Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

Cikli12b) PrindëritGrupiKa raste kur mësimdhënësit dhe personeli i shkollës nuk i trajtojnë mirë nxënësitShpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di GjithsejI synuar614 1262 1146 14183 1497 187023.3% 6.7% 6.1% 75.8% 8.0% 100.0%Kontroll419 829 829 10023 969 130693.2% 6.3% 6.3% 76.7% 7.4% 100.0%Gjithsej 1033 2091 1975 24206 2466 31771I synuar580 1102 1150 11975 1261 160683.6% 6.9% 7.2% 74.5% 7.8% 100.0%Kontroll502 973 1025 10559 1159 142183.5% 6.8% 7.2% 74.3% 8.2% 100.0%Gjithsej 1082 2075 2175 22534 2420 30286Cikli12c) MësimdhënësitGrupiKa raste kur mësimdhënësit dhe personeli i shkollës nuk i trajtojnë mirë nxënësitShpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di GjithsejI synuar14 16 66 540 5 6412.2% 2.5% 10.3% 84.2% .8% 100.0%Kontroll11 9 43 518 3 5841.9% 1.5% 7.4% 88.7% .5% 100.0%Gjithsej 25 25 109 1058 8 1225I synuar20 12 49 518 17 6163.2% 1.9% 8.0% 84.1% 2.8% 100.0%Kontroll2 9 33 472 3 519.4% 1.7% 6.4% 90.9% .6% 100.0%Gjithsej 22 21 82 990 20 1135Përgjigje të ngjashme japin nxënësit dhe prindërit në pyetjen 8 të shtojcës 1 për raportetnxënës-nxënës, ku nënpyetjet janë thuaj se të njëjta si në pyetjen e mësipërme. Si në pyetjen7, ashtu edhe në pyetjen 8, vërehet se nxënësit dhe prindërit e disa përkatësive etnike kanëraportuar qëndrim diskriminues si nga ana e mësimdhënësve, ashtu edhe nga ana ebashkëmoshatarëve. Përgjigjet në pyetjen 8 janë dhënë në tabelën 10. Kështu nga 23 nxënëstë komunitetit Ashkali të përfshirë në sondazh në ciklin e parë të monitorimit, vetëm 11pohojnë se asnjëherë nuk janë nënçmuar në bazë etnike nga mësimdhënësit, që përputhet edheme rezultatin e prindërve.CikliTabela 10. Perceptimi i nxënësve dhe prindërve për trajtimin e nxënësve nga ana e nxënësvetë tjerë20a) NxënësitGrupi1I synuarKa raste kur nxënësit nuk i trajtojnë mirë nxënësit e tjerëShpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di Gjithsej744 942 1471 15705 716 195783.8% 4.8% 7.5% 80.2% 3.7% 100.0%

More magazines by this user
Similar magazines