for EvolvedPacket System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 302 V8.3.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Access to the Evolved Packet Core (EPC) via non-3GPP access networks; Stage 3 (3GPP TS 24.302version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 303 V8.3.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobility management based on Dual-Stack MobileIPv6; Stage 3 (3GPP TS 24.303 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 312 V8.3.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Access Network Discovery and Selection Function(ANDSF) Management Object (MO) (3GPP TS 24.312version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 327 V8.3.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobility between 3GPP Wireless Local AreaNetwork (WLAN) interworking (I-WLAN) and 3GPPsystems; General Packet Radio System (GPRS) and3GPP I-WLAN aspects; Stage 3 (3GPP TS 24.327version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 341 V8.2.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3 (3GPPTS 24.341 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 124 503 V8.6.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; IP Multimedia Call Control Protocol basedon Session Initiation Protocol (SIP) and SessionDescription Protocol (SDP) Stage 3 [3GPP TS 24.229(Release 7), modified] (3GPP TS 24.503 version 8.6.0Release 8)ETSI TS 124 504 V8.6.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:26Communication Diversion (CDIV); Protocol specification(3GPP TS 24.504 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 124 604 V8.5.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication Diversion (CDIV) using IPMultimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Protocolspecification (3GPP TS 24.604 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 124 616 V8.5.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Malicious Communication Identification (MCID)using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.616 version 8.5.0Release 8)ETSI TS 124 642 V8.3.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Completion of Communications to Busy Subscriber(CCBS) and Completion of Communications by NoReply (CCNR) using IP Multimedia (IM) Core Network(CN) subsystem; Protocol Specification (3GPPTS 24.642 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 647 V8.2.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Advice Of Charge (AOC) using IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Protocol Specification(3GPP TS 24.647 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 125 101 V8.8.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 125 102 V8.5.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 125 104 V7.13.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 7.13.0 Release 7)ETSI TS 125 104 V8.8.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 125 105 V8.5.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.105 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 125 106 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRA repeater radio transmission and reception (3GPPTS 25.106 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 125 123 V8.4.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (TDD) (3GPP TS 25.123 version 8.4.0Release 8)ETSI TS 125 133 V7.15.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (FDD) (3GPP TS 25.133 version 7.15.0Release 7)ETSI TS 125 133 V8.8.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (FDD) (3GPP TS 25.133 version 8.8.0Release 8)ETSI TS 125 141 V7.14.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPPTS 25.141 version 7.14.0 Release 7)ETSI TS 125 141 V8.8.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRadio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 25.331 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 125 367 V8.2.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobility procedures for Home Node B (HNB); Overalldescription; Stage 2 (3GPP TS 25.367 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 125 413 V8.4.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access Network ApplicationPart (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 8.4.0Release 8)ETSI TS 125 423 V7.14.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface Radio Network SubsystemApplication Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423version 7.14.0 Release 7)ETSI TS 125 423 V8.6.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface Radio Network SubsystemApplication Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 125 433 V7.14.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP)signalling (3GPP TS 25.433 version 7.14.0 Release 7)ETSI TS 125 433 V8.6.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP)signalling (3GPP TS 25.433 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 125 453 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iupc interface Positioning CalculationApplication Part (PCAP) signalling (3GPP TS 25.453version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 125 453 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iupc interface Positioning CalculationApplication Part (PCAP) signalling (3GPP TS 25.453version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 125 461 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 125 467 V8.3.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB);Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 125 469 V8.3.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB) ApplicationPart (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469 version 8.3.0Release 8)ETSI TS 126 102 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mandatory speech codec; Adaptive Multi-Rate(AMR) speech codec; Interface to Iu, Uu and Nb (3GPPTS 26.102 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 126 114 V7.10.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimediatelephony; Media handling and interaction (3GPPTS 26.114 version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 126 114 V8.4.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimediatelephony; Media handling and interaction (3GPPTS 26.114 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 126 131 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Terminal acoustic characteristics for telephony;Requirements (3GPP TS 26.131 version 8.2.0Release 8)28ETSI TS 126 132 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Speech and video telephony terminal acoustictest specification (3GPP TS 26.132 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 126 142 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Dynamic and Interactive Multimedia Scenes(DIMS) (3GPP TS 26.142 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 126 234 V7.9.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Transparent end-to-end Packet-switchedStreaming Service (PSS); Protocols and codecs (3GPPTS 26.234 version 7.9.0 Release 7)ETSI TS 126 234 V8.4.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Transparent end-to-end Packet-switchedStreaming Service (PSS); Protocols and codecs (3GPPTS 26.234 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 126 237 V8.3.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) based PacketSwitch Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) User Service; Protocols(3GPP TS 26.237 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 126 244 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Transparent end-to-end packet switchedstreaming service (PSS); 3GPP file format (3GP) (3GPPTS 26.244 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 126 267 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);eCall data transfer; In-band modem solution; Generaldescription (3GPP TS 26.267 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 126 268 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-Creference code (3GPP TS 26.268 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 126 269 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);eCall data transfer; In-band modem solution;Conformance testing (3GPP TS 26.269 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 126 346 V8.4.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 8.4.0Release 8)ETSI TS 127 007 V8.9.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; AT command set for User Equipment (UE) (3GPPTS 27.007 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 129 002 V8.11.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobile Application Part (MAP) specification (3GPPTS 29.002 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 129 060 V7.14.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); GPRS TunnellingProtocol (GTP) across the Gn and Gp interface (3GPPTS 29.060 version 7.14.0 Release 7)ETSI TS 129 060 V8.9.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); GPRS TunnellingProtocol (GTP) across the Gn and Gp interface (3GPPTS 29.060 version 8.9.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 11ETSI TS 129 061 V7.11.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the Public Land MobileNetwork (PLMN) supporting packet based servicesand Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061version 7.11.0 Release 7)ETSI TS 129 061 V8.4.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the Public Land MobileNetwork (PLMN) supporting packet based servicesand Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 129 078 V3.16.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; CAMEL Application Part(CAP) specification (3GPP TS 29.078 version 3.16.0Release 1999)ETSI TS 129 078 V4.9.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; CAMEL Application Part(CAP) specification (3GPP TS 29.078 version 4.9.0Release 4)ETSI TS 129 078 V5.10.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; CAMEL Application Part(CAP) specification (3GPP TS 29.078 version 5.10.0Release 5)ETSI TS 129 078 V6.6.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; CAMEL Application Part(CAP) specification (3GPP TS 29.078 version 6.6.0Release 6)ETSI TS 129 078 V7.5.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; CAMEL Application Part(CAP) specification (3GPP TS 29.078 version 7.5.0Release 7)ETSI TS 129 078 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customized Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; CAMEL Application Part(CAP) specification (3GPP TS 29.078 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 129 109 V8.3.0 (2009-09)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Zh andZn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3(3GPP TS 29.109 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 118 V8.3.0 (2009-09)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobility Management Entity (MME) - Visitor LocationRegister (VLR) SGs interface specification (3GPPTS 29.118 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 163 V7.16.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)networks (3GPP TS 29.163 version 7.16.0 Release 7)ETSI TS 129 163 V8.8.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)networks (3GPP TS 29.163 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 129 165 V8.3.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Inter-IMS Network to Network Interface (NNI)(3GPP TS 29.165 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 168 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Cell Broadcast Centre interfaces with the EvolvedPacket Core; Stage 3 (3GPP TS 29.168 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 129 199-1 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 1: Common (3GPP TS 29.199-01version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 129 199-10 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 10: Call handling (3GPP TS 29.199-10version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 129 199-11 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 11: Audio call (3GPP TS 29.199-11version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 129 199-12 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 12: Multimedia conference (3GPPTS 29.199-12 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 129 199-13 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 13: Address list management (3GPPTS 29.199-13 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 129 199-14 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 14: Presence (3GPP TS 29.199-14version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 129 199-15 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 15: Message broadcast (3GPPTS 29.199-15 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 129 199-16 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 16: Geocoding (3GPP TS 29.199-16version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 129 199-17 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 17: Application-driven Quality of Service(QoS) (3GPP TS 29.199-17 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 129 199-18 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 18: Device capabilities and configuration(3GPP TS 29.199-18 version 8.1.0 Release 8)29


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 11ETSI TS 129 275 V8.4.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility andTunnelling protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.275version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 129 276 V8.3.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Optimized Handover Procedures and Protocolsbetween EUTRAN Access and cdma2000 HRPDAccess (3GPP TS 29.276 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 277 V8.3.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Optimized Handover Procedures and Protocolsbetween EUTRAN Access and 1xRTT Access (3GPPTS 29.277 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 280 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface(MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC (3GPPTS 29.280 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 129 281 V8.3.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; General Packet Radio System (GPRS) TunnellingProtocol User Plane (GTPv1-U) (3GPP TS 29.281version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 282 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile IPv6 vendor specific option format andusage within 3GPP (3GPP TS 29.282 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 129 292 V8.3.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem (IMS) and MSC Server forIMS Centralized Services (ICS) (3GPP TS 29.292version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 303 V8.3.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Domain Name System Procedures; Stage 3 (3GPPTS 29.303 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 305 V8.3.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; InterWorking Function (IWF) between MAP basedand Diameter based interfaces (3GPP TS 29.305version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 328 V5.16.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;Signalling flows and message contents (3GPPTS 29.328 version 5.16.0 Release 5)ETSI TS 129 328 V6.15.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;Signalling flows and message contents (3GPPTS 29.328 version 6.15.0 Release 6)ETSI TS 129 328 V7.11.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;Signalling flows and message contents (3GPPTS 29.328 version 7.11.0 Release 7)ETSI TS 129 328 V8.6.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;Signalling flows and message contents (3GPPTS 29.328 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 129 364 V8.3.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Application Server(AS) service data descriptions for AS interoperability(3GPP TS 29.364 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 658 V8.3.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; SIP Transfer of IP Multimedia Service TariffInformation; Protocol specification (3GPP TS 29.658version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 131 102 V8.7.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the Universal Subscriber IdentityModule (USIM) application (3GPP TS 31.102version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 131 111 V4.17.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111version 4.17.0 Release 4)ETSI TS 131 111 V5.12.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111version 5.12.0 Release 5)ETSI TS 131 111 V6.13.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111version 6.13.0 Release 6)ETSI TS 131 111 V7.12.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111version 7.12.0 Release 7)ETSI TS 131 111 V8.7.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 131 121 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Universal SubscriberIdentity Module (USIM) application test specification(3GPP TS 31.121 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 131 124 V8.3.1 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile Equipment (ME) conformance testspecification; Universal Subscriber Interface ModuleApplication Toolkit (USAT) conformance testspecification (3GPP TS 31.124 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 131 130 V6.7.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API);(U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130 version 6.7.0Release 6)ETSI TS 131 130 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API);(U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 132 172 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; SubscriptionManagement (SuM) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP): InformationService (IS) (3GPP TS 32.172 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 250 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);31


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Circuit Switched (CS) domain charging(3GPP TS 32.250 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 251 V8.7.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Packet Switched (PS) domain charging(3GPP TS 32.251 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 132 260 V8.8.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging(3GPP TS 32.260 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 132 273 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Multimedia Broadcast and MulticastService (MBMS) charging (3GPP TS 32.273version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 274 V8.7.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Short Message Service (SMS) charging(3GPP TS 32.274 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 132 275 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; MultiMedia Telephony (MMTel) charging(3GPP TS 32.275 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 280 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Advice of Charge (AoC) service (3GPPTS 32.280 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 295 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Charging Data Record (CDR) transfer(3GPP TS 32.295 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 298 V8.6.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Charging Data Record (CDR) parameterdescription (3GPP TS 32.298 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 132 299 V8.8.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Diameter charging applications (3GPPTS 32.299 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 132 363 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP)Integration Reference Point (IRP); Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.363 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 404 V8.4.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurements -Definitions and template (3GPP TS 32.404 version 8.4.0Release 8)ETSI TS 132 409 V8.3.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurements IPMultimedia Subsystem (IMS) (3GPP TS 32.409version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 132 422 V8.6.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Subscriber andequipment trace; Trace control and configurationmanagement (3GPP TS 32.422 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 132 423 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Subscriber andequipment trace; Trace data definition andmanagement (3GPP TS 32.423 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 425 V8.2.0 (2009-10)Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurementsEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) (3GPP TS 32.425 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 443 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; TraceManagement Integration Reference Point (IRP):Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.443 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 132 445 V8.1.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; TraceManagement Integration Reference Point (IRP):eXtensible Markup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.445 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 450 V8.2.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; KeyPerformance Indicators (KPI) for Evolved UniversalTerrestrial Radio Access Network (E-UTRAN): Definitions(3GPP TS 32.450 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 581 V8.1.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunications management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); Concepts and requirements forType 1 interface HNB to HNB Management System(HMS) (3GPP TS 32.581 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 583 V8.1.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunications management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); Procedure flows for Type 1interface HNB to HNB Management System (HMS)(3GPP TS 32.583 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 584 V8.1.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Telecommunications management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); XML definitions for Type 1interface HNB to HNB Management System (HMS)(3GPP TS 32.584 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 601 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Basic CM Integration ReferencePoint (IRP)ETSI TS 132 662 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Kernel CM Information Service (IS)(3GPP TS 32.662 version 8.2.0 Release 8)32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 11ETSI TS 132 752 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Evolved PacketCore (EPC) Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP): Information Service (IS) (3GPPTS 32.752 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 753 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Evolved PacketCore (EPC) Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP): Common Object RequestBroker Architecture (CORBA) Solution Set (SS) (3GPPTS 32.753 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 755 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Evolved PacketCore (EPC) Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP): Bulk CM eXtensible MarkupLanguage (XML) file format definition (3GPP TS 32.755version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 761 V8.1.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)Network Resource Model (NRM) Integration ReferencePoint (IRP); Requirements (3GPP TS 32.761version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 762 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)Network Resource Model (NRM) Integration ReferencePoint (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.762version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 763 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)Network Resource Model (NRM) Integration ReferencePoint (IRP): Common Object Request BrokerArchitecture (CORBA) Solution Set (SS) (3GPPTS 32.763 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 765 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)Network Resource Model (NRM) Integration ReferencePoint (IRP): Bulk CM eXtensible Markup Language(XML) file format definition (3GPP TS 32.765 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 133 102 V8.4.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Security architecture (3GPP TS 33.102version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 133 107 V8.9.1 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Lawful interception architecture andfunctions (3GPP TS 33.107 version 8.9.1 Release 8)ETSI TS 133 108 V8.8.0 (2009-10)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Handover interface for LawfulInterception (LI) (3GPP TS 33.108 version 8.8.0Release 8)ETSI TS 136 101 V8.7.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio transmission and reception(3GPP TS 36.101 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 101 V9.1.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio transmission and reception(3GPP TS 36.101 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 104 V8.7.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) radio transmission and reception(3GPP TS 36.104 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 106 V8.3.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);FDD repeater radio transmission and reception (3GPPTS 36.106 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 136 133 V8.7.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Requirements for support of radio resourcemanagement (3GPP TS 36.133 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 133 V9.1.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Requirements for support of radio resourcemanagement (3GPP TS 36.133 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 141 V8.4.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 136 143 V8.2.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);FDD repeater conformance testing (3GPP TS36.143 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 136 211 V8.8.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 136 213 V8.8.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical layer procedures (3GPP TS 36.213version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 136 214 V8.7.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical layer - Measurements (3GPP TS 36.214version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 300 V8.10.0 (2009-09)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPPTS 36.300 version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 136 300 V9.1.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPPTS 36.300 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 136 304 V8.7.0 (2009-09)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) procedures in idle mode (3GPPTS 36.304 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 304 V9.0.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) procedures in idle mode (3GPPTS 36.304 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 305 V9.0.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Stage 2 functional specification of UserEquipment (UE) positioning in E-UTRAN (3GPPTS 36.305 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 306 V8.5.0 (2009-09)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio access capabilities (3GPPTS 36.306 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 136 321 V8.7.0 (2009-09)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 36.321 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 321 V9.0.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);33


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISMedium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 36.321 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 322 V8.7.0 (2009-09)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPPTS 36.322 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 331 V8.7.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 36.331 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 331 V9.0.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 36.331 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 401 V8.7.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Architecture description (3GPP TS 36.401version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 413 V8.7.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ;S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 413 V9.0.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ;S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 423 V8.7.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP) (3GPPTS 36.423 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 423 V9.0.0 (2009-10)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP) (3GPPTS 36.423 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 143 064 V8.3.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Overalldescription of the GPRS radio interface; Stage 2 (3GPPTS 43.064 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 144 018 V7.18.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile radio interface layer 3 specification; RadioResource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018version 7.18.0 Release 7)ETSI TS 144 018 V8.8.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile radio interface layer 3 specification; RadioResource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 144 031 V8.4.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - ServingMobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCSProtocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 8.4.0Release 8)ETSI TS 144 060 V7.18.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 7.18.0 Release 7)ETSI TS 144 060 V8.6.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 144 318 V6.13.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interfacelayer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 6.13.0Release 6)ETSI TS 144 318 V7.8.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interfacelayer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 7.8.0Release 7)ETSI TS 144 318 V8.6.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interfacelayer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 8.6.0Release 8)ETSI TS 148 018 V8.4.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Base StationSystem (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 148 103 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System - Media GateWay (BSS-MGW)interface; User plane transport mechanism (3GPPTS 48.103 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 151 010-2 V8.3.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2:Protocol Implementation Conformance Statement(PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 151 010-5 V8.3.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5:Inter-Radio-Access-Technology (RAT) (GERAN /UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS) (3GPPTS 51.010-5 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 151 021 V7.7.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 7.7.0Release 7)ETSI TS 151 021 V8.4.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 8.4.0Release 8)ETSI TS 151 026 V7.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Part 4: Repeaters (3GPP TS 51.026 version 7.2.0Release 7)ETSI TS 151 026 V8.2.0 (2009-10)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Part 4: Repeaters (3GPP TS 51.026 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 182 028 V3.3.1 (2009-10)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN); NGNintegrated IPTV subsystem ArchitectureETSI TS 186 001-3 V2.1.1 (2009-10)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);Network Integration Testing; Part 3: Test Suite Structureand Test Purposes (TSS&TP) for SIP-SIP)Parengë Lyda Maþeikienë34


Lietuvos standartizacijos departamentasDirektorius .............................................................................................................................................................. 270 9360Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140Vyriausioji specialistë teisëkûrai ............................................................................................................................... 279 1143Vyriausioji specialistë mokymui ir archyvui ............................................................................................................ 270 9360Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131Faksas 212 62521-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos ....................................................................................... 270 9365Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, popierius ............................................................................................... 279 1134Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, paðarai ...................................... 279 1134Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, vaisiø ir darþoviø produktai, dangos .............................................. 270 93652-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399Akiø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 83973-iasis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga ..... 270 9349Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 93494-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 279 1150Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 279 1150Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 279 1141PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371 279 1153Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1138INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364BIBLIOTEKA .......................................................................................................................................................... 279 1142203 kab.206 kab.309 kab.207 kab.205 kab.401 kab.204 kab.310 kab.312 kab.311 kab.318 kab.318 kab.311 kab.302 kab.303 kab.304 kab.304 kab.303 kab.303 kab.304 kab.218 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.319 kab.317 kab.319 kab.313 kab.212 kab.209 kab.217 kab.202 kab.213 kab.214 kab.213 kab.213 kab.315 kab.LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUSVedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348 307 kab.Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343 306 kab.Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139 305 kab.FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUSVedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346 201 kab.Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356Faksas 270 9356


2009 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASDepartamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartusu suinteresuotomis Lietuvos RespublikosVyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis irorganizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikàstandartizacijos srityje.Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijosdarbus ir metodiðkai jiems vadovauja.Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvosstandartø projektams rengti.Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijosSutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausøtarnybos funkcijas.Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijosnacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijosstandartizacijos forume nuo 1999 m.Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europosorganizacijose:Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narysnuo 2008 m.;Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –asocijuotasis narys nuo 1996 m.;Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo2003 m.Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.36

More magazines by this user
Similar magazines