TRANZICION

pjeterbudi.com

menaxhimi i resurseve ekonomike në funksion të ... - Pjetër Budi

menaxhimi i turizmit transitor.............................................................................. 3121. Dejan Metodijeski, Nako Taskov, Oliver Filiposki, Tatjana Dzaleva,Zoran Temelkov - Geographical Dispersion of Tourists Agencies in Republicof Macedonia........................................................................................................ 3222. Agron Thaqi (PhD cand), Ilir Bytyçi (PhD cand ) - Menaxhimi i Sistemevetë Informacionit në Hekurudhat e Kosovës (Infrakos – Trainkos)...................... 3323. Armend Pushkule, MSc, Kujtesa Hajrullai, MSc - AnalizaKomparative e Aktiviteteve të Turizmit në Kuadër të GATS dhe Organizatavetjera Ndërkombëtare.............................................................................................. 3524. Fatmir Mehmeti, PhD (c) - Roli i Auditimit në Ngritjën e Performancësdhe Raportimin Financiar në Ndermarrje.......................................................... 3625. Zijadin Krasniqi, Menaxhimi i Sistemeve Informative ....................................... 3726. Skender Hasani, PhD (C) - Ndikimi i Politikave Fiskale në Zhvillimin eBisneseve të Vogla dhe të Mesme........................................................................ 3827. MA Emira Limani& MA Blerim Limani - Dialectical Tensions in Kosovo’sCinema: Socialist and Post-Socialist Productions................................................ 3928. Vjollca Salihu, Ph.D. (C) - Kosovo Legislation – a Challenge or an Opportunityfor Foreign Investment In Kosovo……………………………………………… 4029. Metë Beqiraj&Magdalena Bregasi& Bahri Hyseni - Qeverisja Korporative nëKosovë.................................................................................................................. 4130. Rukije Ibraimi&Merime Mustafi - Monumentet Kulturore- Historike dheRëndësia e tyre në Zhvillimin e Turizmit në Qytetin e Tetovës........................... 4231. Shqipe Kadriu – Morina, PhD - Menaxhimi i Kompanive të Sigurimit............... 4332. Rezart Dibra, Phd (C), Jetmir Bodini, Master (DND) – Minority shareholdersprotection as important part of corporate governance. How protect minorityshareholders in Albanian companies.................................................................... 4433. Kujtesa Hajrullai, MSc - Aspektet Progresive në Politikat e Menaxhimit meResurset Njerëzore................................................................................................ 4534. Ph.D. Stela Zoto, Msc. Gerda Kreshova, Msc. Erion Nexhipi - GermanTouristic Market, a Perspective for Destinations such as Albania....................... 4635. MSc. Lulzim Shabani, PhD (c) - The Future of Information Technology and theRevolutionizing of the Concept............................................................................ 4736. Vlora Limani-Hajnuni, MSc - Transporti i Materieve të Rrezikshme.................. 4837. Hajrije Kastrati - Standardet e Cilësisë dhe Menaxhimi i Shkollave të MesmePrivate në Kosovë................................................................................................. 4938. Ph.D Vera Karadjova, Ph.D&Katerina Angelevska- Najdeska, - ContemporaryTrends in the Financial Sector - Regulation and Deregulation of the FinancialSystem................................................................................................................... 5039. Driton Fetahu, PhD (C) - Management of Small and Medium Enterprises.......... 5140. Ermir I. Hajdini - Investimet e Huaja Direkte – Sfida dhe Mundësi për Vendeme Ekonomi të Kufizuar...................................................................................... 524

More magazines by this user
Similar magazines