‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’ in 2009 2010 en 2011

dsts.nl
  • No tags were found...

'Op zoek naar een nieuw wij in Nederland' in 2009, 2010 en 2011

‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’ in 2009, 2010 en 2011Het onderzoeksprogramma ‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’ sluit aan bij hetmultimediale project W!J. Ook het onderzoek richt zich op wij/zij tegenstellingen inNederland: ‘Verlichten’ versus gelovigen; autochtonen versus allochtonen. Wat is nodig omeennieuw wij’ te vinden dat niet berust op uitsluiting maar dat er in slaagt om alleNederlanders een thuisgevoel te geven?De doelstelling van het onderzoeksprogramma is: Een gestructureerd overzicht bieden vanvigerende con-ficties en hun effecten door een vergelijkende analyse van de wij-vocabulariavan een aantal sterk verschillende, zich (trans) formerende gemeenschappen in Nederland.Een interdisciplinaire groep onderzoekers werkt op freelance basis aan onderzoek naarverschillende ‘wij-vormen’. De coördinatie is in handen van dr. Jonneke Bekkenkamp,docente voor kunst-, religie- en cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.De deelonderzoeken richten zich op:Stilte-wij – Op stilteretraite. Verbonden in gedeeld gemis? (Joris Verheijen)Geen gemeenschap zonder verhalen. Maar hoe diverser de bevolking, hoe mindergemeenschappelijk de verhalen worden. Wat als we samen stil zijn? Joris Verheijen, zelf eengeregelde deelnemer aan stilteretraites, onderzoekt de mogelijkheid van een puregemeenschap, waarin stilte de rol vervult van een universele taal.Familie-wij – Liefdesbaby’s. Verbeeldingen van de interculturele familie (Inez van der Spek)Op zoek naar verbeeldingen van het hedendaagse gezin, dat immers allang geen solidehoeksteen van de samenleving meer is, stuitte ik op de roman De langverwachte vanAbdelkader Benali, en de Berlijnse televisiecomedy TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER een nieuwevorm van familie-wij. Multiculturele komedies die een krachtig alternatief vormen voor deverhalen over het zogenaamde multiculturele drama.Citaten-wij – ‘We doen het nu weer samen’. Loesje en de kunst van het citeren ( JonnekeBekkenkamp)Wij is ook een kwestie van taal. En van verhalen. Van verhalen die je deelt en van een taalwaarin je elkaar begrijpt. Jonneke Bekkenkamp onderzoekt de verschillende wijzen waaropmensenwij’ zeggen. Wat zijn de verhalen, woorden, beelden en stijlfiguren die het woord‘wij’ ijken? En tekenen zich in de onderscheiden betekenis van wij-woorden contouren van teonderscheiden levensbeschouwingen af? In dat kader zal ook onderzoek verricht wordennaar de tekstselecties van gebruikers van de Inspiratie Kit. Zijn daar patronen in teontdekken en zo ja, zijn die tekenend voor onderscheiden visies op gemeenschap?Speel(s)-wij –Theater als wij-water. De eredienst van de Bloeiende Maagden (Kees deGroot)Kees de Groot doet onderzoek doen naar tijdelijke vormen van gemeenschap bij events,culturele manifestaties en theatervoorstellingen. Soms worden hierbij de grenzen met hetreligieuze veld opgezocht, overschreden, of vervloeien die. Dan lijkt zo’n bijeenkomst neteen kerkdienst. Hoe serieus is het meegaan in het spelen met ‘heilige’ rituelen,verbeeldingen en expressies? Wat verandert er wanneer de scheiding tussen performers enpubliek wordt opgeheven? Wat betekent het om mee te bewegen, mee te zingen - deel tezijn van een ‘gemeenschap’ die kennelijk iets te vieren, te herdenken of te eren heeft? Inhoeverre wordt er hier een nieuw wij gevormd of aangesproken?


Migranten-wij –Suryoyo in Twente. Het wij van een migrantengemeenschap (Kees denBiesen)Kees den Biesen doet onderzoek naar de Suryoye gemeenschap, een gemeenschap vanongeveer 15.000 christelijke migranten uit Turkije, Syrië, Libanon en Irak. Hij onderzoekt hunverschillende wij-vormen. Zo vormen zij een migranten-wij, hebben een eigenkerkgemeenschap, spreken een eigen taal en leven met hechte familiebanden; allemaal wij’sdie min of meer gesloten zijn. Of zet die gedachte ons op het verkeerde been?Paulus-wij – ‘Zoals immers het lichaam één is’: de inspiratie van Paulus (Andre Lascaris)Het beeld dat het meest gebruikt wordt voor een samenleving, voor een 'wij', is het'lichaam'. Wie maakt deel uit van dit lichaam, en wie niet? De apostel Paulus laat zien dat hetmogelijk is dit beeld te gebruiken zonder iemand uit te sluiten. Hoort dat lichaam bij eenstoere overwinnaar of neemt het juist de gestalte aan van de minkukel die door de sterkewordt uitgedreven?Kerkelijk-wij – De opmars van evangelicalen in de protestantse gemeente: reden tot strijd ofkansen tot verrijking? (Hanneke Arts-Honselaar)Het afgelopen jaar is binnen kerkelijk-wij onderzoek gedaan naar de invloeden vanevangelicale stromingen binnen de PKN. In het onderzoek werd ingezoomd op de vragen diedeze invloeden oproepen voor de geloofsopvatting van de protestantsegeloofsgemeenschap, de geloofsbeleving en de geloofsverkondiging. Naar aanleiding vaneen concrete casus werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuw-kerkelijkwij.Rechts-wij – Onderzoek naar het rechtse of het nationale wij (Marleen Rensen). Haaronderzoek richt zich op het wij van politiek rechtse groeperingen die in de context van hetintegratiedebat in de multiculturele samenleving pogingen doen om te (her)definiëren welkegedeelde waarden aan de basis liggen van de nationale gemeenschap en wie daar wel enniet toe behoren.

More magazines by this user
Similar magazines