Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

SHTOJCA 2: Pyetësori për nxënësPYETËSOR PËR NXËNËSTë faleminderit që merr pjesë në këtë anketë. Jemi duke mbledhur të dhëna për gjendjen e tëdrejtave të fëmijës në shkolla fillore dhe të mesme të ulta, të cilat do t’i shfrytëzojmë për tapërmirësuar situatën në mbarë Kosovën. Klasa jote është përzgjedhur rastësisht dhe do të jemishumë mirënjohës nëse na jep përgjigje të sinqerta në të gjitha pyetjet, duke vënë një X nëkatrorët përkatës. Nëse nuk e di përgjigjen ose nuk dëshiron të përgjigjesh, përcaktohu përzgjedhjen “Nuk e di”.Për fillim na nevojiten ca të dhëna për ty:Shkolla:Klasa:Paralelja:Mosha:____________________________________________________________________________________________________________________Gjinia: 1.Mashkull 2.FemërPërkatësiaetnikeShqiptar Serb Boshnjak Turk Goran RomAshkali EgjiptianTjetër (shëno): _____________________Emri yt nuk na nevojitet, prandaj mos e shkruaj askund!Moduli 1 – Shprehja e lirë e pikëpamjeve1. Të lutem trego sa je i lirë ta thuash mendimin tënd në prani të arsimtarëve!1.1. E shpreh lirisht mendimin tim gjatë orëve tëmësimit.1.2. E shpreh lirisht mendimin tim gjatë takimevetë klasës, në prani të arsimtarit.1.3. E shpreh lirisht mendimin tim në kohën eaktiviteteve të lira (p.sh. në shëtitje, kor, e tëngjashme).1.4. Arsimtarët më inkurajojnë ta shprehmendimin tim – më pyesin se çfarë mendoj.Shpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di31

More magazines by this user
Similar magazines