Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

Tabela 2. Nxënësit sipas përkatësisë etnikeCikli12GrupiIsynuarKontrollGjithsejIsynuarKontrollGjithsejPërkatësia etnikeShqiptar Serb Boshnjak Turk Goran Rom Ashkali Egjiptian Tjetër Gjithsej2925 3 178 210 15 12 8 0 335187.3% .1% 5.3% 6.3% .4% .4% .2% .0% 100.0%2603 3 133 54 2 3 16 1 281592.5% .1% 4.7% 1.9% .1% .1% .6% .0% 100.0%5528 6 311 264 17 15 24 1 616689.7% .1% 5.0% 4.3% .3% .2% .4% .0% 100.0%2706 1 169 173 0 2 2 0 1 305488.6% .0% 5.5% 5.7% .0% .1% .1% .0% .0% 100.0%2532 0 115 45 2 2 23 3 1 272393.0% .0% 4.2% 1.7% .1% .1% .8% .1% .0% 100.0%5238 1 284 218 2 4 25 3 2 577790.7% .0% 4.9% 3.8% .0% .1% .4% .1% .0% 100.0%3.2. Shprehja e lirë e pikëpamjeve dhe liria e asociimitShprehja e lirë e pikëpamjeve të fëmijës dhe liria e asociimit janë të drejta të garantuara menenet 12, 13 dhe 15 të Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Perceptimi i realizimit të këtyre tëdrejtave është vlerësuar me pyetjet e dhëna në kuadër të modulit 1 në të tre pyetësorët. Kymodul është përbërë nga 3 pyetje në pyetësorin për nxënës, 1 pyetje në pyetësorin për prindërdhe 2 pyetje në pyetësorin për mësimdhënës. Secila nga këto pyetje përbëhet prej 4-6nënpyetjeve të ndërlidhura, ndërsa për dhënien e përgjigjeve është përdorur një shkallë epërshtatshme e tipit të Likertit.Në tabelën 3 analizohet liria e të shprehurit në klasë. Nxënësit kanë dhënë përgjigje në katërnë pyetje të pyetjes 1 nga shtojca 1, ndërsa rezultatet janë prezantuar në tabelën 3a. Tabela 1paraqet numrin e përgjigjeve të dhëna nga nxënësit e jo numrin e nxënësve që kanë dhënëpërgjigje të caktuara. Kështu, 3,354 nxënës nga shkollat e synuara (shih tabelën 1) kanë dhënëgjithsej 13,292 përgjigje në 4 nënpyetjet e pyetjes 1 nga gjithsej 13,416 përgjigjet e pritura.Kjo d.m.th. se mungojnë 124 përgjigje ose 0.92% e tyre që nuk ndikon aspak në rezultate.Duke krahasuar të dhënat në tabelën 3a vërehet një shkallë e lartë e lirisë së perceptuar të tëshprehurit në klasë, madje gjendja paraqitet të jetë diç më e avancuar në shkollat e grupitkontroll. Perceptime të ngjashme kanë edhe prindërit, ndërsa mësimdhënësit e shkollave tëpërfshira në këtë sondazh mendojnë se liria e të shprehurit është e një shkalle shumë të lartë.Tabela 3. Perceptimi i nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve për lirinë e të shprehurit nëklasëCikli1a) NxënësitGrupiNxënësi është i/e lirë për ta shprehur mendimin e vet në klasëShpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di GjithsejI synuar7132 3885 1416 573 286 1329253.7% 29.2% 10.7% 4.3% 2.2% 100.0%Kontroll6413 3138 1045 377 185 1115857.5% 28.1% 9.4% 3.4% 1.7% 100.0%13

More magazines by this user
Similar magazines