Gaztelugatxeko San Juan

kinuka.eu
  • No tags were found...

Gaztelugatxeko San Juan Gaztelugatxeko San Juan - kinuka

DonieneDonieneGaztelugatxeko San JuanSan Juan de Gaztelugatx


Gaztelugatxeko San Juan edo Doniene Euskal Herriko itsas santutegirik garratzitsuena da. Mendeetan zehar Bizkaiko biztanleenperegrinazio tokia izan da, gehien bat inguruko herriko arrantzaleena.Idazle erromantikoek, XIX. mendean, soberania nazionalaren sinbolotzat hartu zuten, irlaren tontorretik egin zen borrokagaitik Bizkaikoindependentziaren alde.Basatia eta edertasunez betea dugu Matxitxakoko lurmuturreko mendebaldea, gure kostako nabarmenena, Akatz eta Gaztelugatxekoirlak bereiztuz bereziki. Azken hau, begi biko harrizko zubi baten bidez dago lurrera loturik. Penintsula gainean San Juanbateatzaileari, bere martirioan edo lepo mozketan, eskeinitako ermita bat dago. Ermitara heltzeko 231 harri maila igo behar dira,tradizioak dioenez antzina 365 izan ziren: “urtiek egunek dekosen beste eskillarak egon ziren”.San Juan de Gaztelugatx es el santuario marítimo más importante de Euskal Herria. Ha sido, a lo largo de los siglos, uno de los lugaresde peregrinación más importante, especialmente de los marineros de la costa de Bizkaia.En el siglo XIX, los escritores románticos, rememorando la heroica defensa que se hizo de la independencia de Biz kaia desde lo altodel peñón, lo reivindicaron como un símbolo de la soberanía nacional.El oeste del cabo Matxitxako, el más sobresaliente de nuestra costa, es agreste y bellísimo, destacando las islas de Akatz y Gaztelugatx.Ésta se halla unida a tierra por un puente de piedra de dos ojos que la convierte en una península sobre la que se asienta la ermitadedicada al martirio o degollación de San Juan Bautista. Para llegar a la misma hay que ascender 231 escalones, aunque la tradiciónsostiene que antiguamente había tantos peldaños como días tiene el año, o sea 356.2 3


San Juan Lepamoztuari kultoaEleiza katolikoak San Juanen jaiotza ekainaren 24ean ospatzendu eta bere martirioa abuztuaren 29an. Juan BateatzaileaHerodesen aginduz dekapitatu zuten, eta bere burua, bandejabatetan jarri ondoren, Herodiadesen alabari eman zioten. Kontakizunsantu batek dioenez, Herodesek Bateatzailearen berpiztueraribildur zion, burua eta gorpua batera lurperatuak baldinbaziren, horregatik lurperatu zuen gorpua Makeronte-ko gotorlekuaneta burua Jerusalem-eko errege jauregiaren harresienazpian.Erdi Aroko kronika miraritsuen arabera, burua, gorabehera askorenondoren Akitaniaraino heldu zen. Bateatzailearen buruarenaurkezpena 1010. urtean egin zen Saint Jean d’Angély-nherrian, La Rochelle-tik kilometro batzuetara. Urte horretatikaurrera Bateatzailearen buruari kultua zabaltzen joan zen. Nafarroakoerreinuan Santxo Handia erregeak,1025. urtean, SanJuan de la Peña monastegia sortu zuen Pirinioetan, Jaka ingurukoermitainu gune zahar baten gainean.El culto a San Juan DegolladoLa iglesia católica celebra el nacimiento de San Juan el 24de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, y su martirioel 29 de agosto. Juan el Bautista fue decapitado por orden deHerodes y su cabeza, colocada en una bandeja, entregada ala hija de Herodíades. Según una leyenda piadosa, Herodestemiendo la resurrección del Bautista si se enterraban juntassu cabeza y su cuerpo, mandó sepultar el cuerpo en la fortalezade Maqueronte y la cabeza en Jerusalem, bajo los muros delpalacio real.Las milagreras crónicas medievales, suponen que la cabeza,después de múltiples vicisitudes, llegó hasta Aquitania. La presentaciónde la cabeza del Bautista tuvo lugar el año 1010 enla localidad de Saint Jean d’Angély, a pocos kilómetros de LaRochelle. A partir de ese año el culto a la cabeza del Bautistase difunde. En Navarra el rey Sancho el Mayor creó en 1025 elmonasterio de San Juan de la Peña sobre un primitivo núcleode ermitaños.


HistoriaDe “monasterio” o iglesia medieval pasó a convento premonstratenseen el siglo XII. Los frailes lo abandonaron hacia1330 llevándose a Salamanca toda la documentación, reliquias yjoyas del santuario de los que no se conserva nada.No ha sido nunca un templo ni encomienda templaria, aunquecreo que pudo haber tenido una relación indirecta con la Ordendel Temple tras el feroz exterminio de sus miembros (1307-1314)y la desaparición del tesoro y de la flota templaria con base enLa Rochelle.Historia“Monastegi” edo Erdi Aroko eleiza izatetik komentu premonstratensebat izatera pasatu zen XII. mendean. Fraileek 1330.urtean komentua utzi eta dokumentazio guztia, santutegiarenerlikiak eta bitxiak Salamancara eraman zituzten eta galdu eginziren.Inioz ez da izan tenplarioren eleiza edo gomendioa. Baina,nire ustez, Tenplearen Ordenarekin zerikusi euki ahal du, berekideen sarraskien ostean (1307-1314) tenplarioen altxorra etaLa Rochelle-ko flota desagertu eta gero.1334.ean Alfonso XI.a errege gaztelarrak Bizkaiko JaurerriaJuan Nuñez de Lara jaunari kentzen saiatu zen. Jaunak Gaztelugatxekohaitzan egin zuen defentsa indarra, bertan inguratutaegonik ekaina eta uztailan zehar. Azkenik, errege gaztelarrak,aurkakoak garaitu ezin zituela konturatuz, armistizio bat sinatueta bere tropak erretiratu zituen.El año 1334, el rey castellano Alfonso XI intentó usurpar elSeñorío de Bizkaia a D. Juan Nuñez de Lara que se sublevó haciéndosefuerte en el peñón de Gaztelugatx. El rey castellano locercó entre los meses de junio y julio. No pudiendo derrotar a losrebeldes, firmó un armisticio con los mismos y retiró finalmentesus tropas.En 1596, algunos soldados de la flotilla franco-inglesa queatacó Bermeo e Izaro subieron a San Juan, robaron las alhajas,derribaron la imagen del Bautista y despeñaron al ermitaño haciéndosepedazos contra las rocas. Otros ataques piratas posteriores,como el de 1782, obtuvieron también un escaso botín.El siglo XIX, su estado era tan lamentable que se intentó sudemolición en 1808, aunque no se llevó a cabo hasta el año1886, destruyendo la antigua edificación y construyendo laactual iglesia de escaso valor artístico e histórico.1596.ean, Bermeo eta Izaro atakatu zuen flotatxo frankoingelesekosoldadu batzuk San Juanera igo ziren. Hauek bitxiaklapurtu, bateatzailearen imajina bota eta ermitainua haitzetatikbehera jaurtiki zuten, itsasoraino zatika eroriz. Ondorengo atakepiratak ere, 1782.ekoa adibidez, botin urria eskuratu zuten.XIX. mendean egoera tamalgarria zen, 1808an botatzensaiatu zirelarik. Dena den, azkenik ez zuten 1886. urterainobehera bota, antzinako eraikina apurtuz eta gaur egungoeleiza eraikiz, balore artistiko eta historiko gutxikoa.19178


ErromeriakUdaro, milaka pertsona hurbiltzen dira San Juanera eskualdeguztietako herrietatik, giro lasaitsu eta alai batean behar direnerritualak betetzeko. Ermitara heldu eta gero, ohitura da kanpaiajotzea. Ondorioz, kanpai sokaren azpian egun guztian zeharetengabe jotzen diharduten peregrino multzo izugarriak bilduz.Erromesak meza entzun eta gero, herrira itzuli baino lehen, Donieneeskapularioak eta betiko erroskilak erosten dituzte.Ekainak 24an egiten den erromeri famatuenera joaten direngehienak bermeotarrak izaten dira, barrukaldeko herrietatik erehainbat etorri arren. Goiz goizetik hasi eta milaka pertsona pasatzendira ordurik ordura ematen diren mezetatik, lehena goizaldekosei t’erdietan dutela. Ohitura izan da Olbizarretan (Urizarretan)eguerdikoa jan eta Bakiora jeistea. Arratsalde erdianBermeora itzultzen da, Arenen geldiune bat eginez. AmaieraBermeoko herrian ospatzen da jaigiroan, berandu arte.Uztailaren 31an ere beste erromeria bat egoten da. Oraingohonetan Arrietatik ateratzen da goizaldean Ama Birjinaren irudibat prozesioan eramanez. Oinez Sollubeko bizkarretik ibili ondoren,Mañuko Karmengo Birginaren eleizan eta San Pelaiokoeleizan geldialdia egiten dute, eta hemendik San Juanera jeitsi.Abuztuaren 29an bakiotarrek Eneperiko jaia ospatzen dute,talde handitan joanez santutegira. Egun honetan ere BermeokoUdaletxeak tenpluari bisita egin eta azken urtean jasotako berrienAkta egiten du, irlaren jabetza baieztatuz.RomeríasTodos los veranos, desde los pueblos de la comarca, se realizanperegrinaciones colectivas hasta la ermita, acudiendo milesde personas que, en un ambiente distendido y festivo, cumplencon los rituales establecidos. Nada más llegar a la ermita es costumbretocar la campana, formándose bajo la espadaña colas deperegrinos que la hacen sonar durante toda la jornada festiva.Los romeros oyen misa y muchos, antes de marcharse, adquierenescapularios de San Juan así como las clásicas rosquillasA la romería más multitudinaria, la del 24 de junio, acudenfundamentalmente desde Bermeo aunque también llegan romerosde otros pueblos del interior. Desde el amanecer, milesde personas desfilan por el peñón donde se ofician misas cadahora a partir de las seis y media de la mañana. Ha sido tradicióncomer en Urizarreta (llamada también Olbizarrak), bajar a Bakioy, a media tarde, volver a Bermeo, haciendo escala en Arene ycontinuando la fiesta en el pueblo hasta bien entrada la noche.El día 31 de julio una nueva romería se dirige hasta Gaztelugatx.En esta ocasión sale de madrugada desde Arrieta, portando, enprocesión, una imagen de la Virgen y recorriendo a pie el espinazodel monte Sollube, con parada en la iglesia de la Virgen delCarmen de Mañu y en la iglesia de San Pelayo, de donde bajanhasta San Juan.El 29 de agosto la fiesta de Eneperi la protagonizan los habitantesde Bakio que acuden en masa hasta el santuario. Es lafecha señalada también por el Ayuntamiento de Bermeo para lavisita anual al templo y para proceder a levantar Acta de las novedadesdel último año, reiterando así la soberanía del peñón.2005.06.24 2007.08.2910


Kanpai hotsakAntzina kanpaiak beheko partean egonziren, harrizko arku batetik dindilizka. XIX.mendean egin ziren obreekin, kanpaia oraindagoen lekuan jarri zen, ate nagusiaren gainean.Tradizioak eska tzen du kanpaia jotzeasantutegira heltzen danean. Gizon-emakumezahar batzuk dinoie Pater Nosterra errezatzendan artean jo behar dela kanpaia. Bestebatzuk hamahiru bider jotzen dute, baina,gehi enak, hiru biderrez bakarrik jotzen dute.Meza ematen denean kanpaia ez da jobehar.Toque de campanasAntiguamente las campanas se situaban alras del suelo, colgada de un arco de piedra.Con las obras que se hicieron a finales del sigloXIX se situó sobre la espadaña de la fachadadel templo. La tradición manda que se toque lacampana nada mas llegar al santuario. Algunosinformantes me dicen que se rezaba un PaterNoster mientras se tocaba la campana y quehasta finalizar el rezo no se dejaba de tañir. Otrostocan trece veces la campana y la mayoría, sobretodo cuando hay mucha gente, la hacen sonarsólo tres veces.No se debe tocar la campana cuando se estáoficiando una misa.


San Juan Portale eta San Juanen oñotzakDoniene eta Bermeoko herria lotzen duen zilbor heztea, antzinakokaltzada, harresi zaharraren portalean hasten da, SanJuan Portale-an. Horren azpian, oraindik, oin itxurako zulo batduen harri bat daukagu, San Juanek berak utzi zuen oinotzaegindakoa herriko jendearen ustez. Santuak, Bermeoko portuanlurreratu ondoren, hiru pausu emanez iritsi omen zen Gaztelugatxera,lau oin aztarna utziz: “San Juanek leelau leelau imin zauenkaderie Morondon, arkupien. Gero imin zauen kaderie Arenen,itxurri zelan dauen Salomeneko beko partien, an leelengo kaderie.Bigarrena Martin Koixoneko mendijjen, an Landatxuen, Landakobeko partien, da irugarrena San Juanen. Zelako oñek okinsauen San Juanek!”.1980garren hamarkadan, Burgoko kaltzada galdu ondoren,oin aztarna bat jarri genuen egungo bidearen ondoan, gutxi gorabehera Matxitxako lurmuturra pasata, santutegia lehenengozikusten den tokian. San Juan Portalekoa berria jarri zan eta Burgokoa,santutegian bertan ipini zan eta holan, San Juanen hirupauso eta lau oino tzak mantendu egin dira.El Portal y las huellas de San JuanEl cordón umbilical que une el santuario con Bermeo, la antiguacalzada, se inicia en el antiguo portal de las murallas, denominadopopularmente San Juan Portale. Bajo el Portal de SanJuan se encuentra todavía una piedra que presenta excavadauna cavidad en forma de pie y que representa, según las leyendaslocales, la huella dejada por San Juan, San Juanen oñotza.El santo, tras desembarcar en el puerto de Bermeo, llegó hastala cumbre del peñón dando tres grandes pasos o trancos: el primerodesde el mencionado portal de las murallas hasta el barriode Arene, el segundo hasta cerca del monte Burgó y el tercerohasta el peñón de Gaztelugatx.En la década de 1980, perdido el trazado de la calzada delBurgo, procedimos a colocar una huella junto a la carretera actual,poco después de doblar el cabo Matxitxako, exactamenteen el lugar en el que se divisa por primera vez el santuario. Lalosa del primer paso se renovó y la losa de Burgoa, que tienegrabado el nombre de San Juan, se colocó en el propio santuariocomo remate de la escalinata de acceso. De esta manera seha mantenido la sucesión de los tres pasos y cuatro huellas delsanto.14


Arrantzaren aldeko erritualakUda hasieran edo udazkenean, atunaren kosteraren hasiera eta amaierarekin batera, itsasontzietako neskatilak etaarrantzaleen senideen taldeak San Juanera joaten dira arrantza on baten eskatzeko.Bermeoko itsasontzi berrien bedeinkazio edo “bautisue” ere Gaztelugatx aurrean egiten da. Fraile edo abadeakuntzia bedeinkatzeko bazter guztiak zeharkatzen ditu, ur bedeinkatua isuriz eta beragaz gurutzeak eginez toki guztietan.Ospakizun erlijiosoa bukatzean, itsasontziak hiru zirkulo ematen ditu itsasoan eta ondoren, gaur egun nahiko isilean,errito magikoa hau egiten da: sartagin baten gainean San Juan besperan batutako “San Juan kargillie” ipintzenda, sua ematen zaio, eta sartagina, belar sorta eta guzti, kareletik itsasora botatzen da. Batzuk, jarraian, txanpoiakitsasora bota egiten dituzte itsasontziak sorte ona euki dezan.16 17Rituales propiciatorios para la pescaA principios del verano o en otoño, coincidiendo con el comienzo y el final de la costera del bonito, es frecuente que grupos de mujereso familiares de los pescadores acudan a San Juan para solicitar una buena pesca.La bendición o “bautizo” de las nuevas embarcaciones de Bermeo también se desarrolla frente al peñón. El fraile o sacerdote queoficia bendice la embarcación, recorriendo sus dependencias, asperjándolas con agua bendita y haciendo cruces en las mismas.Terminada la ceremonia religiosa, la embarcación hace tres círculos en la mar y se procede, hoy en día con discreción, a la siguienteceremonia de carácter mágico: se coloca sobre una sartén el “ramillete de San Juan” (San Juan kargillie) que se ha recogido la nochede San Juan, se le prende fuego y ardiendo se arrojan, sartén y ramillete de plantas, por la borda al mar. A continuación, algunos de lospresentes arrojan algunas monedas al mar para propiciar una buena pesca al barco.


Herritar medikuntzaPrácticas de medicina popularSantutegira arima garbitzeko joateaz aparte, gorputzarengaitzak sendatzeko ere joaten zen jendea. Seme alaba bakoemakumeak santutegiko Santa Ana-rengana joaten zirenumeen erropa edo gauza bategaz. Bere bitartez lortutakoumeak “benturara” bataiatzen ziren bertan. Ametsgeixotasunak sufritzen zituzten umeek (sonanbulismoa,amets gaiztoak, gau beldurrak) hiru barikutanjarraian eramaten zituzten San Juanera, errosario baterrezatu eta limosna bat eskeiniz.Buruko min ugariak dituztenak, kanpaia hirusortan jotzen zuten, azpian kokaturik, eskuragozegoenean. Buruko mina ez eukiteko, gaur egunarte heldu den ohitura, kanpai jotzea izen da, kredobat errezatzen den artean. Tartar egiten zutenekSan Juani, ukubilan gorde zezaketen monedakeskein tzen zioten. Kailuak zituztenek, berriz,euren oinak ermitarako bidean zehar dauden SanJuanen “oinen” aztarnetan sartzen zituzten.Era guztietako promesak eta eskakizunak ereegiten dira, pertsonalak, familiarrak, ikasketenak,itsasontzietarako, enpresen tzako, negozioak, gizartearenaldekoak, eta abar. Aipamen berezia merezidute “arimieri” buruzko sineskerak, hemen askatuahal dira eta hemetik zerura igotzen direlako.Se ha acudido al santuario para purificar las almas y tambiénpara sanar los cuerpos. Las mujeres que no podían tener hijosllevaban una ropita u objeto de niño o niña a la imagen deSanta Ana que allí se veneraba, bautizándoles luego “a laventura”. Los niños que padecían trastornos del sueño (sonambulismo,pesadillas, terror nocturno) eran llevados tresviernes consecutivos a San Juan donde rezaban un rosario ydepositaban una limosna.Los que padecen frecuentes dolores de cabeza, hacíansonar la campana en tres series colocándose bajo lamisma, cuando ésta estaba más accesible. Una costumbreque ha llegado hasta nuestros días, para preservarsedel dolor de cabeza consiste en tocar la campana sinparar mientras se reza un credo. Los tartamudos ofrecíana San Juan las monedas que podían encerrar ensu puño. Los que sufren de callos introducían los piesen las “huellas” del Santo que jalonan el camino de laermita.Se hacen promesas de acudir al santuario si se obtienelo solicitado y peticiones de todo tipo, personales,familiares, de estudios, de auxilio, de embarcaciones,empresas, negocios, sociales, etc... También ha estadorelacionado con las “almas en pena”, arimiek, que desdeaquí pueden liberarse y ascender al cielo.Gaztelugatxeko Babespeko BiotopoaKostaldearen eremu honek paisaia-multzo bikainaosotzen du. Azpimarratzeko dira itsasoaren hondoak,alga handiarekin (Laminaria spp.), Gelidium sesquipedale,labarretako landareri bereziak (Armeria euskariensiseta Olea europaea var. sylvestris), lanpernak,arrain mota asko eta itsasoko hegaztiak (kormorana,hanka horidun kaioa, ohiko painoa eta abar). Gaztelugatxaldeko itsasoak, lurrak, landareria eta faunakonserbatzeko, Babestutako Biotopo deklaratu zen(EHAA, 229/1998 Dekretoa). Bizkaiko Foru Aldundiaridagokio Biotopoaren kudeaketa eramatea.Biotopo Protegido de GaztelugatxEste tramo de costa forma un conjunto paisajísticosobresaliente. Destacan los fondos marinos, con algasde gran porte (Laminaria spp.), Gelidium sesquipedale,interesante vegetación de acantilado (Armeria euskariensisy Olea europaea var. sylvestris), percebes,muchas especies de peces y aves marinas (cormorán,gaviota patiamarilla, paiño común, etc). Para conservary proteger el paisaje, la flora y la fauna del área de Gaztelugatxse declaró Biotopo Protegido (BOPV, Decreto229/1998). La gestión del Biotopo corresponde a la DiputaciónForal de Bizkaia.18 19


Santutegiarenondamena 1978.eanGaztelugatxeko eleizak izanduen azken gertakizun penagarriena1978.eko urriaren 10ean eginikoerretea izan da. Sakrilegioaren egileeksantuaren burua haitzetatikbehera bota zuten, egun batzukgeroago bertan aurkituaz. Jarraiantalde handi batek, gehienak bermeotarrak,“Doniene BerreraikiarenAldeko Komisioa = ComisiónPro Reconstrucción de San Juan”taldea sortu zuten. Bi urte bainogutxiagoko epean, santutegia berregitealortu zuten, 1980. urtekoekainaren 24an inauguratuz.Bere misioa bete ondoren, komisiohau desegin eta “DonieneSantutegiko Zaintzaile Taldea =Comisión de Mantenimiento delSantuario de San Juan de Gaztelugatxe”sortu zen. Ordutik, eleiza etabere kultuko mantenimendu lanakegiteaz gainera, inguruko berritzeeta hobetzekoak ere egin dituzte.Komisioko bultzatzailetako bat D.Ramón Mendizabal abadea izanzen, 1993.eko abenduaren 30anhil zena. Urtero eta egun horretan,Gaztelugatxeko San Juaneko lagunaketa kolaboratzaile hildako guztienaldeko meza bat ospatzen da.1990Destrucción delsantuario en 1978La última peripecia que ha sufridola iglesia de Gaztelugatx ha sidosu incendio intencionado el día 10de octubre de 1978. Los autoresdel sacrilegio arrojaron la veneradacabeza del santo a las peñas, dondefue hallada unos días más tarde.Inmediatamente un amplio grupode personas, mayoritariamente deBermeo, constituyeron la “ComisiónPro-Reconstrucción de San Juan”que, en menos de dos años, reconstruyeronel santuario, inaugurándoseel 24 de junio de 1980.Una vez cumplida su misión esaComisión se disolvió, poniéndoseen marcha la “Comisión de Mantenimientodel Santuario de San Juan deGaztelugatxe = Doniene SantutegikoZaintzaile Taldea” que se ha dedicado,estos años, a mantener la iglesiay su culto así como a realizar obrasde mejora y adecentamiento del entorno.Uno de los impulsores de estaComisión fue el sacerdote D. RamónMendizabal, fallecido el 30 de diciembrede 1993, fecha en la que secelebra una misa conmemorativa portodos los amigos y colaboradores deSan Juan de Gaztelugatx que ya hanfallecido.20061980.06.2420 21


ELIZKIZUNAK / CULTO Y HORARIO DE MISASEkainak 24 de junio (San Juan)6’30, 7’30, 8’30, 9’30, 10’30, 11’30, 12’30, 1’30 eta arratsaldeko 6etan.Uztailak 31 de julio (San Ignacio)11 eta 12etan.Abuztuak 29 de agosto (Eneperi)11, 12 eta ordu 1etan.© Idazlea / Autor: Anton Erkoreka© Doniene Santutegiko Zaintzaile TaldeaBermeo, 2008Abenduak 30 de diciembreArratsaldeko 5etan.I.S.B.N.: 978-84-920885-2-2Legezko gordailua: NA-1866-2008Maketazioa: KiñukaInprimatzailea: Gráficas Lizarra


STEMMA PRODERII N P R I M I S B ERMEIDoniene SantutegikoZaintzaile Taldea


EUSKAL HERRIKO ARGAZKIAK IKUSTEKOPara ver fotografías de Euskal Herriawww.kinuka.eu

More magazines by this user
Similar magazines