Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

wsew.edu.pl

Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Tab. 2. Skład krajowych krzemianów soduRodzaj szkławodnego137149140145150Zawartość [% wag]Na 2 OSiO28,928,310,328,911,833,112,428,814,728,6Moduł krzemianowyM k13,32,92,92,42,0Gęstość (20˚C)3 [g/cm ]1,381,421,511,471,52Substancje nierozpuszczalnew H O [% wag]20,020,020,020,020,02WzórNa O · 3,3 SiO2 2Na O · 2,9 SiO2 2Na O · 2,9 SiO2 2Na O · 2,4 SiO2 2Na O · 2,0 SiO2 2Jako rozpuszczalne sole ołowiu (II) zastosowano: Tab. 4. Wyniki oznaczeń napięcia powierzchniowego i gę-2+Pb(NO 3) 2 i Pb(CH3COO) 2 · 3H2O. Stężenie jonów Pb s t o ści ukł a dów „szkło wodne sodowe – Pb(CH3COO) 2”3w badanych układach wynosiło 8 mmol/dm . Charakterprzebiegu krzywych zmętnienia jest podobny. We wszystkichprzypadkach uzyskano wysokie wartości zmętnień,które rosną w czasie. Świadczy to o wyraźnym reagowaniu2+jonów Pb z krzemianami. Stwierdza się, że istnieje zależnośćwielkości zmętnienia od wartości modułu krzemianowegoM . Można wnioskować, że krzemiany wysokokmodułowe dające wysokie wartości zmętnień (powyżej1000 NTU) można wykorzystać w oczyszczaniu np. Wnioski2+ścieków z toksycznych jonów Pb . Ponadto uzyskaneRodzaj szkławodnego137 (M =3,3) k149 (M =2,9) k140 (M =2,9) k145 (M =2,4) k150 (M =2,0) kNapięcie powierzchniowe[mN/m]32,86532,81932,23531,69128,073Gęstość3 [g/cm ]1,0001,0040,9990,9991,000Rodzaj szkławodnego137 (M =3,3) k149 (M =2,9) k140 (M =2,9) k145 (M =2,4) k150 (M =2,0) kNapięcie powierzchniowe[mN/m]43,14242,42641,44639,30932,195Gęstość3 [g/cm ]1,001,000,991,001,00rezultaty potwierdzają wyższą przydatność krzemianów 1. Dodatek soli ołowiu (II) do szkieł wodnych powodujewysokomodułowych stosowanych w innych dziedzinach tworzenie się koloidalnych krzemianów ołowiu. Wy-2+gospodarki.stępuje zasadnicza różnica w reagowaniu jonów Pbz krzemianami nisko- i wysokomodułowymi. Krze-W przypadku układów „szkło wodne sodowe – miany wysokomodułowe dają wyższe wartości zmęt-Pb(CH3COO) 2” również dla krzemianów niskomoduło- nień, co upoważnia do ich wykorzystania w oczyszwych150 (M k = 2,0) i 145 (M k = 2,4) uzyskano wysokie2+czaniu mediów z jonów Pb .wartości zmętnień (powyżej 1000 NTU). Potwierdza to 2. Charakter przebiegu krzywych zmętnienia jest ściślewcześniejsze przypuszczenia [7], że przy tworzeniu się związany z rodzajem zastosowanej soli oraz rodzajemkrzemianów metali wpływ anionu jest również istotny. szkła wodnego charakterystycznego przez M k, a zatemi skład molekularny jego roztworów. Wartości zmętnieńMożna mówić o regularności zmian napięcia powierzchwbadanych układach rosną w czasie.niowego w funkcji modułu krzemianowego. Jego wartości3. Istnieje zależność między modułem krzemianowymmaleją w miarę obniżania wartości M k (tab. 3 i 4).Tab. 3. Wyniki oznaczeń napięcia powierzchniowego i gę- rosną ze wzrostem M . kstości układów „szkło wodne sodowe – Pb(NO ) ” 3 2a napięciem powierzchniowym układów „szkło wodne2+sodowe – Pb ”. Wartości napięcia powierzchniowegoL I T E R A T U R A[1] Koźlak W.: Studia nad niektórymi właściwościami i strukturą wodnychroztworów krzemianów technicznych, rozprawa doktorska. PolitechnikaWarszawska 1980.[2] Vail J.G.: Solube Silicates, Reinhold, New York 1952.[3] Iler R.K.: The Chemistry of Silica. Ed. J. Wiley, New York 1979.[4] Koźlak W.: Szkła wodne sodowe. Część III. Aktualna wiedza o szkle wodnym,Wiad. Chem. 2006; 60(9-10): 655-670.[5] Koźlak W., Pysiak J.: Krzemiany sodowe w procesach uzdatniania wody,Gaz, Woda i Tech. Sanit. 1990; 64(10): 190-192.[6] Koźlak W.: Badania turbidymetryczne układów: szkło wodne sodowe –wybrane sole pierwiastków II grupy; Chemik 2008; 1: 29-33.[7] Koźlak W.: An attempt to evaluate the interactions between sodiumsilicates of different moduli and selected salts of II group elements, Pol. J.Appl. Chem. 2007; 51(1-2): 11-28.[8] Katalog środków antykorozyjnych w układach wodnych. Silenale, BiuroWydawnicze „Chemia”, Warszawa 1973.[9] Jodko H.: Podstawowe wiadomości o właściwościach wielomodułowychkrzemianów sodowych jako inhibitorów korozji stali w obiegach wodnychchłodniczych. IChP, Warszawa 1973.[10] Koźlak W.: Badania porównawcze dotyczące tworzenia się koloidalnychkrzemianów manganu i żelaza w aspekcie antykorozyjnego działaniaszkieł wodnych sodowych. Ochrona przed korozją 2007; (2): 45-49.120JEcolHealth, vol. 15, nr 3, maj-czerwiec 2011

More magazines by this user
Similar magazines