Views
3 years ago

Dinteloord.pdf

GEEN STOOMTRAM in DINTELOORDOp 9 augustus1940 staat eentram van de RTMin Anna Jacobapolderte wachtenop reizigers naarSteenbergen.Foto W.D.J. Cramer,collectie MariusBroos.Geen stoomtramin DinteloordMarius BroosTotdat in 1923 lokale ondernemers met hun snelleen comfortabele autobussen het dorp Dinteloordvoorgoed uit zijn isolement verlosten, washet maar armzalig gesteld met het openbaar vervoerin deze streek. Toch was Dinteloord niet geheelonwillig, als het erom ging moderne vervoermiddelenbinnen haar grenzen te halen. Overigenswas de vraag naar openbaar vervoer maargering; particuliere omnibusdiensten konden tot1900 maar nauwelijks het hoofd boven waterhouden.In dit verhaal wordt de vraag beantwoord, waaromDinteloord nooit een stoomtram door of langs haarstraten zag rijden. Tussen 1880 en 1914 was ditimmers het middel van openbaar vervoer.De omnibusdienst Dinteloord – RoosendaalIn 1876 was in West-Brabant het spoorwegnetvoltooid. Dinteloord had geen station of halte gekregen.De inwoners van het dorp dreigde voorgoedverstoken te blijven van adequaat openbaarvervoer. Wilden zij gebruik maken van de trein,dan zat er voor hen niets anders op dan een rijtuigte huren om zich daarmee of via Stampersgaten Oud Gastel naar Roosendaal of via Steenbergenen Halsteren naar Bergen op Zoom tebegeven. Een alternatief was nog de veerdienstvanaf een aanlegplaats bij het Dintelsas naarOoltgensplaat. Hier konden reizigers dan overstappenop de stoombootdienst tussen Middelburgen Rotterdam. Het veerrecht op Ooltgensplaatwas sinds 1875 in handen van de gemeenteDinteloord en werd toen jaarlijks voor vijf guldenverpacht aan veerman Marinus Pieter Wijgand.Indien men bereid was in de zeer vroege ochtendurennaar Steenbergen te lopen, dan kon deomnibusdienst van J. van de Kar uitkomst bieden.Sinds 1874 reed hij elke dag een keer op en neertussen Steenbergen en Roosendaal. Uit Steenbergenwas het vertrek ‘s morgens om half zeven.1Een andere omnibusdienstondernemer, Gerardusvan Sprundel uit Oud Gastel, reed vanaf 1877dagelijks twee ritten heen en weer tussen OudGastel en Roosendaal. Waarschijnlijk werd er ietste weinig van zijn vervoermiddel gebruik gemaakt,want in 1880 onderging de dienstregelingeen inkrimping en een tariefsverlaging. Toch zagVan Sprundel er nog brood in om zijn omnibusdienstin 1881 uit te breiden tot een verbindingtussen Dinteloord (via Stampersgat en Oud Gastel)en Roosendaal. Het vertrek uit Dinteloord1