Farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas ...

kce.fgov.be

Farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas ...

ii HTA Obesity KCE reports vol. 36A

EXECUTIVE SUMMARY

Uit gezondheidsenquête van 2004 blijkt dat bijna 13 % van de Belgische volwassenen

klinisch obees (Body Mass Index - BMI - >=30) en 0,9 % zwaar obees is (BMI >=40). De

prevalentie van obesitas is omgekeerd evenredig aan de socio-economische status

(gedefinieerd in deze enquête als het niveau van opleiding). Bovendien is obesitas een

risicofactor voor verschillende gezondheidsproblemen, zoals diabetes en

cardiovasculaire ziekten.

De oplossing voor dit probleem op maatschappelijk niveau kan gevonden worden in een

multisectoriële benadering die erop gericht is de voeding te verbeteren en fysieke

activiteit aan te moedigen. Dergelijke oplossingen vallen ver buiten het medische

paradigma. Een medische behandeling is echter ook een mogelijk antwoord. Hoewel

een verandering van levensstijl de belangrijkste behandeling van obesitas is en blijft,

worden farmacologische en chirurgische behandelingen steeds meer toegepast. Zij

vormen dan ook het voorwerp van deze studie. Er werd gebruik gemaakt van de

gestandaardiseerde methodologie voor health technology assessments om de klinische

effectiviteit en de kosteneffectiviteit te beoordelen om zodoende conclusies en

aanbevelingen te kunnen formuleren naar de Belgische beleidsmakers toe. Onderhavig

rapport bevat ook een analyse van de residentiële zorg op lange termijn voor zwaar

obese kinderen in België.

Farmacologische behandeling van obesitas

Enkel de geneesmiddelen verstrekt op voorschrift in België in 2005 (orlistat en

sibutramine) en rimonabant dat weldra beschikbaar zal zijn werden in deze studie

behandeld. De behandeling met elk van deze geneesmiddelen werd gekoppeld aan een

dieet vergeleken met een placebobehandeling bij klinisch obese patiënten in grote

placebo-gecontroleerde randomised controlled trials met een looptijd van tenminste 1

jaar. Praktisch al deze studies werden gesponsord door de farmaceutische industrie en

hadden een hoge uitvalratio (40 à 50 %). Een behouden gewichtsverlies van 10% van het

initiële gewicht is een bescheiden, maar klinisch significante doelstelling voor elke

vermageringsbehandeling. Uitgaande van deze doelstelling werd voor elk

vermageringsgeneesmiddel het aantal te behandelen patiënten berekend, opdat één van

hen het vooropgestelde resultaat zou bereiken en/of behouden gedurende 2 jaar (één

jaar voor sibutramine), rekening houdende met de voordelen van een

placebobehandeling op zich (number needed to treat : NNT). Statistische precisie van

deze effectschatting wordt vermeld wanneer deze voorhanden was (95 %

betrouwbaarheidsinterval= 95 BI). Enkel orlistat is bij kinderen getest in een randomised

controlled trial gedurende één jaar.

Sibutramine (Reductil®): artsen dienen 3 tot 8 obese patiënten te behandelen, opdat

één van hen een gewichtsverlies van 10% zou bereiken en/of behouden na één jaar,

bovenop de voordelen van placebobehandeling (NNT: 3-8). NNT is 10 op 18 maanden,

maar de producent beveelt een behandeltijd van één jaar aan omwille van

veiligheidsredenen (verhoging van de bloeddruk en de hartslag).

Orlistat (Xenical®): artsen dienen 9 obese patiënten te behandelen, opdat één van hen

een gewichtsverlies van 10% zou bereiken en/of behouden na 2 jaar, bovenop de

voordelen van placebobehandeling (NNT: 9; 95% BI 6-17). De behandeling met orlistat

gedurende vier jaar brengt geen ernstige risicoÊs met zich mee. Bij kinderen is het

gemiddelde verschil tussen de placebogroep en de groep behandeld met orlistat 1 BMI

punt; de klinische significantie van een dergelijk verschil is twijfelachtig.

Rimonabant (Acomplia®): artsen dienen 11 obese patiënten te behandelen, opdat één

van hen een gewichtsverlies van 10% zou bereiken en/of behouden na 2 jaar, bovenop

de voordelen van placebobehandeling (NNT: 11; 95% BI 7-25). Ernstige bijwerkingen

zijn frequenter in de behandelde groep (verschil in samengevoegd risico: 1%, 95 % BI 0-3

%), maar dit verschil is niet statistisch significant. Het betreft hier een nieuw

geneesmiddel zodat het aantal studies en de duur ervan nog beperkt is. Zodoende

kunnen geen definitieve conclusies worden getrokken betreffende de veiligheid van het

geneesmiddel.

More magazines by this user
Similar magazines