7 = 2 + 5 - Edugains

edugains.ca
  • No tags were found...

7 = 2 + 5 - Edugains

7 = 2 + 5Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò, töø Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6laø baûn caäp nhaät cuûa taøi lieäu Giuùp Con Quyù Vò Laøm Toaùn: TaøiLieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh cuûa Boä Giaùo Duïc Ontario.Ñöôïc thöïc hieän bôûi Literacy and Numeracy Secretariat (Vaênphoøng ñaëc traùch veà Ñoïc, Vieát vaø Laøm Toaùn) vôùi söï hôïp taùccuûa Parent Engagement Office (Vaên phoøng ñaëc traùch veà SöïTham Gia cuûa Phuï Huynh). Muïc môùi trong aán baûn naøy: ñòachæ caùc trang maïng troø chôi vaø nhöõng sinh hoaït treân maïngTVOkids.com.


Muïc luïcGhi chuù daønh cho Phuï Huynh...............................................................................................2Laøm theá naøo ñeå toâi coù theå hoã trôï cho vieäc hoïc cuûa con toâi?.......................................2Taïi sao moät nieàm tin ôû khaû naêng hoïc toaùn cuûa con emchuùng ta laø ñieàu quan troïng thieát yeáu?.......................................................................3Caùc söï noái keát trong giaùo trình giaûng daïy laø gì?.........................................................4Moät Soá Caùc Kinh Nghieäm Vui cuûa Vieäc Gia Ñình Cuøng Hoïc............................................ ..5Caùc con soá coù ôû moïi nôi!.......................................................................................... ..5Cao bao nhieâu? Thaáp bao nhieâu? Nhieàu bao nhieâu? Ít bao nhieâu?.......................... 15Goùc nhìn cuûa quyù vò veà vaán ñeà ñoù laø gì?................................................................... 20Laëp ñi laëp laïi nöõa!...................................................................................................... 24Caùc khaû naêng coù theå xaûy ra laø gì?............................................................................ 29Caùc nguoàn taøi lieäu tröïc tuyeán treân maïng........................................................................... 36TVOkids.com vaø Toaùn.......................................................................................................... 37Gia ñình hoã trôï caøng nhieàu cho vieäc hoïc vaø söï tieánboä giaùo duïc cuûa con hoï thì con hoï seõ caøng hoïc gioûi ôûtröôøng vaø seõ caøng tieáp tuïc hoïc leân cao hôn.Karen Mapp vaø Anne Henderson, 2002A New Wave of Evidence:The Impact of School, Family, and CommunityConnections on Student AchievementLaøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh1


Ghi chuù daønh cho Phuï HuynhLaøm theá naøo ñeå toâi coù theå hoã trôï cho vieäc hoïc cuûa con toâi?Quyù vò laø ngöôøi coäng taùc quan troïng trong vieäc giaùo duïc moân toaùn cuûa con quyù vò.Khi quyù vò tìm nhöõng caùch ñeå giuùp con quyù vò tham gia trong vieäc suy nghó vaø noùiveà toaùn hoïc, quyù vò ñang cung caáp moät chìa khoùa môû söï thaønh coâng trong töônglai cuûa treû.Ngaøy nay, söï suy nghó coù pheâ phaùn, khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà, khaû naêng lyùluaän vaø naêng löïc giao tieáp moät caùch toaùn hoïc laø nhöõng kyõ naêng thieát yeáu. Caùctieán trình naøy laø neàn taûng cuûa vieäc daïy toaùn taïi caùc tröôøng cuûa Ontario. Nhöõngkhaû naêng naøy ñöôïc xaây döïng khi quyù vò cuøng con mình tham gia caùc hoaït ñoängñöôïc ñeà nghò trong taäp taøi lieäu höôùng daãn naøyï.Haõy cuøng nhau vui thích hoïc hoûi!Caùc meïo vaët haøng ñaàu cho phuï huynh• Xaây döïng caùc thaùi ñoä vöõng chaéc, tích cöïc veà toaùn. Khi treû em caûm thaáymình tích cöïc tham gia vaø thaønh coâng, caùc em seõ coù theå kieân trì vôùi moäthoaït ñoäng hoaëc moät vaán ñeà khoù khaên ñeå tìm cho ra giaûi phaùp.• Baét ñaàu vôùi caùc hoaït ñoäng ñaùp öùng ñuùng vôùi trình ñoä hieåu toaùn cuûacon quyù vò. Thaønh coâng böôùc ñaàu trong vieäc giaûi quyeát vaán ñeà seõ xaâydöïng nieàm tin nôi con cuûa quyù vò. Daàn daàn chuyeån sang caùc hoaït ñoäng ñoøihoûi söï thöû thaùch nhieàu hôn cho con cuûa quyù vò.• Neáu quyù vò vaø con cuûa quyù vò caûm thaáy thoaûi maùi hôn vôùi moät ngoânngöõ khaùc hôn tieáng Anh, haõy söû duïng noù. Con cuûa quyù vò seõ hieåu caùckhaùi nieäm roõ hôn baèng ngoân ngöõ maø chaùu bieát raønh nhaát.Xin löu yù: Trong taøi lieäu höôùng daãn naøy, chöõ phuï huynh duøng ñeåchæ nhöõng ngöôøi cha, ngöôøi meï, nhöõng ngöôøi baûo hoä,nhöõng ngöôøi laøm coâng vieäc chaêm soùc vaø nhöõng ngöôøi khaùc tronggia ñình giuùp treû hoïc toaùn.2Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Ghi chuù daønh cho Phuï HuynhTaïi sao moät nieàm tin ôû khaû naêng hoïc toaùn cuûa con emchuùng ta laø ñieàu quan troïng thieát yeáu?Hieåu bieát veà toaùn hoïc taïo nieàm tin vaø môû caùnh cöûa cuûa nhieàu coâng vieäc vaø ngaønhngheà khaùc nhau. Hieåu toaùn giuùp chuùng ta coù khaû naêng:•• Giaûi quyeát vaán ñeà vaø coù nhöõng quyeát ñònh hôïp lyù•• Giaûi thích phöông caùch laøm theá naøo chuùng ta ñaõ giaûi quyeát vaán ñeà vaø taïi saochuùng ta ñaõ coù moät quyeát ñònh cuï theå nhö vaäy•• Duøng kyõ thuaät (chaúng haïn nhö maùy tính vaø caùc öùng duïng ñieän toaùn) ñeå giuùpgiaûi quyeát vaán ñeà•• Hieåu caùc khuoân maãu saép xeáp vaø caùc khuynh höôùng ñeå chuùng ta coù theå ñöara caùc söï tieân ñoaùn (ví duï, chuùng ta coù theå theo doõi xem bao nhieâu nöôùc traùicaây ñaõ ñöôïc uoáng, töø ñoù chuùng ta bieát moãi tuaàn phaûi mua bao nhieâu)•• Quaûn lyù thôøi gian vaø tieàn baïc cuûa chuùng ta (ví duï, chuùng ta coù theå tính xemphaûi caàn coù bao nhieâu thôøi gian ñeå ñi ñeán sôû laøm, caàn bao nhieâu thöïc phaåmñeå chuaån bò caùc böõa aên vaø caàn bao nhieâu tieàn ñeå mua thöïc phaåm)•• Giaûi quyeát nhöõng tình huoáng haøng ngaøy coù lieân quan ñeán caùc con soá (chaúnghaïn nhö hình dung xem khi naøo thì chuyeán xe buyùt keá tieáp seõ ñeán vaø caùchchia moät coâng thöùc naáu aên)Tröôùc khi con cuûa quyù vò coù theå hoïc toaùn, chaùu caàn coù nieàm tin ôû khaû naêng hoïcñöôïc toaùn cuûa mình. Ñaây laø luùc quyù vò coù theå giuùp chaùu. Quyù vò coù theå laø ngöôøiñaàu tieân laøm maãu cho con cuûa quyù vò trong vieäc hoïc.Khi quyù vò cuøng tham gia vôùi con cuûa mình trong moät baàu khoâng khí hoã trôï, thö giaõn,con cuûa quyù vò seõ thích thuù chaáp nhaän söï khoù khaên trong luùc vui chôi hoïc toaùn!7 = 2 + 5Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh3


Ghi chuù daønh cho Phuï HuynhCaùc söï noái keát trong giaùo trình giaûng daïy laø gì?Caùc hoaït ñoäng trong taøi lieäu höôùng daãn naøy ñaõ ñöôïc choïn loïc ñeå giuùp con quyù vò nhìnthaáy toaùn trong caùc sinh hoaït haøng ngaøy.Chuùng cuõng döïa treân söï yeâu thích caùc troø chôi cuûa treû em. Vaø chuùng hoã trôï cho caùcñieàu mong ñôïi hoïc sinh hoïc ñöôïc trong giaùo trình daïy toaùn cuûa Ontario.Xin nhôù laø quyù vò khoâng nhaát thieát phaûi laøm taát caû caùc hoaït ñoäng trong taøi lieäu höôùngdaãn naøy ñeå hoã trôï cho söï thaønh coâng veà toaùn cuûa con quyù vò. Vaø tuy coù nhieàu hoaïtñoäng ñöôïc bao goàm trong taøi lieäu, chuùng khoâng bao goàm taát caû moïi ñieàu trong giaùotrình giaûng daïy. Taøi lieäu cung caáp maãu caùc loaïi hoaït ñoäng maø quyù vò coù theå laøm vôùi concuûa mình ñeå khuyeán khích chaùu baét ñaàu taäp suy nghó – vaø noùi – moät caùch toaùn hoïc!Quyù vò seõ nhaän ra teân cuûa naêm ñôn vò trong giaùo trình daïy toaùn cuûa Ontario khi ñoïchoïc baï cuûa con quyù vò.Naêm Ñôn VòSoá Hoïc vaø Ñeám SoáKhuoân Maãu Saép Xeáp (Patterning) vaø Ñaïi SoáÑo LöôøngQuaûn Lyù Döõ Kieän vaø Xaùc SuaátHình Hoïc vaø Hình Hoïc Khoâng GianHoïc Caùch Suy Nghó vaø Noùi Nhö Moät Nhaø Toaùn HoïcGiaùo trình daïy toaùn cuûa Ontario chuù troïng vaøo baûy tieán trình quan troïngthieát yeáu ñeå hoïc toaùn:• Giaûi quyeát vaán ñeà• Lyù luaän vaø chöùng minh• Phaûn aûnh• Noái keát• Choïn löïa caùc phöôngphaùp vaø chieán löôïctính toaùn• Bieåu thò• Trình baøyÔÛ moãi caáp lôùp, moät taäp hôïp “caùc ñieàu mong ñôïi veà tieán trình toaùn” mieâu taûcaùch laøm theá naøo ñeå treû em tích cöïc hoïc vaø aùp duïng söï hieåu bieát veà toaùn.Giaùo trình daïy Toaùn cuûa Ontario:www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/math18curr.pdf4Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


CAÙC CON SOÁ COÙ ÔÛ MOÏI NÔI!Quyù vò seõ tìm thaáy caùc hoaït ñoäng hoã trôï veà moân Soá Hoïc vaø Ñeám Soá ôû caùctrang maøu cam. Ñaây laø ñôn vò trong giaùo trình Toaùn cuûa Ontario ñeå hieåu söï vaänhaønh cuûa caùc con soá vaø chuùng lieân heä vôùi nhau nhö theá naøo. Noù cuõng bao goàmcaùc pheùp tính cô baûn: coäng, tröø, nhaân vaø chia. Soá Hoïc vaø Ñeám Soá cung caápneàn taûng cho vieäc suy nghó toaùn hoïc.Maãu Giaùo ñeán Lôùp 3Chuù giaûiCaùc con soá coù ôû moïi nôi!Cao bao nhieâu? Thaáp bao nhieâu? Nhieàu bao nhieâu? Ít bao nhieâu?Goùc nhìn cuûa quyù vò veà vaàn ñeà ñoù laø gì?Laëp ñi laëp laïi nöõa!Caùc khaû naêng coù theå xaûy ra laø gì?Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh5


Soá Hoïc vaø Ñeám SoáBao nhieâu?Maãu Giaùo ñeán Lôùp 3Caùc söï ích lôïiKhi treû em ñeám, chuùng hoïc söï noái keát caùc soá löôïng (chaúng haïn nhönaêm haït nuùt) vôùi teân con soá cuûa chuùng (chaúng haïn nhö chöõ naêm) vaøcaùc kyù hieäu (chaúng haïn nhö 5).• Phaùt trieån söï nhaän bieát cuûa treû veà caùc kyù hieäu duøng ñeå bieåu thò caùc con soábaèng caùch laøm moät troø chôi. Tìm caùc kyù hieäu baèng soá trong nhaø quyù vò vaø trongkhu vöïc xoùm gieàng cuûa quyù vò: treân thieát bò ñieàu khieån truyeàn hình töø xa, treânloø vi ba, treân baûn baám soá cuûa maùy ñieän thoaïi, trong caùc tôø böôùm quaûng caùo vaøtrong baùo chí, treân caùc baûng hieäu vaø treân caùc aùo thun cuûa ñoäi tuyeån.• Chôi aán baûn veà soá cuûa troø chôi I Spy (Toâi Tìm Thaáy). Ví duï, “Toâi tìm thaáy moätvaät gì ñoù coù moät con soá naêm treân ñoù,” hoaëc “Toâi tìm thaáy moät vaät gì ñoù trongcaên phoøng naøy maø coù soá löôïng laø ba.”• Baûo con cuûa quyù vò giuùp quyù vò ñeám caùc ñoà vaät trong nhaø. “Ba hay meï thaécmaéc khoâng bieát coù bao nhieâu caùi gheá chung quanh baøn? Trong phoøng naøy?Trong nhaø naøy?” Ñeám caùc cöûa soå, caùc coâng taéc ñeøn, caùc ngoïn ñeøn hoaëc caùcgiöôøng nguû. Quyù vò coù theå ghi laïi “coù bao nhieâu” baèng caùch duøng söï keát hôïpcuûa caùc con soá vaø caùc hình aûnh.Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh7


Caùc con soá coù ôû moïi nôi!Giaûi quyeát caùc vaán ñeà haøng ngaøyMeïo vaët!Khuyeán khích con cuûa quyù vò noùi veà vaø chæ ra moät vaán ñeà veà toaùnbaèng caùch maø chaùu caûm thaáy hôïp lyù – ví duï, con cuûa quyù vò coù theådieãn taû, duøng caùc vaät lieäu cuï theå, veõ ra hoaëc ñeám baèng caùc ngoùntay cuûa mình!Baûo con cuûa quyù vò duøng caùc con soá ñeå giaûi quyeát vaán ñeà vaø laøm caùc quyeát ñònhhaøng ngaøy. Quyù vò coù theå hoûi nhöõng ñieàu sau ñaây:• “Chuùng ta caàn saùu quaû caø ñeà laøm nöôùc soát cho böõa aên chieàu nay vaø chuùng ta chæcoù hai traùi. Chuùng ta caàn mua theâm bao nhieâu traùi nöõa?”• “Con coù hai caùi goái trong phoøng vaø em gaùi cuûa con coù hai caùi goái trong phoøng.Meï caàn phaûi giaët bao nhieâu bao goái taát caû?”• “Coù hai khaùch ñeán duøng côm chieàu vôùi chuùng ta. Chuùng ta seõ caàn bao nhieâu ñóataát caû? Bao nhieâu dao, muoãng, nóa?”Caùc tình huoáng thöû thaùch khoù hôn coù theå bao goàm vieäc coäng hay tröø caùc con soá lôùnhôn, hoaëc caùc tình huoáng maø con cuûa quyù vò phaûi coäng hay tröø nhieàu hôn moät laànñeå giaûi quyeát vaán ñeà.1 Traùi Taùo Ñoû1 Caùi Goái1 Caùi Ñóa8Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Soá Hoïc vaø Ñeám SoáHoïc Coäng Vaø Tröø Thì VuiMaãu Giaùo ñeán Lôùp 3Caùc söï ích lôïiBaèng caùch chôi caùc troø chôi naøy, con cuûa quyù vò seõ hoïc ñöôïc raèngkhoâng coù caùch naøo goïi laø ñuùng ñeå coäng vaø tröø – caùc nhaø toaùn hoïcduøng moät soá caùc phöông phaùp khaùc nhau.Meïo vaët!Khuyeán khích con cuûa quyù vò duøng moät phöông phaùp maø coùlyù vôùi chaùu – ví duï, phöông phaùp “ñeám tieáp theo” coù theå giuùpcon cuûa quyù vò theo doõi soá ñieåm trong moät troø chôi, baét ñaàuvôùi con soá lôùn hôn (chaúng haïn nhö 12) vaø sau ñoù ñeám soálöôïng coøn laïi (chaúng haïn nhö 13, 14, 15, …)Quyù vò coù theå laäp ra caùc troø chôi coù lieân quan ñeán vieäc coäng vaø tröø caùc con soábaèng caùch duøng caùc caùc hình khoái laäp phöông coù soá treân moãi maët vaø caùc theûcoù soá. Baûo con cuûa quyù vò giuùp laøm theâm boán hay nhieàu hôn boán caùc boä theûcoù soá. Moãi theû seõ coù moät con soá töø moät ñeán möôøi ghi ôû moät maët cuûa theû. Ñaâylaø moät soá caùc troø chôi ñeå thöû:• Con soá cao hôn. Xaùo vaø troän laãn caùc theû vôùi nhau vaø sau ñoù ñeå chuùng naèmuùp choàng leân nhau. Moãi ngöôøi chôi ruùt hai theû vaø coäng caùc con soá laïi. Ngöôøichôi naøo coù toång soá ñieåm cao hôn seõ laáy theû cuûa ngöôøi kia. Nhöõng ngöôøichôi tieáp tuïc ruùt theû vaø moãi laàn ruùt thì coäng caùc con soá laïi cho ñeán khi khoângcoøn laïi theû naøo nöõa. Ngöôøi naøo coù nhieàu theû nhaát laø ngöôøi thaéng cuoäc. Quyùvò coù theå chôi cuøng troø chôi naøy vôùi toaùn tröø, nhöng troø chôi seõ ñöôïc goïi laøCon Soá Thaáp Hôn. Ngöôøi chôi naøo coù con soá khaùc bieät thaáp hôn (caâu traû lôøi)ñöa theû cuûa mình cho ngöôøi kia. Ngöôøi naøo luùc cuoái coù ít theû nhaát seõ laø ngöôøithaéng. Quyù vò coù theå chôi cuøng moät troø chôi naøy vôùi toaùn nhaân.• Thaûy hai xí ngaàu laéc. Moãi ngöôøi chôi thaûy hai xí ngaàu vaø coäng caùc soá treânmaët xí ngaàu laïi vôùi nhau. Ngöôøi coù toång soá cao hôn seõ thaéng. Quyù vò coù theåchôi cuøng troø chôi naøy vôùi toaùn tröø vaø toaùn nhaân.Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh9


Caùc con soá coù ôû moïi nôi!Troø Chôi Maùy Tính Bò HöCaùc söï ích lôïiCaùc nhaø toaùn hoïc bieát coù nhöõng caùch khaùc nhau ñeå bieåu thò moät soá löôïng– ví duï, 18 coù theå bieåu thò nhö 20 – 2 vaø 15 + 3• Baûo con cuûa quyù vò giaû boä nhö nuùt soá 8 treân maùy tính bò hö. Hoûi chaùu laøm theá naøoñeå con soá 18 xuaát hieän treân maøn hình maø khoâng caàn duøng nuùt soá 8. (Traû lôøi maãugoàm coù 20 – 2 vaø 15 + 3).• Ñaët caùc caâu hoûi khaùc cuøng hình thöùc nhö vaäy baèng caùch duøng nhöõng nuùt “bò hö”khaùc. Laøm cho troø chôi naøy deã hôn hay nhieàu thöû thaùch hôn baèng caùch thay ñoåicon soá maø con quyù vò phaûi trình ra treân maùy tính.10Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Soá Hoïc vaø Ñeám SoáMoät Nöûa Naøy Baèng Moät Nöûa Kia – Hoaëc Coù Ñuùng NhöVaäy Hay Khoâng?Maãu Giaùo ñeán Lôùp 3Caùc söï ích lôïiMoät phaân soá bieåu thò moái töông quan giöõa moät phaàn vaø toaøn theå.Khi so saùnh hai phaân soá, con cuûa quyù vò seõ hoïc caùch xem xeùt kíchthöôùc cuûa “toaøn theå” laø gì.Meïo Vaët!Treû em bieát moät nöûa cuûa moät soá löôïng nhoû (chaúng haïn nhö moätsôïi daây ngaén) coù theå nhoû hôn nhieàu so vôùi moät phaàn ba cuûamoät soá löôïng lôùn hôn (chaúng haïn nhö moät sôïi daây daøi hôn).• Cuøng vôùi con cuûa quyù vò, gom moät soá nhöõng vaät coù hình daïng töông töï,chaúng haïn nhö moät tôø giaáy, moät caùi khaên, moät mieáng thaûm loùt chaân, moätkhung hình, moät taám kieáng, moät taïp chí vaø moät quyeån saùch.• Baûo con cuûa quyù vò chæ moät nöûa cuûa moãi moùn ñoà, chaúng haïn nhö baèng caùchduøng moät sôïi daây ñeå ñaùnh daáu ñieåm chính giöõa. Ñaây cuõng laø moät cô hoäi ñeåcon cuûa quyù vò nhìn thaáy raèng caùc phaàn phaân soá phaûi coù côõ baèng nhau.• So saùnh moät nöûa cuûa caùi khaên vôùi moät phaàn tö cuûa caùi meàn. Hoûi, “moät nöûacoù phaûi luùc naøo cuõng lôùn hôn moät phaàn tö hay khoâng?” Duøng caùc moùn ñoàkhaùc nhau ñeå môû roäng cuoäc noùi chuyeän trong nhöõng hoaøn caûnh khaùc nhau,chaúng haïn nhö nhöõng phaàn thöùc aên treân caùc ñóa coù kích thöôùc khaùc nhauhoaëc khoaûng khoâng gian trong caùc phoøng coù côõ khaùc nhau.= =Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh11


Caùc con soá coù ôû moïi nôi!Caùc Troø Chôi Veà TieànCaùc söï ích lôïiCaùc con soá coù theå ñöôïc bieåu thò baèng nhieàu caùch khaùc nhau. Ñaây laø yù nieämveà toaùn con cuûa quyù vò seõ hoïc töø caùc troø chôi veà tieàn baïc.Meïo Vaët!Treû em coù theå baét ñaàu coäng toång coäng moät loaïi tieàn ñoàng bôûi vìchuùng thaáy ñieàu naøy deã daøng hôn. Con cuûa quyù vò coäng loaïi tieànñoàng naøo tröôùc: ñoàng muôøi xu hay ñoàng hai möôi laêm xu?• Haõy tìm xem loaïi tieàn ñoàng naøo con cuûa quyù vò thích duøng hôn ñeå coäng thaønh consoá toång coäng. Ñieàu naøy coù theå cho quyù vò bieát con soá ñoù laø con soá maø chaùu deãñeám nhaûy nhaát. Ñaët moät soá caùc loaïi tieàn ñoàng thaønh moät cuïm, vaø baûo con cuûaquyù vò noùi cho quyù vò bieát toång soá tieàn cuûa moãi loaïi. Ví duï, coù theå coù 85 xu baèngtieàn naêm xu vaø 50 xu baèng tieàn möôøi xu. Quan saùt con cuûa quyù vò khi chaùu baétñaàu löïa vaø coäng toång soá caùc ñoàng tieàn leû. Hoûi con cuûa quyù vò chaùu ñaõ choïn rasao loaïi tieàn ñoàng naøo ñeå coäng chung laïi tröôùc. Ñeà nghò caû hai cuøng thi ñua coängcaùc loaïi tieàn leû maø con cuûa quyù vò khoâng quen coäng. Ví duï, neáu con cuûa quyù vòquen ñeám tieàn naêm xu thì thay vì ñeám tieàn naêm xu, haõy thi ñua ñeám caùc loaïi tieànhai möôi laêm xu. Ngöôøi naøo coäng laïi tröôùc tieân caùc tieàn ñoàng ñoù seõ thaéng.• Troø chôi veà Tieàn. Moät ngöôøi laø Nhaân vieân ngaân haøng vaø ngöôøi kia laø keá toaùn vieân.Quyù vò coù theå hoaùn ñoåi vai troø vôùi con cuûa quyù vò trong troø chôi. Duøng soá tieàn maøchæ coù theå bieåu thò baèng tieàn leû – chaúng haïn nhö $1.75.1. Nhaân vieân ngaân haøng: “Toâi coù $1.75 trong ngaân haøng cuûa mình. Söï keáthôïp caùc loaïi tieàn ñoàng maø toâi coù theå coù laø gì?” Keá toaùn vieân chæ ra moät haynhieàu hôn moät caùch keát hôïp coù theå coù ñeå coù con soá ñoù.2. Nhaân vieân ngaân haøng: “Toâi coù $1.75 trong ngaân haøng cuûa toâi. Con soá nhoûnhaát caùc loaïi tieàn leû ñeå laøm neân con soá naøy laø bao nhieâu?” Keá toaùn vieânsöû duïng caøng ít caùc loaïi tieàn ñoàng caøng toát ñeå bieåu thò soá tieàn.3. Nhaân vieân ngaân haøng: “Toâi coù $1.75 trong ngaân haøng cuûa toâi. Toâi coù möôøicaùi ñoàng tieàn leû. Caùc loaïi ñoàng tieàn coù theå laø gì?” Keá toaùn vieân duøng möôøiñoàng tieàn leû ñeå ñöa ra soá tieàn.• Quyù vò coù theå laøm cho Troø Chôi veà Tieàn deã hôn hay khoù hôn baèng caùch thay ñoåicon soá caùc loaïi tieàn leû quyù vò ñang chôi vôùi con cuûa mình hoaëc baèng caùch giôùihaïn caùc loaïi tieàn leû (ví duï, chæ duøng tieàn leû loaïi möôøi xu hay naêm xu maø thoâi).12Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Soá Hoïc vaø Ñeám SoáCon Soá Cuûa Toâi Laø Gì?Lôùp 4 ñeán Lôùp 6Caùc söï ích lôïiNghó veà vieäc moät con soá ñöôïc so saùnh hay coù lieân heä vôùi moät con soákhaùc nhö theá naøo giuùp chuùng ta nghó veà caùc con soá nhö caùch nghó cuûanhöõng nhaø toaùn hoïc – ñoù laø söï linh ñoäng trong suy nghó!Meïo vaët!Quan saùt caùc phöông phaùp maø con cuûa quyù vò duøng ñeå thu heïpdaàn caùc khaû naêng coù theå xaûy ra trong luùc chôi troø chôi Con SoáCuûa Toâi Laø Gì?• Moät haøng soá laø moät phöông tieän ñöôïc duøng ñeå so saùnh caùc con soá. Ñaây laømoät ví duï cuûa moät haøng soá:• Muõi teân maøu ñoû chæ xuoáng cho bieát con soá thaäp phaân 3.2 treân haøng soá.• Haõy nghó veà moät con soá thaäp phaân ñeå duøng trong troø chôi. Ví duï, noùi vôùi concuûa quyù vò, “Con soá thaäp phaân cuûa ba hay meï naèm ñaâu ñoù treân haøng soá naøy.Con soá thaäp phaân ñoù thì lôùn hôn 1 vaø nhoû hôn 4.”• Con cuûa quyù vò baây giôø seõ coá gaéng ñeå ñoaùn ra con soá cuûa quyù vò baèng caùchñaët caùc caâu hoûi maø quyù vò chæ coù theå traû lôøi ñuùng hay sai. Ví duï, “Con soá ñoùnaèm giöõa 2 vaø 4?” “Con soá ñoù lôùn hôn 3.5?” Tieáp tuïc cho ñeán khi con cuûaquyù vò ñoaùn ra con soá quyù vò ñaõ choïn vaø vieát con soá ñoù xuoáng treân haøng soá.• Haõy ñoåi vai vaø ñeå con cuûa quyù vò choïn moät con soá thaäp phaân vaø moät haøng soávaø laëp laïi tieán trình ñoù.Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh13


Caùc con soá coù ôû moïi nôi!Suy Nghó veà Söï Töông Quan Tyû Leä Coù ÔÛ Quanh TaCaùc söï ích lôïiVôùi thaät nhieàu kinh nghieäm trong vieäc thöïc hieän nhöõng söï so saùnh, con cuûaquyù vò cuoái cuøng seõ tieán boä trong vieäc suy nghó veà töông quan tyû leä – ñieàuñoù coù nghóa laø coù theå thöïc hieän caùc söï so saùnh baèng caùch duøng toaùn nhaân.Meïo vaët!So saùnh theo phaåm: “Ngöôøi lôùn thì cao hôn ñöùa treû.”So saùnh baèng caùch coäng theâm: “Ngöôøi lôùn thì cao hôn ñöùa treû100 centimeùt.”So saùnh baèng caùch nhaân leân: “Ngöôøi lôùn thì cao gaáp ñoâi ñöùa treû.”Haõy tìm caùc tình huoáng coù lieân quan ñeán vieäc suy nghó theo töông quan tyû leä trongcuoäc soáng thöïc teá. Baûo con cuûa quyù vò giaûi thích suy nghó cuûa mình. Moät soá caùc víduï ñöôïc cung caáp nhö sau:• Ñeøn xe cuûa OÂng C thì khoâng chaùy saùng heát coâng suaát. Chuùng ñang môø daàn vaømaát 25% ñoä saùng. Vaäy oâng aáy coù neân laùi xe ban ñeâm hay khoâng? Taïi sao neân vaøtaïi sao khoâng?• Gabriella höùa giuùp chò cuûa mình ñi giao baùo moãi ngaøy. Ngöôøi chò noùi seõ chia choGabriella moät phaàn tö soá tieàn lôøi cuûa mình. Ñaây coù phaûi laø moät hôïp ñoàng giaodòch toát cho Gabriella hay khoâng? Giaûi thích taïi sao.• Giaûi thích yù nghóa cuûa hình minh hoïa döôùi ñaây. Caùc quyeát ñònh naøo moät gia ñìnhcoù theå thöïc hieän vôùi thoâng tin naøy?14Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Cao bao nhieâu? Thaáp bao nhieâu? Nhieàu bao nhieâu?Ít bao nhieâu?Quyù vò seõ tìm thaáy caùc hoaït ñoäng hoã trôï cho vaán ñeà Ño Löôøng trong caùc trangmaøu tím. Ñaây laø ñôn vò trong giaùo trình toaùn cuûa Ontario daïy cho con cuûa quyùvò bieát laøm theá naøo caùc nhaø toaùn hoïc xaùc ñònh chieàu cao, chieàu daøi vaø chieàuroäng cuûa caùc vaät theå. Ñôn vò cuûa giaùo trình cuõng giaûi thích laøm theá naøo ñeå xaùcñònh dieän tích cuûa moät vaät theå, dung tích chöùa cuûa moät vaät theå (dung löôïng) vaøkhoaûng khoâng gian maø caùc vaät theå chieám laáy (khoái löôïng).Maãu Giaùo ñeán Lôùp 3Chuù giaûiCaùc con soá coù ôû moïi nôi!Cao bao nhieâu? Thaáp bao nhieâu? Nhieàu bao nhieâu? Ít bao nhieâu?Goùc nhìn cuûa quyù vò veà vaàn ñeà ñoù laø gì?Laëp ñi laëp laïi nöõa!Caùc khaû naêng coù theå xaûy ra laø gì?Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh15


Cao bao nhieâu? Thaáp bao nhieâu? Nhieàu bao nhieâu?Ít bao nhieâu?So Saùnh Ñoà Vaät Quanh NhaøCaùc söï ích lôïiChæ baèng caùch so saùnh caùc ñoà vaät coù chung quanh nhaø, con cuûa quyù vò coùtheå baét ñaàu hieåu moät vaøi caùc nguyeân taéc caên baûn cuûa vieäc ño löôøng:• Ñoâi luùc chuùng ta coù theå öôùc tính moät soá löôïng. Chuùng ta khoâng caàn phaûiluoân luoân coù moät söï ño löôøng chính xaùc.• Moät moùn ñoà coù theå ño löôøng baèng nhöõng caùch khaùc nhau.• Moät duïng cuï ño löôøng caàn ñöôïc söû duïng cuøng moät caùch moãi laàn ño.• Baûo con cuûa quyù vò ñoaùn xem gia ñình seõ phaûi caàn bao nhieâu cho moät moùn haøngtaïp hoùa trong moät tuaàn (ví duï, moät loaïi traùi caây hay rau quaû, baùnh mì hoaëc thöïcphaåm cho thuù nuoâi trong nhaø). Hoûi, “taïi sao con nghó seõ phaûi caàn soá löôïng ñoù?”Vaøo luùc cuoái tuaàn, baûo con cuûa quyù vò ñeám con soá thöïc teá ñaõ duøng.• Gom caùc loaïi ñoà chöùa, caùc hoäp vaø caùc tuùi ñöïng töø trong tuû ñöïng cheùn baùt ra. Baûocon cuûa quyù vò saép chuùng theo moät loaïi thöù töï naøo ñoù (ví duï, cao hôn vaø thaáphôn, chöùa ñöôïc nhieàu hôn vaø chöùa ñöôïc ít hôn, troáng heát vaø ñaày, naëng hôn vaønheï hôn).• Gom caùc loaïi ñoà ñöïng troáng, khoâng coù chöùa gì caû, ñuû côõ vaø laáy moät muoãng xuùccaø pheâ, moät taùch nhöïa hoaëc moät muoãng xuùc töø hoäp boät giaët. Baûo con cuûa quyù vòduøng caùt trong moät thuøng chöùa caùt ñeå chôi hoaëc nöôùc trong boàn röûa cheùn ñeå ñolöôøng vaø so saùnh dung tích cuûa moät soá caùc ñoà chöùa. Baûo con cuûa quyù vò ñeám vaøso saùnh soá laàn caùc muoãng xuùc hoaëc taùch caàn coù ñeå laøm ñaày moãi vaät chöùa. Hoûi,“Vaät naøo chöùa ñöôïc nhieàu nhaát? Ñoà ñöïng naøo chöùa ñöôïc ít nhaát?”16Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Ño LöôøngPhaûi Maát Bao Laâu?Maãu Giaùo ñeán Lôùp 3Caùc söï ích lôïiHoïc söû duïng caùc ñôn vò thôøi gian caên baûn caàn coù söï thöïc haønh vaø kinhnghieäm. Khi con cuûa quyù vò noái keát thôøi gian ñaõ traûi qua vôùi caùc söï kieäncaù nhaân, chaùu seõ baét ñaàu phaùt trieån söï hieåu bieát veà caùc thuaät ngöõ ñolöôøng lieân quan ñeán ñoä daøi thôøi gian:• daøi hôn vaø ngaén hôn • Nhanh hôn vaø chaäm hôn• Tröôùc vaø sau khi• Tröôùc tieân vaø sau cuøng• Duøng caùc söï gôïi yù ñeå con cuûa quyù vò bieát thôøi gian ñaõ traûi qua (ví duï, “Chuùngta chæ caàn coù hai phuùt ñeå saép xeáp ñoà chôi cuûa con cho goïn gaøng, ngaên naép”).Noùi cho con cuûa quyù vò bieát thôøi gian trong boái caûnh cuûa caùc sinh hoaït haøngngaøy (ví duï, “Coøn möôøi phuùt nöõa laø 7 giôø toái vaø ñoù laø luùc con phaûi ñi taém”).• Cuøng vôùi con cuûa quyù vò, duøng moät ñoàng hoà ñeå bieát xem phaûi maát bao laâu ñeåñeán tröôøng, ñeå aên xong böõa aên, ñeå chuaån bò ñi nguû hoaëc ñeå chôi moät troø chôi.• Cho con cuûa quyù vò tham gia hoïc caùch toå chöùc, saép xeáp caùc söï kieän cuûa caùnhaân vaø gia ñình treân lòch. Baûo con cuûa quyù vò vieát leân lòch moät vaøi sinh hoaïtöa thích “thöïc hieän beân ngoaøi nhaø” (chaúng haïn nhö chôi moät moân theå thao, ñithö vieän hay vieáng moät ngöôøi baïn) vaø khi naøo thì nhöõng sinh hoaït ñoù xaûy ra(ví duï, chôi ñaù banh töø 7 giôø ñeán 8 giôø toái).Thôøi Tieát vaø Theâm Nöõa veà Thôøi Tieát• Ñaët moät nhieät keá beân ngoaøi cöûa soå ñeå quyù vò vaø con cuûa quyù vò cuøng xemvôùi nhau. Cuøng vôùi con cuûa quyù vò, ghi xuoáng nhieät ñoä trong moät ngaøy, moättuaàn hoaëc moät vaøi tuaàn. Baûo con cuûa quyù vò xem caùc söï ghi cheùp ñoù vaø tìmxem nhieät ñoä naøo laø aám nhaát vaø nhieät ñoä naøo laø laïnh nhaát. Hoûi con cuûa quyùvò xem nhieät ñoä ñaõ aûnh höôûng ñeán caùc sinh hoaït cuûa chaùu nhö theá naøo. Baûocon cuûa quyù vò so saùnh nhieät ñoä cuûa nhieät keá beân ngoaøi vôùi nhieät ñoä ñöôïcbaùo caùo trong tin töùc. Thaûo luaän baát cöù nhöõng söï khaùc bieät naøo veà nhieät ñoävaø caùc lyù do coù theå coù cuûa nhöõng söï khaùc bieät ñoù.Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh17


Cao bao nhieâu? Thaáp bao nhieâu? Nhieàu bao nhieâu?Ít bao nhieâu?Öôùc Tính: Moät Kyõ Naêng Toaùn Hoïc Quan TroïngCaùc söï ích lôïiKhi laøm troøn soá baèng caùch coäng leân hay tröø xuoáng, laøm theá naøo ñeå vaãntính ñöôïc con soá toång coäng – khoâng bao laâu thì caùc phöông phaùp öôùctính naøy seõ trôû thaønh baûn naêng töï nhieân thöù nhì cuûa con quyù vò!Meïo vaët!Caùc con soá thaân thieän laø nhöõng con soá deã tính nhaåm, vaø treû emcoù theå duøng chuùng ñeå öôùc tính moät caâu traû lôøi. Nhöõng con soáthaân thieän naøo ñang giuùp con cuûa quyù vò theo doõi ñöôïc toång soákhi laøm troøn ñeán con soá möôøi xu, hai möôi laêm xu hay soá ñoâ-lagaàn nhaát?• Khi quyù vò ñi mua saém, baûo con cuûa quyù vò tính toång soá tieàn maø quyù vò ñaõ xaøibaêèng caùch duøng caùc giaù tieàn maø chaùu ñaõ laøm troøn soá baèng caùch coäng theâm haytröø bôùt ñi. Ñeå cho khoù hôn, haõy ñaët moät giôùi haïn soá tieàn quyù vò seõ xaøi.• Cho con cuûa quyù vò moät ngaân saùch töôûng töôïng ñeå chaùu mua saém trong cöûatieäm mình öa thích (caùc tôø böôùm hay thö muïc quaûng caùo treân maïng thì coù theågiuùp ích). Khoâng vieát xuoáng caùc soá tieàn, baûo con cuûa quyù vò choïn nhöõng moùn ñeåmua. Con cuûa quyù vò seõ duøng söï öôùc tính ñeå khoâng vöôït quaù giôùi haïn chi tieâu chopheùp. Sau ñoù, baûo con cuûa quyù vò coäng laïi caùc chi phí thöïc teá. Chaùu ñaõ xaøi tronggiôùi haïn cuûa ngaân saùch hay quaù giôùi haïn cho pheùp? Ñeå cho khoù hôn, giuùp concuûa quyù vò öôùc tính tieàn thueá vaøo.18Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Ño LöôøngSöï Ño Ñaïc Thì Quan TroïngLôùp 4 ñeán Lôùp 6Caùc söï ích lôïiKhi con cuûa quyù vò hieåu heä thoáng ño löôøng tính baèng meùt ñöôïc saép xeápra sao vaø caùc ñôn vò cuûa heä thoáng meùt lieân quan vôùi nhau nhö theá naøothì vieäc hoaùn ñoåi seõ nhanh nhö chôùp!Meïo vaët!Heä thoáng tính theo meùt ñöôïc saép xeáp nhö theá naøy:10 mi-li-meùt = 1 centimeùt100 centimeùt = 1 meùt1000 meùt = 1 kilomeùtMoät caùch khaùc ñeå nghó veà heä thoáng meùt: meùt laø ñôn vò chieàudaøi caên baûn:Moät kilomeùt laø 1000 meùt.Moät centimeùt laø 1/100 cuûa meùt.Moät mi-li-meùt laø 1/1000 cuûa meùt.Cuøng vôùi con cuûa quyù vò, haõy tìm caùc tình huoáng coù lieân quan ñeán caùc söï ñolöôøng baèng meùt, cuõng nhö thaûo luaän vaø so saùnh chuùng:• Khi naáu aên hay laøm baùnh, baûo con cuûa quyù vò giuùp quyù vò tính xem soá löôïngbaèng gram seõ ñöôïc hoaùn ñoåi thaønh bao nhieâu kyù-loâ-gram (hay ngöôïc laïi).• Khi xaây döïng moät caùi gì, baûo con cuûa quyù vò tính xem chieàu daøi ño baèngcentimeùt seõ laø bao nhieâu tính theo meùt.• Khi du lòch, baûo con cuûa quyù vò tính xem chieàu daøi ñöôïc cho baèng kilomeùt seõbaèng bao nhieâu meùt.Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh19


GOÙC NHÌN CUÛA QUYÙ VÒ VEÀ VAÁN ÑEÀ ÑOÙ LAØ GÌ?Quyù vò seõ tìm thaáy caùc hoaït ñoäng hoã trôï cho moân Hình hoïc vaø Hình hoïc khoânggian ôû caùc trang maøu ñoû. Ñaây laø ñôn vò trong giaùo trình toaùn cuûa Ontario xaâydöïng neàn taûng cho con cuûa quyù vò cho ngaønh toaùn hoïc vaø cho söï thaønh coângtrong nhieàu ngaønh ngheà, töø xaây döïng ñeán thieát keá coâng ngheä cho ñeán ngheäthuaät thò giaùc. Treû naøo quen thuoäc vôùi caùc hình daïng vaø caùc moái quan heä cuûakhoâng gian ba chieàu trong moâi tröôøng cuûa chuùng seõ saün saøng ñeå hieåu caùcnguyeân taéc cuûa moân hình hoïc ôû nhöõng caáp lôùp sau naøy.Chuù giaûiCaùc con soá coù ôû moïi nôi!Cao bao nhieâu? Thaáp bao nhieâu? Nhieàu bao nhieâu? Ít bao nhieâu?Goùc nhìn cuûa quyù vò veà vaàn ñeà ñoù laø gì?Laëp ñi laëp laïi nöõa!Caùc khaû naêng coù theå xaûy ra laø gì?20Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Hình Hoïc vaø Hình Hoïc Khoâng GianTroø Chôi Gôïi YÙMaãu Giaùo ñeán Lôùp 3Caùc söï ích lôïiTroø chôi naøy giôùi thieäu cho con cuûa quyù vò caùc neàn taûng cuûa vieäc suynghó veà hình hoïc – cuï theå nhö, vò trí cuûa caùc vaät theå maø coù theå mieâu taûmoät caùch toaùn hoïc.• Choïn moät ñoà vaät vaø cho con cuûa quyù vò caùc gôïi yù veà moùn ñoà ñoù baèng caùchduøng ngoân ngöõ ñònh höôùng: treân, döôùi, beân treân, beân döôùi, chính giöõa, xuyeânqua, beân caïnh, phía sau, phía tröôùc vaø naèm ôû treân cuûa.• Quyù vò coù theå laøm cho troø chôi theâm thöû thaùch:• Ñöa ra caùc chæ daãn coù hai phaàn – ví duï, “Noù naèm ôû treân baøn vaø ôû phíabeân phaûi cuûa quyeån vôû.”• Baûo con cuûa quyù vò ñaët caùc caâu hoûi chaúng haïn nhö, “Noù coù moät maëtphaúng treân maët hay khoâng?” “Noù coù naèm ôû döôùi baøn hay khoâng?”• Cho caùc söï gôïi yù veà caùc ñoà vaät ôû trong moät phoøng khaùc ñeå con cuûa quyùvò phaûi hình dung ra ñoà vaät ñoù.Caùc Hình Daïng Quen Thuoäc Trong Theá Giôùi Cuûa Chuùng Ta• Khi noùi chuyeän vôùi con cuûa quyù vò, nhaän daïng ñoà vaät baèng hình daïng vaø kích thöôùc cuûachuùng: “Con laøm ôn ñöa cho ba hay meï moät mieáng loùt hình chöõ nhaät, caùi hoäp lôùn nhaáttrong keä ñöïng cheùn baùt ñóa, hoäp baùnh bích-quy gioøn coù hình vuoâng vaø caùi ñóa hình troøn.”• Baûo con cuûa quyù vò nhìn caùc hình daïng hai chieàu, chaúng haïn nhö caùc voøng troøn,hình vuoâng, hình tam giaùc vaø hình chöõ nhaät, vôùi caùc ñoà vaät trong nhaø vaø beânngoaøi nhaø. Ví duï, giuùp con cuûa quyù vò tìm caùc baûng chæ ñöôøng khaùc nhau vaø noùiteân caùc hình daïng cuûa chuùng.• Saên tìm ñoà vaät 3 chieàu (3-D Hunt). Giuùp con cuûa quyù vò tìm caùc ñoà vaät coù ba chieàu:caùc hình khoái laäp phöông, caùc vaät hình noùn, caùc vaät coù hình caàu (chaúng haïn nhötraùi banh), caùc vaät coù hình laêng truï (chaúng haïn nhö caùi hoäp), hình kim töï thaùp vaøhình truï. Noùi veà lon nöôùc ngoït hay cuoän giaáy chuøi tay gioáng vôùi hình truï nhö theá naøo.• Chôi troø chôi Toâi Tìm Thaáy (I Spy) vôùi con cuûa quyù vò baèng caùch hoûi chaùuñoaùn moät vaät maø quyù vò dieãn taû baèng hình daïng cuûa noù: “Toâi phaùt hieän thaáymoät vaät gì ñoù hình troøn,” “Toâi phaùt hieän thaáy moät vaät gì ñoù coù daïng hình truï.”Laøm cho troø chôi naøy khoù hôn baèng caùch noùi hai hình daïng: “toâi phaùt hieänthaáy moät vaät gì ñoù hình troøn vaø coù moät hình vuoâng treân ñoù.”Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh21


GOÙC NHÌN CUÛA QUYÙ VÒ VEÀ VAÁN ÑEÀ ÑOÙ LAØ GÌ?Veõ Baûn Ñoà Theá Giôùi Cuûa ToâiCaùc söï ích lôïiTrong hoaït ñoäng naøy, con cuûa quyù vò seõ hoïc moät soá caùc khaùi nieäm caênbaûn veà baûn ñoà – quan troïng hôn heát laø caùc hình vaø kyù hieäu treân moätbaûn ñoà bieåu thò nhöõng vaät theå thöïc trong theá giôùi.Meïo vaët!Taïo moät baûn ñoà cuï theå (ba chieàu) giuùp con quyù vò phaùt trieån caùckhaùi nieäm veà caùc baûn ñoà baèng giaáy (hai chieàu).• Giuùp con cuûa quyù vò laøm moät taám baûn ñoà cuûa moät moâi tröôøng quen thuoäc (chaúnghaïn nhö phoøng nguû cuûa mình hoaëc coâng vieân) baèng caùch duøng nhöõng vaät nhoûñeå bieåu thò cho nhöõng vaät lôùn hôn (ví duï, moät keïp giaáy coù theå bieåu thò cho moät caùigiöôøng, hoaëc moät hình khoái coù theå cho bieát ñòa ñieåm cuûa moät caùi caây).• Noùi vôùi con cuûa quyù vò veà vieäc chaùu soáng ôû ñaâu so vôùi nôi moät ngöôøi baïn ôû hoaëcso vôùi tieäm ôû goùc phoá. Duøng caùc töø vaø caâu chæ höôùng, chaúng haïn nhö beân caïnhvaø beân phaûi cuûa. Cuøng vôùi nhau, veõ moät baûn ñoà khu xoùm gieàng cuûa quyù vò, ñaùnhdaáu caùc moác ñòa ñieåm vaø caùc nôi quen thuoäc.Ñoái Xöùng Coù ÔÛ Quanh Ta• Cuøng vôùi con cuûa quyù vò, haõy nhaän daïng taátcaû caùc chöõ caùi vieát hoa coù söï ñoái xöùng. Baûocon cuûa quyù vò löïa ra caùc chöõ caùi vieát hoa tuøytheo chuùng coù moät ñöôøng hay hai ñöôøng ñoáixöùng. Ví duï, chöõ C coù moät ñöôøng ñoái xöùngnaèm ngang; chöõ H coù hai ñöôøng ñoái xöùng, moätñöôøng thaúng ñöùng vaø ñöôøng kia naèm ngang.• Ñi tìm söï ñoái xöùng. Cuøng vôùi con cuûa quyù vò, tìm caùc hình daïng, caùc vaät theå, caùckhuoân maãu saép xeáp vaø caùc thieát keá chung quanh nhaø quyù vò maø coù caùc ñöôøng ñoáixöùng. Thaûo luaän xem laø chuùng coù caùc ñöôøng ñoái xöùng naèm ngang, thaúng ñöùnghay cheùo goùc. Nhìn hình giaáy hoa daùn töôøng, gaïch loùt saøn, caùc böùc tranh vaø caùcthieát keá hình veõ treân bao bì ñoùng goùi.22Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Moâ Hình Khuoân Maãu vaø Ñaïi SoáCaùc Hình Daïng Naøo Giuùp Cho Caùc Caáu Truùc ÑöôïcVöõng Chaõi?Lôùp 4 ñeán Lôùp 6Caùc söï ích lôïiBaèng caùch chôi caùc troø chôi naøy, con cuûa quyù vò seõ hieåu moät soá hìnhdaïng oån ñònh, vöõng hôn nhöõng hình daïng khaùc.Meïo vaët!Caùc hoaït ñoäng xaây döïng giuùp con cuûa quyù vò nghó veà moät soácaùc hình daïng giuùp cho ñoà vaät khoâng bò ngaõ ñoå.• Baûo con cuûa quyù vò duøng 50 oáng huùt hoaëccaùc cuoän giaáy baùo ñöôïc cuoän chaët vaø moätsoá keo daùn ñeå xaây döïng moät vaät theå ñöùngmoät mình cao nhaát maø chaùu coù theå xaây döïngñöôïc. Vaät theå khoâng ñöôïc dính vaøo saøn nhaøhoaëc vaøo töôøng hay baøn, gheá, tuû, giöôøng.• Hoûi con cuûa quyù vò hình daïng naøo (ví duï, hìnhchöõ nhaät, hình tam giaùc hoaëc hình troøn) maøchaùu nghó laø seõ laøm cho vaät theå ñöùng vöõng.• Cuøng vôùi con cuûa quyù vò, nhìn caùc böùchình cuûa caùc caáu truùc coù hình khung söôøn,chaúng haïn nhö caùc thaùp thuûy ñieän, caùcñöôøng saét coù toa loä thieân vaø nhöõng ñoaïnraát doác trong caùc coâng vieân giaûi trí (rollercoaster) vaø caùc caàu treo. Hoûi con cuûa quyùvò caùc ñaëc tính naøo cuûa caáu truùc laøm chuùngñöùng vöõng vaø baûo con cuûa quyù vò giaûi thíchtaïi sao.• Hoûi con cuûa quyù vò xem thieát keá coù caùc bieåuhieän cuûa söï ñoái xöùng hay khoâng. Baûo concuûa quyù vò giaûi thích taïi sao chaùu bieát.Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh23


LAËP ÑI LAËP LAÏI NÖÕA!Quyù vò seõ tìm thaáy caùc hoaït ñoäng hoã trôï cho vieäc hoïc veà Khuoân Maãu Saép Xeáp vaøÑaïi Soá trong caùc trang maøu xanh laù caây. Ñaây laø ñôn vò trong giaùo trình toaùn cuûaOntario giuùp chuaån bò cho treû em hoïc veà soá hoïc, ño löôøng, hình hoïc, ñaïi soá vaø quaûntrò döõ lieäu ôû nhöõng caáp lôùp sau naøy. Khaû naêng nhaän bieát vaø nhaän daïng caùc khuoânmaãu giuùp treû em thöïc hieän caùc tieân ñoaùn döïa treân nhöõng söï quan saùt cuûa mình.Chuù giaûiCaùc con soá coù ôû moïi nôi!Cao bao nhieâu? Thaáp bao nhieâu? Nhieàu bao nhieâu? Ít bao nhieâu?Goùc nhìn cuûa quyù vò veà vaàn ñeà ñoù laø gì?Laëp ñi laëp laïi nöõa!Caùc khaû naêng coù theå xaûy ra laø gì?7 = 2 + 524Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Moâ Hình Khuoân Maãu vaø Ñaïi SoáLaéng Nghe Caùc Khuoân Maãu Nhòp Ñieäu• Voã tay cuûa quyù vò vaø daäm moät chaân theo moät trình töï nhaát ñònh (chaúng haïnnhö voã tay, voã tay, daäm chaân; voã tay, voã tay, daäm chaân; voã tay, voã tay, daämchaân). Baûo con cuûa quyù vò laëp laïi trình töï ñoù. Sau ñoù cuøng nhau taïo ra caùckhuoân maãu nhòp ñieäu khaùc nhau.• Haõy vui thích trong vieäc daïy cho con cuûa quyù vò caùc ñieäu nhaûy ñôn giaûn trongñoù bao goàm trình töï caùc böôùc ñi vaø söï chuyeån ñoäng.Maãu Giaùo ñeán Lôùp 3Hình Daïng Khuoân Maãu Taïi Nhaø Hay Trong Khu Xoùm GieàngCaùc ñieàu ích lôïiGiuùp con cuûa quyù vò nhaän ra caùc khuoân maãu hình daïng coù ôû moïi nôiquanh chuùng ta – vaø mieâu taû chuùng baèng caùch duøng caùc töø ngöõ toaùnhoïc, chaúng haïn nhö laëp laïi, laëp ñi laëp laïi nöõa, noù gioáng nhau vaø noù thayñoåi thaønh.• Con cuûa quyù vò seõ tìm thaáy caùc khuoân maãu saép xeáp trong quaàn aùo, tronggiaáy hoa daùn töôøng, trong gaïch, treân caùc ñoà chôi vaø giöõa caùc caây vaø boânghoa. Khuyeán khích con cuûa quyù vò mieâu taû caùc khuoân maãu saép xeáp chuùngtìm thaáy ñöôïc. Baûo con cuûa quyù vò coá gaéng nhaän daïng caùc ñaëc tính cuûakhuoân maãu ñöôïc laëp ñi laëp laïi.• Cuøng vôùi con cuûa quyù vò, coá gaéng tìm caùc hình aûnh treân lieân maïng baèng caùchduøng nhöõng chöõ chính nhö “khuoân maãu ôû quanh chuùng ta.”Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh25


LAËP ÑI LAËP LAÏI NÖÕA!Mieâu Taû Caùc Khuoân Maãu Saép XeápCaùc söï ích lôïiTrong moät khuoân maãu ñöôïc laëp ñi laëp laïi, khuoân maãu chính laø phaàn ñöôïclaëp ñi laëp laïi nhieàu laàn – ví duï, trong khuoân maãu ABB ABB ABB, khuoân loõi laøABB. Giuùp con cuûa quyù vò nhaän ra caáu truùc cuûa caùc khuoân maãu ñöôïc laëp ñilaëp laïi trong caùc baøi taäp vui naøy!Meïo vaët!Caùc bieåu ñoà, caùc baûng vaø caùc ñoà thò laø moät soá caùch ñeå neâu baätcaùc khuoân maãu.• Ñaët moät haøng chín caùi muoãng sao cho moãi caùn muoãng chæ leân hoaëc chæ xuoángtheo moät khuoân maãu saép xeáp vôùi maãu chính laø leân, leân, xuoáng (leân, leân, xuoáng;leân, leân, xuoáng). Baûo con cuûa quyù vò keùo daøi khuoân maãu ñoù ra.• Laøm cho vieäc naøy theâm thöû thaùch vaø baûo con cuûa quyù vò mieâu taû vaø noùi to thaønhtieáng khuoân maãu cuûa hình:• Laøm cho maãu chính daøi hôn – ví duï, leân, leân, xuoáng, leân; leân, leân, xuoáng, leân;leân, leân, xuoáng, leân.• Thay ñoåi moät trong caùc yeáu toá cuûa maãu chính – chaúng haïn nhö, leân, leân,xuoáng, naèm ngang; leân, leân, xuoáng, naèm ngang; leân, leân, xuoáng, naèm ngang.• Tìm toøi, khaùm phaù caùc khuoân maãu saép xeáp ñöôïc keùo daøi ra vôùi con cuûa quyù vòbaèng caùch duøng caùc caây taêm xæa raêng hoaëc caùc oáng huùt. Baûo con cuûa quyù vò tieáptuïc keùo daøi khuoân maãu ra. Ñieàu gì coù tieáp theo sau ñoù?26Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


LAËP ÑI LAËP LAÏI NÖÕA!Haõy Ñoaùn Quy Taéc Cuûa Toâi!• Taïo moät moät khuoân maãu veà soá vaø baûo con cuûa quyù vò tieân ñoaùn moät con soá seõ coùsau naøy trong khuoân maãu. Ví duï, baûo con cuûa quyù vò tieân ñoaùn con soá ôû vò trí thöùtaùm trong khuoân maãu seõ laø soá maáy chaúng haïn nhö 1, 4, 7, 10, ….Place12345Number14710• Con cuûa quyù vò coù theå nhìn thaáy moät khuoân maãu töø moät con soá naøy sang moät consoá khaùc vaø noùi, “Con baét ñaàu vôùi moät vaø moãi laàn thì coäng theâm ba.” Baèng caùchkeùo daøi khuoân maãu ra, chaùu sau ñoù seõ tìm ñöôïc giaù trò ôû vò trí thöù taùm trong daõysoá (1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22). Hoaëc con cuûa quyù vò coù theå thaáy moái quan heä giöõavò trí vaø con soá, chaúng haïn nhö ôû vò trí thöù taùm seõ laø 1 coäng theâm 7 laàn ba hoaëc1 + (3 × 7) = 1 + 21 = 22.Tìm Caùc Khuoân Maãu Giöõa Caùc Pheùp Tính Nhaân!Meïo vaët!Khi treû em coù cô hoäi phaùt trieåân caùc suy luaän rieâng cuûa mình,caùc em cuõng phaùt trieån söï hieåu bieát cuûa mình veà khaùi nieämtoaùn hoïc.• Cho pheùp con cuûa quyù vò tìm toøi nhöõng caùch khaùc nhau maø caùc khuoân maãu coùtheå giuùp chaùu nhôù caùc con pheùp tính nhaân. Ví duï, neáu con cuûa quyù vò khoâng theånhôù keát quaû (caâu traû lôøi) cuûa 6 × 4 nhöng bieát laø 6 × 2 = 12, chaùu coù theå aùp duïngkieán thöùc cuûa baûng cöûu chöông nhaân hai sang nhaân boán baèng caùch nhaân ñoâi. Khikeát quaû (caâu traû lôøi) cuûa 6 × 2 ñöôïc nhaân ñoâi leân, thì keát quaû (caâu traû lôøi) cuõnggioáng nhö laø 6 × 4.• Neáu con cuûa quyù vò khoâng theå nhôù keát quaû (caâu traû lôøi) cuûa 3 × 7 nhöng bieát raèng2 × 7 = 14, chaùu coù theå coäng theâm 7 ñeå thaønh 21. Phöông phaùp naøy cuõng ñuùngcho baûn cöûu chöông nhaân saùu. Treû em coù theå duøng baûn cöûu chöông nhaân naêmquen thuoäc ñeå giaûi quyeát vaán ñeá cuûa baûn cöûu chöông nhaân saùu – ví duï, keát quaû(caâu traû lôøi) cuûa 4 × 6 thì cuõng gioáng nhö keát quaû (caâu traû lôøi) cuûa 4 × 5 + moät laàncuûa 4 ñeå coù soá 24.28Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


CAÙC KHAÛ NAÊNG COÙ THEÅ XAÛY RA LAØ GÌ?Quyù vò seõ tìm thaáy caùc hoaït ñoäng hoã trôï cho vieäc Quaûn Lyù Döõ Lieäu vaø XaùcSuaát trong caùc trang maøu hoàng. Ñaây laø ñôn vò trong giaùo trình toaùn cuûa Ontariogiôùi thieäu cho con cuûa quyù vò caùch laøm theá naøo ñeå thu thaäp, saép xeáp vaø dieãndòch thoâng tin. Haøng ngaøy, treû em ñöôïc trình baøy moät khoái löôïng thoâng tin raátlôùn, haàu heát thoâng tin ñoù lieân quan ñeán caùc con soá.Maãu Giaùo ñeán Lôùp 3Chuù giaûiCaùc con soá coù ôû moïi nôi!Cao bao nhieâu? Thaáp bao nhieâu? Nhieàu bao nhieâu? Ít bao nhieâu?Goùc nhìn cuûa quyù vò veà vaàn ñeà ñoù laø gì?Laëp ñi laëp laïi nöõa!Caùc khaû naêng coù theå xaûy ra laø gì?7 = 2 + 57 = 2 + 5Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh29


CAÙC KHAÛ NAÊNG COÙ THEÅ XAÛY RA LAØ GÌ?Löïa Ra Trong Ñôøi SoángCaùc söï ích lôïiCaùc kinh nghieäm ban ñaàu trong vieäc löïa ra vaø xeáp loaïi caùc ñoà vaät chungquanh nhaø coù theå giuùp chuaån bò treû em cho vieäc saép xeáp döõ lieäu thaønh caùcloaïi coù yù nghóa.Meïo vaët!Treû em thöôøng coù theå giaûi thích caùch thöùc em löïa ra ñoà vaät nhöngcoù theå gaëp khoù khaên trong vieäc hieåu caùch thöùc löïa ra ñoà vaät cuûanhöõng ngöôøi khaùc.• Baét ñaàu baèng caùch suy nghó moät quy taéc löïa ñôn giaûn (chaúng haïn nhö “Taát caûmoïi thöù trong nhoùm laø maøu xanh döông”), vaø löïa ra moät vaøi moùn theo quy taéc ñoù.Baûo con cuûa quyù vò thöû ñoaùn quy taéc. Ñoåi vai.• Khuyeán khích con cuûa quyù vò löïa caùc ñoà duøng trong nhaø – vieát chì maøu ñeå veõtheo maøu, dao keùo muoãng nóa theo töøng loaïi hoaëc theo hình daïng, caùc vaät lieäu ñeåboû vaøo thuøng taùi cheá hay caùc moùn trong tuû laïnh vaø trong tuû ñöïng cheùn baùt, ñóa.• Baûo con cuûa quyù vò löïa ñoà vaät ra thaønh hai nhoùm: nhöõng loaïi coù moät vaøi ñaëc tínhnaøo ñoù vaø nhöõng loaïi khoâng coù ñaëc tính ñoù (ví duï, moät nhoùm caùc loaïi quaàn aùocaàn phaûi treo leân moùc aùo vaø moät nhoùm caùc loaïi quaàn aùo khoâng phaûi treo leân moùcaùo). Haõy noùi veà söï suy nghó cuûa con quyù vò baèng caùch hoûi, “Con ñaõ löïa nhöõng ñoànaøy ra baèng caùch naøo?” “Caùc ñoà vaät naøy gioáng nhau nhö theá naøo? Khaùc nhau rasao?” “Con coù theå löïa nhöõng vaät naøy ra baèng moät phöông caùch khaùc hay khoâng?”30Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Quaûn Lyù Döõ Lieäu vaø Xaùc SuaátCoù Theâm Nhöõng Ngaøy Naéng Hay Nhöõng Ngaøy Möa?Maãu Giaùo ñeán Lôùp 3Caùc söï ích lôïiNgay caû caùc treû em nhoû tuoåi cuõng coù theå duøng nhöõng bieåu ñoà, caùc baûng, caùchình ñoà thò vaø caùc caùch saép xeáp minh hoïa khaùc ñeå giaûi nghóa cho döõ lieäu.Meïo Vaët!Moät bieåu ñoà hình laø moät bieåu ñoà duøng hình ñeå minh hoïa döõlieäu soá hoïc.• Baûo con cuûa quyù vò veõ hình treân lòch ñeå ghi laïi thôøi tieát moãi ngaøy. Luùc cuoái tuaànhay cuoái thaùng, veõ moät bieåu ñoà cho thaáy coù bao nhieâu ngaøy trôøi naéng, baonhieâu ngaøy trôøi coù nhieàu maây vaø coù bao nhieâu ngaøy trôøi möa trong thaùng ñoù.Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh31


CAÙC KHAÛ NAÊNG COÙ THEÅ XAÛY RA LAØ GÌ?Duøng Döõ Lieäu Ñeå Hoaïch Ñònh Cho Moät Söï Kieän Cuûa Gia ÑìnhCaùc söï ích lôïiHoaït ñoäng naøy seõ giôùi thieäu cho con cuûa quyù vò caùc lyù do caên baûn cuûavieäc thu thaäp vaø saép xeáp döõ lieäu – ví duï nhö, giaûi ñaùp thaéc maéc vaø thöïchieän keá hoaïch cho töông lai!Meïo vaët!Khuyeán khích con cuûa quyù vò laøm caùc quyeát ñònh veà:• Caùc caâu hoûi thaêm doø naøo seõ ñöôïc hoûi• Laøm theá naøo ñeå thu thaäp döõ lieäu (chaúng haïn nhö ai seõ traûlôøi caùc caâu hoûi thaêm doø)• Laøm theá naøo ñeå saép xeáp döõ lieäu (chaúng haïn nhö baèngcaùch toång hôïp hoaëc veõ caùc kyù hieäu beân caïnh caùc teân)• Con cuûa quyù vò coù theå muoán thöïc hieän moät cuoäc thaêm doø veà moät söï kieän saéptôùi trong gia ñình – chaúng haïn nhö, “Hoaït ñoäng naøo maø caùc thaønh vieân trong giañình thích laøm nhaát?” “Caùc loaïi thöùc aên vaø nöôùc giaûi khaùt naøo nhieàu ngöôøi coù theåthích aên hay thích uoáng nhaát?”• Khuyeán khích con cuûa quyù vò saùng taïo caùc caâu hoûi thaêm doø maø ñoøi hoûi phaûi traûlôøi nhieàu hôn laø chæ traû lôøi coù hay khoâng (ví duï, “Loaïi nöôùc giaûi khaùt naøo baïn thíchuoáng?” thay vì hoûi “Baïn coù muoán uoáng nuôùc traùi caây hay khoâng?”).• Ñeå con cuûa quyù vò quyeát ñònh ai seõ ñöôïc thaêm doø (Chæ nhöõng ngöôøi thaân tröïc tieáptrong gia ñình nhö cha meï, anh chò em ruoät? Caùc thaønh vieân khaùc trong gia ñìnhnhö oâng baø noäi ngoaïi, coâ, caäu, môï, dì, thím, chuù, baùc, döôïng, con chuù con baùc,con coâ con caäu, vaân vaân? Taát caû treû em? Treû em vaø ngöôøi lôùn?).• Hoûi xem con cuûa quyù vò seõ theo doõi vaø chia seû thoâng tin thaêm doø nhö theá naøo.• Sau khi thaêm doø, baûo con cuûa quyù vò suy nghó xem vieäc nhöõng ngöôøi ñöôïc thaêmdoø (thaêm doø maãu) ñaõ aûnh höôûng ñeán caùc keát quaû thaêm doø nhö theá naøo.32Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


Quaûn Lyù Döõ Lieäu vaø Xaùc SuaátTroø Chôi Veà Söï Thöôøng Xuyeân, Ñoâi Khi hoaëc KhoângBao GiôøMaãu Giaùo ñeán Lôùp 3Caùc söï ích lôïiQua caùc troø chôi, quyù vò coù theå giôùi thieäu cho con cuûa mình ngoân ngöõ maøcaùc nhaø toaùn hoïc duøng ñeå mieâu taû khaû naêng coù theå coù cuûa moät söï kieänñang xaûy ra: chaéc chaén xaûy ra, coù theå xaûy ra, khoù coù theå xaûy ra, khoângtheå xaûy ra vaø coù khaû naêng xaûy ra ngang baèng nhau (equally likely).• Baûo con cuûa quyù vò veõ caùc taám hình hoaëc noùi veà nhöõng ñieàu maø gia ñình cuûaquyù vò luoân luoân, thöôøng xuyeân vaø ñoâi khi laøm vaø moät soá vieäc maø gia ñìnhcuûa quyù vò khoâng bao giôø laøm. Hoûi con cuûa quyù vò caùc söï kieän haøng ngaøy naøokhaùc maø chaùu coù theå noùi baèng caùch söû duïng loaïi ngoân ngöõ naøy.• Haõy thöû troø chôi naøy trong luùc ñang ñi treân xe. Noùi ra caùc söï kieän vaø baûo concuûa quyù vò quyeát ñònh xem söï kieän ñoù laø ñieàu coù theå xaûy ra, khoâng theå xaûy rahoaëc seõ khoâng bao giôø xaûy ra. Khoâng coù gì ñeå giôùi haïn söï töôûng töôïng cuûaquyù vò! Ví duï:• Chuùng ta seõ ñi bôi vaøo thaùng Gieâng.• Chuùng ta seõ ñi bôi ngoaøi trôøi vaøo thaùng Gieâng.• Moät con ngöïa seõ bay xuyeân qua cöûa soå nhaø beáp chuùng ta.• Laù caây seõ ñoåi maøu vaøo muøa thu.• Sôû thuù ñòa phöông saép coù moät con khuûng long.Sôû ThuùLaøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh33


Quaûn Lyù Döõ Lieäu vaø Xaùc SuaátTruy Tìm Döõ LieäuLôùp 4 ñeán Lôùp 6Caùc söï ích lôïiGiôùi thieäu cho con cuûa quyù vò yù nieäm veà döõ lieäu phuï – döõ lieäu töø taïp chí,baùo, taøi lieäu cuûa chính phuû hoaëc cuûa moät cô sôû döõ lieäu – thoâng qua hoaïtñoäng vui naøy.• Noùi vôùi con cuûa quyù vò veà söï quan taâm cuûa chaùu ñoái vôùi moät vaán ñeà thôøi söïhieän taïi. Caùc yù kieán, söï suy nghó vaø caùc thaéc maéc cuûa chaùu laø gì? Nhöõngñieàu chaùu coù theå muoán tìm hieåu theâm laø gì?• Cuøng vôùi con cuûa quyù vò, thaûo luaän nhöõng caâu hoûi naøy veà caùc döõ lieäu phuï:• Nguoàn goác cuûa döõ lieäu laø gì? Con nghó döõ lieäu ñaùng tin caäy ñöôïc baonhieâu? Con coù caùc thaéc maéc gì?• Quan ñieåm naøo ñöôïc ñöa ra? Caùc söï giôùi haïn cuûa nhöõng döõ lieäu naøy laøgì? Coøn coù ñieàu gì thieáu chöa tính ñeán hay khoâng?• Caùc döõ lieäu naøy coù ích nhö theá naøo ñoái vôùi ñieàu maø con ñang muoánbieát? Coù nhöõng ñieàu baát ngôø hoaëc caùc ñieàu naøo thuù vò maø con nhaänthaáy hay khoâng?• Döõ lieäu coù neâu ra baát cöù nhöõng caâu hoûi naøo khaùc cho con hay khoâng?Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh35


Caùc nguoàn taøi lieäu treân lieân maïngEsso Family Math (Toaùn Gia Ñình Esso)Caùc hoaït ñoäng, nghieân cöùu vaø thoâng tin treânmaïng naøy giuùp phuï huynh vaø treû chia seû söïsuy nghó vaø hieåu bieát cuûa hoï veà toaùn trongmoät moâi tröôøng an toaøn vaø thö giaõn.www.edu.uwo.ca/essofamilymathMath Frog (Con EÁch Toaùn)Taïi maïng naøy quyù vò seõ tìm ñöôïc caùc nguoàntaøi lieäu vaø troø chôi tröïc tuyeán treân maïng chocaùc lôùp 4, 5 vaø 6.http://cemc2.math.uwaterloo.ca/mathfrog/main.shtmlABC Life Literacy (Hoïc ABC Caû Ñôøi)Taøi lieäu höôùng daãn naøy giôùi thieäu cho treû vaødaïy caùc em söï hieåu bieát veà taøi chaùnh.http://abclifeliteracy.ca/financial-literacy-tips-andresourcesFigure This (Haõy Hình Dung Ñieàu Naøy)Trang maïng naøy coù caùc troø chôi vaø caùc söïthöû thaùch veà toaùn ñeå treû em cuøng laøm vôùiphuï huynh cuûa mình.www.figurethis.orgMath Wire (Daây Theùp Toaùn)Trang maïng naøy coù caùc phöông tieän, caùc baøikieåm tra vaø caùc troø chôi veà toaùn khaùc nhau.http://mathwire.comPedagoNet (Maïng Pedago)Taïi ñaây quyù vò seõ tìm thaáy nhieàu ñöôøng noáimaïng vaø caùc troø chôi veà toaùn.www.pedagonet.comMath Dictionary for Kids(Töï Ñieån Toaùn cho Treû em)Phöông tieän tröïc tuyeán treân maïng naøy giuùptreû em hoïc caùc ñònh nghóa toaùn hoïc.www.amathsdictionaryforkids.comMath Forum (Dieãn Ñaøn Toaùn)Caùc meïo, meïo vaët vaø caùc vaán ñeà veà toaùncuï theå daønh cho hoïc sinh tieåu hoïc ñöôïc taäptrung ôû trang maïng naøy.www.mathforum.org/students/elem/probs.htmlNational Library of VirtualManipulatives (Thö Vieän Quoác Gia veàCaùc Kyõ Xaûo AÛo)Hoäp coâng cuï tröïc tuyeán treân maïng naøy cuûaÑaïi hoïc Tieåu bang Utah coù caùc kyõ xaûo aûothích hôïp theo ñoä tuoåi.http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.htmlKid Sites(Caùc Trang Maïng Daønh Cho Treû Em)Quyù vò seõ tìm thaáy moät danh saùch caùc trangmaïng veà toaùn daønh cho treû em taïi ñaâywww.kidsites.com/sites-edu/math.htmMath Playground (Saân Chôi Toaùn)Trang maïng naøy coù moät soá caùc troø chôi vaøcaùc trang baøi taäp ñeå giuùp hoïc toaùn theo tuoåivaø phuø hôïp vôùi ñoä tuoåi.www.mathplayground.com36Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh


TVOkids.com VÀ MATHSoá Hoïc vaø Ñeám SoáMaãu Giaùo ñeán Lôùp 3Caterpillar Count(Saâu Böôùm Taäp Ñeám)www.tvokids.com/games/caterpillarcountConnect the Dots with Artt(Noái Keát Caùc Ñieåm Laïi vôùi Ngheä Thuaät)www.tvokids.com/games/connectdotsarttCount with Artt(Ñeám vôùi Ngheä thuaät)www.tvokids.com/games/countarttÑo LöôøngMaãu Giaùo ñeán Lôùp 3Clock Talk (Noùi veà Giôø)www.tvokids.com/games/clocktalkLôùp 4 ñeán Lôùp 6Tumbleweed’s MathMaze(Meâ Cung Toaùn cuûa Caây Coû Laên)(trình ñoä vôõ loøng vaø trung caáp)www.tvokids.com/games/tumbleweedsmathmazeBruce McBruce Doodle Dots(Caùc Ñieåm Noái Bruce McBruce)www.tvokids.com/framesets/play.html%3Fgame%3D51Tumbletown Mathletics(Ñieàn Kinh Toaùn Thò Traán Tumble)www.tvokids.com/games/tumbletownmathleticsBig Wig Sub Shop (Tieäm Big Wig Sub)www.tvokids.com/games/bigwigsubshopLôùp 4 ñeán Lôùp 6Beat the Clock (Vöôït Thôøi Gian)www.tvokids.com/games/beatclockTumbletown Mathletics(Ñieàn kinh Toaùn Thò traán Tumble)www.tvokids.com/games/tumbletownmathleticsHình Hoïc vaø Hình Hoïc Khoâng GianMaãu Giaùo ñeán Lôùp 3Shapeville (Thaønh phoá Hình daïng)www.tvokids.com/games/shapevilleLôùp 4 ñeán Lôùp 6Triangle Alley (Haønh Lang Tam Giaùc)www.tvokids.com/games/trianglealleyBuild Math City (Xaây DöïÏng Thaønh Phoá Toaùn Hoïc)www.tvokids.com/activities/buildmathcityPirates Maps and Traps(Baûn Ñoà vaø Baãy Raäp cuûa Nhöõng Teân Cöôùp Bieån)www.tvokids.com/games/piratesmapsandtrapsMoâ Hình Khuoân Maãu vaø Ñaïi SoáMaãu Giaùo ñeán Lôùp 3A Lotta Dessert (Sa Maïc Lotta)www.tvokids.com/games/lottadessertLôùp 4 ñeán Lôùp 6Flower Frenzy (Hoa Kích Ñoäng)www.tvokids.com/games/flowerfrenzyQuaûn Lyù Döõ Lieäu vaø Xaùc SuaátMaãu Giaùo ñeán Lôùp 3Sort It (Löïa Noù Ra)www.tvokids.com/games/sortitLôùp 4 ñeán Lôùp 6Space Trek Galaxy(Thieân Haø Khoâng Gian Trek)www.tvokids.com/games/spacetrekgalaxyVieáng trang maïng Homework Zone (Khu Baøi Taäp Cho Veà Nhaø Laøm) treân trang maïng www.tvokids.comñeå coù caùc video, troø chôi vaø hoaït ñoäng mieãn phí giuùp con cuûa quyù vò phaùt trieån vieäc hoïc ñoïc, hoïc vieát,laøm toaùn vaø khoa hoïc. Ñoàng thôøi cuõng vieáng maïng www.tvoparents.com ñeå coù caùc nguoàn chæ daãnñöôïc chuù troïng cuûa Ontario nhaèm hoã trôï cho quaù trình hoïc vaán cuûa con quyù vò.Laøm Toaùn vôùi Con cuûa Quyù Vò , Maãu Giaùo ñeán Lôùp 6: Taøi Lieäu Höôùng Daãn Phuï Huynh37


7 = 2 + 5Ontario Ministry of Education (Boä Giaùo Duïc Ontario)Cette publication est disponible en français.ISBN 978-1-4435-9373-1 (Print) ISBN 978-1-4435-9374-8 (PDF)ISBN 978-1-4435-9375-5 (TXT) © Queen’s Printer for Ontario, 2012

More magazines by this user
Similar magazines