Klastry w województwie warmińsko-mazurskim ... - Portal Innowacji

pi.gov.pl

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim ... - Portal Innowacji

Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa2012Klastryw województwiewarmińsko-mazurskimwojewództwowarmińsko-mazurskie /Warmińsko-MazurskieVoivodeshipClustersin the Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipUNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKIFUNDUSZ SPOŁECZNY


województwowarmińsko-mazurskie /Warmińsko-MazurskieVoivodeshipPrzedsięwzięcie „Polskie klastry i polityka klastrowa”realizowane jest pod honorowym patronatem MinistraGospodarki.Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskieklastry i polityka klastrowa”.Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez UnięEuropejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobówludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianieinnowacji” z Programu Operacyjnego KapitałLudzki, poddziałanie 2.1.3.The activity ‘Polish clusters and cluster policy’ activityis being implemented under the honorary auspices ofthe Minister of Economy.The catalogue was prepared under PARP activity of „Polishclusters and cluster policy”.The activity of PARP is co-financed by the European Unionfrom the European Social Fund under systemic project “Developmentof human resources through the promotion ofknowledge, transfer and dissemination of innovation” fromthe Human Capital Operation Program, Measure 2.1.3.


Informacjeo województwiewarmińsko-mazurskimInformation aboutWarmińsko-MazurskieVoivodeshipKlastry to silne i wysoce konkurencyjne skupiskaprzedsiębiorstw o określonym profilu działalnościwraz z otaczającymi instytucjami (naukowymi, usługowymi,administracyjnymi). Podstawową masęklastrów tworzą firmy, ale dla rozwoju klastrów i inicjatywklastrowych 1 istotna jest również obecnośćróżnego rodzaju instytucji, które mogą wspierać rozwójprzedsiębiorstw (w tym ze sfery B+R), politykapubliczna oraz mentalność środowisk biznesu, naukii administracji. Poniżej przedstawiamy uwarunkowania,jakie dla rozwoju konkurencyjnych klastrówstwarza województwo warmińsko-mazurskie.Clusters are robust and highly competitive groupsof enterprises with a specific business profile togetherwith surrounding institutions (scientific,service and administrative ones). Companies formthe clusters’ core but clusters and cluster initiatives 1development requires also the presence of variousinstitutions supporting business growth (includingR&D), public policies and proper attitudespresented by business, science and administration.Conditions created to boost competitive clusters inWarmińsko-Mazurskie Voivodeship are presentedbelow.Struktura gospodarczaregionuW 2008 roku pod względem udziału w PKB województwowarmińsko-mazurskie uplasowało się dopierona 12. miejscu w kraju. Warmia i Mazury cechująsię najwyższym w Polsce poziomem bezrobocia– w 2009 roku aż co piąty mieszkaniec pozostawałbez pracy (20,7%).Źródeł słabości gospodarczej regionu jest wiele,jednak wskazuje się 2 , że do najistotniejszych z nichnależą zapoczątkowane w okresie transformacjigospodarczej procesy likwidacji państwowychgospodarstw rolnych. W wyniku wprowadzonychzmian, wielu mieszkańców polskich wsi straciło pracę.Wzrost bezrobocia był zaś szczególnie widocznyw regionie Warmii i Mazur, dla którego rolnictwo odzawsze było jednym z najbardziej znaczących sektorówgospodarki.Economic structure of theregionIn 2008, with reference to share in GDP, Warmińsko-Mazurskie Voivodeship was ranked 12 in the country.Warmia and Mazury has one of the highest unemploymentrates in Poland – in 2009 every fifthinhabitant was out of work (20,7%).Causes of economic weakness of the region are numerous,however it is indicated 2 that closing downof state farms (PGR), which was initiated during economictransformation, is one of the most important.As a result of introduced changes, many Poles livingin rural areas lost their jobs. Unemployment increasewas particularly visible in Warmia and Mazury whichalways relied heavily on agriculture in its economicstructure.1Inicjatywa klastrowa to forma mobilizacji, integracji i komunikacjigrupy podmiotów funkcjonujących w klastrze. Nie jest ona tożsamaz klastrem rozumianym jako skupisko firm, ponieważ z reguły nieuczestniczą w niej wszystkie funkcjonujące w klastrze podmioty.Potocznie jednak pojęcia te są czasami stosowane zamiennie.2Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko--Mazurskiego, Olsztyn 2004 r., s. 8.1Cluster initiative is a form of activation, communication and integrationof a group of entities functioning in a cluster. The term is notinterchangeable with the term cluster, understood as a group ofcompanies, because usually not all entities functioning in a clusterparticipate in the initiative. In everyday use, however, the notionsare sometimes used interchangeably.2Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko--Mazurskiego, Olsztyn 2004, p. 8. [Regional Innovativeness Strategyof Warmińsko-Mazurskie Voivodeship]3


$$wartość /valuepozycjaw kraju /position inthe countryrok /yearUdział w PKB Polski [%] / Share in Poland’s GDP [%]2,8122008Bezrobocie [%] / Unemployment [%]20,7162009Pracujący w przemyśle [%] / Employed in industry [%]23,282009Pracujący w usługach [%] / Employed in services [%] 54,1 8 2009Nakłady na B+R w PKB [%] /R&D expenditure as GDP share [%]0,23132008Zatrudnieni w B+R [os. na 1000 ludności aktywnej zawodowo] /Employed in R&D [person per 1000 professionally active population]0,38132008$Udział biznesu w finansowaniu B+R [%] /Participation of businesses financing R&D [%]2,1162008Źródło: GUS 3 / Source: CSO 33B+R i innowacyjnośćbiznesu3R&D and businessinnovativenessNa finansowanie działalności badawczo-rozwojowejprzeznaczane jest 0,23% PKB województwa. Jest tojeden z najniższych wyników w Polsce (13. pozycja).Niemal całość wydatków pokrywa sektor publiczny,w tym: 59% przypada na sektor szkolnictwa wyższego,a 39% na rząd. Zaangażowanie biznesu w tymzakresie jest bardzo niskie (2%), zarówno na tle Polski(31%), jak i Europy (63%).Potencjał naukowy Warmii i Mazur skoncentrowanyjest w stolicy regionu – Olsztynie, gdzie działająpozaakademickie jednostki naukowe, np. InstytutMazurski, Instytut Rybactwa Śródlądowego czy InstytutRozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. PozaOlsztynem do znaczących ośrodków naukowych regionunależy Elbląg (m.in. Państwowa Wyższa SzkołaZawodowa w Elblągu), Iława i Ełk.0,23% of voivodeship’s GDP is allocated to financingresearch and development activities. It is one ofthe lowest rates in Poland (13 place). Almost all expendituresare covered by the public sector, out ofwhich 59% is allocated to higher education and 39%government. Business participation in this respectis very low (2%) both, in comparison with Poland(31%) and Europe (63%).Scientific potential of Warmia and Mazury is concentratedin the region’s capital – Olsztyn, wherenon-university scientific institutions operate. Theyinclude, among others, Masurian Institute, InlandFisheries Institute or Institute of Animal Reproductionand Food Research of the Polish Academy ofSciences. Important scientific centers, outside Olsztyn,include Elbląg (e.g. The State School of HigherProfessional Education in Elbląg), Iława and Ełk.43Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych.3Central Statistical Office, Local Data Bank.


Struktura nakładów na B+R w zależności od źródła finansowania (2008)* /Structure of R&D outlays with respect to sources of financing (2008)*sektor przedsiębiorstw / enterprises sectorrząd / governmentszkolnictwo wyższe / higher educationinne / othersUE-2739%59%województwo warmińsko-mazurskie /Warmińsko-Mazurskie Voivodeship2%63%35%31%Polska / Poland1%34%13%23%* wielkość i struktura nakładów na B+R wyrażona w PKB [%] /* the size and structure of expenditure for R&D expressed in GDP [%]Źródło: Eurostat 4 / Source: Eurostat 44W Olszynie funkcjonuje największa w województwiepaństwowa uczelnia – Uniwersytet Warmińsko-Mazurskikształcący rocznie ponad 30 tys. studentów 5 . Jegobogata oferta kształcenia kompensuje brak szkół technicznychw regionie. Na uczelni podjąć można studiana takich specjalistycznych kierunkach 6 , jak inżynieriaśrodowiska, technologia żywności i żywienie człowieka,akwakultura i bezpieczeństwo żywności, które doskonalewpisują się w profil gospodarczy województwa.Wskaźniki dotyczące działalności innowacyjnejwarmińsko-mazurskich przedsiębiorstw należądo najniższych w kraju. W 2009 roku nakłady nadziałalność innowacyjną poniosło łącznie 13,4%firm przemysłowych (11. pozycja) oraz 7,4% firm4The biggest regional state school is based in Olsztyn– the University of Warmia and Mazury educating 30thousand students 5 yearly. Its rich educational offercompensates for the lack of technical schools in theregion. The University offers courses in such specialistprograms 6 as environmental engineering, foodtechnology and human nutrition, aquaculture andfood safety. All these programs fit in well with theeconomic profile of the voivodeship.Indicators relating to innovative activity of Warmiaand Mazury enterprises belong to one of the lowestin the country. In 2009 expenditures on innovativeactivity were incurred by the total of 13,4% industrialcompanies (11 place) and 7,4% companies from the4Baza danych Eurostat: www.epp.eurostat.ec.europa.eu.5Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r.,s. 120.6Materiały źródłowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:www.uwm.edu.pl.4Eurostat Data Base: www.epp.eurostat.ec.europa.eu.5Main Statistical Office, Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r.,p. 120. [Schools of higher education and their finances in 2009]6Source materials of Warmia and Mazury University in Olsztyn:www.uwm.edu.pl.5


z sektora usług (14. pozycja) 7 . Podobnie nie najlepiejna tle kraju wypadają statystyki dotycząceudziału firm, które wprowadziły innowacje w latach2006-2008. W przypadku sektora przemysłowegobyło to 18,1% (14. pozycja), a usługowego 11,1%(11. pozycja) 8 .service sector (14 place) 7 . Statistics on the share ofcompanies that implemented innovations between2006 and 2008 are similarly grim in comparison withthe rest of the country. As regards industrial sector,the percentage value amounted to 18,1% (14 place),in case of services it was 11,1% (11 place) 8 .6Klastry i inicjatywy klastrowePomimo widocznej na tle kraju słabości gospodarczejregion Warmii i Mazur stabilnie się rozwija.W treści dokumentów strategicznych województwa9 wskazane zostały kluczowe dla regionu gałęzieprzemysłowe. Należą do nich przede wszystkim:przemysł drzewno-meblarski, przetwórstwo rolno--spożywcze (w szczególności mleczarstwo, produkcjapiwa, rolnictwo ekologiczne oraz produkcja żywnościwysokiej jakości), a także turystyka.Na duży potencjał branży drzewno-meblarskiejw regionie składa się wiele czynników, w tym zarównobardzo korzystne uwarunkowania przyrodnicze,jak i kształtowane przez wiele lat tradycjeprodukcyjne. Lasy, porastające aż 30% 10 terenu województwa,stanowią bardzo silną bazę surowcową,a sąsiedztwo regionów o podobnych uwarunkowaniachprzyrodniczych stwarza możliwości rozwojumiędzyregionalnej kooperacji. Produkcja mebli orazwyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny odnotowujebardzo wysoki udział w produkcji sprzedanejregionalnego przemysłu (17,9%; 2009) 11 . W regioniedziała wielu krajowych liderów z branży, m.in. Swedwoodw Wielbarku, Mazurskie Meble Internationalz Olsztyna, Szynaka-Meble z Lubawy czy Mebelplastz Olsztyna 12 .Korzystne uwarunkowania przyrodnicze stanowiąjeden z głównych czynników rozwoju także w przypadkuregionalnej branży spożywczej – ponad połowęterenu województwa stanowią użytki rolne(55%; w tym: grunty orne – 36,9%, pastwiska – 9,5%,łąki – 6,9%, sady 0,1%) 13 . Produkcja artykułów spo-7Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstww latach 2006-2009, Warszawa 2010, s. 14.8Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstww latach 2006-2009, Warszawa 2010, s. 89, 92.9Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004 r., s. 10.10Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rolnictwa2010, s. 73.11Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych.12“Pięćsetka Polityki – ranking największych firm w Polsce”: www.lista500.polityka.pl.13Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rolnictwa2010, s. 72.Clusters and cluster initiativesDespite economic weakness, visible when comparingthe region with the rest of the country, Warmiaand Mazury region develops steadily. Strategic documentsof the voivodeship 9 indicate industries of vitalimportance to the region. These include first andforemost wood and furniture sector, food processing(in particular dairy industry, beer production, organicagriculture and manufacturing of high-qualityfood produce) as well as tourism.Huge potential of the wood and furniture industry inthe region can be attributed to numerous factors, includingvery favorable environmental conditions, aswell as production traditions shaped for many years.Forests, covering as much as 30% 10 of the voivodeshiparea, constitute a very strong base of raw materials,and adjacent regions with similar environmentalconditions give an opportunity to developinterregional cooperation. Furniture making andmanufacturing of products from wood, cork, strawand wicker ranks very high as regards sold productsfrom regional industry (17,9%; 2009) 11 . Many leadingPolish companies from the industry operate in theregion, among them Swedwood in Wielbark, MazurskieMeble International from Olsztyn, Szynaka-Meble from Lubawa or Mebelplast from Olsztyn 12 .Favorable environmental conditions are one of themain factors determining the development of theregional food sector – more than half of the voivodeshiparea is covered with agricultural land (55%; outof which arable land covers 36,9%, pastures – 9,5%,meadows – 6,9%, orchards 0,1%) 13 . Food production7Central Statistical Office, Działalność innowacyjna przedsiębiorstww latach 2006-2009, Warszawa 2010, p. 14. [Innovative activityof enterprises in years 2006-2009]8Central Statistical Office, Działalność innowacyjna przedsiębiorstww latach 2006-2009, Warszawa 2010, p. 89, 92. [Innovativeactivity of enterprises in years 2006-2009]9Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko--Mazurskiego, Olsztyn 2004., p. 10. [Regional Innovativeness Strategyof the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship]10Central Statistical Office, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, p.73. [Agricultural Statistical Yearbook]11Central Statistical Office, Bank Danych Lokalnych [Local Data Bank]12“Pięćsetka Polityki – ranking największych firm w Polsce”: www.lista500.polityka.pl. [Ranking of the biggest companies in Poland]13Central Statistical Office, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, p.72. [Agricultural Statistical Yearbook]


żywczych notuje ponad 40% udziału w regionalnejprodukcji sprzedanej przemysłu (2009). Na istotnypotencjał branży składa się również specjalistycznezaplecze naukowo-badawcze (m.in. Instytut RybactwaŚródlądowego oraz Instytut Rozrodu Zwierząti Badań Żywności PAN), a także obecność kilku bardzosilnych przedsiębiorstw z branży, m.in. Indykpolz Olsztyna, Morliny z Ostródy, Ekodrób z Iławy orazZakłady Mięsne Mardi z Biskupca Reszelskiego 14 .Analizy regionalne wskazują, że duże szanse dla regionustanowi rozwój sektora produkcji żywnościekologicznej, który pozwoliłby połączyć silny potencjałbranży ze środowiskowymi walorami Warmiii Mazur.Do kluczowych branż regionu należy również turystyka.Województwo warmińsko-mazurskie należydo najatrakcyjniejszych turystycznie regionóww Polsce. Na terenie Warmii i Mazur, nazywanychrównież „krainą tysiąca jezior”, znajduje się ponad2,7 tys. dużych jezior, które co roku przyciągają doregionu wielu krajowych i zagranicznych turystów.Region ma im do zaoferowania ponad 38 tys. miejscnoclegowych w hotelach i pensjonatach, a takżeokoło 500 placówek gastronomicznych 15 . Uwarunkowaniaśrodowiskowe oraz bogate zaplecze turystyczne(w tym: obiekty rekreacyjne) tworzą dogodnewarunki do uprawiania sportów, w szczególnościżeglarstwa.Szans dla regionu upatruje się również w innychsilnych w regionie sektorach gospodarki, takich jakbudownictwo, galanteria skórzana, energia odnawialnaczy technologie środowiskowe.Do końca października 2011 roku w województwiewarmińsko-mazurskim odnotowano powstanie 18inicjatyw klastrowych. Większość z nich zlokalizowanajest w Olsztynie (7) oraz Elblągu (7). W dalszej kolejnościnajwięcej inicjatyw zawiązało się w Nidzicy(2). Powstanie pojedynczych przedsięwzięć klastrowychodnotowano również w Kętrzynie (KętrzyńskiKlaster Energii Odnawialnej) oraz w Lubawie (KlasterMeble Lubawa).represents more than 40% of the regional sold industrialoutput (2009). Scientific and research facilitiesalso contribute to huge potential of this industry(e.g. Inland Fisheries Institute and Animal ReproductionInstitute and Food Research of the Polish Academyof Sciences). The presence of several strongplayers from the industry, such as Indykpol fromOlsztyn, Morliny from Ostróda, Ekodrób from Iławaand Zakłady Mięsne Mardi from Biskupiec Reszelski 14is also beneficial. Regional analyses indicate that organicfood production could be a big opportunityfor the region as it would combine strong potentialof the sector with environmental values of Warmiaand Mazury.Tourism is also one of the key industries in the region.Warmińsko-Mazurskie Voivodeship belongsto the most attractive regions in Poland in termsof tourism. Warmia and Mazury area, which is alsoreferred to as „the land of thousand lakes” has morethan 2,7 thousand big lakes, which year on year attractan ever increasing number of Polish and foreigntourists. The region can accommodate morethan 38 thousand guest in hotels and pensions, italso has around 500 food and beverage facilities 15 .Environmental values and rich tourism facilities (includingrecreational facilities) create conducive conditionsfor enjoying sports, especially sailing.Opportunities for the region may also be found inother strong sectors in the region, such as construction,leather accessories, renewable energy or environmentaltechnologies.Until the end of October 2011 18 new cluster initiativeswere established in Warmińsko-MazurskieVoivodeship. The majority of them is based in Olsztyn(7) and Elbląg (7). Nidzica (2) with two initiativesis ranked below. Individual cluster undertakingshave also been recorded in Kętrzyn (Kętrzyn Clusterof Renewable Energy) and Lubawa (Klaster MebleLubawa / Lubawa Furniture Cluster).14“Pięćsetka Polityki – ranking największych firm w Polsce”: www.lista500.polityka.pl.15Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych.14“Pięćsetka Polityki – ranking największych firm w Polsce”: www.lista500.polityka.pl. [Ranking of the biggest companies in Poland].15Central Statistical Office, Local Data Bank.7


Inicjatywy klastrowe w województwie warmińsko-mazurskim /Cluster initiatives in Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipŹródło: opracowanie własne. / Source: own work.Struktura branżowa warmińsko-mazurskich inicjatywklastrowych znakomicie wpisuje się w strukturęspecjalności gospodarczych regionu. Najwięcejz nich działa w branży meblarskiej (4; m.in. KlasterMebel Elbląg, Klaster „Mazurskie Okna”). Kolejnymico do popularności sektorami okazały się być turystyka(3) i branża spożywcza (2), a następnie: energetyka(2) oraz IT (2).Industrial structure of Warmia and Mazury clusterinitiatives blends well with the regional economicspecialties. Most of them operate in the wood andfurniture industry (4) i.e. Mebel Elbląg Cluster, ”MasurianWindows” Cluster). It is followed by: tourism(3) and food industry (2), and then: energy sector (2)and IT (2).Struktura branżowa inicjatyw klastrowych w województwie warmińsko-mazurskim /Industrial structure of cluster initiatives in Warmińsko-Mazurskie Voivodeship22%22%meble / furnitureITturystyka / tourism11% 11%branża spożywcza / food industryenergetyka / energy industry17% 17%inne / othersŹródło: opracowanie własne. / Source: own work.8


Wsparcie regionalneKlastry w polityce regionuZapisy w dokumentach strategicznych województwawskazują, że władze regionalne traktują wspieranieklastrów jako jedno z kluczowych działań zmierzającychdo zwiększenia konkurencyjności gospodarki16 . Pierwsze działania mające na celu wsparcierozwoju klastrów w regionie zostały uruchomionew latach 2004-2006, w ramach ZintegrowanegoProgramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR). Jeden z nich miał na celu wsparcie zawiązaniainicjatywy klastrowej w branży produkcyjnejmięsa wołowego. W ramach dwóch pozostałychprojektów uruchomiono działania na rzecz wspieraniawybranych klastrów w regionie. Zrealizowanom.in. cykl warsztatów symulacyjnych dla firm z określonychsektorów (klaster meblarski, producentówokien, piekarniczy i turystyczny), a także opracowanodla każdego z nich odrębne strategie rozwoju.Niektóre ze wspieranych w projekcie grup firm wciążwspółdziałają w ramach utworzonych inicjatyw klastrowych.Jednym z rezultatów projektu był raportz analizy potencjału województwa w zakresie powstawanianowych inicjatyw klastrowych 17 .Regional supportClusters in the regional policyThe content of the voivodeship strategic documentsindicates that regional authorities considersupporting clusters one of the key measures aimingat increasing the competitiveness of the economy16 . First actions aiming at providing support forclusters’ development in the region were undertakenbetween 2004-2006, under the IntegratedRegional Program (ZPORR). The objective of one ofthem was to provide support for establishing clusterinitiative in beef production sector. Two remainingprograms led to other measures supportingchosen clusters in the region. Among other things,a series of simulation workshops was organized forcompanies from specific industries (furniture cluster,window producers cluster, baking and tourismcluster) and a development strategy was designedfor each industry. Some of the groups which receivedsupport within the project still cooperatein created cluster initiatives. A report based on theanalysis of voivodeship’s potential with referenceto creation of new cluster initiatives 17 was one ofthe outcomes of the project.Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury(RPO WM)W ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWarmia i Mazury funkcjonuje działanie dedykowanewspieraniu powiązań klastrowych. Działanie 1.1.4.,w ramach dwóch dostępnych schematów (A i B),przewiduje udzielanie kompleksowego wsparcia narozwój regionalnych inicjatyw klastrowych: A – projektówinwestycyjnych oraz organizacji biura klastra,oraz B – działań marketingowych, promocyjnych,a także wspierania komunikacji w klastrze. Z pomocątego wsparcia swoje projekty realizowały KlasterMebel Elbląg oraz Klaster Stolarki Otworowej.Regional Operational Program Warmia and Mazury(ROP WM)Within the scope of the Regional Operational ProgramWarmia and Mazury there is a measure dedicatedto supporting cluster links. Measure 1.1.4.,with two available schemes (A and B), foresees theprovision of comprehensive support for the developmentof regional cluster initiatives: A – Investmentprojects and cluster office organization andB – marketing and promotion activities and supportfor communications within a cluster. This kind ofsupport helped the following entities to carry outtheir projects: Mebel-Elbląg Furniture Cluster andWood Joinery Cluster.16O działaniach mających na celu wsparcie klastrów wspomina sięw m.in. Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury nalata 2007-2013, Olsztyn, 14 listopada 2007 r., s. 71, oraz RegionalnejStrategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego,Olsztyn 2004 r., s. 41.17Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,PSDB grupa WYG, Analiza potencjału województwa warmińsko--mazurskiego pod względem powstawania nowych inicjatyw klastrowychw regionie, Olsztyn 2009.16Actions aimed at supporting clusters are mentioned, amongothers, in the Regional Operational Program Warmia and Mazury foryears 2007-2013, Olsztyn, 14 November 2007, p. 71, and RegionalInnovativeness Strategy for the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship,Olsztyn 2004, p. 41.17Warmia and Mazury Regional Development Agency, PSDBgroup WYG, Analiza potencjału województwa warmińsko-mazurskiegopod względem powstawania nowych inicjatyw klastrowychw regionie, Olsztyn 2009 [Analysis of the Warmińsko-MazurskieVoivodeship potential as regards the establishment of new clusterinitiatives in the region]9


Wsparcie klastrów w ramach RPO WM / Cluster support within ROP WM1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym /Establishment and expansion of clusters of local and regional significanceZakres wsparcia / The scale of supportprojekty inwestycyjne, m.in. /investment projects such as:działania marketingowe, m.in. /marketing activites, such as:zakup wspólnejinfrastrukturyB+R / purchaseof sharedinfrastructurezakup maszyn iurządzeń /purchase ofmachines andequipmentorganizacjabiura klastra /organization ofcluster’s officeopracowaniestrategiimarketingowej /preparationof marketingstrategyudział w targachbranżowych,seminariach itp. /participationin trade fairs,seminars, etc.opracowaniemateriałówpromocyjnych,baz danych, stronwww. itp. /preparation ofpromotionalmaterials,databases,websites, etc.Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiai Mazury na latach 2007-2013, Olsztyn, 14 czerwca 2011, s. 25-28. /Source: Detailed Description of „Entrepreneurship” Priority Axis of the Regional Operational Program of Warmia and Mazury Voivodeshipfor years 2007-2013, Olsztyn, 14 June 2011, p. 25-28.Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PORPW)Przedstawiciele inicjatyw klastrowych z Warmii i Mazurmogą się starać o wsparcie dostępne w ramachProgramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej(PO RPW). W ramach programu można otrzymaćdofinansowanie na szereg działań związanychz funkcjonowaniem klastra. Ze względu na charakterprogramu, warunkiem koniecznym do uzyskaniadofinansowania jest zaangażowanie w projektprzedstawicieli przynajmniej dwóch regionówz Polski Wschodniej. Do końca października 2011roku z dofinansowania dostępnego w ramach PORPW (działanie I.4) skorzystało już 40 inicjatyw klastrowychz województwa warmińsko-mazurskiego.Wśród zwycięskich projektów znalazły się przedsięwzięciarealizowane przez m.in. Klaster „MazurskieOkna”, Klaster „Razem Cieplej” oraz ICT Amber – KlasterInformatyczny.Operational Program Development of Eastern Poland(OP DEP)Representatives of cluster initiatives from Warmiaand Mazury may apply for support available underthe Operational Program Development of EasternPoland. Within the scope of the program one mayreceive financial support for a number of activitiesconnected with cluster’s operation. Because of thenature of the program a prerequisite for getting supportis to involve in the project representatives fromat least two regions from eastern Poland. By the endof October 2011 already 40 cluster initiatives fromWarmia and Mazury benefited from financial supportavailable within OP DEP (measure I.4). Successfulprojects included undertakings carried out,among others, by ”Masurian Windows” Cluster, ”Togetherwarmer” Cluster and ICT Amber InformationTechnology Cluster.10


Wsparcie klastrów w ramach PO RPW / Support for clusters under OP DEP1.4 Promocja i współpraca – komponent współpraca /Promotion and cooperation – cooperation componentZakres wsparcia / The scale of supportorganizacjai funkcjonowanie biuraklastra / organizationand functioning of thecluster’s officepromocja działańklastra / promotionof cluster’s activitiesorganizacja spotkańczłonków klastra /organization of clustermembers’ meetingszakup licencji, wynikówbadań, analiz itp. /purchase of licenses,research results,analyses, etc.Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Warszawa, 15 sierpnia2009 rok, s. 33-38. / Source: Detailed Description of Priority Axes of the Regional Operational Program Development of EasternPoland 2007-2013, Warsaw, 15.08.2009, p. 33-38.Oprócz wspomnianych programów wsparcia, regionalniprzedstawiciele klastrów mogą się starać o dofinansowaniez innych krajowych i międzynarodowychprogramów wsparcia, często ukierunkowanych nakonkretne sektory gospodarcze. Przykładem takiegoprogramu może być Program Rozwoju Obszarów Wiejskich(PROW) 18 , z którego można sfinansować rozwójwspółpracy w sektorze rolniczym w zakresie tworzeniagrup producenckich, czy Program Operacyjny „Zrównoważonyrozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnychobszarów rybackich” (PO RYBY) 19 , który może posłużyćwspieraniu zawiązania grupy rybackiej.Apart from support programs mentioned above,regional cluster representatives can apply forfunding from other national and internationalsupport programs which are often dedicated tospecific industries. It is exemplified, for instance,by the Rural Development Program 18 , whichgrants funds for developing cooperation in agriculturalsector by creating producer groups, orOperational Program „Sustainable Developmentof the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas”(PO RYBY) 19 , which may be helpful when settingup a fisheries group.Działania promocyjno-informacyjneRegionalne środowisko klastrowe może być zainteresowanewzięciem udziału w spotkaniach promocyjno-informacyjnych,związanych tematyczniez klastrami i innowacyjnością. W tej sferze aktywnajest m.in. Warmińsko-Mazurska Agencja RozwojuRegionalnego w Olsztynie (WMARR S.A.), któraorganizuje cykliczne spotkania pn. „Warmińsko--Mazurskie Forum Gospodarcze”. Podczas ostatniejedycji spotkania przedsiębiorcy mogli wziąć udziałw warsztatach dotyczących wspierania innowacyjnościw firmie oraz ochrony własności intelektualnej.W ramach spotkania zorganizowano równieżprezentację instytucji otoczenia biznesu, a takżewystawę wynalazków warmińsko-mazurskich firm(pn. „Regionalna Wystawa Innowacyjności”). PrzyPromotion and information disseminating actionsRegional cluster environment may be interested inparticipating in promotion and information meetingsdevoted to topics related to clusters and innovativeness.Warmia and Mazury Regional DevelopmentAgency in Olsztyn (WMARR S.A.), among otherentities, is an active organizer of cyclical meetingsentitled: „Warmia and Mazury Economic Forum”.Last edition of the meeting gave entrepreneurs anopportunity to take part in workshops devoted tosupporting innovativeness in companies and protectionof intellectual property rights. Within thescope of the meeting business support institutionswere also presented and an exhibition held devotedto inventions of companies from Warmia and Mazury(entitled: „Regional Innovativeness Exhibition”).18Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa,lipiec 2011, s. 253-256.19Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich”, Warszawa, październik2008, s. 104-109.18Rural Development Program for years 2007-2013, Warsaw, July2011, p. 253-256.19Operational Program „Sustainable Development of the FisheriesSector and Coastal Fishing Areas”, Warsaw, October 2008, p. 104-109.11


WMARR S.A. działa Regionalny System WspieraniaInnowacji, który świadczy dla firm szereg usługo charakterze doradczo-informacyjnym w zakresiem.in. poszukiwania źródeł finansowania, kojarzeniaprzedsiębiorstw z sektorem B+R czy przeprowadzaniaaudytu technologicznego.The Regional Innovations Support System operatesin association with WMARR S.A. It provides a wholerange of services of advisory and informational naturepertaining to e.g. searching for sources of financing,associating companies with R&D sector orconducting a technological audit.Instytucje otoczenia biznesuW województwie warmińsko-mazurskim działa równieżwiele podmiotów, które mogą wesprzeć rozwójregionalnych klastrów, w tym: instytucje z sektoranauki, administracja, a także instytucje otoczeniabiznesu. Według raportu SOOIP 20 z 2010 roku, w województwiewarmińsko-mazurskim działa 37 ośrodkówinnowacji i przedsiębiorczości, m.in. 3 parkitechnologiczne (wszystkie w fazie przygotowawczejlub rozruchu), 1 inkubator technologiczny, 1 inkubatorprzedsiębiorczości oraz 4 centra transferu technologii.Firmy mogą również korzystać z preferencyjnychwarunków prowadzenia działalności gospodarczej,jakie może zaoferować im Warmińsko-MazurskaSpecjalna Strefa Ekonomiczna. Do największychinwestorów zlokalizowanych w strefie należą firmyz branż m.in. drzewnej, meblarskiej, metaloweji elektronicznej 21 .Business support institutionsThere are also many entities active in Warmińsko-Mazurskie Voivodeship which can support the developmentof regional clusters. These include: scientificinstitutions, administration as well as businesssupport institutions. According to SOOIP 20 reportfrom 2010, 37 innovation and entrepreneurship centersoperate in the voivodeship, including 3 technologicalparks (all in preparatory or start-up stage),1 technological incubator, 1 entrepreneurship incubatorand 4 technology transfer centers.Companies may also benefit from preferential conditionsfor conducting business activity offered bythe Warmia and Mazury Special Economic Zone.Biggest investors located in the zone are for instancecompanies from wood, furniture, metal andelectronic 21 sectors.1220Stowarzyszenie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce,Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2010,Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 26,38, 75, 90.21Materiały źródłowe Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji ZagranicznychS.A.: www.paiz.gov.pl.20Association of Innovation and Entrepreneurship Centers in Poland,Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2010[Innovation and Entrepreneurship Centers in Poland – Report 2010]Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw 2010, p. 26, 38,75, 90.21Source materials from the Polish Information and Foreign InvestmentAgency: www.paiz.gov.pl.


KlasterMazurskie OknaMasurian WindowsClusterBranża: stolarka otworowaSector: wood joineryKlaster Mazurskie Okna tworzą przedsiębiorstwa, instytucjeotoczenia biznesu oraz jednostki naukowo--badawcze z województwa warmińsko-mazurskiegoi północnej części województwa podlaskiegodziałające w branży stolarki otworowej lub z niąwspółpracujące. Klaster zrzesza podmioty mikro,małe i średnie zajmujące się produkcją okien i drzwioraz firmy pochodzące z branż pokrewnych, takichjak elementy drewniane, przesłony okienne, parapety,szyby, okucia, elementy metalowe, zabezpieczeniaantywłamaniowe, bramy i napędy garażowe.The Masurian Windows Cluster is created by enterprises,business support institutions and research institutesfrom the Warmińsko-Mazurskie region andnorthern part of the Podlaskie Voivodeship operatingin the wood joinery sector or cooperating with it. Thecluster includes: micro, medium and small enterprisesdealing with the production of windows and doors andenterprises from associated sectors such as woodenelements, window shades, windowsills, windows, windowpanes,window fittings, metal element, anti-burglarprotection, gates and motorized garage door openers.rejestracjaStowarzyszeniaProducentów StolarkiOtworowej „MazurskieOkna” / registering theassociation of producersof wood joinery„Masurian Windows”utworzenie Biura KlastraMazurskie Okna działającegoprzy Warmińsko-Mazurskiej IzbieRzemiosłai Przedsiębiorczości / creation ofthe Office of Masurian WindowsCluster, operating close to theWarmińsko-Mazurska Chamberof Crafts and Entrepreneurship200620092011podpisanie umowy owspółpracy, zdefiniowanieKlastra M.O. oraz założeniepierwszej inicjatywy klastraprzez 7 podmiotów / Signingthe cooperation agreement,defining Cluster M.O. andthe establishment of the firstcluster initiative for 7 subjects2007rejestracja spółkiz ograniczonąodpowiedzialnością„Mazurskie Okna Sp. z o.o.” /registration of theLimited Liability Company„Mazurskie Okna Sp. z o.o.”(Masurian Windows Ltd.)2010likwidacja stowarzyszeniei powołanie Rady Klastra“Mazurskie Okna”, wszystkieinicjatywy klastrowe wramach KMO zrzeszająokoło 50 podmiotów/ dissolution of theassociation and appointingthe Council of the Cluster“Masurian Windows”, allcluster initiatives in theMWC bring together about50 entities13


leń z różnych tematów związanych z organizacjąi funkcjonowaniem klastra.– Fundacja „Wspieranie i promocja przedsiębiorczościna Warmii i Mazurach” – współpraca poprzezwspólne aplikowanie o środki unijne na dalszyrozwój klastra,– Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp.z o.o. – współpraca w zakresie budownictwa pasywnegoi energooszczędnego oraz wykorzystaniaodnawialnych źródeł energii.Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczościrealizuje na rzecz KMO projekt w ramach któregom.in. utworzono biuro Klastra Mazurskie Okna.W ramach projektu opracowano kampanię promocyjnąoraz badania dotyczące stolarki otworowej.Działalność klastra finansowana jest z dwóch źródeł:– składki członkowskie pozwalające na bieżącefunkcjonowanie klastra,– dotacje unijne – w roku 2009 klaster uzyskał dofinasowaniewysokości ok. 6 mln zł, w 2011/2012ok. 2,5 mln zł.Masurian Windows Cluster have gone througha series of trainings regarding different topicspertaining to organization and functioning of thecluster,– The Foundation “Support and promotion of entrepreneurshipin Warmia and Mazury” – cooperationin the form of joint application for EU fundingused for further development of the cluster,– The Energy Agency of Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipLtd. (Agencja Energetyczna Sp. z o.o.) –cooperation in passive and energy efficient houseconstruction and utilization of renewable sourcesof energy.Warmińsko-Mazurska Chamber of Craft and Entrepreneurshipimplements a project in favor of MWCunder which the Office of the Masurian WindowsCluster was set up. The project developed a promotionalcampaign and research on the joinery.Activities of the cluster are financed from two sources:– membership fees allowing for the day to day runningof the Cluster,– EU funding – in 2009 the cluster obtained co--financing in the amount of 6 million PLN, in 2011,2012 2,5 milion PLN.Reklamawielkoformatowaprzygotowana napotrzeby klastra /Large format advertisingbanner promoting thecluster17


Sterowanakomputerowo maszynado automatycznegocięcia i sortowaniapancerzy ALUKAP /Computer managedmachine used to cuttingand sorting ALUKAParmorsWiertarka pionowado jednoczesnego,współosiowegowykonywania otworóww prowadnicach /Vertical drill used toa simultaneous co-axialhole drilling in guidingelementsStół podawczy maszyny do automatycznegocięcia i sortowania pancerzy ALUKAP /Shunting table of the machine used forautomatic cutting and storing of ALKUAParmorsStanowisko sterowników do zdalnegooprogramowania i monitorowania maszynyALUKAP / Work station employing remotecontrol software monitoring and managing theALUKAP machineOkleiniarka profili PVC /PCV profile edge bender18Okleiniarka profili PVC / PCV profile edgebender


Członkowie klastra / Cluster membersNazwa / Name Adres / Address Działalność / Activity1 2 3producenci i dostawcy okien / window suppliers and manufacturersBudomex Puza Sp.j. ul. Ekonomiczna 1519-500 Gołdapwww.budomex.plErbast Sp. z o.o. ul. Kopernika 12/210-511 Olsztynwww.erbast.plFabryka Okien KONALSp. z o.o.JDG Firma Produkcyjno-Handlowo-UsługowaDariusz Piotr Gołębiowskiul. Jeleńska 5613-230 Lidzbark Welskiwww.konal.plul. Partyzantów 67/1010-900 Olsztynwww.jdg.olsztyn.plKlesBud ul. Iwaszkiewicza 37/1210-089 Olsztynwww.klesbud.plPolmach s.c. ul. Pszenna 6010-833 Olsztynwww.polmach.olman.plPPHU „DABI” UsługiOgólnobudowlane--RemontoweP.P.H.U PROMYK RyszardKłusowskiPrzedsiębiorstwo Produkcyjne„USS” Jan UssPrzedsiębiorstwoProdukcyjno-Handlowo--Usługowe„Toraj” S.C.Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne„ARBUD”Sp. z o.o.„STOLMAK” StolarskiZakład P.H.U. JanuszMakowski„Westo” Zakład ProdukcjiDrzewnejul. Obwodowa 611-500 Giżyckowww.dabi.net.plul. Orkana 5A10-012 Olsztynwww.promyk.olsztyn.plul. Przemysłowa 111-500 Giżyckowww.ppuss.com.plul. Olsztyńska 412-200 Piszhtto://oknatoraj.plul. Królewiecka 95A82-300 Elblągwww.arbud.elblag.plKrotoszyny 32a13-300 Krotoszynywww.stol-mak.plul. Diamentowa 50Naterki11-036 Gietrzwałdwww.westo.plprodukcja, handel, usługi (ogrody zimowe,fasady, moskitiery, parapety, żaluzje pionowe,żaluzje poziome, rolety tekstylne, rolety zewnętrzne,drzwi PCW, drzwi aluminiowe, oknaaluminiowe, okna PCW)produkcja, handel (okna drewniane, drzwiwewnętrzne, parapety, rolety, okiennice),usługi (montażowe, serwisowe okien i drzwi,pogwarancyjne)produkcja, handel (okna PCW, okna aluminiowe,okna drewniane, drzwi aluminiowe,drzwi wewnętrzne, drzwi PCW, rolety zewnętrzne,bramy garażowe, rolety tekstylne,żaluzje poziome, żaluzje pionowe, żaluzjedrewniane, parapety, moskitiery, siatki), usługi(montażowe, serwisowe okien i drzwi, rolet,pogwarancyjne)produkcja, handel (stolarka PCW, stolarkaaluminiowa, fasady), usługi serwisowe (oknai drzwi)produkcja, handel (ślusarka aluminiowa,ogrody zimowe, fasady, drzwi aluminiowe,okna aluminiowe, drzwi całoszklane, fasady,ścianki, świetliki dachowe, elewacje alucobond),usługi (doradztwo, projekt, pomiar,wycena, realizacja, dostawa i montaż)produkcja, handel (drzwi, meble), usługistolarskieprodukcja (okna PCW), handel, usługi(pogwarancyjne, serwisowe okien i drzwi,montażowe)produkcja (szkło budowlane i meblowe),usługi szklarskieprodukcja (drzwi wewnętrzne, okna drewniane),usługi montażowe, handelprodukcja (bramy garażowe, drzwi PCW,drzwi aluminiowe, okna PCW), handel, usługimontażoweprodukcja, handel, usługi (stolarka aluminiowa,ogrody zimowe, fasady, drzwi przeciwpożarowe)produkcja, handel, usługi (drzwi zewnętrzne,wewnętrzne, PCW, schody oraz meblew oparciu o różne gatunki drewna jako surowiecnaturalny, okna drewniane, okna PCW)produkcja (drzwi przeciwpożarowe, drzwiwewnętrzne, drzwi drewniane)production, trade, services (winter gardens,facades, mosquito nets, windowsills, verticalshutters, horizontal shutters, textile blinds,external blinds, doors, PCV, aluminum doors,aluminum windows, PCV windows)production, trade (wooden doors, insidedoors, windowsills, shutters), services (assembly,servicing windows and doors, afterwarranty service)production, trade (PCV, aluminum andwooden windows, aluminum doors, insidedoors and PCV doors, exterior blinds, garagedoors, textile blinds, vertical blinds, horizontalblinds, wooden blinds, windowsills, mosquitonets), services (assembly, window, door andblinds servicing, after warranty service)production, trade (PCV joinery, aluminumjoinery, facades), servicing (doors and windows)production, trade (aluminum joinery, wintergardens, facades, aluminum windows anddoors, all glass doors, parting walls, roof skylights,alucobond facades), services (consultingservices, design, measurements, pricing,implementation, delivery and assembly)production, trade (doors, furniture), woodworkproduction (PCW windows), trade, services(after warranty service, window and doorservicing, assembly)production (construction and furniture glass),glazingproduction (inside doors, wooden doors),assembly services, tradeproduction (garage doors, PCV doors, aluminumdoors, PCV windows), trade, services,assembly servicesproduction, trade, services (aluminumjoinery, winter gardens, facades, doors, fireproofdoors)production, trade, services (external doors,internal doors, PCV, stairs and furniture basedon different types of wood used as naturalresource, wooden doors, PCV)production (fireproof doors, inside doors,wooden doors)19


1 2 3handel, dostawcy usług / trade, service providersArdatel s.c. ArkariuszCzerwonka, Daniel Lewandowski,Artur WojciechowskiFirma Handlowo-UsługowaJacek NowickiFirma Polikarski - AntoniPolikarskiIreneusz Dziemiańczuk„Podlaskie OctopusEnergi”IKA ZABEZPIECZENIAANTYWŁAMANIOWEI PPOŻ IKAul. Zientary-Malewskiej 6510-310 Olsztynwww.ardatel.plKownatki 9/413-124 Kozłowowww.nowicki.olsztyn.plul. Dworcowa 48A10-437 Olsztynwww.polikarski.plul. Kordiana 2015-169 Białystokwww.podlaskie.octopusenergi.plul. Pstrowskiego 2710-601 Olsztynwww.ika-olsztyn.plJK Aluminium ul. Obwodowa 6Gajewo 11-500 GiżyckoPrzedsiębiorstwo Handlowe„Piec-Ban” DominikaGołębiowskaPrzedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Debo JózefDeptułaPrzedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweOLBUD-BISul. Artyleryjska 1210-165 Olsztynwww.jdg.olsztyn.plul. Krasickiego 610-685 Olsztynwww.debo.plul. Mickiewicza 2711-010 Barczewowww.olbud-bis.plhandel, usługi (wszystkie produkty klastra),usługi teleinformatycznehandel, usługi (usługi serwisowe okieni drzwi, usługi montażowe, ogrody zimowe,fasady, siatki, moskitiery, parapety, żaluzjedrewniane, żaluzje pionowe, żaluzje poziome,rolety tekstylne, bramy garażowe, roletyzewnętrzne, drzwi zewnętrzne stalowe, drzwialuminiowe, okna drewniane, okna PCW)handel, usługi (bramy garażowe, rolety zewnętrzne,okna PCW)produkcja, handel, usługi (ogrzewaniepodłogowe, pompy ciepła, ogrody zimowe,fasady, zabezpieczenia antypożarowe,bramy garażowe, rolety zewnętrzne, drzwiprzeciwpożarowe, drzwi wewnętrzne, drzwizewnętrzne stalowe, drzwi aluminiowe, oknaaluminiowe, okna PCW)usługi, handel (usługi pogwarancyjne, usługiserwisowe rolet, usługi serwisowe okieni drzwi, usługi okleinowania profili, usługimontażowe, moskitiery, zabezpieczenia antypożarowe,zabezpieczenia antywłamaniowe,parapety, bramy garażowe, rolety zewnętrzne,drzwi przeciwpożarowe, drzwi PCW, drzwiwewnętrzne, drzwi zewnętrzne stalowe, drzwialuminiowe, okna drewniane, okna aluminiowe,okna PCW)handel, usługi (ślusarka aluminiowa, oknaPCW, drzwi PCW, rolety zewnętrzne, ogrodyzimowe, fasady)handel i usługi montażowe (drzwi PCW,drzwi aluminiowe, okna aluminiowe, oknaPCW, moskitiery, parapety, rolety tekstylne,nawiewniki)handel (ogrody zimowe, fasady, siatki, moskitiery,zabezpieczenia antywłamaniowe,parapety, żaluzje drewniane, żaluzje pionowe,żaluzje poziome, rolety tekstylne, bramy garażowe,rolety zewnętrzne, drzwi przeciwpożarowe,drzwi PCW, drzwi wewnętrzne, drzwizewnętrzne stalowe, drzwi aluminiowe, oknadrewniane, okna aluminiowe, okna PCW),usługi (pogwarancyjne, serwisowe rolet,okien i drzwi, montażowe, szklarskie)handel (okna PCW, okna aluminiowe, oknadrewniane, drzwi aluminiowe, drzwi zewnętrznestalowe, drzwi wewnętrzne, drzwiprzeciwpożarowe, rolety zewnętrzne, bramygarażowe, rolety tekstylne, żaluzje poziome,żaluzje pionowe, parapety, moskitiery, siatki,ogrody zimowe, fasady), usługi (szklarskie,montażowe, serwisowe okien i drzwi, serwisowerolet, pogwarancyjne)trade, services (all products of the cluster),IT servicestrade, services (servicing windows doors, assemblyservices, winter gardens, facades, nets,mosquito nets, windowsills, wooden blinds,vertical blinds, textile blinds, garage doors, externalcomponents, external doors, aluminumdoors, wooden doors, PCV windows)trade, services (garage doors, external blinds,PCV windows)production, trade, services (floor heating,heat pumps, winter gardens, facades, fireprotection, garage doors, external blinds, fireproof doors, inside doors, external doors, steeldoors, aluminum doors, aluminum windows,PCV windows)services, trade (after warranty service, servicingdoors and windows, veneering, assemblyservices, mosquito nets, fire protection, antiburglary elements, windowsills, garage doors,external blinds, fireproof doors, PCV doors,internal doors, external doors, steel doors,aluminum doors, wooden doors, aluminumwindows, PCV windows)trade, services (aluminum joinery, PCVwindows, PCV doors, external roller shutters,window gardens, facades)trade and assembly services (PCV doors,aluminum doors, aluminum windows, PCVwindows, mosquito nets, windowsills, textileblinds, air inlet vents)trade (winter gardens, facades, nets, mosquitonets, anti-burglary elements, windowsills,wooden blinds, vertical and horizontal blinds,textile blinds, garage doors, external blinds,fireproof doors, PCV doors, internal doors,external doors, steel doors, aluminum doors,wooden windows, aluminum windows, PCVwindows), services (after warranty services,servicing blinds windows and doors, assembly,glazing)trade (PCV windows, aluminum doors,wooden windows, aluminum windows, exteriordoors, internal doors, steel doors, fireproof doors, external blinds, garage doors,textile blinds, vertical blinds, horizontal blinds,windowsills, mosquito nets, nets, winter gardens,facades), services (glazing, assembly,windows servicing, blinds servicing, afterwarranty service)20


1 2 3jednostki naukowo-badawcze / research institutesUniwersytet Warmińsko--Mazurski w OlsztynieWyższa Szkoła Informatykii Ekonomii TWPul. Oczapowskiego 210-719 Olsztynwww.uwm.edu.plul. Barczewskiego 1110-061 Olsztynwww.wsiie.olsztyn.plusługi edukacyjneusługi edukacyjneinstytucje otoczenia biznesu / business support institutionsFundacja „Wspieraniei promocja przedsiębiorczościna Warmii i Mazurach”Pl. Generała Józefa Bema3/110-516 Olsztynwww.fp.olsztyn.plinstytucja otoczenia biznesuWarmińsko-MazurskaAgencja Rozwoju RegionalnegoWarmińsko-MazurskaIzba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościPl. Gen. Józefa Bema 310-516 Olsztynwww.wmarr.olsztyn.plul. Prosta 3810-029 Olsztynwww.izbarzem.olsztyn.plinstytucja otoczenia biznesuinstytucja otoczenia biznesueducation serviceseducation servicesbusiness support institutionbusiness support institutionbusiness support institution21


KlasterMebel ElblągMebel ElblągFurniture ClusterBranża: meblowaSector: furnitureStowarzyszenie Klaster Mebel Elbląg jest inicjatywąo zasięgu lokalnym obejmującą Elbląg i jego okolice.Inicjatorem powstania klastra były władze samorządowetego miasta oraz Elbląska Izba Przemysłowo--Handlowa. W skład klastra wchodzą nie tylko przedsiębiorstwazajmujące się produkcją mebli czy ichkomponentów, ale również firmy świadczące usługidla sektora.Głównym celem klastra jest konsolidacja i spajaniefirm z branży meblarskiej, dotychczas ze sobą konkurujących.Stowarzyszenie Klaster Mebel Elblągposiada odpowiedni potencjał techniczny i organizacyjny.The Mebel Elbląg Furniture Cluster Association isa local initiative encompassing Elbląg and the surroundingarea. The initiators of the cluster were localauthorities of the city and the Elbląska Chamber ofIndustry and Trade. The cluster gathers not only enterprisesdealing with furniture production or theircomponents, but also companies performing servicesfor the sector.The main aim of the cluster is consolidation andturning competitors from the furniture sector intocooperating companies. The Mebel Elbląg FurnitureCluster Association is equipped with appropriatetechnical and organizational potential.2009 20112010podpisanieporozumieniao współpracy /signing acooperationagreementpowstanie strategiirozwoju klastra /creatinga developmentstrategyfor the clusterklaster zrzesza42 aktywnychczłonków /the cluster includes42 active members22


Łańcuch wartości i kompetencje klastra /Value chain and cluster competencieswspółpracaz Urzędem MiastaElbląga w zakresiepromocji markielbląskich mebli,regionu elbląskiegoi idei klasteringu /cooperation withElbląg Town Hallregarding promotionof the Elbląg Furniturebrand, Elbląski regionand the idea ofclusteringczynniki wytwórcze i ich kształtowanie,wspomaganie procesów informatyzacjiprzedsiębiorców z branży meblowej– współpraca klastra z PaństwowąWyższą Szkołą Zawodową w Elblągu /production factors and how they areshaped, implementing IT solutions in thefurniture sector companies – cooperationof the cluster with the State School ofHigher Professional Education in Elblągdostawcy, branże powiązane – dostawcasprzętu oświetleniowego, obróbkaszkła, producent witraży, dostawca płytwiórowych, dostawca narzędzia do obróbkidrewna, materiałów drewnopochodnychi tworzyw sztucznych / suppliers, relatedsectors – supplier of lighting systems, glassworking, stained glass producer, clipboardsupplier, supplier of tools for woodwork,plastics and wood derivative materialsproducenci meblii akcesoriów meblarskich(10 firm) / producers offurniture and furnitureaccesories(10 companies)współpraca z jednostkami naukowobadwczymi,doradztwo w zakresieprodukcji mebli oraz innowacji narynku branży meblowej – InstytutTechnologii Drewna, Instytut WzornictwaPrzemysłowego / cooperation withresearch institutes, consulting as regardsfurniture production and innovation inthe furniture sector – Wood TechnologyInstitute, Institute of Industrial Designdoradztwo – doradztwo technologiczne(1 firma), agencje marketingoworeklamowe(2), broker ubezpieczeniowy,dostawca oprogramowania / consulting– technological consulting (1 company),marketing and advertising agencies (2),insurance broker, software supplierodbiorcy z krajui z zagranicy /client nationaland abroadKompetencje klastra: reprezentacja producentów z branży meblarskiej oraz firm świadczącychusługi dla sektora, konsolidacja i spajanie branży firm meblarskich Elbląga i jego okolic,wsparcie rozwoju badań i wprowadzanie na rynek meblarski innowacyjnych rozwiązań, kształceniekadr dla branży, promocja regionu elbląskiego w kraju i za granicą poprzez promocję marki klastra. /Cluster competencies: representing the producers from the furniture sector and companies performingservices for the sector, consolidation and bringing together the furniture companies from Elblągand surrounding areas, supporting development of research and introducing innovative furniture solutioninto the market, educating staff to help them find employment in the sector, promoting theElbląski region home and abroad by promoting the cluster’s brand.23


KoordynatorFunkcję koordynatora klastra pełni Stowarzyszenie„Klaster Mebel Elbląg”. Celem stowarzyszenia jestpoprawa konkurencyjności i wzmocnienie potencjałuekonomicznego przedstawicieli branży meblarskiej.CoordinatorThe function of the coordinating entity is performedby the “Mebel Elbląg Furniture Cluster” Association.The aim of the association is to improve competitivenessand strengthening the economic potentialof the representatives of the furniture cluster.Dane kontaktowe podmiotu pełniącego rolę koordynatora/animatora: /Contact details of the coordinating entity:koordynator klastra: / cluster coordinator:Stowarzyszenie „Klaster Mebel Elbląg” /“Mebel Elbląg Furniture Cluster” Associationokres pełnienia funkcji: / period of service: od 2007 / since 2007formalna podstawa pełnienia funkcji: /legal basis for performing the function:statut / statuteadres korespondencyjny: / address for delivery: ul. Andrzeja Sulimy 1, 82-300 Elblągosoba do kontaktów: / contact person: Damian Kowalskitel./fax: +48 669 770 067e-mail / strona www:biuro@klastermebel.pl / www.klastermebel.pl24Działalność i oferta klastraDziałalność klastra skupia się m.in. na promocjibranży meblarskiej. Tworzone są wspólne materiałyo charakterze promocyjno-informacyjnym. Wśródprzedsiębiorców na bieżąco dystrybuowany jestwspólny katalog klastrowy promujący firmy i miastoElbląg.Klaster kilkukrotnie brał udział w MiędzynarodowychTargach w Poznaniu i w Ostródzie, podczasktórych firmy w nim zrzeszone prezentowały swojeprodukty. W 2007 i 2008 roku klaster uczestniczyłtakże w Targach Szkół Ponadgimnazjalnych, gdziezachęcał młodzież do wybierania kierunków kształceniazwiązanych z branżą meblową.W zakresie produkcji mebli i innowacji na rynkubranży meblowej klaster korzysta z doradztwainstytucji, takich jak Instytut Technologii Drewnaz Poznania i Instytut Wzornictwa Przemysłowegoz Warszawy. Współorganizuje z nimi konferencjemające na celu zaznajomienie przedsiębiorcówz problemami branży meblowej oraz poszukiwaniewspólnych rozwiązań. Klaster współpracuje równieżz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.Główny cel tych działań to wspomaganieprocesów informatyzacji przedsiębiorców z branżymeblowej oraz edukacja młodzieży w kierunkachz nią związanych.W działalności klastra ważną rolę odgrywa UrządMiejski w Elblągu, który na mocy porozumieniaCluster’s activity and offerCluster’s activity focuses among other things onpromotion of the furniture sector. Joint promotionaland informational materials are created and a clustercatalogue is regularly distributed promoting thecompanies and the city of Elbląg.The cluster has on a number of occasions taken partin the International Fairs in Poznań and Ostróda, duringwhich cluster companies have presented theirproducts. In 2007 and 2008 the cluster also took partin the Fairs of upper secondary schools, where studentswere encouraged to choose their educationalpaths related to the furniture sector.As regards furniture production and innovation on thefurniture sector, the cluster benefits from the adviceof such institutions as the Wood Technology Institutefrom Poznań and the Institute of Industrial Design inWarsaw. The cluster and those two institutions jointlyorganize conferences that are supposed to familiarizeentrepreneurs with the problems of production andinnovation in the furniture sector and motivate themto look for joint solutions. The cluster also cooperateswith the State School of Higher Professional Educationin Elbląg. The main aim of such actions is to support theimplementation of IT solutions of businesses from thefurniture sector and the education of young people inthe topics related to that sector.An important role in the cluster’s activity is played bythe Elbląg Town Hall which, based on the memoran-


o współpracy wspiera klaster w zakresie promocjimarki elbląskich mebli, całego regionu oraz idei klasteringuw województwie.Klaster pozostaje również w stałej współpracy z takimifirmami, jak: agencja marketingowo-reklamowa,broker ubezpieczeniowy i bank, które wspierają klasterw działalności promocyjno-reklamowej.dum of cooperation supports the cluster in the scope ofpromotion of the brand of Elbląskie Furniture, the wholeregion and the idea of clustering in the Voivodeship.The cluster is also permanently cooperating withsuch companies as: marketing and advertisingagency, insurance broker and a bank, which supportthe cluster in its promotional and advertising efforts.Wśród członków klastra znajdują się firmy, które zajmują się eksportem zarówno na rynki wschodnie,jak i zachodnie. Jedna z firm posiada oddział swojej siedziby w Stanach Zjednoczonych. Natomiastdziałalność samego klastra w chwili obecnej ma zasięg krajowy. W roku 2012 klaster planuje rozszerzyćdziałania na rynek europejski. /Members of the cluster include companies which deal with export both to eastern and western markets.One of the companies has even a branch in the United States. The cluster itself operates howeveron a national scale. In 2012 the cluster is planning to expand its operations into European markets.Przykładowe produkty członków klastra / Examples of products of cluster members25


Członkowie klastra / Cluster membersNazwa / Name Adres / Address Działalność / Activity1 2 3producenci mebli i akcesoriów meblowych / producers of furniture and furniture accessoriesBIG ul. Opalowa 2582-310 ElblągHALEX ul. Mazurska 1582-300 Elblągwww.halexmeble.plJAR-STOL Różany 3182-335 Gronowo Elbląskiewww.jar-stol.plKAM ul. Szkolna 582-316 Milejewowww.meblekam.plKRIS MARul. Dębowa82-300 Elblągwww.krismar.pl26produkcja (akcesoria meblowe: uchwyty,nóżki)produkcja (stoły, krzesła, stoliki okolicznościowei ław)produkcja (meble systemowe, dziecięce,zestawy kuchenne, szafy, komody oraz mebledo przedpokoju)produkcja (meble kuchenne)produkcja (meble skrzyniowe, do sypialni,kuchenne oraz akcesoria meblowe, szafy)production (furniture accessories: table legs)production (tables, chairs, small tables forspecial events, benches)production (system furniture, children furniture,kitchen furniture, wardrobes, chests ofdrawers and hall room furniture)production (kitchen furniture)production (bedroom cabinets, kitchen furnitureand furniture accessories, wardrobes)


1 2 3LAYMAN ul. Słonecznikowa 1082-300 Elbląg-Rubnowww.layman.plLUPUS ul. Skrzydlata 2882-300 Elblągwww.lupus.euPATREX ul. Mazurska 4682-300 Elblągwww.patrex.plQRAŚ ul. Królewiecka 33782-300 Elblągwww.qras.com.plSTOLZEN Nowe pole 282-310 Elblągwww.stolzen.com.pldostawcy usług / service providersCNS ul. Postępu 602-676 Warszawawww.cns.plFANTAZJAul. Łęczycka 24 G82-300 Elblągwww.reklama-fantazja.plFOLAREX ul. Warszawska 1182-300 Elblągwww.drukarniafolarex.plLIRA ul. Saperów 482-300 Elblągwww.lira.com.plNEGOCJATOR ul. Zamkowa 2882-300 Elblągwww.negocjator.elblag.plPUJAN ul. Łęczycka 2982-300 Elblągwww.declared.euVEGAN ul. Niska 582-300 Elblągwww.vegansc.plhandel / tradeNESTOR ul. Agatowa 2782-310 Gronowo Górnewww.pwnestor.plPUNTA ul. Rybna 1682-300 Elblągwww.punta.com.plSACCUS ul. Dąbrowskiego 2282-300 Elblągwww.saccus.com.plprodukcja (meble pokojowe i systemowe,akcesoria meblowe, wstęgi szufladowe, frontyramkowe)produkcja (meble i akcesoria meblowe: blatyroboczo-kuchenne, płyty laminowane, frontyramkowe, fronty MDF/PCV, fornirowane, lakierowane,elementy rzeźbione, profile meblowe)produkcja (akcesoria meblowe: uchwyty,nóżki, listwy)produkcja (meble pokojowe, kuchenne,tapicerowane, fronty)produkcja (fronty drewniane, fronty fornirowane,fronty lakierowane MDF oraz dodatki:listwy ozdobne, pilastry i akcesoria w postaciwitraży i uchwytów do frontów meblowych)dostawca oprogramowania (systemy 3DCAD/CAM/CAE/PDM wspomagające projektowanie,wytwarzanie, wykonywanie analizinżynierskich oraz zarządzanie dokumentacją)usługi reklamoweusługi reklamowe, poligraficzne (projektygraficzne, druk, obróbka introligatorska)usługi (produkcja oraz dostarczanie sprzętuoświetleniowego do wszystkich miejsc, którewymagają indywidualnych i często niestandardowychrozwiązań)usługi (ubezpieczenia)usługi (fazowanie, szlifowanie, polerowanie,piaskowanie i rzeźbienie), handel (sprzedażmateriałów do wyrobu witraży), produkcja(witraże)usługi doradcze (doradztwo technologicznew zakresie wykonywania powłok lakierniczychna liniach przemysłowych)handel (płyty wiórowe, melaminowane,komórkowe)handel (narzędzia do obróbki drewna,materiałów drewnopochodnych i tworzywsztucznych pochodzących od renomowanychproducentów europejskich)handel hurtowy (włoskie skóry meblowe),produkcja (galanteria skórzana)production (living room furniture and systemfurniture, furniture accessories, elements fordrawers, frames)production (furniture and furniture accessories:tables kitchen and workplace, laminatedboards, frames, MDF/PCV frames, veneering,coating, sculpted elements, furniture profiles)production (furniture accessories: handles,legs, slats)production (living room furniture, kitchenfurniture, upholstery, fronts)production (front furniture elements, veneeredfurniture elements, veneering, coatedfurniture front elements, MDF, accessories:decorative slats, strips and accessories suchas handles, stained glass and handles for frontfurniture elements)software supplier (systems such as: 3D CAD/CAM/CAE/PDM design support, performinganalyses, engineering analyses and documentmanagement)advertisingadvertising services, graphic arts (graphicdesign, print, bookbinding)services (production and delivery of lightingsystems to all places requiring individual andnon standard solutions)services (insurance)services (beveling, grinding, sanding, polishing,sanding and sculpting), trade, production(stained glass)services (consulting regarding creating coatingsin industrial lines)trade (particle boards, melamine particleboards)trade (wood processing device, wood derivativematerials and plastics from esteemedEuropean producers)wholesale trade (Italian leather furniture),production (leather accessories)27


Klaster Biznesu KulturyBizArtBusiness of CultureCluster “BizArt”Branża: kulturaSector: cultureKlaster Biznesu Kultury BizArt jest młodą, zawiązanąw 2011r., inicjatywą. Działalność klastra skupia się naintegracji środowiska artystycznego. Klaster dążydo wdrażania innowacyjnych rozwiązań gospodarczychi wzmocnienia potencjału lokalnych firm narynku regionalnym i krajowym poprzez wspieranienawiązywania współpracy między firmami prowadzącymidziałalność gospodarczą na rzecz kultury,a instytucjami publicznymi, organami władzy samorządoweji jednostkami naukowymi. Celem klastrajest zwiększenie konkurencyjności i efektywnościregionalnych przemysłów kultury oraz tworzenieplatform wymiany pomysłów i wspieranie przedsięwzięćbiznesowych związanych z kulturą.The Business of Culture Cluster “BizArt” is a newinitiative, established in 2011. Cluster’s activity isfocused on integrating artistic environment. By supportingthe formation of cooperative links betweencompanies operating in the culture sector, public institutions,local government authorities and scientificunits, the cluster strives to implement innovativeeconomic solutions and boost the potential of localcompanies on the regional and national markets.The aim of the cluster is to increase competitivenessand effectiveness of regional culture sector and createa platform for exchanging ideas and supportingbusiness culture-related undertakings.2011 2011podpisanieumowy owspółpracy /signing ofcooperationagreementrejestracjaStowarzyszenia,klaster zrzesza16 członków /association’sregistration, clusterhas 16 members28


Łańcuch wartości i kompetencje klastra /Value chain and cluster competenciesmediaorganizacja wystaw,koncertów / organization ofexhibitions, concertshandeldziełami sztuki /trading in works of artodbiorca /recipientdzieło sztuki /work of artusługi reklamowe, projektowe /advertising services, design serviceswspółpraca ze Stowarzyszeniem Elbląg-Europa /cooperation with the Elbląg-Europe Associationwsparcie Urzędu Miasta Elbląg, Departament Komunikacji Społecznej i Departament Kultury /support from the Elbląg Municipal Office, Department of Social Communication and Departament of CultureKompetencje klastra: reprezentacja środowiska artystycznego, zwiększanie konkurencyjnościi efektywności regionalnych przemysłów kultury. /Cluster competencies: representation of the artistic environment, increasing competitiveness andefficiency of regional cultural industries.KoordynatorKoordynatorem klastra jest Stowarzyszenie KlasterBiznesu Kultury „BizArt”.CoordinatorCluster’s coordinator is the Business of Culture Cluster“BizArt” Association.Dane kontaktowe podmiotu pełniącego rolę koordynatora/animatora: /Contact details of the coordinating entity:koordynator klastra: / cluster coordinator:Stowarzyszenie Klaster Biznesu Kultury „BizArt” / Business of CultureCluster “BizArt” Associationokres pełnienia funkcji: / period of service: od czerwca 2011 / since june 2011formalna podstawa pełnienia funkcji: /legal basis for performing the functionumowa cywilno-prawna / civil law agreementadres korespondencyjny: / address for delivery: ul. Związku Jaszczurczego 12/11, 82-300 Elblągosoba do kontaktów: / contact person:Alina Kłosowska-Zalewskatel./fax.: +48 605 996 226e-mail / strona www:info@klasterbizart.pl / www.klasterbizart.pl29


30Działalność i oferta klastraKlaster Kultury BizArt dąży do wzmocnienia powiązaniakultury i sztuki z biznesem w celu wdrażaniainnowacyjnych rozwiązań gospodarczych i technologicznych.Działania klastra prowadzą do wzmocnieniapotencjału lokalnych firm zajmujących siędziałalnością gospodarczą na rzecz kultury na rynkukrajowym, europejskim i światowym.Klaster podejmuje w tym zakresie następujące działania:– współpraca z przedsiębiorstwami, samorządami,szkołami, uczelniami, inicjatywami pozarządowymii innymi instytucjami, których cele są zbieżnez celami stowarzyszenia,– inicjowanie, wspieranie i zachęcanie społeczeństwlokalnych do działań na rzecz rozwojuregionu,– organizacja wystaw, targów i szkoleń, warsztatówartystycznych, koncertów, spektakli, festiwali,spotkań z artystami, tworzenie kolekcji dzieł sztuki,organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów,– tworzenie środowiska umożliwiającego aktywneuczestnictwo w kulturze i sztuce,– prowadzenie serwisu internetowego o tematycekulturalnej,– współpraca z instytucjami państwowymi, władzamisamorządowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniamii związkami twórczymi w celu promowaniai organizowania działalności kulturalnej,– organizacja zagranicznej wymiany kulturalnej orazprowadzenie pośrednictwa dla instytucji kulturyw nawiązywaniu współpracy z partnerami krajowymii zagranicznymi, m.in. z krajów Unii Europejskiej.Potencjał innowacyjny klastra wzmacnia różnorodnośćoferty:– sztuka: kolaże, grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia,wystawy, plenery, informatory kulturalne,kalendarze imprez, integracja twórców na platformieinternetowej,– tworzenie druków wielkoformatowych, technologiaLED, wycinanie i grawerowanie metodą laserową,sitodruk, konstrukcje reklamowe (reklamy3D o nietypowych kształtach), druk UV,– druk offsetowy, produkcja TV w jakości HD.Klaster podpisał porozumienie w zakresie organizacjicyklicznych plenerów i konkursów malarskich z DepartamentemKomunikacji Społecznej Urzędu MiastaCluster’s activity and offerThe Business of Culture Cluster “BizArt” strives tostrengthen links between culture and arts and businessin order to implement innovative economicand technological solutions. Cluster’s activity leadsto boosting the potential of local companies operatingin the culture sector on the national, Europeanand global market.The Cluster undertakes the following actions:– cooperation with enterprises, local governments,schools, institutes of higher learning, whose aims aresimilar to those of the association,– initiating, supporting and encouraging local communitiesto act for the benefit of the regional development,– organizing exhibitions, fairs and training session,artistic workshops, concerts, spectacles, festivals,meetings with artists, creation of work of art collections,organizing conferences, seminars andsymposia,– creating conditions allowing for active participationin culture and arts,– maintaining webpage devoted to culture,– cooperation with national institutions, local governmentauthorities and other institutions, associationsand creative unions in order to promoteand organize culture-related activities,– organizing foreign cultural exchange and actingas intermediary for culture-related institutions inestablishing contacts with partners from Polandand beyond, among others, from the EuropeanUnion.Cluster’s innovative potential increases diversity ofits offer:– art: collage, graphics, painting, sculpture, photography,exhibitions, open air events, cultural guides,events calendars, integration of artists on theInternet platform,– creating large format prints, laser cutting and engraving,silk-screen printing, advertising constructions(3D ads of untypical shapes), UV print,– offset print, TV production in HD quality.The Cluster has signed an agreement in relationto organizing cyclical outdoor painting workshopsand competitions with the Department for SocialCommunication of the Elbląg Municipal Office.It also cooperated with the Culture Departmentwith whom it plans to publish in 2012 a catalogue


Elbląg. Współpracuje również z Departamentem Kultury,z którym w roku 2012 planuje wydanie kataloguczterech wystaw zawierających kompendium wiedzyo artystach elbląskich XX wieku. Przy aranżacji wystawwykorzystane zostaną zasoby Muzeum Archeologiczno-Historycznegoi Galerii El w Elblągu.about 4 exhibitions comprising a compendium ofknowledge about Elbląg artists of the 20th century.Resources from the Archeological and HistoricalMuseum and El Gallery will be used to decorate theexhibition venue.Orkiestra kameralnaw Elblągu /Chamber orchestrain ElblągMistrzostwa PolskiFormacji Tanecznych,Elbląg, luty 2011 /Polish Dancing GroupsChampionships, Elbląg,February 201131


Obraz, oleje akrylowe,kolaże – Galeria ZUM,członek klastra BizArt/ Painting, acrylic oils,collages – ZUM Gallery,member ofBizArt ClusterRzeźby wykonaneprzez KazimierzaKalkowskiego. Wystawaprac rzeźbiarza w GaleriiZUM / Sculptures byKazimierz Kalkowski.Exhibition of sculptor’sworks at the ZUM GalleryWernisaż ceramiki,21.10.2011, Galeria ZUM/ Pottery vernissage,21.10.2011, ZUM Gallery32Neon reklamowy wykonany przez AgencjęReklamową Fantazja, członka klastra /Neon light advertisement prepared by FantazjaAdvertisement Agency, cluster member


Wystawa malarskaJulity Malinowskiejw Galerii El /Painting exhibition ofJulita Malinowska at theEl GalleryObrazy w Galerii Miś/ Paintings at the MiśGalleryPublikacje wydawnictwaURAN, członka klastra/ Works published byURAN publishing house,cluster memberWernisaż w Galerii ZUM /Vernissage in the Gallery ZUM33


Członkowie klastra / Cluster membersNazwa / Name Adres / Address Działalność / Activitygalerie / galleriesGaleria Zumul. Kowalska 3-5/D82-300 Elblągwww.galeriazum.plGaleria El ul. Kuśnierska 682-300 Elblągwww.galeria-el.plPracownia Rzeźby – GaleriaWaldemar Cichońul. Garbary 1282-300 Elblągwww.cichon.art.pldziałalność kulturalna / cultural activityAgnieszka Miller, grafik ul. Suwalska 36/282-300 Elblągwww.agnieszkamiller.plAlina Kłosowska-Zalewska ul. Związku Jaszczurczego 12/1182-300 ElblągCentrum Spotkań EuropejskichElbląska Orkiestra KameralnaPlac Jagiellończyka 182-300 Elblągwww.swiatowid.elblag.plStary Rynek 2582-300 Elblągwww.eok.com.plgaleria (handel sztuką, organizowaniewystaw)galeria (popularyzacja kultury, organizacjawystaw, koncertów)galeria (organizacja wystaw)działalność kulturowa (organizacja wystaw,warsztatów plastycznych)działalność kulturalnaPaweł Nieczuja-Ostrowski ul. Żeromskiego 3582-300 Elblągtwórca malarzusługi reklamowe, projektowe / advertising, design servicesAgencja Reklamowa ul. Łęczycka 2482-300 Elblągwww.reklama-fantazja.plAgencja ReklamowaFOKUSul. Pasłęcka 582-300 Elblągwww.fokus.elblag.plBiuro Projektowe AP Dizajn ul. C.K. Norwida 10/182-300 Elblągwww.apdizajn.plGaleria Art Miś Fabryczna 2282-300 Elblągwww.mis.elblag.plWydawnictwo Uran ul. Giermków 582-300 Elblągwww.uran.plmediaElbląska Gazeta Internetowaul. Rybacka 30 A82-300 Elblągwww.portEl.plTelewizja Elbląska ul. Płk. Dąbka 7982-300 Elblągwww.tv.elblag.plinstytucje otoczenia biznesu / business support institutionsStowarzyszenie ElblągEuropaul. Warszawska 5582-300 Elblągwww.elblageuropa.pldziałalność kulturalna (organizacja wystaw,konkursów tańca, kino, organizacje,realizacje i promocje przedsięwzięć kulturalnych,sportowych i rekreacyjnych)działalność kulturowa (organizacja koncertów)usługi projektowe (druk i wydawanie m.in.czasopism, sztychów, plakatów)produkcja, usługi projektowe (reklamy,fotografia, poligrafia, wydruki wielkoformatowe)usługi projektowe (projektowanie i zarządzaniewzornictwem przemysłowym,projektowanie wnętrz)usługi szklarskie, projektowe (ramiarstwo,witraże, meble szklane, lustra, statuetki)usługi projektowe (reklama, poligrafia,druk UV)gazeta internetowatelewizja (produkcja filmów, wiadomości,reklamy)działalność kulturalna (organizacja koncertów)gallery (art trade, organizing exhibitions)gallery (popularization of culture, organizingexhibitions, concerts)gallery (organizing exhibitions)cultural activity (organization of exhibitions,art workshops)cultural activitycultural activity (organization of exhibitions,dance competitions, cinema, organization,realization and promotion of cultural,sport and recreational undertakings)cultural activity (organization of concerts)artist painterdesign services (printing and publishingof e.g. magazines, engravings, posters)production, design services (advertisements,printing, photography, large formatprint)design services (design and managementof industrial design, interior design)glazing services, design (framing, stainedglass, glass furniture, mirrors, figurines)design services (advertising, printing, UVprint)internet newspapertelevision (film production, news, advertisements)cultural activity (organizing concerts)34


Łańcuch wartości i kompetencje klastra /Value chain and cluster competencieswsparcie władz publicznych– współpraca z UrzędemMiasta Elbląg / supportfrom public authorities– cooperation with the ElblągMunicipal Officeusługi rekreacyjne /recreational servicesusługi hotelarskie /hotel services7 hoteli, 4 gospodarstwaagroturystyczne, 1 zajazd,kompleks gastronomicznorekreacyjny,Aeroklub Elbląski,stacja i szkoła narciarska,biura turystyczne / 7 hotels,4 agritourism farms, 1 inn,gastronomy and recreationcomplex, Elbląg Flying Club,skiing station and school,travel agenciesusługi gastronomiczne /gastronomy servicesusługi przewodnickie /tour guide servicesinstytucje wspierające– Park Technologiczny,PTTK Oddział Elbląski /support institutions– Technological Park,Elbląg branch of PTTKczynniki wytwórcze i ich kształtowanie – Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich/ production factors and how they are shaped – Hotel and Tourism SchoolKompetencje klastra: tworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych branży turystyczneji okołoturystycznej powiatu elbląskiego oraz instytucji otoczenia biznesu, instytucjipublicznych, organizacji pozarządowych oraz jednostek naukowych, promocja Elbląga i regionupoprzez budowanie wizerunku obszaru atrakcyjnego turystycznie, rozwój markowych produktówturystycznych, kształcenie kierunkowe i profilowane dla potrzeb branży turystycznej w obszarzedziałania klastra. /Cluster competencies: creation of a cooperation platform for businesses operating in the tourismand tourism-related sector in the Elbląg district and business support institutions, public institutions,non-governmental organizations as well as scientific institutes, promotion of Elbląg and itsregion by creating an image of an attractive place for tourists, development of brand tourist products,specialist and profiled education tailored to the needs of tourism sector within the scope ofcluster’s activities.36


Klaster współpracuje z Katedrą Polityki Gospodarczeji Regionalnej przy Uniwersytecie Warmińsko--Mazurskim w Olsztynie w zakresie transferu wiedzyi rozwiązań innowacyjnych.Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowychna temat inicjatywy klastrowej w sektorzeturystycznym, m.in. z członkami Elbląskiego KlastraTurystycznego, przedsiębiorcami przedstawicielamiorganów władzy samorządowej, organizacji pozarządowychoraz innych instytucji działających w obszarzeturystyki, powstało opracowanie pt.: „Zjawisko klasteringuturystycznego w woj. warmińsko-mazurskimw świetle wyników badań ankietowych”.Klaster na stałe współpracuje z samorządem elbląskim,uzyskując wszelkie wsparcie DepartamentuStrategii i Rozwoju Miasta Elbląga. W okresie krótkiejdziałalności zarząd klastra zorganizował dwudnioweszkolenie pn. „Budowanie wizerunku i promocjafirmy branży turystycznej”, w którym udział wzięliwszyscy członkowie klastra. Elbląski Klaster Turystycznyuczestniczył również w opracowaniu pielgrzymiegoSzlaku św. Jakuba.The cluster cooperates with the Economic and RegionalPolicy Department of Warmia and MazuryUniversity in Olsztyn with relation to knowledge andinnovative solutions transfer.Conducted survey devoted to cluster initiative in thetourism sector with such participants as members ofthe Elbląg Tourism Cluster, entrepreneurs, representativesof the local government, non-governmentalorganizations and other institutions operating in thetourism sector, gave rise to a publication entitled:„Phenomenon of tourism clustering in Warmińsko--Mazurskie Voivodeship in light of survey results”.The cluster continuously cooperates with Elbląg localgovernment and receives full support from theElbląg Strategy and Development Department. In itsshort period of operation cluster management organizeda two-day training entitled: „Image creationand promotion of companies from tourism sector”in which all cluster members participated. The ElblągTourism Cluster was also involved in preparingof the Way of St. James.Spotkanie członkówklastra w hotelu Arbiterw Elblągu, 05.05.2011 /Meeting of clustermembers in Arbiterhotel in Elbląg,05.05.201138


Port Morski we Fromborku.Na zdjęciu statek Anitakursujący pomiędzyFromborkiema Krynicą Morską. /Seaport in Frombork. Anitaship operating betweenFrombork and KrynicaMorska presentedin the picture.Plaża nad ZalewemWiślanym we wsi Suchacz /The Vistula Lagoon beach inthe village of SuchaczPlaża nad ZalewemWiślanym, na północ odTolkmicka. W tle ŚwiętyKamień, z którym związanesą legendy. /Vistula Lagoon beach, northof Tolkmicko.Saint Stone, featured assubject of legends,in the background.40


Dom podcieniowywe wsi Łęcze /Timber-framed housein the village of ŁęczeDroga leśna w pobliżumiejscowości Jagodnik/ Forest path near thevillage of Jagodnik41


1 2 3ESS Wehikuł Czasu-Wikingowie-Słowianie-BałtowiePrzedsiębiorstwo Turystyczne„Góra Chrobrego”ul. Kochanowskiego 6/382-300 Elblągul. 12 Lutego 2582-300 Elblągwww.gora-chrobrego.plusługi rekreacyjne (organizacja imprezhistorycznych, dawne rzemiosło)usługi rekreacyjne (stacja i szkoła narciarska,kursy snowboardu)inne usługi turystyczne / other tourism-related servicesBiuro turystyczne TURYSTA ul. Huzarska 15a82-300 Elblągwww.turysta.elblag.plusługi turystyczne (organizacja wycieczekzagranicznych i krajowych, lotniczych i autokarowych)Biuro Usług Przewodniczychi Pilotażu - Jan KlattJerzy Gawłowski - pilotwycieczekParkingi strzeżone ElblągZenon Skrobotunul. Oboźna 14/682-300 Elblągul. Orkana 182-300 ElblągJagodnik 1982-316 Milejewousługi turystyczne (pilotaż wycieczek polsko-i niemieckojęzycznych)usługi turystyczne (pilotaż wycieczek polsko-i niemieckojęzycznych)usługi turystyczne (zabezpieczenie pojazdówturystów i wycieczek autokarowych)jednostki samorządu terytorialnego / local government unitsUrząd Miasta Elbląg ul. Łączności 182-300 Elblągwww.umelblag.pljednostka samorządu terytorialnegojednostki naukowo-badawcze / research institutesZespół Szkół Turystyczno--Hotelarskichul. Saperów 14B82-300 Elblągwww.zsth.elblag.com.plinstytucje otoczenia biznesu / business support institutionsPTTK Oddział ZiemiElbląskiejPortal Turystyczny WysoczyznyElbląskiej i ŻuławWiślanychul. Krótka 582-300 Elblągwww.pttk.elblag.com.plul. Mikołaja Firleja 2382-300 Elblągwww.wysoczyzna.plusługi edukacyjne (edukacja z zakresuturystyki i hotelarstwa)instytucja otoczenia biznesu (promocjaturystyki)e-biznes (promocja branży turystycznejw internecie)recreational services (organization of historicalevents, old craftsmanship)recreational services (skiing station andschool, snowboarding courses)tourist services (organization of bus andplane trips abroad and within Poland)tourist services (guiding Polish and German-speakinggroups)tourist services (guiding Polish and German-speakinggroups)tourist services (safeguarding vehiclesbelonging to tourists or tourist buses)local government uniteducational services (tourism and hoteleducation)business support institution (promotingtourism)e-business (promoting tourism sector inInternet)44


ICT AmberICT Amberinformation and communitacion technology centerBranża: informatyka i telekomunikacja/ poligrafia i reklamaSector: IT and ICT / printing andadvertisingKlaster ICT Amber został założony przez przedsiębiorcówz inicjatywy lokalnej administracji – UrzęduMiasta w Elblągu. Klaster ukierunkowany jest nazwiększanie zastosowania nowoczesnych rozwiązańICT przez członków klastra, także poprzez tworzeniei rozwój własnego oprogramowania. Klaster skupiafirmy lokalne, w dużej mierze utworzone przez absolwentówInstytutu Informatyki Państwowej WyższejSzkoły Zawodowej w Elblągu. Do klastra należąrównież firmy od lat związane z Elblągiem: OPEGIKA,InfoPower, Softel oraz inne.www.ictamber.plICT Amber cluster has been established by entrepreneurson the initiative of local administration– the City Hall in Elbląg. The cluster aims at increasingthe use of modern ICT solutions by clustermembers, also by creating and developing its ownsoftware. The cluster gathers local companies,often set up by graduates of the State School ofHigher Professional Education in Elbląg. Companies,which have for many years had ties with Elbląg,such as OPEGIKA, InfoPower and Softel, alsobelong to the cluster.2010 2011rejestracja StowarzyszeniaICT Amber KlasterTeleinformatyczny w Elblągu/ the registration of theAssociation ICT Amber KlasterTeleinformatyczny w Elbląguklaster zrzesza 20członków / the clusterhas 20 members45


Łańcuch wartości i kompetencje klastra /Value chain and cluster competenciesdostawcy rozwiązań technologicznych– wpływ wiedzy i technologii, w tym globalnych, do zastosowania w oferowanych produktach i usługach /technological solution providers– influence of knowledge and technology, including global, to be applied in the offered products and servicesprojektowanie i zarządzanie / design and managementzasoby ludzkie i ich kształcenie – WyższaSzkoła Agrobiznesu w Łomży; współpracaz Państwową Wyższą Szkołą Zawodowąw Elblągu / human resources and theireducation – Academy of Agrobusiness inŁomża; cooperation with State School ofHigher Professional Education in Elblągwspółpraca z Urzędem Miasta,Departament Strategii i Rozwoju /cooperation with the City Hall,Strategy and DevelopmentDepartmentinstytucje wspierające – izbaprzemysłowo-handlowa, FundacjaMiędzynarodowy Instytut Outsourcingu /support institutions – chamber ofcommerce and industry, InternationalOutsourcing Institute Foundation (FundacjaMiędzynarodowy Instytut Outsourcingu)kompleksowe rozwiązania informatyczne / comprehensive IT solutionsprodukcjaoprogramowania /softwareproductionprodukcja sprzętukomputerowego /hardwareproductiondostęp do DataCenter z pakietemusług towarzyszących/ access to DataCenter witha package ofcomplementaryservicesoutsourcing zasobówinformatycznychz pakietem usługserwisowych i opieki/ outsourcing of ITresources with amaintenance andassistance packagedostawy rozwiązańz pakietem usługserwisowych i opieki/ supply of solutionswith a maintenanceand assistancepackagekompleksowerozwiązaniaw zakresiepolgrafii i reklamy/ comprehensiveprinting andadvertising solutionsodbiorcy / addresseesbiznesu / businessadministracja / administrationrolnictwo / agricultureKompetencje klastra: reprezentacja i integracja środowiska przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej,telefonicznej, informatycznej oraz branży pokrewnych, rozpowszechnianiewiedzy z zakresy IT i środowisk pokrewnych, podnoszenie poziomu wiedzy teleinformatycznejspołeczeństwa, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczychw regionie, integracja środowiska, współpraca, rozwój produktów i usług orazpodnoszenie jakości, reprezentacja branży na forum administracji, promocja Elbląga orazwojewództwa warmińsko-mazurskiego jako obszaru atrakcyjnego dla inwestowania. /46Cluster competencies: representation and integration of entrepreneurs from ICT, telephony,IT and related sectors, dissemination of knowledge about IT and related sectors, increasing ICTknowledge in the society, supporting entrepreneurship development and economic initiativesin the region, integration of the environment, cooperation, development of products and servicesand improving quality, representation of the sector on the administrative forum, promotionof Elbląg and the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship as an attractive investment site.


KoordynatorKoordynatorem klastra jest Stowarzyszenie, któregocelem jest integrowanie środowiska przedsiębiorstwbranży telekomunikacyjnej, telefonicznej,elektronicznej, informatycznej i branż pokrewnychoraz wszystkich zainteresowanych współpracą osóbfizycznych, podmiotów i jednostek organizacyjnych.CoordinatorThe cluster is coordinated by the Association, whoseobjective is the integration of the enterprises fromthe ICT, telephone, electronics, IT and related sectorsand all natural persons, entities and organizationalunits interested in cooperation.Dane kontaktowe podmiotu pełniącego rolę koordynatora/animatora: /Contact details of the coordinating entity:koordynator klastra: / cluster coordinator:Stowarzyszenie ICT Amber Klaster Teleinformatyczny /Association ICT Amber Klaster Teleinformatycznyokres pełnienia funkcji: / period of service: od 2010 / since 2010formalna podstawa pełnienia funkcji: /legal basis for performing the functionstatut / statuteadres korespondencyjny: / address for delivery: ul. Stoczniowa 2/A 10, 82-300 Elblągosoba do kontaktów: / contact person: Teresa Miszkiewicz-Florczyktel./fax.: +48 55 236 46 04, +48 55 236 46 01, +48 609 447 794e-mail / strona www:amber@ictamber.pl / www.ictamber.plDziałalność i oferta klastraCzłonkowie klastra tworzą i rozwijają własne oprogramowanie,a także wdrażają i serwisują rozwiązaniazewnętrzne.Cluster’s activity and offerCluster members create and develop their ownsoftware as well as implement and provide maintenanceservices to external solutions.Oferta sektorowa klastra to pakiety usług prowadzonychw formie outsourcingu:– kompleksowe rozwiązania: dostawy sprzętui oprogramowania, produkcja oprogramowania,udostępnianie oraz wdrożenia i serwis systemówi rozwiązań, doradztwo w zakresie IT dla biznesu,administracji i rolnictwa;– kompleksowe rozwiązania w zakresie marketingui reklamy.Sectoral offer is comprised of service packages inthe form of outsourcing:– comprehensive solutions: delivery of hardware andsoftware, software production, making available aswell as implementing and providing maintenanceservices of systems and solutions, it for business,administration and agriculture counseling;– comprehensive marketing and advertising solutions.Obszary rozwoju klastra:– rozwój usług programistycznych:• pisanie oprogramowania na zamówienie,• oferowanie i udoskonalanie własnych produktów,– poszukiwanie nowych specjalności technologicznych,– rozwój kompleksowej i segmentowej obsługi informatycznejw formie outsourcingu dla przemysłu,rolnictwa, administracji,– rozwój usług poligraficznych, reklamowychwspieranych informatycznie.Cluster development areas:– development of programming services:• software writing to order,• offering and improving its own products,– searching for new technological specializations,– developing comprehensive and segment-orientedit services in the form of outsourcing for industry,agriculture and administration,– developing it supported printing and advertisingservices.47


W trosce o najwyższą jakość świadczonych usługw firmach członków klastra został wdrożony standardzarządzania usługami outsourcingowymi w zakresiebezpieczeństwa klienta – Systemem Stref Bezpieczeństwa(SSB).In the interest of the highest quality of services provided,the standard of outsourcing services management withrespect to client safety – Safety Zones System (SystemStref Bezpieczeństwa, SSB) – has been implemented inthe companies belonging to the cluster members.48Oferta klastra:– AgroAsystent – przyjazny w obsłudze i funkcjonalnyprogram komputerowy wspomagającyzarządzanie gospodarstwem rolnym w produkcjiroślinnej. Poza ewidencją prac polowych i kosztów,program pozwala generować dokumenty,raporty i zestawienia dotyczące gospodarstwaoraz prowadzonej w nim produkcji. Za swoją innowacyjnośćAgroAsystent otrzymał nagrodypodczas targów „Ferma Bydła” oraz „Agrosilesia”.– ADAT System – system automatycznego gromadzeniei transportu danych (Automatic Data Accumulationand Transfer).– ESIP – Elektroniczny System Informacji Przestrzennej– nowatorskie w skali kraju rozwiązaniew zakresie szeroko rozumianego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego, które wspomaga zarządzaniemiastem i proces podejmowania decyzji. Systemwdrażany był etapowo, poprzez kompleksową informatyzacjęzadań realizowanych przez Urząd Miejski.– Rewizja e-commerce – oprogramowanie e-commerce,zapewniające kompleksową obsługę w procesiebudowania internetowego kanału sprzedaży.Doradztwo w kwestii doboru odpowiednich narzędzioraz metod promocji pozwalające stworzyć unikalnei skuteczne rozwiązania ostateczne.– Bezpieczny outsourcing ICT – pakiet obejmującyprodukty i kompleksowe usługi ICT, z zapewnieniemstandaryzacji usług outsourcingu. W składpakietu wchodzą: usługi telekomunikacyjne (transmisjadanych, łącza, sieci; stacjonarna telefonia głosowaw technologii IP, fax); dostęp do Data Center(przestrzenie dyskowe, hosting systemów i danych);nowoczesny backup i archiwizacja danych, w tymstacji lokalnych; dostęp do systemów ERP (zarządzania),EOD (obiegu dokumentów), RCP (rejestracjiczasu pracy, Lotus Notes, pracy grupowej, innych);pakiet usług serwisowych dla wykorzystywanychsystemów; opieka serwisowa nad sprzętem IT; doradztwow zakresie rozwiązań informatycznych.– Systemem Stref Bezpieczeństwa (SSB) – narzędzienadzorowania ryzyka w 12 podstawowychobszarach działalności outsourcera. Pozwala nadzorowaćryzyko na każdym etapie działalności,a klientowi daje możliwość oceny jakości świadczonychusług. Operatorem standardu systemustref bezpieczeństwa w outsourcingu jest członekCluster’s offer:– AgroAsystent – user-friendly and functionalcomputer program supporting the managementof an agricultural farm with respect to agriculturalproduction. In addition to keeping records of fieldworks and costs, it allows to generate documents,reports and statements concerning the farm andits production. AgroAsystent received awards forits innovative character during “Ferma Bydła” and“Agrosilesia” trade fairs.– ADAT System – system of automatic data accumulationand transfer.– ESIP – Electronic Spatial Information System(Elektroniczny System Informacji Przestrzennej) –solution innovative on the national level, concerningbroadly defined geodetic and cartographicresource, which supports city management anddecision making process. The system has beenimplemented in stages by way of comprehensiveinformatization of the City Hall activities.– E-commerce review – e-commerce softwareensuring comprehensive solutions in the processof building Internet sales channel. Counseling onthe selection of appropriate tools and methods ofpromotion allowing the creation of unique andeffective final solutions.– Safe ICT outsourcing – the package encompassesICT products and comprehensive services togetherwith ensuring outsourcing services standardization.The package includes: ICT services (datatransfer, lines, networks, fixed voice telephony in IPtechnology, fax); access to Data Center (disk spaces,data and system hosting); modern backup anddata archiving, including local stations; access toERP (management), EOD (documents circulation),RCP (work time registration, Lotus Notes, groupwork, other); maintenance services package for thesystems used; IT hardware maintenance assistance,IT solutions counseling.– Safety Zones System (Systemem Stref Bezpieczeństwa,SSB) – risk control tool in 12 basic areasof an outsourcer operation. It allows risk controlat all stages of operation and gives the clientthe possibility to assess the quality of servicesprovided. The member of the ICT Amber Cluster,the Foundation “Międzynarodowy Instytut Outsourcingu”(International Outsourcing Institute)


klastra ICT Amber, Fundacja „MiędzynarodowyInstytut Outsourcingu”. MIO posiada wyłączneprawa do rozpowszechniania i nadzorowania SSBw Polsce i za granicą (www.fioi.org).– Drukarnia Elbląg (www.drukarnia.elblag.pl) – nowoczesnadrukarnia „on-line”, innowacyjny systemskładania i śledzenia zamówień przez internet. Drukarniastanowi zaplecze produkcyjne przy realizacjikampanii reklamowych przez członków klastra.– Sirkom – system reklamy audiowizualnej, którejnośnikiem mogą być monitory LCD, LED, plazmyczy ekrany diodowe oraz źródła dźwięku. Za pomocącentralnie i zdalnie zarządzanej sieci cyfrowychekranów, skutecznie rozpowszechnia treścipromocyjne, informacyjne czy rozrywkowe. Przekazywanetreści mogą być bardzo zróżnicowane– w zależności od potrzeb klienta cyfrowy nośnikmoże wyświetlać prostą informację tekstową, logotypy,banery, statyczne pliki graficzne, animacje,filmy, po audycje. Zastosowanie rozwiązań DigitalSignage jest wskazane wszędzie tam, gdzie istniejepotrzeba przekazywania aktualnej i dynamiczniezmieniającej się informacji. Najczęściej systemy cyfrowejkomunikacji z klientem wykorzystuje się w:• środkach komunikacji miejskiej: autobus, tramwaj,metro,• instytucjach, urzędach, sklepach, centrach handlowych,punktach usługowych,• lotniskach, dworcach, szpitalach, przychodniach,• hotelach, restauracjach, pubach,• muzeach, salach wystawowych,• bankach i innych instytucjach finansowych.Główną zaletą rozwiązania jest możliwość ciągłejaktualizacji treści, co daje ogromne możliwościw emitowaniu najświeższych informacji.– Amber Printing Room – park maszynowy doprzemysłowego skanowania, drukowania, powielaniai niszczenia dokumentów, uzupełniony systemamiinformatycznymi przejmowania danychz systemów typu CAD, PDM, PLM itp.Klaster współpracuje z Wyższą Szkołą Agrobiznesuw Łomży, która kształci kadry dla rolnictwa, wykorzystującoprogramowanie wytwarzane przez członkówKlastra ICT Amber. Organizacja utrzymuje równieżbieżące kontakty z Państwową Wyższą SzkołąZawodową w Elblągu. Inspiratorem wielu działańpodejmowanych przez klaster jest DepartamentStrategii i Rozwoju Miasta Elbląga.Klaster wspiera organizację pozarządową – ElbląskieStowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.is the operator of the safety zones standard. MIOhas exclusive rights to disseminate and superviseSSB in Poland and abroad (www.fioi.org).– Elbląg Printing House (www.drukarnia.elblag.pl)– modern on-line printing house, innovative systemof placing and tracking orders via the Internet.The printing house is the production baseduring the implementation of advertising campaignsby the cluster members.– Sirkom – system of audiovisual advertising, whichcan be presented on LCD, LED, plasma or diodescreens and via sound sources. By way of centrallyand remotely managed network of digital screens,it disseminates promotional, information and entertainmentcontent in an efficient way. The contentdisseminated may be diverse; depending on theclients’ needs the digital carrier may present a simplepiece of text information, logotypes, banners, staticgraphic files, animations, films and even auditions.The application of Digital Signage solutions is recommendedin all cases requiring the transfer of up--to-date and dynamically changing information. Thesystems of dynamic digital communication with theclient are most frequently used in:• means of public transport: buses, trams, underground,• institutions, offices, shops, shopping centers,service points,• airports, railway stations, hospitals, clinics,• hotels, restaurants, pubs,• museums, exhibition halls,• banks and other financial institutions.The possibility to update content on an on-goingbasis is the main advantage of the solution, offeringgreat opportunities to issue latest news.– Amber Printing Room – machine park for industrialscanning, printing, duplicating and shreddingdocuments complemented with IT systems oftransferring data from CAD, PDM, PLM etc. systems.The cluster cooperates with the Academy of Agrobusinessin Łomża, which educates personnel for agriculture,using the software created by the membersof ICT Amber Cluster. The organization maintains anongoing contact with the State School of HigherProfessional Education in Elbląg. Many of the actionsundertaken by the cluster are initiated by the Strategyand Development Department of the City of Elbląg.The cluster supports a non-governmental organization– Elbląg Association for the Assistance to Peoplewith Alzheimer’s Disease (Elbląskie StowarzyszeniePomocy Osobom z Chorobą Alzheimera).49


Loga członków klastraICT Amber /Logos of ICT Ambercluster members50AgroAsystent poza ewidencją prac polowych i kosztów pozwala generować dokumenty, raportyi zestawienia dotyczące gospodarstwa oraz prowadzonej w nim produkcji. Posiada m.in.moduł magazynu, fakturowania, ewidencji badań gleby, planowania nawożenia. Moduł mapyw przejrzysty sposób prezentuje układ pól oraz informacje wprowadzone do bazy danych. /AgroAsystent, in addition to keeping records of field works and costs, allows to generatedocuments, reports and statements concerning the farm and its production. For instance, it hasa module warehousing, invoicing, recording soil analysis, soil treatment. The map module clearlypresents the distribution of fields and information introduced into the databases.


System ADAT (Automatic Data Accumulation and Transfer) konfiguruje się indywidualnie dozakresu zdarzeń wymaganych do rejestracji przez firmy, budując sekwencje do rejestracji orazodpowiednie procedury i funkcje. /ADAT System (Automatic Data Accumulation and Transfer) is configured according to the scopeof events required to be registred by the company, constructing a registration sequence andappropriate procedures and functions.ESIP – Elbląski System Informacji Przestrzennej to nowatorskie w skali kraju rozwiązanie w zakresieszeroko rozumianego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które wspomaga zarządzaniemiastem i proces podejmowania decyzji. /The Elbląski System of Spatial Arrangement Information ESIP – Elbląski System InformacjiPrzestrzennej is a modern and innovative solution, as far as Poland is concerned, regardinggeodesy and cartography, which supports the management of the city and decision makingprocesses.51


Oprogramowanie e-commerce zapewniakompleksową obsługę w procesie budowaniainternetowego kanału sprzedaży. Doradztwow kwestii doboru odpowiednich narzędzi orazmetod promocji pozwala stworzyć unikalnei skuteczne rozwiązania końcowe. /E-commerce software that ensures a completeservice in the process of building an internetsales channel. Consulting regarding theselection of appropriate tools and promotionmethods helps to create unique and effectiveend solutions.Przykład materiałów reklamowych przygotowanych przez Drukarnię Elbląg /Various examples of advertising materials prepared by the Elbląg printing houseSystem Sirkom – przykład reklamymultimedialnej w autobusie miejskim /Sirkom System – examples of multimediaadvertisement in bussesSegment parku maszynowego, Amber PrintingRoom / Example of the Amber Printing Housemachine park52


Członkowie klastra / Cluster membersNazwa / Name Adres / Address Działalność / Activity1 2 3usługi informatyczne / IT servicesAgroPower Sp. z o.o. ul. Stoczniowa 282-300 Elblągwww.agropower.plALOF SYNERGIA - OlafBaranowskiBiuro Usług InformatycznychSOFTEL Gęsicki i s-kaul. Grunwaldzka 13582-300 Elblągwww.alof.plul. Rybacka 30a82-300 Elblągwww.softel.com.plBLUE Artur Szadurski ul. Kossaka 7/3082-300 Elblągwww.blue.info.plCOMPUTERTEAM EwaFil ul. 12 Lutego 2582-300 Elblągwww.computerteam.plCykada Teresa Miszkiewicz-FlorczykGrupa Rewizja spółka cywilnaMarcin Kopczyński,Andrzej StojekNowe Monasterzysko 23a14-420 Młynarywww.cykada.com.plul. Wojska Polskiego 1/30282-30 Elblągwww.gruparewizja.plInfoPower Sp. z o.o. ul. Stoczniowa 282-300 Elblągwww.infopower.plMBS Systems s.c. M. Szymczak,B. SzczęśniakOkręgowe PrzedsiębiorstwoGeodezyjno--Kartograficzne OPEGIEKASp. z o.o.Technologie InformatyczneSp. z o.o.ul. Grunwaldzka 13582-300 Elblągwww.mbs-systems.plAleja Tysiąclecia 1182-300 Elblągwww.opegieka.plul. Jagiellońska 58/33a03-468 Warszawawww.techinfo.com.pltworzenie oprogramowania dla rolnictwai usługi informatyczne (oprogramowaniedla rolnictwa)usługi informatyczne (tworzenie stronwww, reklam tekstowych, pozycjonowaniestron www, Google adWords)usługi informatyczne (portal miejski www.portel.pl, podpisy elektroniczne, projektowaniestron www, konta pocztowe i promocjastron www)usługi informatyczne (opieka informatyczna,serwis komputerowy, usługi IT)usługi informatyczne (produkcja, sprzedażi serwis sprzętu informatycznego, projektowaniewdrażanie i optymalizacja: baz danych,systemów CRM, ERP, systemów pobieraniaopłat i lojalnościowych, aktywacje telewizjicyfrowej)usługi informatyczne (doradztwo w zakresiekomputeryzacji)usługi informatyczne (tworzenie oprogramowaniadla biznesu, opieka IT, consulting IT,promocja i reklama)usługi teleinformatyczne (łącza, sieci LAN,WAN, Data Center, Telefonia IP, outsourcingzasobów IT, wdrożenia systemów ERP, ADATSystem, opieka IT, autoryzowany partnerIBM, Lenovo, serwis techniczny, szkolenia,księgowość)tworzenie oprogramowania dla biznesui usługi informatyczne (systemy dla produkcji,rezerwacji miejsc, zarządzania treścią,obsługa hostingowa, kreowanie wizerunkufirm w internecie, telewizja cyfrowa i systemyalarmowe)geoinformatyka dla administracji (oprogramowanie,wdrożenia, szkolenia, wsparcietechniczne, Data Center, teleinformatyka)producent i dostawca komputerów (sprzętkomputerowy i biurowy, akcesoria i materiałyeksploatacyjne, serwis), usługi informatycznesoftware development for agriculture,IT servicesIT services (web-design, text advertising,SEO, Google adWords)IT services (city web portal: www.portel.pl,e-signature, web-design, e-mail accounts,SEO)IT services (it servicing, computer services,IT)IT solutions (production, sales and servicingof IT equipment, design, implementation oroptimization: database, CRM systems, ERP,fee collection systems and loyalty program,activation of digital television)IT services (consulting in IT implementation)IT services (creating software for businesses,IT services, IT consulting, promotion andadvertising)IT and telecommunication services (LANand WAN networks, Data Center, IP Telephony,IT outsourcing, Implementation of ERPsystem, ADAT System, IT consulting, authorizedpartner of IBM and Lenovo, Technicalsolutions, training, accounting)software development for businesses andIT services (production systems, place reservation,content management, hosting, webcompany branding, digital television andalarm systems)geo IT for administrative purposes (software,implementation, training, technical support,Data Center, IT)producer and supplier of computers (computerequipment, office equipment, accessoriesand materials, consumption materials,servicing), IT services53


1 2 3usługi teleinformatyczne / telecommunication and IT servicesNETECOM WasielewskaKalisz Sp.j.ul. Grunwaldzka 282-300 Elblągwww.netecom.plusługi reklamowe i poligraficzne / advertising and graphic arts servicesAgencja Reklamowa CON-TACT Jadwiga KaczyńskaAgencja ReklamyKreatywnej ELIT - MichałRusinowskiul. Płk. Dąbka 138/182-300 Elblągwww.arcontact.plul. Królewiecka 195c/382-300 Elblągwww.elit.net.plREPROSKAN Sp. z o.o. ul. Stoczniowa 282-300 Elbląghttp://reproskan.pl/jednostki naukowo-badawcze / research institutesWyższa Szkoła Agrobiznesuul. Studencka 1918-402 Łomżawww.wsa.edu.plusługi teleinformatyczne (sieci radiowe,projektowanie sieci), usługi szkoleniowe(szkolenia, centrum egzaminacyjne)usługi reklamowe (drukarnia, agencja reklamowa,gadżety reklamowe)usługi reklamowe (system reklamy audiowizualnejSirkom, poligrafia, fotografia reklamowa,prezentacje multimedialne), usługiinformatyczne (projektowanie stron internetowych,sklepy internetowe, web-aplikacje,rozwiązania branżowe i biznesowe, informatycznaobsługa firm, DTP, poligrafia, fotografiareklamowa, prezentacje multimedialne)usługi poligraficzne (drukarnia, wydrukiwielkoformatowe, usługi kserograficzne,poligrafia i pieczątki, oklejanie samochodów,litery i znaki przestrzenne, gadżety reklamowe,sprzedaż kasetonów, tablic i stojakówreklamowych, przemysłowe niszczenie dokumentów)wyższa uczelniainstytucje otoczenia biznesu / business support institutionsElbląska Izba Przemysłowo-Handlowaul. KosynierówGdyńskich 3082-300 Elblągwww.eiph.plinstytucja otoczenia biznesuFundacja MiędzynarodowyInstytut Outsourcinguul. Łukasińskiego 27A82-300 Elblągwww.fioi.orginstytucja otoczenia biznesu (właścicieli operator standardu Stref Bezpieczeństwa- SSB)telecommunication and IT services (radionetworks, netwok design), training services(training, exam center)advertising (printing house, advertisingagency, advertising gadgets)advertising services (Sirkom audiovisualadvertising system, graphic arts, advertisingphotography, multimedia presentation),IT services (web-design, online shops, web--application, sector specific and businesssolutions, IT company management, DesktopPublishing, graphic arts, photography, advertising,multimedia presentation)graphic arts (printing house, large scaleprintouts, xerography services, graphic artsand, stamps, car sticker advertisement, 3 Dlettering, advertising gadgets, sales of lightboxes,boards and advertising stands, industrialdocument shredding)institute of higher learningbusiness support institutionbusiness support institution (owner andoperator of the Safety Zone Standards - SSB)54


Klaster WołowinyBeef ClusterBranża: rolno-spożywczaInicjatywa klastrowa Klastra Wołowiny z Warmiii Mazur powstała w ramach projektu „Wsparcierozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze woj.warmińsko-mazurskiego w branży produkcji mięsawołowego w celu podniesienia innowacyjnościprzedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii orazpodnoszenia ich konkurencyjności”. Obszar zainteresowaniaklastra stanowią trzy sektory: przedsiębiorstwa– głównie producenci wołowiny, przetwórcy(ubojnie) i firmy handlowo-usługowe, jednostkibadawczo-rozwojowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.Sector: agricultural and foodCluster initiative of the Beef Cluster from Warmia andMazury was conceived within the project „Supportfor the development of cluster initiative in Warmińsko-MazurskieVoivodeship in the beef producingsector in order to increase enterprises’ innovativeness,exchange of knowledge and technologies andtheir competitiveness”. The cluster is interested inthree groups: enterprises – mainly beef producers,processors (abattoirs) and trade and service companies,research and development units as well as localgovernment units.2007udziałw MiędzynarodowychTargach Żywnościi Produktów EkologicznychBioFach w Norymberdze/ participation in WorldOrganic Trade Fair BioFachin Nuremberg2009klaster zrzesza20 członków /the cluster has20 memberszawiązaniesię inicjatywyklastrowej /startingcluster initiative2008nawiązaniewspółpracymiędzynarodowej /startinginternationalcooperation201155


Łańcuch wartości i kompetencje klastra /Value chain and cluster competenciesdostawca nasiondo mieszanek traw /seeds for grass mixturessupplierusługi marketingowei promocyjne /promotion and marketingservicesusługi badawcze – 2 instytuty,inspektorat weterynarii,laboratorium diagnostyczne /research services – 2 institutes,veterinary inspectorate,diagnostic laboratoryhodowcy, producenci,przetwórcy wołowiny (9 firm)/ breeders, producers, beefprocessors (9 companies)władze publiczne, instytucjewspierające – starostwo powiatowe,2 stowarzszyszenia, izba rolnicza, ośrodekdoradztwa rolniczego /public authorities, support institutions– County Office, 2 associations, agriculturalchamber, centre for agriculturalcounsellingkonsumenciw kraju i zagranicą /consumersin thecountry andabroadKompetencje klastra: reprezentacja przedsiębiorców działających w obszarze produkcji wołowiny na tereniewojewództwa warmińsko-mazurskiego, tworzenie współpracy opartej na transferze wiedzy, technologiii rozwiązań innowacyjnych, wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii, promocja regionu,regionalnych marek oraz branży na rynku polskim oraz międzynarodowych, lobbowanie na rzecz rozwojuinfrastruktury, kształcenie kadr dla branży. /Cluster competencies: representing entrepreneurs active in the beef production sector in Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, initiating cooperation based on the transfer of knowledge, technology and innovativesolutions, implementation and dissemination of innovative technologies, promotion of the region, regionalbrands and the sector on the Polish and international markets, lobbying for infrastructure development,educating personnel for the sector.56


KoordynatorKoordynatorem klastra jest Polskie Zrzeszenie ProducentówBydła Mięsnego, będące rolniczą organizacjąbranżową reprezentującą interesy producentówbydła mięsnego w Polsce.CoordinatorThe cluster is coordinated by the Polish Associationof Beef Cattle Producers, which is the only agriculturalsector organization representing the interests ofbeef cattle producers in Poland.Dane kontaktowe podmiotu pełniącego rolę koordynatora/animatora: /Contact details of the coordinating entity:Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego /koordynator klastra: / cluster coordinator:Polish Association of Beef Cattle Producersokres pełnienia funkcji: / period of service: od 2008 / since 2008formalna podstawa pełnienia funkcji: /legal basis for performing the functionadres korespondencyjny: / address for delivery:osoba do kontaktów: / contact person:porozumienie/umowa o współpracy /agreement/cooperation agreementul. Kruczkowskiego 3, 00-380 WarszawaKatarzyna Cieszyńskatel./fax.: +48 22 622 04 12e-mail / strona www:biuro@pzpbm.pl / www.pzpbm.plDziałalność i oferta klastraMisją Klastra Wołowiny jest wspieranie przedsiębiorcówdziałających w obszarze produkcji wołowiny na tereniewojewództwa warmińsko-mazurskiego poprzez:– tworzenie trwałych ram współpracy opartychna transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnychpomiędzy członkami klastra przyudziale jednostek naukowo-badawczych i instytucjinaukowych,– wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnychtechnologii wśród przedsiębiorstw i instytucjibadawczo-rozwojowych,– realizację wspólnych projektów badawczych, eksportowych,edukacyjnych,– wspieranie działań eksportowych, promocji regionalnychmarek oraz branży, w której funkcjonujączłonkowie klastra, na rynkach międzynarodowych.Swoje cele klaster realizuje m.in. poprzez udziałw corocznych Międzynarodowych Targach Żywnościi Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze,gdzie przedstawiciele Klastra Wołowiny z Warmiii Mazur mają możliwość zaprezentowania mięsawołowego produkowanego w systemie jakości QMPna terenie województwa warmińsko-mazurskiego.Produkty klastra zaprezentowane zostały w ogrodachPałacu Prezydenckiego podczas uroczystościobchodów 19 rocznicy pierwszych wyborów do samorząduterytorialnego.Cluster’s activity and offerThe mission of the Beef Cluster is the support of entrepreneursactive in the beef production sector inWarmińsko-Mazurskie Voivodeship by way of:– creating lasting cooperation frameworks basedon the transfer of knowledge, technologies andinnovative solutions between cluster memberswith the participation of research and developmentunits and scientific institutions,– implementing and disseminating innovativetechnologies among enterprises and researchand development institutions,– carrying out joint research, export and educationprojects,– supporting export activities, promoting regionalbrands and sectors, in which the cluster membersfunction, on the international markets.The cluster accomplishes its objectives by participating,among others, in annual World OrganicTrade Fair BioFach in Nuremberg. The representativesof the Beef Cluster from Warmia and Mazuryhave an opportunity to present beef produced inWarmińsko-Mazurskie Voivodeship in the QMP systemthere.The products from the cluster were presented in thePresidential Palace gardens during the celebrationscommemorating the nineteenth anniversary of thefirst elections to the Local Government.57


Członkowie klastra wielokrotnie uczestniczyli jakowystawcy w regionalnych targach:– Wszystko dla Rolnictwa,– Polagra Farm,– Wystawach Zwierząt w Szepietowie i Poznaniu.Uczestnicy klastra współtworzą branżową bazę danych,z którą można zapoznać się na stronie klastrawww.klaster-wolowiny.pl.Celem klastra jest:1) stworzenie trwałych ram współpracy przedsiębiorcówz obszaru produkcji wołowiny i jednosteknaukowo-badawczych,2) stworzenie sieci powiązań między lokalnymiprzedsiębiorstwami z obszaru produkcji wołowiny,samorządem lokalnym, jednostkami badawczymii naukowymi oraz instytucjami wspomaganiabiznesu,3) wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnychtechnologii wśród przedsiębiorstw i instytucjibadawczo-rozwojowych,4) realizacja wspólnych projektów badawczych,eksportowych, edukacyjnych,5) wsparcie rozwoju sprzedaży wysokiej jakości Wołowinyz Warmii i Mazur do poziomu 6 tys. ton w2015 roku,6) wsparcie działań eksportowych, promocji regionalnychmarek oraz branży, w której funkcjonują członkowieKlastra na rynkach międzynarodowych,7) promocja idei klasteringu wśród przedsiębiorców.Cluster members exhibited their products in numerousregional trade fairs:– Everything for Agriculture,– Polagra Farm,– Animal Exhibition in Szepietowo and Poznań.Cluster members co-create a sectoral database,which is available on the cluster’s website: www.klaster-wolowiny.pl.The aim of the cluster is:1) create a permanent framework for cooperationbetween entrepreneurs from the area of beefproduction and research units,2) create a network of links between local businessesin the area of beef production, local government,research and scientific institutions, businesssupport institutions,3) implementation and dissemination of innovativetechnologies among enterprises and researchand development institutions,4) implementation of joint research projects, export,education,5) support the development of high-quality Beefsales of Warmia and Mazury to 6 thousand tonsin 2015,6) support export activities, promotion of regionalbrands and the industry in which cluster membersoperate in international markets,7) promote the idea of clustering among entrepreneurs.Klaster Wołowiny z Warmii i Mazur podjął współpracę z klastrem przemysłu mięsnego InnoViandes zlokalizowanymna południu Francji w miejscowości Clermont-Ferrand. Współpraca z klastrem InnoViandesma na celu zapoznanie się z doświadczeniami partnera francuskiego w zakresie badań, rozwojutechnologicznego i stosowanych innowacji.Przedstawiciele klastra uczestniczyli również w wizycie studyjnej do Anglii w celu poznania dobrychpraktyk w zakresie funkcjonowania grup producentów rolnych produkujących wołowinę. /The Beef Cluster from Warmia and Mazury entered into cooperation with the meat industry clusterInnoViandes located in the south of France in the city of Clermont-Ferrand. The aim of cooperationwith InnoViandes cluster is to get acquainted with the experiences of the French partner concerningresearch, technological development and innovations applied.Cluster representatives took also part in a study visit to England in order to learn about good practicesregarding the functioning of groups of agricultural producers producing beef.58


Targi „Wszystko dlaRolnictwa”, Olsztyn,wrzesień 2010 /“Everything forAgriculture” Trade Fair,Olsztyn, September 2010Szkolenie dlaproducentów wołowiny/ Training for beefproducers59


Udziałw MiędzynarodowychTargach Żywnościi ProduktówEkologicznych BioFachw Norymberdze, luty2008 / Participation inWorld Organic Trade FairBioFach in Nuremberg,February 2008Stoisko na TargachPolagra, Poznań / Standat Polagra Trade Fair,PoznańSpotkanie członkówklastra. Promowanieidei „Razem możnawięcej”. / Clustermembers meeting.Promotion of the idea“Together we can more”.60


Członkowie klastra / Cluster membersNazwa / Name Adres / Address Działalność / Activity1 2 3hodowcy i producenci / breeders and producersEKOFARMA VITALIS Zastawno 3714-420 MłynaryFUTURA XXIGospodarstwo RolneGospodarstwo RolneLesław MoritzJacek Pisula- Gospodarstwo RolneMysłaki 314-310 MiłakowoCichy 10a19-411 ŚwiętajnoMałszewko 1P.P.H.U. „ROLMAX” Sp. z o.o. ul. Koszarowa 1914-240 Suszwww.rolmax.com.plPrzedsiębiorstwo „GÓRNY”Sp. jawnaSpółdzielnia RolnikówMazurska ŁąkaZakład Produkcyjno-Doświadczalny BałcynySp. z o.o.ZM WARMIA,MARDI Sp. z o.o.ul. Browarna 1 Antonowo11-500 Giżyckowww.gorny.biz.plul. Spółdzielcza 412-140 ŚwiętajnoBałcyny 1514-100 Ostródawww.balcyny.plul. Olsztyńska 311-300 Biskupiecwww.warmia-zm.plprodukcja (ekologiczna produkcja tradycyjnychwyrobów wędliniarskich oraz innychwyrobów ekologicznych), hodowla bydłarzadkich ras (Galloway, Highlander i Aubrac),gospodarstwo agroturystyczneprodukcja, hodowla (działalność związanaz hodowlą bydła)produkcja, hodowla (działalność związanaz hodowlą bydła)produkcja, hodowla (działalność związanaz hodowlą bydła)produkcja (mrożone dania gotowe, garmażeryjne,kulinarno-mączne oraz warzywapanierowane)produkcja (skup i przetwórstwo żywcawołowego, wieprzowego, sprzedaż skórwołowych)produkcja, hodowla (działalność związanaz hodowlą bydła rzeźnego, mlecznego)produkcja (mięso wołowe, wieprzowe),działalność badawczo-rozwojowaprodukcja, przetwórstwo (skup i przetwórstwożywca wołowego, wieprzowego, produkcjawyrobów mięsnych, wędlin)dostawcy usług / service providersFoto-Grafik Studio s.c. ul. B. Linki 3/410-683 Olsztynwww.fotografik-studio.plusługi (multimedialne, reklamowe, graficzne,fotograficzne, promocyjne)Sowul&Sowul Sp. z o.o. ul. Towarowa 15produkcja (kontraktacja i produkcja nasion10-416 Olsztyndo mieszanek traw)www.sowul.pljednostki samorządu terytorialnego / local government unitsStarostwo Powiatowe ul. Kościuszki 3jednostka samorządu terytorialnegow Działdowie13-200 Działdowojednostki naukowo-badawcze / research institutesInstytut Melioracjii Użytków Zielonychw Falentach ŻuławskiOśrodek BadawczyPolska Akademii Nauk,Instytut Rozrodu Zwierząti Badań ŻywnościPolskiej Akademii Naukw Olsztynieul. Giermków 582-300 Elblągwww.imuz.edu.plul. Tuwima 1010-747 Olsztynwww.pan.olsztyn.pljednostka naukowo-badawcza (kierunkibadań: doskonalenie zasad gospodarowaniazasobami obszarów polderowych z zachowaniemrównowagi ekologicznej i ekonomicznejefektywności; rozpoznanie i planowanierozwoju obszarów wiejskich w zlewni ZalewuWiślanego z uwzględnieniem obszarówchronionych i przyrodniczo cennych)jednostka naukowo-badawcza (działalnośćbadawcza w zakresie biologii rozrodu oraznauk o żywności)production (organic production of traditionalmeat products and other organic products),breeding of rare cattle breeds (Galloway,Highlander i Aubrac), agritourism farmproduction, breeding (activity connectedwith cattle breeding)production, breeding (activity connectedwith cattle breeding)production, breeding (activity connectedwith cattle breeding)production (frozen ready-to-cook and culinary-flourdishes, and battered vegetables)production (purchase and processing of cattleand pigs for slaughter, sale of cattle skins)production, breeding (activity connectedwith breeding cattle for slaughter and dairycattle)production (beef, pork), research and developmentactivitiesproduction, processing (purchase andprocessing of cattle and pigs for slaughter,production of meat products, cured meats)services (multimedia, advertising, graphic,photographic, promotional)production (contracting and producingseeds for grass mixtures)local government unitscientific and research unit (research directions:improving the rules of polder areasresources management maintaining ecologicalbalance and economic effectiveness;diagnosis and planning of rural areas developmentin catchment area of the VistulaLagoon taking into consideration areas underprotection and areas of natural value)scientific and research unit (research activitiesconcerning biology of breeding and foodsciences)61


1 2 3Powiatowy InspektoratWeterynariiul. Męczenników 1113-200 Działdowousługi badawczeresearch servicesWeterynaryjneLaboratoriumDiagnostyczne SLWBIOLABul. Grunwaldzka 6214-100 Ostródawww.biolab.plinstytucje otoczenia biznesu / business support institutionsPolskie ZrzeszenieProducentów BydłaMięsnegoStowarzyszenieProducentów BydłaMięsnegoWarmińsko-Mazurska IzbaRolniczaWarmińsko-MazurskiOśrodek DoradztwaRolniczegoul. Niepodległości 53/5510-044 Olsztynwww.pzpbm.plAudyniszki 619-520 Banie MazurskieAl. M.J Piłsudskiego 3210-578 Olsztynwww.wmirol.org.plul. Jagiellońska 9110-356 Olsztynwww.w-modr.pljednostka naukowo-badawcza (diagnostykalaboratoryjna chorób, badania serologicznemetodą ELISA, oznaczanie poziomuprzeciwciał w surowicy ptaków i trzody dlakilkunastu jednostek chorobowych, badaniana obecność toksyn grzybiczych w paszachi komponentach, aparaturą VICAM, badaniabakteriologiczne i mykologiczne)instytucja otoczenia biznesu (organizacjabranżowa rolników)instytucja otoczenia biznesu (działalnośćzwiązana z hodowlą bydła)instytucja otoczenia biznesu (usługibadawcze)instytucja otoczenia biznesu (usługibadawcze)scientific and research unit (laboratorydiagnosis of diseases, serological tests usingELISA method, determining the level ofantibodies in birds’ and flock’s serum forseveral disease entities, tests for the presenceof fungal toxins in fodder and componentsusing VICAM equipment, bacteriological andmycological tests)business support institution (farmers’sector organization)business support institution(activity connected with cattle breeding)business support institution(research services)business support institution(research services)62


Lista klastrówClusters list◆ Klaster Mazurskie Okna◆ Klaster Mebel Elbląg◆ Klaster Biznesu KulturyBizArt◆ Elbląski Klaster Turystyczny◆ ICT Amber◆ Klaster Wołowiny◆ Masurian Windows Cluster◆ Mebel Elbląg Furniture Cluster◆ Business of Culture Cluster“BizArt”◆ Elbląg Tourism Cluster◆ ICT Amber◆ Beef Cluster© Copyright by Polska Agencja RozwojuPrzedsiębiorczościWydawca:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościul. Pańska 81-8300-834 WarszawaKatalog bezpłatny. Katalog dostępny jest takżew wersji elektronicznej na Portalu Innowacjihttp://www.pi.gov.pl.Poglądy i opinie wyrażone przez autorów katalogunie muszą odzwierciedlać stanowiska Polskiej AgencjiRozwoju Przedsiębiorczości.ISBN 978-83-7585-126-7Nakład: 1000Warszawa 2012Projekt, przygotowanie do druku, druk i oprawa:Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczykwww.grzeg.com.pl© Copyright by Polish Agency for EnterpriseDevelopmentPublisher:Polish Agency for Enterprise Developmentul. Pańska 81-8300-834 WarszawaThe catalogue for free distribution. E-version availableat http://www.pi.gov.pl.The contents of this catalogue reflect the views of theauthor and do not necessarily reflect the officialviews or policy of the Polish Agency for EnterpriseDevelopment.ISBN 978-83-7585-126-7Printed in 1000 copiesWarszawa 2012Design, layout and print:Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczykwww.grzeg.com.plKatalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskieklastry i polityka klastrowa”.Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez UnięEuropejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobówludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianieinnowacji” z Programu Operacyjnego KapitałLudzki, poddziałanie 2.1.3.The catalogue was prepared under PARP activity of „Polishclusters and cluster policy”.The activity of PARP is co-financed by the European Unionfrom the European Social Fund under systemic project “Developmentof human resources through the promotion ofknowledge, transfer and dissemination of innovation” fromthe Human Capital Operation Program, Measure 2.1.3.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP) jest agencją rządową podlegającąMinistrowi właściwemu ds. gospodarki.Powstała na mocy ustawy z 9 listopada2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzaniefunduszami z budżetu państwai Unii Europejskiej, przeznaczonymi nawspieranie przedsiębiorczości i innowacyjnościoraz rozwój zasobów ludzkich.W perspektywie finansowej 2007–2013Agencja jest odpowiedzialna za wdrażaniedziałań w ramach trzech programów operacyjnychInnowacyjna Gospodarka, KapitałLudzki i Rozwój Polski Wschodniej.Jednym z priorytetów Agencji jest promowaniepostaw innowacyjnych oraz zachęcanieprzedsiębiorców do stosowania nowoczesnychtechnologii w swoich firmach.W tym celu PARP prowadzi Portal Innowacjipoświęcony tematyce innowacyjnej(www.pi.gov.pl), a także corocznie organizujekonkurs Polski Produkt Przyszłości.Przedstawiciele MSP mogą w ramachKlubu Innowacyjnych Przedsiębiorstwuczestniczyć w cyklicznych spotkaniach.Celem portalu edukacyjnego AkademiaPARP (www.akademiaparp.gov.pl) jestupowszechnienie wśród mikro, małychi średnich firm dostępu do wiedzy biznesowejw formie e-learningu. Za pośrednictwemstrony internetowej web.gov.plPARP wspiera rozwój e-biznesu. W Agencjidziała ośrodek sieci Enterprise EuropeNetwork, który oferuje przedsiębiorcominformacje z zakresu prawa Unii Europejskiejoraz zasad prowadzenia działalnościgospodarczej na Wspólnym Rynku.PARP jest inicjatorem utworzenia KrajowegoSystemu Usług, który pomaga w zakładaniui rozwijaniu działalności gospodarczej.W ponad 150 ośrodkach KSU (w tym:Punktach Konsultacyjnych, Krajowej SieciInnowacji, funduszach pożyczkowych i poręczeniowychwspółpracujących w ramachKSU) na terenie całej Polski przedsiębiorcyi osoby rozpoczynające działalność gospodarcząmogą uzyskać informacje, poradyi szkolenia z zakresu prowadzenia działalnościgospodarczej, a także uzyskać pożyczkęlub poręczenie. PARP prowadzi równieżportal KSU: www.ksu.parp.gov.pl. Partneramiregionalnymi PARP we wdrażaniu wybranychdziałań są Regionalne InstytucjeFinansujące (RIF).The Polish Agency for Enterprise Development(PARP) is a government agency subjectto the Minister of economy. It was createdby an act from 9th November 2000.Its task is to manage funds from the statetreasury and the European Union aimedat supporting entrepreneurship and innovativeness,as well as human resourcesdevelopment.In the 2007–2013 financial perspectivethe Agency is responsible for implementingactivities under three operational programmes:Innovative Economy, HumanResources and Eastern Poland Development.One of the Agency’s priorities is to promoteinnovative attitudes and to encourageentrepreneurs to use the latesttechnologies in their companies. In orderto do so the PARP runs an InnovationsPortal devoted to the topic of innovations(www.pi.gov.pl), as well as an annualcompetition for the Polish Product ofthe Future. Representatives of SMEs canparticipate in cyclic meetings under theInnovative Enterprises Club. The purposeof the PARP Academy educationportal (www.akademiaparp.gov.pl) is topopularise access to business knowledgein form of e-learning among micro, smalland medium enterprises. By using theweb.gov.pl website, the PARP supportsdevelopment of e-business. The Agencyalso has a division of the Enterprise EuropeNetwork, which offers informationabout the European Union law and therules of running a business on the CommonMarket.The PARP is the initiator of creating theNational Services System, which helpsin starting and developing business activities.In over 150 NSS centres (including:Consultation Points, the National InnovationNetwork, loan and guarantee fund,which co-operate under the NSS) all overPoland entrepreneurs and persons startinga business can acquire information,advice and trainings in running a business.They can also get a loan or a guarantee.The PARP also runs the NSS webportal: www.ksu.parp.gov.pl. RegionalFinancing Institutions (RFI) are thePARP’s regional partners in implementingselected activities.Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPolish Agency for Enterprise Developmentul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawatel. + 48 22 432 80 80, faks: + 48 22 432 86 20biuro@parp.gov.pl, www.parp.gov.plPunkt informacyjny PARPPARP information pointtel. + 48 22 432 89 91-930 801 332 202info@parp.gov.pl

More magazines by this user
Similar magazines