Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

Moduli 4 – Cilësia e arsimimit6. Sa jeni i/e kënaqur me mësimin në shkollë?6.1. Bëj përpjekje të jenë sa më të qartë gjatëshpjegimit dhe përsëritjes.6.2. Fëmijët janë të lirë të bëjnë pyetje për gjëratqë nuk i kuptojnë.6.3. Mendoj se i vlerësoj drejtë duke u dhënënotën që meritojnë.6.4. I lavdëroj kur mësojnë mirë.6.5. Kërkoj nga fëmijët të mësojë.Shpesh Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë Nuk e di7. Sa është me rëndësi për fëmijët ajo që mësojnë në shkollë?7.1. Mësojnë gjëra që i nevojiten për jetë.7.2. Shumë njohuri mund t’i zbatojnë në praktikë.7.3. Në përgjithësi, mendoj se shkolla është edobishme për ta.PajtohemplotësishtPajtohempjesërishtNukpajtohemNukpajtohemaspakNuk e di41

More magazines by this user
Similar magazines