INTERN REGLEMENT

sigmafederation.be
  • No tags were found...

Download het Intern Reglement [ PDF - 100KB ] - SIGMA: Federatie ...

Art. 21 Het Komitee van elke sectie wordt tenminste een maal per kwartaal door de voorzittersamengeroepen. Het kan ten alle tijde door de Raad van Bestuur van de vereniging samengeroepenworden.Art. 22 - Elke Sectie kan een Intern Reglement opstellen dal haar interne zaken regest. Het zal tergoedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur, die zich ertoe zal beperken na te gaan ofde bepalingen ervan in overeenstemming zijn met de regels van de statuten en van het InternReglement.Art. 23 De Raad van Bestuur kan aan de Secties een toelage verlenen waarvan hij het bedragbepaalt. Binnen de perken van deze toelage en de eigen financiële middelen die de Secties eventueelzelf verworven heeft, stelt het Komitee van de Secties zijn budget op en doet het in het raam daarvanvrij alle uitgaven die nodig zijn voor de werking van haar diensten en de verwezenlijking van haardoelstellingen, in het algemeen belang van haar leden.De Secties kunnen bovendien beroep doen op geldelijke steun vanwege de leden en hen eenjaarlijkse deelname in de onkosten vragen, die echter het bedrag van het lidgeld aan de verenigingniet mag overschrijden.Deze beslissing moet door de Raad van Bestuur goedgekeurd worden.De aldus verkregen financiële middelen mogen uitsluitend voor de verwezenlijking van de specifiekedoelstellingen van elke sectie gebruikt worden.Art. 24 Proces-verbaal dient opgemaakt van alle algemene vergaderingen van de Secties en vanalle vergaderingen van het Komitee.Art. 25 Alle algemene vergaderingen van de Secties en de vergaderingen van hun Komitee moetenin de maatschappelijke zetel van de vereniging gehouden worden, behoudens voorafgaande enuitzonderlijke door de Raad van Bestuur verleende vrijstelling. Alle in andere voorwaarden getroffenbeslissingen zijn nietig, zowel t.o.v. de Sectie als t.o.v. de vereniging en haar leden.Bestuur.Art. 26 Overeenkomstig de wet worden de bestuurders vrij door de algemene vergadering gekozen.Het is echter wenselijk dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit vertegenwoordigers van alleleden van de vereniging, gegroepeerd in Secties volgens hun specialisatie en hun eigenberoepsbelangen.Aldus zullen de leden van de vereniging maximum vijf vertegenwoordigers van de sectie BurgerlijkeBouwkunde en Bouw en maximum vijf vertegenwoordigers van de sectie Liftfrucks tot Bestuurdersnoemen.Het is wenselijk dat de voorzitter en de vice-voorzitters van elke sectie zitting hebben in de Raad vanBestuur.Krachtens art. 32 van de statuten, kiest de Raad van Bestuur in zijn schoot een voorzitter en een ofmeer vice-voorzitters voor heel de duur van het mandaat.Het is wenselijk dat het Voorzitterschap van Sigma wordt waargenomen door een alternerendsysteem tussen de secties.Een bestuurder mag in de Raad van Bestuur slechts een enkele sectie vertegenwoordigden, zelfsindien hij van het Komitee van verschillende secties deel uitmaakt.Bovendien kunnen uitzonderlijk ook nog andere personen, lasthebbers van firma's-leden van devereniging, tot bestuurder benoemd worden.

More magazines by this user
Similar magazines