Views
3 years ago

Thực hiện chính sách tôn giáo của Ðảng và Nhà nước ta tại thành ...

Thực hiện chính sách tôn giáo của Ðảng và Nhà nước ta tại thành ...

Thực hiện chính sách tôn giáo của Ðảng và Nhà nước ta tại thành

Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước tatại thành phố Hồ Chí Minhhttp://ussh.vnu.edu.vn/ttlv-thuc-hien-chinh-sach-ton-giao-cua-dang-va-nha-nuoc-ta-taithanh-pho-ho-chi-minh/5283Tác giả: Hoàng Ngọc PhươngXuất bản: 04/01/2012, 11:09Thông tin luận văn “Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại thành phốHồ Chí Minh 1990 – 2005″ của HVCH Hoàng Ngọc Phương, chuyên ngành Chính trị học.1. Họ và tên học viên: Hoàng Ngọc Phương2. Giới tính: Nữ3. Ngày sinh: 07/08/19854. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh5. Quyết định công nhận học viên số 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH Ngày 24 tháng 10năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc giaHà Nội6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không7. Tên đề tài luận văn: Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại thành phốHồ Chí Minh 1990- 20058. Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 209. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Trần Luân, Chức vụ: UỶ viên Hội đồng Khoa học –Vụ trưởng – Trưởng ban Kinh điển-Lí luận – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:Trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện chính sách tôn giáo đổi mới (1990-2005) với nhữngthành tựu, hạn chế cùng những bài học kinh nghiệm, có thể thấy tư tưởng cơ bản xuyên suốttrong quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta là:_ Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân,quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật;_ Đoàn kết đồng bào, chức sắc các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huytinh thần yêu nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, sống “tốt đời, đẹp đạo” của quần chúng cóđạo.Muốn như vậy, nội dung những chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước taphải phù hợp với thực tiễn, phải phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức tôn giáo, vai trò của

LIÊN HOAN VÕ THUẬT QUỐC TẾ HỒNG BÀNG - Đại học quốc tế ...
Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của bộ chính trị về ...
Chính sách an ninh – phòng thủ biển của nhà Nguyễn nửa đầu thế ...
Giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của tính thời vụ đến du lịch ...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - Cục Phát triển doanh nghiệp ...
Bản tin đầu giờ – Kênh truyền hình Thông tấn: Thực trạng và giải ...
1 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đất ban đầu đến thời ... - Việt Nam
hậu giang thực hiện đề án xây dựng đảng
Thực trạng công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường du lịch ...
Nhận diện những yếu tố cản trở việc thực hiện cơ chế tự ... - Trang chủ
KINH NGHIỆM VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC đào tạo và bồi dưỡng ...
thủ tướng chính phủ - Cục Phát triển doanh nghiệp > Trang chủ
Hợp tác quốc tế trong việc giải quyết đại dịch AIDS ở châu Phi hiện ...
Ðiều kiện để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị ...
dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ - Cục Phát triển doanh ...
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH ...
Tăng cường công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm làm ...
Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng khóa X về nhiệm kỳ đại hội tổ
tìm hiểu một số nhân tố cơ bản tác động đến hiện tượng giáo điều ở
Vai trò của nhóm chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng ...
Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Sự hình thành tam giác chiến lược Nga – Trung – Ấn
Thái độ của sinh viên với việc phòng ngừa nghiện ma ... - Trang chủ
Vận dụng tư tưởng đạo đức của HCM vào việc giáo dục đạo đức ...
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ ĐÀO TẠO,SỬ ...
tìm hiểu cán bộ qua công tác của từng người - Tạp chí Xây Dựng ...
Tinh thần nhập thế trong tư tưởng Phật giáo của Trần Nhân Tông
Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 2015 - Cục Phát triển doanh ...
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên ...
kinh tế