Wykaz nowości książkowych - wybór IV kwartał 2011

pbw.katowice.pl

IV kwartał - Biblioteka Pedagogiczna w Będzinie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,Filia w Będzinieul. Małachowskiego 2942 – 500 BędzinWykaz nowości książkowych - wybórIV kwartał 2011oprac. Anna Wierzbicka1. BAJCAR, B.Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną: psychologiczneuwarunkowania/ Beata Bajcar , Anna Borkowska , Agnieszka Czerw ,Agata Gąsiorowska. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne2011Autorki przedstawiają nowe ujęcie problematyki osiągnięcia satysfakcjizawodowej z perspektywy psychologii pozytywnej. Ich analizy dotycząnie tylko osób pracujących w zawodach z misją (nauczyciele, lekarze,pielęgniarki, ratownicy medyczni, strażacy, policjanci), ale teżstudentów kształcących się w tym kierunku. Porównania obydwu grup dostarczająciekawych wniosków.2. DAMON, J.Wykluczenie/ Julien Damon. – Warszawa: Oficyna Naukowa 2012Pojęcie wykluczenia wywołuje niejasności, dyskusje i pytania. Tą samąnazwą można objąć osoby długotrwale bezrobotne, ludzi mających złewarunki mieszkaniowe, osoby korzystające z zapomogi socjalnej,upośledzonych, imigrantów określanych jako nielegalni lub bezdokumentów tożsamości, a także młodych ludzi przesiedlonych izamieszkujących dzielnice wrażliwe czy osoby bezdomne.3. DZIECIDzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych: przewodnik pościeżkach edukacji regionalnej wielo- i międzykulturowej (materiały dlanauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych): praca zbiorowa/ podred. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. - Katowice [etc.]:Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.],20111


Po licznych pracach teoretycznych pojawia się opracowanie wspomagające praktykę edukacjiwielo- i międzykulturowej. Redaktorzy tomu zadbali o adekwatne do zamieszczonychscenariuszy zajęć wsparcie teoretyczne obejmujące istotne dla praktyki edukacyjnej kwestie.Zarówno w części odnoszącej się do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, jak i w częścidotyczącej edukacji uczniów szkoły podstawowej znalazły się propozycje rozwiązańmetodycznych zajęć ukierunkowanych na świat kulturowy, kulturę narodową, europejską ikulturę regionu, poznawanie innych kultur, postrzeganie różnic, tolerancję, pozbywanie sięuprzedzeń i stereotypów oraz budowanie własnej tożsamości.4. KOWALSKA, B.Mam czas dla dziecka: pedagogika waldorfska dla najmłodszych:propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, przedszkolu i wżłobku/ Barbara Kowalska; wstęp Bogusław Śliwerski. - Kraków: OficynaWydawnicza "Impuls", 2011Autorka wykorzystuje wieloletnie doświadczenia poczynione we własnejrodzinie oraz podczas pracy w żłobku i w przedszkolu waldorfskim.Książka to poradnik dla rodziców i wychowawców małych dzieci. Opróczpraktycznych porad wychowawczych przedstawia wiele przykładówzabaw z małymi dziećmi, pomysły na własnoręczne robienie prostychzabawek z naturalnych materiałów oraz święcenie świąt dorocznych wdomu i przedszkolu.5. KOŚCIŃSKA, E.Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych/ ElżbietaKościńska. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu im. KazimierzaWielkiego w Bydgoszczy 2010W książce podjęto ważny aspekt edukacji zdrowotnej starszej populacji.Walorem książki jest nie tylko uwzględniona problematyka zdrowotnaseniorów i osób przewlekle chorych, lecz także niezwykle przydatnyzakres treści dotyczących edukacji zdrowotnej w ogóle.6. KRAUSE, A.Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej / Amadeusz Krause. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011W publikacji autor odniósł się do dorobku wspomnianychsubdyscyplin. Podjął zadanie określenia miejsca i istoty paradygmatu wnaukach humanistycznych. Odwołał się do poglądów Thomasa S.Kuhna, będącego inicjatorem dyskusji paradygmatycznej, a także doprac Zbigniewa Kwiecińskiego, Bogusława Śliwerskiego, LechaWitkowskiego, Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej, BogusławaMilerskiego, Krzysztofa Rubachy. Autor w części I przedstawia tło przeobrażeńparadygmatycznych związanych z niepełnosprawnością, w części II rozważa o ryzyku idylematach tworzenia paradygmatów w pedagogice specjalnej, w części III najbardziejobszerniej treściowo ukazuje przemiany paradygmatyczne w pedagogice specjalnej, aktualne(nowe) paradygmaty upowszechniane w tej nauce i ich społeczne konsekwencje.2


7. MARZEC-HOLKA, K.Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogicznokryminologiczne/Krystyna Marzec-Holka. – Kraków: OficynaWydawnicza Impuls 2011Ksiązka jest monografią poświęconą przemocy seksualnej wobec dzieci.Praca pozostaje aktualna również ze względu na nowelizację kodeksukarnego z dnia 5 listopada 2009 r. i zaostrzenie odpowiedzialności karnejza przestępstwa o charakterze seksualnym wobec osób poniżej 15. rokużycia. Autorka zwraca w niej również uwagę na dramat ofiar przestępstwaseksualnego, które często pozostają osamotnione ze swoją traumą oraz dramat sprawców,którzy bez udzielenia im fachowej pomocy powracają na drogę przestępstwa, gdyż, jaktwierdzą specjaliści, pedofil - bez odpowiedniej terapii psychologiczno-farmakologicznej -nawet po 25 latach pozostaje pedofilem.8. MROCZKOWSKA, D.Bulimia od A do Z: kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli iwychowawców/ Dorota Mroczkowska, Beata Ziółkowska. – Warszawa,Difin 2011jej symptomy.Książka jest kompendium podstawowej wiedzy z zakresu bulimii; jejepidemiologii, symptomatologii, mechanizmu, metod leczenia iwspierania chorych. Autorki skupiają się na przekazaniu niezbędnegominimum informacji teoretycznych i wskazują na konieczność trenowaniai wykorzystywania określonych umiejętności praktycznych pomocnychw rozpoznawaniu bulimii oraz udzielaniu pomocy osobom ujawniającym9. MEISSNER-ŁOZIŃSKA, J.Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka/ JustynaMeissner-Łozińska. - Rzeszów: Wydawnictwo UniwersytetuRzeszowskiego, 2011Wydanie książki wiąże się to z poszukiwaniem skutecznych modelioddziaływań profilaktycznych, w których sposób interpretowania przezdorastającą jednostkę (tu oderwaną od naturalnego środowiskarodzinnego) otaczającego ją świata, siebie samej oraz miejsca, jakiezajmuje w tym świecie, stanowić może punkt wyjścia w projektowaniupracy opiekuńczo-wychowawczej.3


10. NIEMIEC-KRAŚ, M.Metoda projektów w nauczaniu języków obcych/ Małgorzata Niemiec-Knaś. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011Bardzo istotne jest zwrócenie przez autorkę uwagi na to, że przestrzeńuczenia się powinna być tak ukształtowana, aby mogła odpowiadaćrzeczywistości. Funkcja komunikatywna języka jawi się szczególniewyraźnie, gdy staramy się opanować jakiś nieznany nam język.Wówczas musimy się nauczyć jego używania, tak jak musimy sięnauczyć używania innych narzędzi. Trzeba wiedzieć, jak posługiwać sięjęzykiem jako systemem znaków w określonych sytuacjachpoznawczych i życiowych związanych z komunikowaniem się. Działanie językowe obejmujenie tylko czynne używanie języka, czyli produkowanie tekstów fonicznych i graficznych, aletakże rozumienie tych tekstów oraz refleksję nad językiem.11. PATLZAFF, R.Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat/ RainerPatzlaff, Wolfgang Sabmannshausen, Telse Kardel, Claudia McKeen. -Kraków: Impuls 2011ukształtować.W publikacji znajdujemy obszerne omówienie celów, zakresów i metodpracy z dziećmi na tym etapie kształcenia. Wiele miejsca poświęca siętakże takim zagadnieniom, jak salutogeneza (zdolność osobowości dosamouzdrawiania) i rezylencja (umiejętność zwycięskiego przechodzeniaprzez kryzysy życiowe), oraz sposobom odpowiedniego kierowaniaprocesami wychowawczymi, aby te cechy mogły się u dziecka12. PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA, A.Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście/ Anna Pawlikowska-Piechotka. –Warszawa: Novae Res 2011Książka przedstawia historię organizowania przestrzeni wypoczynku dladzieci w Europie i Polsce oraz współczesne tendencje w urządzaniuosiedlowych placów zabaw i miejskich ogrodów dziecięcych.Szczególnie dużo uwagi poświęca się bezpieczeństwu oraz właściwemuprzygotowaniu terenu i urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych oraznajnowszych w tej dziedzinie osiągnięć, ponieważ ów problem jest wPolsce wciąż zaniedbywany.13. RAŚ, D.Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku : warunki życia,badania psychologiczno-społeczne, dobroczynność i wychowaniemłodzieży/ Danuta Raś. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011Przedstawione materiały wskazują na rozległość i złożoność badanegozagadnienia. Wykorzystanie obszernej literatury pozwoliło naprzynajmniej zarysowe przedstawienie tła społecznego i naukowegokształtujących się poglądów, sytuacji rodziny ubogiej i przestępczościmłodzieży.4


14. ROLLS, G. W. P.Najciekawsze przypadki w psychologii/ Geoff Rolls. - Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011Najciekawsze przypadki w psychologii to książka dla tych, którychciekawią mniej typowe aspekty życia ludzkiego. Nie wymagaprzygotowania ani wykształcenia psychologicznego, wystarczy otwarty ichłonny umysł. Zachwyt zmiesza się z niedowierzaniem…15. SAMORZĄDNOŚĆSamorządność wczoraj i dziś: wychowanie do społeczeństwaobywatelskiego/ pod red. nauk. Andrzeja Murzyna. - Kraków: OficynaWydawnicza "Impuls", 2011Istota społeczeństwa obywatelskiego realizuje się głównie w procesietwórczego współdziałania i negocjacji w procesie, w którym uczestnicząpodmioty wolne od uprzedzeń kulturowych, religijnych iświatopoglądowych. Odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznopolitycznymwymaga przede wszystkim odwagi obywatelskiej ikrytycznego myślenia.16. SASIN, P.Rodzice wobec problemu narkomanii dziecka/ Piotr Sasin. – Opole:Uniwersytet Opolski, 2010Autor poddaje analizie takie problemy związane z uzależnieniem, którenie były dotąd przedmiotem gruntownych badań i analiz. Ukazanieproblemu z perspektywy rodziny, zmian w jej funkcjonowaniuspowodowanych sytuacją przewlekłego stresu związanego zuzależnieniem dzieci.17. SZTUKASztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości isensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red.Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011Polecana książka jest dziełem wieńczącym serię książek Nauczyciele –Nauczycielom, poświęconą propagowaniu idei pedagogiki współbycia,nakierowanej na twórczy, podmiotowy rozwój dziecka, potrafiącego nietylko zgodnie koegzystować w świecie, ale także kreatywnie ów światwespół z Innymi przekształcać.5


18. WILMOT, W. W.Konflikty między ludźmi/ Wiliam W. Wilmot, Joyce L. Hocker; przekł.Marta Höffner; red. nauk. wyd. pol. Eugenia Mandal. - Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011Doskonałe wprowadzenie w tematykę konfliktu, zarządzaniakonfliktem i komunikacji w sytuacjach konfliktowych. Autorzypomagają zrozumieć naturę konfliktów w wielu sferach życia –omawiają przyczyny, przejawy i możliwe skutki konfliktów wzwiązkach miłosnych, w relacjach rodzinnych, przyjacielskich, wpracy, a także w polityce. Na przykładach z życia codziennegopokazują style, taktyki i metody interwencji podejmowane przy rozwiązywaniu konfliktówinterpersonalnym, a także skuteczne sposoby zapobiegania sytuacjom konfliktowym.19. WITERSKA, K.Drama na różnych poziomach kształcenia/ Kamila Witerska. - Łódź:Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010Drama często postrzegana jest jako metoda, która polega na tworzeniuinscenizacji, podczas której aktywność werbalna i niewerbalna ucznianakierowana jest na kreację i prezentację ról. Utożsamiana jest zespektaklem teatralnym, z tą tylko różnicą, że w dramie nie ma podziałuna widza i aktora. Nauczyciele nie stosują dramy, wyrażając obawę, że„po takiej lekcji uczniom nie zostanie nic w zeszytach”. Abstrahując odtego, że ważniejszy jest ślad w pamięci ucznia, rozwój myślenia iodczuwania emocji, niż ślad w jego zeszycie, należy zaprzeczyć przedstawionemu powyżejmitowi, traktującemu dramę jako odegranie ról, czyli swego rodzaju doświadczeniepozbawione refleksji.20. ZJAWISKOZjawisko przemocy we współczesnym świecie: wybrane aspekty / podred. Justyny Maciaszek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.Instytut Socjologii. - Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Nauk oSpołeczeństwie, 2010Kompleksowość prezentowanego zbioru sprowadza się douwzględnienia w jednym tomie najważniejszych aspektów dotyczącychprzemocy.21. ZWARTHOED, D.Zrozumieć biedę/ Danielle Zwarthoed. – Warszawa: Oficyna Naukowa2012Współczesność skłania do refleksji nad definicją biedy. Może być onarozumiana jako brak lub niewystarczająca ilość środków pozwalającychzaspokoić najpilniejsze potrzeby. To określenie zmusza do postawieniaepistemologicznego pytania o metody definiowania biedy.6

More magazines by this user
Similar magazines