Dutch Sport Horse Sales Catalogue 2015

Newmore
  • No tags were found...

Presentation: Monday September 21st 2015
Auction: Tuesday September 22nd 2015

September 22 nd 2015“High quality youngsters selected by horsemen”1


Constable IIHarley VDL x LupicorConstable IIHarley VDL x LupicorRider: Laura Kraut (USA)SoldDSHS 2012Successful in 1.50m classes1


Inhoud - ContentsVoorwoord - Foreword 3Informatie - Information 5Selectiecommissie - Commission of selection 6 - 7Impressie veiling 2014 - Impression auction 2014 8 - 11Index 12- 15Qualified for the Dutch Championships for Young Jumping Horses 2015 15Geselecteerde paarden (1-15) - Selected horses (1-15) 16 - 45Highlights 47 - 57Interviews 58 - 59Geselecteerde paarden (16-28) - Selected horses (16-28) 60 - 85Impressie opnamedag 2015 - Impression photo shoot 2015 90 - 93Bijzondere bepalingen - Special conditions 95 - 96Veilingvoorwaarden - Terms and conditions 97 - 102Lijst van eigenaren - List of Ownership 103Colofon - Colophon 1052DSHS | Inhoud - Contents


VoorwoordForewordDe jaren gaan snel. Terwijl de afgelopen veilingnog volop in onze beleving is, moestenwe ons alweer concentreren op wat komengaat. Het is belangrijk om de contouren vande nieuwe collectie al vroeg in gedachten tehebben. We weten dat we niet mogen tornenaan de kwaliteit. Het succes van onzeveilingen zit namelijk in de kwaliteit van depaarden.Zoals altijd hebben we ook het afgelopenjaar een groot aantal paarden gevolgd. Wecorrigeerden, we kochten bij en kwamen gedurendehet jaar tot de constatering dat weweer een goede collectie hebben weten tevormen. Ten opzicht van voorgaande jarenbevat deze collectie meer paarden in de categorievijf- en zesjarigen. Paarden die aande vooravond staan van een internationalecarrière.We adviseren het filmmateriaal te bekijkenen uzelf te laten overtuigen. Haal uw favorieteruit. Ik denk dat er meerdere favorieten bijzitten. Wij willen dit ook graag van u horen.Heeft u interesse in één of meerdere vande paarden uit de collectie? Dan staan alleteamleden van de Dutch Sport Horse Salesvoor u klaar om u te voorzien van informatieen u te helpen bij uw keuze.Namens het hele team wens ik u een prachtigeen succesvolle veiling toe.Met sportieve groet,Paul HendrixTime flies. Whilst the previous auctionis still very clear in our minds, we had toonce again concentrate on what is goingto come. It is important to have the outlineof the new collection in mind early on. Weknow that we must not meddle with thequality. The success of our auctions is dueto the quality of the horses.As usual, we have followed a large numberof horses throughout the past year. We corrected,we purchased and, in the course ofthe year, we came to the conclusion that wehave managed to put together a good collectiononce again. Compared with previousyears, this collection consists of morehorses in the five-year-old and six-year-oldcategories. Horses who are on the brink ofan international career.We would advise you to watch the films andlet yourself be convinced. Pick your favourite.I think that there are several favouritesincluded. We would like to hear this fromyou too.Are you are interested in one or more of thehorses in the collection? Then all membersof the Dutch Sport Horse Sales are readyto provide you with information and to helpyou with your choice.On behalf of the entire team, I would like towish you a wonderful and successful auction.With sportive regards,Paul HendrixVoorwoord - Foreword | DSHS3


InformatieInformationProgrammaMaandag 21 september 201519:30 uur Presentatie Dutch Sport Horse SalesScheduleMonday September 21 st 201519.30 hrs Preview Dutch Sport Horse SalesDinsdag 22 september 201519:30 uur Dutch Sport Horse SalesTuesday September 22 nd 201519.30 hrs Dutch Sport Horse SalesWoensdag 23 september 201511:00 uur Presentatie Limburgse VeulenveilingWednesday September 23 rd 201511.00 hrs Preview Limburg Foal AuctionWoensdag 23 september 201515:00 uur Limburgse VeulenveilingWednesday September 23 rd 201515.00 hrs Limburg Foal AuctionLocatieEquestrian Center ‘‘De IJzeren Man” B.V.IJzerenmanweg 46006 TA WeertNederlandTel. +31 495 531946LocationEquestrian Center ‘‘De IJzeren Man” B.V.IJzerenmanweg 46006 TA WeertThe NetherlandsTel. +31 495 531 946Luchthaven informatieEquestrian Center ‘‘De IJzeren Man” B.V.ligt ongeveer anderhalf uur rijdenvan Europa’s drie grootste luchthavens:Amsterdam, Brussel en Düsseldorf.Airport informationEquestrian Center ‘‘De IJzeren Man” B.V.is located about a 1.5 hour drive fromEurope’s three largest airports: Amsterdam,Brussel and Düsseldorf.Hotel informatieSandton Château De RaayRaayerveldlaan 6, 5991 EN BaarloTel: +31 773 214 000Fax: +31 773 214 079E-mail: baarlo@sandton.euInternet: www.sandton.eu/baarloHotel informationSandton Château De RaayRaayerveldlaan 6, 5991 EN BaarloTel: +31 773 214 000Fax: +31 773 214 079E-mail: baarlo@sandton.euInternet: www.sandton.eu/baarloThe Golden TullipDriesveldlaan 99, 6001 KC WeertTel: +31 495 539655Fax: +31 495 540807E-mail: info@GoldenTulipWeert.nlInternet: www.GoldenTulipWeert.nlThe Golden TullipDriesveldlaan 99, 6001 KC WeertTel: +31 495 539655Fax: +31 495 540807E-mail: info@GoldenTulipWeert.nlInternet: www.GoldenTulipWeert.nlInformatie - Information | DSHS5


SelectiecommissieCommission of selectionEmile & Paul HendrixDe gebroeders Hendrix runnen samen éénvan de bekendste en meest succesvollespring- en handelsstallen van de wereld.Door hun kennis van getalenteerde paardenen hun betrokkenheid hebben zij in de paardenhandeleen wereldwijde klantenkring opgebouwd.Paul streeft naar perfectie, hij heeft er oogvoor om de beste jonge paarden op te sporen.Samen met de ruiterervaring van Emilevoelen zij samen feilloos aan wat een sportpaardin zijn of haar mars heeft. Voor deDutch Sport Horse Sales is het van grootbelang dat deze hippische ondernemers zichvol overgave inzetten voor de selectie vande jonge springpaarden. Met de Dutch SportHorse Sales kunnen zij hun klantenkring ineen perfecte ambiance een goed samengesteldecollectie 4-, 5- en 6-jarige springpaardenpresenteren.Neil JonesDe in België gesitueerde Engelsman NeilJones heeft zichzelf ontwikkeld tot eenvooraanstaand paardenhandelaar. Hij heeftjarenlang op topniveau paardensport bedrevenvoor de bekende internationalespring coryfeeën Michael Whitaker en LudoPhilippaerts. Onder de naam Neil JonesEquestrian heeft hij zijn eigen naam in demarkt gezet. Hij heeft wereldwijd veel tevredenklanten die graag bij hem terugkomen.Door zijn uitgebreide kennis en netwerk weetNeil naar welk soort paard de potentiëlekoper op zoek is. Een aantal van de geselecteerdepaarden is ook zeer geschikt voordiverse andere takken van de springsportEmile & Paul HendrixThe Hendrix brothers run one of the mostwell-known and most successful showjumping and dealing yards in the world.Through their knowledge of quality horsesand their involvement, they have built up aworldwide clientele in the horse trade.Paul strives for perfection, he has an eyefor tracing the best young horses. Togetherwith the riding experience of Emile, theyknow exactly what a sport horse is capableof. For the Dutch Sport Horse Sales it is ofgreat importance that these equestrian entrepreneursdevote themselves so entirelyto the selection of quality young horses.With the Dutch Sport Horse Sales they canpresent a collection of quality 4-, 5-, and6-year-old show jumpers to their current clientele,in a perfect environment.Neil JonesThis Englishman is situated in Belgium andhas developed into a leading horse dealer.He has many years of experience in theequestrian sport at top level. Neil gained experiencefrom the well-known internationalshow jumping stars Michael Whitaker andLudo Philippaerts. Active in the market asNeil Jones Equestrian he has built a reputationfor himself and has many satisfied customersfrom all over the world who gladlyreturn to him.Through his extensive knowledge Neilknows what sort of horse the potential customeris looking for. A number of the selectedhorses are also very suitable for variousother branches of the jumping sport suchas hunter divisions and equitation.6DSHS | Selectiecommissie - Commission of selection


Emile en Paul Hendrix Neil Jones Yves Houtackerszoals de huntersport en eventing. Deze visieis terug te vinden in de collectie 4-, 5-, en 6-jarigespringpaarden die de Dutch Sport HorseSales dit jaar heeft samengesteld.Yves HoutackersNa ruim 12,5 jaar werkzaam te zijn geweestbij Equestrian Center ‘‘De IJzerenMan” te Weert, is Yves in 2007 zijn eigenhippische onderneming gestart: SpringstalYves Houtackers B.V. Hij heeft zijn ervaringen kennis mede opgedaan bij de Zweedsetop-amazone Malin Baryard en de DuitserMarcus Ehning. Inmiddels is Yves zelf succesvolin de springsport en is hij sinds 2014directeur sportief bij het CHIO Rotterdam.Voor de ontwikkeling van de Dutch SportHorse Sales is het van belang dat een ruiterals Yves mede verantwoordelijk is voor deselectie van de jonge paarden. Yves streefternaar de potentiële koper een fijn geredenpaard aan te kunnen bieden. In de collectievan dit jaar zijn uitsluitend eerlijk opgeleidepaarden opgenomen die een glansrijkesportcarrière te wachten staat.This vision can be found in the collection of4-, 5- and 6-year-old jumpers that the DutchSport Horse Sales has selected this year.Yves HoutackersAfter working 12.5 years at EquestrianCenter ‘‘De IJzeren Man”, Yves foundedhis own equestrian company in 2007:Springstal Yves Houtackers B.V. He gainedhis experience and knowledge at the stablesof the Swedish top rider Malin Baryardand the German Marcus Ehning. MeanwhileYves himself has been successful in showjumping and he is sports director for theCHIO Rotterdam.For the development of the Dutch SportHorse Sales it is important that a rider ofthis level is jointly responsible for the selectionof the top-quality young horses. Yvesstrives to offer the potential buyer a welltrained horse. This year’s collection containsonly honestly-trained 4-, 5- and 6-yearoldhorses who are at the beginning of abrilliant sports career.Selectiecommissie - Commission of selection | DSHS7


Impressie Dutch Sport Horse Sales 20148DSHS | Impressie Dutch Sport Horse Sales 2014


Impression Dutch Sport Horse Sales 2014Impression Dutch Sport Horse Sales 2014 | DSHS9


Impressie Dutch Sport Horse Sales 201410 DSHS | Impressie Dutch Sport Horse Sales 2014


Impression Dutch Sport Horse Sales 2014Impression Dutch Sport Horse Sales 2014 | DSHS 11


Index1. Genève EB P 16Sandro Boy x Corrado I x QuinarBorn 06-03-20112. Gibraltar P P 18Verdi x Voltaire x IndoctroBorn 27-04-20113. Gino P 20Vingino x Indoctro x GoodtimesBorn: 23-04-20114. Goliath P 22Cantos x Henzo x CalavierBorn: 08-06-20115. Diarada P 24Diamant de Semilly x Corrado I x Lavall IBorn: 29-04-20116. Great Expectation P 26Numero Uno x Germus R x PatriekBorn 13-05-20117. Fernando P 28Canturano x Carthago x AlmiroBorn 05-04-20108. Flambeau P 30Carambole x Casimir x LeraarBorn 10-04-20109. Fame DVL P 32Cardento x Ahorn x OrthosBorn 27-06-201012 DSHS | Index


10. Kamara van ‘t Heike P 34Epleaser van ‘t Heike x Carthago x Don PedroBorn 18-05-201011. Famous P 36Harley VDL x Investment x LegaatBorn 02-06-201012. Farianne P 38Indoctro x Corland x BeaujolaisBorn 03-06-201013. Chantal P 40Iowa x Indoctro x Leuthen IBorn 06-06-201014. Fletcher P 42Ustinov x Rex Z x Kissovo S.F.Born 14-06-201015. Fabriano P 44Vittorio x Quite Easy x ZeusBorn 01-04-201016. Fascinating Fortuna P 60Zapatero VDL x Verdi TN N.O.P. X VoltaireBorn 02-05-201017. Fix Blue P 62Zirocco Blue VDL x Indorado x KafuBorn 20-05-201018. Elisabeth P 64Applaus x Colman x BarnaulBorn 05-06-2009Index | DSHS 13


Index19. Extra B P 66Canturano x Quick Star x CalvadosBorn 25-05-200920. Black Jack P 68Canturano x Favoritas x Caletto IBorn 18-02-200921. Chica B Z P 70Canturano x Berlin x Lord CalandoBorn 09-06-200922. Escada P 72Tangelo van de Zuuthoeve x Darco x ZalmecoBorn 02-04-200923. Esperance P 74Ustinov x Colordao D x IntermezzoBorn 21-04-200924. Elvis G P 76Vegas VDL x Indoctro x G. Ramiro ZBorn 13-03-200925. Eretto P 78Vinesse x Iroko x FruhlingsballBorn 26-06-200926. Erasmus HX P 80Vittorio x Amaretto I x NimmerdorBorn 18-05-200927. Zapco of two Notes Z P 82Zapatero VDL x Wellington x Goldfisch de LauzelleBorn 21-03-200914 DSHS | Index


Qualified for theDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 201528. Elmo P 84Zelote VDL x Nandor Fortuna x CadmusBorn 24-07-20091. Genève EB P 162. Gibraltar P P 183. Gino P 206. Great Expectation P 267. Fernando P 288. Flambeau P 309. Fame DVL P 3211. Famous P 3612. Farianne P 3814. Fletcher P 4216. Fascinating Fortuna P 6017. Fix Blue P 6218. Elisabeth P 6419. Extra B P 6622. Escada P 7223. Esperance P 7424. Elvis G P 7626. Erasmus HX P 8028. Elmo P 84Qualified for the Dutch Championships for Young Jumping Horses 2015 | DSHS 15


1. Genève EBDark bayGeldingBorn: 06-03-2011Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015Genève EBDe Sandro Boy-zoon Genève EB eindigde inde finale van de Stal Hendrix Competitie opde tweede plaats en is daarmee een toptalent.Dit vierjarige paard heeft een fantastischemanier van springen, een top modelen een zeer lichtvoetige manier van lopen.Vader Sandro Boy won onder Marcus Ehningtweemaal de Wereldbekerfinale en bracht altal van internationale toppaarden. De Duitsetophengsten Corrado I en Quinar versterkende afstamming van Genève EB. Met eentweede plek in de Stal Hendrix Competitie enzijn prachtige verschijning is Genève EB eenpaard met een mooie toekomst.Genève EBThe Sandro Boy-son Genève EB finished insecond place in the final of the Stal HendrixCompetition and is thus a top talent. Thisfour-year-old horse has a fantastic way ofjumping, a superb build and a very light-footedway of moving. Sire Sandro Boy won theWorld Cup Final twice under Marcus Ehningand has already produced innumerable internationaltop horses. The German top stallionsCorrado I and Quinar enhance GenèveEB’s pedigree. With his second place in theStal Hendrix Competition and his splendidfigure, Genève EB is a horse with a wonderfulfuture.16 DSHS | Genève EB


Genève EBSandro BoySandroWiadoraSacramento SongDuerte HGrannusWalideCintana E.B.elite, ibop-(spr)Corrado IQwintana ZCor de la BryereSoleilQuinarO Gentana IVprokGenève EB | DSHS 17


2. Gibraltar PBayGeldingBorn: 27-04-2011Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015Gibraltar PDe vierjarige Gibraltar P is een opvallendezoon van tophengst Verdi. In de Stal HendrixCompetitie won Gibraltar P de wedstrijdenvan Sevenum en Meerlo en ging hij als nummerdrie de finale in. Gibraltar P heeft metde stempelhengst in wording Verdi, de onmisbareVoltaire en beroemde Indoctro, eenzeer sterke bloedopbouw. Daarbij spronggrootmoeder Minka’s Diamond succesvolop internationaal niveau onder Emile Tackenen is Gibraltar P’s halfbroer Barcelona internationaalsuccesvol onder Marit Skollerud.Gibraltar P heeft een bijna perfecte maniervan springen en lijkt ook zeer geschiktals hunter. Naast zijn techniek vallen ookGibraltar P’s rijkwaliteiten en lichtvoetigheidpositief op.Gibraltar PThe four-year-old Gibraltar P is an outstandingson of the top stallion Verdi. In the StalHendrix Competition, Gibraltar P won thecompetitions in Sevenum and Meerlo andwent into the final in third place. With the upand-comingfoundation stallion Verdi, the indispensibleVoltaire and the famous Indoctro,Gibraltar P has a very strong bloodline.Furthermore, granddam Minka’s Diamond,ridden by Emile Tacken, also jumped successfullyat international level and Gibraltar P’shalf-brother Barcelona is internationally successfulunder Marit Skollerud. Gibraltar Phas an almost perfect way of jumping andseems to also be very suitable as a hunter.As well as his technique, Gibraltar P’s ridingqualities and light-footedness also attractpositive attention.18 DSHS | Gibraltar P


Gibraltar PVerdiQuidam de RevelClarissaJalisco BDirkaLandgraf IRenaissance HPinot Rossoster, prefVoltaireprefMaraminkakeur, sport-(spr)Furioso IIGogo Moeve HIndoctroprefGeminkakeur, pref, prestGibraltar P | DSHS 19


3. GinoBayGeldingBorn: 23-04-2011Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015GinoGino is een vierjarige zoon van het succesvolleGrand Prix-springpaard Vingino, dat onder AbdelSaïd op het allerhoogste niveau succesvol is.Gino’s afstamming gaat terug op de topmerrieJolanda, de moeder van de goedgekeurde hengstVasco en internationale toppers als Cool-Cat,Happy Sound en nog een aantal succesvollespringpaarden. Gino’s overgrootmoeder Gazelleis daarbij de moeder van de beroemde hengstNassau, die onder Jeroen Dubbeldam bronswon op de Europese kampioenschappen in SanPatrignano 2005. Gino is een vrij onervaren paarddat alles heel gemakkelijk doet en over zeer veelvermogen beschikt. Gezien de interessante genenmet een moederlijn vol Grand Prix-springpaardenen een tophengst als Vingino als vader hoort Ginozeker in de DSHS-collectie thuis!GinoGino is a four-year-old son of the successful GrandPrix jumping horse Vingino who, under AbdelSaïd, is currently successful at the very highestlevel. Gino’s pedigree goes back to the top mareJolanda, the dam of approved stallion Vasco andinternational top horses such as Cool-Cat, HappySound and a number of other successful jumpinghorses. Gino’s great-granddam Gazelle isalso the dam of the famous stallion Nassau who,ridden by Jeroen Dubbeldam, won the bronzemedal at the European Championships in SanPatrignano in 2005. Gina is a relatively inexperiencedhorse who does everything very easily andwho has tremendous ability. Given the interestinggenes, with a dam-line full of Grand Prix jumpinghorses and a top stallion such as Vingino as sire,Gino definitely belongs in the DSHS collection!20 DSHS | Gino


GinoVinginoVoltaireprefNotre DameFurioso IIGogo Moeve HCassini IInessaBabellester, eptm-(spr)IndoctroprefMabellekeur, prefCapitol IVanessa VII HGoodtimesGazellepref, prestGino | DSHS 21


4. GoliathBayGeldingBorn: 08-06-2011Size: LargeGoliathDe vierjarige Cantos-zoon Goliath is gefoktdoor niemand minder dan olympisch springruiterMarc Houtzager. Moeder Opalia - eendochter van Boreas-zoon Henzo - was eentalent onder het zadel van Houtzager enheeft al meerdere succesvolle springpaardengebracht. Vader Cantos is een waretopvererver met nakomelingen als Very Nice(Timothy Hendrix), Wollie Bollie (Albert Zoer),Amelia (Karim El Zoghby) en Wervelwind(Jos Lansink). Goliath is een groot paard meteen klassieke manier van springen. Daarbijheeft deze vierjarige ruin veel vermogen engoede rijkwaliteiten. Over een aantal jaar zalGoliath echt het verschil kunnen gaan makenen daarmee is het een interessant paardvoor de toekomst.GoliathThe four-year-old Cantos-son Goliath wasbred by none other than Olympic showjumperMarc Houtzager. Dam Opalia - a daughterof the Boreas-son, Henzo - was a great talentunder Marc Houtzager’s saddle and has alreadyproduced several successful jumpinghorses. Sire Cantos is a true top-producerwith offspring such as Very Nice (TimothyHendrix), Wollie Bollie (Albert Zoer), Amelia(Karim El Zoghby) and Wervelwind (JosLansink). Goliath is a big horse with a classicalway of jumping. This four-year-old geldingalso has a lot of ability and good ridingqualities. In a few years time Goliath will reallybe able to make the difference and he istherefore an interesting horse for the future.22 DSHS | Goliath


GoliathCantoskeurContenderGabantaCalypso IIGofineGoodtimesAbantaOpaliaHenzoJewelpref, prestBoreasBoduliaCavalierkeurWilliaGoliath | DSHS 23


5. DiaradaDark bayMareBorn: 29-04-2011Size: LargeDiaradaDiarada is een vierjarige dochter van springpaardenleverancierDiamant de Semilly. OnderEric Levallois won Diamant de Semilly teamgoudop de Wereldruiterspelen in Jerez 2002en hij is vader van toppaarden als Emerald(Harrie Smolders), Utamaro d’Ecaussines(Joe Clee), Quickly de Kreisker (AbdelkebirOuaddar), AD Rackham’Jo (Athina OnassisdeMiranda), et cetera.Diarada’s moeder Roma VIII is een dochtervan Corrado I en bracht al de internationalespringpaarden Oak Grove’s Carlyle (HarmLahde) en AB Gipsy King (Christian Hess).Diarado is grootramig, nog wat jeugdig, maargezegend met een topmodel. Daarbij heeft zeeen goede rijdbaarheid, extra reflexen en zeerveel vermogen. Een belofte voor de toekomst!DiaradaDiarada is a four-year-old daughter of thejumping horse producer Diamant de Semilly.Ridden by Eric Levallois, Diamant de Semillywon team gold at the 2002 World EquestrianGames in Jerez and is also the sire of top horsessuch as Emerald (Harrie Smolders), Utamarod’Ecaussines (Joe Clee), Quickly de Kreisker(Abdelkebir Ouaddar), AD Rackham’Jo (AthinaOnassis-de Miranda), et cetera. Diarada’s dam,Roma VIII, is a daughter of Corrado I and hasalready produced the international jumpinghorses Oak Grove’s Carlyle Harm Lahde) andAB Gipsy King (Christian Hess). Diarado islarge-framed, still rather young, but is blessedwith a superb build. Furthermore, she is nice toride, has good reflexes and a lot of potential. Apromise for the future!24 DSHS | Diarada


DiaradaDiamant de SemillyLe tot de SemillyVenise D. CresGrand VeneurVenue du TotElf IIIMiss D. Cresl.Roma VIIICorrado IFreundinCor de la BryereSoleilLavall IMekkaDiarada | DSHS 25


6. Great ExpectationDark bayGeldingBorn: 13-05-2011Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015Great ExpectationGreat Expectation is een vierjarige zoon vanNumero Uno die op CSI Twente in Geesterenopviel bij de selectiecommissie van DSHS.Zodoende werd deze interessante ruin aangekochtvoor de veiling. Numero Uno iseen bewezen zoon van de legendarischeLibero H en gaf al vele toppers, zoals Tyson(Leon Thijssen), Sterrehof’s Tamino (MarcHoutzager), Winchester HS (Frank Schuttert),Van Gogh (Marco Kutscher) en de getalenteerdeAminko (Bertram Allen). Moeder Lenja vande Steghoeve is een dochter van de bewezenhengst Germus R en bracht al meerdere internationaleen nationale springpaarden. GreatExpectation heeft een goed type, is uitstekendte rijden en beschikt over een sterke galoppade.Great Expectation maakt zijn naam waar!Great ExpectationGreat Expectation is a four-year-old son ofNumero Uno who attracted the DSHS selectioncommittee’s attention at the CSI Twentein Geesteren. As a result, this interesting geldingwas purchased for the auction. NumeroUno is a proven son of the legendary LiberoH and has already produced many top horsesincluding Tyson (Leon Thijssen), Sterrehof’sTamino (Marc Houtzager), Winchester HS(Frank Schuttert), Van Gogh (Marco Kutscher)and the talented Aminko (Bertram Allen).Dam Lenja van Steghoeve is a daughter of theproven stallion Germus R and has producedseveral international and national jumpinghorses. Great Expectation is nicely-built, isfantastic to ride and has a strong gallopade.Great Expectation lives up to his name!26 DSHS | Great Expectation


Numero UnoprefLenja van de SteghoeveLibero HprefJolandakeurGermus RWalenkaGreat ExpectationLandgraf IOktave HSPLord CalandoFeinschnitkeur, pref, sport-(dres)JoostprefZermiesterPatriekVriedaGreat Expectation | DSHS 27


7. FernandoBayGeldingBorn: 05-04-2010Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015FernandoBij de vijfjarige Fernando is de gewaardeerdehengst Canturano gecombineerdmet de olympische tophengst Carthago.Canturano gaf al meerdere succesvolleDSHS-veilingpaarden en is een zoon vande olympische springhengst Canturo(Bernardo Alves). Onder Jos Lansink behoordeCarthago tot de wereldtop en tallozenakomelingen maakten het verschilop het hoogste niveau. Fernando liet in deStal Hendrix-competitie al van zich sprekenen bereikte de finale. Fernando springt meteen top techniek, laat zich zeer goed rijdenen heeft een opvallend goed gebruik van hetachterbeen. Deze kwaliteiten gecombineerdmet zeer veel vermogen maken Fernandoeen zeer interessant paard.FernandoIn the five-year-old Fernando, the muchrespectedstallion Canturano is combinedwith the Olympic top stallion, Carthago.Canturano has already produced severalsuccessful DSHS auction horses and is ason of the Olympic jumping stallion Canturo(Bernardo Alves). Under Jos LansinkCarthago was amongst the world’s best, andnumerous offspring made the differenceat the highest level. Fernando has alreadymade a name for himself in the Stal HendrixCompetition and reached the final. Fernandojumps with an excellent technique, is verygood to ride and has an outstanding hindleg action. These qualities, combined witha tremendous ability make Fernando a veryinteresting horse.28 DSHS | Fernando


FernandoCanturanoCanturoMadonna IVCantusFaraCorianoZalmeCarthagia ZCarthagoFalmiraCapitol IPerraAlmiroKarolienkeur, sport-(dres), sport-(spr)Fernando | DSHS 29


8. FlambeauChestnutGeldingBorn: 10-04-2010Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015FlambeauFlambeau is een vijfjarige nakomeling vanCarambole N.O.P., die onder Willem Greve ditjaar onder meer de Grote Prijs van JumpingAmsterdam op zijn naam schreef. In de fokkerijonderscheidt Carambole zich meer enmeer en werden zijn eerste zonen al goedgekeurdbij het KWPN. Flambeau’s moederJostella is een dochter van de waardevollehengst Casimir en bracht al het internationalespringpaard Pele (Lacy MorroneCramer) en meerdere succesvolle nationalespringpaarden. Flambeau heeft een uitstekendexterieur, top reflexen en veel energie.Flambeau is zonder meer een paard met veelpotentie voor de toekomst.FlambeauFlambeau is a five-year-old offspring ofCarambole N.O.P. who, under Willem Greve,claimed the victory in the JumpingAmsterdam Grand Prix this year. At stud,Carambole is making a name for himselfmore and more and his first sons have alreadybeen approved by the KWPN.Flambeau’s dam Jostella is a daughter ofthe valued stallion Casimir and producedthe international jumping horse Pele (LacyMorrone Cramer) as well as several successfulnational jumping horses. Flambeau hasan excellent build, top reflexes and a lot ofenergy. Flambeau is without doubt a horsewith much potential for the future.30 DSHS | Flambeau


FlambeauCaramboleCassini INormandie VICapitol IWisma HConcerto IIHavanna XVJostellaster, prefCasimirPostellapref, prestIrco PoloUraneaLeraarLonaFlambeau | DSHS 31


9. Fame DVLBayMareBorn: 27-06-2010Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015Fame DVLFame is één van de favorieten van de DSHScollectie2015. Deze Cardento-dochter valt opdoor haar ongekende vermogen, reflexen en gemakkelijkemanier van springen. Cardento wononder Peter Eriksson drie zilveren teammedaillesop de Wereldruiterspelen. Vorig jaar sprongenmaar liefst zes Cardento-nakomelingen mee tijdensdeze Wereldruiterspelen. Daarbij heeft Fameeen goede bloedopbouw en komt ze uit een zeersterke moederlijn, die al de KWPN-goedgekeurdehengsten Baltic VDL en Vegas VDL voortbrachten internationale springpaarden als Orville(Carlos Milthaler), Qulander Z (James Paterson-Robinson), On Target (Erin Davis), Wilandra (VadimKonovalov) en Vilandro K (Alexandr Belekhov).Fame lijkt alles in zich te hebben om straks op hetallerhoogste niveau het verschil te maken.Fame DVLFame is one of the favourites in the 2015 DSHScollection. This Cardento-daughter stands out dueto her unprecedented ability, reflexes and easy wayof jumping. Under Peter Eriksson Cardento wonthree team silver medals at the World EquestrianGames. Last year no fewer than six Cardentooffspringwere competing. Fame has a good pedigreeand is out of a strong dam-line which hasalready produced the KWPN-approved stallionsBaltic VDL and Vegas VDL as well as internationaljumping horses such as Orville (Carlos Milthaler),Qulander Z (James Paterson-Robinson), OnTarget (Erin Davis), Wilandra (Vadim Konovalov)and Vilandro K (Alexandr Belekhov). Fame seemsto have everything that will later make the differenceat the very highest level.32 DSHS | Fame DVL


Fame DVLCardentoCapitol IB-EstelleCapitanoFoliaLordRestelleIllandrasterAhornprefWilandraster, prefNimmerdorprefM.Hyazinthekeur, pref, prestOrthosRoelandrakeurFame DVL | DSHS 33


10. Kamara van ‘t HeikeGreyMareBorn: 18-05-2010Size: LargeKamara van ‘t HeikeDe vijfjarige Kamara van ’t Heike heeft het allemaal:top springgenen, onbeperkt vermogen engoede rijkwaliteiten. Vader Epleaser van ’t Heikeis een zoon van stempelhengst For Pleasure entopmerrie Valentina van ’t Heike (Jos Lansink).Vorig jaar won Epleaser onder Frank Schuttertde bekende Aachener Münchener Prijs in Akenen onder Christian Ahlmann werd de hengsttweede in een CSI5* 1.55m-rubriek in Hamburg.Grootvader Carthago is een stempelhengstdie onder Jos Lansink op twee OlympischeSpelen sprong en moeder Cleo Z bracht al het1.50m-springpaard Ferreo van ’t Heike (JavierFernandez). Bij Kamara van ’t Heike geldt: ‘Noscope, no hope’. Met zijn enorme vermogen engoede rijdbaarheid is Kamara een echt paardvoor de toekomst.Kamara van ‘t HeikeThe five-year-old Kamara van ’t Heike has itall: top jumping genes, unlimited ability andexcellent riding qualities. Sire Epleaser van ’tHeike is a son of the foundation stallion ForPleasure and top mare Valentina van ’t Heike(Jos Lansink). Last year Epleaser won the wellknownAachener Münchener Prize in Aachen,under Frank Schuttert, and under ChristianAhlmann the stallion came second in a CSI5*1.55m class in Hamburg. Grandsire Carthagois a foundation stallion who, ridden by JosLansink, jumped in two Olympic Games anddam Cleo Z produced the 1.50m jumping horseFerreo van ’t Heike (Javier Fernandez). The followingapplies to Kamara van ’t Heike: ‘No scope,no hope’. With his tremendous ability and goodrideability Kamara is truly a horse for the future.34 DSHS | Kamara van ‘t Heike


Kamara van ‘t HeikeEpleaser van ‘t HeikeFor PleasureValentina van ‘t HeikeFurioso IIGigantinNabab de ReveQuanina van ‘t HeikeCleo ZCarthagoDominoCapitol IPerraDon PedroLeidenschaftKamara van ‘t Heike | DSHS 35


11. FamousDark bayGeldingBorn: 02-06-2010Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015FamousFamous is een mooie vijfjarige zoon vanHarley VDL, die al eerdere twee bekendeDSHS-veilingpaarden bracht: Cupido enConstable II. Cupido ontwikkelt zich ijzersterkop internationaal niveau onder LineRaaholt en Constable II is één van de grootstetalenten van Laura Kraut. Famous’ grootvaderInvestment is een zoon van Randel Z,de vader van Cortes C (Beezie Madden), dieop de Wereldruiterspelen uitgeroepen werdtot beste paard ter wereld. Famous heefteen zeer goed model, heeft een uitstekenderijdbaarheid en een top springtechniek.Deze Harley-zoon verdient net als Cupido enConstable II een opleiding richting het hoogsteniveau.FamousFamous is a beautiful five-year-old sonof Harley, who previously produced twowell-known DSHS auction horses: Cupidoand Constable II. Cupido is developing formidablyat international level, under LineRaaholt, and Constable II is one of LauraKraut’s greatest talents. Famous’s grandsire,Investment, is a son of Randel Z, the sire ofCortes C (Beezie Madden) who, at the WorldEquestrian Games, was declared the besthorse in the World. Famous has an excellentconformation, outstanding rideability and agreat jumping technique. This Harley-son,just like Cupido and Constable II, deservestraining towards the highest level.36 DSHS | Famous


FamousHarley VDLHeartbreakerprefLarthagosport-(spr)NimmerdorprefBacarolesterCarthagoDaisy IVMylandraInvestmentGalandraRandel ZJeniffer ‘t CarelshofLegaatkeurRolandrasterFamous | DSHS 37


12. FarianneGreyMareBorn: 03-06-2010Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015FarianneDe mooi gemodelleerde merrie Farianne iseen vijfjarige dochter van stempelhengstIndoctro uit een moeder van de bewezentophengst Corland. Zowel vader als grootvaderstaan bekend om hun goed springendenakomelingen, die gekenmerkt worden doorinstelling, voorzichtigheid en atletisch vermogen.Farianne valt op door haar lichtvoetigheid,sympathieke manier van springenen niet te onderschatten vermogen. Daarbijheeft ze een uitmuntend schakelmoment inde lucht, waarmee deze merrie alles heeftwat je in een modern springpaard wilt zien.Farianne is een ideaal toekomstpaard vooreen jeugdige amazone of ruiter.FarianneThe beautifully-built mare Farianne is a fiveyear-olddaughter of the foundation stallionIndoctro out of a dam by the proven top stallion,Corland. Both sire and grandsire are wellknownfor their excellent jumping offspringwho are characterised by attitude, carefulnessand athletic ability. Farianne standsout due to her light-footedness, nice way ofjumping and an ability that should not be underestimated.In addition, she has a superbswitch-moment over the jump, which givesthis mare everything one wishes to see in amodern jumping horse. Farianne is an idealhorse for the future for a youthful rider.38 DSHS | Farianne


FarianneIndoctroprefCapitol IVanessa VII HCapitanoFoliaCaletto IIOrgesch HSarianneCorlandkeurHarianneelite, prestCor de la BryereThyra HSPBeaujolaisRiannekeur, pref, prestFarianne | DSHS 39


13. ChantalDark bayMareBorn: 06-06-2010Size: MediumChantalChantal is een vijfjarige dochter van Iowa, eenbekende zoon van Wereldbekerfinalewinnaaren stempelhengst Libero H. Deze mooi gemodelleerdemerrie valt op door haar uitstekenderijkwaliteiten, goede manier van springenen instelling in de wedstrijdring. Haar afstammingloopt over van de prestatiegenenmet de internationale springhengst Iowa alsvader, op-en-top stempelhengst Indoctro alsgrootvader en de sterke Holsteiner hengstLeuthen I als overgrootvader. Daarbij isChantal nauwverwant aan de internationalespringpaarden Ian (John Hickey) enTurmalin (Andreas Erni). Deze interessantemerrie heeft een mooie sportcarrière in hetverschiet.ChantalChantal is a five-year-old daughter of Iowa,a well-known son of the World Cup Final winnerand foundation stallion, Libero H. Thisbeautifully-modelled mare stands out dueto her excellent riding qualities, good wayof jumping, and her attitude in the competitionring. Her pedigree is overflowing withperformance genes, having the internationaljumping stallion Iowa as sire, the absolutetop foundation stallion Indoctro as grandsireand the strong Holstein stallion Leuthen I asher great-grandsire. Furthermore, Chantalis closely related to the international jumpinghorses Ian (John Hickey) and Turmalin(Andreas Erni). This interesting mare will notdisappoint her new owner!40 DSHS | Chantal


ChantalIowaLibero HBruminkaLandgraf IOktaveNimmerdorUsminkaChampagneIndoctroChamonixCapitol IVanessa VIILeuthen ICorazonChantal | DSHS 41


14. FletcherBayGeldingBorn: 14-06-2010Size: LargeQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015FletcherDe Ustinov-zoon Fletcher is gefokt uit de internationalespringmerrie Rose des Hayettes Z vanPhilippe Le Jeune. De keurhengst Ustinov is eenzoon van de legendarische Libero H en heeftzich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een absolutetophengst met bij DSHS geveilde nakomelingenals Bestinov (Andre Sakakini), Anatevka(Niels Knape), APG Carvalno (Boy-Adrian VanGelderen) en Backstory (Leslie Burr-Howard).Via grootvader Rex Z voert Fletcher ook hetwaardevolle bloed van de fenomenale merrieRatina Z. Fletcher combineert zeer veel vermogenmet lichtvoetigheid en goede reflexen. Inde Stal Hendrix-competitie toonde Fletcher alzijn potentie en de selectiecommissie verwachtdaarom dat deze ruin alles in zich heeft om eenbeter paard te worden.FletcherThe Ustinov son Fletcher is out of Philippe LeJeune’s international jumping mare Rose desHayettes Z. Keur-stallion Ustinov is a son ofthe legendary Libero H and, over the past fewyears, has become an absolute top stallion withDSHS-auctioned offspring such as Bestinov(Andre Sakakini), Anatevka (Niels Knape),APG Carvalno (Boy-Adrian Van Gelderen) andBackstory (Leslie Burr-Howard). Via grandsireRex Z, Fletcher also inherits the valued pedigreeof the phenomenal mare Ratina Z. Fletchercombines tremendous ability with light-footednessand good reflexes. In the Stal HendrixCompetition Fletcher already showed his potentialand the selection committee thereforeexpects that this gelding has everything in himto make him a better horse.42 DSHS | Fletcher


UstinovLibero HprefHaifakeur, pref, prestLandgraf IOktave HSPNimmerdorprefSiljakeur, prefFletcherRose Des Hayettes ZRex ZAlios de VillierRebel I ZRatina ZKissovo S.F.Noailles IV SFFletcher | DSHS 43


15. FabrianoBayGeldingBorn: 01-04-2010Size: MediumFabrianoFabriano is een mooi gemodelleerde, vijfjarigezoon van Vittorio uit de moeder van deQuidam de Revel-zoon Quite Easy. Fabrianobeschikt over een extra galop, zeer goede drafen een rijk exterieur. Vader Vittorio springt verdienstelijkop internationaal niveau onder Timvan den Oetelaar en bracht al vele interessantesportpaarden. Uit de stam van Fabrianokwamen al internationale toppers als ZycalinW (Patrick Lemmen en Emanuele Bianchi),Grafit (Victoria Gulliksen), Patrick (JaneDavies) en Valente (Tim Gredley). Fabrianobeschikt over fantastische rijkwaliteiten, wathem een interessant paard maakt voor verschillenderichtingen in de springsport.FabrianoFabriano is a beautifully-modelled, five-yearoldson of Vittorio out of a dam by the Quidamde Revel-son, Quite Easy. Fabriano has anextra canter, an excellent trot and a beautifulbuild. Sire Vittorio is jumping credibly atinternational level, ridden by Tim van denOetelaar, and has already produced manyinteresting sport horses. International tophorses such as Zycalin W (Patrick Lemmenand Emanuele Bianchi), Grafit (VictoriaGulliksen), Patrick (Jane Davies) and Valente(Tim Gredley) are all from Fabriano’s bloodline.Fabriano has fantastic riding qualitiesand that makes him an interesting horse forvarious disciplines within the jumping sport.44 DSHS | Fabriano


FabrianoVittorioCalippoMa BelleConcerto IIGunda IVMartelBeauty IWelita Celite, ibop-(spr)Quite EasyGelita IIkeur, pref, prestQuidam de Revel SFBirthe IIZeuskeurGelitakeur, pref, prestFabriano | DSHS 45


100 Years of Traditionwalshproducts.comwalshproducts.comwalshproducts.com46


Capall ZidaneConcorde x Baloubet du RouetCapall ZidaneConcorde x Baloubet du RouetRider: Ronan McGuigan (IRE)SoldDSHS 2009Winner of several Grand PrixHighlights | DSHS 47


“I have been making useof the expertise of XcellentHorse Insurance for manyyears.It is very reassuring thatyour agent or the personon the other end of the linealso understands horses.Often just a couple ofwords are enough.I advise my clients toinsure their horses withXcellent Horse Insurance.It is not worth taking therisk.”Rob Ehrens, Coach Senior ShowjumpersYour passion insuredXCELLENTHORSE.COM+31 73 6 419 41948


CupidoHarley VDL x IrcolandoSoldDSHS 2011CupidoHarley VDL x IrcolandoRider: Line Raaholt (NOR)Successful in several 1.45m classesHighlights | DSHS 49


Narcissist FBH (Cashuno)Numero Uno x CashNarcissist FBHNumero Uno x CashRider: Abdullah Mahd Al Marri (UAE)SoldDSHS 2013Successful in several international1.45m classes50 DSHS | Highlights


Don Juan VLCanturano x IndoradoDon Juan VLCanturano x IndoradoRider: Ronan McGuigan (IRE)Successful in severalYoung Horse classesSoldDSHS 2013Highlights | DSHS 51


Marchello ZMarome x BrederoMarchello ZMarome x BrederoRider: Mavis Spencer (USA)Successful in severalYoung Horse classesSoldDSHS 201452 DSHS | Highlights


CasanovaCarolus II x GlennridgeSoldDSHS 2012CasanovaCarolus II x GlennridgeRider: Hunt Tosh (USA)First Year GreenOverall Hunter Horse of the Year - 2015Highlights | DSHS 53


Cuba (Cuba Libre)Namelus R x Mermus RSoldDSHS 2011Cuba (Cuba Libre)Namelus R x Mermus RRider: Mckayla Langmeier (USA)Winner major hunter classes54 DSHS | Highlights


Kodaline (Darco L)Vittorio x HemmingwaySoldDSHS 2014Kodaline (Darco L)Vittorio x HemmingwayRider: Beth Underhill (CAN)Successful in severalYoung Horse classesHighlights | DSHS 55


Viper Vrombautshoeve ZVerdi x Karioka del FolleeSoldDSHS 2013Viper Vrombatshoeve ZVerdi x Karioka del FolleeRider: Emma Heise (USA)Successful in 1.40 - 1.45m classes56 DSHS | Highlights


AysattiNo Limit x CreoolSoldDSHS 2009AysattiNo Limit x CreoolRider: Mathijs van Asten (NL)Grand Prix winnerInterview | DSHS 57


Interview - Ali Bin Hamoodah“I value the selection committee’s honesty. That is rare”In this article we interview Abu-Dhabi bornand raised Ali Bin Hamoodah. In 2013 the now24-year-old horseman called the organiserson the day of the auction with the request tobid for Cashuno (Numero Uno x Cash), oneof the talents in the collection. After havingchecked everything, bidding commenced. AliBin Hamoodah succeeded in purchasing the baygelding.Ali Bin HamoodahAbu Dhabi it is down to the individual. But we aregetting there.”“I saw the video of Cashuno on the website andimmediately knew he was a special horse. I reallywanted to buy him. Everyone advised me againstit as I had not seen him in the flesh and had notbeen able to try him out. But I was certain that thiswas the right horse for our yard. Now, everyoneagrees with me: at the beginning of July he wona 1.40m class during the Global Champions Tourin Paris. It was a good idea to bring him here”,according to owner Ali Bin Hamoodah.After the sale Cashuno was renamed NarcissistFBH. The abbreviation FBH stands for Faraj BinHamoodah Holding. The family-run business isbased in the Middle East and is active in severalsectors. FBH Stables is a dealing and breedingyard of show jumping horses.As a result of the purchase during the DutchSport Horse Sales, Narcissist FBH joined Ali’ssport horse yard. He explains “In 2012 we builta stable complex in Germany, near Hannover.We have 12 brood mares and 15 sport horses.We spend the winter in Abu Dhabi and fly thesport horses and riders over. More competitionsare being organised there and we really wantto compete in them. The sport is gaining inpopularity. Countries such as Qatar and SaudiArabia are still just ahead. They benefit fromgovernment investments in equestrian sport. InHow did Ali Bin Hamoodah get to know aboutthe auction? “Our team is always looking forgood young horses. A number of people tippedme about the Dutch Sport Horse Sales. Then Ivisited the website and saw that the horses soldpreviously are performing well all over the world,that gave me confidence. After several years Iknow that they can and want to advise me welland that they are not only out for the money. Ivalue the honesty of the selection committee.That is rare.”A young horse with talent needs good guidance.After his training at Stal Hendrix, Narcissist FBHfound a new rider in Abdullah Mohd Al Marri. Alisays about him: “He deserves much credit for theway in which he continued the training. Abdullahcan handle Narcissist FBH’s competitivecharacter very well. He is not extremely big buthis character is!”Recently, the Numero Uno offspring was namedthe best 7-year-old in the United EmiratesLeague. The combination won five internationalclasses and, as icing on the cake, the NationalGrand Prix during the national United Emiratesholiday. And so Narcissist FBH can join the listof jumping horses that have been sold via theDutch Sport Horse Sales and who are making adifference in the international sport.58 DSHS | Interview


Interview - Line Raaholt“DSHS-horses perform superbly all over the world. You can’t avoid that fact”Norway is well-known for its beautiful fjords, richculture and special location. Showjumping fansthink of Geir Gulliksen, Morten Djupvik and LinaRaaholt when you mention Norway. In this article,we would like to give the word to this last lady.She tells about her link to the Dutch Sport HorseSales and the purchase of her, now 8-year-oldtalent.The 32-year-old showjumper lives in the capitalOslo with her husband Lars Petter. She is partof the top of Norwegian senior showjumping forquite some years now despite her young age.She takes part in international shows such asValkenswaard, Estoril, Monaco and Abu Dhabi,competing with her horses Blue Thunder, DiegoForever and Abrisco V.Three years ago, in 2012, she bought Cupido(Harley VDL x Ircolando). The son of Harley VDLwas sold to her in Weert during the Dutch SportHorse Sales. Line explains how she came intocontact with the auction: “Because I think it isnecessary to always improve myself as a rider, Ilived in The Netherlands for 2,5 years to train withYves Houtackers. Yves was really enthusiasticabout the collection. I always keep my eyesopen for young talent, as it is hard to find. I likedCupido from the very start. With Yves’s advice,we decided to go for Cupido in the auction. I amstill very happy with him. He is eight now and wecompete in ranking classes at 1.45m and 1.50mlevel. He is very good to me. He is dedicated andhas a wonderful character. A real horse for thefuture!”Line spends most of her time in Drammen. Itis about a half hour drive from Oslo. She rentseight boxes at Geir Gulliksen’s yard. “I have beentraining with Geir since I was 18. That man hastaught me so much. For me, it is perfect to stablemy horses there.”Line RaaholtLine knew what she wanted to become from anearly age: “I sat on my first pony when I was five.I loved it. I rose from ponies, to juniors, youngriders and seniors. I still enjoy the work I amallowed to do every day.”Will Line come to the auction this year? “Yes, forme it is the perfect way to find young talentedshowjumpers. As a client you can rely on thequality of the horses. DSHS-horses performsuperbly all over the world. You can’t avoid thatfact. I travel to The Netherlands as Norway doesnot have an auction of this type. I think it is a realachievement that Paul, Emile, Neil and Yves areable to gather such a strong collection every year.That requires lots of knowledge and passion.”Interview | DSHS 59


16. Fascinating FortunaBayGeldingBorn: 02-05-2010Size: LargeQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015Fascinating FortunaUit de rechtstreekse moederlijn van de zeergetalenteerde KWPN-goedgekeurde hengstEntertainer komt deze vijfjarige FascinatingFortuna. Vader Zapatero VDL is een zoonvan tweevoudig olympiër Chin Chin (JaimeAzcarraga) en geeft veelbelovende springpaarden,zoals één van de uitschietersvan DSHS 2014 Ferimain TH. FascinatingFortuna is gefokt uit een dochter van tophengstVDL Groep Verdi TN N.O.P. (Maikelvan der Vleuten) en zijn afstamming wordtversterkt door Voltaire, Nimmerdor enRigoletto. Fascinating Fortuna is voorzichtig,en beschikt over veel vermogen. Dankzijzijn goede reflexen en uitstekende instellingkan Fascinating Fortuna uitgroeien tot eenzeer interessant paard.Fascinating FortunaThe five-year-old Fascinating Fortuna is outof the direct dam-line of the extremely talented,KWPN-approved, stallion Entertainer.Sire Zapatero VDL is a son of the doubleOlympian Chin Chin (Jaime Azcarraga) andproduces very promising jumping horsessuch as one of the star horses in the 2014DSHS: Ferimain TH. Fascinating Fortunais out of a daughter of the top stallionVDL Groep Verdi TN N.O.P. (Maikel van derVleuten) and his pedigree is further enhancedby Voltaire, Nimmerdor and Rigoletto.Fascinating Fortuna is careful and has muchability. Thanks to his excellent reflexes andsuperb attitude, Fascinating Fortuna can developinto a very interesting horse.60 DSHS | Fascinating Fortuna


Fascinating FortunaZapatero VDLChin ChinManietaprest, pref, sport-(spr), eliteConstantLareseIrcolandoAnitaBerdilavsca Fortunavoorl keurVerdi TN N.O.P.Mhilavasca Fortunaprest, ster, prefQuidam de RevelClarissaVoltaireIlavsca FortunaFascinating Fortuna | DSHS 61


17. Fix BlueGreyGeldingBorn: 20-05-2010Size: LargeQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015Fix BlueDe vijfjarige Fix Blue imponeert op alle fronten.Vader VDL Zirocco Blue N.O.P. wint onder JurVrieling Grote Prijzen, Wereldbekers en NationsCups en is één van meest veelbelovende fokhengstenter wereld. Daarnaast heeft Fix Blueeen zeer beroemde halfbroer: Valentin R. DezeHeartbreaker-zoon is onder Michael Whitakersuccesvol op het allerhoogste niveau en sprongnaar top drie klasseringen in Doha, Antwerpen,Londen Olympia en ’s-Hertogenbosch. Behalveijzersterke genen beschikt Fix Blue zelf ookover opvallende kwaliteiten. Fix Blue heeft dezeldzame combinatie van ongekend vermogenen zeer veel kwaliteiten en reflexen. Daarbij beschiktFix Blue over top rijkwaliteiten, wat dezeZirocco Blue-zoon een paard met veel mogelijkhedenvoor de toekomst maakt.Fix BlueThe five-year-old Fix Blue impresses on allfronts. Sire VDL Zirocco Blue N.O.P. wins GrandPrix, World Cups and Nations Cups, under JurVrieling, and is one of the most promisingstud stallions in the World. Furthermore, FixBlue has a very famous half-brother: ValentinR. This Heartbreaker-son is successful underMichael Whitaker at the very highest level, andjumped to top three placings in Doha, Antwerp,London Olympia and ’s-Hertogenbosch. Apartfrom formidable genes, Fix Blue himself alsohas outstanding qualities. Fix Blue has therare combination of unprecedented ability andvery many qualities and reflexes. Fix Blue alsohas superb riding qualities and that makes thisZirocco Blue-son a horse with many possibilitiesfor the future.62 DSHS | Fix Blue


Fix BlueZirocco Blue VDLMr. BlueLicorne Des ForetsCouperusAcarlaster, prestVoltaireprefGekas Des ForetsOcieni RkeurIndoradokeurKieni RsterCorrado IAidaKafuCienikeur, prefFix Blue | DSHS 63


18. ElisabethGreyMareBorn: 05-06-2009Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015ElisabethDeze mooie zesjarige schimmelmerrieElisabeth heeft zeer veel instelling en is eenpaard met veel mogelijkheden. Haar vaderApplaus sprong succesvol op 1.45m-niveauen bracht al een aantal getalenteerde springpaardenwaaronder Elion V, gereden door deIerse ruiter Jonathan McCrea. Elisabeth iseen telg uit de bekende Holsteiner stam 18a2waar ook tophengsten als Untouchable,Clinton en Chambertin en vroegere stempelhengstenals Farn en Ronald uit voortkomen.Elisabeth heeft het in zich om door te groeiennaar het allerhoogste niveau.ElisabethThis beautiful six-year-old grey mare,Elisabeth, has a great attitude and is a horsewith many possibilities. Her sire, Applaus,jumped successfully at 1.45m level andhas already produced a number of talentedjumping horses including Elion V ridden bythe Irishman Jonathan McCrea. Elisabeth isan offspring out of the well-known Holstein18a2 bloodline, from which top horses suchas Untouchable, Clinton and Chambertinalso originate. Elisabeth has the potential toprogress to the highest level.64 DSHS | Elisabeth


ElisabethApplausUnistarMatildeprefVoltaireprefCelestakeur, prefHugoRebeccaster, prefThulaColmanKimpulaCarthagoRosenquarzBarnaulEhulaElisabeth | DSHS 65


19. Extra BBayGeldingBorn: 25-05-2009Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015Extra BDe zesjarige Canturano-zoon Extra B is gefoktuit de volle zus van de olympiër StarPower. Onder de legendarische Canadeseruiter Ian Millar sprong de Quick Star-zoonop de Olympische Spelen in Londen 2012,werd hij Canadees kampioen en noteerdetalloze topklasseringen in Grote Prijzen enNations Cups. Grootvader Quick Star waseen fenomeen in de sport en is de vadervan Big Star (Nick Skelton), Orient ExpressHDC (Patrice Delaveau), Stella (MeredithMichaels-Beerbaum) en Quick Study (LaurenHough). Stal Hendrix kocht Extra B op jongeleeftijd, waar de ruin zijn opleiding genoot.Extra B wordt gekenmerkt door een geweldigeinstelling, iets wat hij gemeen heeft metgrootvader Quick Star en oom Star Power.Extra BThe six-year-old Canturano-son Extra B isout of the full-sister of the Olympian StarPower. Under the legendary Canadian rider,Ian Millar, the Quick Star-son jumped atthe Olympic Games in London 2012, wasCanadian champion, and won innumerabletop rankings in Grand Prix and NationsCups. Grandsire Quick Star was a phenomenonin the sport and is the sire of Big Star(Nick Skelton), Orient Express HDC (PatriceDelaveau), Stella (Meredith Michaels-Beerbaum) and Quick Study (Lauren Hough).Stal Hendrix bought Extra B when he wasvery young, and trained the gelding there.Extra B is characterised by a fantastic attitude,something he has in common with hisgrandsire Quick Star and uncle Star Power.66 DSHS | Extra B


Extra BCanturanoCanturoMadonna IVCantusFaraCorianoZalmeWimonaQuick StarMaximkeurGaloubet AStellaCalvadoskeurFreyakeur, pref, prest, sport-(spr)Extra B | DSHS 67


20. Black JackDark bayGeldingBorn: 18-02-2009Size: MediumBlack JackDe zesjarige Holsteiner ruin Black Jackis één van de favorieten van de collectievan 2015. Vader Canturano is een zoonvan de olympische springhengst Canturo(Bernardo Alves) en bracht al vele toptalenten,zoals de in 2013 bij DSHS geveildeDon Juan VL (mv. Indorado). Black Jack isgefokt uit een dochter van de succesvollevolbloed Favoritas xx en overgrootmoederOption (v. Lord) is de moeder van de stempelhengstCoriano. Daarbij is Black Jacknauwverwant aan topvererver Corofino I ende populaire Diarado. Black Jack lijkt eenpaard met veel mogelijkheden om door tegroeien naar de topsport.Black JackThe six-year-old Holstein gelding Black Jackis just one of the favourites in the 2015collection. Sire Canturano is a son of theOlympic jumping stallion Canturo (BernardoAlves) and has already produced many starsincluding Don Juan VL (ds. Indorado), auctionedat DSHS in 2013. Black Jack is out ofa daughter of the successful thoroughbredFavoritas xx, and great-grandmother Option(by Lord) is the dam of the foundation stallionCoriano. Furthermore, Black Jack isrelated to top-producer Corofino I and thepopular Diarado. Black Jack seems to be ahorse with many possibilities to progressinto the top sport.68 DSHS | Black Jack


Black JackCanturanoCanturoMadonna IVCantusFaraCorianoZalmeValidaFavoritasDalida IIReitarFlanelCaletto IOptionBlack Jack | DSHS 69


21. Chica B ZGreyMareBorn: 09-06-2009Size: MediumChica B ZDe zesjarige Canturano-dochter ChicaB Z heeft zeer goede reflexen en top rijkwaliteiten.Haar moeder Bolanda springtverdienstelijk op internationaal niveau enis een dochter van Berlin - onder GercoSchröder winnaar van teamgoud op deWereldruiterspelen in Aken 2006. Uit Chica’smoederlijn komen ook de topvererver Lux,winnaar van de Pulsar Crown onder JerrySmit, en de beroemde Caretina de Joter, onderPius Schwizer tweede in de Grote Prijsvan Shanghai en geplaatst in Aken. Dezegenen gecombineerd met haar enorme kwaliteitenmaken Chica een paard waarbij heteinde nog lang niet in zicht is.Chica B ZThe six-year-old Canturano-daughter, ChicaB Z, has very good reflexes and excellentriding qualities. Her dam, Bolanda, is jumpingadmirably at international level and isa daughter of Berlin. Berlin was team goldwinner at the 2006 World Equestrian Gamesin Aachen, under Gerco Schröder. Chica’sdam’s line also produced the top-producerLux, winner of the Pulsar Crown under JerrySmit, and the famous Caretina de Joter who,ridden by Pius Schwizer, came second in theShanghai Grand Prix and was also placedin Aachen. These genes, combined with hertremendous qualities, make Chica a horse ofwhich we have not yet seen the last.70 DSHS | Chica B Z


Chica B ZCanturanoCanturoMadonna IVCantusFaraCoriano ZZalmeBolandaBerlinLolanda B ZCassini IEstiaLord CalandoCalypa B ZChica B Z | DSHS 71


22. EscadaBayMareBorn: 02-04-2009Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015EscadaEscada is een mooi gemodelleerde dochter vanTangelo van de Zuuthoeve uit Darco-dochterSoul Sister, die zelf op 1,35 m-niveau sprong.Tangelo van de Zuuthoeve bracht al springcracksals Victoria (Bassem Hassan Mohammed),Warrior (Jamal Rahimov), Citizenguard Taalex(Constant Van Paesschen), Billy Angelo (WilliamFunnell). Darco leverde een ontelbaar aantalGrand Prix-springpaarden, waarvan onder meerWinningmood (Luciana Diniz), Giovanni van hetScheefkasteel (Pius Schwizer), Ho Go van dePadenborre (Denis Lynch), H&M Forever d’Arcoter Linden (Nicola Philippaerts) en Erco van ’tRoosakker (Lorenzo de Luca) nog altijd presterenop het hoogste niveau. De lichtvoetige merrieEscada is niet al te groot, maar valt op doorhaar makkelijke manier van springen.EscadaEscada is a beautifully-modelled daughter ofTangelo van de Zuuthoeve, out of Darco-daughterSoul Sister, who herself jumped at 1.35m level.Tangelo van de Zuuthoeve has already producedjumping stars such as Victoria (BassemHassan Mohammed), Warrior (Jamal Rahimov),Citizenguard Taalex (Constant Van Paesschen),Billy Angelo (William Funnell). Darco producedan innumerable number of Grand Prix jumpinghorses including Winningmood (Luciana Diniz),Giovanni van het Scheefkasteel (Pius Schwizer),Ho Go van de Padenborre (Denis Lynch), H&MForever d’Arco ter Linden (Nicola Philippaerts)and Erco van ’t Roosakker (Lorenzo de Luca), allof which are still performing at the highest level.The light-footed Escada is not very big but attractsattention due to her easy way of jumping.72 DSHS | Escada


EscadaTangelovan de ZuuthoeveNarcos II SFOlympiavan de KrekebekeFair Play IIIGeminiLaudanumRacyona ZSoul Sisterster, sport-(spr)DarcoFreuleLuganovan la RocheOcouchaZalmecoZilviaEscada | DSHS 73


23. EsperanceBayMareBorn: 21-04-2009Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015EsperanceDe Ustinov-dochter Esperance valt op door lichtvoetigheid,top reflexen en zeer goede rijkwaliteiten,wat kenmerkend is voor de Dutch SportHorse Sales. Ustinov was zelf kampioen van deKWPN Hengstenkeuring. Zowel in de sport als inde fokkerij heeft de keurhengst Ustinov zijn sporenverdiend, mede dankzij op de DSHS geveilde nakomelingenals VION Cup-winnaar en internationaalspringpaard Bestinov (Andre Sakakini), Grote Prijsvan Roosendaal-winnares Anatevka (Niels Knape),de veelbelovende APG Carvalno (Boy-Adrian VanGelderen) en de internationale topper Backstory(Leslie Burr-Howard). In 2014 werd halfbroer CocoRico v. Corland (Axel van Colen) kampioen bij de zevenjarigenin Fontainbleau. Ustinov gecombineerdmet de sterke moederlijn van Esperance makendeze goed gemodelleerde merrie zeer interessant.EsperanceThe Ustinov-daughter Esperance stands out due toher light-footedness, superb reflexes and excellentriding qualities, which is characteristic of the DutchSport Horse Sales. Ustinov himself was championof the KWPN Stallion grading. In sport just as in breedingthe Keur stallion Ustinov has earned his spurs,partly thanks to DSHS-auctioned offspring such asVION Cup winner and international showjumperBestinov (Andre Sakakini), Roosendaal Grand Prixwinner Anatevka (Niels Knape), the very promisingAPG Carvalno (Boy-Adrian Van Gelderen) and the internationalstar Backstory (Leslie Burr-Howard). In2014 half-brother Coco Rico, by Corland, (Axel vanColen) became champion of the seven-year-olds inFontainbleau. Ustinov combined with Esperance’sstrong dam-line, make this nicely-modelled marevery interesting.74 DSHS | Esperance


UstinovLibero HprefHaifakeur, prefLandgraf IOktave HSPNimmerdorprefSiljakeur, prefEsperanceColinda DColorado DMon Coeur DCapitol IZajanaIntermezzoPin Up III SFEsperance | DSHS 75


24. Elvis GBayGeldingBorn: 13-03-2009Size: LargeQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015Elvis GDe selectiecommissie van Dutch Sport HorseSales noemt Elvis G één van de betere paardenvan de collectie. Deze zesjarige zoon vanVegas VDL valt op door zijn enorme kracht,wat hem een potentieel Grand Prix-paardmaakt. De afgelopen maanden sprong Elvis Gnaar meerdere goede klasseringen in competitiesvoor zesjarige springpaarden. Elvis’ vaderVegas VDL is een zoon van Grand Prix-winnaarAtlantic uit een moeder van Olympisch kampioenJus de Pomme. Grootvader Indoctro iseen ware stempelhengst, net als Ramiro enAlmé. Elvis G is daarbij nauwverwant aan deKWPN-goedgekeurde hengsten Oramé VDLen Zavall VDL en het Grand Prix-springpaardMerlin (Jeffrey Welles).Elvis GThe Dutch Sport Horse Sales selection committeeconsiders Elvis G to be one of thebetter horses in the collection. This six-yearoldson of Vegas VDL stands out due to histremendous power, and this makes him a potentialGrand Prix horse. During the past fewmonths Elvis G has jumped to several goodrankings in competitions for six-year-oldjumping horses. Elvis’s sire, Vegas VDL, is ason of the Grand Prix winner Atlantic, out ofa dam by Olympic champion Jus de Pomme.Grandsire Indoctro is a true foundation stallion,just as Ramiro and Almé. Elvis G is thusclosely-related to the KWPN-approved stallionsOramé VDL and Zavall VDL as well asthe Grand Prix showjumper Merlin (JeffreyWelles).76 DSHS | Elvis G


Elvis GVegas VDLAtlanticNellandrasterAcord IIDianaJus de PommeEllandraster, prefUrameesterIndoctroprefLegendCapitol IVanessa VII HG. Ramiro ZprefAluette HElvis G | DSHS 77


25. ErettoChestnutGeldingBorn: 26-06-2009Size: LargeErettoDe markant getekende vos Eretto is eenzesjarige zoon van Vinesse uit de beroemdestam van topfokker Wim van Dam uitLienden. Vinesse is een nakomeling van degewaardeerde Oklund uit een moeder vande legendarische Heartbreaker. Eretto voertaan moederszijde het sterke bloed van PilotzoonIroko en gaat op de beroemde merrieLorette, die aan de basis stond van toppersals Jumpy des Fontaines (Li Zheng), Uretto(Conor Swail), Zara Leandra (Pablo Barrios)en Sam (Ludo Philippaerts). Zijn manier vanspringen en vele vermogen maken Erettoeen paard met veel mogelijkheden.ErettoThe strikingly-marked chestnut Eretto is asix-year-old son of Vinesse, out of the famousbloodline of the Lienden-based top breeder,Wim van Dam. Vinesse is an offspring of themuch-respected Oklund, out of a dam by thelegendary Heartbreaker. From his dam’s sideEretto inherits the influential blood of PilotsonIroko and goes back to the famous mareLorette, who was behind top horses suchas Jumpy des Fontaines (Li Zheng), Uretto(Conor Swail), Zara Leandra (Pablo Barrios)and Sam (Ludo Philippaerts). His way of jumpingand tremendous ability make Eretto ahorse offering many possibilities.78 DSHS | Eretto


ErettoVinesseOklundRaffineHollandIlottester, prestHeartbreakerprefLuneOkori-Retti BIrokokeurFioretti Belite, prefPilotBianca HFruhlingsballZonnestraal Bster, pref, prestEretto | DSHS 79


26. Erasmus HXChestnutGeldingBorn: 18-05-2009Size: MediumQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015Erasmus HXErasmus HX is een zesjarige zoon van Vittoriouit de fokkerij van Stal Hendrix. Vittorio levert iederjaar zeer goede sportpaarden, die ook meerderemalen in de DSHS zijn geveild. ErasmusHX’ moeder Njirinia M sprong succesvol op1.40m-niveau onder Luc Steeghs en komt uit debekende Oberlina-stam. Uit deze lijn komen toppaardenals Star Apple (Georgina Bloomberg),Kwidanta van de Laarsheide (Mathijs vanAsten), Anatevka (Niels Knape), Arlando (RoelofBril) en Olympic Andretti (Henk van den Broek).Erasmus doorliep de verschillende leeftijdsklassenmet opvallend veel foutloze parcoursen enlijkt nu klaar voor de internationale sport. Doorzijn geweldige techniek en instelling in de ringzijn de verwachtingen rondom Erasmus HXhooggespannen.Erasmus HXErasmus HX is a six-year-old son of Vittorio fromStal Hendrix’s stud. Vittorio produces excellentsport horses evey year, a number of which havebeen previously auctioned by DSHS. ErasmusHX’s dam, Njirinia M, jumped successfully at1.40m level, ridden by Luc Steeghs, and is outof the well-known Oberlina-bloodline. Thisbloodline also produced top horses such asStar Apple (Georgina Bloomberg), Kwidanta vande Laarsheide (Mathijs van Asten), Anatevka(Niels Knape), Arlando (Roelof Bril) and OlympicAndretti (Henk van den Broek). Erasmus competedin the various age group classes producingan outstanding number of faultless roundsand now seems to be ready for the internationalsport. His fantastic technique and attitude in thering mean expectations of Erasmus HX are high.80 DSHS | Erasmus HX


Erasmus HXVittorioCalippoMa BelleConcerto IIGunda IVMartel XXBeauty INjirina Mster, sport-(spr)Amaretto IJirinapref, prestAlexis ZGandria HNimmerdorprefVuberlinaErasmus HX | DSHS 81


27. Zapco of two Notes ZBayGeldingBorn: 21-03-2009Size: MediumZapco of two Notes ZDe zesjarige Zapco of the Two Notes Z iseen mooie verschijning met top rijkwaliteitenen een goede instelling. Vader ZapateroVDL is een zoon van tweevoudig olympiërChin Chin en sprong onder respectievelijkJessica Kürten en Robert Vos op internationaalniveau. Zoon Ferimain TH was één vande grootste talenten van DSHS 2014. Zapcodeed al veel ervaring op in verschillende jongepaarden rubrieken op internationaal niveau.Zapco is zeer geschikt voor een jongeruiter of amazone die zich verder wil ontwikkelenin de sport.Zapco of two Notes ZThe six-year-old Zapco of the Two NotesZ is a beautiful figure with top riding qualitiesand an excellent attitude. Sire ZapateroVDL is a son of the double Olympian ChinChin and jumped at international level riddenby Jessica Kürten and Robert Vos respectively.Son Ferimain TH was one of thebiggest talents of DSHS 2014. Zapco hasalready gained much experience in variousyoungster classes at international level.Zapco is very suitable for a young riderwishing to progress further in the sport.82 DSHS | Zapco of the Two Notes Z


Zapco of the Two Notes ZZapatero VDLChin ChinManietaprest, pref, sport-(spr), eliteConstantLareseIrcolandoAnitaWorcaWellingtonFuerstinNimmerdorprefPattyGoldfischde LauzelleSudanesinZapco of the Two Notes Z | DSHS 83


28. ElmoBayGeldingBorn: 24-07-2009Size: LargeQualifiedDutch ChampionshipsYoung Jumping Horses 2015ElmoDe zesjarige bruine ruin Elmo valt op doorzijn goede instelling en sterke mentaliteit.Deze mooie, grootramige zoon van ZèloteVDL komt uit een goede Nederlandse moederlijn,waar al vele sportpaarden uit voortkwamen.Vader Zèlote VDL is een van tweevoudigolympiër Chin Chin (Jaime Azcarraga) uit eenmoeder van Wereldbekerfinalewinnaar LiberoH (Jos Lansink). Elmo is top te rijden en beschiktover zeer veel vermogen. Een multiinzetbaarpaard dat het in zich heeft om dehogere klassen te gaan springen.ElmoThe six-year-old bay gelding Elmo standsout due to his excellent attitude and strongmentality. This beautiful, large-framed son ofZèlote VDL is out of an excellent Dutch damlinewhich has already produced many sporthorses and approved stallions. Sire, ZèloteVDL, is by the double Olympian Chin Chin(Jaime Azcarraga) out of a dam by World CupFinal winner Libero H (Jos Lansink). Elmo issuperb to ride and has a tremendous amountof ability. A multi-discipline horse that has it inhim to jump in the higher classes.84 DSHS | Elmo


ElmoZelote VDLNastasiasterChin ChinPaola Wster, prokNandor FortunaWaskariaConstantLaresseLibero HprefBirandakeur, pref, prestNimmerdorprefUlavscapref, prestCadmusKarinsterElmo | DSHS 85


Een keuze van hoofd & hart...Met het schitterende Audi Centrum in Tilburg en onzeAudi showrooms in Weert en Valkenswaard heeftVan Mossel Audi altijd de ruimste keuze aannieuwe en gebruikte Audi’s van Nederland.Bij Van Mossel Audi kiest u uw nieuwe Audi met hoofd én hart.... Waarbij geen hindernis te hoog is!Als officieel Audi dealer is Van Mossel Audi regelmatig te vinden op diverse concoursen inbinnen- en buitenland. Want net als in de showroom gaan wij ook dan tot het uiterste.De nieuwe Audi Q7vanaf € 81.990,-Van Mossel Audi is doorAudi Nederland uitgeroepentot ´Audi Excellent Dealervan het jaar 2015´2015Van-Mossel-Audi.nlVan Mossel Audi is gevestigd in Tilburg,Valkenswaard en Weert.86 DSHS |Onderdeel van deVan Mossel Groep


Please join Uryadi’s VillageYou will love it here!Be a part of an international, non-profitorganization dedicated to saving and improving thelives of orphans and their communities.We have identified twoorphanages in Ethiopia indesperate need of help andwe’ve made emergencyarrangements to temporarilyconsolidate the two orphanagesand fund the children’s basicneeds until we can build a new,self-sustainable facility.A beautiful piece of land hasbeen granted to Uryadi’sVillage for this project. Here wewill build a new home for thesechildren, one that will not onlyprovide for the needs of theorphanage, but also provideexcess produce to the localcommunity.We are designing andimplementing agro-forestry /permaculture systems whichwill increase food productionup to 70% per hectare whileimproving soil and storingwater fordroughts.Along with new clean watersystems, and medical andeducational facilities for thesechildren and their communities,we are also implementingeconomic stimulus programsaimed at at-risk mothers.Share in the Joy!Be part of this rewardingand life saving work.Donations are gratefullyaccepted. Thank you!Financial needsOrphanage staffingFood & suppliesMedical care & suppliesDiapersConstruction neworphanage villageUtilities infrastructureWellSustainable agricultureinfrastructure$ 37,200$ 18,000$ 9,000$ 6,000$235,000$ 7,500$ 20,000$ 17,000Uryadi’s Village founder Jennifer Crooksand her beautiful white mare Uryadi.Uryadi’s Village, Inc.DSHS |P.O. Box 1086, Sandpoint, ID 83864Phone: 425.785.6427 | info@uryadisvillage.org | www.uryadisvillage.org87


WednesdaySeptember 23rd 2015Presentation 11.00 hoursAuction 15.00 hoursEquestrian Center “De IJzeren Man”IJzerenmanweg 4 - WeertLimburgse VeulenveilingRijksweg 45, 5995 NT Kesselwww.limburgseveulenveiling.nl88 DSHS |


Watch the video’s of our talents on:www.dutchsporthorsesales.com/paardenWatch the auction live on:www.ClipMyHorse.nlList of Ownership | DSHS89


Impressie opnamedag 2015Impression photo shoot 201590 DSHS | Impressie opnamedag 2015 - Impression photo shoot 2015


Impressie opnamedag 2015 - Impression photo shoot 2015 | DSHS 91


Impressie opnamedag 2015Impression photo shoot 201592 DSHS | Impressie opnamedag 2015 - Impression photo shoot 2015


Impressie opnamedag 2015 - Impression photo shoot 2015 | DSHS 93


WORLD-WIDE AVAILABLEAdelinde Cornelissenand Parzival– individual silverand team bronzeat the Olympic GamesLondon 2012JeroenDubbeldamand Zenith SFN– double gold medal(team and individual)at WEG 2014NormandyHORSEFEED OF HIGHEST QUALITYFrom Premium Performance-Muesli to Sport-Cubes or Cool-Mix; HAVENS offersthe highest quality horsefeed at the best possible price. For all horses.Available in 55 countries worldwide.Ask your local feed-supplier. Or send us an e-mail.WWW.HORSEFEED.NL94The Netherlands Tel. +31 478 638 238 or info@havens.nl


Bijzondere bepalingenSpecial conditionsTry outsWanneer u naar aanleiding van de catalogusgeïnteresseerd bent in een van de paarden danbiedt de Dutch Sport Horse Sales u de mogelijkheidom in aanloop naar de veiling de paardente bezichtigen en eventueel te berijden. Vooreen eventuele bezichtiging kunt u een afspraakmaken met de organisatie van de Dutch SportHorse Sales.Yves Houtackers +31 613 18 36 21Michel Hendrix +31 652 66 69 12Neil Jones +32 475 42 46 18Timothy Hendrix +31 627 08 73 88Emile Hendrix +31 653 95 14 47Paul Hendrix +31 622 52 14 84Daarnaast zullen alle veilingpaarden op maandagavond21 september 2015 om 19.30 uuronder het zadel aan het publiek worden gepresenteerd,waarna er wederom de mogelijkheidbestaat om de paarden te proberen. Het rijdenvan de paarden zal geheel op eigen risico geschieden.VerzekeringTijdens de Dutch Sport Horse Sales is XcellentHorse Insurance aanwezig om u de mogelijkheidte bieden om uw aangekochte paard teverzekeren tot 13 dagen na de veiling. U heeftdaarbij de keuze uit verschillende verzekeringen.Veterinaire rapportenDe paarden die via de veiling verkocht zullenworden zijn ten laatste 3 maanden voorafgaandeaan de veiling röntgenologisch in orde bevonden.Een gebruikelijke klinische (sportpaarden-)keuring heeft ten laatste twee weken vóór deveiling plaatsgevonden.Try outsWhen, having seen the catalogue, you are interestedin one of the horses, the Dutch SportHorse Sales offers you the possibility to viewthe horses in the run-up to the auction. Toview the horses or to try them, you can arrangean appointment with the organisation of theDutch Sport Horse Sales.Yves Houtackers +31 613 18 36 21Michel Hendrix +31 652 66 69 12Neil Jones +32 475 42 46 18Timothy Hendrix +31 627 08 73 88Emile Hendrix +31 653 95 14 47Paul Hendrix +31 622 52 14 84Furthermore, all auction horses will be presentedunder saddle on Monday evening September21 st 2015 at 19.30 hours. There is a possibilityto try any horse on request afterwards. Trial ridesare exclusively and entirely at your own risk.InsuranceDuring the Dutch Sport Horse Sales XcellentHorse Insurance will be present to offer you thepossibility of insuring the horse(s) you havepurchased. It is possible to insure the horse(s)for up to 13 days after the auction, with an optionto extend. There is a choice of insurancesoffered.Veterinary reportsThe horses sold through the auction have beenfound to be in good condition following a radiographictest conducted at least three monthsprior to the auction. A standard clinical examination(for sport horses) has been completed atthe latest two weeks prior to the auction.Bijzondere bepalingen - Special conditions | DSHS 95


De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaandeaan de veiling op verzoek van de potentiëlekoper worden ingezien en toegelicht door veilingdierenartsE. Enzerink, of zijn plaatsvervanger.(Tel: +31 493 44 10 70).Veterinary findings can be provided upon therequest of potential buyers prior to the auctionand a more detailed explanation can be providedby E. Enzerink, the auction veterinarian, or hissubstitute. (Tel: +31 493 44 10 70).96 DSHS | Bijzondere bepalingen - Special conditions


VeilingvoorwaardenTerms and conditions1. Algemeen1.1 De Dutch Sport Horse Sales [Hendrix EventsB.V., zaakdoende onder de naam DutchSport Horse Sales] (hierna zowel afzonderlijkals gezamenlijk te noemen: DSHS), organiseertin haar functie van bemiddelaar tussenverkoper en koper op dinsdag 22 september2015 de Dutch Sport Horse Sales (hierna tenoemen: de veiling) op de accommodatievan Equestrian Center De IJzeren Man B.V.te Weert. De veiling zal plaatsvinden ondertoezicht van een notaris.1.2 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassingop alle tijdens de veiling geslotenkoopovereenkomsten met betrekking tot viaDSHS aangeboden paarden, alsmede alleovereenkomsten die daaruit voortvloeien.1.3 Op deze overeenkomsten is Nederlandsrecht van toepassing.1. General1.1 The Dutch Sport Horse Sales [also knownas Hendrix Events BV, trading under thename Dutch Sport Horse Sales] (hereinafterindividually and collectively referred to as:DSHS), organises in its function as an intermediarybetween sellers and buyers theDutch Sport Horse Sales (hereinafter: theauction) on the Tuesday 22rd of September2015 on the property of EquestrianCenter De IJzeren Man BV in Weert in theNetherlands. The auction will be held underthe supervision of a notary.1.2 These auction terms and conditions are applicableto all sales agreements concludedduring the auction related to the horses offeredvia DSHS, as well as any agreementsresulting from that.1.3 This agreement is governed by Dutch law.1.4 Deze voorwaarden worden vóór aanvangvan de veiling bekend gemaakt en zijn in deveilingcatalogus opgenomen.2. Verkoop/VeilingVerkoop/Veiling Tijdens de veiling zullen depaarden onder het zadel voorgesteld worden.De paarden zullen tijdens de veiling per opbodin Euro’s worden verkocht, tenzij andersaangegeven, met een minimale inzet van€ 20.000,- . Er wordt geboden in bedragen van€ 1.000,- tot € 50.000,- , vervolgens in bedragenvan € 2.000,- tot € 100.000,- en daarboven inbedragen van € 5.000,- . Een potentiële bieder/koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden,totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt dekoper de afslag door de veilingmeester toegewezendan is die betreffende koper verplichthet rekening bedrag te voldoen, zoals in artikel1.4 These terms and conditions are to be announcedprior to the start of the auctionand are also included in the auction catalogue.2. Sales/AuctionSale/Auction During the auction horses will bepresented under saddle. The horses will be soldduring the auction by bidding in the Euro currency,unless otherwise stated, with a minimumstarting bid of € 20,000,- . Bids are to be made inincrements of € 1,000,- at a time up to € 50,000,-,after which bid increments are to be made in€ 2,000,- at a time up to € 100,000,- , and abovethat bid increments are to be made in € 5,000,- ata time. Potential bidders/buyers will be held totheir bids until a higher bid has been received. Ifthe auctioneer awards a bid to a buyer, the relevantbuyer is obliged to pay the amount due asVeilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 97


3 berekend. In geval van twijfel betreffende degeldigheid van een afslag, kan het laatste opbodweer aangenomen worden en zal het opbiedenhervat worden. De notaris beslist bindend overeventuele geschillen die bij of tijdens het biedenontstaan.defined in Article 3. In case of doubt concerningthe validity of a bid, the previous bid can be acceptedagain, after which bidding can resume.In the event of any disputes arising with or duringthe bidding process, the decision of the notaryshall be binding.3. Afrekening veilingbedrag en -kosten3.1 Direct na afloop van de veiling dient de koperzijn/haar betalingsverplichtingen te vervullenop het veilingbureau. Indien de koperhieraan niet voldoet, is DSHS gerechtigdde bieding niet te erkennen en ongeldig teverklaren en het gekochte paard opnieuwte veilen, dan wel het gekochte paard toete wijzen aan de een na hoogste bieder.De koper is in dat geval van rechtswege inverzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakteschade aan DSHS te vergoeden, onverminderdde overige rechten van DSHS.3.2 Het rekening bedragwordt als volgt berekend:Afslagprijs +6% commissietoeslag +1½% verzekering (optioneel) +Rekening bedrag exclusief 21% BTWHet rekening bedrag is per direct opeisbaar.Betaling geschiedt per bank, het is niet mogelijkhet rekening bedrag in contanten tevoldoen. Verrekening van eventuele tegenvorderingenis uitgesloten.3.3 Het is DSHS toegestaan om informatie inte winnen omtrent de financiële gegoedheidvan een betreffende bieder/koper endeelname aan de veiling door en het sluitenvan een overeenkomst met de betreffendebieder/koper afhankelijk te stellen van deingewonnen informatie.3. Settlement of auction amountsand expenses3.1 Immediately after completion of the auctionbuyers are obliged to settle amountsdue in the auction office. If a buyer shouldfail to comply with this obligation, DSHSshall be entitled not to recognise the offerand to declare the auction invalidate, afterwhich the purchased horse will again bemade available for auction or alternativelythe purchased horse is to be allocated tothe second highest bidder. The buyer shallin this event be considered to be in legaldefault and shall be liable to compensateDSHS for any damage incurred, withoutprejudice to any other rights that DSHS mayhave.3.2 The amount dueshall be calculated as follows:Auction price +6% commission charge +1½% insurance (optional) +Invoice amount is exclusive of 21% VATThe balance shall become payable immediately.Payment is to be made by bank transferand cash payment of the amount shallnot be accepted. Settlement of any counterclaimsis excluded.3.3 DSHS is entitled to gather information onthe financial situation of a specific bidder/buyer and participant to the auction and98 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions


3.4 Bij afrekening op het veilingbureau bestaatde mogelijkheid voor de koper om een verzekeringaf te sluiten voor het gekochtepaard. Een dergelijke verzekering wordt nietdoor DSHS afgesloten.4. Veilingpaarden; aansprakelijkheid4.1 De aangeboden paarden in de veiling zijn geïdentificeerdop afstamming, geslacht, kleuren geboortejaar, zoals deze in de cataloguszijn aangegeven. DSHS sluit aansprakelijkheiduit met betrekking tot de gezondheidstoestand,de prestaties en/of gebruiksdoeleindenvan de te veilen paarden.4.2 DSHS is niet aansprakelijk voor schade aanpersonen of zaken, ontstaan voorafgaandaan, ten tijde van en na de veiling, behoudensindien deze schade het gevolg is vanopzet of bewuste roekeloosheid van DSHSof haar leidinggevende ondergeschikten.4.3 De paarden die via de veiling verkochtzullen worden zijn ten laatste 3 maandenvoorafgaande aan de veiling röntgenologischin orde bevonden. Een gebruikelijkeklinische (sportpaarden-)keuring heeft tenlaatste twee weken vóór de veiling plaatsgevonden.4.4 De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaandeaan de veiling op verzoek van depotentiële koper worden ingezien en toegelichtdoor veilingdierenarts E. Enzerink, ofzijn plaatsvervanger.5. Afgifte, risicoeneigendomsoverdracht5.1 Direct na de gunning van een paard gaathet risico met betrekking tot het gekochtepaard over op de koper en zijn alle verantmaydecide to make the conclusion of anagreement with the relevant bidder/buyerconditional, based on the information obtained.3.4 During settlement at the auction office, buyershave the option to conclude insurancefor the horse that they purchased. This insuranceis not concluded by DSHS.4. Auction Horses; liability4.1 The horses offered in the auction are identifiedby origin, sex, colour and year of birth,as stated in the catalogue. DSHS excludesliability with regard to health status, theperformance and/or purpose of use of thehorses to be auctioned.4.2 DSHS cannot be held liable for damage topersons or property arising prior to, duringor after the auction, except if such damageis caused by intent or deliberate recklessnesson the part of DSHS or its subordinates.4.3 The horses sold through the auction havebeen found to be in good condition followinga radiographic test conducted at leastthree months prior to the auction. A standardclinical examination (for sport horses)has been completed at the latest two weeksprior to the auction.4.4 Veterinary findings can be provided uponthe request of potential buyers prior to theauction and a more detailed explanationcan be provided by E. Enzerink, the auctionveterinarian, or his substitute.Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 99


woordelijkheden en aansprakelijkheden,alsmede alle risicofactoren overgedragenaan de betreffende koper. De koper zalDSHS vrijwaren voor alle aanspraken vanderden ter zake.5.2 De eigendom van het gekochte paard gaatop de koper over op het moment van afnameals bedoeld in artikel 5.3 van dezevoorwaarden, doch niet eerder dan nadatkoper de volledige koopsom en eventueleop grond van niet- nakoming verschuldigdebedragen aan DSHS zal hebben voldaan.5.3 De koper is verplicht het gekochte paard afte nemen op de door DSHS vastgesteldeplaats en tijd en bij gebreke daarvan binnende daarvoor in de veilingcatalogus gesteldetermijn, indien DSHS daarom verzoekt opvertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs.De levering van het gekochte paardvindt plaats door de afname. De afnamebestaat uit het door de koper ophalen vanhet gekochte paard. De afname kan eerstplaatsvinden nadat de volledige koopsomen het overigens verschuldigde door de koperis voldaan. Indien de koper de afnameweigert of nalatig is met het verstrekkenvan informatie of instructies noodzakelijkvoor de afname zal het gekochte paard doorDSHS worden weggehaald en worden gestaldvoor rekening en risico van de koper.De koper is in dat geval verplicht alle aanvullendekosten, waaronder in ieder gevalde stallingskosten, aan DSHS te vergoeden.6. Tekortkomingen(waaronder stalondeugden)6.1 Indien een koper van oordeel is dat het gekochtepaard na feitelijke levering niet aande overeenkomst beantwoordt, kan de koper5. Release and transferof risk and ownership5.1 Immediately after a bid on a horse has beenaccepted, any risks related to the purchasedhorse shall be transferred to the buyer andany responsibility and liability, as well as allrisk factors are transferred to the respectivebuyer. The buyer shall indemnify DSHS fromany claims brought by third parties.5.2 Ownership of the purchased horse passesto the buyer at the time of release as definedin Article 5.3 of these terms and conditions,but not before the buyer has settledthe full purchase amount and any otheramounts due to DSHS resulting from noncompliance.5.3 The buyer is obliged to take possessionof the purchased horse at the place andtime as specified by DSHS, or in the absencethereof, within the term definedin the auction catalogue and upon presentationof a valid identity document, ifrequested by DSHS. Delivery of the purchasedhorse takes place by means of itsrelease. Release consists of collection ofthe purchased horse by the buyer. Releasemay only take place after settlement of thepurchase price in full and any other amountdue by the buyer. If the buyer should refuserelease or if he/she should fail to provideinformation or instructions required for therelease, DSHS shall remove the purchasedhorse and keep it in stables at the expenseand risk of the buyer. The buyer shall thenbe obliged to compensate DSHS for any additionalcosts incurred, including stablingcosts in any event.100 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions


hierop geen beroep meer doen indien hij nietbinnen drie weken na ontdekking de verkoper(met kopie aan DSHS) daarvan in kennisheeft gesteld per aangetekende brief.6.2 Verkoper staat ervoor in dat het door dekoper gekochte paard, tenzij voorafgaandaan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aande stalgebreken luchtzuigen, systematischweven of kribbebijten en wel gedurende eenperiode van 2x 24 uur na feitelijke afleveringaan de koper.6.3 Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenartsvoor paarden of paardendierenarts,schriftelijk meedeelt dat één van dein artikel 6.2 genoemde stalgebreken naarzijn deskundig oordeel bestond vóór de datumfeitelijke aflevering, heeft de koper hetrecht de koopovereenkomst te ontbindenmet alle daaraan verbonden gevolgen.7. Geschillen7.1 Alle geschillen - daaronder begrepen die,welke slechts door één der partijen alszodanig worden beschouwd - welke naaraanleiding van de koopovereenkomstgesloten op de veiling danwel naar aanleidingvan deze veilingvoorwaarden metDSHS ontstaan, worden beslecht door NAIarbitrage(Nederlands Arbitrage Instituut teRotterdam), danwel in het geval de koperconsument is, op diens verzoek overeenkomstighet Burgerlijk Wetboek, door degewone burgerlijke rechter, in welk gevalin eerste aanleg uitsluitend de RechtbankLimburg bevoegd is.7.2 Indien de verkoper of DSHS een procedureaanhangig wil maken, zal zij indien de koperconsument is, hem/haar gedurende een6. Shortcomings(including stable vices)6.1 If a buyer finds that the horse purchaseddoes not conform to the contract descriptionafter actual delivery, the buyer shall notbe entitled to any recourse if the seller hasnot been informed thereof by registered letterwithin three weeks after the discovery(with a copy to DSHS).6.2 The seller warrants, unless notified of suchprior to the sale, that the horse purchasedby the buyer does not suffer from any stablevices such as cribbing, systematic weavingor wood chewing for a period of 2 x 24hours after actual delivery to the buyer.6.3 If a veterinarian, registered as an inspectionveterinarian for horses or a horse veterinarianshould state in writing that one of thestable vices listed in Article 6.2 was establishedin his/her expert opinion prior to thedate of actual delivery, the buyer shall be entitledto terminate the purchase agreementwith all resulting consequences.7. Disputes7.1 Any disputes with DSHS - including thosethat are considered as such by only oneparty - resulting from the purchase agreementconcluded at the auction or followingfrom these auction terms and conditions,shall be settled by NAI Arbitration (DutchArbitration Institute in Rotterdam), or ifthe buyer is a consumer as defined in theDutch Civil Code, in an ordinary civil courtupon his/her request, in which case only theCourt of First Instance in Limburg shall beentitled to rule on the matter.Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 101


maand in de gelegenheid stellen schriftelijkzijn/haar keuze als bedoeld in artikel 7.1hiervoor, kenbaar te maken. In geval vaneen spoedeisend belang (kort geding) kande verkoper (casu quo DSHS) de termijn bekortentot vijf werkdagen.7.3 Steeds zal DSHS, ingeval sprake is van eenblijvend geschil, op eigen titel bemiddelingtussen koper en verkoper initiëren (mediation)al dan niet, naar haar keuze, op haarkosten. Gekozen kan worden een dergelijkemediation te laten plaatsvinden overeenkomstighet NAI- mediationreglement.7.2 If the seller or DSHS intends to file proceedingsand if the buyer is considered to be aconsumer, he/she shall be given the opportunityto announce its decision pertainingto Paragraph 7.1 in writing within a periodof one month. In the event of an urgent matter(summary procedure), the seller (casuquo DSHS) may decide to shorten that periodto five business days.7.3 In the event of a continuing dispute, DSHSmay decide to initiate mediation betweenthe buyer and the seller, at its own expensesand of its own free will. Mediationmay be undertaken in accordance with NAIMediation Regulations.102 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions


Lijst van eigenaren - List of OwnershipNo. Name Horse Owner Horse1 Genève EB Stal Hendrix2 Gibraltar P Stal Hendrix3 Gino Stal Hendrix4 Goliath Neil Jones5 Diarada Neil Jones6 Great Expectation Stal Hendrix7 Fernando Stal Hendrix8 Flambeau Stal Hendrix9 Fame DVL Stal Hendrix10 Kamara van 't Heike Stal Hendrix11 Famous Stal Hendrix12 Farianne Stal Hendrix13 Chantal Neil Jones14 Fletcher Stal HendrixNo. Name Horse Owner Horse15 Fabriano Stal Hendrix16 Fascinating Fortuna Stal Hendrix17 Fix Blue Stal Hendrix18 Elisabeth Stal Hendrix19 Extra B Stal Hendrix20 Black Jack Stal Hendrix21 Chica B Z Stal Hendrix22 Escada Stal Hendrix23 Esperance Stal Hendrix24 Elvis G Stal Hendrix25 Eretto Stal Hendrix26 Erasmus HX Stal Hendrix27 Zapco of two Notes Z Neil Jones28 Elmo Stal HendrixLijst van eigenaren - List of Ownership | DSHS 103


Met trots presenteren wij u een deel van ons unieke aanbod exclusieve auto’s. Wij nodigenu van harte uit in Geleen om de complete collectie te ervaren. Welkom bij HoefnagelsLamborghini Huracan | 2015 | 4.500 km | € 299.500,-Rolls-Royce Ghost | 2010 | 16.220 km | € 199.500,- Bentley Continental GT | 2012 | 54.300 km | € 174.500,-Ferrari California | 2014 | 12.820 km | € 232.500,-McLaren MP4-12C | 2012 | 30.720 km | € 149.500,-BMW Z8 5.0 | 2012 | 22.820 km | € 269.500,-Mercedes-Benz SLS coupe | 2011 | 11.400 km | € 234.500,-www.hoefnagels.nuHofkamp 10431 | 6161 DC Geleen | Postbus 155 | 6160 AD Geleen | 046 - 410 56 12 | info@hoefnagels.nu


Colofon - ColophonDutch Sport Horse SalesDhr. Paul Hendrix +31 622 52 14 84Dhr. Emile Hendrix +31 653 95 14 47Dhr. Yves Houtackers +31 613 18 36 21Dhr. Neil Jones +32 475 42 46 18info@dutchhorsesales.comwww.dutchhorsesales.comOrganisatie - OrganisationEquine MERCLuc van Moorsel +31 626 29 21 26Daisy van Nieuwkasteele +31 624 11 05 99info@equinemerc.nlwww.equinemerc.nlEquestrian Center‘De IJzeren Man’IJzerenmanweg 4, 6006 TA Weert (Ned)info@deijzerenman.comwww.deijzerenman.comYvonne van BergenHippisch Managementen EvenementenYvonne van Bergen +31 622 92 78 95info@yvonnevanbergen.nlwww.yvonnevanbergen.nlVeterinair - VeterinarianDhr. Edwin Enzerink +31 493 441070Veterinair Centrum SomerenFacilitaire DienstverleningFacility ServiceV2 Facilityinfo@v2-facility.nlwww.v2facility.nlVormgeving & Druk - Design & PrintDTP Graphic ProductsBeekstraat 2, 5981 AS, Panningen (Ned)+31 773 06 00 36info@dtp-group.nlwww.dtp-group.nlFotografie - PhotographyLinda Beelen +31 623 91 01 40info@lindabeelen.nlwww.lindabeelen.nlFotografie - PhotographyDigishots - Leanjo de Koster+31 630 73 72 94info@digishots.nlwww.digishots.nlOpname & ProductieShooting & ProductionClipMyHorsesupport@clipmyhorse.dewww.clipmyhorse.tvWebsite ontwerp - Website designEquine MERCinfo@equinemerc.nlwww.equinemerc.nlBonsai Mediainfo@bonsaimedia.comwww.bonsaimedia.nlNotaris - NotaryVan Gorp - Malherbe NotarissenDhr. Luc Malherbeinfo@vangorpmalherbe.nlwww.vangorpmalherbe.nlSprekers - SpeakersDhr. Rino GelokDhr. Peter van der WaaijVeilingmeester - AuctioneerDhr. Koen OlaertsCopyright Hendrix Events B.V.Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan Hendrix Eventsgeen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele (druk)fouten, onvolledigheden en latere wijzigingenin de wetgeving. Weert - juli 2015.Colofon - Colophon | DSHS 105


PROUD ORGANIZEROF THE DUTCH SPORTHORSE SALES106equinemerc.com© Digishots


107


Tot volgend jaar!See you next year!“High quality youngsters selected by horsemen”108


Notities - NotesNotities - Notes | DSHS 109


Notities - Notes110 DSHS | Notities - Notes


Notities - NotesNotities - Notes | DSHS 111


Notities - Notes112 DSHS | Notities - Notes


Dutch Sport Horse SalesIn deze catalogus is informatie opgenomen over de geselecteerde4-, 5- en 6-jarige springpaarden voor de 12 e editievan de Dutch Sport Horse Sales te Weert. De paarden zijngeselecteerd door gerenommeerde namen uit de paardenwereld,te weten: Paul en Emile Hendrix, Yves Houtackersen Neil Jones. Uiteraard is Dutch Sport Horse Sales graagbereidt u aanvullende informatie te verstrekken en bent uvan harte welkom om persoonlijk kennis te maken met dedoor hen geselecteerde paarden.Dutch Sport Horse SalesThis catalogue contains information about the 4-, 5- and6-year-old horses selected for the 12 th edition of the DutchSport Horse Sales in Weert. The horses are selectedby renowned names in the equestrian industry such as:Paul and Emile Hendrix, Yves Houtackers and Neil Jones.Naturally Dutch Sport Horse Sales will gladly provide youwith additional information and you are very welcome tocome and meet the horses they have selected.Dutch Sport Horse SalesIJzerenmanweg 46006 TL Weert, The NetherlandsT: +31 (0)77 462 0428I: www.dutchsporthorsesales.com4

More magazines by this user
Similar magazines