Warszawa 2010

edukacjaprawnicza.pl
  • No tags were found...

czytelnictwo artykułów - Edukacja Prawnicza

Czego od nas oczekujesz, Czytelniku? – wyniki ankietyWydawnictwo C.H. BeckWarszawa 2010


Wyniki badaniaN=1314


OCENA CZASOPISMAJak oceniasz następujące cechy naszego czasopisma:Pod względem rubryk zamieszczanych w czasopiśmie, badani zdecydowanie dobrze ocenili:Temat miesiąca – 54.20%, dodatek specjalny – 54.96%, aplikacje prawnicze – 54.96%oraz wysoką notę uzyskała rubryka aktualności – 54.20% badanych oceniło ją raczej dobrze.RubrykiZdecydowanieźle Raczej źle Średnio Raczej dobrze Zdecydowanie dobrzeAktualności 0,76% 2,29% 21,37% 54,20% 19,85%Temat miesiąca 0,00% 0,00% 8,40% 37,40% 54,20%Dodatek specjalny 0,00% 1,53% 13,74% 29,77% 54,96%Warsztaty prawnicze 0,00% 1,53% 25,19% 40,46% 32,82%Angielski dla prawników 0,76% 0,76% 19,08% 29,77% 48,85%Aplikacje prawnicze 0,00% 0,76% 10,69% 33,59% 54,96%Kazusy 0,76% 0,76% 17,56% 37,40% 43,51%Orzecznictwo 0,00% 3,05% 16,03% 41,22% 38,93%Krzyżówka 0,76% 5,34% 24,43% 39,69% 29,77%Humor 1,53% 4,58% 24,43% 29,77% 39,69%N=1316


OCENA CZASOPISMARubryki:Humor4,58%24,43%29,77%39,69%Krzyżówka5,34%24,43%39,69%29,77%Orzecznictwo3,05%16,03%41,22%38,93%Kazusy0,76%17,56%37,40%43,51%Aplikacje prawnicze 0,76% 10,69%33,59%54,96%Zdecydowanie żleRaczej źleAngielski dla prawników0,76%19,08%29,77%48,85%ŚrednioRaczej dobrzeWarszaty prawnicze1,53%25,19%40,46%32,82%Zdecydowanie dobrzeDodatek specjalny1,53% 13,74%29,77%54,96%Temat miesiąca0,00%8,40%37,40%54,20%Aktualnosci2,29%21,37%54,20%19,85%0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%N=1317


OCENA CZASOPISMAJak oceniasz następujące cechy naszego czasopisma:Pod względem cech ogólnych, badani wysoko ocenili wartość merytoryczną i przydatność artykułów – 56.49%oraz wartość merytoryczną i przydatność wykresów, tabel i schematów – 63.36%.Zdecydowanieźle Raczej źle Średnio Raczej dobrzeZdecydowaniedobrzeWartość merytorycznai przydatność artykułów 0,00% 0,00% 6,87% 35,88% 56,49%Wartość merytorycznai przydatność kazusów 0,00% 0,76% 12,21% 41,98% 45,04%Wartość merytorycznai przydatność wykresów, tabel,schematów 0,76% 0,00% 6,87% 29,01% 63,36%Okładka 2,29% 0,76% 20,61% 39,69% 35,88%Pismo jako całość 0,00% 0,00% 6,11% 44,27% 48,85%N=1318


OCENA OGÓLNA CZASOPISMAPismo jako całość6,11%44,27%48,85%Okładka20,61%39,69%35,88%Zdecydowanie źleWartość merytoryczna i przydatność wykresów, tabel,schematów6,87%29,01%63,36%Raczej źleŚrednioRaczej dobrzeZdecydowanie dobrzeWartośc merytoryczna i przydatność kazusów12,21%41,98%45,04%Wartość merytoryczna i przydatność artykułów6,87%35,88%56,49%0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%N=1319


CO POWINNO BYĆ ZAMIESZCZANECzy Twoim zdaniem powinny być zamieszczane w EP:Respondenci najczęściej chcieliby aby w EP były zamieszczane materiały edukacyjne w takich rubrykach jak:aktualności, temat miesiąca, dodatek specjalny, warsztaty prawnicze, angielski dla prawników,aplikacje prawnicze, kazusy, orzecznictwo.Zdecydowanie nie Raczej nie Nie mam zdania Raczej tak Zdecydowanie takInneKonkursy z wiedzy prawniczejInformacje dotyczące nowych podręczników C.H. BeckOgłoszenia dotyczące pracy i staży dla studentówMateriały edukacyjne (wymienione w pyt. 2a)WywiadyInformacje o konferencjach i seminariach, sprawozdaniapokonferencyjne02119261610412202871214012522218119133438405262585457671010 20 40 60 80 100 120N=13110


Najlepsza okładkaKtóra okładka podoba Ci się najbardziej?N=13111


Najlepsza okładkaKtóra okładka podoba Ci się najbardziej?Największą ilość głosów respondenci oddali na okładkę z maja 2009 r.5 – Zdecydowanie tak 4 – Raczej tak 3 – Nie mam zdania 2 – Raczej nie 1 – Zdecydowanie nie7065605050484650534953545240413538373338424035383332423938302828202116211313100N=13112


CO POWINNO BYĆ ZAMIESZCZANE :§ artykuły o działalności instytucji związanych z prawem typu:sądy i prokuratury§ artykuły pisane przez praktyków dotyczące metodyki ich pracy§ biogramy wybitnych prawników (wspomnienia)§ glosy (zarówno krytyczne jak i aprobujące)§ informacje „z życia wzięte” dot. zawodów prawniczych§ informacje dotyczące zasad wyboru pracodawcy i prezentacji siebie jakopracownika§ informacje o studiach podyplomowych dla studentów prawa§ jak stosować przepisy w praktyce, przykłady, które by to pokazywały opisyco krok po kroku należy robić w danej sytuacji§ lista aktów prawnych, które weszły w życie w ostatnim miesiącu§ materiały edukacyjne do nauki prawniczego języka angielskiego,niemieckiego oraz francuskiegoN=13113


CO POWINNO BYĆ ZAMIESZCZANE:§ ogłoszenia o możliwościach pracy i stażu, rozwoju po studiach prawniczych§ prawnicze nowości wydawnicze§ pytania od czytelników i odpowiedzi specjalisty§ rozwiązania kazusów z egzaminów kończących aplikacje prawnicze§ rubryka dla studentów§ testy z wiedzy danego przedmiotu jako powtórka przed egzaminem§ wiedza jak wykorzystywać prawo w praktyce§ więcej konkursów§ więcej wykresów i tabel§ wykłady multimedialne (dołączone do numeru)§ wywiady z praktykami o ich pracy§ wzory i opisy pism procesowych/umówN=131 14


CO POWINNO BYĆ ZAMIESZCZANE:Materiały z jakich dziedzin powinny być zamieszczanew EP najczęściej?Zdecydowanie nie Raczej nie Nie mam zdania Raczej tak Zdecydowanie takPrawo własności intelektualnejPrawo międzynarodowe prywatne i publiczneKryminologia/kryminalistykaPrawo europejskiePrawo handlowe/prawo spółekPrawoznawstwoLogikaPrawo rzymskiePrzedmioty historyczne np. historia Polski i prawa polskiegoPrawo pracyPrawo konstytucyjnePostępowanie administracyjnePrawo administracyjnePostępowanie cywilnePrawo finansowe i podatkowePrawo rodzinne i opiekuńczePrawo cywilnePostępowanie karnePrawo karneN=13115


CZYTELNICTWO ARTYKUŁÓWKtóre z artykułów zamieszczonych w EP (od października 2009 r.) czytałeśi z których udało ci się skorzystać w swojej nauce lub praktyce?czytałem i skorzystałem czytałem i nie skorzystałem nie czytałem!!! Nowelizacja KC z 2009 r. – prawo spadkowe – Urszula Drozdowska68,70%22,14%4,58%Zestrzelenie samolotu cywilnego typu renegade w ocenie TK – AndrzejWażny14,50%49,62%32,06%Skarga na postępowanie niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej –Grzegorz Jarosław Pacek12,98%43,51%39,69%!!! Kazusy – Lidia Staśkiewicz49,62%25,95%19,85%Negacja normy prawnej – Edward Nieznański18,32%35,88%41,22%Materiały pomocnicze do nauki przedmiotu „Prawo rzymskie” –Władysław Rozwadowski24,43%29,01%43,51%!!! Angielski dla prawników – Professional Business Law Medicine41,22%27,48%26,72%Dlaczego i po co pisze się glosy, czyli dwanaście uwag dla debiutującychautorów komentarzydo orzeczeń sądowych – Ewa Łętowska34,35%50,38%12,98%Wzmocnienie statusu akcjonariusza w publicznej spółce akcyjnej – KSHpo 3.8.2009 r.– Marta J. Skrodzka, Karol Skrodzki32,06%38,17%26,72%0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%N=13116


CZYTELNICTWO ARTYKUŁÓWKtóre z artykułów zamieszczonych w EP (od października 2009 r.) czytałeśi z których udało ci się skorzystać w swojej nauce lub praktyce?czytałem i skorzystałem czytałem i nie skorzystałem nie czytałem!!! Skład sądu w postępowaniu karnym – Marcin Jachimowicz50,38%24,43%22,14%!!! Nowelizacja KRO z 6.11.2008 r. – Robert Zegadło64,12%22,14%10,69%Niewłaściwe umocowanie aplikanta adwokackiego do reprezentowaniastrony w postępowaniu sądowym jako przesłanka nieważności postępowaniacywilnego na podstawie art. 379 pkt 2 KPC – Michał Szpajer32,06%40,46%24,43%!!! Jak rozwiązywać kazusy z prawa karnego – Anna Sitarska-Duda46,56%23,66%26,72%Kradzież tożsamości – pojęcie i charakterystyka zjawiska – Maciej Siwicki25,95%49,62%22,14%!!! Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy aodpowiedzialność za zgodność towaru z umową – Robert Stefanicki61,07%20,61%14,50%!!! Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego – AgnieszkaFiutak57,25%30,53%10,69%Glosa do wyroku SN z 24.5.2007 r., V CSK 25/07 – Magdalena Rzewuska,Maciej Rzewuski14,50%38,17%40,46%Przeszukanie komputera – Mariusz Ciarka26,72%45,80%22,90%!!! Jak czytać akty normatywne? – Krzysztof J. Kaleta61,07%23,66%10,69%N=1310,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%17


CZYTELNICTWO ARTYKUŁÓWKtóre z artykułów zamieszczonych w EP (od października 2009 r.) czytałeśi z których udało ci się skorzystać w swojej nauce lub praktyce?czytałem i skorzystałem czytałem i nie skorzystałem nie czytałemPrawnokarna ochrona małoletnich świadków na przykładzie wybranychorzeczeń ETPCz – Joanna Mierzwińska-Lorencka23,66%37,40%34,35%!!! Terminy w KPC – Patrycja Klimiuk57,25%25,19%14,50%!!! Prawo cywilne – aplikacje: adwokacka, radcowska, notarialna –Grzegorz Krawczyk62,60%22,90%9,16%Przymusowe rozporządzenie jednostkami uczestnictwa w spółkachkapitałowych – Michał Koralewski20,61%29,01%44,27%Forma czynności prawnych w świetle wybranego orzecznictwa sądowego– Adam Doliwa31,30%42,75%20,61%!!! Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej –Katarzyna Skubisz-Kępka,Piotr Zakrzewski55,73%25,19%16,03%!!! Struktura i zasady sporządzania opinii prawnych – Magdalena Niziołek55,73%29,77%12,21%Prawnokarna problematyka zabójstwa sprowokowanego – MarcinDrewicz34,35%33,59%29,77%Przyczyny odwoławcze w praktyce sądów karnych – Andrzej Ważny35,11%33,59%27,48%Niezawiadamianie organów ścigania o fakcie popełnienia przestępstwa –badania wiktymizacyjne – Katarzyna Witkowska-Rozpara25,19%38,93%31,30%0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%N=13118


CZYTELNICTWO ARTYKUŁÓWKtóre z artykułów zamieszczonych w EP (od października 2009 r.) czytałeśi z których udało ci się skorzystać w swojej nauce lub praktyce?czytałem i skorzystałem czytałem i nie skorzystałem nie czytałem!!! Uwierzytelnianie dokumentów przez pełnomocników – zmiany wprocedurze cywilnej – Bartosz Draniewicz50,38%28,24%18,32%Utrata zaufania do pracownika na stanowisku kierowniczym a przywróceniedo pracy (art. 45 KP) – Wiktor Cajsel25,19%38,17%32,06%Opcje walutowe na tle kontraktu opcyjnego – Łukasz Cichy13,74%36,64%45,80%!!! Zasady pisania prac magisterskich – wskazówki praktyczne – AgnieszkaMikos-Sitek49,62%26,72%22,14%Communicare et humanum, et necesse est – o komunikacyjnej misjimuzyków i prawników – Ewa Łętowska17,56%33,59%45,04%!!! Aplikacja jako droga do zawodów prawniczych – Michał Rojewski52,67%33,59%10,69%Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym na drodze karnej –Stanisław Radowicki21,37%39,69%35,11%Grooming – Piotr Karlik10,69%38,93%45,80%Czy zawsze można się powoływać na bezpośredni skutek przepisówdyrektywy? – Anna Wójtowicz-Dawid22,14%37,40%35,88%N=1310,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%19


CZYTELNICTWO ARTYKUŁÓWKtóre z artykułów zamieszczonych w EP (od października 2009 r.) czytałeśi z których udało ci się skorzystać w swojej nauce lub praktyce?czytałem i skorzystałem czytałem i nie skorzystałem nie czytałemO „Street Law” i potrzebie nauczania prawa w szkołach średnich – AnnaDrozd, Filip Kmiciewicz24,43%39,69%33,59%Stowarzyszenie jako forma działalności społecznej – Paulina Kucharska29,77%41,98%25,95%The information model in the field of company law – PrzemysławUniejewski15,27%25,95%55,73%Czy funkcjonuje precedens w polskim orzecznictwie? – JacekGasperowicz, Wiktor Daniel Ciuś29,01%54,20%12,21%!!! Porównanie spółek osobowych na gruncie KSH – Michał Snitko-Pleszko52,67%20,61%25,19%Przygotowanie rozprawy doktorskiej – początek pracy naukowej czypodnoszenie prestiżuw sferze zawodowej? – Agnieszka Mikos-Sitek27,48%38,93%30,53%!!! Środki zaskarżenia w KPC – Patrycja Klimiuk54,20%25,19%16,03%Sylogizm prawniczy z logicznego punktu widzenia – Edward Nieznański14,50%38,93%43,51%0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%N=13120


Najczęściej czytane artykułyi wykorzystane w praktyce:Nowelizacja KC z 2009 r. – prawo spadkowe – U. DrozdowskaNowelizacja KRO z 6.11.2008 r. – R. ZegadłoPrawo cywilne – aplikacje: adwokacka, radcowska, notarialna – G. KrawczykOdpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy aodpowiedzialność za zgodność towaru z umową – R. StefanickiJak czytać akty normatywne? – K. J. KaletaTerminy w KPC – P. KlimiukAplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego – A. FiutakStruktura i zasady sporządzania opinii prawnych – M. NiziołekMetoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej – K.Skubisz-Kępka, P. ZakrzewskiŚrodki zaskarżenia w KPC – P. KlimiukPorównanie spółek osobowych na gruncie KSH – M. Snitko-PleszkoAplikacja jako droga do zawodów prawniczych – M. RojewskiUwierzytelnianie dokumentów przez pełnomocników – zmiany wprocedurze cywilnej – B. DraniewiczSkład sądu w postępowaniu karnym – M. Jachimowicz68,70%64,12%62,60%61,07%61,07%57,25%57,25%55,73%55,73%54,20%52,67%52,67%50,38%50,38%0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%N=131 21


KORZYSTANIE Z INNYCH CZASOPISMCzy korzystasz z innych czasopism i jakich?Poza „Edukacją Prawniczą” badani najczęściej wymieniają: Rzeczpospolitą – żółte strony,Monitor Prawniczy oraz Dziennik Gazetę Prawną.Nie Tak sporadycznie Tak, systematycznieRadca Prawny/Kancelaria9,16%13,74%74,81%Przegląd Prawa Handlowego3,05%16,79%77,86%Monitor Prawa Pracy6,11%19,08%72,52%Przegląd Sądowy3,82%19,08%74,81%Państwo i Prawo6,11%35,88%55,73%Palestra9,16%25,19%62,60%Glosa1,53%22,90%73,28%Prokuratura i Prawo6,11%25,95%65,65%Dziennik Gazeta Prawna10,69%36,64%52,67%Monitor Prawniczy11,45%41,22%43,51%Rzeczpospolita, żółte strony9,16%46,56%43,51%0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%N=13122


Profil CzytelniczyIle w sumie osób prawdopodobnie przeczyta ten jeden egzemplarz EP?2,29% 2,29%12,21%1,53% 5,34%Tylko jaJa i 1 osobaJa i 2 osoby14,50%61,07%Ja i 3 osobyJa i 4 osobyJa i ponad 4 osobybrak danychN=13123


Profil CzytelniczyNa którym roku studiów jesteś?Najczęściej EP czytają studenci IV roku (24.43%)oraz V roku (20.61%) prawa .brak danych pierwszy rok studiów drugi rok studiówtrzeci rok studiów czwarty rok studiów piąty rok studiówaplikanciabsolwenci, brak danych czy są aplikantami6,11%3,82%3,05%11,45%12,21%20,61%17,56%24,43%N=13124


Na jakiej uczelni studiujesz lub w jakiej izbie odbywasz aplikację?brak danychWSZiP w WarszawieWSMSGiP w GdyniWSHiP im. R Łazarskiego w WarszawieUniwersytet WrocławskiUniwersytet WarszawskiUniwersytet Warmińsko-MazurskiUniwersytet w BałymstokuUniwersytet ŚląskiUniwersytet SzczecińskiUniwersytet RzeszowskiUniwersytet OpolskiUniwersytet Mikołaja Kopernika ToruńUniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejUniwersytet ŁódzkiUniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoUniwersytet JagiellońskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUniwersytet GdańskiORA WarszawaORA LublinORA KielceOIRP Zielona GóraOIRP WrocławOIRP WarszawaOIRP RzeszówOIRP PoznańOIRP KatowiceOIRP BydgoszczOIRP BiałystokKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza ModrzewskiegoKatolicki Uniwersytet LubelskiEuropejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjiAkademia Leona Koźmińskiego1,53%1,53%0,76%0,76%0,76%0,76%0,76%0,76%1,53%0,76%0,76%0,76%0,76%0,76%0,76%1,53%1,53%2,29%2,29%3,05%3,05%3,05%3,05%4,58%3,82%4,58%5,34%5,34%6,11%6,87%5,34%6,11%6,87%11,45%0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%N=13125


Profil CzytelniczyDziedziny prawa z jakich pisałem/łam lub będę pisał/ła pracę magisterską:Prawo cywilne i prawo karne to najczęściej wybierane dziedzinyprawa pracy magisterskiej.Stosunki międzynarodowe i integracja europejskaPrawo zamówień publicznychPrawo własności intelektualnejPrawo rzymskiePrawo rodzinne i opiekuńczePrawo pracyPrawo podatkowePrawo międzynarodowe publicznePrawo konstytucyjnePrawo karne skarbowePrawo karnePrawo handlowePrawo gospodarczePrawo finansowePrawo cywilnePrawo autorskie, prawo prasowePrawo nieruchomości, budowlanePostępowanie karnePostępowanie cywilnePostępowanie admnistracyjne i sądowoadministracyjneKryminalistyka, kryminologiabd2,29%0,76%1,53%2,29%0,76%2,29%3,05%3,05%3,05%0,76%5,34%2,29%2,29%0,76%1,53%3,05%4,58%3,05%3,82%5,34%22,90%22,14%0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%N=13126


Co mi się w EP podoba – spontaniczne uwagi czytelników§ aktualność tematów§ angielski dla prawników§ aplikacje prawnicze§ artykuły napisane są ciekawie a ich przekaz zrozumiały§ artykuły o najnowszych zmianach w prawie§ artykuły z cyklu „Temat miesiąca” i inne, które kompleksowo zajmują sięokreślonym zagadnieniem§ artykuły z różnych dziedzin prawa w jednym numerze§ atrakcyjna prenumerata§ bardzo dobrze merytorycznie opisywane zagadnienia prawnicze np. wwarsztatach prawniczych i nie tyko§ bieżące informacje o nowelizacjach§ cena§ ciekawa tematyka§ dodatek specjalny§ dobra powtórka poznanego materiału27


Co mi się w EP podoba – spontaniczne uwagi czytelników§ fachowość§ humor§ informacje o konferencjach§ informacje o seminariach§ jedyne pismo, które towarzyszy mi od początku studiów§ kazusy§ krzyżówka§ merytoryczne i przydatne opracowania kazusów§ najlepsza gazeta prawnicza§ przedstawianie zagadnień prawnych w jasny sposób z wykresami i tabelami§ przystępna forma pisana z myślą o studentach§ pytania z egzaminów konkursowych wraz z komentarzami§ reklamy książek, zdarzyło się 2 razy, że zainteresowała mnie dana książka ikupiłamN=131 28


Co mi się w EP nie podoba – spontaniczne uwagi czytelników§ humor i krzyżówka (zamiast humoru paremie - jak je wykorzystywać w życiucodziennym przez prawnika, studenta prawa.§ ilość prawa rzymskiego§ ilość reklam promujących książki , zamiast tego warto umieścić recenzje§ informacje o tym co było w poprzednim numerze§ konieczność doczytywania niektórych artykułów na stronie internetowej§ mała ilość konkursów testów, które pozwalają na sprawdzanie swojej wiedzy§ mała ilość artykułów dotyczących znalezienia pracy po ukończeniu studiów§ mała liczba stron w pojedynczym numerze czasopisma§ mało artykułów o zawodach prawniczych§ mało informacji na temat aplikacji ogólnej i pytań na nią§ mało informacji o szkoleniach oraz ofertach pracy§ mało tematów z KPC, KPK, KSH, KPA§ podawanie odpowiedzi tuz pod zadanym pytaniem§ powtarzanie artykułów z lat ubiegłych29


Co mi się w EP nie podoba – spontaniczne uwagi czytelników§ podział artykułów na dwie części z czego jedna część znajduje się nainternecie§ powinno być więcej promocji i zniżek na zakupy książek§ rubryka angielski dla prawników ponieważ nie wszyscy używaj akurat tegojęzyka obcego§ seminaria i warsztaty EP dostępne tylko dla mieszkańców Warszawy i ok.§ termin dostarczania prenumerat, sugestia początek miesiąca§ trochę za mało informacji dot. „praktycznej” strony zawodu prawnika istosowania prawa „na co dzień”§ więcej opracowań wzorów itp..§ za dużo materiałów pomocniczych dla studentów§ za mało kazusów§ za mało orzecznictwa oraz glos§ za mało praktyki i kazusów§ że jest dwa miesiące przerwy, nie mogę nic czytać i mam wrażenie że niejestem na bieżącoN=131 30


DziękujęN=13131

More magazines by this user
Similar magazines