Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

wsew.edu.pl

Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

ozkładu normalnego), na co wskazują odpowiednie war-tości współczynnika skośności. Do porównań wykorzy-stano zawartości odpowiadające średniej geometrycznejoraz zawartości odpowiadające 10 i 95 percentylowiw miejsce zastosowania średniej arytmetycznej, która nieo d daje bardzo dużego losowego rozrzutu poszczególnychwyników. Zawartość odpowiadająca 10 percntylowi inter-pretuje się jako minimalny poziom fizjologiczny lub mi-nimalne narażenie środowiskowe. Z kolei wartości odpo-wiadające 95 percentylowi interpretuje się jako najwyższe,incydentalne statystycznie występowania zawartości da-nego pierwiastka w tkance. Te dwie wartości są powszech-n ie w y k o rz ystywane do interpretacji wyników badań śro-dowiskowych.Po wprowadzeniu badanego roztworu, precyzyjna ilośćpłynu zostaje przeniesiona do nebulizatora, który rozdzielago na drobinki o rozmiarze w granicach 1-10 μm. Następniebadane drobinki wprowadzane są do płomienia palnika.W emisyjnej spektrometrii plazmowej płomień jest wytwarzanyprzy użyciu argonu, który pod wpływem prąduo wysokim natężeniu zostaje zjonizowany, w wyniku czegopowstaje plazma. Temperatura argonu wykorzystywanegow ICP-AES sięga 7000˚C, co skutecznie wprowadzaoznaczane cząsteczki w stan wzbudzenia. Do płomieniazostaje wprowadzony zatomizowany roztwór badany,który dostarcza energii, niezbędnej do wzbudzenia elektronóww atomach badanej substancji. Emisja fotonówi pomiar długości emitowanych fal za pomocą spektrofotometru,zachodzi wówczas, kiedy elektrony powracająze stanu wzbudzenia do stanu spoczynku.Wyniki i ich omówienieKadm został wykryty z dokładnością 0,01 μg/g. Zasto- Dotychczas w roli biomarkera ekspozycji wykorzystywasowanametoda była walidowana w oparciu o wzorce Cd ne są różne tkanki, ponieważ kumulują one dostające sięfirmy Wzormat we współpracy Instytutu Chemii Nieorga- wraz z krwią substancje egzogenne, które odzwierciedlająnicznej Politechniki Śląskiej. Odzyskiwanie Cd między właściwe narażenie i stanowią o szeroko rozpowszechnio-97%–102%. Wyniki analiz walidacyjnych różniły się od nej biokumulacji [26]. Uzyskane wyniki dotyczą zróżniilościtestowanych od 2,0–4,0%. Walidacja obejmowała cowanej populacji migdałków gardłowych, które wykaobserwowanyw migdałkach zakres stężeń badanych pier- zują się zmiennością statystyczną badanego pierwiastkawiastków. u chłopców i dziewczynek (p ≤ 0,05) [27].Opracowanie statystyczne wyników zostało wykonanePorównując wyniki stężenia kadmu dla obu płci (tab. 2),przy pomocy programów: Microsoft Excel oraz Statisticamożna zauważyć, że średnie geometryczne stężenie kadforWindows ver 7.1.mu w migdałku gardłowym dziewczynek (0,08 μgCd/g),Analiza statystyczna uzyskanych wyników zawartości ba- było nieznacznie wyższe niż jego średnie stężenie u chłopdanychmetali w migdałkach gardłowych polegała na wyz- ców (0,06 μgCd/g) (p ≥ 0,05). Maksymalna zawartośćnaczeniu:kadmu w migdałkach gardłowych chłopców jest rzędu! średniej arytmetycznej, 0,48 μg/g, u dziewczynek 0,40 μg/g (p ≥ 0,05). Natomiast! przedziału ufności (najbardziej prawdopodobny zakres większy jest współczynnik zmienności występowaniazmian),kadmu w migdałkach gardłowych pochodzących od chłop-! średniej geometrycznej, ców 116,19, w porównaniu do dziewczynek, gdzie wynosi! zakresu zmian (min-max), on 98,45. Jest to jeden z przykładów, że płeć odgrywa! zawartości odpowiadającej 10, 50 i 95 percentylowi, znaczącą rolę w kumulacji wybranych pierwiastków.! odchylenia standardowego,! współczynników rozkładu (skośność i kurtoza). Kolejnym zagadnieniem było określenie wpływu wiekudziecka na statystyczne występowanie kadmu w migdał-Do oceny normalności rozkładu stosowano testykach gardłowych (tab. 3). W pierwszej kolejności zwracaW. Shapiro-Wilka i Kołgomorowa-Smirnowa. Ze względuuwagę fakt, iż zawartość kadmu w badanych próbachna brak normalnego rozkładu, do oceny różnic pomiędzyw poszczególnych przedziałach wiekowych była najwiękbadanymigrupami zastosowano test U Manna-Whitney΄asza u dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 4 lat. Wartości(w przypadku dwóch porównywanych grup). W przypadkuodpowiadające 95 percentylowi malały wraz z wiekiem.większej ilości grup zastosowano analizę wariancji i testKolejno dla dzieci najmłodszych wartość ta wynosiła 0,53;ANOVA Kruskala-Wallis΄a. Istotne statystycznie były hidzieci5–6 letnich 0,34; 7–10 letnich 0,19 (p ≤ 0,05).potezy o 95% prawdopodobieństwie, co odpowiada praw-Również w przypadku porównania współczynnika zmiendopodobieństwumniejszemu od 0,05.ności sytuacja przedstawia się tak samo jak w przypadkuWspółwystępowanie wybranych metali w migdałku gar- 95 percentyla.dłowym podlegało analizie za pomocą współczynnikaBadania dotyczące biernego narażenia dzieci na dym ty-Pearsona (rozkład nie spełniający warunku normalności).toniowy, na który miał wpływ udział palących rodzicówZ uwagi na to, że częstość występowania poszczególnych ukazuje tabela 4. O roli biernego palenia świadczy większazawartości kadmu w migdałkach gardłowych spełniała zawartość kadmu u dzieci narażonych na bierne palenierozkład prawostronnie lub lewostronnie rozwinięty (brak tytoniu. Porównując średnie geometryczne zawartości146 JEcolHealth, vol. 15, nr 3, maj-czerwiec 2011

More magazines by this user
Similar magazines