Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

SHTOJCA 5: Pyetësori për mësimdhënësPYETËSOR PËR MËSIMDHËNËSPër fillim na nevojiten ca të dhëna për Ju:Shkolla:Klasat ku mbanimësim:_____________________________6 7 8 9Gjinia: 1.Mashkull 2.FemërPërkatësia etnike Shqiptar Serb Boshnjak Turk Goran RomAshkali EgjiptianEmri Tuaj mos e shkruani askund!Tjetër (shëno): _____________________Moduli 1 – Shprehja e lirë e pikëpamjeve1. Ju lutem vlerësoni sa janë të lirë fëmijët ta thonë mendimin e vet në praninë Tuaj!1.1. E shprehin lirisht mendimin e vet gjatëorëve të mësimit.1.2. E shprehin lirisht mendimin e vet gjatëtakimeve të klasës, në praninë time.1.3. E shprehin lirisht mendimin e vet në kohën eaktiviteteve të lira (p.sh. në shëtitje, kor, e tëngjashme).1.4. I inkurajoj fëmijët ta shprehin mendimin e vet– i pyes se çfarë mendojnë.Shpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di2. Tani, na ndihmoni të kuptojmë sa merret parasysh mendimi i tyre!2.1. I dëgjoj fëmijët kur flasin.2.2. I marr parasysh mendimet e tyre me rastin emarrjes së vendimeve.2.3. Si arsimtar/e, kam vepruar sipas propozimittë nxënësve.2.4. Kur nxënësit kanë mendime të ndryshme,përpiqem të gjej një zgjidhje të pranueshme përtë gjithë.Shpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di39

More magazines by this user
Similar magazines