Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

1. UvodCentar za obrazovanje Kosova (KEC), u saradnji sa Kosovskim Udruženjem za ljudska i dečjaprava (KAHCR) i Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), primenjujeprojekat “Promovisanje dečjih prava u oblasti obrazovanja” finansiranog od EvropskeKomisije. Specifičan objektiv ovog 30-mesečnog projekta je podizanje svesti o stanju dečjihprava u oblasti obrazovanja na Kosovu, preko monitorisanja koordiniranog od straneorganizacija civilnog društva u saradnji sa centralnim i lokalnim autoritetima i prekoizgradnje kapaciteta škola kako bi doprineli ovom procesu.Jedan od dva očekivana rezultata ovog projekta je izgradnja sistema za monitorisanje iizveštavanje stanja dečjih prava u oblasti obrazovanja. Međusobno povezane aktivnostifokusirati na izgradnju i testiranje sistema monitoringa u okviru vremenskog trajanjaprojekta. Sistem će se razvijati pod pretpostavkom da će monitoring ( nadzor) biti razvijen odstarne organizacija civilnog društva u saradnji sa obuhvaćenim školama.Zbog toga je, izabrano 30 škola iz Regiona Prištine i Prizrena, gde je odbor za zaštitu dečjihprava aktivno uključen u proces nadzora dečjih prava u oblasti obrazovanja. U ovim školamaodvijaju se i druge aktivnosti projekta koje se odnose na izgradnju kapaciteta dece da birazlikovali i suprotstavili se slučajevima kršenja dečjih prava u određenoj sredini. Ovih 30škola sačinjavaju ciljnu grupu projekta.Pored ovoga izabrana je kontrolna grupa od 30 škola koje imaju određene sličnosti sa ciljnimškolama, ali u ovim školama nema intervenisanja od strane projekta. Godišnji izveštajmonitoringa dozvoljava upoređivanje između dve grupe škola.Lista grupe ciljnih i kontrolnih škola data je u prilogu 1.51

More magazines by this user
Similar magazines