Prevenció dels riscos derivats de la utilització d’ordinadors portàtils

sprl.udl.cat

Prevenció dels riscos derivats de la utilització d'ordinadors portàtils

quaderns de prevencióı CAT ı CAST ıPrevenció dels riscosderivats de la utilitzaciód’ordinadors portàtils


Direcció Generalde RelacionsLaboralsSubdirecció General de Seguretat i Salut LaboralSepúlveda, 148-150 - 08011 BarcelonaTel. 93 228 57 57www.gencat.cat/alafeinacapriscBarcelonaGironaLleidaTarragonaTortosaCentres deSeguretat iSalut LaboralPl. d’Eusebi Güell, 4-508034 BarcelonaTel. 93 205 50 01C. de l’Església deSant Miquel, 1117003 GironaTel. 972 20 82 16Pol. Ind. El SegreJ. Segura i Farré, 728-B25191 LleidaTel. 973 20 04 00Polígon Camp ClarRiu Siurana, 29-B43006 TarragonaTel. 977 54 14 55ServeisTerritorialsde TreballAlbareda, 2-408004 BarcelonaTel. 93 622 04 49Rutlla, 69-7517003 GironaTel. 972 94 04 13General Britos, 325007 LleidaTel. 973 24 86 62J. Baptista Plana, 29-3143005 TarragonaTel. 977 23 66 02De la Rosa, 943500 TortosaTel. 977 44 81 01InspeccionsProvincialsde Treball iSeguretat SocialTrav. de Gràcia, 30308025 BarcelonaTel. 93 401 30 00Álvarez de Castro, 4, 2n17001 GironaTel. 972 20 59 33Riu Besòs, 225001 LleidaTel. 973 21 63 80Vidal i Barraquer, 2043005 TarragonaTel. 977 23 58 25EDICIÓDepartament de TreballAUTORSM. Carme Barba GarridoAnna M. Barnés SarràDISSENYIDDIC - Estudi VaquéIL·LUSTRACIÓReversible SCPIMPRESSIÓTECFA GroupDLB-10628-2010AVÍS LEGAL. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citil’autor i no se’n faci un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. La llicència completaes pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.caquaderns de prevencióPQP PORTA


PREVENCIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILS1IntroduccióAvui en dia l’ordinador portàtil és un equip de treballper als treballadors la feina dels quals implicadesplaçar-se o atendre diverses esferes de la sevavida laboral, social i familiar.El món laboral requereix que els treballadors i treballadorespuguin donar respostes més ràpides enla seva tasca, aspecte que només es pot assoliramb les noves tecnologies.Considerant l’abast de l’ús d’ordinadors portàtils,aquesta publicació està pensada per proporcionarsuggeriments en relació amb la millor utilització deportàtils en el context de la seguretat i la salut.Els equips portàtils faciliten la feina, la comunicaciói l’estudi, però també comporten uns riscos quees poden prevenir.Tipologia de riscos: quins son?Els factors de risc addicionals que origina la utilitzaciód’ordinadors portàtils respecte a la utilitzaciód’ordinadors convencionals són:La improvisació del lloc de treball en una oficinaexterna, en un mitjà de transport (avió, tren, autobús),a l’hotel, etc. pot dificultar l’adopció depostures de treball còmodes o correctes.El disseny integrat de la pantalla i teclat de l’ordinadorportàtil no permet ajustar de forma convenienti ergonòmica la distància de la personausuària entre el teclat i la pantalla, la qual cosaobliga l’usuari o usuària a adoptar postures forçadesde coll i cap. Alhora, la integració del ratolíi el disseny del teclat de l’ordinador portàtil (teclesmés juntes i petites) obliga que la feina deteclejar requereixi de més moviments que sónduts a terme en postures forçades de la mà i delcanell.El fet de carregar i transportar l’equip de treballdurant el desplaçament entre diferents centresde treball incideix en una sobrecàrrega muscularlocalitzada.Mitjançant l’adopció d’una sèrie de mesures preventives,que resulten de l’anàlisi dels riscos derivatsde la utilització d’ordinadors portàtils, espoden millorar les condicions de treball tal com esveurà a continuació.


2PREVENCIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILSIdentificació i localització delsriscos: on els trobem?Risc derivat de l’exposició a postures forçadeso desviació articular originat per la posturade treball. Romandre molt de temps assegut enuna postura estàtica fa que s’adoptin posturesforçades sobretot del tronc, coll i extremitats superiors.Fatiga visual. Una il·luminació o contrast inadequatde lluminàries originen enlluernaments ireflexos a la pantalla. A més, s’adopten posturesforçades i restringides per evitar aquests reflexos.


PREVENCIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILS 3Sobrecàrrega muscular localitzada a la zonadel cos que suporta el pes del portàtil (conjuntformat per l’equip, bateria, suports, documents,unitats de memòria, etc., que pot superar els 4kg), generalment a l’espatlla si s’usa una bossade tipus bandolera, a les extremitats superiors sis’usa una maleta amb rodes per ésser arrossegadao per empènyer i la part alta de l’esquena sis’usa una motxilla.Desviació articular com el gir i/o flexió delcoll i adaptació continuada de la visió a diferentsdistàncies, luminàncies i/o contrastos, pelfet d’haver d’ubicar els documents fora dels anglesvisuals.Risc derivat de l’exposició a moviments repetitiusrealitzats durant períodes de tempsperllongats, que, units a un entorn de treball inadequati uns hàbits incorrectes, poden estar relacionatsamb lesions o incomoditats a les mansi canells.


4PREVENCIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILSMesures preventives:què podem fer?Per reduir les postures forçadesi la desviació articularAjustar l’alçada de la cadira de manera que permetimantenir els avantbraços flexionats fins a90º i recolzats sobre la taula sense enlairar lesespatlles i, si no hi ha taula, recolzar l’ordinadorsobre el maletí o objecte similar.Mantenir l’esquena recolzada, en posició assegutsobre els isquions. Les cames han deformar un angle de 90º. Mantenir recolzats elspeus i les cames de manera que facilitem el recolzamentlumbar al seient i evitem compressionsa les cames.Posicionar el portàtil de manera que es disposid’espai per recolzar els canells. Treballar ambels canells en posició neutra, utilitzar un reposacanellsper eliminar tensions musculars ievitar la flexió o extensió del canell.Seure en posició frontal respecte de la pantallai, en les tasques que requereixin alternar lavisualització de la pantalla amb la lectura freqüentde documents impresos, aquests documentshan d’estar recolzats en un suport entreel teclat i pantalla (faristol) o a la mateixa pantalla(pinça o grapa) que permeti ubicar-los enels angles visuals o de gir i/o flexió del collacceptables.Fer descansos freqüents amb exercicis físicsposturals. Resulten més eficaces les pausescurtes (5-8 minuts) i freqüents (60-90 minuts)sempre acompanyades d’estiraments, que llarguesi espaiades.Per al control de la fatiga visualEs recomana la col·locació de la pantalla a unadistància superior a 40 cm respecte dels ulls del’usuari o usuària.


PREVENCIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILS5La pantalla ha d’estar a una altura tal que puguiser visualitzada dins l’espai comprès entre lalínia de visió horitzontal i la traçada a 60º sotala horitzontal.Es recomana la utilització d’equips amb pantallesa partir de 14” i augmentar la mida deltipus de lletra emprat per visualitzar.Fer pauses breus, però freqüents, de 20 segonscada 20 minuts. El badall i el parpelleig ajudena mantenir els ulls lubricats. Relaxar la vista mirantllocs allunyats, el canvi d’enfocament ajudaa relaxar els músculs oculars. El palpeig disminueixla tensió ocular, per això s’han de cobrirels ulls amb les mans i respirar profundament.La naturalesa reflectora de la superfície de vidrede la majoria de les pantalles fa que siguin moltsusceptibles a la generació de reflexos. Existei-xen maneres per controlar aquests reflexos:Mitjançant el condicionament de l’entorn mediambientalon s’ubica la pantalla; evitant lapresència de fonts de llum susceptibles de reflectir-s’hi.Regular la llum natural amb cortines opersianes, evitar situar l’equip de cara od’esquena a la finestra.Orientar la pantalla de manera que les finestresquedin situades lateralment.Situar l’equip paral·lel als llums del sostre,i reforçar la il·luminació sobre el teclat.Mitjançant la intervenció en la pròpia pantalla,escollint models amb tractament antireflector icapacitat de proporcionar bons nivells de contrast.


6PREVENCIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILSPer millorar les característiques físiquesde l’entorn de treballL’ordinador portàtil està dissenyat per fer tasquesesporàdiques, no com a eina de treballhabitual. Es recomana utilitzar sempre que siguipossible estacions d’acoblament que permetenutilitzar teclat i ratolí perifèrics.La taula de treball ha de disposar de vores arrodonides,ha de ser poc reflectora, ni massaclara ni massa fosca, i dimensionada per col·-locar-hi els elements necessaris.Regular la temperatura i la humitat relativa dellloc de treball i aïllar-lo de contaminació acústica.Quan el lloc de treball improvisat és un mitjà detransport (tren, avió, autobús, etc.), el pla de treballs’ha d’ubicar en llocs que permetin llibertatde moviments:A l’avió, cal seure davantla sortida d’emergència oen seients que tinguin barrarecolza peus; si és uncotxe, cal seure al seientdel passatger i limitar eltemps d’ús del portàtil a 30minuts.Elevar l’alçada del pla detreball, recolzar l’ordinadorsobre el maletí o objecte similar que permetiubicar la pantalla dins la visual del’usuari.En trens cal utilitzar les taules comunesentre seients i evitar utilitzar les taules adjuntesal darrera dels seients.Fer pauses sovint i canviar de postura, ferexercicis d’estiraments de la musculaturafatigada i adoptar postures antagòniquesa les mantingudes davant l’ordinador portàtil.Asseure’s allunyats de les finestres sensecortines o persianes i que la pantalla ensquedi perpendicular a l’entrada de llumnatural o entremig dels punts de llum artificial.Si alguna superfície ens provoca enlluernamentso reflexes la cobrirem ambalgun material de textura mat i de colorneutre.


PREVENCIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILS 7Per al transport manual de l’equipEl transport manual del conjunt de l’equip de treballportàtil és preferiblement en motxilla, queredueix la pressió sobre els braços i distribueixles càrregues uniformement sobre el cos, sempreque el pes del conjunt de l’equip portàtil nosuperi el 10% del pes corporal de l’usuari i l’alçadaestigui alineada amb el centre de gravetat delseu cos.Quan es carregui el portàtil en una bossa de tipusbandolera, s’ha de canviar periòdicament elbraç amb el qual es transporta de manera queel pes es reparteixi a banda i banda del cos. Sitambé es transporten maletes, cal equilibrar elpes d’ambdues parts.Escollir els equips del mercat que ofereixen elpes més reduït, utilitzar bateries de llarga duradaper evitar el transport de cables i transformadoro bé preveure la disponibilitat de transformadorsestàndard en els centres de treball dedestí.Normativa“Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencióde riscos laborals”. Boletín Oficial del Estado (10noviembre 1995), núm. 269.COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN (CTN);AENOR. Principis ergonòmics a considerar enel projecte dels sistemes de treball: UNE EN 81-425-91. Madrid: AENOR.COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN (CTN);AENOR. Requisits ergonòmics per a treballsd’oficina amb pantalles de visualització de dades(PVD).: UNE EN ISO 9241-5. Part 5: Concepció dellloc de treball i exigències posturals. Madrid: AE-NOR.


8PREVENCIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILSBibliografia i webgrafiaCATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DETREBALL I INDÚSTRIA. Manual per a la identificaciói avaluació de riscos laborals. Barcelona:Direcció General de Relacions Laborals, 2006.CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DETREBALL I INDÚSTRIA. Pantalles de visualització.Barcelona: Direcció General de Relacions Laborals,2003. (Fulls monogràfics).CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DETREBALL. Primera Enquesta de condicions de treballde Catalunya. Barcelona: Direcció Generalde Relacions Laborals, 2008.MADRID. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT). Pantallas devisualización. Tecnologías (I). Madrid: INSHT. (Notastécnicas de prevención; 678).MADRID. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT). Pantallas devisualización. Tecnologías (II). Madrid: INSHT.(Notas técnicas de prevención; 694).STRAKER, L.; JONES, K.J.; MILLER, J. “A comparisonof the postures assumed when using laptopcomputers and desktop computers”. Applied Ergonomics.Vol. 28 (1997), núm. 4, p. 263-268.HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE (HSE). Healthand safety of portable display screen equipment,estudi sobre la seguretat i salut relatives alsequips portàtils amb pantalles de visualització.London: HSE, 2000.EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTHAT WORK (OSHA). Report - Work related neckand upper limb musculoskeletal disorders, sobretrastorns musculoesquelètics d’origen laboraldel coll i les extremitats superiors. Guildford[Surrey, UK]: OSHA, 1999.EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTHAT WORK (OSHA). Report - Repetitive straininjuries in the member States of the EuropeanUnion, sobre lesions per esforç repetitiu en elsestats membres de la Unió europea. [S.l.]: OSHA,2000.AGÈNCIA EUROPEA PER A LA SEGURETAT I LA SA-LUT EN EL TREBALL (OSHA). Solucions pràctiquesen matèria de trastorns musculoesquelètics [informacióen línia]. [S.l.]: OSHA.

More magazines by this user
Similar magazines