Wykaz nowości książkowych - wybór III kwartał 2011

pbw.katowice.pl

III kwartał - Biblioteka Pedagogiczna w Będzinie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,Filia w Będzinieul. Małachowskiego 2942 – 500 BędzinWykaz nowości książkowych - wybórIII kwartał 2011oprac. Anna Wierzbicka1. BARBOUR, R.Badania Fokusowe/ Rosaline Barbour. – Warszawa: WydawnictwoNaukowe PWN, 2011Badania fokusowe (zogniskowane wywiady grupowe), to jedna znajbardziej popularnych metod badawczych, stosowanych szeroko wbadaniach socjologicznych, psychologicznych i marketingowych.Autorka w książce pokazuje, jak zaplanować i efektywnie przeprowadzićtakie badania. Daje wskazówki, jak zapanować nad dyskusją w grupie, atakże przedstawia możliwości i ograniczenia tej metody badawczej.2. BĄTKIEWICZ, A.Ścigany Roman Polański/ Andrzej Bątkiewicz. – Katowice: BZiWBronisław Spadek, 2006Tytuł książki, poświęconej życiu i twórczości filmowej znanegoreżysera, odpowiada jej treści, skupiając się na wiecznej tułaczce iucieczce przed złym losem bohatera monografii. Książka podzielonazostała na dwie części: "Życie i sztuka" oraz "Sztuka i Życie".3. HEYNE, D.Niechęć do szkoły: jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje iwagaruje?/ David Heyne , Stephanie Rollings. – Gdańsk: GdańskieWydawnictwo Psychologiczne, 2008Książka jest poradnikiem wyjaśniającym problem absencji szkolnejspowodowanej różnego rodzaju fobiami, niepowodzeniami, stresem oraztrudnymi sytuacjami w domu i w życiu młodego człowieka. Autorzyksiążki opracowali strategie interwencji i terapii wagarującej młodzieżyoraz program grupy wsparcia dla zaniepokojonych rodziców, którzy chcąpomóc swoim dzieciom pokonać ten problem.1


4. KAZANOWSKI, ZdzisławPrzemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo/Zdzisław Kazanowski. - Toruń: UMSC, 2011Książka stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnych postawspołecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną,społecznych (w odniesieniu przede wszystkim do rodziny) uwarunkowańkształtowania tych postaw oraz ich emanacji z rodziców na dorastającedzieci. Ksiązka pomaga zrozumieć szczególność sytuacji życiowej osóbz niepełnosprawnością intelektualną, ich problemy i wskazuje możliwośćbudowania z tymi osobami obopólnie satysfakcjonującego dialogu, obopólnie wartościowychrelacji interpersonalnych oraz konieczność akceptacji prawa na bycie innym każdemu - nietylko pełno- ale też niepełnosprawnemu.5. KLESZCZ, M.Postawa twórcza a hierarchia wartości młodego pokolenia/ MagdalenaKleszcz. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011Autorka próbowała skupiać się na ustaleniu zależności między postawątwórczą a preferencją określonych wartości, ze szczególnymuwzględnieniem różnic w preferencji wartości ostatecznych iinstrumentalnych w zależności od poziomu przejawianej postawytwórczej. Warto zauważyć, że zarysowana we wstępie tematyka jestodzwierciedleniem potrzeby uzasadnienia wyboru tego właśnie tematu,który niewątpliwie mieści się w sferze zainteresowań reprezentantów nauk społecznych.6. ŁOBACZ, M.Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby/ Małgorzata Łobacz. -Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011Ksiązka omawia następuję zagadnienia: fenomenologia ubóstwa(Ubóstwo materialne i fizyczne; Ubóstwo duchowe i jego odmiany;Określenie ubóstwa - próba syntezy); ubóstwo w aspekcie filozoficznym(Metafizyka ubóstwa; Antropologia ubóstwa; Etyka ubóstwa); Teologiaubóstwa (Ubóstwo ewangeliczne; Mistyczny wymiar ubóstwa; Osobowewzory duchowego ubóstwa); Pedagogia ubóstwa (Ubóstwo - motywem"bycia dla innych"; Pedagogia nawrócenia a ubóstwo; Wychowanie do urzeczywistniania sięw ubóstwie)7. MAJCHRZAK, D.Miejsca pamięci w Będzinie/ Dariusz Majchrzak. – Będzin:Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Będzinie, 2010Autor odnosi się do miejsc pamięci związanych z historią Będzina,miejsc pamięci poświęconych osobom i wydarzeniom związanym zmiastem oraz Zagłębiem Dąbrowskim, miejsc traktowanych jako"rewolucyjne" i komunistyczne i poświęconych pamięci społecznościżydowskiej. Celem publikacji jest uporządkowanie wiedzy historycznej2


oraz przypomnienie mieszkańcom Będzina i Zagłębia ważnego fragmentu historii regionuoraz ludzi, którzy ją tworzyli.8. MIKOŁAJCZYK, J.Zabójczy flirt: literatura I terroryzm/ Jacek Mikołajczyk. – Kraków:Wydawnictwo Park, 2011Co się dzieje, gdy terroryści osiągają swoje cele, gdy odnoszązwycięstwo? Czy zamieniają się w bohaterów? Czy stają się bohateramidzieł literackich, sławiących ich czyny? Czy zwycięska sprawa staje sięsprawą naszą – czytelników, zaś metody – cóż, czy nie okazuje się, żecel uświęca środki?9. OPFER, H.Monidło: życie po kato-tacie/ Halszka Opfer. – Warszawa: Czarna Owca2011„Monidło” to ciąg dalszy autentycznych wspomnień autorkiprzedstawionych w książce „Kato-tata. Nie-pamiętnik”. Jak wpłynęłomolestowanie małej dziewczynki przez ojca i horror, jaki przeżyław rodzinnym domu na jej dorosłe życie? Ile upokorzeń i złegotraktowania od męża, teściów, rodziców i innych musiała jeszczedoznać? Historia mrocznego dzieciństwa powtórzyła się, gdyż jaktwierdzi Halszka: Ofiara jest zawsze ta sama, tylko kaci się zmieniają.10. PORAWSKA, E.Niepełnosprawność w naszej codzienności/ Ella Porawska. – Warszawa:WYDAWNICTWO hedom, 2011Książka prezentuje głębsze spojrzenie na życie osób niepełnosprawnychoraz tych, którzy podejmują wyzwanie udzielania im odpowiedniejpomocy i wsparcia. Książka przedstawia przykłady z życianiepełnosprawnego syna autorki. Zauważmy talenty niepełnosprawnych idodajmy im pewności siebie, by ludzie ci mogli się rozwijać, stwarzając ibudując tym samym lepsze jutro.11. PYŻALSKI, J.Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży/ Jacek Pyżalski. –Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011Tematem książki jest agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.Omówiono zagadnienie nowych mediów, poświęcając uwagę młodymużytkownikom i dysfunkcjonalnemu korzystaniu z nowych technologii,którego przejawem jest agresja elektroniczna (cyberbullying), realizowanaza pośrednictwem Internetu, ale także telefonów komórkowych.Przedstawiono liczne przykłady, a także omówiono cechy cyberbullyinguoraz jego sprawców i ofiar. Opisano konsekwencje agresji internetowej oraz metodyprofilaktyki i interwencji w tej dziedzinie, możliwe do zastosowanie głównie w szkole, przeznauczycieli i pedagogów, a także w domu, przez rodziców i opiekunów młodego człowieka.3


12. RADOSZEWSKA, J.Ucieleśnienie: psychiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i osób wwieku dorastania/ Joanna Radoszewska. – Warszawa: WydawnictwoNaukowe Scholar, 2011Autorka otyłość traktuje jako zaburzenie, w którego istnienie uwikłanyjest komponent psychiczny, rozpatrywany w kontekście relacji matka–dziecko. Pytania sformułowane w pracy dotyczą czynnikówpsychicznych, pozostających w związku z otyłością u dzieci iadolescentów.13. RANDALL, P.Autyzm: jak pomóc rodzinie/ Peter Randall, Jonathan Parker. - Gdańsk:Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010Organizacja pomocy rodzinom dzieci autystycznych imponuje swoimzasięgiem, różnorodnością form wsparcia, elastycznością wrozwiązywaniu problemów dzieci autystycznych i ich rodzin orazogromnym zaangażowaniem wielu środowisk.14. RODZINNERodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze/Danuta Wosik-Kawala. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu MariiCurie-Skłodowskiej, 2011Książka ukazuje, w sposób wielowymiarowy problematykę opieki naddzieckiem, które z różnych względów nie może przebywać w domurodzinnym i musi zostać objęte inną formą opieki. Mimo teoretycznegocharakteru przybliża ona Czytelnika do omawianych zagadnień takżepoprzez możliwość poznania historii dzieci umieszczanych w zastępczychśrodowiskach wychowawczych.15. ROMAŃSKA-MALINA, O.Pisarze jednej ksiązki/ Olga Romańska-Malina. – Kraków:Wydawnictwo Park, 2011Każdy z nich napisał tylko jedno dzieło, dzięki któremu na trwałe wpisałsię w historię literatury. Działo się tak za przyczyną nowatorskiej formy,skandalu obyczajowego czy też udanej ekranizacji. Niektórzy umarlidosyć młodo i nie zdążyli napisać nic więcej. Inni tworzyli sporo, lecznie udało im się `przebić` samych siebie. Jeszcze inni porzucilipisarstwo, nie mogąc sprostać wymaganiom krytyków i czytelników.4


16. SAPKOWSKI, A.Rękopis znaleziony w smoczej jaskini/ Andrzej Sapkowski. – Warszawa:Wydawnictwo superNOWA, 2010„FANTASTY jest czytana. Czy to się komuś podoba, czy nie,popularność tego rodzaju fantastyki w wątpliwość podawana być niemoże. Od czasu, gdy w roku 1960 wydana została w Polsce napisanaprzez Johna Ronalda Reuela Tolkiena książka Hobbit, czyli tam i zpowrotem, gdy w latach 1961-63 wydany został tegoż autora trzytomowycykl Władca Pierścieni, gdy w roku 1983 ukazał się Czarnoksiężnik zArchipelagu Urszuli K. Le Guin, a w roku 1985 Silmarillion Tolkiena,dobra passa fantasty trwa.” Ksiązka jest przewodnikiem po literaturze fantasy.17. SKAŁBANIA, B.Diagnoza pedagogiczna/ Barbara Skałbania. – Kraków: OficynaWydawnicza Impuls, 2011Publikacja omawia podstawowe założenia metodologiczne procesudiagnostycznego w pracy pedagogicznej oraz próbuje określić zakreskompetencji i obszar badawczy pedagoga. Celem publikacji jestuświadomienie przyszłym pedagogom znaczenia diagnostyki wprzygotowaniu zawodowym oraz kształtowanie wrażliwości iumiejętności związanych z procesem diagnozowania w pracyterapeutyczno-wychowawczej. Adresatami książki są studenci kierunków pedagogicznych,nauczycielskich, którzy w przyszłości podejmą pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą.18. ŚRODA, M.Kobiety i władza/ Magdalena Środa. – Warszawa: Wydawnictwo: W.A.B.,2009Magdalena Środa w książce dokonuje przeglądu stereotypów, uprzedzeń,prawd niezmiennych, na których ufundowane są społeczne, jak równieżpolityczne opinie dotyczące kobiecości, męskości, rodziny, macierzyństwa,rodzicielstwa, prostytucji.19. WILLIAMSON, D.Zdradzona Polska. Napaść Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w1939 roku/ David Williamson. – Poznań: Dam Wydawniczy Rebis, 2010Atak Hitlera na Polskę w 1939 roku był pierwszym brutalnym aktem IIwojny światowej, a jednak kampania wrześniowa często kryje się w cieniumonumentalnych walk, w których później pogrążyła się cała Europa.Autor szczegółowo opisuje wszystkie etapy kampanii: prowokacjęgliwicką, obronę Westerplatte, bitwę nad Bzurą, oblężenie Warszawy,napaść Armii Czerwonej. Przytacza relacje żołnierzy i cywilówporwanych przez wir wydarzeń, co umożliwia głębsze zrozumienie wojennych doświadczeń.Rozprawia się z mitami, które narosły wokół kampanii.5

More magazines by this user
Similar magazines