Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

wsew.edu.pl

Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

co sprzyja osiągnięciu optymalnej smakowitości, kruchościi soczystości mięsa [14]. Analizy barwy mięsa świń rasy [1] M R i RW, 2 0 1 0 . h t t p : / / w w w. m i n r o l . g o v. p l / p o l / J a k o s c -L I T E R A T U R Azłotnickiej pstrej wykazały, iż pod względem wszystkich zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce/[19.01.2011].składowych jest ona korzystna. Aktualnie produkcję wy-[2] ARiMR, 2010http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prowrobówz mięsa tej rasy prowadzi ekologiczna masarnia 2007-2013-gram/program-rolnosrodowiskowy-2007-2013.htmlz woj. kujawsko-pomorskiego. Produkuje między innymi [19.01.2011].[3] Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawiebiałą kiełbasę w słoiku. Produkt ten znalazł się z kolei na produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U.L.Krajowej Liście Produktów Regionalnych i Tradycyjnych. 189 z 20.07.2007 r., s.1).[4] FAO, The State of the World’s Animal Genetic Resources for Food andWarto wspomnieć, iż taką krajową ochroną objęte są rów- Agriculture. Eds. B. Rischowsky and D. Pilling, FAO, Rome 2007.nież inne produkty uzyskiwane od ras rodzimych (np. mięmethodsfor animal genetic resources: the emerging role of ex situ in vitro[5] Hiemstra, S.J., Woelders, H.: Balancing conservation objectives andso ze świni złotnickiej białej), z których część jest jedno- conservation. Annals of Animal Science, Supplement 2007, no.7: 125 –cześnie produktami ekologicznymi. Wpisanie na Krajową 136.[6] Krupiński J., Szyndler-Nędza M., Jaszczyńska M. i wsp. Słowo wstępne.Listę Produktów Regionalnych i Tradycyjnych nie tylkoKrupiński J. (red.): Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarsgwarantujeprawną ochronę produktu. Przede wszystkim kich objętych programem ochrony w Polsce. Instytut Zootechniki, Kraków2006.gwarantuje konsumentowi, że dany produkt został uzys-[7] IJHAR-S, 2010. http://www.ijhar-s.gov.pl/produkty-regionalne-ikanyod konkretnych zwierząt, utrzymywanych i użytko- tradycyjne.html [19.01.2011].wanych w określony sposób. Idąc dalej, że produkt został [8] GUS. 2009. Rocznik statystyczny rolnictwa. ISSN: 1895-121X: 314.[9] Borzuta K.: Ocena jakości tuszy wieprzowej. Prace i Materiały Zootechprzetworzonyw tradycyjny, bezpieczny i zdrowy, a częstoniczne, Zeszyt specjalny 2004; 15: 77-84.ekologiczny sposób. Obecnie konsumenci poszukują ta- [10] Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E.: Nowe trendy w badaniach jakościkich produktów o gwarantowanym pochodzeniu i są skłonwieprzowiny.Prace i Materiały Zootechniczne, Zeszyt specjalny, 2004;15: 85-92.ni zapłacić za taki produkt wyższą cenę. Sprzyja to zwięk- [11] Grześkowiak E., Borzuta K., Strzelecki J., Buczyński J.T., Lisiak D., JaniszewskiP.: Jakość tusz oraz przydatność technologiczna mięsa świń rasszeniu zyskowności produkcji opartej na rasie rodzimejzłotnickich. Roczniki Naukowe Zootechniki 2007, T. 34, z. 3: 239-250.przez zwiększenie jego wartości rynkowej [15]. Wracamy[12] Janicki M.A., Kortz J.: Wodnistość mięsa u mieszańców świń pietrainwięc do pytania zawartego na wstępie. i złotnickiej pstrej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1973;139: 185-192.Podsumowanie[13] Rak B., Kapelański W., Bocian M., Salomea G.: Porównanie wartości tucz-Jako konsumenci wiemy i akceptujemy fakt, że produkty 252-256.ekologiczne są stosunkowo drogie. Czy jednak rzeczywi-ście producent uzyskuje przy ich sprzedaży wyższą cenę?2005; 6: 38-40.Czy może cena w handlu detalicznym składa się główniez marży sprzedawcy i pośredników? Podsumowując powyższerozważania należy stwierdzić, że bez względu na tojak brzmi odpowiedź na powyższe pytania rola, jaką mogąpełnić i niejednokrotnie pełnią rodzime rasy zwierzątw produkcji ekologicznej jest bardzo ważna. Poprzez wykorzystanieich zalet, tj. doskonałego przystosowania do Zaprosili nas...miejscowych, często bardzo trudnych warunków środowiskowych,możliwości ich utrzymania przy ubogich za-* * *Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa oraz Philips Polska na piknik naukowy w Jaro-cinie, który odbył się 14. maja b.r. Pod hasłem „Energia,Energetyka, Oświetlenie przyjazne środowisku”.sobach paszowych w oparciu o trwałe użytki zielone, costwarza możliwości zagospodarowania i chronienia obszarówo dużych walorach krajobrazowych oraz możliwościpozyskiwania od nich produktów o unikalnej jakości, mającychwielowiekową tradycję wytwarzania, znacznie obniżamykoszty produkcji ekologicznej. Szczególnie w odniesieniudo nakładów na budynki, pasze i profilaktykęweterynaryjną. Rolnicy otrzymują dopłaty do hodowlizwierząt rodzimych, co niweluje straty z powodu niższejwydajności. Co ważne, użytkowanie rodzimych ras sprzyjateż zachowaniu bioróżnorodności ze względu na to, żestanowią „żywy bank” genów [6]. Ma to znaczenie utylitarne,gdyż lokalne rasy należy uznawać za element dorobkuintelektualnego narodu. Utrzymanie tych ras sprzyjadbałości o środowisko naturalne, co jest ogromnie ważnechoćby w kontekście zrównoważonego rozwoju.114 JEcolHealth, vol. 15, nr 3, maj-czerwiec 2011nej i rzeźnej świń rasy pietrain oraz złotnickiej pstrej ocenianych w latach1969 i 1997. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 1999; nr 352:[14] Florkowski T., Pisula A., Kurela W., Buczyński J.T.: Ocena przydatnościprzetwórczej mięsa świń rodzimej rasy złotnickiej pstrej. Mięso i Wędliny,[ 15] Gandini G.: The opportunites to enhance effectiveness of in – situconservation of animal genetic rescources. Annals of Animal Science,Suplement 2007, no.7: 119-123.Instytut Techniki Budowlanej na seminarium szkoleniowe„Wyroby budowlane – nowe regulacje”, które odbyło sięw dniach 12-13. maja b.r. w Warszawie.* * *Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA nafinał akcji edukacyjno-ekologicznej „W Trosce o NaturęZbieraj Zużyte Baterie”, który odbył się 17. czerwcaw Tarnowie na terenie stadionu żużlowego Unii Tarnów.W ramach akcji trwającej od września 2010 r. Zebranoponad 500 kg zużytych baterii.

More magazines by this user
Similar magazines