Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

5. Na ndihmoni të kuptojmë si reagon shkolla ndaj rasteve të shkeljes së dinjitetit të nxënësit.5.1. Nëse arsimtarët sillen keq me fëmijën, kamkujt t’i ankohem.5.2. Ankesat e prindërve për trajtim jo të mirënga arsimtarët dëgjohen dhe merren masa qërastet e tilla të mos përsëriten5.3. Nëse nxënësi tjerë sillen keq me fëmijën timkam kujt t’i ankohem.5.4. Ankesat e prindërve për trajtim jo të mirënga nxënësit tjerë dëgjohen dhe merren masaqë rastet e tilla të mos përsëriten5.5. Në përgjithësi, shkolla nuk lejon që tëshkelet dinjiteti i nxënësve.PajtohemplotësishtPajtohempjesërishtNukpajtohemNukpajtohemaspakNuk e diModuli 4 – Cilësia e arsimimit6. Sa jeni i/e kënaqur me mësimin në shkollë?6.1. Arsimtarët bëjnë përpjekje të jenë sa më tëqartë gjatë shpjegimit dhe përsëritjes.6.2. Fëmija im ndihet i/e lirë të bëj pyetje përgjërat që nuk i kupton.6.3. Mendoj se e vlerësojnë drejtë duke mëdhënë notën që meriton.6.4. E lavdërojnë kur mëson mirë.6.5. Arsimtarët kërkojnë nga fëmija im tëmësojë.Shpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di7. Sa është me rëndësi për fëmijën tuaj ajo që mëson në shkollë?7.1. Mëson gjëra që i nevojiten për jetë.7.2. Shumë njohuri mund t’i zbatojë në praktikë.7.3. Në përgjithësi, mendoj se shkolla është edobishme për të.PajtohemplotësishtPajtohempjesërishtNukpajtohemNukpajtohemaspakNuk e di38

More magazines by this user
Similar magazines