Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

wsew.edu.pl

Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

są stosunkowo drogie. Czy jednak rzeczywiście producent Ochrona jest realizowana poprzez tworzenie programówuzyskuje przy ich sprzedaży wyższą cenę? Czy może cena ochrony zasobów genetycznych poszczególnych ras. Prowhandlu detalicznym składa się głównie z marży sprze- gramy te zostały ujęte przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozdawcyi pośredników? Gdybyśmy przeanalizowali dokład- woju Wsi, podobnie jak rolnictwo ekologiczne, w ramynie sytuację na krajowym rynku, zapewne znaleźlibyśmy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –różne przypadki. Wobec tego co można zrobić, aby ewen- 2013, (oś druga: Poprawa środowiska naturalnego i obszatualna,zbyt niska cena skupu produktów ekologicznych rów wiejskich → Program rolnośrodowiskowy → Pakiet 7nie wpływała istotnie na opłacalność. Rozwiązaniem, któ- ochrona zasobów genetycznych rodzimych ras zwierząt).re niektórzy już dostrzegli (korzystając z doświadczeń in- Łącznie na realizację wszystkich pakietów Programu rolnychkrajów), jest użytkowanie w gospodarstwach ekolo- nośrodowiskowego w latach 2007 – 2013 przewidzianogicznych zwierząt ras rodzimych.2,3 mld euro [2]. Rolnicy, którzy w swoich gospodarstwachużytkują zagrożone wyginięciem rodzime rasyW swoim artykule chciałabym krótko przedstawić możzwierząt,realizując jednocześnie programy ich ochrony,liwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie rodzimych raszwierząt w rolnictwie ekologicznym, zwracając szczególutratęwyższych dochodów, które osiągnęliby korzystającotrzymują dopłaty. Z założenia mają one zrekompensowaćną uwagę na wszelkie korzyści, jakie z tego wynikają.z intensywnych sposobów użytkowania wysokowydajnychzwierząt. Dzięki tym działaniom udało się w ostat-Sytuacja rodzimych ras zwierząt w Polscenich latach zwiększyć do bezpiecznego poziomu liczebnośćW ciągu ostatnich sześciu lat na świecie wyginęły 62 rasywielu zagrożonych populacji lokalnych ras. Jak wyni-zwierząt, czyli prawie jedna rasa miesięcznie. Co gorsza, ka z tabeli 1, w ostatnich latach zaobserwowano równieżogromna liczba ras zwierząt jest sklasyfikowana jako znaczny wzrost liczby stad hodowlanych.1zagrożone . Przy czym, regionami wskazywanymi jako teo największym udziale ras „zagrożonych” są Europa i KaunyTab. 1. Liczba stad i zwierząt objętych programami ochro-kaz (28% ras ssaków i 49% ras ptaków) oraz Amerykazasobów genetycznychPółnocna (20% ras ssaków i 79% ras ptaków). W tychRok 2007Rok 2010Rasadwóch regionach występuje wysoko wyspecjalizowanyLiczba stad Liczba samic Liczba stad Liczba samicsektor produkcji zwierzęcej, w którym produkcję zdomi- Bydło polskienowała bardzo niewielka liczba ras [4]. Przyczyn tej sytuacjiczerwone139 1257 271 2091jest wiele. Ze względu na stale wzrastającą liczbę Bydło17 11138 265białogrzbieteludności na świecie wzrasta zapotrzebowanie na żywność.Świnie rasyProdukcja zwierzęca musi być nastawiona na wysoką wydajność.Współczesne rasy bydła produkują rekordowe15 263 25* 531*złotnickiej białejŚwinie rasyilości mleka, a trzoda chlewna przyrasta w bardzo szybkim28 372 49* 1017*złotnickiej pstrejtempie, wykazując znaczną mięsność. Rasy rodzime niewykazują takiej wysokiej wydajności. Stąd, aby zapewnić Źródło: dane wg Instytutu Zootechniki, * dane własne wygenerowane zSystemu OSHZ Trzoda Chlewnaprzyszłym pokoleniom takie same możliwości jakie mamysami (zrównoważony rozwój), konieczna jest ochrona ro-2dzimych ras zwierząt. Wymarcie pojedynczej rasy jest Rasy rodzime a rolnictwo ekologicznerównoznaczne z utratą części zmienności genetycznej gatunku,zagraża bioróżnorodności.Rodzime rasy zwierząt, właściwie bez względu na to o ja-kim gatunku mówimy, mają kilka wspólnych cech. SąW Polsce objętych jest taką ochroną łącznie 87 rodzimychwręcz idealnie przystosowane do miejscowych, czępopulacji,w tym: 39 należących do ssaków, 34 do ptaków,sto bardzo trudnych warunków środowiskowych [6].10 do ryb i 4 do pszczół. Ochrona, z jaką mamy do czynieniaW niektórych regionach, tak naprawdę, jedynie rasa rowPolsce w odniesieniu do rodzimych ras zwierząt, jestdzima może w pełni wykorzystać naturalnie zasoby paszoochronąin situ. To ciągłe użytkowanie zwierząt w systemiewe, szczególnie jeśli chodzi o przeżuwacze. Ubogie, podprodukcji,w którym zwierzęta te ewoluowały lub w któgórskiei górskie, trudno dostępne pastwiska są świetnierym obecnie normalnie występują i są utrzymywane [5, 6].wykorzystywane przez rodzime polskie bydło czerwone.1 Rasę uznaje się za zagrożoną, jeśli całkowita liczba samic hodowlanych jest Jest ono niewybredne w stosunku do pasz. Cechuje sięmniejsza lub równa 1000 lub całkowita liczba samców hodowlanych jest mniej- dużą odpornością i bardzo dobrą zdrowotnością, ale teższa lub równa 20, lub gdy całkowita wielkość populacji jest mniejsza niż 1000wyróżnia się silnymi kończynami i twardymi, mocnymii mniejsza lub równa 1200 i maleje, a udział samic krytych samcami tej samej raracicami.Innym przykładem może być bydło białogrzbiesywynosi mniej niż 80%.2 Rasy rodzime to takie, które wytworzono na bazie pogłowia miejscowego, te. Populacja tych zwierząt występuje w rejonie nadbużańdoskonaleprzystosowanego do lokalnych warunków środowiskowych. W więkskimi na Podlasiu. W rejonie tym przeważają drobne gosszościprzypadków podstawowymi narzędziami hodowli tych ras były selekcjapodarstwa, co związane jest z tym, że naturalne warunkii dobór par do kojarzeń.112JEcolHealth, vol. 15, nr 3, maj-czerwiec 2011

More magazines by this user
Similar magazines