Gordana - For You

magazineforyou.com

Gordana - For You

Pozdrav dragi ~itaoci!

U ovom najnovijem izdanju

va{eg omiljenog magazina "For You

4U", `elela bih sve vas od sveg srca

da pozdravim. Nadam se da se svi

dobro zabavljate u {koli i van nje, i

iskreno se nadam da }ete biti

uspe{ni u svim aspektima `ivota.

Kao i obi~no, ispred vas su najnovije

vesti iz sveta muzike, filma, tehnologije

i dosta zanimljivih informacija.

Tako|e bih `elela da se zahvalim za

va{e komentare, po{to dobijamo

puno va{ih komentara na na{oj veb

stranici www.magazineforyou.com.

A sada, da vidimo ~lanke u

najnovijem izdanju, jedan po jedan:

U rubrici "U~enik meseca"

ima}ete priliku da saznate ne{to vi{e

o Mileni Anti} iz Gra~anice. U rubrici

"Moda" predstavi}emo vam najbolje

i najnovije frizure za 2010. godinu,

kako bismo ispunili `elju mnogih

na{ih ~italaca. Dok }ete u rubrici

"Muzi~ka kutija", sigurno u`ivati

~itaju}i ~lanak o poznatoj peva~ici

Ke{i. U rubrici slavnih li~nosti, svi

u~enici }e imati priliku da nau~e

ne{to vi{e o doajenu srpske

knji`evnosti Aleksi [anti}. Kao i

obi~no, sigurno }ete u`ivati ~itaju}i

stranice sa najnovijim filmovima iz

celog sveta, kao i najnovije vesti iz

`ivota slavnih li~nosti.

U rubrici "Misli poznatih" mo}i

}ete da pro~itate neke od najpoznatijih

citata o ljudskoj prirodi, zatim

mo`ete ~itati o jedinstvenim sportovima

{irom sveta, dru{tvene teme iz

svakodnevnog `ivota na Kosovu,

kao i mnoge druge zanimljive

~lanke. Sigurna sam da ne}ete mo}i

da ispustite iz ruku najnovije izdanje

"For You 4U" magazina, sve dok ga

ne pro~itate od prve do poslednje

stranice. Pozivamo vas da nastavite

da ~itate na{ magazin i da nam

pi{ete, kako bi smo bili bli`i vama.

Radujem se na{em ponovnom

susretu u maju.

Do tada, ostajte mi dobro dragi

moji prijatelji!

"For You" je slu`bena publikacija KFOR-a, proizvedena i finansirana

od strane KFOR-a. Štampa se na Kosovu i distribuira besplatno.

Sadr`aj magazina ne odra`ava uvek stavove koalicije ili bilo

koje zemlje ~lanice pojedina~no. KFOR prihvata i tra`i vaša

mi{ljenja, neka od njih }e i objavljivati, verovatno u skra}enoj

formi. Ako autor pisma tako `eli, njegovo/njeno ime ne}e biti

objavljeno. KFOR ne}e objavljivati anonimna, maliciozna ili klevetni~ka

pisma.

Glavni urednik: Leonora Shabanaj

Novinari: Ali Rexha, Donika Çetta, Vera Gerovac, Sanela Kanji`a

Ilustrator: Aleksandar Narand`i}

Fotograf: Naim Shala

Webmaster: Astrit Ymeri

Design & Layout : Bekim Shabani

Uredništvo mo`ete kontaktirati na telefon: 038/503-603 lokal

2139

Pisma mo`ete slati na adresu: HQ KFOR - Film City “For You

magazin, Strasbourg building 10000 Pri{tina

E-mail:editor@magazineforyou.com;

foryou@magazineforyou.com http://www.magazineforyou.com

36

28

34

4-5:Pedantna i lepo vaspitana

Milena Anti}ë

6-7: Kulturno nasle|e -

Mlin Tahira Sadriaja u

Isni}u

8-9: For you fashion

10-13: Music Box: Kesha

14-15: Hol slavnih: Aleksa

[anti}

16-17:@ivotinjsko carstvo:

Sivi soko

18-19: Svet poznatih

20-21:Kultura: Slikar

Zoran @ivkovi}

22-23: Avenija -

Udru`enje poslovnih

`enaë

24-25: Internet & kompjuterske

igre: Final

Fantasy XIII

26-27: Poster: Kesha

28- 31:Moviemania:

Remember me; Diary of

Wimpy Kid; Alice in

Wonderland

32-33: Va{ kutak

34-35: Nove {kole za

decu u [trpcu

36-39: Sportski ugao:

Jedinstveni sportovi u

svetu

40-41: Hi-Tech

42-43: Spremni da vas

saslu{amo

44-45: Upitnik; Slagalica

46-47: Enigmatski ugao

48-49: Verovali ili ne ...

50: Misli poznatih o ljudskoj

prirodi

51-52: Pisma ~italaca


16

24

46

4-5: Pedantic and wellbred

Milena Antic

6-7: Cultural heritage -

The Tahir Sadriaj mill

in Isniq

8-9: For you fashion

10-13: Music Box:

Kesha

14-15: Hall of fame:

Aleksa Santic

16-17: Animal kingdom:

Peregrine falcons

18-19: Celebrity news

20-21: Culture: Painter

Zoran Zivkovic

22-23: “Avenija” -

Association of business

women

24-25: Internet &

computer games: Final

Fantasy XIII

26 Hello our dear readers!

42

26-27: Poster: Kesha

28- 31: Moviemania:

Remember me; Diary of

Wimpy Kid; Alice in

Wonderland

32-33: Your corner

34-35: New schools for

children in Strpce

36-39: Sports corner:

Unique sports of the world

40-41: Hi-Tech

42-43: LMT - We listen to

you!

44-45: Questionnaire;

Puzzle

46-47: Crossword

puzzle

48-49: Did you know ...

50: Famous thoughts on

human nature

51-52: Reader’s letters

In the very beginning of

the latest edition of your

favorite "For You 4U" magazine,

I would like to greet

you all from the bottom of

my heart. I hope that you

are all having lots of fun in

and out of school and I sincerely

hope that you will be

as successful as possible in

all aspects of your life. As

usual, we will bring in front

of you the latest news from

the world of music, film,

technology and lots of interesting

information.

I would also like to

thank you for your comments,

as we are receiving

lots of your comments

in our web page:

www.magazineforyou.com.

And now, let's see the articles

of the latest edition

one by one:

In the "Student of the

Month" column, you will

have the opportunity to

learn something more

Milena Antic from Gracanica.

In the "Fashion"

column, we will bring in

front of you the latest top

hairstyles of 2010 in order

to fulfill the wish of lots of

our readers, whereas in the

"Music Box" column, you

will certainly enjoy reading

an article on the famous

singer Kesha. In the "Hall

of fame" column, all the

pupils will have the opportunity

to learn more about

the doyen of Serbian literature,

Aleksa Santic. As

usual, you will certainly

enjoy reading the pages

with the latest movies from

all around the world as well

as the latest news from the

celebrities' lives.

In the "Famous Thoughts"

column, you will be

able to read some of the

most famous quotes on

human nature, then the

unique sports all around the

world, social topics from

everyday life in Kosovo and

many other interesting articles

and I am certain that

you will not be able to put

the latest edition of the "For

You 4U" magazine down

until you have read it from

the first to the last page.

We invite you to keep reading

our magazine and to

keep writing to us so that

we can be as close to you

as possible.

I look forward to meeting

you in May.

Until then, stay well my

dear friends!

'For You' is an official publication of KFOR, produced and

financed by KFOR, printed in Kosovo and distributed freely.

The contents do not necessarily reflect the official point of view

of the coalition or that of any of its member states. KFOR

accepts and welcomes your opinions, it will publish some of

these, eventually in a condensed form. If requested the name

of the writer will be withheld but no anonymous, defamatory or

malicious letters will be printed.

Chief Editor: Leonora Shabanaj

Journalists: Ali Rexha, Donika Çetta, Vera Gerovac, Sanela Kanjizha

Illustrator: Aleksandar Narandzic

Photographer: Naim Shala

Webmaster: Astrit Ymeri

Design & Layout: Bekim Shabani

The editorial staff can be contacted on: 038/503-603-2139

Any letters can be sent at: HQ KFOR - Film City;

For You magazine; Strasbourg building; 10000 Pristina;

E-mail: editor@magazineforyou.com; foryou@magazineforyou.com

http://www.magazineforyou.com


Uposlednje

vreme na{oj

redakciji sti`u

pozivi nekih nastavnika

i u~enika, mole}i

nas da se ba{ iz njihove

{kole na|e neko

u rubrici "U~enik

meseca". Mi znamo

da na Kosovu ima

mnogo pametne dece

koja posti`u dobre

rezultate u {koli, ali ne

mo`emo odjednom

pisati o svima.

Jednom smo imali

priliku da ~ujemo

dvanaestogodi{nju

Milenu Anti} kako

recituje, i bili smo

zapanjeni. ^ak su

nam je i u njenoj

{koli pohvalili, a nastavnica biologije Sonja Maksimovi} ka`e

za Milenu da je vredna i pa`ljiva u~enica. "Na ~asu je uvek

aktivna. Skoro smo imali takmi~enje iz biologije u na{oj {koli,

na kojem je Milena osvojila prvo mesto. Ona je jedno marljivo

stvorenje, kulturno i lepo vaspitano."

Milenica je u~enica {estog razreda Osnovne {kole "Kralj

Milutin" u Gra~anici. Redovno ide u {kolu i nikada nije odsustvovala

sa ~asova, a kamoli be`ala sa njih, jer voli svaki trenutak

proveden u njoj. Od prvog razreda re|a samo petice, a na ~asovima

je uvek dobrovoljac. Sve predmete voli, i ne bi nijedan

odvajala. Sti`e sve na vreme da nau~i i odgovara, pa valjda je

zbog toga i me|u najboljima. Kako nam je rekla, nema ba{

mnogo slobodnog vremena zato {to je verna svojim knjigama i

{koli. "Ako od samog po~etka savlada{ znanje, onda nije mnogo

te{ko da u~i{ i prati{ nastavu. Mislim da je jako va`no za svakog

u~enika da redovno u~i i radi doma}e zadatke. Za vreme ~asa

moje o~i su uprte u nastavnika, slu{am ga i gledam dok predaje.

Tako uspevam skoro sve da zapamtim, i onda ku}i samo jednom

pro~itam lekciju, i to mi je dovoljno."

Uz njenu stariju sestru Jelenu u~ila je prva slova. Gledala je kako

ona radi doma}i i tako uz nju crtala prve oblike, a nestrpljivo je ~ekala

da krene u prvi razred. "Se}am se tog prvog dana u {koli,

jer sam bila jako stidljiva. U po~etku sam se malo bojala,

zato {to nisam znala kako je to i}i u {kolu. Tog dana sam

do{la i oti{la iz {kole sa mamom, jer ipak nisam smela da

sve to uradim samostalno. U po~etku nisam imala mnogo

drugarica sve dok se nisam malo opustila. Se}am se da

sam tada htela da sedim sa jednom devoj~icom, koja je

posle toga bila van Kosova, a sada nam se opet vratila, i

stvarno sam presre}na zbog toga."

U razgovoru sa Milenom smo saznali da trenira

ko{arku i da se nada da }e jednoga dana postati profesionalna

ko{arka{ica. No, to nije jedino zanimanje koje

se njoj dopada; mo`da jednoga dana postane nastavnica

ili ~ak lekarka. "Jo{

kao mala, volela

sam da se igram

lekara, ali jo{ uvek

imam vremena za

odlu~ivanje. Mislim

da je najosnovnije

za ~oveka da se

obrazuje i vaspitava.

Svakako su za to potrebni i

dobri nastavnici, koje mi ina~e

imamo."

Osim {to vredno u~i,

Milena zna i lepo da crta, tako

da u holu {kole uvek mo`ete

videti nekoliko njenih radova, a

poslednji koji je uradila bio je

na temu "Stop nasilju". "Volim

da crtam, i to ba{ lepo crtam.

Nastavnici uvek uzimaju moje

radove da poka`u drugim

u~enicima kako ne{to treba

lepo da se uradi. ^ak su i moje

sveske uvek pedantne i lepe,

zato {to volim da mi je sve

uredno." Osim {to vodi ra~una

o izgledu njenih svesaka,

Milena brine i o svojim drugovima i drugaricama koji ne mogu dobro

da nau~e neku lekciju. A to dru`enje je podse}a na likove iz njene

omiljene knjige "Hajduci", u kojoj je dru`ina uvek zajedno.

Pored svih tih obaveza, ide i

u Muzi~ku {kolu "Stevan

Mokranjac", gde je nau~ila da

svira klavir i frulicu. Na {kolskim

priredbama i takmi~enjima

je uvek prisutna, a ume

lepo i da zapeva. "Pro{le

godine sam u~estvovala na

jednom takmi~enju etno

pevanja na Brezovici, gde

sam pevala sa jo{ dve

devoj~ice i tada smo osvojile

tre}e mesto. To je jedno pozitivno

iskustvo kojeg }u se

uvek se}ati."

Eto, i ovog meseca ste

imali priliku da upoznate jo{

jednog "U~enika meseca", i to

Milenu Anti} iz Gra~anice. A,

koga }emo vam u slede}em

broju predstaviti, ostaje tajna

sve dok u ruke ne uzmete

majski broj na{eg magazina.


Lately our production is

receiving the calls from

some of the teachers

and students, who are asking

to have a student of their

school in the section "Student

of the month". We know that

there are a lot of smart children

in Kosovo who are

achieving good results in the

school, but we can not write

about all of them at once.

We had an opportunity to

listen to 12 year old Milena

Antic reciting, and we were

amazed. We were told compliments

about her even in her

school, and the biology

teacher Mrs. Sonja

Maksimovic says about

Milena that she is a diligent

and careful student. "She is

always active in class.

Recently we had the biology

competition in our school, and

Milena won the first place.

She is a meticulous being,

educated and well raised."

Little Milena is a student of the sixth class in Primary

school "Kralj Milutin" in Gracanica. She is constantly going to

the school and she has never been absent from class, and

she would never skip the classes, because she likes every

moment she spends in them. Since the first class she is only

receiving A's, and she is always a volunteer during the classes.

She likes all the subjects and she would not separate one.

She is always punctual in studying and taking tests, and probably

because of that she is among the best. As she told us,

she doesn't have a lot of free time because she is dedicated

to her books and school. "If you gain knowledge from the very

beginning than it is not very difficult to learn and follow

the teachings. I think it is very important for each

student to frequently study and do the homework.

While in the class I am paying

attention to the teacher, I listen to him

and I watch him while he is teaching,

and that is enough for me."

She was learning her first

letters from her sister Jelena.

She was watching her sister

doing her homework and so

she started to draw her first

forms, and was impatient to

start going to the first

class. "I remember that first

day in the school, because

I was very shy. I was afraid

a little bit in the beginning,

because I did not know how it

is to go to the school. That day

I came to and I left the school

with my mom, because I still could

not do it all by myself. I did not have

a lot of friend at the beginning until i got

relaxed a little bit. I remember I wanted to

share the table with one girl, who left Kosovo

afterwards, and now she is back again and I am very

happy because of that."

During our conversation with Milena we

found out that she is training basketball and

hopes to become a professional basketball

player some day. But, that is not the only

occupation she likes; one day she may

become a teacher or maybe even a doctor.

"Since I was a little girl I liked to play a doctor,

but there is still time to make a decision. I

think that education and upbringing are fundamental

for one. Certainly, for that it is necessary

to have good teachers, whom we have."

Besides studying well, Milena is good in

drawing, so you can always see some of her

works in the school, and the last one she has

done is dedicated to the theme "Stop the violence".

"I like to draw, and I can draw pretty

well. The teachers are always using my

drawings to demonstrate to the other students

how something needs to be done nicely.

Even my notebooks are pedantic and pretty,

because I like everything to be in order."

Besides taking care about how her notebooks

look like, Milena is taking care of her friends

too, who can not learn so well some lesson.

That socializing reminds her of characters in

her favorite book "Hajduci", where all the

friends are always together.

Besides all these obligations, she is attending musical

school "Stevan Mokranjac", where she learned how to play

the piano and the flute. She is always participating in school

plays, and she can also sing pretty well. "Last year I took part

in an ethno singing competition in Brezovica, where I was

singing with two other girls and we won the third place. That

was a positive experience which I will always remember."

So, you had a chance to get to know another "Student

of the month", and that was Milena Antic from Gracanica.

But, who we are going to introduce in the next edition,

remains a secret until you get a

hold of the May's edition

of our magazine.


Gospodin Rrustem Berisha

"Sve je po~elo od mog pra-pradede Dervisha, koji je

zanat preneo na svog sina, mog pradedu Tahira, koji

je onda opet zanat preneo na mog dedu Sadriju, koji

je tako|e preneo zanat na mog oca Meta. A kasnije,

uz moju slobodnu volju, prenet je i na mene, a kako

mi se ~ini, ova na{a porodi~na tradicija bi}e nastavljena

preko moga sina Red`e. Dakle, sa jedne generacije

na drugu, vi{e od 300 godina, ovaj mlin je u

vlasni{tvu na{e porodice".

Upravo ovim re~ima, gospodin Rrustem Berisha,

po~inje svoju pri~u o posebnoj vezi koju njegova

porodica ima sa vodenicom, koja se nalazi na ulazu u

selo Isni} u op{tini De~ane. Dobro stanje u kome se ovo

kameno zdanje nalazi pokazuje, da uprkos svojoj starosti,

zahvaljuju}i ljubavi i pa`nji ~lanova ove porodice, ovaj mlin je

u stanju da izdr`i sve "o`iljke" vremena, pa ~ak i danas nastavlja

da melje `ito. Obzirom da je u to vreme bilo malo mlinova,

ljudi su morali da ~ekaju danima za mlevenje `ita.

"Kada bi ovi zidovi mogli da govore, oni bi nam ispri~ali

najveselije i najtu`nije pri~e. Ovo ka`em, jer upravo u ovom

mlinu su mnogi zaprosili svoje mlade, a mnogi su ovde spojeni

brakom. Ljudi su ovde dobijali najnovije informacije o

raznim de{avanjima u drugim selima i regionima. Na`alost,

bilo je ljudi pogo|enih siroma{tvom koji su dolazili da im

pozajmimo ne{to bra{na, jer nisu imali hleb da prehrane

svoju porodicu. Moji preci nikada nisu oklevali, i uvek su im

pomagali", rekao je gospodin Beri{a. On je tako|e kazao, da

su vrata mlina uvek bila otvorena za sve ljude, bez obzira na

njihovo etni~ko poreklo, a {to je najva`nije, svi koji su ~ekali

u mlinu, bila im je uvek ponu|ena hrana, i to na sofri (okrugli

drveni sto, kratkih nogu). Iz tog razloga gospodin Beri{a

zajedno sa svojim sinom Red`om, nastavio je da odr`ava

ovaj mlin, jer je za njih

neshvatljivo da se

jedan stari i tradicionalni

mlin koji postoji

ve} 300 godina

zaboravi i zatvori, i to

bez ikakvih razloga.

Upravo zbog toga }e

oni nastaviti da

odr`avaju ovu gradnju,

mehanizam mlina, i

svakako }e nastaviti

da se brinu o protoku

vode koji je ~esto

blokiran zbog sme}a.

Pored toga,

gospodin Berisha

obja{njava da ~ak i

danas, oni obavljaju

ovu delatnost u skladu

sa poslednjim `eljama

svojih predaka. To

zna~i da oni nisu

pla}eni za svoje

usluge, pla}anje se

vr{i bra{nom, odnosno

za 100 kg mlevenog

`ita, uzima se 10 kg

bra{na kao naknada

za mlevenje. Ova vrsta

uplate je poznata kao

"Ujam". Pored toga, on tako|e ka`e da je posuda za

merenje, manja od jednog kilograma, i da ju je on takvu

nasledio od svog dede, a na 100 kg on uzima 10 takvih

posuda bra{na, {to je

nakon merenja jednako

te`ini od 8,5 kg. "Po

dobijanju ovih 10 posuda

bra{na, ka`e se da

treba da se vrati jedna

{aka puna bra{na

onome kome se melje

`ito (u vre}u sa

bra{nom), jer je `elja

na{ih predaka bila da

eventualni gubitak

bude na na{oj strani, a

ne za onog koji melje

svoje `ito".

Na kraju, gospodin

Berisha ka`e da je

sre}na okolnost to {to je

jedan od njegovih sinova

posve}en mlinu, i `eli da

nastavi porodi~nu tradiciju.

A, njegova najve}a

`elja je da i jedan od

njegovih unuka nastavi

ovu tradiciju, i da u

budu}nosti o~uva biser

kulturne ba{tine ovog

regiona, poznatog kao

"Porodi~ni mlin Tahira

Sadriaja" u selu Isni}.


"It all started with my greatgreat-grandfather

Dervish

who passed on his trade to

his son, my great grandfather

Tahir, who then passed

it on to my grandfather

Sadri, who passed it on to

his son, my father Meta,

from whom I then willingly

took it over and it seems

likely now that my son

Rexha will continue our

family trade. In this way, for

more than 300 years, this

mill has been the property

of my family's, generation

after generation."

This is how Mr. Rrustem

Berisha begins telling

the story about his family's

unique relation with the

water mill situated at the

entrance of Isniq village in

Decani municipality. The good

condition of the stone building

proves that despite its age,

and with thanks to the dedication

and care of the members

of the family, this mill has survived

through the years and remains to this day functional.

Mr. Berisha attributes his spiritual bond with the mill to several

reasons. The first is the fact that this is one of the oldest buildings

in this area, and it has been so well preserved that it still looks as it

did centuries ago. Secondly, for generations his family have

worked in the mill and have earned their daily bread from this

activity, and lastly, is the social significance of the mill.

In the past, a mill was not only the place where people would

grind their wheat or corn. As there were very few mills, sometimes

people had to wait for days until they could make use of the mill. "If

only these walls could talk, they could tell us all sorts of stories - both

happy and sad. I say this because in this very mill, many relations

and friendships were founded. People would learn what was going

on in other villages and regions. There were also cases where

needy people came to ask for some flour if they had no bread at

home for their families. Every time this happened, my family would

never refuse to help," explains Mr. Berisha. He also emphasised that

the mill doors have always been open to everybody, regardless of

their ethnic background. What is more important is that during the

time people waited for their turn to grind, the Berisha family prepared

food for all of them. This is why it is inconceivable to Mr. Berisha and

his son to simply close the door on a tradition of over 300 years old

let it become a part of history. They therefore continue to maintain

the building, the mill mechanisms and the water flow, which, sometimes

becomes blocked by garbage.

Mr. Berisha tells us that until today, his family carry on the traditions

passed down from their ancestors. This means that they do not

charge money for their services but that the payment is made in flour:

for every hundred kilograms of flour ground, ten are taken as payment.

This practice is known as "Ujem". Mr. Berisha tells us that even

his measuring bowl is inherited from his grandfather. From one hundred

kilograms of flour ground, ten such bowls are taken, although

when measured, this equals just around 8,5 kilos, and not ten, as is

the deal. "After I take these 10 bowls, my father has always urged me

to return a handful of flour from my share to the client, to make sure

that there is no loss on behalf of the client."

At the end of our conversation, Mr. Berisha told us how happy he

was that one of his sons is dedicated to carry on the family tradition.

His greatest wish is that in the future, one of his nephews will decide

to continue the family tradition, and ensure the preservation of this

pearl in Kosovo's cultural heritage, known simply as "The Tahir

Sadriaj Mill" of Isniq village.


Ako postoji jedna stvar koju

Ke{a zna kako da uradi,

to je pri~anje pri~a. Evo

jedne prili~no dobre pri~e; pre tri

godine, slavoljubiva pop peva~ica

i tekstopisac odlu~ila je da joj

Princ producira njen prvi album.

Saznala je njegovu adresu i

odvezla se do njegove ku}e na

Beverli Hilsu, gde je platila vrtlaru

pet dolara da joj dozvoli da se

provu~e kroz vrata. Pe{aka je

putem, oivi~enim purpurnim

somotom, u{la kroz otklju~ana

vrata, i vozila se staklenim liftom

do tre}eg sprata, gde je

"Ljubi~asti" svirao sa svojim bendom.

"Bilo je pomalo neprijatno",

prise}a se ona, "ali koga je briga,

zar ne?". Sela sam na jednom od

ljubi~astih prestolja u sobi dok me

on nije primetio, {to na kraju i

jeste. A, zatim je rekao: "Kako si

do|avola ti u{la ovde?", ispri~ala

Ke{a kroz smeh. "Njegovo

obezbe|enje me je izbacilo vani,

ali ne pre nego {to sam mu ostavila svoj demo CD umotan sa

velikom ljubi~astom ma{nom". Ke{a nikada nije dobila poziv

od Princa, ali ovaj mali "incident" govori puno o ovoj dvadesetdvogodi{njoj

zapaljivoj li~nosti i njenoj odlu~nosti.

Sre}om, Ke{a ne}e morati da otkriva kakav je ose}aj

`aljenja. Ona je trenutno u poslu pisanja i snimanja svog debi

albuma sa

izvr{nim producentom

dr Luke,

koji je napravio

top hitove za

Britni Spirs, Kejti

Peri, Keli

Klarkson, Avril

Lavinj, i Flo Ridu.

Nakon {to je pao

na njenu razigranu,

pola ispevanu

i pola izrepovanu

pesmu na

grubom demou,

Luke je doveo

Ke{u u RCA

Rekords, koji su

sa njom potpisali

ugovor u februaru

2009. godine.

Album na kome je

sa Ke{om tako|e

radio veteran i

autor hitova Maks

Martin (Pink, Keli

Klarkson, Britni

Spirs) i tekstopisac/producent

po

potrebi, Beni

Blanko (Keti Peri,

3OH!3, Spank

Rok) - polako se

sve vi{e oblikuje u

vrhunsku kolekciju

popularnih elekto-pop pesama. Sve je vi{e neodoljiva svojom

visoko-oktanskom pank energijom, i znajte da Ke{a ne

po{tuje stihove i stav. "@elim da moja muzika bude zabavna,

bez pardona, mangupska, bez uvijanja, duhovita i zanimljiva",

ka`e ona, ali sa su{tinom u svemu tome. "Ispod svih mojih

lica ja sam emocionalna osoba, `elim da se ljudi, kada ~uju

moje pesme, poistovete sa njima."

Ke{a pripisije njenu ljubav ka pri~ama-pesmama, godinama

provedenim sa tekstopiscima, veteranima u Ne{vilu.

Njena mama Pebe, biv{a pank-rok peva~ica, tekstopisac ~ija

se karijera uzdigla u muzi~kom gradu krajem 70-ih, kada je

bila koautor pesme pod nazivom "Old Flames Can't Hold A

Candle To You" koja je postala hit peva~a D`o Suna 1978.

godine, kao i pesme koja je kantri peva~icu Doli Parton 1980.

godine podigla i dugo vreme dr`ala na listi najboljih pesama.

Ali u vreme kada je Ke{a ro|ena 1987. godine Pebe je prolazila

kroz lo{ period, borila se da svojom muzikom obezbedi

Ke{u i njenog starijeg brata. "@iveli smo od pomo}i i markica

za hranu", ka`e Ke{a. "Ono {to mi je ostalo u se}anju jeste

kada mi je mama govorila: "Ako `eli{ ne{to, zgrabi ga"." Pebe

se 1991. godine preselila u Ne{vil sa svojom porodicom, gde

je dobila ugovor za izdavanje novog albuma. Ke{a je videla

unutra{njost mnogih studija za snimanje. "Mislila sam da su

svi odrasli u studiju za snimanje",

ka`e ona. Poha|ala je muzi~ku

nastavak na strani 12


If there's one thing Kesha knows how to do, it's tell stories.

Here's a pretty good one: Three years ago, the aspiring pop

singer and songwriter decided she wanted Prince to produce

her first album. So, she found out his address and drove to his

Beverly Hills home, where she paid the gardener five dollars to

let her squeeze herself under his front gate. Then she hiked up

the driveway (which was lined in purple velvet), let herself in

through an unlocked side door, and rode the mirrored elevator

up to the third floor where the Purple One himself was jamming

with his band. "It was kind of awkward," she recalls, "but who

cares, right? So I sat on one of the purple thrones in the room

until he noticed me, which he finally did. He was like, 'How the

hell did you get in here?'" she says with a laugh. "His security

kicked me out, but not before I left him my demo CD wrapped in

a giant purple bow." Kesha never did hear from Prince, but the

incident speaks volumes about this 22-year-old newcomer's firecracker

personality and determination.

Luckily, Kesha

won't have to find out

what regret feels like.

She is currently at

work writing and

recording her debut

album with executive

producer Dr. Luke,

who has scored No. 1

smashes for Britney

Spears, Katy Perry,

Kelly Clarkson, Avril

Lavigne, and Flo Rida.

After falling for her

playful half-sung/halfrapped

vocal delivery

on a rough demo,

Luke brought Kesha to

RCA Records, which

signed her in February

2009. The album -

which will also feature

Kesha's collaborations

with veteran hit maker

Max Martin (Pink,

Kelly Clarkson, Britney

Spears) and indemandsongwriter/producer

Benny

Blanco (Katy Perry,

3OH!3, Spank Rock) -

is shaping up to be an

edgy collection of

hard-hitting electropop

songs, made all

the more irresistible by

their high-octane punk

energy and Kesha's irreverent lyrics and attitude. "I want my

music to be fun, unapologetic, rowdy, quirky, humorous, and

interesting," she says, "but with substance behind it. I'm an

emotional person underneath all my fronting. I want people to

listen to it and feel like they can relate."

Kesha credits her love for storysongs

to spending her formative years

hanging out with veteran songwriters

in Nashville. Her mom Pebe, a former

punk-rock singer, is a songwriter

whose career took off in Music City in

the late '70s when a song she cowrote,

called "Old Flames Can't Hold

A Candle To You," became a hit for

Joe Sun in 1978 and a country charttopper

for Dolly Parton in 1980. But by

the time Kesha was born in 1987

Pebe was going through a bad patch,

struggling to support Kesha and her

older brother through her music. "We

were on welfare and food stamps,"

Kesha says. "One of my first memories

is my mom telling me, 'If you want

something, just take it.'" In 1991,

Pebe moved the family back to

Nashville, where she had landed a

new publishing deal. Kesha saw the

inside of a lot of recording studios. "I

thought everyone grew up in a recording

studio," she says. She attended a

music school in the Tennessee countryside

("where some of the kids didn't

have any shoes," she recalls), took song writing classes, and

fell in love with country music greats Johnny Cash, Dolly

Parton, and Patsy Cline. "I'd listen to these beautiful songs and

they all told stories," she says.

"Bob Dylan's Nashville Skyline

continued on page 13


{kolu u jednom selu u Tenesiju ("gde neka

deca nisu imala cipele na nogama" prise}a

se ona), poha|ala je i ~asove pisanja

pesama i zaljubila se u velikane kantri

muzike D`onija Ke{a, Doli Parton, i Petsi

Klajn. "Ja bih slu{ala ove prelepe pesme i

sve su one pri~ale svoju pri~u", ka`e ona.

"Bob Dilanov "Ne{vil Skyline" je jedan od

mojih omiljenih albuma svih vremena" S vremena

na vreme, Pebe je davala Ke{i da peva

pesme na kojima je radila. "Moja mama mi je

uvek govorila: "Ima{ dobar glas, ve`baj

pevanje", tako da bih pevala svo vreme",

^INJENICE

Ime: Ona stilizuje njeno ime sa dolar

znakom "Ke$ha. Znak za dolar u njenom

umetni~kom imenu je zbog toga {to je

"ironi~na", kako ne veruje da novac

donosi vi{e uspeha od sre}e. Ona ka`e

da je najsre}nija bila kada nije imala ni

2 dolara!

Imid` i umetnost: Ke{a i njena muzika

su otpisani rano od nekih kao lako,

prora~unato i sirovo, smatraju}i je za

`rtvu "kulture kazane za slavne

li~nosti". Ona tvrdi suprotno u intervjuu

"Ja godinama radim na ostvarivanju

ovog sna - moj put, moja misija. Stvarno

sam ulo`ila puno misli, vremena i truda

u njega."

Uticaj: Ke{a je navela Beck i Queen

kao one koji su imali najvi{e uticaja u

mizi~kom smislu na nju. Njeni tekstovi

ka`e Ke{a.

Kada je Ke{a imala 17 godina

napustila je srednju {kolu.

"To je bila ludost, zato {to

sam bila upisana na

Me|unarodnom bakalaureatprogramu

i trebala sam da se

upi{em na Univerzitet

Kolumbije i studije psihologije",

ka`e ona. "Ali htela sam

da se vratim u Los An|eles i

krenem za mojom muzikom."

Tada je i upoznala dr Luke:

"Ja sam bio u potrazi za

`enskim izvo|a~em sa

neverovatnim, prepoznatljivim

glasom, peva~icom koja uz to

ima sopstveni stil", ka`e

Luke. "Ke{a ne zvu~i kao bilo

ko drugi", dr Luke je tada

sara|ivao sa usijanim hip-hop

umetnikom Flo Ridom na

pesmi za njegov drugi album.

Jedne no}i, Ke{a je sedela sa

njima, i reper joj je rekao da

mu je potreban `enski glas u

jednoj od numera, i pitao je

Ke{u da li ho}e da otpeva

vokal sa njim, naravno, ona je

to prihvatila. U februaru, ta

pesma "Right round" je prodana

u 636.000 primeraka i

stigla je na prvo mesto po

broju preuzimanja, prve

nedelje od objavljivanja.

Odmah je oborila rekord svih vremena po

broju prodanih digitalnih kopija za jednu

nedelju. "Kada sam prvi put ~ula moj glas na

radiju i pesmu "Right round", po~ela sam da

vri{tim i pla~em", ka`e Ke{a. "Ja stvarno

naporno radim kako bih ispunila ono {to

`elim, i lepo je videti da se naporan rad

isplati. Pre samo tri godine sam krala konzervirano

povr}e iz prodavnice "Sve za jedan

dolar", i to kako bih pre`ivela. Sada sam na

prvom mestu sa pesmom, i radim na mom

albumu i imam malo sitni{a u d`epu. Jo{ da

se zasnivaju na njenom `ivotnom

iskustvu i pod uticajem stila pri~anja

pri~a kantri muzike.

Vokalni stil: Ke{a koristi sing-song rep

stil u brojnim njenim pesmama, najvi{e

u njenom debi singlu "Tik Tok"; En

Povers u Los An|eles Tajmsu upore|uje

ovaj stil sa stilom L'Trimma i Salt-n-

Pepa.

Teme i `anr: Ke{a je napisala sve

pesme na njenom albumu. Ona opisuje

svoju muziku kao bez pardona i brani

svoju odluku za odabir pop muzike za

album "@ivotinja", obja{njavaju}i da je

htela "ljudima da da ne{to {to }e im

doneti radost."

Moda: Ke{in stajling se sastoji iz

neuredne frizure, zamrljane {minke.

Ke{a opisuje svoju ode}u kao "{iksme}e"

i ka`e da je Kejt Ri~ards njena

modna inspiracija.

mogu moju mamu da izvedem

na ve~eru, e to je

najbolji ose}aj na svetu."

Njen debi singl "Tik Tok"

je odmah postigao uspeh,

oborio je sve vrste rekorda

za najvi{e digitalnih preuzimanja.

Niste mogli da

uklju~ite radio, a da ne

~ujete "Tik Tok" kako se vrti

iznova. Njen debi album

"@ivotinja" je objavljen

po~etkom 2010. godine, i

naravno debitovao je kao

broj jedan na listi u SAD.


FACTS

Name: She stylizes her

name with a dollar sign

"Ke$ha". The dollar sign in

her stage name is due to

her being 'ironic' as she

doesn't place money has a

huge success to happiness.

She says she was

most happy when she didn't

even have 2 dollars!

Image and artistry: Kesha

and her music have been

dismissed early on by

some as lightweight, calculating

and crude; perceiving

her as a victim in the "cauldron

of celebrity culture".

She insisted otherwise in

an interview, countering

that "I have been working

on realizing this dream, my

path, my mission, for

years. I've really invested a

lot of thought, time and

effort into it."

Influences: Kesha has listed

Beck and Queen as

musical influences. Her

lyrics are based on her life

experiences and are influenced

by the storytelling

style of country music.

Vocal style: Kesha uses a

sing-song rapping style on

a number of her songs,

most notably on her debut

single 'Tik Tok'; Ann

Powers of the Los

Angeles Times compared

this vocal style to that of

L'Trimm and Salt-N-Pepa..

Themes and genre:

Kesha has writing credit on

all of her songs. She

describes her music as

irreverent and defended

her decision to make pop

music for Animal, explaining

that she wanted to

"give people something

that brings them joy".

Fashion: Kesha's styling

comprises messed hair,

smudged makeup. Kesha

describes her dress sense

as 'garbage-chic' and

named Keith Richards as

her fashion inspiration.

is one of my all-time favourite records." From time

to time, Pebe let Kesha sing on tracks she was

working on. "My mom always told me, 'You have a

good voice, practice singing,' so I'd sing everything

all the time," Kesha says.

When Kesha was 17 years old, she quit high

school, "which was crazy because I was enrolled

in an International Baccalaureate program and

was going to go to Columbia University and study

psychology," she says, "but I wanted to move

back to L.A. and pursue my music." That's when

she met Dr. Luke. "I had been looking for a

female artist with an incredible, distinctive voice

who had her own style," Luke says. "Kesha didn't

sound like anybody else." Dr. Luke was also

working with red-hot hip-hop artist Flo Rida on a

track for his second album. One night, Kesha was

hanging out with them and the rapper told her he

wanted a female voice on a track and asked if she wanted

to lay down a vocal. Naturally, she obliged. In

February, that track, "Right Round," soared to No. 1,

selling more than 636,000 downloads its first week out,

and shattering the all-time one-week digital single sales

record. "When I first heard my voice on 'Right Round' on

the radio, I started screaming and crying," Kesha says.

"I'm working really hard to make this happen and it's nice

to see that hard work pay off. I mean, three years ago I

was stealing canned vegetables from the dollar store to

survive. Now I'm on a No. 1 song, working on my album,

and have a little change in my pocket. To be able to take

my mom out to dinner is the best feeling in the world."

Her debut single 'Tik Tok' was an instant success,

breaking all sorts of records for most digital downloads.

You couldn't turn on the radio without hearing

'Tik Tok' bieng played over and over. Her debut album

'Animal' was released in early 2010 and of course

debuted #1 in the US.


Ovo su dragi na{i

~itaoci stihovi jedne od

najlep{ih pesama srpske

poezije. "Ve~e na {kolju"

se jo{ uvek recituje na

raznim priredbama, a

svakako ne smemo zaboraviti

ko ju je napisao -

doajen na{e knji`evnosti,

Aleksa [anti}.

"Pu~ina plava

Spava,

Prohladni pada mrak.

Vrh hridi crne

Trne

Zadnji rumeni zrak."

"Ovaj pisac nije hteo da

veruje u zlo me|u ljudima.

Imao je neku unutra{nju

potrebu da sve preina~i na

lepo i simpati~no", rekla

nam je petnaestogodi{nja

Jelena iz Gra~anice koja u

svojoj biblioteci ima skoro

sva [anti}eva izdanja koja

imaju zaista veliki broj kritika.

A jedna od njih je i J. Du~i}eva koji je za ovog pisca kazao,

da je on bio najve}e dete u srpskoj knji`evnosti.

Njegova poezija kre}e se u celini izme|u dva tradicionalna

opredeljenja, izme|u li~nih i kolektivnih ose}anja, ljubavi i

rodoljublja, idealne drage i napa}enog naroda. Kao ljubavni pesnik

razvio se pod uticajem sevdalinki, muslimanskih narodnih

pesama. U njegovim pesmama do~aran je orijentalni ambijent

bašta, šedrvana, behara i šarenih leptira. A devojka koja se u

njima pojavljuje sva je oki}ena |erdanima, bujne, izazovne, ali

ipak skrivene lepote. U nekima su toliko pogo|eni ton i duh sevdalinke

da su i same u{le u narod i po~ele se pevati kao narodne

pesme ('Emina', 'Na izvoru'). Pesnik je zanesen tim raskošnim

svetom, ali on nikada nije u njemu, ve} ga posmatra prikriven, s

boja`ljive udaljenosti. ^e`njivo, ~ulno raspolo`enje prelazi u tugu

zbog neostvarene

ljubavi,

proma{enosti u

li~nom `ivotu i

usamljenosti kao

u pesmi 'Jedna

suza' , za koju je

re~eno da spada

me|u najdirljivije

ljubavne pesme u

nas, po tonu

patrijahalne i

~estite iskrenosti.

[anti}eva

pesni~ka intima

pro`eta je

sna`nim

porodi~nim

ose}anjem, nju

obasjava plamen

doma}eg ognji{ta. U velikoj elegiji 'Pretprazni~ko ve~e', olovnu

te`inu usamljenosti u opustelom domu olak{ava se}anje na

detinjstvo i na idili~ne ve~eri oko rasplamsale vatre na ognji{tu

kada je cela ku}a bila ispunjena smehom, pesmom i pri~om, ali

i uteha koju mu donose pesme, i svoje, 'I drugova sviju'.

Ose}anje bratske ljubavi {iri se u njegovim pesmama u sve

ve}im i ve}im krugovima - na porodicu, na prijatelje i drugove, na

`ive i mrtve srpske knji`evnike kojima ~esto posve}uje svoje

pesme, kao i na prirodu. Njegova poezija, u kojoj je postigao

najve}e umetni~ke domete, obasjana je svetloš}u doma}eg

ognji{ta i pro`eta njegovom toplinom. U sonetu 'Moja

otad`bina' pesnik otad`binu poistove}uje sa narodom. Ona je

svuda gde se njegov narod nalazi. Cela

otad`bina je kao rodni dom, a svi pripadnici

naroda kao ro|ena bra}a.

Vezanost za rodnu grudu i doma}e

ognji{te duboka je i trajna; njeno kidanje

izaziva bol u pesnikovoj du{i. U nekima od

svojih najpotresnijih pesama [anti} peva o

patnji onih koji zauvek napu{taju svoju

domovinu i odlaze u tu| svet ('Ostajte

ovdje', 'Hljeb'). U nizu pesama [anti} je

iskazao patnju i veli~inu radnog ~oveka,

seljaka i radnika. Me|u njima su neke od

najboljih koje je napisao: 'O klasje moje',

'Moji o~evi', 'Kova~' i 'Pesma podzemna'

koja je posve}ena radni~koj klasi. Do`ivljaj

ukletosti sudbine siroma{nih, koji je u

njenom sredi{tu, dat je na posredovan,

moderan na~in, u vi{ezna~nim simbolima.

[anti} je, poput svog velikog uzora J. J.

Zmaja, do`iveo popularnost kod {irih slojeva

~italaca i stekao laskav naziv narodnog

pesnika, dok su njegove

~isto umetni~ke

vrednosti neretko

osporavane kako u

kritici njegovog

doba, tako i u poznijoj

kritici.

Svojim jednostavnim

pesmama, u

kojima spontana

ljudska pri~a te~e

kao reka, uvek

sve`a i nova, koja

zapljuskuje i prodire

u sve mnogobrojne,

pritajene obale na{e,

u~i nas [anti} `ivotu

i danas. Zbog toga

ga svi mi ~itamo,

volimo i prihvatamo.

Aleksa [anti} ro|en je u Mostaru 1868.

godine, u kojem je i ostao do kraja `ivota. Jedan

je od najpoznatijih pesnika novije srpske lirike.

Prvu pesmu objavio je 1886., a prvu zbirku

pesama 1891. U Šanti}evom pesni~kom formiranju,

od doma}ih pesnika, pored Vojislava

Ili}a, najve}i udeo imao je Zmaj, a od stranih -

Henrich Heine i drugi nema~ki romanti~ari.

Poznati pesnik umro je 2. februara 1924. godine

u gradu u kojem je i ro|en, od tada neizle~ive

bolesti, tuberkuloze.


"The blue offing

Sleeps,

Chili dark falls.

The peak of a black rock

Numbs

The last red ray."

Dear readers, these are the verses of one of the

most beautiful poems of Serbian poetry. "The

evening on reef" is still being recited on various

school plays; therefore we can't forget who wrote it -

the doyen of our literature, Aleksa Santic.

"This writer didn't want to believe in evil among people. He

had some inner need to convert everything to pretty and amiable",

we were told by a 15 year old Jelena from Gracanica, who

has almost all of Šanti?'s publications that have so many critics.

One of them is made by J.Ducic who stated for this writer that he

is the biggest child of a Serbian literature.

His poetry is usually in between two traditional believes,

between personal and collective feelings, love and patriotism, the

ideal dear and people who have suffered a lot. He developed into

a love poet under the effect of sevdalinka's (love songs), the

Muslim folk poems. In his poems the oriental ambient of a gardens,

fountains, early springs and maple butterflies is

described. And the girl described in poems is

bejeweled with necklaces; she possesses

rich, provocative, but still

hidden beauty. In some of

them the spirit and the tone

of love songs are so

effective that they were

sang as folk songs

("Emina", "At the

spring"). The poet

is enthralled with

the richness of the

world, but he is

never in it, he is

watching it from a

fearful distance hidden.

Yearning, the

emotional mood changes

into sorrow because of the

unfulfilled love, mistakes in his

private life and loneliness like in

the poem "One tear", which is told to be

one of the most sensitive love songs, of a patriarchal

and reputable sincerity tone.

The Santic's poetic intimacy is imbued with a powerful emotion,

enlightened by the flames of home. In the big elegy "The

evening before holiday", the heavy loneliness in an empty home

is more bearable thanks to the memories from childhood and the

idyllic evenings around the stirred fire at the fire place when the

whole house was full of laughter, songs and stories, and the consolation

brought by poems of him and of "All his friends". The

feeling of a brotherly love in his poems is being spread out in

increasingly bigger circles - to a family, friends and companions,

dead and alive Serbian writers to whom he often dedicates his

poems, and to the nature as well. Also his social and patriotic

poetry, in which he has reached the highest artistic achieve-

ments, is enlightened by the light of a home and imbued

with his warmth. In the sonnet "My homeland" the writers

equals the homeland with the people. It is wherever his

people are. The whole homeland is as like a home, and

all people are like brothers.

The connection to the place of birth and home is

deep and constant; it's tearing causes the pain in the

poet's soul. In some of his most moving poems Šanti?

writes about

those who left

their homeland

forever and left

to the other's

world ("Stay

here", "The brad"). In

series of poems Šanti?

had expressed the suffering

and greatness of

a working man, countryman

and worker. Some

of them are among his

finest poems: "My ears",

"My fathers", "The

blacksmith" and

"The underground

poem" dedicated to the

working class. The feeling

of the cursed destiny

of poor people,

which is in the focus, is

given in indirect, modern

way through ambiguous symbols. Just like his idol J. J.

Zmaj, Šanti? was popular in wide range of his

readers and was given a flattering

name: the people's poet, while

his purely artistic values were

quite often challenged in

the critics of his time as

well as in the late

critics.

With his

simple poems, in

which the spontaneous

people's

story flows like a

river, always

fresh and new,

splashing and

piercing in many,

concealed coasts of

ours, Šanti? is teaching

us life even today.

Therefore we all read his work,

love and accpet him.

Aleksa Santic was born in Mostar 1868, where he

stayed till the end of his life. He is one of the best

known poets in the newer Serbian lyric. He had published

his first song in 1886, and his first collection of

poems in 1891. The biggest influence on Šanti?'s poetic

developing besides Vojislav Ili?, had Zmaj from the

domestic poets, and Henrich Heine and other German

romantics, from the foreign poets. The famous poet

died of tuberculosis, which was incurable at that time,

in February 2nd 1924 in the city where he was born.


Prvi put u `ivotu sam videla sivog sokola, i to kada sam

sa svojim prijateljima bila u ribolovu na reci Beli Drim.

On se gnezdi pod F{ajskim mostom u \akovici, tako da

smo ga mogli ~uti kako ci~i. Leteo je visoko iznad na{ih glava i

sleteo je na stubove mosta iznad mene, i onda je nestao. Iz

radoznalosti da saznam vi{e o ovoj vrsti ptice, po~ela sam da

istra`ujem preko interneta. Otkrila sam da je sivi soko me|u

naj~e{}im pticama grabljivicama i da `ive na svim kontinentima

osim Antarktika. Oni vole {irok i otvoren prostor, i vole da se

razvijaju u blizini obale, gde su obalske ptice uobi~ajene. Ali,

mogu se na}i svuda od tundre do pustinje. Sivi soko ~ak `ivi

na mostovima i neboderima u ve}im gradovima. Interesantno je

da odnos izme|u sivih sokolova i ljudi se`e hiljadama godina

unazad. Nekada davno su bili veoma plodni i rasprostranjeni

{irom sveta, a naj~e{}e su se koristili za lov. Sivi soko je

prirodno poslu{an i lako se upu{ta u kontak, pa ~ak i sa ljudima,

a ina~e ih je lako ukrotiti. Ljudi su sokolovu spretnost

uvideli kao njihovu prednost u lovu. Njegova veli~anstvena brzina

i snaga su razlozi zbog kojih je sivi soko bio omiljena ptica

me|u sokolarima u srednjem veku. Me|utim, po{to su jaja i

mladunci ptica grabljivica prili~no retka i skupa, zato proces

gajenja i obuke, jastreba ili sokola, zahteva mnogo vremena,

novca i prostora. Zbog toga je gajenje sokolova uglavnom

ograni~eno na plemi}ku klasu. @enka je znatno ve}a i sna`nija

od mu{karca, samim tim je po`eljnija i samo se ona naziva

"soko". Mu{ki sivi soko se naziva "Teret", {to zna~i tre}inu.

Iako je sokolarstvo izgubilo na popularnosti, i dalje postoje oni

koji to i danas praktikuju, naro~ito na Bliskom istoku.

Fizi~ki opis

Postoji 19 regionalnih varijanti (podvrsta) sivog sokola na

svetu. Oni se znatno razlikuju u veli~ini i boji. Kao i svi

sokolovi, sivi imaju duga i {iljata krila, i tanak, kratak rep. U

Severnoj Americi su otprilike veli~ine vrana, mu`jaci su du`ine

izme|u 36 i 49 cm, a `enke od 45 do 58 cm. Raspon krila se

kre}e od 91 do 112 cm. Oni su u proseku te`ine oko 900

grama. Kao i ve}ina ptica grabljivica, `enke sivog sokola

su ne{to ve}e od mu`jaka. Oni su obi~no 15-20% ve}e i

40-50% te`e od mu`jaka. Sivi sokolovi imaju {kriljasta

plavo-siva krila, crne trake na le|ima i bledi trbu{ni deo.

Imaju belo lice sa crnom trakom na svakom obrazu, i

velike tamne o~i. Njihov `ivotni vek je 15 godina, a neki

mogu da `ive i do 20.

Majstori lova

Sivi sokolovi su grabljivice - {to zna~i da su ptice koje

love i ubijaju za hranu. Oni su veoma dobro prilago|eni za

lov zato {to imaju jak, o{tar i savijen kljun za kidanje

mesa; imaju velike i o{tre o~i za uo~avanje plena na

velikoj udaljenosti; a poseduju i o{tre, sna`ne kand`e

(zvane "talon") za hvatanje i ~erupanje njihovog plena.

Fascinantne ~injenice

•Sivi soko je zabele`en kao najbr`a ptica, posti`e horizontalnu

krstare}u brzinu od 105-110 km/h. Sivi soko je

jedna od najbr`ih ptica grabljivica, sa brzinom od 440

km/h u naletu.

• Sivi sokolovi imaju izuzetno o{tar vid. Oni mogu da

vide male predmete iz velike daljine, i precizno lete pri

velikim brzinama kako bi uhvatile plen. Sivi sokolovi love

isklju~ivo ptice, koje ~ine 77 do 99% plena ove grabljivice.

• Par sivog sokola je zajedno do kraja `ivota, obi~no

postavljaju doma}instva visoko u liticama. Gnezdo sivog

sokola se zove "{kripac", a mladunci se zovu golu`dravci.

Jedu neverovatnu koli~inu hrane, i za {est dana dupliraju

svoju te`inu, a nakon tri nedelje su deset puta te`i od

svoje te`ine na ro|enju.

• Zbog svoje fantasti~ne okretnosti i mogu}nosti da

brzo lete, sivi sokolovi su omiljeni izbor sokolara. Sokolari

krote, i treniraju sive sokolove da love druge ptice.


While we were fishing with my

friends on the river Drini i

bardhë (White Drin) for the

first time in my life I saw Peregrine

Falcon. Apparently, it was nesting

under a bridge (Fshejtë bridge -

Djakovica), and we heard it

screeching. It flew high above our

heads and landed in the bridge's

rafters above me. Then it was

gone. From curiosity to know

more about this kind of bird I

started researching over the net. I

found that Peregrine falcons are

among the world's most common

birds of prey and live on all continents

except Antarctica. They

prefer wide-open spaces, and

thrive near coasts where shorebirds

are common, but they can

be found everywhere from tundra

to deserts. Peregrines are even

known to live on bridges and skyscrapers

in major cities. An interesting

fact is that the relationship

between Peregrine Falcons and humans

goes back thousands of years. Once highly

prolific and widespread throughout

the world, Peregrine Falcons

were commonly used in the

practice of Falconry.

Peregrines are naturally

docile and easily lent themselves

to taming by

humans who saw the

Falcon's

hunting prowess as an asset in hunting for

food. The Peregrine's magnificent speed and

power also made it the favourite bird for falconers

in the Middle Ages. However as eggs

and chicks of birds of prey were quite rare

and expensive, and because the process of

raising and training a hawk or falcon requires

a great deal of time, money, and space, it was

largely restricted to the noble classes. The

female, which is slightly larger and more powerful

than the male, was preferred, and only

she is given the title of "falcon". A male

Peregrine is referred to as a "tiercel"

meaning third. Although falconry has

fallen out of favour, there are still

those who practice it today especially

in the Middle East.

Physical Description

There are 19 regional variants

(subspecies) of peregrine falcon

worldwide. They vary considerably

in size and colour. Like all falcons,

peregrine falcons have long, tapered

wings and a slim, short tail. In North

America they are roughly

crow sized, ranging in

length from between 36 and

49 cm in males and 45 to 58

cm in females. Wingspan

varies from 91 to 112 cm. They weigh an

average of 907 g. Like most birds of prey,

female peregrine falcons are slightly larger

than males. They are typically 15-20% larger

and 40-50% heavier than males. Peregrine

falcons have slate and blue-gray wings, black

bars on their backs and pale underbellies.

They have white faces with a black stripe on

each cheek and large, dark eyes. Their lifespan

is 15 years some can live as long as 20

years.

Masters of the Hunt

Peregrine Falcons are raptors - which mean

they are birds which hunt and kill for food.

They are very well adapted to the hunt, with

strong, sharp, curved beaks for tearing flesh,

large, keen eyes for viewing prey at great distances,

and sharp, powerful claws (called

talons) for clutching, and grasping their quarry.

Fascinating Facts

• The peregrine is the fastest bird on

record reaching horizontal cruising speeds of

105-110 kmh. The Peregrine Falcon is one of

the fastest birds of prey, swooping down at

speeds of up to 440 km/h.

• Peregrine falcons have extraordinarily

keen vision. They can see small objects from

very far away and accurately fly at high

speeds to capture them. Peregrine falcons

prey almost exclusively on birds, which make

up 77 to 99% of prey items.

• Pairs of Peregrines mate for life, usually

setting up housekeeping high in the cliffs.

Peregrine nests are called scrapes, or eyries

and baby falcons are called eyasses. They

eat an incredible amount of food - in six days,

they double their weight, and at three weeks

are ten times their size at birth.

• Because of their fantastic agility and

capability for high speeds, peregrine falcons

have been the favourite choice of falconers.

Falconers train them to hunt other birds.


Kultura

Mi novinari uvek smo u nekoj potrazi za dobrim

pri~ama, i stalno ih pronalazimo. A, ovoga puta

prona{li smo jednu interesantnu li~nost koju

`elimo da vam predstavimo, i to slikara Zorana

@ivkovi}a koji slika ulje na platnu i lesonitu. Pored toga

bavi se grafikom, re|e skulpturom, pastelom na papiru,

kao i digitalnom fotografijom.

Ovoga puta na{li smo se u Ugljaru, malenom mestu

u kojem `ivi i stvara pomenuti slikar. ^im smo ugledali

zanimljivo dvori{te sa letnjikovcem i jo{ nekim interesantnim

detaljima kao {to su neki pruti}i u obliku

vetrenja~e koje pokre}u vetar i voda, znali smo odmah

da je ovaj slikar itekako kreativan. Ispri~ao nam je

svoju `ivotnu pri~u koju je zapo~eo re~ima: "Ro|en

sam 1953. godine u ku}i mojih roditelja, i to ba{ u ku}i,

a ne u bolnici. Upravo sam zbog toga emotivno vezan

za ovo dvori{te, kao i za svako drvo koje se u njemu

nalazi." Jo{ od malih nogu je po~eo da pokazuje

interesovanje za slikarstvo, a uzor mu je bila starija

sestra koja se bavila vezom. Jednom prilikom vezla je

na belom platnu, i trebala je na njemu prvo nactrati

neki oblik. Zamolila je svog brata Zorana da joj

pomogne u crtanju, {to je on naravno i uradio. "To se

radilo olovkom i nekim ka{ikama, i tako sam po~eo da

stvaram likove, cvetove, leptire i razno. Dobijao sam

komplimente koji su mi bili podstrek da po~nem da

razmi{ljam o crte`u i bojama."

Gospodin @ivkovi} je ro|en kao

dvanaesto dete u siroma{noj porodici, a

`ivot na selu nije bio nimalo lak. Imao je

stare roditelje, koji tada nisu ozbiljno

shvatali njegovu ljubav prema slikarstvu i muzici.

Nikada nije dobijao njihovu podr{ku, ali to nije mnogo

uticalo na njega, obzirom da se preko 30 godina bavi

kulturom. Jo{ kao osnovca, nastavnici su ga forsirali

zato {to je bio naljbolji, i u tom periodu je izlagao svoje

radove na {kolskim izlo`bama. "Slike, knjige i tempere

boje bile su jedine koje sam tada osvajao, i upravo su

me te simboli~ne nagrade terale da idem dalje. Kada

sam video {ta sve ~ovek mo`e da uradi divnim bojama,

i da mo`e da nacrta cvet ~iji prostor i miris ose}ate,

bio sam prijatno iznena|en, i nastavio sam da se

bavim onim {to mi ide od ruke - slikarstvom."

Najva`nije slike za koje je emotivno vezan jesu

portrteti njegovih roditelja, koji su za njega od neprocenjive

vrednosti, a nada se da }e ih i posle njega

~uvati generacije koje dolaze.

Svojim umetni~kim radovima osvajao je mnoge

nagrade, a prvu samostalnu izlo`bu otvorio je 2001. u

Gra~anici gde je izlagao radove koje je kroz godine

stvarao. On se nije ograni~io samo na slikanje, a to

nam govori ~injenica da godinama poku{ava da ono

{to zna, prenese i na mlade. "Slikarstvo je moja velika

ljubav i jedna navika.

Ali, i pored toga, trudim

se da za ovu omladinu

organizujem kulturni

`ivot, i to ne po nekoj

slu`benoj du`nosti, ve}

samo volonterski. To

radim zato {to znam da i

sada ima mladih koji

vape za inspiracijom i

podr{kom, isto kao {to

sam ja nekada."

On poma`e onima

koji su talentovani za

slikarstvo i muziku. U

njegovom dvori{tu postoji

jedna mala radionica

gde se mladi s vremena

na vreme okupljaju, i tu

su neki od njih po prvi

put naslikali pejza` ili

mrtvu prirodu. Ljudi koji

sa bave kulturom ne

znaju za granice i tra`e

srodne du{e gde god da

su, i ko god da su. Ovaj

umetnik preporu~uje

mladima da se bave kulturom,

jer posle njih

ostaju dela vredna pomena i ~uvanja.

NAGRADE

1980. Prvo mesto na likovnoj koloniji "17 vodenica" u

Donjem Dušniku, na Jugoslovenskom nivou

1975. "Nagrada za likovno stvarala{tvo" u Smederevu

1977. "Nagrada za likovni rad" u Pan~evu

1978. "Plaketa za likovni rad" u Pri{tini

1979. Prva nagrada likovne kolonije u Gad`inom

Hanu u Ni{u


We journalists are always looking

for a good story and we find

them all the time. This time we

found an interesting person whom we

want to introduce to you and that is

Zoran Zivkovic, the painter who uses oil

paints on canvas and plywood. Besides

that, he also does graphics, sometimes

sculpture, pastels on paper and digital

photography as well.

This time we met in Ugljare, the small

town where the above mentioned painter

lives and works. As soon as we have

seen an interesting yard with the cottage

and few more interesting details, a windmill

made from wood running on wind

and water, we knew right there that this

painter is undoubtedly creative. He told

us his life story that he begin with the

words: "I was born in 1953 in my parents'

house, right there in that house itself, not

in the hospital. That's the reason why I'm

emotionally connected to this yard, as

well as to the each tree that's in it". He

had shown interest for painting since he

was a child and his idol was his older sister

who weaved. Once she was weaving

on the white canvas and she was supposed

to draw some figure on it first. She

asked her brother to help her with drawing,

and he did, of course. "It was done

by the pencil and some spoons and that's

how I begin to create figures, flowers,

butterflies and various things. I have been

given compliments that have encouraged

me to think about drawing and colors".

Mr. Zivkovic was born as a twelfth

child in a poor family, when the life in the

village was not easy. He had elderly parents

who didn't understand his love for

painting and music. He has never had

their support, but that didn't affect him a

lot, since he done art for more than 30

years. Since he was in the primary

school, his teachers were supporting

him because he was the best and at that

period he was exposing his work during

school exhibits. "The paintings,

books, and colors were the only

awards I have been given and it was

these symbolic awards that kept me

going further. When I realized what

one can do with the wonderful colors

and draw the flower that you can feel

his shape and scent, I was positively

surprised so I kept doing what I was

doing the best - painting". The most

important paintings for him are the ones

he is emotionally in relation with, the

paintings of his parents, that are precious

to him and he hopes that, even

when he is gone, the next generations

will take care of them.

His artistic work was awarded many

times, and he had his first individual

exhibit in 2001 in Gracanica, showing the

work he created in years. The fact

that he is trying to teach the youth his

skills shows that he is not limited to

the painting only. "The painting is my

great love and my habit. Besides that

I'm trying to organize cultural activities

for the youth, not as an official but on

voluntary bases. I do that because I

know even today there are young people

who are crying for inspiration and support,

just as I did once".

He helps to those who are gifted for

painting and music. There is a small

workshop in his yard where the youth

gathers sometimes and there some of

them have painted their first landscape

or dull nature. The people in art know no

limits and are looking for the soul-mates

wherever they are and whoever they

might be. This artist recommends to the

youth to do the art, because after them

there will remain works worth to be mentioned

and preserved.

AWARDS

1980. First place on painting colony

"17 watermills" in Donji Dusnik,

Yugoslavian level

1975. "The award for fine arts creativity"

in Smederevo

1977. "The award for fine arts work"

in Pancevo

1978. "The plaque for fine arts work"

in Pristina

1979. The first award of the fine arts

colony in Gadzin Han, Nis.

Culture


Gordana \ori} iz

Lapljeg Sela je

zaista "`ena

zmaj" i pravi primer dobre

biznismenke. Kada smo

je upoznali, nabrajala

nam je mnogo poslova i

pozicija na kojima se

nalazi, tako da nismo

mogli da joj "uhvatimo" ni

po~etak ni kraj. Morali

smo je pitati da li ikada

odmara, na {ta je odgovorila:

"Za sve se na|e

vremena, samo kada to

`elite. Ne}u da gubim

vreme u spavanju ili

sedenju, jer imam isplanirane

dane na pozitivan

na~in." Ona je i za nas

na{la malo vremena da

nam ispri~a ono

Gordana \ori}

najva`nije o njenom

Udru`enju poslovnih

`ena "Avenija".

U njenoj ku}i, gde se ina~e nalazi sedi{te ove organizacije,

do~ekalo nas je nekoliko `ena punih pozitivne

energije. Izgleda da je predsednica ovog udru`enja

Gordana \ori} pravi pokreta~ tog dobrog raspolo`enja i

volje za rad. Njihovi ru~ni radovi su nam odmarali o~i, jer ne

mo`ete svakoga dana videti takve lepe vezove na raznim

tkaninama i odevnim predmetima, koji u vama bude

ose}anja lepog, kulturnog i tradicionalnog. Ugledali smo i

krparice koje su nekada na{e bake tkale i koristile, a

obzirom da se moda vra}a, one su ponovo u upotrebi.

Osnovni cilj ovog udru`enja jeste ekonomski razvoj i

otvaranje novih radnih mesta za `ensku populaciju, kako

bi imale lep{u bodu}nost i bolje `ivotne uslove. "Od dana

registrovanja na{eg udru`enja 2000. godine, prvu pomo},

ma{ine za {ivenje, dobili smo od KFOR-a. Zaista bih se

pohvalila saradnjom koju smo imali sa njima, jer su nas

od samog po~etka podr`avali u mnogo ~emu." I, usred

na{eg }askanja, gospo|a \ori} je imala telefonski poziv

iz Slova~ke kancelarije u Pri{tini. U tom trenutku su joj

javili da je zahvaljuju}i KFOR-u dobila donaciju ~etiri kon-

tejnera u kojima }e otvoriti jo{ jednu radionicu u Gra~anici,

{to }e ovim `enama zbog ve}e koncentracije stanovni{tva,

pomo}i da lak{e prodaju svoje rukotvorine. "Sa KFOR-om i

sa jo{ nekoliko organizacija imamo zaista fantasti~nu saradnju,

to su organizacije koje su nas svih ovih godina pomagale,

ne samo materijalno, ve} i savetodavno".

Gospo|a \ori} se ve} dvadeset godina posve}uje biznisu i

humanitarnom radu. Ona `eli da podstakne `ene na rad, i da

njeno iskustvo kao privrednika i preduzetnika prenese na njih i

ohrabri ih da pokrenu male porodi~ne biznise. Udru`enje ima

300 ~lanica sa svih prostora Kosova, koje su ras~lanjene u tri

grupe: jednu grupu ~ine `ene koje imaju male biznise u

sklopu porodice; u drugoj grupi su `ene koje se bave tradicionalnim

ru~nim radovima; i u tre}u grupu spadaju `ene koje

nemaju uslove da ostvare prihode za egzistenciju i isklju~ivo

se bave kolektivnim radom.

Ovde mo`ete sresti dame od 16 do 65 godina starosti.

Jedna od mla|ih jeste i sekretar "Avenije", ri|okosa Jelena

Nedeljkovi} kojoj se `ivot promenio od kako radi u ovom

udru`enju. "Postala sam mnogo samopouzdanija i zadovoljnija.

Ovde vlada jedna pozitivna energija, toliko da jedva

~ekam da do|em na posao i to sve zahvaljuju}i Gordani, jer

je ona ta koja svima nama pru`a podr{ku. Ona nas

podr`ava u svemu, pa ~ak i u na{im `eljama za

daljim usavr{avanjem."

"Avenija" za sobom ima veliki broj aktivnosti

od kojih su i prodajne izlo`be na kojima ~lanice

izla`u svoje ru~ne radove, a svakako uspevaju i

da ih dekori{u nacionalnom kuhinjom. "Mi smo

ve} nekim organizacijama poslali cenovnik na{ih

jela, i nadamo se da }emo mo}i da za mnoge

proslave i prijeme pripremamo razna jela. Samim

tim `ene }e imati priliku da zarade ne{to novca",

izjavila je predsednica ovog udru`enja.

Sve dame koje postanu ~lanice "Avenije"

zaboravljaju na svakodnevne probleme i `ivot im

se promeni na bolje, zato {to su aktivne, zaposlene

i ose}aju se korisnije. Ukoliko nisu dobre

volje, nakon provedenog dana u ovom "`enskom

kutku", one se oraspolo`e, postaju hrabrije i

samopouzdanije. Gospo|a Gordana \ori}

poru~ila je `enskoj populaciji da su vrata

"Avenije" otvorena za svaku `enu koja `eli da se

dru`i, upozna druge i ne{to nau~i.


Gordana Djoric

from Laplje Selo

really is an

extraordinary woman and

a real example of a good

businesswoman. When

we met, she listed all the

jobs and positions she

holds. We had a hard

time catching it all, and

had to ask if she ever

rests, to which she

responded: "You can find

time for everything, but

only when you want to. I

will not waste time

sleeping or sitting,

because I have scheduled

days in a positive

way." She found some

free time for us, to tell us

Jelena Nedeljkovi}

more about her

Association of Business

Women: "Avenija."

The main office of the organization is in Gordana's home,

where we were greeted by several women full of positive

energy. It seems that the president of this association,

Gordana Djoric, has a gift for spreading good energy and willingness

to work. Their handicrafts were a treat to our eyes,

since it is not every day that you see such beautiful embroidery

on fabrics and garments. We saw "Krparice" (rags) that

our grandmothers used to weave and use, and are making a

comeback in fashion.

The main objective of this association is economic development

and job creation for the female population, in order to create

a more promising future and raise living conditions. "From

the registration of our association in 2000, we have received

first aid kits and sewing machines from KFOR. I am happy

about our cooperation with KFOR, because they supported us

from the very beginning in many ways." In the middle of our

chat, Mrs. Djoric received a phone call from the Slovak office in

Pristina. She was told that thanks to KFOR her organization will

receive a donation of four containers, which they will use to

open another workshop

in Gracanica.

This will be of great

help to the women:

due to the larger population,

it will be easier

for them to sell

their handicrafts. "We

have cooperated fantastically

with KFOR

and several other

organizations. These

are organizations

which have helped us

for many years, not

only financially, but

also by advising us

very well." Ms. Djoric

has been devoted to

business and humanitarian

work for twenty

years already. She

wants to encourage

women to work and to start small family businesses. She

also wants to pass on to them her experience as a businesswoman

and entrepreneur. The association has 300

members from all over Kosovo, who are separated into

three groups: one group consists of women who have small

family businesses, another group consists of women dealing

with traditional handicrafts, and the third group includes

women who are unable to gather sufficient income to cover

their existence.

At "Avenija" you can meet ladies from 16 to 65 years

of age. One of the younger ladies is the secretary of

"Avenija", redhead Jelena Nedeljkovic, whose life has

changed since she started working for the association. "I

became more confident and satisfied. The positive energy

here is so strong that I can hardly wait to come to work,

and this is all

thanks to

Gordana. She is

so supportive to

us all. She supports

us with

everything, even

our wishes for

further improvement."

"Avenija"'s

scope of activity is

large, and includes

the sales and exhibitions

of crafts fabricated

by members.

Exhibitions are made

even more successful

with the accompaniment

of national cuisine.

"We have sent

the price list of our

menu to some organizations,

and we hope

that we will be invited

to prepare various

dishes for celebrations

and receptions. This

will provide the

women with another opportunity

to earn some money",

said the president of the

association.

All the ladies who become

members of "Avenija" forget

about everyday problems and

their lives change for the better,

because they become

active and employed, and

thereby feel useful. If they

sometimes do not feel well,

they can spend a day in this

"women's corner", and

become noticeably more

cheerful, braver and more

confident. Ms. Gordana Djoric

asked us to send out the

message that the door of

"Avenija" is open to all

women who want to socialize,

meet others and learn.


Samouveren i samoproklamovani

heroj sa {armantnim

podsmehom i srcem od

zlata. Sparan, saveznik bez gluposti

na koga se mo`ete osloniti

za po koju skrivenu po{alicu i

topao zagrljaj. Ovi likovi zvu~e

kao standardni likovi u

stereotipnim ulogama, ali u

prilog Final Fantasy XIII ide to

da oni prevazilaze standardnu

formulu i nalaze put do va{eg

srca. Kao i mnogi drugi u

ansamblu, uloga likova u

Final Fantasy-u, njih smatrate

starim prijateljima, a

kao stari prijatelji, oni }e

odu{eviti va{ duh, zagre-

jati va{e srce a ponekad

vas i ogor~iti. Njihova

pri~a je velika i privla~na

- upijaju}a kao {to ste i

mogli da o~ekujete u

dugoj igri igranja

uloga. To je isto tako

dobro, imaju}i u vidu

zabavu, ali igra puna gre{aka je

satkana oko odli~ne pri~e. Ovo je intenzivno

fokusirana, izuzetno linearna avantura koja

nudi malo iluzija izbora, ali nikada ne ~ini

dobro iz njih. Sre}om, sistem borbi je zabavan

i anga`ovanje svih njegovih elemenata pada

na mesto, i to }e vas gurati napred ~ak i kada

se pri~a smiri u drugom delu igre.

Dok kr~ite svoj put kroz svemirske brodove

i kroz kristalne pe}ine, uski fokus putovanja }e

biti skoro isto toliko upadljiv, kao i lepa okolina

koja vas okru`uje. Neke igre u nizu su izrazito

linearane, ali Final Fantasy XIII je upadljivija u

ovom pogledu i vi{e od svojih prethodnika.

Iako postoje izuzeci, kao {to je ranije pomenut

drevni travnjak, obi~no se kre}ete u jednom

pravcu: napred. Ako mislite da vas je neko u

borbi nadja~ao, mo`ete se vratiti unazad da

iskoristite reakciju neprijatelja, i sa~ekate da

dobijete na snazi pre nego {to krenete dalje,

ali retko }ete morati to da uradite. Linearnost

je jo{ izra`enija, jer staze i hodnici kojima se

kre}ete su obi~no prili~no uski, i ima par irelevantnih

zadataka koji obezbe|uju raznolikost;

nema mini igara koje treba zavr{iti, nema

zagonetki koje mo`ete re{avati i pored nekoliko

klju~nih trenutaka, i nema naseljenih

gradova koje treba istra`iti.

To je sve prili~no zabavno i privla~no,

naro~ito tokom borbi [efova. Nekoliko borbi

su te{ke i zahtevaju nekoliko poku{aja,

razli~ite kombinacije ~lanova va{e misije i

nekoliko razli~itih rasporeda pristupa pre trijumfa.

Mnogo radosti borbe dolazi od na~ina

na koji ubrzavaju likovi poput Fang-a i

Lo{e

• Veoma linearno

napredovanje

istra`ivanja i likova

• Vanilla }e vam i}i na

`ivce i to puno.

Dobro

• Raznolikost i

uglavnom odli~an

odabir likova

• Veliki originalni svet, u

sklopu sa ubedljivom

pri~om

• Zabavan sistem borbe

dr`i vas na vrhovima

prstiju

• Veli~anstvene vrednosti

produkcije.

Snow-a, prebijaju}i

|avole i |avolove sledbenike.

Tako|e zabavan je i na~in na koji se

kamera kre}e, uramljivanje

brzopoteznih pokreta dok vam time

omogu}ava da vidite va`ne vizuelne

povratne informacije, kao {to su

ime [efove ~arolije ili tajmer koji se

pojavljuje nad va{om glavom kada

je zla kob ba~ena. Iako kontrola

samo jednog lika istovremeno,

mo`da u jednom trenutku zvu~i kao

ograni~enje, nemojte misliti da su

bitke lake za dobiti. Iako mo`ete

da pustite igru da odabere

podrazumevani skup radnji u va{e

ime, neke kasnije borbe imaju

koristi od malo ve{tijeg mikro

upravljanja, pored uobi~ajenih

trivijalnih primera. Bi}e pametnih

izazova koji vas ~ekaju kada prevazi|ete

jednostavnost u

po~etnim delovima igre.

Postoje neki elementi koji dr`e

Final Fantasy XIII dalje od toga da

postane sve {to je mogla da postane. ^ak i takva,

ipak je ovo legitimno sjajna igra sa zapanjuju}om

lepotom, fantasti~nom pri~om i borbama za

u`ivanje, {to zna~i da ima mnogo

zajedni~kog sa Final Fantasy igrama

koje su se igrale pre ove.


The Bad

• Exceedingly linear

exploration and character

progression

• Vanille will get on

your nerves in a big

way.

The Good

• A diverse and mostly

excellent cast of characters

• A great original world,

fleshed out by a compelling

story

• Fun combat system

keeps you on your toes

• Magnificent production

values.

Acocky selfproclaimed

hero with a

charming sneer and

a heart of gold. A

sultry, no-nonsense

ally you can rely

on for a sly quip and a warm

hug. These characters sound like

standard role-playing stereotypes,

but to Final Fantasy XIII's credit,

they transcend formula and wriggle

into your heart. Like many other Final

Fantasy ensemble casts, the misfits at the

center of this tale feel like old friends, and

like old friends, they will excite your spirit, move

your heart, and sometimes exasperate you. Their

story is grand and compelling--as absorbing as you

could hope for in a long role-playing game. That's just as

well, given the fun but flawed game woven around this

excellent tale. This is an intensely focused, exceptionally

linear adventure that offers a few illusions of choice but

never makes good on them. Fortunately, the battle system

is fun and engaging once all of its elements fall into place,

and it will keep you pushing forward even when the story

lulls in the second half.

As you make your way across airships and through

crystal caverns, the journey's

narrow focus will be almost as

striking as the pretty environments.

Some games in the

series have been markedly linear,

but Final Fantasy XIII is

even more conspicuous in this

regard than its predecessors.

While there are some exceptions,

such as in the previously

mentioned primeval grassland,

you are generally moving in one

direction: forward. If you feel

outmatched in battle, you can

backtrack to take advantage of

responding enemies and grow a

bit stronger before moving on,

but you'll rarely need to do so.

The linearity is even more pronounced

because the walkways

and corridors you follow are

usually rather narrow, and there

are few extraneous tasks to provide

variety--no mini games to

complete, no puzzles to solve,

and aside from a few key

moments, no populated towns to

investigate.

It's all quite fun and

engaging, particularly during

boss fights. Several of these

fights are difficult and will

require a few tries, a few different

party member combinations, and a few

different paradigm layouts before you triumph.

Much of the joy of combat comes

from the way characters like Fang and

Snow speed about, beating up on imps and

wyverns. It also comes from the way the

camera moves around, framing the flashy

moves while letting you take in important

visual feedback like the name of a boss's

spell or the countdown timer that appears

over your head when doom is cast.

Although controlling only a single character

at a time sounds limiting, don't assume battles

are hands-off affairs. While you can let

the game choose a default set of actions

on your behalf, some late-game battles

benefit from a bit of skill micromanagement

on top of the usual paradigm fiddling.

There will be smart challenges waiting for

you once you overcome the ease of the

early hours.

There are some elements that keep

Final Fantasy XIII from being everything it

could have been. Even so, it is still a legitimately

great game for its stunning beauty,

fantastic story, and enjoyable battles, which

means it has a lot in common with the Final

Fantasy games that came before it.


SETI ME SE

Glavne uloge: Robert Pattinson,

Pierce Brosnan, Chris Cooper,

Emilie de Ravin, Ruby Jerins

Re`ija: Allen Coulter

Studio: Summit Entertainment

@anr: Drama / Romansa

REMEMBER ME

Starring: Robert Pattinson, Pierce

Brosnan, Chris Cooper, Emilie de

Ravin, Ruby Jerins

Director: Allen Coulter

Studio: Summit Entertainment

Genre: Drama / Romance

Synopsis

In the romantic drama Remember Me,

Robert Pattinson plays Tyler, a rebellious

young man in New York City who has a

strained relationship with his father ever

since tragedy separated their family.

Tyler didn't think anyone could possibly

understand what he was going through

until the day he met Ally through an

unusual twist of fate. Love was the last

thing on his mind, but as her spirit unex-

Sinopsis

U romanti~noj drami Remember

Me, Robert Pattinson glumi Tylera,

mladog buntovnika iz New York

City-ja koji ima zategnutu vezu sa

svojim ocem, otkako je tragedija

rastavila njihovu porodicu. Tyler

je mislio da niko ne mo`e da

zamisli kroz {ta on prolazi sve do

dana kada je sreo Ally u jednom

neobi~nom zaokretu sudbine.

Ljubav je bila poslednja stvar u

njegovim mislima, ali kako ga

njen duh neo~ekivano le~i i

inspiri{e, on po~inje da se

zaljubljuje u nju. Kroz njihovu

ljubav, on po~inje da nalazi sre}u

i zna~enje u svom `ivotu.

Me|utim uskoro, skrivene tajne

bivaju otkrivene i okolnosti koje

su ih sastavile polako prete da ih

razdvoje. Remember Me je nezaboravna

pri~a o mo}i ljubavi,

snazi porodice, zna~aju

strastvenog `ivota i vrednovanju

svakog dana ne~ijeg `ivota.

pectedly heals and inspires him, he

begins to fall for her. Through their love,

he begins to find happiness and meaning

in his life. But soon, hidden secrets are

revealed, and the circumstances that

brought them together slowly threaten to

tear them apart. Remember Me is an

unforgettable story about the power of

love, the strength of family, and the

importance of living passionately and

treasuring every day of one's life.


Synopsis

Based on the bestselling

illustrated novel

"Diary of a Wimpy

Kid" by Jeff Kinney,

the film chronicles the

adventures of wisecracking

middle

school student Greg

Heffley over the

course of an academic

year, as told through

DIARY OF A

WIMPY KID

DNEVNIK

STIDLJIVOG

DE^KA

Starring: Zachary Gordon,

Chloe Moretz, Steve Zahn,

Rachael Harris, Devon Bostick

Director: Thor Freudenthal

Studio: 20th Century Fox

Genre: Comedy / Family

the young man's diary and hand-drawn cartoons.

Glavne uloge: Zachary

Gordon, Chloe Moretz,

Steve Zahn, Rachael

Harris, Devon Bostick

Re`ija: Thor Freudenthal

Studio: 20th Century Fox

@anr: Komedija /

Porodi~ni

Sinopsis

Zasnovan je na najbolje

prodavanom ilustrovanom

romanu Jeff-a Kinney-a

"Diary of a Wimpy Kid".

Film hronolo{ki prati

avanture

pametnjakovi}a

iz

srednje {kole

Greg-a

Heffley-a na

nastavi jedne

{kolske

godine, kao

{to je re~eno, uz

pomo} mladi}evog

dnevnika i crtanih

filmova koji su ru~no

nacrtani.


ALISA U

ZEMLJI

^UDA

Glavne uloge:

Mia Wasikowska,

Matt

Lucas, Johnny

Depp, Michael

Sheen, Anne

Hathaway,

Helena

Bonham

Sinopsis

Iz Walt Disney Pictures-a

nam dolazi epska ma{tovita

avantura u 3D Alice In

Wonderland, magi~an i

izmi{ljen prikaz jedne od

najomiljenijih pri~a za sva

vremena. Johnny Depp

glumi Mad Hatter-a, a Mia

Wasikowska je devetnaestogodi{nja

Alice koja

se vra}a u izmi{ljen svet

sa kojim se prvi put sus-

Carter, Crispin

Glover,

Christopher

Lee, Stephen

Fry

Re`ija: Tim

Burton

Studio: Walt

Disney

Pictures

@anr:

Fantastika /

Avantura

rela kao devoj~ica, sastaju}i

se ponovo sa drugarima

iz detinjstva: Belim

Zekom, Tweedledee i

Tweedledum-om,

Dormouse-om, Caterpillarom,

Cheshire Cat-om, i

naravno Mad Hatter-om.

Alice kre}e na fantasti~no

putovanje kako bi prona{la

svoju pravu sudbinu i

prekinula vladavinu terora

Crvene Kraljice.

ALICE IN

WONDER-

LAND

Starring: Mia

Wasikowska, Matt

Lucas, Johnny

Depp, Michael

Sheen, Anne

Hathaway, Helena

Bonham Carter,

Crispin Glover,

Christopher Lee,

Stephen Fry

Director: Tim

Burton

Studio: Walt

Disney Pictures

Genre: Fantasy /

Adventure


Synopsis

From Walt Disney Pictures

comes an epic 3D fantasy

adventure Alice In Wonderland, a

magical and imaginative twist on

some of the most beloved stories

of all time. Johnny Depp stars as

the Mad Hatter and Mia

Wasikowska as 19-year-old

Alice, who returns to the whimsi-

ANONIMNI PISAC

Glavne uloge: Pierce Brosnan,

Ewan McGregor, Kim Cattrall, Tom

Wilkinson, Olivia Williams, James

Belushi, Robert Pugh, Timothy

Hutton

Kada uspe{an britanski pisac

o duhovima, The Ghost, pristane

da zavr{i memoare biv{eg premijera

Britanije Adama Langa, njegov

agent ga uverava da je to prilika

koja se pru`a jednom u `ivotu. Ali

projekat izgleda proklet od samog

po~etka - zato {to njegov prethodnik

u projektu, koji je dugo vremena

bio Langov asistent, gine u

nesre}i. The Ghost, usred zime,

odlazi u ku}u na ostrvu u

okeanu na Isto~noj obali

SAD, kako bi radio na projektu.

Me|utim, dan nakon

njegovog dolaska, biv{i

ministar britanskog kabineta

optu`uje Langa da je

dozvolio ilegalno hvatanje

osumnji~enih terorista i

isporu~io ih na mu~enje

CIA-iji, {to predstavlja ratni zlo~in.

Kontraverza dovodi brojne

reportere i protestante na ostrvo

na kojem `ivi Lang sa svojom

suprugom Ruth i njegovom li~nom

sekretaricom (i ljubavnicom)

Amelia-om. The Ghost u radu

po~inje da otkriva pojedinosti koje

ukazuju da je njegov prethodnik

mo`da otkrio mra~nu tajnu koja

povezuje Langa sa CIA-ijom, i da

je nekako ova informacija sakrivena

u zapisima koje je on ostavio.

Da li je Lang bio u slu`bi ameri~ke

obave{tajne agencije dok je bio

premijer? I da li je The Ghost-ov

prethodnik ubijen zbog stra{ne

istine koju je otkrio?

cal world she first encountered

as a young girl, reuniting with her

childhood friends: the White

Rabbit, Tweedledee and

Tweedledum, the Dormouse, the

Caterpillar, the Cheshire Cat, and

of course, the Mad Hatter. Alice

embarks on a fantastical journey

to find her true destiny and end

the Red Queen's reign of terror.

THE GHOST WRITER

Starring: Pierce Brosnan,

Ewan McGregor, Kim Cattrall,

Tom Wilkinson, Olivia Williams,

James Belushi, Robert Pugh,

Timothy Hutton

When a successful British

ghost-writer, The Ghost, agrees to

complete the memoirs of former

British Prime Minister Adam Lang,

his agent assures him it's the opportunity

of a lifetime. But the project

seems doomed from the start-not

least because his predecessor on

the project, Lang's long-term aide,

died in an unfortunate accident. The

Ghost flies out to work on the project,

in the middle of winter,

to an ocean front house on

an island off the U.S.

Eastern seaboard. But the

day after he arrives, a former

British cabinet minister

accuses Lang of authorizing

the illegal seizure of suspected

terrorists and handing

them over for torture by the

CIA-a war crime. The controversy

brings reporters and protesters

swarming to the island mansion

where Lang is staying with his wife,

Ruth, and his personal assistant

(and mistress), Amelia. As The

Ghost works, he begins to uncover

clues suggesting his predecessor

may have stumbled on a dark

secret linking Lang to the CIA-and

that somehow this information is

hidden in the manuscript he left

behind. Was Lang in the service of

the American intelligence agency

while he was prime minister? And

was The Ghost's predecessor murdered

because of the appalling truth

he uncovered?

KELSOVA TAJNA

Glavne uloge: Brendan

Gleeson, Liam Hourican, Mick

Lally, Michael McGrath, Evan

McGuire, Christen Mooney

Magija, fantazija i keltska

mitologija su ujedinjeni u

rasko{u boja i detalja koji

zaslepljuju o~i u ovoj op{irnoj

pri~i o mo}ima ma{te i vere

koje vode ~ove~anstvo kroz

mra~na vremena. Mladi

Brendan `ivi u Opatiji Kells,

udaljenoj srednjovekovnoj

ispostavi koja je pod

opsadom napada~a varvara.

Jednog dana slavni

gospodar prosvetitelj dolazi

iz daleke zemlje nose}i

staru ali nedovr{enu knjigu,

prepunu tajnim mudrostima

i mo}ima. Da bi doprineo

zavr{etku knjige, Brendan

mora prevazi}i njegova

najve}a strahovanja na opasnom

pohodu koji ga vodi u

za~aranu {umu u kojoj se kriju

mitska stvorenja. Ovde on

sre}e vilu Aisling, misterioznu

mladu `enu-vu~icu, koja mu

poma`e na tom putu. Ali da li

}e u okru`enju varvara

Brendan-ova odlu~nost i umetni~ka

vizija osvetliti tamu i

pokazati da je prosve}enost

najbolja odbrana od zla?

PREVI[E DOBRA ZA MENE

Glavne uloge: Jay Baruchel, Mike

Vogel, Krysten Ritter, Geoff Stults,

Lindsay Sloane, Alice Eve, T.J.

Miller, Nate Torrence

U komediji She's Out of My

League, Kirk, prose~ni mladi}, ne

mo`e verovati njegovoj sre}i. Iako

je zaglavljen u, naizgled, poslu

kome nigde kraja, kao agent

bezbednosti na aerodromu, suprot-

SHE'S OUT OF MY LEAGUE

Starring: Jay Baruchel, Mike Vogel,

Krysten Ritter, Geoff Stults, Lindsay

Sloane, Alice Eve, T.J. Miller, Nate

Torrence

In the comedy She's Out of My

League, Kirk, an average Joe, can't

believe his luck. Though he's stuck in

a seemingly dead-end job as an air-

THE SECRET OF KELLS

Starring: Brendan Gleeson, Liam

Hourican, Mick Lally, Michael

McGrath, Evan McGuire, Christen

Mooney

Magic, fantasy, and Celtic

mythology come together in a riot

of colour and detail that dazzle the

eyes, in this sweeping story about

the power of imagination and faith

to carry humanity through dark

times. Young Brendan lives in the

Abbey of Kells, a remote medieval

outpost under siege from

raiding barbarians. One

day a celebrated master

illuminator arrives from

foreign lands carrying an

ancient but unfinished

book, brimming with

secret wisdom and powers.

To help complete the

magical book, Brendan

has to overcome his

deepest fears on a dangerous

quest that takes him into the

enchanted forest, where mythical

creatures hide. It is here that he

meets the fairy Aisling, a mysterious

young wolf-girl, who helps him

along the way. But with the barbarians

closing in, will Brendan's

determination and artistic vision

illuminate the darkness and show

that enlightenment is the best fortification

against evil?

no svakom o~ekivanju, Molly -

uspe{na i fatalno lepa devojka, se

zajubljuje u njega. Kirk ne mo`e da

veruje, kao ni njegovi prijatelji,

porodica, a ~ak ni {est biv{ih

devojaka. Sada on mora prona}i

na~in kako da odr`i vezu, iako i

sam me|u prvima

priznaje da

je ona potpuno

iznad njegovog

nivoa.

port security

agent, against all

odds, Molly, a

successful and outrageously gorgeous

babe, falls for him. Kirk is stunned. So

are his friends, his family and even his

ex-girlfriend. Now he has to figure out

how to make the relationship work,

even though he'd be the first to admit

she's totally out of his league.


RIBOLOVA^KA PRI^A

Odlu~im ja da jednoga jutra idem na

pecanje. Bilo je lepo vreme. Oko {est sati

ujutru ustanem, pogledam kroz prozor,

kad ono - provejava sneg. Iako je bilo

lo{e vreme odlu~im da ipak krenem i

po~nem da pakujem opremu. Ubacim

opremu u auto i krenem.

Negde na pola puta nestade goriva u

autu, pa ja sa jednom kantom sko~im do

prve ~esme, napunim je, dolijem u rezervoar

i krenem dalje. Usput su me stopirali

jeleni, divlje svinje i veverice, ali ja ih

nisam povezao, jer mi je auto bio

pun opreme i mamaca.

Kad sam stigao na mesto gde

nikoga nije bilo, parkirao sam

auto u jednom pli}aku i po~eo

da se raspakujem. Ostali

ribolovci su i{li uz reku, a ja niz

reku da bismo prona{li dobro

mesto za pecanje. Rasklopim

O^IJU TVOJIH

DA NNNIJE

Tvoj pogled prodire u

meni,

Kao o{trica ma~a,

Kida niti tuge I

nezadovoljstva,

Srce prestaje da

peva

Tu`nu pesmu,

I gorke suze

da lije,

Uskli~u}I

radosno…

ja jedan {tap, namontiram mamac i

po~nem da montiram drugi {tap. Dok

sam ja to radio, jedna riba iza|e iz vode,

do|e do mamca, proguta ga i vrati se u

vodu. Po`urio sam do {tapa, povukao i -

imam {ta da vidim: upecana riba je imala

u rukama dve male ribice. One me

zamoli{e da ih pustim i obe}ale su da }e

se vratiti kada porastu. Nakon toga nai|e

ribo~uvar i zatra`i mi dozvolu za pecanje.

Ja mu rekoh da je nemam, pa mi on

zabrani dalji ribolov.

Spakovao sam sve u auto i krenuo

ku}i. Usput, pokupim dva jelena, pa sa

njima svratim u jednu kafanu na po jedno

pivo. Oni ostado{e da piju, a ja krenuh

ku}i. Nisam bio o`enjen, a kad stigoh

ku}i `ena me upita {ta sam ulovio danas.

Ja joj ispri~ah celu pri~u, a ona mi nije

poverovala. A, nisam ni{ta slagao.

^ASNA RIBOLOVA^KA RE^

O~iju tvojih da nije!

Mra~na jesenja no},

Satkana od tmurnih oblaka,

U pogledu tvom,

nestaje, bledi,

I dobija posebnu notu

{arenila,

Stvaraju}i prolaz mesecu,

Koji se iza oblaka krije,

Tiho {aptaju}i…

O~iju tvojih da nije.

O~iju tvojih da nije,

Sunce bi se ugasilo,

Slavuj bi izgubio glas…

O~iju tvojih da nije,

Ne bi sada bilo nas!

Nenad Marinkovi}

O.[. "Kralj Milutin"- Gra~anica

Nikolija Trajkovi}

Ekonomsko-trgovinska

{kola

Laplje Selo


FFFIIISSSHHHEEERRRMMMAAANNN'''SSS SSSTTTOOORRRY

I' decided to go fishing one morning. The

weather was nice. I got up at around six in

the morning; I looked through the window, it

was slowly snowing out there. Even though

it was a bad weather I decided to go, so I

started packing. I threw my gear in the car

and took off.

Somewhere in the middle of the trip the

car ran out of gas, so I took the canister and

ran to the nearest sink, filled it in, and emptied

it into the tank and moved on. Along the

way the stags, boars and squirrels were

hitchhiking, but I didn't pick them up because

my car was stuffed with gear and baits.

When I got to the spot which was free of

men, I parked my car in shoal water and

started with unpacking. The other fishermen

were going up the river and I was going

down the river in order to find a good fishing

place. I put together one fishing rod, baited

the hook and started to put another one

together. While I was doing it, a fish came

IIIFFF IIITTT WWWAAASSSNNN'''TTT FFFOOORRR

YOOOUUURRR EEEYEEESSS

Your look stabs me

Like a sword's blade,

Tearing the threads

of sorrow and unhappiness.

The heart stops to

sing

A sad song,

And to cry a bitter tears,

Shouting cheerfully…

If it wasn't for your

eyes!

The dark autumn night,

Weaved out of somber clouds,

In your look, it disappears, it faints,

And gains a special note of medley colors,

Creating a pass for the moon,

That is hiding behind

the clouds,

Silently whispering…

out of water, came to the bait, swallowed it

and went back to the water. I hurried to get

to the fishing rod, pulled it out and there I've

seen: the caught fish had two little fishes in

its hands. They asked me to let them go and

promised to come back when they grow up.

After that a fishing guardian came and

asked for my permission to fish. I told him

that I don't have one so he forbid me to continue

fishing.

I packed everything in the car and took

off home. Along the way, I picked up two

stags and together with them I stopped by a

bar to have a beer. They kept drinking, and I

went home. I wasn't married, but when I got

home my wife asked me what I caught

today. I told her the whole story but

she didn't believe t me. And, I didn't

lie about anything. I give you my

HONEST FISHERMAN'S WORD.

Nenad Marinkovic

Primary School "Kralj

Milutin"- Gracanica

If it wasn't for your eyes.

If it wasn't for your eyes,

The sun would stop shining,

The nightingale would

lose its voice…

If it wasn't for your

eyes,

There, now, wouldn't

be us!

Nikolija Trajkovic

Economy and

Trade School

Laplje

Selo


Ne verujemo

da i{ta mo`e

da nas

impresionira kao {to

to mogu deca, ovo

govorimo iz razloga

{to nas je u selu

Brod, op{tina

[trpce, o~arala

jedna devetogodi{nja

Rina Aliu.

Kada smo je

ugledali, stekli smo

utisak da je jako

stidljiva, i da }emo

morati da joj

"~upamo re~i iz

usta". Ali, bilo je

dovoljno samo da

joj postavimo jedno

pitanje - {ta misli o

Gospodin Tasa Radi}

novoj {koli, i Rina je

po~ela da govori bez

imalo stezanja i zbunjenosti.

Iskreno, nismo o~ekivali takav govor od jednog deteta:

"Ovu {kolu su po~eli da prave pre dve godine, i nisu je

zavr{ili na vreme. Me|utim, posle su do{li drugi radnici koji

su radili mnogo br`e, i uspeli su da u najkra}em roku zavr{e

preostale radove. Nekada smo morali da pe{a~imo po nekoliko

kilometara, a sada nam ne treba mnogo vremena da

stignemo od ku}e do {kole, i obratno. Zaista nam je bilo

te{ko da hodamo po vodi i blatnjavom putu, a sada tih problema

nemamo, jer imamo bolje uslove." Na{a poseta ovoj

{koli je za |ake bila ne{to posebno, {to smo mogli osetiti po

njihovom izrazu lica. ^ak su neki od njih stajali kod vrata ne

bi li se slikali ili rukovali sa nama, a mi smo ih radosno

gledali kako tr~karaju okolo.

Osnovna {kola “[arski odred” u Sevce

U razgovoru sa direktorom Osnovne {kole "Razim

Cokli" u Brodu, Avni-jom Limani-jem, saznali smo da su

me{tani bili ti koji su zahtevali da se osigura bolja nastava

u novoj i bli`oj {koli za 150 u~enika. "Izgradnja i obnova

{kole je od velikog zna~aja za sve nas, zato {to su nam

pobolj{ani uslovi za rad, jer smo ranije radili u veoma

lo{im uslovima. [to je najva`nije, deci je mnogo lak{e da

prate nastavu u {koli i da do|u do nje, jer je ona sada

mnogo bli`a. Moram re}i da je higijena na ve}em nivou, a

grejanje mnogo bolje radi."

No, ovo nije jedina {kola koja je u poslednje vreme

izgra|ena u op{tini [trpce, tako|e je i selo Sevce dobilo

novu {kolu koja }e po~eti sa radom u septembru, a nastavu

}e poha|ati 230 u~enika. Ranije je ova {kola bila monta`nog

tipa sa odre|enim rokom trajanja. Neki u~enici su trenutno

sme{teni u privremenom objektu koji je u vlasni{tvu

op{tinske zadruge i ne zadovoljava najosnovnije uslove za

odvijanje nastave. Sa jo{ malo zavr{nih radova, i razme{teni

u~enici ponovo }e se vratiti mati~noj {koli "[arski odred",

koja sada lep{e izgleda, a svakako zadovoljava o~ekivanja

|aka, nastavnika i roditelja.

Presretan zbog idealnih uslova

koje }e imati u novom

objektu, {ef ra~unovodstva

ove {kole Bo{ko Milenkovi}

kazao nam je da su radovi

na ovom objektu zapo~eti

2007. godine, i sada su pri

kraju. "Trenutno deca nemaju

nikakvih uslova za rad,

sve {to imaju jesu tabla,

klupe i stolice. Neke od njih

smo smestili u Ja`incu,

Vrbe{tici i u jednom privremenom

objektu. Jedva

~ekamo da se smestimo u

novu {kolu, kako bismo

mogli normalno da radimo."

I, op{tinski radnici su se

obradovali novim {kolskim

objektima, jer kako su nam

rekli samo obrazovanjem

mo`emo imati prosperitetniju

budu}nost, u {ta se i mi u

potpunosti sla`emo. A direktor Odeljenja za kulturu, sport i

mlade pri op{tini Tasa

Radi} li~no nas je vodio u

obilazak novih {kola, i pri

tom nam je naglasio da su

obe ura|ene na moderan

na~in i po evropskim standardima.

"Sigurno je to da

izgradnja i obnova ovih

objekata predstavlja

napredak i idealne uslove.

Smatram da ulaganjem u

{kolstvo obezbe|ujemo

normalan `ivot i bolju

edukaciju dece."

Svi mi ponekad imamo

neke pote{ko}e u svakodnevnom

`ivotu i radu. Ali,

nijedan problem nije

nere{iv, a pogotovu ako

imamo nekog da nas

podr`i, kao {to je u ovom

slu~aju, svojom dobrom

voljom i donacijom za

izgradnju ovih {kola, uradila

Evropska agencija za

Rekonstrukciju i Razvoj.


Ido not believe that anything can impress us the way children

can; we say this because of the way we were

charmed by nine-year old Rina Aliu a surprisingly talkative

girl. She lives in the village of Brod, in the municipality of

Strpce, and gave us an impressive comprehension of her new

school building. When we saw her, our first impressions were

that she was very shy, and that we would have to ask a lot of

questions to get her to talk to us. It was enough to ask just

one question - on what she thinks about the new school, and

Rina began to speak without any shyness or confusion.

Honestly, we did not expect such a monologue from a child:

"They started to build this school two years ago, and they did

not complete it on

time. After that, however,

new workers

came who worked

faster and managed to

complete the construction

work in very little

time. Before, we had

to walk for several

miles, and now we do

not need as much time

to get from home to

school and vice versa.

For us it was hard to

walk on wet and

muddy roads, and now

we do not have these

problems because we

have better conditions."

Our visit to this

school was special for

the students; we could

see that by just looking

at their faces.

Some of them even stood at the door in order to be photographed

with us or to just shake hands with us, and we

watched them as they ran

around happily.

In an interview with Avni

Limani, the director of "Razim

Cokli" primary school in the village

of Brod, we learned that

the villagers were the ones

who requested the better education

for their 150 students,

through a closer and newer

school. "Construction and

reconstruction of schools is of

great importance for all of us.

We now have improved working

conditions, because we

previously worked in very poor

conditions. Most importantly, it

is easier now for children to

come to school and to follow

their classes, because school

is much closer now. I must say

that the hygiene level is also

much higher and the heating

works much better."

However, this is not the

only school that was recently

built in the municipality of

Strpce; the village of Sevce

has also been granted a new

school which will open in

September, and be attended by

230 pupils. Previously, this was

a preassembled school with a

limited lifetime. Some students

are currently housed in temporary

facilities which are owned

by the municipal cooperative

and do not meet the basic

requirements in which to conduct

classes. With only a little

finishing work remaining, relocated

students will return to

their original school, "Sarski

Odred", which is now more

beautiful and certainly meets

the expectations of students,

teachers and parents.

Overjoyed by the ideal conditions

provided by the new

Mr. Avni Limani

building, chief accountant of

the school, Bosko Milenkovic,

told us that the work on this building started in 2007 and is now

nearing an end. "At the moment, children have bad working

conditions. All they have at the moment are boards, desks and

chairs. Some of them have settled in Jazince, Vrbestica, in temporary

facilities. We cannot wait to be settled into the new

school and to start working in normal conditions."

Municipal workers are also glad for the new school buildings,

because, as they told us, it is only through education that

we can have a prosperous future. A director of the Department

for Culture, Sport and Youth at the municipality, Tasa Radic,

personally led us on a tour of the new schools and pointed out

that they are both modern and built according to European standards.

"It is certain that the construction and reconstruction of

these facilities represents progress and provides ideal new conditions.

I believe that by investing in education we can provide a

more normalised life for children."

No problem is without solution, especially if we have someone

to support us. With its good will and donations towards the

construction of schools, the European Agency for

Reconstruction and Development have provided a solution.

Elementary school “Razim Cokli” in the village of Brod


Gledano kroz istoriju {irom sveta, jedna od

glavnih preokupacija bila je i ostala zabava a

najuobi~ajeni oblik je bio igranje igara. Tako su

se mnoge aktivnosti ili igre vremenom razvile da

bi danas bile poznate kao sportovi. Neki od njih

kao {to su fudbal, ko{arka, rukomet, atletika itd.

Ragbi fudbal

Iako je prili~no rasprostranjen u zapadnoj Evropi, ovaj

sport i dalje ostaje nepoznat {iroj javnosti u preostalim

delovima Evrope i ve}eg dela sveta. Istorijski gledano

ne mo`e se tvrditi da je ovaj sport izmi{ljen kao igra na

polju koja je nalik ragbi fudbalu a koju su igrali stari Grci i

zvali je episkyros. U Velsu takav sport se zove knapan ili

"kriapan" i poti~e iz srednjeg veka. Stari irski prethodnik

ragbija mo`e biti kejd. Korni{i su ga zvali "bacanje ka

golovima" koje datira jo{ iz bronzanog doba. Isto~ni Englezi

"Campball", Francuzi "La Soule" ili "Chole" (te{ka i zabavna

igra na otvorenom). U engleskim selima se sigurno igrala

su stekli popularnost i pro{irili se po celom

svetu. Me|utim, nisu svi sportovi podjednako

rasprostranjeni {irom sveta iako su u svojim

zemljama porekla veoma va`ni. U ovom izdanju

pomenu}emo neke od ovih sportova koji su

veoma jedinstveni.

igra "fute ball" za vreme XII veka. Engleske {kole bi sigurno

razvile svoje sopstvene varijante ove igre odmah

nakon {to su osnovane-Eton Wall igra na primer.

Pronalazak ragbija zbog toga nije ~in igranja ranijih oblika

ragbija u Ragbi [koli ili negde drugde ve} su sama

de{avanja vodila do njegove kodifikacije. Me|utim, treba

naglasiti da su 1870. momci iz Ragbi [kole doneli prva

pisana pravila njihove verzije sporta i veoma brzo ova

pravila su prihva}ena {irom zemlje. Cilj igre je da timovi

te`e da prenesu loptu do kraja terena na strani koja pripada

njihovom protivniku a zasnovana je na odre|enim pravilima

kako timovi mogu to u~initi. Danas postoje dva glavna

ragbi koda: liga i unija. Najbitnije karakteristike koje su

zajedni~ke za oba ragbi koda obuhvataju ovalnu loptu i

zabranu dodavanja lopte napred, tako da igra~i mogu

osvojiti teren samo tr~anjem sa loptom ili {utiranjem lopte.

Glavne razlike izme|u dve igre, osim {to liga ima 13

igra~a a unija 15, se odnose na obaranje na zemlju i njegove

posledice: igra~i Unije nastavljaju sa igrom nakon

obaranja: u zavisnosti od situacije, mo`e do}i do sudara ili

te{ke povrede. Igra~i lige ne mogu nastaviti igru nakon

obaranja na zemlju: igra se nastavlja izvo|enjem udarca. U

ligi, ako ekipa koja napada ne uspe da poentira nakon {est

napada, onda predaje posed

lopte. Unija nema pravilo

{est napada; ekipa mo`e nastavak na strani 38


Historically all over the world one of the major human preoccupations

has been and remains entertainment and the

most usual form was playing games. Thus many activities

or games have been developed through time only to be

known today as sports. Some of them as football, basket-

Rugby football

Although quite spread in Western Europe still this sport remains

unknown to the wide audience in the rest of Europe and for

the most parts of the world. Historically it can not be claimed

that this sport was invented as a field-game resembling rugby football

was a game played by ancient Greeks called episkyros. In Wales

such a sport is called cnapan or "criapan", and has medieval roots.

The old Irish predecessor of rugby may be caid. The Cornish called it

"hurling to goals" which dates back to the bronze age. East Anglians

"Campball", the French "La Soule" or "Chole" (a rough-and-tumble

cross-country game). English villages were certainly playing games of

'fute ball' during the 1100s. English boarding schools would certainly

have developed their own variants of this game as soon as they were

established-the Eton Wall Game being one example. The "invention"

of rugby was therefore not the act of playing early forms of the game

at Rugby School or elsewhere but rather the events which led up to

ball, handball, athletics etc. have gained popularity and are

spread all over the world. But, not all sports are equally

spread internationally although in their countries of origin

they are very important. In this issue we will mention some

of these sports that are very unique.

its codification. However it should be emphasised that it was in 1870

that the boys from Rugby School produced the first written rules for

their version of the sport and soon after these rules were adopted

across the country. The aim of the game is that the teams aim to

carry the ball towards of the end of the field of their opponent side

and based on certain rules how the teams can do that today there are

two main rugby codes: league and union. The most distinctive features

common to both rugby codes include the oval ball and the ban

on passing the ball forward, so that players can gain ground only by

running with the ball or by kicking it. The main differences between

the two games, besides league having teams of 13 players and union

of 15, involve the tackle and its aftermath: Union players contest possession

following the tackle: depending on the situation, either a ruck

or a maul can occur. League players may not contest possession

after making a tackle: play is

continued with a play-the-ball. continued on page 39


Keltski fudbal

Keltski fudbal (Irski: Peil, Peil Ghaelach ili Caid), obi~no

nazivan "Football", "Gaelic" ili "Gah", je Vrsta fudbala

koji se igra uglavnom u Irskoj. Zajedno sa Hurlingom

spada u dva najgledanija sporta u Irskoj. Fudbal se igra u timovima

po 15 na pravouganom travnatom terenu sa golovima

u obliku slova H na oba kraja. Sli~no ragbiju, glavni cilj je

poentirati {utiranjem ili bacanjem lopte kroz cilj. Pobe|uje tim

koji ima vi{e poena na kraju utakmice. Igra~i prenose loptu

Hurling

Hurling je timski sport na otvorenom koji ima stare

keltske korene, za koji je nadle`na Keltska Atletska

Asocijacija, i koji se igra {tapovima koji se zovu

dr`ati loptu i neograni~eno napadati pre poentiranja

sve dok uspeva da loptu odr`i u posedu i ne na~ini

neki prekr{aj. Postavljeni delovi unije podrazumevaju

"scrum"(gu`va za loptu), kada se protivnici guraju za

posed, i postrojenje, kada paralelne linije obe ekipe,

postavljane vertikalno od ta~ linije (linije sa strane)

poku{avaju da uhvate loptu izba~enu nakon ta~a

(mesto iza ta~ linije). Kod lige, tako|e postoji "scrum",

ali ima mnogo manju va`nost po{to se retko izvodi i

obuhvata mnogo manje igra~a ~ine}i "scrum" akademskim.

Pozicionirani delovi obi~no po~inju od situacije

postavljanja lopte. Mnoge od pozicija ragbi lige imaju

sli~na imena i zadatke kao kod pozicija ragbi unije s'tim

{to u ragbi ligi ne postoje krilni napada~i.

napred na terenu kombinacijom no{enja, solovanja

(bacanjem a zatim {utiranjem lopte navi{e

i hvatanjem u ruke), {utiranja i dodavanja rukama

svojim saigra~ima. Ja~ina obaranja na

zemlju je ve}a u odnosu na fudbal (nogomet) ali

manja nego u ragbiju. Statistika pokazuje da

igra privla~i zna~ajno vi{e gledalaca nego bilo

koji drugi sport u Irskoj; 2005 ESRI podatci

pokazuju da privla~i 34% ukupne publike na

sportskim de{avanjima u Irskoj, gde im je

najve}i rival hurling koji privla~i 23%. Veruje se

da igra poti~e od starog irskog fudbala poznatog

kao kejd koji datira jo{ iz srednjeg veka, iako

savremena pravila nisu doneta sve do 1886.

hurlis i loptom koja se zove sliotar. Igra, igra se uglavnom

u Irskoj, ima praistorijske korene i smatrana je najbr`im

terenskim timskim sportom na svetu kada je u pitanju

sama utakmica. Jedna od irskih nacionalnih keltskih igara,

deli mnoga obele`ja sa keltskim fudbalom, kao {to su teren

i golovi, broj igra~a i mnogi termini. Postoji sli~na igra za

`ene koja se zove kamod`i (camogaiocht). Cilj igre je da

igra~i koriste}i drvene {tapove hurlije ubace malu loptu

sliotar kroz stative gola protivnika, ili preko pre~ke za

jedan poen, ili ispod pre~ke u mre`u koju brani golman za

jedan gol, koji vredi tri poena. Sliotar se mo`e uhvatiti

rukom i nositi ali ne du`e od ~etiri koraka, udariti u vazduhu

ili na zemlji. Mo`e biti {utnut ili udaren otvorenom

{akom (dodavanje rukom) kod kratkih dodavanja. Igra~ koji

ho}e da nosi loptu du`e od tri koraka mora da udara ili balansira

sliotar na kraju {tapa i lopticom mo`e baratati samo

dva puta dok je u njegovom posedu. Rame uz rame je

dozvoljeno iako kontakt telom ili guranje ramenima nije

dozvoljeno. Igra~i ne nose ode}u sa za{titnom postavom.

Plasti~ni za{titni {lem je obavezan za igra~e.


Gaelic football

Gaelic football (Irish: Peil, Peil Ghaelach, or Caid), commonly

referred to as "Football", "Gaelic", or "Gah" is a

form of football played mainly in Ireland. It is, together

with hurling, one of the two most popular spectator sports in

Ireland. Football is played by teams of 15 on a rectangular grass

pitch with H-shaped goals at each end. Similar to rugby the primary

object is to score by kicking or striking the ball with the

In league, if the team in possession fails to score before a set of six

tackles, it surrenders possession. Union has no six-tackle rule; a team

can keep the ball for an unlimited number of tackles before scoring as

long as it maintains possession and does not commit an offence. Set

pieces of the union code include the scrum, where packs of opposing

players push against each other for possession, and the lineout,

where parallel lines of players from each team, arranged perpendicular

to the touch-line (the side line) attempt to catch the ball thrown

from touch (the area behind the touch-line). In the league code, the

scrum still exists, but with greatly reduced importance as it is rarely

contested and involves far less players making the scrum academic.

Set pieces are generally started from the play-the-ball situation. Many

of the rugby league positions have similar names and requirements to

rugby union positions but there are no flankers in rugby league.

hand and getting it

through the goals. The

team with the highest

score at the end of the

match wins. Players

advance the ball up

the field with a combination

of carrying,

soloing (dropping and

then toe-kicking the

ball upward into the

hands), kicking, and

hand-passing to their

team-mates. The level

of tackling allowed is

more robust than in

association football

(soccer), but less than

rugby. Statistics show

the game drawing significantly

more spectators

than any other

sport in Ireland; 2005

ESRI figures indicate

that it draws 34% of

total attendances at sports events in Ireland, with the closest

rival, hurling drawing 23%.

The game is believed to have descended from ancient Irish

football known as caid which dates back to medieval times,

although the modern rules were not set down until 1886.

Hurling

Hurling is an outdoor team sport of ancient Gaelic origin, administered

by the Gaelic Athletic Association, and played with sticks called hurleys

and a ball called a sliotar. The game, played primarily in Ireland,

has prehistoric origins and is thought to be the world's fastest field team

sport in terms of game play. One of Ireland's native Gaelic games, it shares

a number of features with Gaelic football, such as the field and goals, number

of players, and much terminology. There is a similar game for women

called camogie (camógaíocht). The object of the game is for players to use

a wooden stick called a hurley to hit a small ball called a sliotar between the

opponents' goalposts either over the crossbar for one point, or under the

crossbar into a net guarded by a goalkeeper for one goal, which is equivalent

to three points. The sliotar can be caught in the hand and carried for

not more than four steps, struck in the air, or struck on the ground with the

hurl. It can be kicked or slapped with an open hand (the hand pass) for

short-range passing. A player who wants to carry the ball for more than

three steps has to bounce or balance the sliotar on the end of the stick and

the ball can only be handled twice while in his possession. Side to side

shouldering is allowed although body-checking or shoulder-charging is illegal.

No protective padding is worn by players. A plastic protective helmet

with faceguard is mandatory for players.


"Svi vojnici pre po~etka

slu`be u okviru LMT-ija, prethodno

moraju da pro|u kroz posebnu

obuku, gde u~e o specifi~nosti

na~ina rada koji }e se na}i pred

njima. U isto vreme, mo`e se re}i

da smo mi, KFOR LMT, vojna

jedinica koja ne mo`e da radi ili

funkcioni{e sa direktnim

nare|enjima na{ih pretpostavljenih,

ve} vi{e radimo sa uputstvima.

Jer je na{ posao, odnosno

na{a misija da saslu{amo {ta

gra|ani imaju da ka`u." Ovo nam

je rekao komandant LMT

terenske ku}e u Orahovcu, major

Kurt Findels, i to onda kada smo

ga pitali o radu i zadacima

jedinice koju on vodi. Zaista je

~injenica da, njegov tim od osam

vojnika, tokom cele njihove misije

na Kosovu, ne provede ni dan u

jednom od KFOR-ovih vojnih

LMT Ekipa u Orahovcu

kampova. Oni svoje vreme

provode u ku}i koja se nalazi u

okolini Orahovca, nekoliko minuta

udaljenoj od centra grada. To

najbolje pokazuje prirodu rada

LMT-ija, a kada tome dodate i

~injenicu da su vrata ove ku}e

otvorena 24 sata dnevno i 7 dana

u nedelji, i to za sve gra|ane

ovog podru~ja, bez obzira ko su

oni, ni za{to su tu do{li. S toga,

mislimo da je LMT moto "Spremni

da Vas saslu{amo", i vi{e nego

prikladan. Drugi, veoma va`an

momenat u radu LMT-ija, kako

navodi major Findels, je da u

svim slu~ajevima poku{avaju da

podstaknu ljude da iznesu svoje

primedbe odgovaraju}oj instituciji

ili kancelariji. Oni

~ak mogu da

pomognu

u pro-

nala`enju potrebnih

kontakata, a u posebnim

slu~ajevima i pomo}i

u organizovanju sastanka

sa zvani~nicima ili

ovla{}enim licima. Na

pitanje koje su glavne

brige stanovnika u njihovoj

zoni odgovornosti,

major Findels sa

zadovoljstvom

obja{njava da me|uetni~kim

odnosi nisu

vi{e glavna briga, ve}

problemi sa snabdevanjem

strujom i

vodom.

Tokom našeg boravka

u terenskoj ku}i,

imali smo priliku da se

sastanemo sa gospodinom

Hilmi-jom Shalajom,

jednim od stalnih prevodilaca

ove jedinice. On nam je

rekao, da je ova ku}a veoma

va`na referentna ta~ka za sve

stanovnike Orahovca. Prema njegovim

re~ima, ovo je upravo

razlog zbog kojeg on voli svoj

posao, ~ak i ako to nije nimalo

lak posao. Kako je on rekao, iako

radno vreme traje 8 sati dnevno,

zbog ~injenice da je ku}a otvorena

za svakoga u svakom

trenutku, on kao prevodilac mora

da bude na raspolaganju 24 sata

dnevno. "Stanovnici ove oblasti

zakucaju na vrata naše

terenske ku}e iz

razi~itih razloga, po~ev{i od

potrebe da tra`e pomo} za sebe,

pa do toga da tra`e razgovor i

pomo} za celu grupu ljudi, a

koliko ja znam, ni jedan slu~aj

do sada nije odbijen".

S druge strane, komandant

slu`be za protivpo`arnu za{titu i

spasavanje u Orahovcu Neki

Kollari, imao je samo re~i

po{tovanja i zahvalnosti o poslu

koji obavlja LMT. Kako on ka`e,

razlog tome je rezultat brojnih

slu~ajeva u kojima su ove

jedinice intervenisale, odnosno su

slu`ile kao most u pru`anju

pomo}i i razvoju saradnje,

izme|u slu`be za protivpo`arnu

za{titu i spasavanje. Me|utim,

prema njegovim re~ima, najve}e

ostvarenje LMT-ija koje su postigli

kroz rad i posve}enosti poslu,

jeste to što su uspeli da izgrade

jako prijateljstvo izme|u KFOR-a

i stanovnika Kosova.

O zna~aju LMT-ija razgovarali

smo i sa slu`benikom Odeljenja

za obrazovanje i kulturu u Op{tini

Pe}, Naser-om Kastrati-jem. Iako

su kilometrima daleko od na{ih

prethodnih sagovornika, gospodin

Kastrati je tako|e imao samo re~i

hvale za posao koji LMT obavlja

u ovom regionu. "Sigurno je, da

je metod rada LMT-ija pun pogodak,

jer se ponekad neke stvari

ne mogu isplanirati bez diskusije

i potpune analize. To je ~ak imalo

uticaja i na nas u odeljenju za

obrazovanje, i mi smo po~eli da

primenjujemo ovaj metod rada u

komunikaciji sa u~enicima.

Samo na taj na~in saznajemo

za njihove

potrebe i brige, i

samo na taj na~in

mo`emo da im

pomognemo."


"Prior to beginning their

LMT service in Kosovo, every

soldier must complete a special

course which will acquaint

them with the nature of the

work which awaits them. At

the same time, one could say

that LMTs are military units

that cannot work nor function

according to strict orders from

their superiors but are rather

based on guidelines. This is

because the duty, the mission,

of LMTs is to listen to what

people have to tell them." This

is how major Kurt Findels,

LMT commander of the Field

House in Rahovec, explained

the work and duties of his unit.

Indeed, the fact that during

their service in Kosovo this

team of eight soldiers does

not spend a single day in any

LMT Teams in Orahovac

of KFOR's military bases but are instead stationed in a

house only a few minutes away from the centre of town is

the best indicator of the unique nature of their work. When

we also consider the fact that this house has a 24 hours a

day, seven days a week walk in service for all civilians,

regardless who they are or what they come for, the motto

"We listen to You" rings very true. Another important aspect

of their work, according to major Findels, is that the LMT

soldiers always encourage people to direct their needs to

the proper institution or office. Whenever needed, LMT soldiers

help civilians in finding the proper contacts, and sometimes

even assist in setting up meetings with them. When

asked about the most common problems faced by people

from their AOR, major Findels quite happily says that nowadays,

interethnic problems are no longer the major concern

and have been surpassed by everyday problems such as

lack of electricity and water and such.

During our visit to this field house we also had the

chance to talk with Mr. Hilmi Shala, one of the permanently

hired translators of this unit, who explained that the house

has become an important link to all the inhabitants of

Rahovec. This is, according to him, what makes his job so

enjoyable, even though it is not always easy. He reminded

us that although he has regular working hours, he has to be

on call 24 hours a day as a translator due to the fact that

the house is open to all at

any time. "The inhabitants

of the area come to this

house for different reasons,

asking for assistance

in solving individual

and collective problems.

So far, I do not know a

single case of someone

being turned away."

Mr. Neki Kollari,

commander of the

Rahovec Fire Brigade,

had only words of

appraisal and gratitude for

the LMTs and their work.

As he told us, there are

countless occasions in

which the LMTs have

intermediated and served

as a bridge in offering

help and developing

cooperation between

KFOR and his fire

brigade. According to him,

the LMT's biggest achievement is that through

their work and dedication, they have managed

to develop strong bonds of friendship between

the local population and KFOR.

On the importance of the work of LMTs, we

also spoke to Mr. Naser Kastrati, Education

Official at the directorate of Education and

Culture in the Municipality of Peja. Although

kilometres away from our abovementioned

location, Mr. Kastrati also only had words of

appraisal for the LMT teams that are active in

this area. "Of course their way of working is

very good because you can never plan something

properly without first discussing and

analyzing it in detail. I might also add that this

way of working has made an impact on us as

a directorate and we have started to apply it

in our own communication with the students.

We have come to realise that it is only by listening

to their needs and problems that we

will be able to truly help them."


Marija Cerovina (14)

Nije mi se desilo da nekad

pla~em zbog neke lo{ije

ocene. Ina~e sam odli~na

u~enica, tako da

nikad nisam

dobila slabu

ocenu. Ja zaista

vredno radim,

u~im i uvek

pa`ljivo pratim

profesore na

~asovima. A, to

mi svakako

poma`e da lak{e

savladam znanje ili neku

oblast koju trebam da

nau~im. Koliko u~im - toliko

znam, a nekada se naravno

desi da dobijem neku

~etvorku, ali ja uop{te ne

patim zbog toga.

Marija Cerovina (14)

It didn't happen to me to

cry because of some bad

grade. Otherwise I'm an

excellent student,

so I never

got a low grade.

I work very

hard, I study and

I always listen

carefully to the

teachers while in

class. And that,

of course, helps

me to easier

overcome knowledge or

some subject that I need

to learn. I know as much

as I learn, and sometimes

it happens to me to get 2,

but I don't worry about it

at all.

Lazar Stanojevi} (14)

Da, ja jesam plakao vi{e puta, i to zbog tih

lo{ih ocena. Dobijao sam lo{e ocene iz vi{e

predmeta, i to iz fizike, srpskog i matematike.

Mislim da mi ni sada to nisu najomiljeniji predmeti,

i to ba{ zbog tog lo{eg iskustva.

Redovno u~im, i uvek sam spreman na ~asovima

za odgovaranje.

Poku{ajte da slo`ite {est (6) delova slagalice

koji su prikazani i dobi}ete jednu KFOR poruku.

Slavko Mili} (14)

Ne se}am se da sam

nekada zaplakao zbog

neke lo{e ocene, ali

svakako mi je bilo `ao

zbog toga. Od svih predmeta

koje

imamo, najvi{e

volim srpski jezik,

iz kojeg mi se

~esto de{ava da

dobijem dvojku.

Uvek se spremim

za odgovaranje iz

srpskog jezika, i

potrudim se da to

nekako dobro

nau~im, i na kraju dobijem

lo{u ocenu samo zbog

nekoliko gre{aka.

Slavko Milic (14)

I don't remember that I

ever cried because of

some bad grade, but certainly

I felt sorry because

of it. I love Serbian language

the most

of all subjects,

but quite often it

happens to me

to get 2. I

always get

ready for

Serbian language

exam and

try to somehow

learn it well, but

at the end I get bad

grade just because of a

few mistakes.

Lazar Stanojevic (14)

Yes, I have cried several times because of

bad grades. I was getting bad grades in

more subjects: physics, Serbian and math. I

think that even now, those are not my favorite

subjects, just because of that bad experience.

I frequently study and I'm always ready for

the exams.


Miljan Mili} (14)

Ja sam jednom, i to u

skorije vreme, plakao

zbog slabe ocene koju

sam dobio iz geografije.

Spremao sam se

za to odgovaranje,

me|utim, profesor

mi je

postavio jedno

pitanje na koje

ja nisam dao

ta~an odgovor

i dobio sam

jedinicu.

Zapravo, nisam znao

da ka`em gde se

ta~no nalazi severni

ledeni okean.

Miljan Milic (14)

I did once; it was

recently, I have cried

because of a bad

grade that I received

in geography. I was

preparing for

that exam,

but, the professor

asked

me some

question that

I didn't

answered correctly

and I

got 1.

Actually, I

didn't know how to

explain where exactly

the Arctic Ocean is.

Nemanja Trajkovi} (14)

Redovno radim doma}e zadatke, i uvek slu{am

profesore dok dr`e predavanje iz neke oblasti.

Kada dobijem neku slabu ocenu, jednostavno ne

`elim da lijem suze zbog toga, jer mislim da ne

bismo trebali da pla~emo, pa ~ak ni kada dobijemo

jedinicu.

Cut these six pieces and try to put them together

and you will get a message from KFOR.

Jelenko Jovanovi} (14)

Nikada nisam plakao

zbog neke slabe

ocene. Naravno, da

sam dobijao lo{ih

ocena, ali smatram da

to ipak nije

razlog za

plakanje.

Trudim se da

uvek nau~im

lekcije, a ako

se desi da ne

dobijem

ocenu za koju

mislim da

znam, pa nije

"smak sveta", ne}u

zbog toga da pla~em.

Jelenko Jovanovic (14)

I have never cried

because of some bad

grade. Of course I

scored some bad

grades, but I think

that it is not a

reason to cry.

I always try to

learn the lessons,

and if it

happens to

me not to

score the

grade I

deserved, it is

not "the end

of the world", I won't

cry because of it.

Nemanja Trajkovic (14)

I constantly do the homework, and I

always pay attention to the teachers while

they teach some subject. When I get some

bad grade, I simply don't want to cry a

river because of it; I think we should not

cry, not even when we get 1.


ACROSS

1. Unfurnished

2. Common verb

8. Joke

12. Burden

13. Seeing organ

14. Soprano’s song

15. Playbill listing

16. Musket ending

17. Mini’s opposite

18. Be present

20. Before, poetically

22. Place

23. Maxima maker

27. Insinuate

30. Hideout

31. Alias initials

32. Politican Bob

33. Cocktail spot

34. Miss a step

35. Water (Fr.)

36. Unruly gang

37. Secluded valleys

38. Long-haired cat

40. ___ date

(deadline)

41. Donkey

42. Fixes faulty text

46. ___ Domino

49. Nervous twitch

51. Fruit rind

52. “Peekaboo, ___

you!” (2 wds.)

53. A Gbor sister

54. Jane Austen

novel

55. Slant

56. Foul caller

57. Chamber

DOWN

1. ___ Raton

2. Med. School

course

3. Corrosion

4. Actress Getty

5. Needing hoeing

6. Popeye’s “yes”

7. More peaceful

8. Director

Cameron

9. Historic age

10. VI

11. Skater

Babilonia

19. Opposing vote

21. ___ Tin Tin

24. Mall event

25. Essentially similar

26. Short sleeps

27. Mental image

28. ___ and groan

29. Cork

30. Speck

33. Blowhard

34. One snoozing

36. “___ Robinson”

37. Bubble-blowing

product

39. Desert spots

40. Like Sanka

43. “Finding ___”

(2003 film)

44. Test-driver’s car

45. Bang

46. Lightweight life

47. “Try ___ might

...” (2 wds.)

48. Oolong, e. g.

50. “___ got it!”


MISLI POZNATIH O

LJUDSKOJ PRIRODI

Moja priroda je pot~injena

onome u ~emu radi, kao

ruka bojad`ije.

William Shakespeare

(1564-1616), britanski

pesnik, pisac pozori{nih

komada, glumac

Priroda se naporno trudi da

nas natera da uspemo,

ali priroda ne zavisi od

nas. Nismo mi jedini

eksperiment.

R. Buckminster Fuller

(1895-1983), ameri~ki

pronalaza~, dizajner, pesnik,

filozof

Ima u ljudima dosta

humanosti.

Mark Twain (1835-1910),

ameri~ki humorista,

pisac

U ljudskoj prirodi je da

razmi{lja mudro i postupa

budalasto.

Anatole France

(1844-1924), francuski

pisac

Ono {to zovemo akutno

znanje o ljudskoj prirodi

je u ve}ini slu~ajeva,

ni{ta drugo, ve} se slabosti

posmatra~a reflektuju

od drugih.

Georg C. Lichtenberg (1742-

1799), nema~ki fizi~ar,

satiri~ar

Siguran sam da kada

pra{ina vekova pre|e

preko na{ih gradova, i

mi }emo biti upam}eni,

ne zbog na{ih pobeda

ili poraza u boju ili

politici, ve} zbog

na{eg doprinosa ljudskom

duhu.

John F. Kennedy (1917-

1963), tridesetpeti

predsednik SAD

Skoro je nemogu}e sme{iti

se spolja, a da se ne

ose}ate bolje iznutra.

Kingsley Amis

(1922-1995), britanski

romanopisac

My nature is subdued to what

it works in, like the

dyer's hand.

William Shakespeare

(1564-1616), British

Poet, Playwright,

Actor

Nature is trying very hard to

make us succeed, but

nature does not depend

on us. We are not the

only experiment.

R. Buckminster Fuller

(1895-1983), American

Inventor, Designer, Poet,

Philosopher

There is a great deal of

human nature in people.

Mark Twain (1835-

1910), American

Humorist, Writer

It is human nature to

think wisely and act

foolishly.

Anatole France

(1844-1924), French

Writer

What is called an acute

knowledge of human

nature is mostly nothing

but the observer's own

weaknesses reflected

back from others.

Georg C. Lichtenberg (1742-

1799), German Physicist,

Satirist

I am certain that after the

dust of centuries has passed

over our cities, we,

too, will be remembered

not for victories

or defeats in battle or

in politics, but for our

contribution to the

human spirit.

John F. Kennedy (1917-

1963), Thirty-fifth President

of the USA

It is almost impossible

to smile on the outside

without feeling better

on the inside.

Kingsley Amis (1922-

1995), British Novelist

FAMOUS THOUGHTS

ON HUMAN NATURE

Ne postoji ništa drugo osim

ljudske prirode što mo`e potpuno

da se promeni, ako

se sa tim poslom krene

dovoljno rano.

George Bernard Shaw

(1856-1950), britanski

dramaturg irskog

porekla

Znam da gore na vrhu vi

vidite divan prizor, ali

dole na dnu i mi trebamo

da imamo neka

prava.

Dr. Seuss (1904-1991),

ameri~ki pisac i

karikaturista

Ljudski duh je va{a, specifi~no

ljudska dimenzija i

sadr`i sposobnosti

koje druga bi}a nemaju.

Svaki ~ovek je

duhovan; ustvari, duh

je su{tina biti ~ovek.

Imate telo koje mo`e

da se razboli; imate

psihu koja mo`e da se

poremeti. Ali duh je ono

{to ste Vi. To je va{e zdravo

jezgro.

Joseph Fabry

(1909 - 1999), ameri~ki

profesor, predava~,

autor, austijskog

porekla

Meni je more kao osoba -

kao dete koje dugo poznajem.

Zvu~i ludo, znam,

ali kada plivam u moru

ja sa njim pri~am, i

nikad se ne ose}am

usamljeno kada sam u

moru.

Gertrude Caroline Ederle

(1905 - 2003), ameri~ki

takmi~ar u

plivanju

Priroda ne zna da se

{ali. Ona je uvek istinita,

uvek ozbiljna,

uvek u pravu, a

gre{ke uvek pravi

~ovek.

Johann Wolfgang

Von Goethe (1749-

1832), nema~ki pesnik,

dramaturg,

romanopisac

There is nothing that can be

changed more completely

than human nature

when the job is taken

in hand early enough.

George Bernard

Shaw (1856-1950),

Irish-born British

Dramatist

I know up on the top you are

seeing great sights,

but down at the bottom

we, too, should

have rights.

Dr. Seuss (1904-

1991), American

Writer and Cartoonist,

The human spirit is your

specifically human dimension

and contains

abilities other creatures

do not have.

Every human is spiritual;

in fact, spirit is

the essence of being

human. You have a

body that may become ill;

you have a psyche that may

become disturbed. But the

spirit is what you are. It is

your healthy core.

Joseph Fabry (1909 -

1999), Austrian Born

American Professor,

Lecturer, Author

To me, the sea is like a

person - like a child that

I've known a long

time. It sounds

crazy, I know, but

when I swim in the

sea I talk to it. I

never feel alone

when I'm out there.

Gertrude Caroline Ederle

(1905 - 2003), American

competitive swimmer

Nature understands no jesting.

She is always true,

always serious,

always severe. She is

always right, and the

errors are always

those of man.

Johann Wolfgang

Von Goethe (1749-1832),

German Poet, Dramatist,

Novelist


]ao!

Ja mislim da je magazin

"For You" ne samo

zabavan, ve} i pou~an.

Meni se ovaj magazin

dopada, jer govori o

ljudima sa Kosova i o

`ivotima javnih

li~nosti. Mislim da je

zanimljiv deci, ali

mogu Vam re}i da ga

~itaju i odrasli. Volela

bih da u slede}em

broju objavite poster

Jovana Stefanovi}a i

To{eta Proeskog. Moji

omiljeni glumci su

Jean Claude Van

Damme i Sylvester

Stallone, a od glumica

najvi{e volim Angelinau

Jolie. Moj omiljeni

sport je tenis, a u slobodno

vreme slu{am

muziku. Veliki pozdrav!

Joli} Aleksandra

O. [. "[arski Odred"-

Ja`ince

Zdravo!!!!

Ja se zovem Nikolija i

`elim da Vam ka`em da

mi se magazin "For You"

mnogo dopada. Vrlo je

zanimljiv i ma{tovit.

Volela bih da u

slede}em broju objavite

poster muzi~ke grupe

"High School Musical",

jer su oni moja omiljena

grupa. Tako|e mi se

svideo poster Harry

Potter-a: volim da

gledam filmove o njemu.

A, i ina~e - sve u magazinu

mi se dopada!

Imate moj veliki pozdrav

i veliku pohvalu od

mene!!! I zato Vas molim

- kada biste hteli da mi

ispunite `elju da

objavite poster Hana-e

Montana-e, jer je mnogo

volim? I, nemojte zaboraviti

da ste najbolji

magazin!

Nikolija Vrani}

O. [. "[arski

Odred"- Ja`ince

Zdravo!

Magazin je super!

^ita}emo ga i dalje -

samo tako nastavite!

Ina~e, moja omiljena

peva~ica je Aleksandra

Radovi}, a omiljena

pesma mi je "^arobno

jutro" od Nine Badri}.

Od glumica najvi{e

volim Slobodu Mi}alovi},

a od glumaca Eshton-a

Kutcher-a. Slobodno

vreme provodim ~itaju}i,

a od sportova najvi{e

volim ko{arku.

Ili} Ivana

E.T.[. "Jovan Cviji}" -

[trpce

Pozdrav svima!

Moja omiljena peva~ica

je Nina Badri} i mnogo

volim njenu pesmu

"^arobno jutro". Od

doma}ih

glumaca

najvi{e volim Ivana

Bosilj~i}a, a od stranih

Brad Pitt-a. Omiljeni

sport mi je ko{arka, a

kako mnogo volim da se

dru`im sa knjigom, u

slobodno vreme puno

~itam. Svi|a mi se Va{

magazin i samo nastavite

tako! Sve pohvale!

Stojanovi} Nadica

E.T.[. "Jovan Cviji}"

- [trpce


Ciao!

I think that the "For You"

magazine is not only

entertaining but educational

as well. I like this magazine

because it is about

people of Kosovo and

about the lives of celebrities.

I think it is interesting

for children but I can tell

you that grown-ups are

reading it too. I would like

if you can publish the

posters of Jovan

Stefanovic and Tose

Proeski in the next edition.

My favorite actors are

Jean Claude Van Damme

and Sylvester Stalone, and

I like Angelina Jolie the

most of all actresses. My

favorite sport is tennis,

and in free time I listen to

music. Best regards!

Jolic Aleksandra

Primary School "Sarski

Odred"- Jazince

Hello!!!

My name is Nikolija and I

want to tell you that I like

your magazine "For You" a

lot. It is very interesting

and fanciful. I would like

you to publish the poster

of "High School Musical"

band in the next edition

because it is my favorite

band. I also liked the

poster of Harry Potter: I

like to watch movies about

him. But I also like everything

in the magazine! You

have my greetings and

gratitude!!! Therefore I

ask if you could fulfill my

wish and publish the

poster of Hannah

Montana, because I like

her so much. And don't

forget that you are the

best magazine!

Nikolija Vranic

Primary School "Sarski

Odred"- Jazince

Hello!

The magazine is

great. We are going

to read it in future -

keep up with good

work. However, my

favorite singer is

Aleksandra Radovic and

my favorite song is

"Carobno Jutro" by Nina

Badric. I like Sloboda

Micalovic the most of all

actresses and Eshton

Kutcher from the actors.

I spend my free time

reading and I like to play

basketball.

Ilic Ivana

Economy and Trade

School "Jovan Cvijic"

Strpce

Greetings to everyone!

My favorite singer is Nina

Badric and I like her song

"Carobno Jutro" a lot. I like

Ivan Bosiljcic the most of

all

domestic

actors and Brad

Pitt from the foreign ones.

My favorite sport is basketball

and I read a lot in my

free time because I like

books. I like your magazine,

keep it up like that.

All compliments!

Stojanovic Nadica

Economy and Trade

School "Jovan Cvijic"

Strpce

More magazines by this user
Similar magazines