Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

Kada je u pitanju postojanje optimalnih uslova za školovanje, izgleda da oni postoje zanajveći broj dece uključene u istraživanje, ali procenat onih koji stavljaju u sumnju postojanjeovih uslova kreće se od 20-22%. Tako da, 13-15% anketiranih učenika je reklo da je potrebnoda rade jer izdržavaju svoje porodice, dok je oko 6% dalo drugi signal da možda treba da rade.Ovo je u skladu sa procentom učenika koji kažu da njihove porodice imaju poteškoća dafinansiraju njihovo školovanje (oko 20%), što odražava socio-ekonomsku situaciju građana nanivou zemlje. Raduje činjenica da se ne primećuju razlike na osnovu polova sa aspektashvatanja porodice o značaju škole –i rezultati čak pokazuju da su porodice devojčicaproporcionalno vrednovale školovanje više nego porodice dečaka.Međutim, kod manjinskih etničkih grupa primećuje se zabrinutost o bezbednosti na putu odkuće do škole i obratno. Sličnu zabrinutost izražavaju 30% anketiranih učenika Albanaca uodnosu na 44,2% učenika Bošnjaka, Turaka 36,6%, 47,4% Goranaca i Aškalija 45,9%.Anketa nije analizirala razloge ovih problema, ali može se pretpostaviti da se radi o strahu odmaltretiranja od strane vršnjaka i problemi u saobraćaju.Na osnovu odgovora učenika i nastavnika u školama izgleda da postoji visok stepenrazumevanja za decu sa ograničenim sposobnostima. Ipak, to ne znači da postoje optimalniuslovi za njihovo obrazovanje i školovanje, pošto ovih 60 škola obuhvaćenih u istraživanje,kao i druge škole na Kosovu suočavaju se sa problemima infrastrukturnog karaktera i drugihpotreba koji negativno utiču na pružanje kvalitetnih usluga za decu sa ograničenimsposobnostima.4.4. Poštovanje dostojanstva učenikaVelika većina učenika koji su uključeni u istraživanje izrazila je zadovoljstvo tretmanom uškoli od 73-75% kažu da se ne tretiraju loše od strane nastavnika i školskog osoblja, dok, 77-80% se ne tretiraju loše od strane vršnjaka njihove škole. Poređenje između pripadnikarazličitih etničkih grupa ne pokazuje značajne razlike što govori o atmosferi tolerancije uškolama obuhvaćenih istraživanjem. Kada je reč o merama koje preduzima škola kako bi seobezbedilo poštovanje dostojanstva učenika primećuje se mala razlika u slučajevima kada sekrši dostojanstvo učenika od strane nastavnika i slučajevima kada se dostojanstvo učenika kršiod drugih učenika. Dakle, analiza potpitanja je pokazala da 52-55% učenika smatra da njihovežalbe za loš tretman od strane nastavnika se uzimaju u obzir i preduzimaju se mere da setakvi slučajevi ne ponovljaju. Dok, 57-62% smatra da su takve mere preduzimaju kada se netretiraju dobro od strane drugih učenika.4.5. Kvalitet obrazovanjaKada je u pitanju kvalitet obrazovanja trebalo bi uzeti u obzir da je škola jedan zubčanik ukompleksnoj mašini koja proizvodi kvalitet. Učenici i roditelji u velikoj meri se slažu da školačini maksimalne napore da obezbedi kvalitetno obrazovanje, ali to ne znači da se oni slažu saobrazovanjem koje im se pruža da je kvalitetno obrazovanje. Takvo pitanje nije ni postavljenojer premašuje ciljeve ovog monitorisanja. Takođe, učenici i roditelji izražavaju neku vrstukonsenzusa da škola pruža relevantna znanja o životu, ali postoji određeni rizik da se ovopitanje shvatilo kao uopšteno, bez podsticanja upoređenja sa zahtevima koje donosi život.69

More magazines by this user
Similar magazines