Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

wsew.edu.pl

Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

takiemu położeniu migdałek ma ciągły kontakt z substancjamizawartymi we wdychanym powietrzu [14-17].W błonie śluzowej przedniej granicy gardła, już w połowieżycia płodowego zapoczątkowany jest rozwój narządówchłonnych zwanych migdałkami. Jednocześnie z powsta-waniem migdałka podniebiennego na tylnej ścianie gardłazawiązuje się w okolicach 3 tyg. życia płodowego migdałekgardłowy. Migdałek gardłowy zazwyczaj ma kształtczworoboku z zaokrąglonymi kątami. Jego wielkośćw przekroju to około 20-25 mm, jednak jest on zmiennypod względem kształtu i wielkości. U noworodków migdałekgardłowy osiąga znaczne rozmiary, po urodzeniu nadalulega rozwojowi, jednak tempo wzrostu maleje wrazz wiekiem, największy rozwój osiąga miedzy 3–7 rokiemżycia i stopniowo zaczyna zanikać po osiągnięciu dojrza-łości płciowej. Jego resztki są niekiedy zachowane u do-rosłego człowieka [15,17].Pod względem budowy migdałek gardłowy różni się odmigdałków podniebiennych i migdałka językowego tym,że pokrywająca go błona śluzowa powiększa swą po-wierzchnię wytwarzając fałdy w kształcie małych listewekpoprzedzielanych małymi bruzdami, nie wytwarzając głębokichwpukleń w postaci zatok migdałkowych. Sprawiato, że powierzchnia immunologicznie czynna jest znaczniewiększa niż wynika to z jej faktycznych rozmiarów. Migdałekgardłowy pokryty jest nabłonkiem wielorzędowymmigawkowym, tak samo jak nosowa część gardła. Pod nabłonkiemmigawkowym znajduje się cienka warstwa tkankilimfatycznej, która ma postać owalnych grudek chłonnychi strefa międzygrudkowa. W grudkach chłonnychznajduje się strefa zawierająca ośrodki rozmnażania orazstrefa mieszcząca limfocyty B, zwana płaszczową. W międzygrudkowejprzestrzeni znajdują się skupione w okolicypozawłosowatych naczyń żylnych limfocyty T. Częśćgrzbietowa nabłonka jest obficie nacieczona limfocytamiw porównaniu do innych części nabłonka. Odpowiednieoddzielenie od podłoża zapewnia migdałkowi cienkatorebka, którą tworzą liczne włókna sprężyste [15,16,19,20].Na powierzchni migdałka gardłowego miejscami znajdująsię wysepki nabłonka wielowarstwowego płaskiego, natomiasttkanka składa się z licznych jednostek nabłonkowochłonnych. W ubiegłych latach kryptolimfon został okre-ślony jako jednostka czynnościowa migdałka. Składa się onz antygenów zawartych w kryptach, drugorzędowej grudkilimfatycznej, międzygrudkowej tkanki limfoidalnej.Migdałki stanowią integralną część układu chłonnego. Odgrywająone ważną funkcję w zwalczaniu drobnoustrojów,które wnikają do organizmu górnymi drogami oddechowymi.Ich główna rola polega na rozpoznaniu otaczającychantygenów, uruchomieniu miejscowej i ogólnej liniiobrony oraz neutralizacji i niszczeniu antygenów w wyni-ku rozwoju odpowiedzi komórkowej i humoralnej [21,22].Migdałek gardłowy uważany jako obwodowy narząd lim-fatyczny, kontroluje wnikające wraz z wdychanym powietrzemantygeny, poprzez wytworzenie limfocytówi komórek pamięci immunologicznej. Pobudza swoistelimfocyty B, dzięki czemu możliwe jest rozpoczęciewytwarzania odpowiednich przeciwciał [23].Jednocześnie migdałek gardłowy znajdując się w głów-nym strumieniu wdychanego powietrza, może dziękio bec nej w wa rstwie śluzowej nabłonka kumulować roz-puszczalne związki wybranych metali obecnych w drob-nodyspresyjnym pyle zawieszonym.Coraz częściej obserwuje się także przerost migdałkówpodniebiennych i gardłowych. Ekspozycja na dym tyto-niowy zarówno w życiu płodowym jak i pozamacicznympowoduje zaburzenia układu odpornościowego i większąpodatność na infekcje.W związku z powyższym przedmiotem badań były migdałkigardłowe pochodzące od dzieci zamieszkującychróżne tereny województwa śląskiego. Posiadają one dwieistotne cechy: specyficzne położenie anatomiczne wpływana kontakt z substancjami zawartymi we wdychanym powietrzu,a jednocześnie mniejszy kontakt z przyjmowa-nym pokarmem, co istotnie wpływa na pochodzenie subs-tancji w nim zawartych – ryc. 1.Ryc. 1. Położenie anatomiczne migdałka gardłowego [18]Proces uzyskania materiału do badań jest ułatwiony, ponieważzabieg adenotomii jest wykonywany powszechnie.Powyższe cechy pozwalają sądzić, iż migdałek gardłowymoże być istotnym niezawodnym biomarkerem ekspo-zycji na kadm zawarty w powietrzu.Materiały i metodyMateriałem do badań były migdałki gardłowe dzieci. Zawartośćkadmu oznaczono w 126 próbach, w tym 52 po-chodzących od dziewczynek i 74 od chłopców. Wszystkiedzieci zostały zakwalifikowane z powodów zdrowotnych144 JEcolHealth, vol. 15, nr 3, maj-czerwiec 2011

More magazines by this user
Similar magazines