Compendiu-de-chirurgie-OMF-Prof-Bucur-Vol-II.pdf

liviux

5. DLBA (Despicătură labială bilateralăasimetrică)Defectul labial congenital este bilateral,dar cu aspect diferit. într-o parte existădespicătură totală iar în cealaltă o despicăturăsimplă, tabloul clinic fiind foarte variat. De obiceise asociază cu despicătură palatină simplă sautotală.6. DLBT (Despicătură labială bilaterală totală)în acest caz de complexitate majoră,despicătură labială este totală şi bilaterală.Aproape întotdeauna se asociază cu despicăturăpalatină bilaterală totală. Regiunea labială estedivizată în trei părţi: două laterale şi unacentrală, denumită prolabium, cu aspecthipoplazic şi sărac în ceea ce priveşte inserţiafibrelor musculare. Procesul alveolar fiinddespicat bilateral, generează trei porţiuni: unacentrală - premaxila -, unită cu septul nazal şivomerul, şi două părţi laterale.7. DLC (Despicătură labială centrală)Cazul este de o complexitate majoră, buzaeste despicată pe linia mediană, structurilemedio-faciale sunt hipoplazice, malformaţiilecerebrale asociate şi aflate de asemenea pe liniamediană sunt incompatibile cu supravieţuirea.Clasificarea despicăturilor palatine(după Veau)Criteriile de clasificare a despicăturilorlabiale stau şi la baza clasificării despicăturilorpalatine. Astfel, există două mari grupe:despicături palatine simple şi totale. în celesimple este afectat în grad variabil palatulsecundar, iar în cele totale atât palatul secundarcât şi cel primar.1. DPs (Despicătură palatină submucoasă) -caz în care este afectată doar musculatura velopalatină,mucoasa acoperitoare fiind integră. Deobicei, se asociază cu despicarea luetei.2. DPSs (Despicătură palatină simplă custafiloschisis) - interesează vălul palatin pe oîntindere variabilă - 1/2, 2/3 sau în totalitate.Palatul dur este integru.3. DPSu+s (Despicătură palatină simplă cuurano-stafiloschisis) - interesează vălul palatinîn totalitate şi parţial palatul dur, până laorificiul nazo-palatin, ce reprezintă limita(embriologică) dintre palatul secundar şi celprimar. Procesul alveolar şi implicit arcadamaxilară sunt integre.4. DPUT (Despicătură palatină unilateralătotală) - interesează vălul palatin, palatul dur şiunilateral procesul alveolar. Podeaua nazalălipseşte de partea despicată, astfel încât esteposibilă comunicarea largă oro-nazală.5. DPBT (Despicătură palatină bilaterală totală)- interesează atât palatul secundar cât şi celprimar bilateral. Premaxila, aflată central şidespărţită de cele două segmente maxilare seuneşte doar cu septul nazal până la vomer,acesta din urmă fiind vizibil pe linia mediană înporţiunea distală a despicăturii. Lipseşteplanşeul nazal, iar comunicarea oro-nazală estecompletă.6. DPC (Despicătură palatină centrală) -despicătură palatină aflată pe linia mediană seasociază cu agenezia, de prolabium şi hipoplaziastructurilor anatomice medio-craniene.7. DPA (Despicătură procesului alveolar) -afectează palatul primar prin lipsa de fuziune cupalatul secundar.Despicătură, localizată la nivelulprocesului alveolar uni/bilateral, se asociazăîntotdeauna cu despicătură labială unilateralătotală.Clasificarea ValerianPopescuValerian Popescu 3 (1964) face o clasificarebazată pe criterii morfologice şi embriologice:A. Despicături parţiale:1 -Anterioare- care interesează în diferitegrade structurile palatului primar:a. incomplete (uni sau bilaterale);b. complete (uni sau bilaterale);2 - Posterioare - care interesează structurilepalatului secundar:a. incomplete;b. complete;B. Despicături asociateC. Despicături totale:a. unilaterale;b. bilaterale.Despicăturile parţiale anterioare

More magazines by this user
Similar magazines